Bölüm Zorunlu Dersleri

 

Ders Kodu Ders Adı Kredi    
TAR 131 Türk Tarihi I 3 Kredi -  
Bin yılına kadar Türkistan'da toplumlar (özellikle Türkler ve Moğollar), Onların siyasî teşekkülleri ve medeniyetleri: Hunlar, Tabgaçlar (Tobalar), Avarlar, Göktürkler, Hazarlar, Bulgarlar, Uygurlar, Karluklar, Türgişler ve benzeri Türk topluluk ve devletlerinin birbirleriyle ve diğer topluluklar ve ülkelerle ilişkileri. Türk topluluklarının yarattığı kültürler; Özellikle İslâmiyet öncesi Türk siyasî tarihi, medeniyeti ve İslâm medeniyeti ile temasları sonucu oluşan yeni gelişmeler.
TAR 141 Tarih Metodolojisi 3 Kredi -  
Tarihin tanımı, önemi, diğer bilim dallarıyla ilişkisi, tarih yazıcılığı, tarihi olayların değerlendirilmesi ve yazılmasında dikkat edilmesi gereken metodik hususlar kavratılarak, tarihle ilgili yazılı ve sözlü eserlerin incelenmesi. Kullanılacak materyalin seçiminde uygulanacak ilmî metotların tasnifi.
TAR 124 Siyasi Düşünceler Tarihi 3 Kredi -  
Eski Yunan ve Roma düşünürlerinden itibaren siyaset felsefesi ve monoteistik dinlerin (Musevilik, Hıristiyanlık ve İslam) etkisinde gelişen siyasi düşüncenin başlıca temsilcileri üzerinde durulacaktır. Bunun yanı sıra birey-devlet-toplum ile siyaset-felsefe ilişkisi, dersin öncelikli temaları arasındadır. Rönesans, Reform ve Aydınlanma hareketleri; meşruiyet ve akıl, özgürlük, eşitlik, adalet, demokrasi kavramları işlenecek konular arasındadır.
TAR 146 Türk Tarihi II 3 Kredi -  
Osmanlılara kadar Türk topluluklarının İslamiyetle tanışmaları süreci; İlk Müslüman Türk devletlerinin siyasî ve sosyo-kültürel hayatı: Karahanlılar, Tolunoğulları, Sâmânoğulları, Gazneliler, Hindistan Türk Devletleri, Selçuklular. İkinci bin yılda Türkistan: Cengiz Han İmparatorluğu; Çağatay, Altınorda, Kazan, Kasım, Astrahan, Kırım, Sibir, Buhara, Hive ve Hokand Hanlıkları; İlhanlılar; Timur ve devleti; Safevîler; Orta-Asya'da Rus yayılması (1725-1914) incelendikten sonra SSCB dönemi, Bağımsızlıklarına kavuşan yeni cumhuriyetler olan Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Azerbaycan ile Rusya Federasyonu içinde diğer Türk topluluklarına kısaca temas edilecektir.
TAR 148 Tarih Felsefesi 3 Kredi -  
Bu derste tarih felsefesi üzerine bugüne kadar ortaya konmuş düşünceler ve tarihi olayların şekillenmesinde önemli rol oynayan coğrafya ve insan ilişkisi incelenecektir.
TAR 191 Osmanlıca I 3 Kredi -  
Bu derslerde Osmanlı Türkçesi alfabesi öğretilerek öğrencilerin matbu metin okuyabilmesi ve Osmanlıca yazabilmesi sağlanacaktır.
TAR 192 Osmanlıca II 3 Kredi -  
Bu derslerde Osmanlı Türkçesi alfabesi öğretilerek öğrencilerin matbu metin okuyabilmesi ve Osmanlıca yazabilmesi sağlanacaktır.
TAR 213 A Eskiçağ Tarihi ve Medeniyeti 3 Kredi -  
TAR 223 İslam Tarihi ve Medeniyeti I 2 Kredi -  
İslam öncesi Arap Yarımadası'nın siyasi ve sosyal durumu kısaca anlatıldıktan sonra, İslamiyetin ortaya çıkışı, Hz. Muhammed döneminin siyasi, sosyal ve iktisadi durumu değerlendirilerek, İslam'daki idare anlayışı ile Hilafet Müessesesi esas alınıp, Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinin siyasi, sosyal ve kurumsal yapısı (adli, toprak, idari) okutulmaktadır.
