Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Öğrenci Konukevinin yönetimi, işletilmesi ve denetimi ile öğrencilerin Öğrenci Konukevinde barınmaları ve disiplin işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2-(1) Bu Yönerge, TOBB ETÜ bünyesinde bulunan Öğrenci Konukevinin yönetimi, işletilmesi, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri, öğrencilerin Konukevinde barınma ilke ve kuralları ile disiplin işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3-(1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 47’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4-(1) Bu Yönergede geçen;

a) Üniversite                         

: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesini,

b) Mütevelli Heyet Başkanı 

: Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanını,

c) Rektörlük             

: Üniversite Rektörlüğünü,                                               

ç) Yönetim Kurulu

: Öğrenci Konukevi Yönetim Kurulunu,

d) Genel Sekreter  

: Üniversitenin Genel Sekreterini, 

e) Konukevi:

: Üniversiteye bağlı Öğrenci Konukevini,

f) Müdür/Müdürlük

: Konukevi Müdürünü/Müdürlüğünü,

g) Sağlık, Spor ve Tanıtım Müdürü 

: Üniversitenin Sağlık, Spor ve Tanıtım Müdürünü,

ğ) Müdür Yardımcısı           

 

: Konukevinin kız öğrenciler ve erkek öğrenciler için ayrılan bölümlerinden sorumlu Müdür Yardımcılarını, 

 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Konukevi Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim Organları
MADDE 5-

(1) Öğrenci Konukevinin yönetim organları şunlardır:

 1. a) Yönetim Kurulu,
 2. b) Disiplin Kurulu,
 3. c) Müdür,
 4. ç) Müdür yardımcıları.

Yönetim Kurulu ve Görevleri

MADDE 6-(1) (Değişik:07.08.2015 tarih 12/7 sayılı Senato Kararı) Yönetim Kurulu, Üniversitenin Genel Sekreteri, Müdür, Sağlık, Spor ve Tanıtım Müdürü ve Rektörlük tarafından üç yıl için görevlendirilecek iki öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Genel Sekreter, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Ancak gerektiğinde Kurula öğrenci işlerinden sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlık edebilir. Yönetim Kurulu iki ayda bir kez olağan; ihtiyaç halinde başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Öğrenci Konseyi Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanının daveti üzerine, yılda en az iki defa Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı bulunmaksızın katılır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. a) Konukevinin genel yönetimi, denetimi, gelişme ve düzenlenmesi ile ilgili kararları almak, uygulanacak genel kural ve ilkeleri saptamak,
 2. b) Konukevinin açılış ve kapanış zamanı ile akademik tatil dönemlerinde Konukevinde barınma esaslarını ve nöbetçi bina veya katları belirlemek ve Rektörlüğün onayına sunmak,
 3. c) Her öğretim yılında alınacak oda ücretleri ve depozito ile ilgili önerileri hazırlamak ve bu önerileri Mütevelli Heyet Başkanının oluruna sunulmak üzere Rektörlüğe iletmek,
 4. ç) Her eğitim-öğretim yılında Konukevinde barınacak öğrencilerin nitelik ve sayılarını belirleyerek Mütevelli Heyet Başkanının oluruna sunulmak üzere Rektörlüğe iletmek,
 5. d) Konukevine başvuru tarihlerini belirlemek,
 6. e) Bu Yönergede öngörülen diğer görevleri yapmak.

 Disiplin Kurulu ve Görevleri  

 MADDE 7-(1) Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu başkanı, Konukevi Müdürü ve Hukuk Müşaviri ve Rektörlük tarafından bir yıl süre ile atanacak bir öğretim elemanından oluşur. Yönetim Kurulu başkanı Disiplin Kurulu başkanıdır.

(2) Disiplin Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. a) Disiplin Kurulu başkanı Konukevinden uzaklaştırma ve çıkarma cezası ile ilgili işlemleri başlatır.
 2. b) Disiplin Kurulu gereken soruşturmaları tamamladıktan sonra teklifini Yönetim Kuruluna bildirir.

Müdür ve Görevleri

MADDE 8-(1) Genel Sekretere karşı sorumlu olarak görevlendirilen Müdürün görevleri şunlardır;

 1. a) Konukevinin yönetim ve geliştirilmesinde izlenecek yolu ve uygulama esaslarını tespit etmek, Yönetim Kurulunun incelemesine ve onayına sunmak,
 • b)Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, sekreteryasını yürütmek, kararlarını uygulamaya koymak,
 1. c) Disiplin Kurulunun sekretaryasını yürütmek,
 • ç) Konukevine öğrenci kabul etmek,  bununla ilgili kayıtları tutmak,
 1. d) Konukevine kayıtlı olmayan öğrencilerin ve yabancıların barındırılmasını önlemek,
 2. e) Konukevinde kalan öğrencilerin toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak,
 3. f) Konukevinin disiplinini korumak için her türlü önlemi almak, bu Yönergede öngörülen disiplin cezalarını uygulamak,
 4. g) Konukevi personelinin düzenli olarak hizmet yürütmesini temin etmek, çalışmalarını denetlemek,
 5. ğ) Bu Yönergede yer alan kurallar ile Konukevi Taahhütnamesinde belirtilen hususlara aykırı davranışları görülen öğrencilerin durumlarını görüşülmek üzere Yönetim Kuruluna sevk etmek,
 6. h) Konukevinin demirbaş ve takibe tabi malzemesinin iyi kullanılmasını, korunmasını, bakımını ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak,
 7. ı) Bu Yönergede öngörülen diğer görevleri yapmak.

