DUYURUYU PAYLAŞIN
  1. Azami Öğrenim Süresi ve Son Sınıf Tanımı

1-    Azami öğrenim süresi, Hazırlık sınıfı için 2 yıl, 4 yıllık öğrenim süresi olan bölümler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere 7 yıl, Tıp Fakültesi için 9 yıldır. Hazırlık sınıfında geçirilen süre diğer öğrenim sürelerinin hesabına katılmaz.

2-    4 yıllık programlar için öğrencilerin son sınıfta olma durumları TOBB ETÜ Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin hükümlerine göre belirlenir. Tıp fakültesi için son sınıf 6. sınıftır.

3-    Ana dal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci ana dal programını bitiremeyen öğrencilerin ikinci ana dal programı için azami öğrenim süresi ikinci ana dal diploma programına kayıt yaptırdığı öğretim yılından itibaren Madde 1’de belirtilen süre kadardır.

4-    Eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri, programın azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkarılarak hesaplanır.

  1. İlişiği Kesilecek ve Ek Sınav Hakkı Verilecek Öğrenciler

1- Azami öğrenim süresi içerisinde mezun olamayan öğrencilerden;

  1. Son sınıfta olanlar dışındakilerin TOBB ETÜ ile ilişiği kesilir.
  2. Son sınıfta olan öğrencilerden;

(1)   Lisans müfredatında hiç almadığı ders sayısı 6 ve üzerinde olanların TOBB ETÜ ile ilişiği kesilir. Öğrencilerin U notu ile başarısız olduğu dersler hiç almadıkları ders olarak sayılmaz. Dönem sonu harf notu değerlendirmesi dönem içine yayılan çalışmalar sonucunda oluşan dersler için ek sınav hakkı verilmez ve bu dersler hiç alınmamış ders olarak sayılır.

(2)   Lisans müfredatında hiç almadığı dersi bulunmayan ya da hiç almadığı ders sayısı 5 ya da daha az olanlara, başarısız oldukları her ders için 2 (iki) ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlar sonucunda, lisans müfredatını tamamlamak için, başarılması gereken ders sayısı 6 ve üzerinde olanların TOBB ETÜ ile ilişiği kesilir. Ek sınav haklarının kullanılmasının ardından lisans müfredatını tamamlamak için 5 ya da daha az dersi kalan öğrencilere başarısız oldukları/hiç almadıkları derslere dışarıdan katılmaları için 3 dönemlik ek süre verilir. Öğrencilerin bu süre içinde katılacağı dersler için dışarıdan derslere katılma esasları geçerlidir. 3 dönemlik ek süre sonucunda başarısız olduğu ders sayısı 2 veya üzerinde olan ya da hiç almadığı en az 1 ders bulunan öğrencilerin TOBB ETÜ ile ilişiği kesilir.

(3)   Lisans müfredatını tamamlamak için 5 ya da daha az dersi kalanlardan, ek sınav hakkını kullanmamayı tercih ederek hiç ek sınava girmeyenlere, başarısız oldukları/hiç almadıkları derslere dışarıdan katılmaları için 4 dönem ek süre verilir. Öğrencilerin bu süre içinde katılacağı dersler için dışarıdan derslere katılma esasları geçerlidir. 4 dönemlik ek süre sonucunda, başarısız olduğu ders sayısı 2 veya üzerinde olan ya da hiç almadığı en az 1 ders bulunan öğrencilerin TOBB ETÜ ile ilişiği kesilir.

(4)   İlk 2 ek sınav hakkı, 3 dönemlik ek süre ya da 4 dönemlik ek süre olanaklarının herhangi birini kullandıktan sonra başarısız oldukları tek dersi kalanlara ilgili ders için sınırsız sayıda ek sınav hakkı tanınır. Sınırsız ek sınav hakkını kullanan öğrencilerden, üst üste veya aralıklı olarak, 3 eğitim-öğretim yılı boyunca sınava girmeyenlerin sınav hakları sona erer ve bu öğrencilerin TOBB ETÜ ile ilişiği kesilir.

(5)   Tıp fakültesinde öğrenim görenlere, 2 ek sınav haklarını kullanmak üzere, yıl boyunca süren değerlendirme ve sınavlara katılabilmeleri için 2 yıl ek süre verilir. Bu süre içinde başarılı olarak mezun olamayan öğrencilerin TOBB ETÜ ile ilişiği kesilir.

(6)   Müfredatındaki dersler arasında başarısız dersi olmadığı halde azami öğrenim süresi bittiğinde genel not ortalaması 2,00’nin altında olan öğrencilere not ortalamalarını yükseltebilmeleri için diledikleri derslerden sınırsız sayıda ek sınav hakkı verilir. Sınırsız ek sınav hakkını kullanan öğrencilerden üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç sınava girmeyenler sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu öğrencilerin TOBB ETÜ ile ilişiği kesilir.

2-  Azami öğrenim süresini tamamlayan ve kendilerine verilen ek süreyi kullandıktan sonra yalnızca tek bir dersi kalanlar ek sınav hakkı dışında öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ek süresini kullanırken tek dersi kalan öğrencilerin öğrencilik hakları devam eder.

