İşletme Yüksek Lisans

İşletme Yüksek Lisans Programı
İletişim Bilgileri: | +90 (312) 292 4285

"Yüksek Lisans" bilgileri için tıklayınız.

İşletme Yüksek Lisans Programı Müfredatı
Tezli:
  • Yüksek lisans derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı: 36
  • Alınması gereken zorunlu ders sayısı: 6 Ders
  • Alınması gereken seçmeli dersler: 6 Ders
1. DÖNEM
2. DÖNEM
3. DÖNEM
İŞL 533 (3 Kredi)
Stratejik Pazarlama Yönetimi
İŞL 541 (3 Kredi)
Üretim Planlaması ve İşlemler Yönetimi
İŞL 553 (3 Kredi)
Yönetim Muhasebesi
İŞL 594 (3 Kredi)
Araştırma Yöntemleri
--- (3 Kredi)
Uzmanlık Alanı Dersi
İŞL 514 (3 Kredi)
Stratejik Yönetim
İŞL 562 (3 Kredi)
Finansal Analiz*
--- (3 Kredi)
Uzmanlık Alanı Dersi
--- (3 Kredi)
Uzmanlık Alanı Dersi
--- (3 Kredi)
Uzmanlık Alanı Dersi
İŞL 592 (0 Kredi)
Seminer
İŞL 593 (0 Kredi)
Yüksek Lisans Tezi
--- (3 Kredi)
Uzmanlık Alanı Dersi
--- (3 Kredi)
Uzmanlık Alanı Dersi
Tezsiz:
  • Yüksek lisans derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı: 45
  • Alınması gereken zorunlu ders sayısı: 9 Ders
  • Alınması gereken seçmeli dersler: 6 Ders
1. DÖNEM
2. DÖNEM
3. DÖNEM
İŞL 501 (3 Kredi)
İşletme Ekonomisi
İŞL 533 (3 Kredi)
Stratejik Pazarlama Yönetimi
İŞL 541 (3 Kredi)
Üretim Planlaması ve İşlemler Yönetimi
İŞL 553 (3 Kredi)
Yönetim Muhasebesi
İŞL 581 (3 Kredi)
Bilgi Sistemleri Yönetimi
İŞL 514 (Kredi)
Stratejik Yönetim
İŞL 522 (3 Kredi)
Yönetim ve Örgüt Kavramında Güncel Konular
İŞL 562 (3 Kredi)
Finansal Analiz*
--- (3 Kredi)
Uzmanlık Alanı Dersi
--- (3 Kredi)
Uzmanlık Alanı Dersi
İŞL 513 (3 Kredi)
Girişimcilik
--- (3 Kredi)
Uzmanlık Alanı Dersi
--- (3 Kredi)
Uzmanlık Alanı Dersi
--- (3 Kredi)
Uzmanlık Alanı Dersi
--- (3 Kredi)
Uzmanlık Alanı Dersi
İŞL 591 (0 Kredi)
Dönem Projesi
Uzmanlık Alan Dersleri
Pazarlama Uzmanlık Alanı
İŞL 530Küresel Girişim ve Dış Ticaret 3 Kredi
İŞL 531Uygulamalı İstatistik 3 Kredi
İŞL 532Tüketici Davranışı Analizi 3 Kredi
İŞL 534Satış Yönetimi 3 Kredi
İŞL 535Yeni Ürün Yönetimi 3 Kredi
İŞL 536Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar 3 Kredi
İŞL 537Uluslararası Pazarlama Stratejileri 3 Kredi
İŞL 538Perakende ve Satış Yönetimi 3 Kredi
İŞL 539Pazarlama Araştırması 3 Kredi
Finans Uzmanlık Alanı
İŞL 554Finansal Muhasebe Standartları ve Uygulamaları 3 Kredi
İŞL 560Para ve Sermaye Piyasaları Uygulamaları 3 Kredi
İŞL 561Türkiye Ekonomisine Makroekonomik Bakış 3 Kredi
İŞL 563Risk Yönetimi ve Türev Araçları 3 Kredi
İŞL 564Yatırım ve Menkul Kıymetler Analizi 3 Kredi
İŞL 565İşletmeciler için Makro İktisat 3 Kredi
İŞL 566Portföy Analizi ve Yönetimi 3 Kredi
İŞL 567Uluslararası İşletmecilik 3 Kredi