TAR 233 Osmanlı Tarihi I 3 Kredi -  
Osmanlı Devleti'nin klasik dönemi kabul edilen (1300-1600) çağda toplum ve siyaset: Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu; Batı Anadolu'da ve Balkanlardaki genişleme; Anadolu'da diğer Türk Beyliklerinin bütünleştirilmesi; Fetret devri; Devletin yeniden toparlanması; temkinli büyüme dönemi; İstanbul'un fethiyle imparatorluk çağının başlaması; Osmanlı devletinin Doğu siyaseti; Suriye ve Mısır'ın alınması; Dünya siyaset ve diplomasi sahnesinde Osmanlı İmparatorluğu; Akdeniz'deki hakimiyet mücadelesi; Yıpratıcı İran ve Avusturya Savaşları; Osmanlı siyasî, idarî ve mâlî düzeninin değişmesi dersin konuları arasındadır.
TAR 245 Osmanlı Paleografyası I 2 Kredi -  
Osmanlı tarihi kaynaklarında karşılaşılan yazı çeşitlerinin, arşivlerden elde edilen örneklerle öğrencilere öğretilmesi.
TAR 224 İslam Tarihi ve Medeniyeti II 2 Kredi -  
Hulefâ-yı Raşidîn hilafetinin sona ermesinden itibaren İslam tarihinin Klasik dönemi olarak kabul edilen 1258 Moğol istilası sonuna kadar olan dönem başta olmak üzere Emevî, Abbâsî, Fâtımî, Memlûk, Endülüs devirlerini içine alır. İslam toplumunun siyasi, idari, toplumsal ve ekonomik yapılanma ve kurumlaşmasını, bilimsel ve düşünsel gelişimini, mimari, sanat ve edebiyat alanlarındaki faaliyetleri konu edinir. İslâm medeniyetinin diğer medeniyetlerle ilişkileri ve geçirdiği değişim ve dönüşümler işlenen konular arasındadır.
TAR 234 Osmanlı Tarihi II 3 Kredi -  
Celâlî isyanları, asayişin yeniden sağlanması (1606-1610), siyasî sarsıntılar (1617-1623); Siyasî düzenin yeniden sağlanması (1623-1683); Zirve ve düşüşün başlaması (1683-1703). Yenileşme döneminde toplum ve siyaset: Barış dönemi (1703-1739); Batılılaşma çabaları (1739-1839); Tanzimat ve Meşrutiyet dönemleri ile I. Dünya Savaşı ve savaş sonrası gelişmelerin değerlendirilmesi.
TAR 246 Osmanlı Paleografyası II 2 Kredi -  
Çeşitli arşiv vesikalarından farklı yazı formlarındaki seçme metinlerin okunmasına devam edilerek hızlı ve düzgün okuma becerisi kazandırılacaktır.
TAR 313 Avrupa Tarihi I 2 Kredi -  
Ortaçağda Avrupa'da toplumlar ve siyasî oluşumları, Roma İmparatorluğu, Hristiyanlığın doğuşu, yayılması ve Roma' da sağlamlaşması; Kavimler göçü sonucu kurulan Cermen devletleri; Frank devleti, Avrupa tarihinin kuzey-doğu ve güney-doğu kenar konuları (Norman, Slav ve Bizans çevreleri); Yüksek Ortaçağın iki evrensel çatısı (Kutsal Roma-Alman İmparatorluk tacı ile Kilise) ve bu iki gücün çatışması; Haçlı seferleri; feodal düzenin çözülmesi ve teritoryal devlet aşaması üzerinden oluşmaya başlayan ulusal krallıklar.
TAR 323 Sosyo-Ekonomik Tarih 3 Kredi -  
Orta Asya Türk devletlerinde sosyo-ekonomik hayat; step halklarının Çin ile iktisadi ilişkileri, ipek ticaretinin etkileri; Çin - İran ve Roma (Bizans) İmparatorlukları ekseninde ticari ilişkilerin rolü; Türk-İslam devletlerinin yükselişi ve Haçlı seferlerinin uluslararası etkileri; ticaret kolonilerinin kuruluşu; Denizaşırı ticaret kumpanyalarının kuruluşu, sömürgeciliğin yayılışı; merkantilizm ve kapitalizm; sanayi devriminin etkileri ve Pazar bulma rekabetinin dünya savaşına yol açması işlenecek konular arasındadır.