Müdür Yardımcıları ve Görevleri

MADDE 9-(1) Kız Öğrenci Konukevi sorumlusu ve Erkek Öğrenci Konukevi sorumlusu olmak üzere görevlendirilen Müdür Yardımcıları; Müdüre karşı sorumlu olup sorumlu olduğu konukevinde öğrencilerin barınma ve çalışma koşullarının düzenlenmesi ve geliştirilmesi için gerekli önlemleri alır, konukevinin sekreterya hizmetlerini yürütür ve Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapar.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Konukevine Kayıt, Kabul ve Konukevinde Kalma Esasları

Konukevinden Yararlanacak Kişiler

MADDE 10- (1) Konukevinden; Üniversitenin lisans ve lisansüstü programına (hazırlık sınıfı dâhil) kayıtlı öğrenciler yararlanabilir.

(2) Uluslararası değişim programları ile diğer Üniversitelerle yapılan akademik anlaşmalar kapsamında Üniversiteye gelen öğrenciler, bu programlar ve anlaşmalarda barınma imkânının da karşılıklı olarak sağlanması hususu yer aldığı takdirde, kontenjan dâhilinde Konukevinden yararlanabilir.

Yararlanma Süresi

MADDE 11- (1) Bu Yönergede belirtilen usul ve kurallara uymaları kaydıyla, eğitim-öğretim ücreti muafiyetine ilişkin bursları devam ettiği sürece Konukevinden tam burslu öğrenciler ücretsiz, kısmi burslu öğrenciler ise indirimli ücretle yararlanabilirler. Bursluluk süresi sona eren öğrenciler, ücretli statüdeki öğrencilere uygulanan şartlara tabidir.

(2) Konukevinde barınmaya hak kazanan ücretli öğrenciler ile kısmi burslu öğrenciler belirlenen ücretleri ödedikleri ve bu Yönergede belirtilen usul ve kurallara uydukları sürece Konukevinden yararlanabilirler.

(3) Ortak eğitim uygulamasını Ankara ili dışında yapacak öğrenciler ilgili dönemde konukevinden geçici olarak çıkarılır.

(4) (Değişik:21.08.2014 tarih 16/1 sayılı Senato Kararı) Konukevine giriş derslerin başlamasından üç gün önce, çıkış ise final/bütünleme sınavları bitimini, mezun öğrencilerde ise başarı notu bildirimini takip eden üç gün içerisinde yapılır.

(5) Öğrenciler izinli oldukları eğitim dönemlerinde Konukevinde barınamazlar.

(6) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler Konukevinden yararlanamazlar.

Başvuru ve Kabul Esasları

MADDE 12-(1) Konukevine başvuru, kayıt ve yerleşme tarihlerine ilişkin takvim akademik yılın başından en az 20 gün önce Üniversitenin web sayfasında ilan edilir.

(2) Konukevinden yararlanmak isteyen öğrencilerin, süresi içinde ilgili formu doldurarak Yönergede saptanan şekil, ilke ve kurallara uygun olarak Müdürlüğe ön başvuruda bulunmaları gerekir.

(3) (Değişik:21.08.2014 tarih 16/1 sayılı Senato Kararı) Konukevine öğrenci kabulü, ilk yüzden Üniversiteye giren öğrenciler, Ankara merkez ilçeleri dışında ikamet eden tam burslu, kısmi burslu ve ücretli statü sıralamasına ilaveten, sınıf ve not ortalaması da dikkate alınarak Müdürlük tarafından yapılır. Boş kontenjan olduğunda Ankara’da ikamet eden öğrenciler tam burslu, %75 burslu, %50 burslu, %25 burslu, ücretli şeklinde sıralanarak kabul edilir.

 (4) (Değişik:21.08.2014 tarih 16/1 sayılı Senato Kararı) Üçüncü fıkrada belirtilen sıralamaya göre yerleştirmeler yapıldıktan sonra boş kontenjan kaldığında hazırlık beklemeli öğrenciler misafir öğrenci ücreti ödeyerek yerleştirilir.

 (5) Konukevinden yararlanmaya hak kazanan öğrencilerin isimleri bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen takvime (asil ve yedek liste olarak) göre duyurulur. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin Konukevine kesin kayıt yaptırmak üzere süresi içinde aşağıdaki belgelerle birlikte başvurmaları gerekir:

 1. a) Öğrenci kimlik kartı fotokopisi (Yabancı uyruklu öğrenciler için ayrıca pasaport fotokopisi),
 2. b) Konukevi taahhütnamesi,
 3. c) Sağlık kuruluşlardan alacakları Tüberküloz ile Eliza, Hepatit B, kan grubu testi sonucunu içeren sağlık raporu,
 4. ç) Sabıka kayıt belgesi (son bir ay içinde alınmış olması ve gerek görüldüğünde her öğrenim dönemi başında yenilenmesi),
 5. d) Devamlı adresini gösterir ikametgâh belgesi,
 6. e) Konukevi ücretinin ilk taksiti ile oda depozitosunun ödendiğine dair banka dekontları,
 7. f) (Ek:07.08.2015 tarih 12/7 sayılı Senato Kararı) Anne veya babanın çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi; kendi işyeri olanların ise bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge.