İŞL 568Finans Piyasaları ve Kurumları 3 Kredi
İŞL 569Finansta Güncel Konular 3 Kredi
İŞL 571Proje Finansmanı 3 Kredi
Yönetim Uzmanlık Alanı
İŞL 512İnsan Kaynaklarının Yönetimi 3 Kredi
İŞL 515E-İşletme 3 Kredi
İŞL 521Organizasyon Stratejileri 3 Kredi
İŞL 523Kültürlerarası Yönetim 3 Kredi
İŞL 524Müzakerecilik Teknikleri ve İhtilafların Çözümü 3 Kredi
İŞL 525Uluslararası İşletmecilik Faaliyetleri 3 Kredi
İŞL 526Etkili İletişim Teknikleri 3 Kredi
İŞL 527İşletme Politikaları 3 Kredi
İŞL 542Proje Yönetimi 3 Kredi
İŞL 543Kobi ve İnovasyon 3 Kredi
İŞL 544Lojistiğe Giriş 3 Kredi
İŞL 546Kurumsal Kaynak Planlama 3 Kredi
İŞL 590İşletme Alanında Seçilmiş Konular 3 Kredi
İŞL 594Araştırma Yöntemleri 3 Kredi
İŞL 595Analitik Yazı Teknikleri 3 Kredi

* İŞL 562 Finansal Analiz dersi için, İŞL 553 Yönetim Muhasebesi önkoşuldur.

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki diğer yüksek lisans programlarında açılan dersler danışman onayına bağlı olarak alınabilir.

Ders İçerikleri
İŞL 501İşletme Ekonomisi
Ekonomik teorinin temel kavramlarının karar verme sürecinde kullanımı, ekonomi ve mikro ekonominin anlam ve önemi, ekonomide matematik ve grafik kullanımı, arz ve talep, esneklik, fayda ve tüketici tercihleri, üretim organizasyonu, üretim ve maliyetler, tam rekabet piyasası, tekel piyasası, tekelci rekabet piyasası, oligopol piyasası, kaynak piyasaları, risk ve belirsizlik, bilgi ekonomisi, yatırım, dışsallıklar ve kamu tercihi.
İŞL 512İnsan Kaynaklarının Yönetimi
İnsan kaynakları planlaması, personel seçimi ve istihdamı, personel eğitimi ve insan kaynaklarının geliştirilmesi, çalışan etkinliği, kariyer geliştirme, performans değerlendirmesi, motivasyon, iletişim, ücret politikaları.
İŞL 515E-İşletme
E-işletmenin gelişimi, bilgi ve iletişim teknolojileri, geleneksel yapıdan e-işletmeye geçiş, e-işletme teknolojilerinin iş süreçlerine uygulanması, dünyada ve Türkiye'de e-işletmenin durumu ve geleceği.
İŞL 521Organizasyon Stratejileri
Yeni organizasyon teorileri, mikro ve makro yaklaşımlar, niteliksel organizasyon araştırmaları, niceliksel organizasyon araştırmaları, organizasyon kuramındaki son gelişmeler.
İŞL 522Yönetim ve Örgüt Kavramında Güncel Konular
Yönetim işlevleri (planlama, örgütleme, yöneltme ve denetleme); yönetim sürecini çevreleyen faktörler (kültür, etik ve sosyal sorumluluk); kişilik, algılar, tutum ve davranışlar gibi bireysel iç çevre faktörleri; gruplar ve takım çalışması; sorun çözme-karar verme, güdüleme, iletişim, çatışma yönetimi gibi yönetsel beceriler; örgüt kuramı; örgüt yapısı; örgüt tasarımı ve etkililik; örgütsel yaşam döngüsü; örgüt kültürü; örgütsel değişim.
