DUYURUYU PAYLAŞIN

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine 2547 Sayılı Kanunun 23. 25. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ve TOBB ETÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde belirtilen asgari şartları haiz, tam zamanlı öğretim üyeleri (profesör, doçent, yardımcı doçent) alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik belgesinin fotokopisi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları ve yönettiği lisansüstü çalışmalarını kapsayan altı (6) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, nüfus cüzdanı sureti, (erkekler için) askerlik durumunu gösteren belge örneği, doçentlik belgesinin fotokopisi, Doktora diplomasının fotokopisi, yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Yardımcı doçent kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doktora diplomasının fotokopisi, nüfus cüzdanı sureti, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’dan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Başvurular, ilanın Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen Söğütözü Caddesi No:43 Söğütözü/ANKARA adresine yapılabilir. Son başvuru tarihi 28.08.2017’dir. Posta ve internet yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak, Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.

FAKÜLTE BÖLÜMÜ KADRO ÜNVANI KADRO SAYISI ARANAN NİTELİKLER
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik  Yardımcı Doçent 1 Biyolojik Süreçlerin Matematiksel Modellenmesinde çalışmalar yapmış olmak
Tarih  Yardımcı Doçent 1 Bizans Osmanlı İlişkileri ile Osmanlı İdaresinde Doğu Patrikhaneleri konusunda çalışmalar yapmış olmak ve dönemin kaynak dillerine hakim olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ Özel Hukuk 
(Ticaret Hukuku)
Profesör 1 Doktorasını ve doçentlik unvanını Ticaret Hukuku dalında almış olmak; Ticaret Hukuku alanında yayınları bulunmak.
Özel Hukuk
(Uluslararası Özel Hukuk)
Profesör  1 Doktorasını ve doçentlik unvanını Uluslararası Özel Hukuk dalında almış olmak; bu alanında yayınları bulunmak.
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Mimarlık Yardımcı Doçent 1 Doktora/Sanatta Yeterlik derecesini Mimarlık Tarihi dalında almış ve 19. yüzyılda görsel temsil araçlarının mimarlık tarihinin oluşumu, belgelenmesi ve incelenmesindeki yeri ve önemi üzerine çalışmış olmak.
Yardımcı Doçent  1 Doktora/Sanatta Yeterlik derecesini Mimarlık Tarihi dalında almış ve 20. Yüzyılın ikinci yarısında Türkiye’deki mimari kimlikler ve mimarlığın modernleşmesi konularında çalışmış olmak.
Endüstriyel Tasarım Yardımcı Doçent      1 Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım veya Makine Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği alanlarında lisans derecesine sahip ve ürün geliştirme ve tasarım konusunda uzmanlaşmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Doçent 1 Faiz geçişkenliği, enflasyon değişkenliği, makro ekonomi, zaman serileri, ekonometri konularında araştırmalar yapmış olmak; genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi, zaman serileri, sayısal yöntemler alanlarında dersler vermiş olmak
Uluslararası Girişimcilik Profesör 1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında doktora derecesine sahip olmak, Profesörlük ünvanını Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanından almış olmak. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında lisans ve yüksek lisans yapmış olmak. Yüksek kurullarda görev almış olmak, editörlük deneyimine sahip olmak, Çalışma Ekonomisi,  İşgücü Piyasaları alanlarında dersler vermiş olmak
Doçent 1 İşletme alanında doktora derecesine sahip, Doçentlik unvanını Üretim Yönetimi ya da Yönetim Bilimleri alanlarından birinden almış, Uluslararası İşletmeler, uluslararası örgütler, küreselleşme ve uluslararası girişimcilik alanlarında yayınlar yapmış ve uzmanlaşmış;bu alanlarda lisans ve lisansüstü dersler vermiş olmak.