(6) Öğrenciler, Yönetim Kurulunun o yıl için ayrıca belirleyip duyuracağı diğer belge ve bilgileri vermek zorundadır.

(7) Bu maddenin 5 inci fıkrasının c, ç ve d bentlerindeki belgelerin Konukevine yerleştiği dönemin sonuna kadar ibrazı gerekir. Kayıt için gerekli belgeleri süresi içinde tamamlamayan öğrencilerin Konukevindeki kaydı iptal edilir.

(8) Her dönem başındaki kesin kayıtlardan sonra boş kalan odalar için dönem arasında da öğrenci kabulü yapılabilir.

Kayıt Yenileme

MADDE 13-(1) Konukevinde kalan öğrenciler güz ve bahar dönemi derslerin başlama tarihine kadar ücret taksitini ödedikleri takdirde kayıt yenilemiş olurlar.

Yerleşim Düzeni                                                          

MADDE 14-(1) Öğrenciler, Müdürlük tarafından yerleştirildikleri odalarda kalmak zorundadırlar.

(2) Oda değiştirmek isteyen öğrenciler taleplerini bir dilekçeyle Müdürlüğe bildirirler; Müdürlük, değişiklik taleplerini gerekçeleriyle birlikte inceler ve şartların uygunluğu çerçevesinde sonuçlandırır.

(3) Öğrenciye tahsis edilen odalar, Müdürlükten izinsiz olarak hiçbir şekilde başka bir öğrenciye devredilemez.

(4) Oda arkadaşını huzursuz ederek barınmasını engellediği tespit edilen öğrencilerin ücret farkı ödemek şartı ile tek kişi olarak kalmaları talep edilebilir.

(5) (Ek:07.08.2015 tarih 12/7 sayılı Senato Kararı) Çift kişilik odalarda tek kalan öğrencilere, Müdürlük tarafından oda arkadaşı seçmeleri amacıyla öğrenci listesi ve taşınma süresi bildirilir. Öğrenciler ortak kullanacakları odayı 3 gün içinde Müdürlüğe bildirmek zorundadırlar. Süre sonunda Müdürlüğe talepte bulunmayan öğrencilerin oda birleştirme işlemleri Müdürlük tarafından yapılır.  Odada tek kalmak isteyen öğrenciler, kapasite imkânları dâhilinde 3 günlük süre sonundan başlamak üzere fark ödeyerek kalabilir. Oda birleştirmesine tabi tutulan öğrencilerin belirli bir düzenleme döneminde tek sayıda olması halinde, sınıf, statü vb. durumlar Müdürlük tarafından değerlendirilerek yerleştirme işlemi yapılır. Final sınavlarının 15 gün öncesine kadar oda birleştirmesi yapılır.

Ücret

MADDE 15-(1) Konukevinde ücret karşılığında kalınır. Fiyatlandırma oda tiplerine göre yapılır.  Her eğitim-öğretim yılına ait Konukevi ücreti ile burslu öğrencilerden ücret alınıp alınmayacağı bir önceki yıl içinde Mütevelli Heyet Başkanı tarafından belirlenir. Konukevinde ücret sadece konaklamayı kapsar.

(2) (Değişik:12.05.2016 tarih 11/5 sayılı Senato Kararı) Konukevi ücretleri, akademik takvimde belirtilen dönem derslerinin başlama tarihine kadar üç taksitte ödenir. Ücretlerini belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin Konukevi ile ilişiği kesilir.

(3) Dönem içinde Konukevine kabul edilenler kabul tarihinden itibaren gün hesabına göre ücret öderler. 

(4) (Değişik:12.05.2016 tarih 11/5 sayılı Senato Kararı) Konukevinden, dönem başı ders başlama tarihinden itibaren ilk 20 güne kadar ayrılmalarda ücretin yüzde 75’i, 45 güne kadar ayrılmalarda ise ücretin yüzde 50’si iade edilir. 45 günden sonraki ayrılmalarda ücret iadesi yapılmaz. Ancak konukevine ilk kez yerleştirilen öğrenci; dönem başı ders başlama tarihinden itibaren bir hafta içinde ayrılırsa ücretin tamamı iade edilir.

(5) İngilizce yeterlik sınavını başarması veya mezuniyete hak kazanması nedeniyle Konukevinden dönem sonundan önce ayrılan öğrencilere kalan süreye tekabül eden ücret iade edilir. 

Oda Depozitosu

MADDE 16-(1) Konukevine ve eşyalarına öğrenciler tarafından verilecek zarar ve ziyanları karşılamak üzere tüm öğrencilerden, Konukevine ilk kayıt sırasında ve her kayıt yenileme döneminde o döneme ait tek ve çift kişilik odalar için belirlenen oda depozitosu alınır.  Depozitosunu ücret ödeme tarihi içinde yatırmayan öğrenciler Konukevine alınmazlar. 