İŞL 523Kültürlerarası Yönetim
Son yıllarda hızlı bir şekilde artan değişik kültürlerarası etkileşim, organizasyonel yapıda dönüşüm ihtiyacı, bunun iş hayatına ve çalışanlara yansımaları, organizasyon kültürüne ve iş kodeksine olan etkileri.
İŞL 524Müzakerecilik Teknikleri ve İhtilafların Çözümü
Müzakere kavramı, değişik kültürlerdeki farklı anlamları ve uygulamaları, müzakereye olan ihtiyacın belirlenmesi, en iyi müzakere tekniğinin tespiti, açılış konumunun belirlenmesi ve buna tekabül edecek stratejinin tespiti, uygulanacak taktikler.
İŞL 525Uluslararası İşletmecilik Faaliyetleri
Bu dersin amacı öğrencileri Uluslararası iş ortamında çalışmaya hazırlamaktadır. Bu amaçla öğrencilere Uluslararası ticaretin temel unsurları ve hususları aktarılacaktır.
İŞL 526Etkili İletişim Teknikleri
Yöneticiliğin önemli ve vazgeçilmez bir unsuru olan iletişim bu ders kapsamında kuramsal ve uygulamadaki yaklaşımlarla, örgütsel etkililik ve etkinlik çerçevesinde ele alınacak, örgüt içi ve örgüt çevre arasındaki iletişimin yönetimine dair bilgiler sunulacaktır. Örgüt içinde etkili toplantı yapma, ast-üst arası iletişim, etkili sunuş, stres yönetimi, kurumsal ve bireysel imaj kavramları ele alınacak, örgüt çevre bağlamında ise kitle iletişim araçları ve diğer paydaşlarla olan ilişkilere yönelik yaklaşımlar tartışılacaktır. Dersin amacı, örgüt ve yönetim başarısında tartışmasız bir öneme sahip olan "etkili iletişim tekniklerinin"nin tüm boyutlarıyla öğrencilere kazandırılmasıdır.
İŞL 527İşletme Politikaları
Örgütlerin stratejik yönetimi; strateji oluşturma süreci; yönetişim; stratejik planlama ve amaçlar hiyerarşisi; işletmenin temel amaçları, sosyal sorumlulukları; genel, uluslararası ve endüstri çevresi analizleri; rakiplere göre güçlü ve zayıf yönlerin analizi; stratejik seçim analizleri; işletme için politikaların belirlenmesi; örnek olaylar aracılığıyla işletmelerin bütüncül bir bakış açısıyla incelenmesi ve karar seçeneklerinin oluşturulması; stratejinin değerlendirilmesi ve kontrolü
İŞL 530Küresel Girişim ve Dış Ticaret
Küreselleşme süreci çerçevesinde, küresel girişim örnekleri ışığında ve Türkiye'nin ekonomik ve dış ticaret hedefleri doğrultusunda, yeni dış ticaret girişimleri ve olası eğilimleri sistematik bir şekilde incelemektedir. Küreselleşme olgusu ve tarihsel süreci, girişimcilik kavramı ile olan ilişkisi, küresel girişim ve dış ticaret ilişkisi ile küresel girişim örnekleri, işlenecek konular arasındadır.