TAR 325 Amerika Tarihi 3 Kredi -  
Avrupalılardan önce Amerika toplumlarına genel bir bakıştan sonra Kuzey ve Güney Amerika'nın Batılılar tarafından keşfi; XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Amerika, Birleşik Devletlerin kuruluşu ve Kolonilerin bağımsızlık mücadelesi (1775–1782) ve sonrası, köle ticareti, iç savaş ve Amerika Birleşik Devletleri'nin I. Dünya savaşına kadar siyasi tarihi işlenecek konular arasındadır.
TAR 328 Türk Modernleşme Tarihi 3 Kredi -  
Bu derste Osmanlı son döneminde yaşanan siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel değişim ve bu değişime bağlı olarak ortaya çıkan gelişmeler ve sorunlar işlenecektir.
TAR 361 Tarih Semineri I 1 Kredi -  
Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihinin konuları ile ilgili kaynakların ve bu alandaki araştırma yöntemlerinin teorik olarak açıklanması ve öğrencilerin hazırladığı seminerlerin topluca değerlendirilmesi.
TAR 395 Mesleki İngilizce I 2 Kredi -  
İngilizce I-II, İngilizce Okuma ve Konuşma, İş Hayatı İçin İngilizce.
TAR 314 Avrupa Tarihi II 2 Kredi -  
XV. Yüzyıldan günümüze Avrupa'da toplumlar ve siyasî oluşumlar: Büyük Keşifler (XV.-XVI. yüzyıllar); Şarlken İmparatorluğu; Avrupa'da din savaşları; Otuz yıl Savaşı ve sonuçları (1618-1660); Portekiz, İspanyol Hollanda ve Britanya hakimiyetlerinde Avrupa; Avrupa'da İhtilâl (1789-1799); İlk İmparatorluk Savaşları; Viyana Kongresi Avrupası; 1848 İhtilalleri ve tepki; Milletler Avrupası (1850-1914); Portekiz, İspanyol, Fransız, Britanya, İtalya, Hollanda Koloniyal İmparatorlukları.
TAR 324 Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi 3 Kredi -  
Osmanlı toplumu'nun yapısıyla, Osmanlı iktisadi hayatı'nın temelini oluşturan toprak sistemi, taşra idaresi, vakıflar, vergi kaynakları, maliye teşkilatı, denizcilik, gümrük teşkilatı, esnaf teşkilatı vb. konular anlatılmaktadır. Bu teşkilatların dönemlere göre gösterdiği değişimler, modern çağın ihtiyaçlarına göre yapılan ıslahat hareketleri XX. yüzyıla kadar bütünlük içinde incelenerek dünya gelişmelerle mukayese edilmektedir.
TAR 362 Tarih Semineri II 1 Kredi -  
Osmanlı Tarihi'ne kaynak teşkil eden, Tevarih'i Ali Osmanlar'dan itibaren, Vekâyînâme, Sultannameler, Fetihnameler ve Osmanlı Tarihi'ne kaynaklık edebilecek yabancıların yazdığı eserler tanıtılarak, bunların Osmanlı Tarihi'ndeki önemi değerlendirilmektedir.
TAR 396 Mesleki İngilizce II 2 Kredi -  
İngilizce I-II, İngilizce Okuma ve Konuşma, İş Hayatı İçin İngilizce.
TAR 413 Çağdaş Türkiye Tarihi I 3 Kredi -  
Milli Mücadele ile başlayan Cumhuriyetin kuruluşu ile devam eden süreç ve değişim detayları ile değerlendirilecektir. Ayrıca 1950'ye kadar Türkiye'nin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel tarihi ile II. Dünya savaşı sırasında ve sonrasında Türkiye'nin Dış ilişkileri irdelenerek bu sürecin Türk siyasi hayatına yansımaları ve çok-partili siyasi hayata geçişe etkileri değerlendirilmektedir.