(2) Öğrenciler oda depozitolarının eksilen kısmını tamamlamak zorundadır. Depozitosunu müteakip dönem başına kadar tamamlamayan öğrencilerin Konukevine kaydı yapılmaz.

(3) Alınan depozito öğrencinin Konukevi ile ilişiği kesilmedikçe geri verilmez. Öğrenci, Konukevi ile ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde depozitosunu almadığı veya mazereti nedeniyle alamadığını bildirmediği takdirde depozitosu Üniversite adına gelir kaydedilir.

Odada Bulunan Demirbaşların Kaydı ve Hasar Tazmini

MADDE 17-(1) Öğrenciler, Konukevine yerleştirildikleri gün oda demirbaşlarındaki durumu gösteren tutanağı Konukevi görevlisiyle birlikte imzalar. Eksik ve hasarlı durumu Müdürlük en kısa sürede giderir.

(2) Odada meydana gelen hasar ve demirbaş eksikliğinin öğrencinin ihmal veya kastı sonucu oluştuğu tespit edildiği takdirde öğrenci bu durumdan sorumlu olur. Depozito miktarını aşan zarara ilişkin bedel, kendisine Müdürlük tarafından 15 günden az olmamak üzere tanınan süre içinde öğrenci tarafından ödenir. Öğrencinin zararı ödememesi halinde süre sonundan itibaren yasal faiz uygulaması başlatılır, Müdürlük tarafından öğrencinin hiçbir başvurusu işleme konmaz. Zarar bedelini faiziyle birlikte müteakip dönem başına kadar ödemeyen öğrencilerin Konukevine kaydı yapılmaz.

(3) Öğrenci, Konukevinden ayrılırken teslim aldığı tüm malzemeyi Müdürlüğe eksiksiz ve hasarsız teslim etmekle yükümlüdür. Zararın söz konusu olması halinde belirlenen tutar depozitodan kesilir. Depozitoyu aşan kısım yasal faizi ile birlikte tahsil edilmedikçe öğrenciye Üniversite tarafından hiçbir belge düzenlenmez, öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilmez.

(4) Öğrenci odadaki sabit eşyaların yerini değiştiremez ve dışarıdan mobilya türünde eşya getiremez.

Ortak Kullanım Alanlarının Hasar Tazmini

MADDE 18-(1) Konukevinde öğrencilerin kendilerine tahsis edilen oda dışındaki her yer ortak kullanım alanıdır. Bu alanların ve bu alanlarda bulunan eşyaların bozulmadan ve kırılmadan, kendilerine sunulduğu haliyle kullanımı öğrencilerin sorumluluğundadır.

(2) Ortak alanlardaki eşyaların yeri değiştirilemez,  bu eşyalar odalarda kişisel kullanıma tahsis edilemez. Bu sebeple Konukevi binalarında veya eklentilerinde değişiklik yapan ve hasara neden olan öğrenci meydana gelen hasarı, sigorta tarafından karşılanmaması durumunda, tazmin etmekle yükümlüdür.

(3) Birden fazla öğrenci o hasara neden olmuşsa ortaya çıkan zararın bedeli öğrencilerden eşit olarak tahsil edilir.

(4) Bir katın veya bir binanın ortak kullanım alanlarında meydana gelen hasarın kimler tarafından yapıldığı tespit edilememiş ise zarar, hasarın ortaya çıktığı alana göre o katta ya da o binada barınan öğrencilerin aralarında eşit bölüştürülerek ödeme günündeki maliyeti üzerinden tahsil edilir veya öğrencilerin depozitolarından kesilir.

Oda Kartı

MADDE 19-(1) Odaların kapı anahtarı olarak Müdürlük tarafından hazırlanan oda kartları kullanılır. Oda kartının odada kalan öğrenciler dışındaki kişilere verilmesi yasaktır.

(2) Öğrencinin oda kartını kaybetmesi halinde kart bedeli depozitosundan kesilir ve yeni oda kartı verilir.

Oda Güvenliği

MADDE 20-(1) Oda güvenliği konusunda sorumluluk tamamen öğrencilere aittir. Öğrenciler oda kapılarını kesinlikle kapalı ve kilitli tutmak zorundadırlar.

(2) Oda içindeki eşyanın kayıp ve hasarından Üniversite ve Müdürlük sorumlu tutulamaz.

(3) (Değişik:21.08.2014 tarih 16/1 sayılı Senato Kararı) Konukevinde kalan öğrencilerin odaları güvenlik ve Konukevi ilke ve kurallarına uyulup uyulmadığının belirlenmesi amacıyla gerekli görüldüğü durumlarda Müdür, Müdür Yardımcısı ya da Konukevi görevlileri tarafından denetlenebilir. Öğrencinin özel eşyaları öğrenciye haber verilmeksizin kontrol edilemez. Kurallara aykırı bir durumla karşılaşıldığında durum en az iki imzalı bir tutanakla saptanır.   

Elektrikli Cihaz Kullanımı

MADDE 21-(1) Öğrenciler odalarında, yangın ve benzeri tehlikelere yol açılmaması için elektrikli ısıtıcı, gaz / elektrik ocağı, ütü ve benzeri elektrik/gazla çalışan araç ve gereçleri bulunduramaz ve kullanamazlar.