İŞL 531Uygulamalı İstatistik
Güven aralığı, önsav testi,doğrusal regresyon modelleri, çok değişkenli istatistik, faktor analizi, ki-kare testi, sınıflandırma ve öbekleme tekniklerini, zaman serileri analizi,tahmin metodları, Box-Jenkins metodu
İŞL 532Tüketici Davranışı Analizi
Tüketici davranışına giriş, birey olarak tüketiciler (algı-öğrenme, güdülenme, değerler, benlik), kişilik, yaşam biçimi, tutumlar, tutum değişimi ve interaktif iletişim, karar verici olarak tüketiciler (bireysel karar verme, satın alma ve tüketme), grup etkisi ve danışma, örgütsel ve aile satın alma kararları, tüketiciler ve altkültürler (gelir ve sosyal sınıf, etnik grup, ırk ve din altkültürleri), tüketiciler ve altkültürler (yaş), tüketiciler ve kültür, tüketici kültürünün yaratılması ve yayılması.
İŞL 533Stratejik Pazarlama Yönetimi
Strateji kavramı ve strateji hiyerarşisi, büyüme stratejisi, pazar bölümlendirme, konumlandırma, hedef pazar seçimi ve farklılaşma, pazar karması stratejisi, mamul stratejileri, fiyat stratejileri, dağıtım stratejileri, tutundurma stratejileri ve planlaması.
İŞL 534Satış Yönetimi
Satış fonksiyonlarının geliştirilmesi, stratejik satış tahminleri ve planlaması, satış personelinin seçimi, eğitimi, motivasyonu, ücretlendirilmesi, performans değerlendirmesi ve kontrolü.
İŞL 535Yeni Ürün Yönetimi
Yeni ürün fikirleri arayışı ve değerlendirmesi, yeni ürünlerin tanıtımı ve gelişimi için gerekli örgütsel yapının tasarımı ve ürün hattının yönetimi, ürün tasarımının ticari yönleri, paketleme, etiketleme ve markalama, yeni ürünler için fiyatlandırma, tanıtım ve mecra seçimi, ürünü piyasadan çekme karar süreci.
İŞL 536Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar
Bu ders, Pazarlama ders kitaplarında doğrudan yer almayan veya disiplinlerarası teorik bir altyapısı olduğu çin doğrudan ders materyali olarak kullanılmayan, ancak oldukça önemli ve popüler olarak kabul edilen ve tartışılan bazı pazarlama konularının ele alınması amacını taşımaktadır. Ders konuları dinamik bir felsefe ile zaman içerisinde değişebilmektedir. Belli başlı ders konuları arasında nöro-pazarlama, tüketicilerin algı farklılıkları, üniversite ve tıp gibi farklı sektörlerdeki pazarlama çalışmaları, yeni geliştirilen pazarlama araştırması yöntemleri ve bireysel satış teknikleri yer almaktadır. Bu konular, hem teorik hem uygulamalı olarak tartışılacak ve sektörel bilgi verebilecek rapor, uygulama ve konuşmacılarla desteklenecektir.
İŞL 537Uluslararası Pazarlama Stratejileri
Uluslararası pazarlamanın kapsamı, uluslararası pazarlamada karar süreci, uluslararası pazarlara ilişkin araştırmalar, yabancı pazarlarda ürün politikalarının planlanması, uluslararası fiyatlandırma politikaları, uluslararası dağıtım ve tutundurma politikaları.
İŞL 538Perakende ve Satış Yönetimi
Günümüzde birçok ürünün tüketici ile buluşma noktası haline gelen perakende sektöründe doğru ürünü, doğru perakende kanalları aracılığı ile doğru müşteriye karlı olarak ulaştırma stratejileri dersin ana konusunu oluşturacaktır. Amaç öğrencilerin, tüketici gözlüklerini çıkartabilip, perakende satış noktalarını tedarikçi ve marka temsilcisi gözü ile görebilmelerini sağlamak ve ileriki kariyer yaşantılarında kullanabilecekleri, aslında tecrübe ile elde edilebilecek bilgileri aktarmaktır. Ders konuları arasında, ürün portföyü hazırlama, perakende zincirleri, raf yeri, rakip inceleme, bütçe planlama, satın alma yöntemleri, satış raporlamaları gibi başlıklar yer almaktadır.
