Çift Ana Dal Programı

 • Anadal lisans programlarını üstün başarı ile yürüten öğrenciler, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere eğitim görebilirler.
 • İkinci anadal programı, ilgili bölüm ve fakülte kurullarının önerisi ve Senatosunun onayı ile açılır.
 • İlgili bölümlerin işbirliği ile yürütülecek olan ikinci anadal programı, en az 36 krediden oluşur.
 • Her akademik yılın başında ilgili bölüm tarafından ikinci anadal programlarının kontenjanları belirlenerek ilan edilir.
 • Bir anadal programına o yıla ait birinci sınıf birinci dönem anadal öğrenci sayısının %20'sinden daha fazla ikinci anadal öğrencisi kabul edilemez.
 • İkinci anadal programına anadal lisans programının en erken 3 üncü ve en geç 5 inci döneminin başında başvurulabilir.
 • İkinci anadal programına başvuru tarihi, Akademik Takvim'de belirtilir.
 • Başvurular bir dilekçe ve not döküm belgesi ile Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne yapılır.
 • İkinci anadal programına başvurulabilmesi için başvuru tarihine kadar anadal lisans programında alınan kredili bütün derslerin başarıyla tamamlanmış olması, o döneme kadarki genel not ortalamasının en az 3,30 olması ve başvurunun ilgili bölüm tarafından uygun görülmesi gerekir

Yan Dal Programı

 • Öğrenciler lisans programlarına ek olarak bir yandal programına kayıt yaptırılabilir.
 • Yandal programlarının amacı, anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin disiplinler arası yaklaşım konusunda beceri kazanmak üzere, ilgi duydukları başka bir dalda bilgi edinmelerini sağlamaktır.
 • Yandal programları ilgili bölüm ve fakülte kurullarının önerileri ve Üniversite Senatosu'nun onayı ile açılır.
 • İlgili bölümlerin işbirliği ile yürütülecek olan yandal programı, en az 18 krediden oluşur.
 • Yandal programları ve kontenjanları, her dönem başında ilgili bölüm tarafından ilan edilir.
 • Başvuru sırasındaki genel not ortalaması en az 3,00 olan ve başvuru tarihinde alttan dersi olmayan öğrenciler, yandal programı için başvuruda bulunabilirler.
 • Kabul işlemi ilgili bölümün uygun görüşü üzerine bağlı olduğu fakülte yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.