(2) Odalarda kullanılması yasak olan elektrikli araç ve gereçler tespit edildiği takdirde Müdürlük tarafından odadan alınır ve dönem sonuna kadar iade edilmek üzere depoya konur. Öğrenci, kendisine ait olan elektrikli araç ve gereçleri en geç ilgili dönemin sonunu takip eden ilk on beş (15) gün içinde depodan teslim almakla yükümlüdür. Depodan bu süre içinde mazeret bildirilmeksizin teslim alınmayan ve kullanılabilir durumdaki elektrikli araç ve gereçler Müdürlük tarafından tutanakla tespit edilerek çeşitli dernek ve vakıflara bağışlanabilir; diğerleri imha edilebilir.  Müdürlük, depoya kaldırılan ve ilgili dönem sonunda alınmamış elektrikli araç ve gereçlerden sorumlu değildir.

(3) Öğrenciler Konukevinin bilişim kaynaklarına zarar verici ve kaynakların güvenliğini tehdit edici biçimde ve diğer kullanıcıların kaynak kullanım hakkını engelleyici faaliyetlerde bulunamazlar. Kullanıcılar, ağ hizmetlerinin verilmesini sağlayan donanıma (duvar prizleri, kablolar, enerji server, vb.) hiçbir şekilde müdahale edemezler. Odada öğrenci yokken enerji serverda bırakılan kartlar toplatılır. (Ek cümle: 12.05.2016 tarih ve 11/5 sayılı Senato Kararı)

Mutfakların Kullanımı

MADDE 22-(1) Mutfakları kullanan öğrenciler, güvenlik ve hijyen kurallarına uymak, kullandıkları elektrikli cihazları emniyetli ve mutfağı temiz bırakmak zorundadırlar. Konukevinin mutfakları dışında (oda, dinlenme odası vs.) yemek yapılamaz.

(2) Müdürlük 6 kişiden az öğrenci bulunan katlardaki mutfakları geçici olarak kapatabilir.

Çamaşır ve Ütü

MADDE 23-(1) Öğrenciler çamaşır yıkama, çamaşır kurutma, ütü kullanma gibi işlemlerini Konukevindeki bu iş için ayrılan alanlarda veya çamaşırhanelerde yaparlar.  

Temizlik

MADDE 24-(1) Oda temizliği, Müdürlük tarafından belirlenen programa göre görevlilerce yapılır. Öğrenciler odaları belirtilen günlerde temizliğe uygun halde bulundurmak zorundadır.

(2) Odalarını temiz tutmadığı tespit edilen öğrenciler, Müdürlük tarafından ikaz edilir.

(3) Öğrenciler odalarda bozulabilir ve kokabilir yiyecek bulundurmamakla; mutfakları, banyoları, tuvaletleri ve diğer ortak mahalleri temiz bırakmakla yükümlüdürler.      

(4) Dinlenme odası, çamaşırhane, WC, vb. ortak kullanım alanlarında bırakılan eşyalar görevliler tarafından Müdürlüğe teslim edilir; ancak hijyen ve düzen açısından gerekli görüldüğü taktirde imha edilir.      

(5) Konukevi bina ve ortak alanlarında duvarlara çivi çakmak veya hasar verici fiillerde bulunmak, duvarların badana ve boyasını bozacak şekilde yapıştırıcı kullanmak, ayakkabıları cam kenarına koymak, gereksiz yere yazı ve poster yapıştırarak görüntü kirliliğine sebebiyet vermek yasaktır.

Şahsi Temizlik Malzemeleri

MADDE 25-(1) Öğrenciler odalarında şahsi kullanımları için gereken temizlik malzemelerini  (banyo sabunu, şampuan, tuvalet kağıdı vb.) kendileri temin ederler.

Telefon

MADDE 26-(1) Konukevinde kampüs içinde haberleşmeyi sağlayan dâhili telefon görüşmeleri ücretsizdir.

Evcil Hayvan

MADDE 27-(1) Konukevinde kedi, köpek, kuş vb. evcil hayvan beslemek ve barındırmak yasaktır.

Acil Durumlar

MADDE 28-(1) Öğrenciler hastalık ve benzeri acil durumlarla karşılaştıklarında derhal ilgili Konukevi sorumlularına haber vermekle yükümlüdürler.

Yangın Güvenliği

MADDE 29-(1) Duman dedektörleri, yangın söndürücüler, yangın alarmları ve diğer tüm yangın güvenliği malzemelerinin kurcalanması ve amacı dışında kullanılması yasaktır. Yanlış alarmlar sonucunda, ilgili kişi/kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

Gürültü

MADDE 30-(1) Öğrencilerin çevrelerine rahatsızlık verecek şekilde gürültü yapmaları ve huzuru bozmaları yasaktır. Müzik seti, televizyon, bilgisayar gibi elektronik aletleri ve müzik aletlerini yüksek sesle kullanmaları yasaktır.

Sigara İçilmeyecek Alanlar

MADDE 31-(1) Konukevi binalarında ve balkonlarında sigara içmek kesinlikle yasaktır.