İŞL 539Pazarlama Araştırması
Verilerin hazırlanması ve düzeltilmesi, özel örnekleme uygulamaları, hipotez testleri, özel ölçek uygulamaları, pazarlama araştırmalarında kullanılan tek değişkenli ve çok değişkenli analizler, diskriminant analizi, faktör analizi, kümeleme analizi, Anova analizleri, araştırma raporu yazımının temel ilkeleri ve teknikleri.
İŞL 541Üretim Planlaması ve İşlemler Yönetimi
Üretim süreci ile ilgili temel bilgiler, üretim fonksiyonları arası entegrasyon, üretim sistemleri, üretim yönetimi kararları, üretim teknolojileri ve teknoloji seçimi, fabrika düzeni ve makine-ekipman yerleştirme, montaj hattı dengelemesi, kapasite planlaması, lojistik, toplam kalite yönetimi.
İŞL 542Proje Yönetimi
Bu dersin amacı; öğrencilere proje yönetimi temel ilkelerine dair temel anlayış kazandırmak ve onları sahada uygulanabilir bilgi ile donatmaktır. Bu ders, öğrencileri profesyonel proje yönetimi kavramıyla tanıştırmayı ve proje yönetimi temel ilkelerini gerçek hayatta uygulamanın güçlü yanlarını anlamalarında onlara yardımcı olmayı hedeflemektedir. Bu dersi tamamlayan her öğrenci (i) profesyonel proje yönetiminin metodolojik temellerini (ii) proje yönetimi süreç gruplarını ve bilgi alanlarını (iii) Proje Yönetimi sektöründen örneklerle metodolojiyi (iv) MS Project gibi proje yönetimi sektöründe kullanılan araçları kavrayabilecektir.
İŞL 543Kobi ve İnovasyon
Yerel işletmelerin girişimcilik karakteristikleri ve inovasyon kapasitesi, İnovasyon kapasitesini arttırmaya yönelik yapısal girişimler (sanayi bölgeleri, teknoparklar, inovasyon merkezleri vb.), inovasyon performansı bağlamında sanayi ve üniversite işbirliğinin mevcut durumu ve politika önerileri.
İŞL 544Lojistiğe Giriş
Lojistiğin temel alanları; malzeme yönetimi, ulaştırma yönetimi, depolama yönetimi, bakım yönetimi, entegre lojistik destek planlaması.
İŞL 553Yönetim Muhasebesi
İşletmelerde finansal muhasebe, maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesinin temel kavramları, maliyet-hacim-kar ilişkileri, maliyet dağıtımı, maliyet sistemleri, karar almada kullanılan maliyet ve gelir inceleme yöntemleri, standart maliyetler ve esnek bütçe uygulamaları, planlama, denetim ve başarı değerlendirilmesinde yönetim muhasebesi.
İŞL 560Para ve Sermaye Piyasaları Uygulamaları
Bankacılık ve sermaye piyasası araçları ve piyasaları işleyişine yönelik örnek olay uygulamaları, piyasa profesyonellerinin katılımıyla finansal aracı kurumlar, kurumsal yatırımcılar ve bireysel emeklilik fonlarının işleyişinin incelenmesi.
İŞL 561Türkiye Ekonomisine Makroekonomik Bakış
Ödemeler bilançosu, konsolide bütçe dengesi, bankacılık sektörü bilançosu, reel kesim bilançoları (sektör bilançoları) ve merkez bankası bilançoları, bilançoların karşılıklı etkileşim mekanizmalarının analizi, Türkiye ekonomisinin temel yapısal özelliklerinin tespiti, makroekonomik politika değerlendirmeleri.
İŞL 562Finansal Analiz**
Finansal analiz, finansal planlama, stok ve nakit yönetimi, alacakların yönetimi, kısa süreli finansman, borç politikası, kar politikası, optimal sermaye bileşimi, paranın zaman değeri, yatırım bütçelemesi, kaldıraç ve risk, temettü politikası, uluslararası finansal yönetimin temelleri.