TAR 421 Çağdaş Dünya Tarihi 3 Kredi -  
İki savaş arası dönemden (1919-1939) itibaren günümüz siyasi haritalarının oluşumuna yol açan önemli olayların kronolojik ve bölgesel bir tahlili. Avrupa diplomasisi başta olmak üzere 200 yıldan fazladır süregelen bloklaşmaya dayalı çatışmaların incelenmesi, çatışmaların safhaları ve sonuçları ile güncel siyasi ve diplomatik şartları oluşturan gelişmelerin anlatılması.
TAR 441 Arşiv ve Tarih 2 Kredi -  
Tarihçinin ana kaynaklardan olan arşivleri kullanma usulleri üzerinde durulacaktır. Türkiye'de bulunan Başbakanlık Cumhuriyet ve Osmanlı Arşivleri, Vakıflar Arşivi başta olmak üzere kütüphanelerde bulunan yazmalar ile yayınlanmış vesikalardan nasıl faydalanılacağı anlatılacaktır. İngiltere, Fransa, Venedik, Hollanda, Avusturya ve Rusya arşivlerinin bilhassa Türk tarihi bakımından önemi, kapsadıkları fonlar ve kullanılma şartları derste işlenecek konular arasındadır.
TAR 364 Tez Çalışması 1 Kredi -  
Öğrenciler için belirlenmiş olan mezuniyet tez konularının hazırlık çalışmaları danışman gözetiminde sürdürülecektir.
TAR 414 Çağdaş Türkiye Tarihi II 3 Kredi -  
Türkiye'de çok partili hayata geçiş süreci irdelenerek Türkiye'de demokrasinin yerleşme süreci değerlendirilmektedir. Bu çerçevede 1950-1980 döneminde Türkiye'deki siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel değişim incelenmektedir. Bu bağlamda dönemdeki Darbeler, Anayasalar, siyasi ihtilaflar sosyo-ekonomik değişim ve dış ilişkilerle ilgili konular işlenmektedir.
TAR 424 Rusya Tarihi 3 Kredi -  
Özellikle XIV. yüzyıldan itibaren Moskova Hanlığı ile başlayan ve XVI. yüzyıldan sonra Güney ve Doğu yönünde gelişme gösteren Rus İmparatorluğu; başta Osmanlı devleti ve doğu Avrupa ile olan siyasi ve diplomatik ilişkiler; yapılan önemli savaşlar ve Karadeniz üzerindeki güç mücadelesi incelenecektir. Rus Ortodoks Kilisesi'nin Rus toplumu içindeki rolü, I. Petro'nun Rusya'nın büyümesine katkısı, ordu, asiller ve köylü incelenecek başlıca konular arasındadır. 1917 Bolşevik ihtilaliyle kurulan SSCB ve sonrasında toplumlar, siyasî teşekküller ve medeniyetlere ise ayrıca temas edilecektir.
TAR 452 Ortadoğu Tarihi 3 Kredi -  
Osmanlı döneminde Ortadoğu coğrafyasının idare şekli ve farklı ülkelerdeki siyasi yapıların tarihi dönüşümü incelendikten sonra sömürge haline geliş süreçleri incelenecektir. I. ve II. Dünya savaşları sonrasında meydana gelen bağımsızlık hareketleri ve dekolonizasyon süreci işlendikten sonra Kuzey Afrika'dan Arap yarımadasına ve İran'a uzanan coğrafyadaki çeşitli ülkelerin siyasi tarihi birbirleriyle ilişkili olarak değerlendirilecek ve diplomasi tarihi perspektifi içinde tahlil edilecektir. Bu süreçteki milliyetçilik hareketleri, Arap-İsrail savaşları ve bu çatışmalara petrolün etkisi temas edilecek konular arasındadır.

 

Seçmeli Dersler

TAR 326 19.YY Osmanlı’da Fikir Hareketleri 3 Kredi -
Bu derste 19.yy’da Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşanan siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel değişim ve bu değişime bağlı olarak ortaya çıkan fikir akımları ile bu akımları temsil eden kişiler işlenecektir.