Alkol Kullanmak ve Bulundurmak

MADDE 32- (1) Konukevine alkollü gelerek düzeni bozmak, çevreyi kirletmek ve Konukevi çalışanlarını bu sebeple meşgul etmek, Konukevi bahçesinde, binalarında ve ortak alanlarında alkollü içki içmek yasaktır.       

(2) Öğrenciler, koleksiyon vs. sebebiyle de olsa dolu ve/veya boş alkollü içecek şişesi bulunduramazlar. Odalarda tespit edilen alkol ve alkol şişeleri Konukevi sorumluları tarafından odadan alınır ve imha edilir.

(3) Gerek görüldüğünde Konukevi girişinde valiz, çanta vb. araması yapılır.  

Ateşli ve Kesici Alet Bulundurmak

MADDE 33-(1) Ruhsatlı bile olsa ateşli ve kesici silah, havai fişek, patlayıcı madde veya öldürücü, yaralayıcı nitelikteki diğer tehlikeli silahlar Konukevinde bulundurulamaz ve kullanılamaz.

Konukevine Giriş - Çıkış Saatleri

MADDE 34-(1) Konukevine giriş saati hafta içi ve Pazar en geç 24:00, Cuma-Cumartesi, bayram ve resmi tatillerde en geç 01:00’dir. 

(2) Seyahat, hastalık ve acil durumlar dışında Konukevinden 01.00-06:00 saatleri arası kesinlikle giriş çıkış yapılamaz.

(3) Öğrencilerin Konukevine giriş saatlerinin tespitinde bilgisayarlı giriş sistem kayıtları esas alınır.

Ziyaretçiler

MADDE 35-(1) Konukevinde ziyaret 08:00-23:00 saatleri arasında kabul edilir. Öğrenci, ziyaretçileri ile bu saatler arasında Müdürlük tarafından belirlenen alanlarda görüşebilir.

(2) Ziyaretçilerin odalara çıkması kesinlikle yasaktır.

(3) Ziyaretçilerin belirlenen saatlere uymamasından ve verebilecekleri her türlü zarardan ziyaret edilen öğrenci sorumludur.

Konukevinden İlişik Kesme[1]

MADDE 36-(1) Öğrencilerin kendi talepleri, mezuniyetleri veya ortak eğitim uygulaması için Ankara dışına çıkmaları, haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet halinin bulunması, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine ve bu Yönerge hükümlerine göre Üniversiteden veya Konukevinden çıkarma cezası almaları halinde yedi gün içinde Konukevi ile ilişikleri kesilir.

(2) (Değişik:07.08.2015 tarih 12/7 sayılı Senato Kararı) Bir eğitim döneminde izinli veya izinsiz (vefat, hastalık, resmi tatil vb. hariç) toplam 20 iş günü devamsızlık yapan öğrencilerin Konukevi ile ilişiği kesilir. Bu öğrenciler aradan bir dönem geçmedikçe Konukevine yeniden kabul edilmez.  

 (3) (Değişik:21.08.2014 tarih 16/1 sayılı Senato Kararı) İlişik kesilmesi sırasında öğrencilerin Konukevindeki odalarını boş, düzenli ve temiz olarak teslim etmeleri gerekir. Boşaltıldığı halde teslim edilmeyen odalardan 1 günlük ücret, boşaltılmamış ve kullanılmayan eşya ile çöplerin bırakıldığı odalardan 3 günlük ücret tahsil edilir.

(4) (Değişik: 12.05.2016 tarih 11/5 sayılı Senato Kararı) Herhangi bir ders döneminde Konukevinde kalıp, bir sonraki dönemin ders başlama tarihinden sonra Konukevinden çıkmak isteyen tüm öğrencilerden (burslu veya ücretli) 30 günlük ücret tahsil edilir.

 (5) İlişiği kesilen öğrencilerin Konukevinden ayrılırken bıraktıkları şahsi eşyalar bir tutanak ile tespit edilerek Konukevi deposunda 15 gün süreyle muhafaza edilir. Depodan bu süre içinde mazeret bildirilmeksizin teslim alınmayan ve kullanılabilir durumdaki eşyalar çeşitli dernek ve vakıflara bağışlanabilir; diğerleri imha edilebilir.

(6) Konukevinde kalacakları sürenin son bulmasına rağmen odasını boşaltmayan öğrencilerin eşyaları Müdürlük tarafından öğrenciye e-posta ile bilgi verilerek tutanakla depoya alınır. Bu tarihi takip eden 15 gün içinde talep edilmeyen eşyalardan Müdürlük sorumlu tutulamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin İşlemlerine İlişkin Esaslar

Disiplin Cezaları

MADDE 37-(1) Konukevinde kalan öğrencilere uygulanacak disiplin cezaları şunlardır;

 1. Uyarma,
 2. Kınama,
 3. Konukevinden uzaklaştırma,
 4. ç)  Konukevinden çıkarma.

Uyarma Cezası

MADDE 38-(1) Öğrenciye Konukevinde barınma süresi içinde davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezası gerektiren durum ve davranışlar şunlardır:   