Yardımcı Doçent          1 Uluslararası İlişkiler alanında doktora derecesine sahip, enerji güvenliği ve dış politika alanlarında çalışmalar yapmış, Dünya Bankası ve OECD gibi uluslararası kuruluşlarda çalışmış veya danışman olarak görev almış, İngilizce dışında ikinci bir yabancı dile vakıf olmak. Türk Dış Politikası, Dünya Politikasına Giriş, ve Diplomasi alanlarında dersler vermiş olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Biyomedikal Mühendisliği Yardımcı Doçent 1 Başvuracak adayların, radiopharmacy , ilaç dağılımı, nükleer tıpta görüntüleme ve moleküler görüntüleme    alanlarında çalışıyor olması istenmektedir. Adayların lisans derecelerini Eczacılık Fakültesinden, doktora derecesini ise  Radiopharmacy veya Biyomedikal Mühendisliği alanında almış olmaları tercih edilmektedir.
Elektrik Elektronik Mühendisliği Yardımcı Doçent 1 Doktora derecesini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak. Milimetrik dalga ve Terahertz frekans bandında sinyal üretmek, kiplemek ve algılamak üzere opto-elektronik bileşenler, Terahertz dalga kılavuzları, yeniden yapılandırılabilir/faz dizilimli antenler, anahtarlar, sensörler konusunda çalışmış, bu sistem ve bileşenlerin tasarım, nano fabrikasyon ve karakterizasyonu konusunda projeler ve yüksek etki faktörüne sahip dergilerde yayınlar yapmış olmak. Yenilikçi mikro/nano fabrikasyon süreçlerinin geliştirilmesi konusunda tecrübesi olmak.
TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  Profesör 1 İmmünoloji, Alerji ve Romatoloji alanında yayını ve deneyimi olmak. Sağlık ve eğitim konularında ulusal ve uluslararası projeler yapmış olmak. Akademik kurumlarda önemli idari deneyimi olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  Yardımcı Doçent   1 Pediatrik yenidoğan (Neonatoloji) yan dal uzmanı olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  Yardımcı Doçent   1 Pediatrik nefrolojide deneyimli olduğunu belgelemek.
Göğüs Hastalıkları Yardımcı Doçent   1 Tüberkülöz plörezide tanısal amaçlı belirteçler üzerine çalışma yapmış olmak; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu onaylı “Tütün Bağımlılığı Tedavisi Eğitimi” almış olmak.
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör    1 Kardiyopulmoner rehabilitasyon konusunda deneyimli ve Avrupa FTR Board’dan Eğitici Diploması sahibi olmak.
Halk Sağlığı Profesör    1 İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları ile Çevre Sağlığı laboratuvar uygulamaları konusunda deneyimli olmak
İç Hastalıkları Doçent 1 Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak; Avrupa gastroenteroloji board sertifikasına sahip olmak.
Kardiyoloji Yardımcı Doçent 1 Miyokardın enerji tüketimi ve “noncompaction” kardiyomiyopatide aritmojenik ölümler konusunda çalışma yapmış olmak.
Yardımcı Doçent   1 Akut kalp yetmezliğinde levosimendan ve dobutaminin aritmi potansiyeli; hipertansiyonda epikard yağ dokusu ve mikroalbuminüri ilişkisi konusunda çalışma yapmış olmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent      1 Perinatoloji yan dal uzmanı olmak; robotik cerrahi konusunda yurtdışında eğitim almış ve sezaryen skar gebeliklerinin tanısı ve tedavisi konusunda deneyimli olmak.
Ortopedi ve  Travmatoloji Yardımcı Doçent   1 Mezankimal kök hücre konusunda en az 6 ay süreyle yurtdışında çalışmış olmak
Üroloji Yardımcı Doçent   1 Prostat kanseri konusunda doktora çalışması yapmış olmak.
Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Doçent    1 Presbiakuzide odyolojik değerlendirme ve uyku apnesi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Tıbbi Patoloji Yardımcı Doçent   1 Deneysel glomerüloskleroz konusunda tez hazırlamış ve kök hücre çalışmaları yapmış olmak.