İŞL 563Risk Yönetimi ve Türev Araçları
Risk kavramı ve türleri, riskin ölçüm ve değerlemesi, finansal risk yönetimi ve türev piyasalar, döviz-faiz ve endeks futures, forward ve future fiyatlama, future hedging ve spekülasyon, opsiyon, opsiyon değerleme modelleri (Black Sholes, binominal v.b.), alım–satım stratejileri, swap, yeni nesil türevler, senaryo çalışmaları.
İŞL 564Yatırım ve Menkul Kıymetler Analizi
Kurumsal ve bireysel yatırımlar, para ve sermaye piyasaları araçları ve değerlemesi, menkul kıymetler piyasası, hisse senedi piyasa endeksleri, risk ve getiri kavramları ve ölçümü, tahvil ve hisse senedi değerlemesi, piyasaların etkinliği.
İŞL 565İşletmeciler için Makro İktisat
Makroekonominin genel prensip ve temel kavramları, ulusal gelir, ekonomik büyümenin temelleri, toplam talep, toplam arz, işsizlik, enflasyon, ekonomi politikalarının ekonomik istikrar ve büyüme üzerine etkileri, uluslararası para sistemi ve döviz kurları, makroekonomik dinamiklerdeki değişim ve işletmeler üzerindeki etkileri.
İŞL 566Portföy Analizi ve Yönetimi
Portföylerin risk ve getiri analizi, optimal portföy, portföy yönetimi, portföy oluşturma modelleri, emeklilik varlıklarının ve emeklilik fonlarının yönetimi.
İŞL 567Uluslararası İşletmecilik
İşletme konularının uluslararası boyutu, globalleşen piyasalar, global piyasalarda piyasa yapısı ve rekabet, uluslararası ortaklıklar, finansal piyasaların işleyişi, serbestleşmenin etkisi, kur riski, yükselen piyasaların özellikleri, örnek olay uygulamaları.
İŞL 568Finans Piyasaları ve Kurumları
Sermaye piyasaları, bankaların finansal sistem içindeki yeri, türlerine ve fonksiyonlarına göre bankacılık, yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, Türkiye'de menkul kıymet ve vadeli işlem borsaları, BASEL II yeni sermaye uzlaşısı ve uygulamaları, BASEL II ve Türk bankacılık sistemi.
İŞL 569Finansta Güncel Konular
Kur riskinin yönetilmesi; global piyasalardaki risk iştahının ölçülmesi; döviz piyasası işlemleri; emtia piyasası işlemleri(altın-gümüş-petrol); faiz-parite ilişkisi; piyasalar arası analiz; Merkez Bankalarının rezerv çeşitlendirmeleri ve fiyatlara etkisi; örnek olay uygulamaları.
İŞL 590İşletme Alanında Seçilmiş Konular
Bu dersin amacı işletmecilikteki yeni yöntemler, araştırmalar ya da uygulamadaki yeni yönelimlerin tartışılacağı bir ortam sunmaktır. Dolayısıyla içerik yıldan yıla değişmektedir.
İŞL 594Araştırma Yöntemleri
Bu seminer dersinin amacı akademide tez veya proje yazan, okul dışında araştırma yapacak olan öğrencilere temel araştırma metodlarını öğretmektir. Epistemoloji ile ilgili genel bilgi verildikten sonra, temel nitel ve nicel yöntemler tartışılacak; ders verilen ödevler aracılığı ile yürütülecektir.
İŞL 595Analitik Yazı Teknikleri
Analitik düşünme, düşünceleri ifade etme ve çağdaş işletmecilik ve ekonomi kavramlarını kullanarak ekonomik, sosyal hayattan ve iş dünyasından vakaları analiz etme, seçilmiş metinlerin ve vakaların incelenmesi, üst düzey yöneticilere hitaben "bilgi notu" formatında yazılar hazırlanması, iyi yazı örneklerinin ve değişik yazı formatlarının incelenmesi.