 1. a) Hafta içi ve Pazar günü 24:00-01:00 saatleri arasında Cuma, Cumartesi, bayram ve resmi tatillerde 01.00-02.00 olmak üzere bir dönemde 5 kez geç giriş yapmak,
 2. b) (Değişik:21.08.2014 tarih 16/1 sayılı Senato Kararı) Seyahat, hastalık ve acil durumlar dışında 02:00-06:00 saatleri arasında bir kez giriş veya çıkış yapmak,
 3. c) Bilgisayarlı giriş sisteminden izin almaksızın bir dönemde toplam 5 kez devamsızlık yapmak,
 4. ç) Bu Yönergenin 20,21,22,23,24,25 ve 30 uncu maddelerinde tanımlanan kurallara uymamak,
 5. d) Ziyaret kurallarına uymamak, kendisine tahsis edilenin dışındaki bir odada Müdürlüğün bilgisi ve izni olmaksızın kalmak,
 6. e) Oda giriş kartını başkasına vermek, oda sakinleri dışında odada birini barındırmak, 
 7. f) Müdürlük ve Konukevi görevlilerinin yazılı, sözlü uyarılarına uymamak ve tebliğ yazılarını teslim almamak,
 8. g) Dinlenme odası, mutfak, çamaşırhane, WC gibi ortak alanları temiz tutmamak ve demirbaş malzemeleri uygun kullanmamak ve yerlerini değiştirmek,  
 9. ğ) Müdürlüğün astığı ya da asılmasına izin verdiği duyuruları koparmak, yırtmak, değiştirmek, üzerine yazı yazmak veya resim yapmak,
 10. h) Konukevi binalarında ve balkonlarda sigara içmek (Odalarında sigara izmariti, kül, duman bulunan kişiler için de aynı prosedür uygulanır.)

Kınama Cezası

MADDE 39-(1) Öğrenciye Konukevinde kaldığı süre içinde davranışlarında kusurlu sayıldığının yazı ile  bildirilmesidir. Kınama cezası gerektiren durum ve davranışlar şunlardır:

 1. a) Bir dönemde 8 kez geç giriş yapmak,
 2. b) (Değişik:21.08.2014 tarih 16/1 sayılı Senato Kararı) Seyahat, hastalık ve acil durumlar dışında 02:00-06:00 saatleri arasında 3 kez giriş veya çıkış yapmak,
 3. c) Bilgisayarlı giriş sisteminden izin almaksızın bir dönemde toplam 8 kez devamsızlık yapmak,
 4. ç) Konukevi bina, bahçe ve eşyalarına bilerek zarar vermek,
 5. d) Müdürlükten habersiz oda değiştirmek, Konukevine ait eşya ya da malzemeleri oda dışına çıkarmak,
 6. e) Konukevi çalışanlarına, öğrencilere ve ziyaretçilere kaba ve saygısız davranmak, onur kırıcı davranışlarda bulunmak.
 7. f) Güvenliği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak veya bu tür davranışlara yardımcı olmak (Odalarda ütü, elektrikli ısıtıcı, ocak, tüp gaz gibi yanıcı ve patlayıcı maddeler bulundurmak, yangın algılama sistemleri, yangın söndürme cihazları, kameralar ve bilgisayarlı geçiş sistemlerine müdahale etmek.)
 8. g) Konukevinde ticari amaçlı satış yapmak veya bağış toplamak,
 9. ğ) Konukevinin ortak alanları ve odalarında evcil hayvan beslemek veya barındırmak,
 10. h) Ortak alanlarda bulunan demirbaş eşyaları öğrenci odalarına ve/veya başka alanlara taşımak,
 11. ı) Konukevi yöneticilerinin/görevlilerinin çalışmalarını engellemek, gereksiz yere meşgul etmek ve itaatsizlikte ısrarlı olmak,
 12. i) Konukevinde ve bahçesinde her çeşit kumar oynamak ve oynatmak,
 13. j) Bu Yönergenin 31 inci maddesi ve 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan kurallara uymamak.

Konukevinden Uzaklaştırma [2]

MADDE 40-(1) Konukevinden uzaklaştırma cezası, öğrencinin bir haftadan az, iki dönemden çok olmamak üzere, geçici bir süre için Konukevinden uzaklaştırıldığının yazılı olarak bildirilmesidir. Uzaklaştırma cezaları bir haftadan kısa, iki dönemden uzun olmamak şartı ile uygulanır.

(2) Konukevinden uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

 1. a) Bir dönemde 12 kez geç giriş yapmak,
 2. b) Bilgisayarlı giriş sisteminden izin almaksızın bir dönemde toplam 12 kez devamsızlık yapmak,
 3. c) (Ek:21.08.2014 tarih 16/1 sayılı Senato Kararı) Seyahat, hastalık ve acil durumlar dışında 02:00-06:00 saatleri arasında 5 kez giriş veya çıkış yapmak,
 4. ç) Bu Yönergenin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan kurallara uymamak,
 5. d) Konukevi içinde kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak,
 6. e) Konukevi çalışanlarını, arkadaşlarını ya da başkalarını tehdit etmek veya fiili saldırıda bulunmak,
 7. f) Konukevi binaları ve bahçesinin herhangi bir yerine veya duvarlarına yazı yazmak, resim yapmak veya herhangi bir biçimde zarar vermek,
 8. g) Üniversiteden uzaklaştırma cezasının sürüyor olması.