TAR 345 Türk Hukuk Tarihi 3 Kredi -
Türkler’de hukuk Orta Asya step halklarının temel kavramları arasındadır. Türk – Moğol imparatorluklarında devleti kanunla idare etm e geleneği çok eskilere dayanır. Göktürk kitabelerinde vurgulanan kanunla idare geleneği, diğer Türk devletlerinde ve son olarak Selçuklu ve Osmanlı devletlerinde kendisini gösterir. Derste bu tarihi süreçte Türk hukuk ve kanun geleneği, yasama mekanizmaları, hukuk kurumları, bu kurumlardaki işleyiş ve tayin terfi sistemi ele alınacaktır. Son olarak Osmanlı hukuk sisteminin modernleşmesi ve batılı hukuk normlarının benimsenmesine temas edilecektir.
TAR 346 Türk İdare Tarihi 3 Kredi -
Türk devlet geleneği Orta Asya step halklarının devlet yapısında pek çok unsur barındırır. Türk – Moğol hakimiyet anlayışı Cumhuriyet dönemine kadar hükümdarlık kavramının, meşruiyetin ve iktidarın yapısını belirlemede önemli rol oynamıştır. Türklerde saltanat veraseti de idari kurumları şekillendirmiştir. Derste bütün bu kavramların felsefesi, idari kurumların oluşumu, idari mekanizmanın işleyişi ve tarih boyunca dönüşümü incelenecektir. Eski Türk devletlerinden miras kalan kurumlarla birlikte Anadolu'da güçlenen Selçuklu ve Osmanlı idari kurumları dersin ana konusu içindedir. Bu çerçevede Bizans'tan ve eski İran'dan etkileşimler, benimsenen bazı kurumlara da temas edilecektir. XIX. asır batılı müesseselerin eski Osmanlı müesseselerinin yerini almasıyla program tamamlanacaktır.
TAR 348 Türk Kültürü ve Medeniyeti Tarihi 3 Kredi -
Orta Asya Türk ve Moğol topluluklarının yarattıkları bozkır kültürünü oluşturan Çin başta olmak üzere unsurların, çağdaş yerleşik kültürlerle mukayeseli bir şekilde ve karşılıklı ilişkiler göz önünde bulundurularak incelenmesi dersin temel amacını oluşturmaktadır.
TAR 350 Türkiye Selçukluları Tarihi 3 Kredi -
Ders iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Büyük Selçuklu devletinin siyasi tarihi ana hatlarıyla verildikten sonra, Selçuklu kültür ve medeniyetinin ana unsurları işlenir. Dersin ikinci bölümünde Türkiye Selçukluları ele alınır. Bu bölümde de önce Türkiye Selçukluları’nın siyasal tarih ve arkasında kurdukları medeniyet ana hatlarıyla ele alınır. Dersin içeriği, kronolojik olarak 11. Asrın başlarında Tuğrul Bey ve Çağrı Bey liderliğindeki Oğuz topluluğunun önce Horasan arkasından İran’a girmelerinden başlayıp, 14. Asır başlarında Selçuklu hanedanının Anadolu’dan tamamen ortadan kalkmalarına kadar gelir.
TAR 351 Türkler ve İslamiyet 3 Kredi -
Bu derste Türkler 'in İslam'la tanışması, İslam medeniyetine yaptıkları katkılar ve İslam dünyasıyla etkileşimleri sonucu yaşadıkları değişim incelenecektir.
TAR 352 Osmanlı Toplum Yapısı 3 Kredi -
Osmanlı tarihi ve Osmanlı sosyo-ekonomik tarihi dersleriyle bütünlük sağlamak üzere tasarlanan bu ders, Osmanlı toplumunun katmanlarına ışık tutmayı hedeflemektedir. Osmanlı toplumu askeri, idari, mali, ticari ve dinî kurumlara paralel olarak merkezde ve taşrada farklı sınıflara ayrılmıştır. Bu sınıflar kendi sosyal bünyesi içinde şehirlerde, kasabalarda ve köylerde farklılıklar göstermektedir. Her sınıfın kendi yapısal özellileri, Osmanlı kurumlarıyla etkileşimi ve Osmanlı toplumunun dinamikleri sosyolojik bir yaklaşımla incelenecektir.