3-  Ek sınav veya dışarıdan derse katılma hakkı verilen öğrencilerin akademik takvimde tüm öğrenciler için geçerli olan ders kayıt tarihlerinde ek sınav veya dışarıdan derse katılma kaydı yaptırması gerekir; akademik takvimde belirtilen ders ekleme süresi içerisinde kayıt yaptırmamış öğrenciler ilgili dönem için ek sınav haklarından feragat etmiş olur. Ek süre verilen öğrencilerin süreleri ders kaydı yapmasalar bile işler.

4-  Ek sınav veya dışarıdan derse katılma kaydı için ödenecek ücretler derslerin kredi saati esas alınarak (ortak eğitim dersleri hariç) TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından belirlenen esaslara göre ödenir.

5- Ek sınav hakkı ve dışarıdan derse katılma hakkı aynı dönemde kullanılamaz.

  1. Ortak Eğitim Dersleri

   1- Azami öğrenim süresini tamamladığı halde henüz tamamlanmamış Ortak Eğitim dersleri (OEG 200, OEG 300, OEG 400) bulunan öğrencilerin bu derslerinin her biri ayrı birer ders olarak sayılır.

2- Kendisine verilen ek süreler içindeki bir dönemde Ortak Eğitim dersi alan bir öğrenci aynı dönemde başka dersler için ek sınav hakkı ya da dışarıdan derse katılma hakkı kullanamaz.

  1. Ek Sınav Hakkı Uygulama Esasları

1-  Azami öğrenim sürelerini tamamlayan öğrencilere, sürelerinin bitmesinin hemen ardından, ek sınav alınacak her bir dersin 2 ek sınav hakkının her birini ayrı bir dönemde kullanmak üzere, 2 dönemlik ek sınav süresi verilir.

2-  Öğrenciler ek sınav hakkı kullanacakları her dönem için Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurur. Bu başvurunun en geç ilgili dönemin ders kayıtlarının başlamasından 5 iş günü önce yapılması gerekir.

3-  Ek sınav hakkı kullanılan bir dersi veren bölüm ek sınavı yapmaktan sorumludur. Bölümün ilgili dönem sonunda, akademik takvimde başarı notlarının bildirimi için belirlenmiş son güne kadar ek sınav başarı notlarını belirlemesi ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne bildirmesi gerekir.

4-  Ek sınav hakkı çerçevesinde öğrencilere mazeret/telafi sınavı verilmez.

5-  Daha önce alınmayan dersler, uygulamalı dersler ve Ortak Eğitim dersleri için ek sınav hakkı kullanılamaz.

  1. Dışarıdan Derse Katılma Esasları

1-  Öğrenciler, azami öğrenim süresinin tamamlanmasının ardından kendilerine verilen ek sınav haklarını kullandıktan ya da bu haklarını kullanmamaya karar verdikten sonra ek süre talepleri için Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvururlar. Bu başvurunun en geç ilgili dönemin ders kayıtlarının başlamasından 5 iş günü önce yapılması gerekir.

2-  Ek süre başvuru talepleri kabul edilen ve dışarıdan derslere katılmak için ek süreleri başlayan öğrenciler dışarıdan katılacakları dersler için dönem başında ders kaydı yaparlar. Bu durumdaki öğrenciler, daha önce almadıkları dersler ile uygulamalı derslere devam ederler. Öğrencilerin daha önce alıp başarısız oldukları dersler için devam zorunlulukları yoktur.

3-  Dışarıdan derse katılma hakkını kullanan öğrenciler ilgili dersin başarılı sayılmasına ilişkin yönetmelikte belirtilen esaslara tabidirler. Bu öğrenciler tüm öğrencilik haklarından yararlanırlar.

4-  Başarısız olduğu dersin seçmeli ders olması durumunda öğrenci eşdeğer başka bir seçmeli dersi alarak dışarıdan derse katılma hakkını kullanabilir.

5-  Öğrenci dışarıdan derslere katılması için kendisine verilen ek süreler içinde alacağı derslerin önkoşullarını daha önce ya da ek süreler içinde sağlamış olmalıdır.

  1. Hazırlık Sınıfını 2 Yıllık Süre İçinde Tamamlayamayan Öğrenciler

1-  Öğrenciler hazırlık sınıfını 2 eğitim-öğretim yılı içinde tamamlamak zorundadır. Bu süre içinde hazırlık sınıfı atlama sınavında başarılı olamayan öğrencilerin TOBB ETÜ ile ilişiği kesilir.

2-  Hazırlık sınıfını 2 yıl içinde tamamlayamadığı için TOBB ETÜ ile ilişiği kesilenlere azami 3 eğitim-öğretim yılı içinde kullanacakları 3 sınav hakkı verilir. Yapılan sınavlarda başarılı olan öğrenciler öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

3-  Hazırlık sınıfını zamanında tamamlayamadığı için ilişiği kesilenlere mazeret/telafi sınavı verilmez.