Konukevinden Çıkarma

MADDE 41-(1) Konukevinden çıkarma cezası, öğrencinin bir daha Konukevine alınmamak üzere Konukevi ile ilişiğinin kesildiğinin yazılı olarak bildirilmesidir. Konukevinden çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

 1. a) Konukevinde hırsızlık yapmak,
 2. b) Uyuşturucu madde kullanmak, taşımak, bulundurmak veya satmak,
 3. c) Üzerinde ya da kendi kullanımına ayrılmış yerlerde; ilgili mevzuat uyarınca silah olarak tanımlanan ya da sayılan madde veya aletleri bulundurmak,
 4. ç) Konukevine girmek için verdiği bilgilerde kasti olarak gerçeğe aykırı ve/veya yanlış beyanda bulunduğunun tespit edilmesi,
 1. d) Yasa dışı örgüt üyesi olmak, bunlar adına faaliyette bulunmak veya faaliyette bulunanlara yardımcı olmak,
 2. e)Yüz kızartıcı bir suçtan kesinleşmiş ceza almış olmak,
 3. f)Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olmak,
 1. g) Genel ahlak ve adaba aykırı harekette bulunmak veya bu suçları işlemek,
 2. ğ) Mazeretsiz veya mazereti nedeniyle verilen süre içinde Konukevi ücretini ödememek,
 3. h) (Mülga: 21.08.2014 tarih 16/1 sayılı Senato Kararı)  

Cezaların tekrarı

MADDE 42-(1) Uyarı veya kınama cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin son bir yıl içinde, Konukevinden uzaklaştırma cezasının ise öğrencilik süresince tekrarında bir derece ağır ceza uygulanır.

(2) Uyarma ve kınama cezası gerektiren fakat ayrı fiil ve haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının bir eğitim yılı içinde üçüncü tekrarında bir derece ağır ceza verilir.

Disiplin Soruşturması Açmaya, Ceza Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar

MADDE 43-(1) Disiplin cezası gerektiren tüm fiillere ilişkin soruşturma Müdür tarafından başlatılır.

(2) Soruşturma sonucuna göre;

 1. a) Uyarma ve kınama cezaları Müdür tarafından verilir.
 2. b) Diğer üst cezalar için Müdür, dosyayı Disiplin Kuruluna havale eder. Bir haftadan iki döneme kadar Konukevinden uzaklaştırma cezası ile Konukevinden çıkarma cezası, Disiplin Kurulunun teklifi üzerine Yönetim Kurulu tarafından verilir.

 (3) Öğrencinin konusu Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil eden fiil ve hallerde bulunması halinde, durum ayrıca kolluk kuvvetlerine veya Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.

Savunmanın Alınması ve Kararın Tebliği

MADDE 44-(1) Bu Yönergenin 43 üncü maddesinde belirtilen yetkili amir veya kurul tarafından, savunması alınmadan öğrenciye disiplin cezası verilemez. Öğrenciye savunma yapması için, en az yedi gün süre verilir. Bu süre içinde savunma verilmediği takdirde, öğrenci savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

(2) Savunmanın alınması veya savunma süresi sonucunda öğrenci hakkında alınan karar, öğrenciye yazılı olarak tebliğ edilir. Ayrıca karar; Rektörlüğe, öğrencinin kayıtlı bulunduğu fakültesine bildirilir. Konukevinden uzaklaştırma ve çıkarma cezası ise öğrencinin ailesine de yazılı olarak Müdürlük tarafından bildirilir.

İtiraz

MADDE 45-(1) Uyarma ve kınama cezalarına itirazlar, öğrenciye tebliğ tarihinden itibaren yedi işgünü (Cumartesi hariç) içinde Yönetim Kuruluna yapılır ve Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

(2) Konukevinden uzaklaştırma ve çıkarma cezalarına karşı itirazlar, öğrenciye tebliğ tarihinden itibaren yedi işgünü (Cumartesi hariç) içinde Üniversite Yönetim Kuruluna yapılır.

(3) Konukevi Yönetim Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulunun itiraz üzerine verdiği kararlar kesindir.

Disiplin Cezalarının Uygulanması

MADDE 46-(1) Uyarma ve kınama cezaları, kararın kesinleştiği tarihten itibaren uygulanır.

(2) Konukevinden uzaklaştırma ve çıkarma cezaları, hangi tarihten itibaren uygulanacağı kararda belirtilmediği sürece, kararın kesinleştiği tarihten itibaren yedi gün sonra uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 47-(1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge

MADDE 48-(1) 25/08/2010 tarihli ve 15 sayılı Senato toplantısının 4 nolu kararı ile kabul edilen TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğrenci Konukevi Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 49-(1) Bu Yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 50-(1) Bu Yönerge hükümlerini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

[1] 21.08.2014 tarih ve 16 sayılı Senato Toplantısının 1 nolu kararı ile maddeye ikinci ve dördüncü fıkralar eklenmiş ve mevcut fıkra numaraları metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

[2] 21.08.2014 tarih ve 16 sayılı Senato Toplantısının 1 nolu kararı ile ikinci fıkraya (c) bendi eklenmiş ve bend numaraları teselsül ettirilmiştir. 

 

(12.05.2016 tarih ve S-2016-11/5 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.)