Araştırma Konuları

Tarih Yazımı ve Metodolojisi

Tarih Yazımı ve Metodolojisi Tarihin tanımını, önemini, diğer bilim dallarıyla ilişkisini ve tarihi olay ve kaynakları değerlendirme yöntemlerini inceleyen bu alan, bilimsel bir tarih eserinin hazırlanma, araştırma ve yazma sürecini ele alır.

Araştırmacılar
 • Prof. Dr. Yusuf Sarınay
İlgili Dersler
 • TAR 141: Tarih Metodolojisi
 • TAR 148: Tarih Felsefesi
 • TAR 361-362: Tarih Semineri I-II
 • TAR 450: Müzecilik ve Tarih
 • TAR 460: Tarihi Metin Yazarlığı
 • TAR 466: Tarih Terimleri Semineri

Türk Siyasi ve Fikir Hayatı

Bu alan, son dönem Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde yaşanan siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel değişimi ve bu değişime bağlı olarak ortaya çıkan fikir akımları ile bu akımları temsil eden kişileri inceler.

Araştırmacılar
 • Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Özgüldür
 • Prof. Dr. Yusuf Sarınay
İlgili Dersler
 • TAR 326: 19.YY’da Osmanlı Fikir Hareketleri
 • TAR 328: Türk Modernleşme Tarihi
 • TAR 413: Çağdaş Türkiye Tarihi I
 • TAR 414: Çağdaş Türkiye Tarihi II

Ermeni Sorunu

Arşiv belgelerinden yararlanarak bu alan, tehcir sürecinde yaşanan olayları, devletin izlediği politikaları ve tehcirin sebep ve sonuçlarını inceler.
Araştırmacılar
 • Prof. Dr. Yusuf Sarınay

Karşılaştırmalı Kadın Tarihi

Kadınları hem bir birey hem de bir sınıf olarak tarih yazımına dahil etmeyi amaçlayan bu alan, kadınların farklı bölgelerde tarih boyunca siyasete, topluma, ekonomiye ve kültüre yaptıkları katkıları karşılaştırmalı olarak inceler.

Modern Ortadoğu

I. Dünya savaşı sonrası bölgede ortaya çıkan ulus devletlerin tarihini, birbirleriyle ve Batı ülkeleriyle olan ilişkilerini ve yaşadıkları siyasi, sosyal ve ekonomik değişimleri inceleyen bu alan siyonizm, emperyalizm, milliyetçilik, pan-Arabizm, laiklik ve siyasal İslam gibi konular ile bu ideolojilerin şekillendirdiği politikaları ve neden olduğu olayları ele alır

İlgili Dersler
 • TAR 452: Ortadoğu Tarihi

Arşivcilik

Tarihçinin ana kaynaklarından olan arşivleri kullanma usullerini inceleyen bu alan, Türkiye’de ve bilhassa Türk tarihi bakımından önem arz eden İngiltere, Fransa, Venedik, Hollanda, Avusturya ve Rusya arşivlerinde yer alan değişik fonları ve bunların kullanılma şartlarını inceler.

Araştırmacılar
 • Prof. Dr. Yusuf Sarınay
İlgili Dersler
 • TAR 441: Arşiv ve Tarih

Selçuklu ve Osmanlı Siyasi, Sosyal ve Kültürel Tarihi

Bu alan, Selçuklu ve Osmanlı siyasi ve toplumsal hayatını Türk İslam tasavvufu, fütüvvet ve ahilik, Alevi-Bektaşi kültürü, göçebelik, yazılı ve sözlü kültür ve heterodoksi gibi konular ekseninde ele alır.

Araştırmacılar
 • Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak
İlgili Dersler
 • TAR 233: Osmanlı Tarihi I
 • TAR 234: Osmanlı Tarihi II
 • TAR 324: Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi
 • TAR 348: Türk Kültürü ve Medeniyeti Tarihi
 • TAR 350: Türkiye Selçukluları Tarihi
 • TAR 352: Osmanlı Toplum Yapısı
 • TAR 393: Bizans Tarihi
 • TAR 455: Osmanlı Diplomasisi

İslam Tasavvufu ve Medeniyeti

Bu alan, İslam toplumunun düşünsel ve dinsel gelişimini ve edebiyat, sanat ve bilim alanlarındaki faaliyetlerini idari, toplumsal ve ekonomik yapı çerçevesinde inceleyerek İslâm medeniyetinin diğer medeniyetlerle ilişkilerini ve geçirdiği değişim ve dönüşümleri ele alır.

Araştırmacılar
 • Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak
İlgili Dersler
 • TAR 223: İslam Tarihi ve Medeniyeti - I
 • TAR 224: İslam Tarihi ve Medeniyeti-II
 • TAR 351: Türkler ve İslamiyet

Balkanlar ve Göçler

Bu alanda, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşından bu yana yoğun bir şekilde Balkanlardan Anadolu’ya yapılan göçler, bu göçlerin siyasal, sosyal ve kültürel sonuçları arşiv belgeleri ve saha çalışmaları ışığında incelenir.

Araştırmacılar
 • Prof. Dr. Yusuf Sarınay
İlgili Dersler
 • TAR 423: Balkan Tarihi

Avrasya Çalışmaları

Polonya’dan Moğolistan’a kadar geniş bir coğrafyayı kapsayan Avrasya tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de dünya gündeminde çok önemli bir yere sahip. Avrasya’nın tarihi, kültürü, siyaseti ve ekonomisi üzerine uzmanlara ülkemizde her zamankinden daha fazla ihtiyaç var.

Türk Dış Politikası

Üç kıtanın kesişme noktasında çok önemli bir jeopolitik konuma sahip ülkemizin bugüne kadar izlediği politikalar ve sorun alanları; dış politika karar vericilerinin bakış açıları; mevcut ve çıkabilecek dış politik krizlere yönelik ön hazırlıklar bu alanın temel çalışma konularıdır.

Araştırmacılar
 • Prof. Dr. Yusuf Sarınay

Avrupa Tarihi

İlkçağ’dan günümüze Avrupa coğrafyasında oluşan toplum ve devletler; gelişen dini ve siyasi akımlar, uluslararası ilişkiler, Avrupa’nın ekonomik ve askeri güce dayalı dünya hakimiyeti politikası bu alanın temel konularıdır.

Araştırmacılar
 • Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Özgüldür
İlgili Dersler
 • TAR 313: Avrupa Tarihi
 • TAR 314: Avrupa Tarihi II