TAR 469 Akdeniz Tarihi 3 Kredi -
Akdeniz'in tarihi coğrafyası ile iklim özelliklerinden kısaca bahsedildikten sonra tarih boyunca Akdeniz'in kara ve deniz ulaşımı, şehirleri, ekonomisi ve demografik yapısı, sosyo-ekonomik tarih perspektifinden incelenecektir. Bu kapsamda Akdeniz hakimiyeti için gerçekleşen siyasî ve askerî mücadelelerin kronolojik bir tarihi anlatılacaktır. Dünya tarihinin en önemli merkezi olan Akdeniz'in XVII. asırdan itibaren yerini Atlantik'e bırakması değerlendirilecek hususlar arasındadır.
TAR 366 Tarihi Coğrafya 3 Kredi -
Akdeniz'in tarihi coğrafyası ile iklim özelliklerinden kısaca bahsedildikten sonra tarih boyunca Akdeniz'in kara ve deniz ulaşımı, şehirleri, ekonomisi ve demografik yapısı, sosyo-ekonomik tarih perspektifinden incelenecektir. Bu kapsamda Akdeniz hakimiyeti için gerçekleşen siyasî ve askerî mücadelelerin kronolojik bir tarihi anlatılacaktır. Dünya tarihinin en önemli merkezi olan Akdeniz'in XVII. asırdan itibaren yerini Atlantik'e bırakması değerlendirilecek hususlar arasındadır.
TAR 393 Bizans Tarihi 3 Kredi -
Bu ders, I. Konstantin’in (ö.337) Hıristiyanlığı resmen kabul etmesi ve Konstantinopol’u başkent yapmasından başlayıp 1453’te XI. Konstantin’in İstanbul’u savunurken ölmesine kadar 11 asırdan fazla süren Doğu Roma İmparatorluğu’nun siyasi tarihini ana hatlarıyla ele alır. Buna ilaveten, daha sonra tarihçilerce Bizans olarak adlandırılacak olan Doğu Roma medeniyetinin ana bileşenleri ve Bizans devlet yapısı ve kurumlarına yer yer temas edilir.
TAR 423 Balkan Tarihi 3 Kredi -
TAR 435 Bilim Tarihi 3 Kredi -
Bu derste eski uygarlıklardan günümüze bilimin gelişimine katkıda bulunan uygarlıklar, buluşlar ve bilim adamları ele alınacaktır.
TAR 440 İktisat Tarihi 3 Kredi -
Bu derste geçmişten günümüze, toplumları etkileyen temel ekonomik gelişmeler, yapılar, ilişkiler, politikalar ve gelişmeler işlenecektir.
TAR 450 Müzecilik ve Tarih 3 Kredi -
Dersin temel amacı, tarihin yardımcı alanlarından addedilen bilim dallarını vurgulamaktır. Bu çerçevede arkeoloji başta olmak üzere, nümizmatik ve etnoğrafya malzemelerinin sergilendiği müzelerdeki eserlerin tarih bilimi açıdan önemi işlenecektir. Müze ve sergilenen eser çeşitleri dünya müzelerinden örnekler verilerek ayrıca değerlendirilecektir.
TAR 454 Avrasya Tarihi 3 Kredi -
Dersin konusu 1917’den başlayarak SSCB ve Varşova Paktı sınırları içinde kalan bölgede meydana gelen değişimleri ve 1991’da SSCB’nin yıkılması sonrası özellikle Rusya, Kafkasya ve Orta Asya’da yeni kurulan devletlerin günümüze kadar olan tarihlerini içermektedir.
TAR 455 Osmanlı Diplomasisi 3 Kredi -
Osmanlı diplomatik usulleri modern diplomatik protokolden ve tarihî Avrupa saray teamüllerinden farklılıklar gösterir. Yabancı elçilere yapılan merasimler, karşılama ve uğurlama törenleri, hediyeleşme usulleri, elçilerin seçimi, rütbeleri, maiyetleri ve müzakere şartları arasında farklar vardır. Osmanlı devletler hukuku İslam hukukunun büyük bir bölümünü içinde barındırdığından devletlerarası ilişkilerin de bu çerçevede değerlendirilmesi gerekir. Bütün bu bilgiler ışığında verilen ders, Osmanlı diplomasisinin yanında, Osmanlı devletler hukukunun uygulamasını da içermektedir. Ders, Klasik dönemden başlayarak daimi elçiliklerin kuruluşunun ilk devresini ele alacak biçimde düzenlenmiştir.
TAR 460 Tarih Metin Yazarlığı 3 Kredi -
Bu derste tarih konulu senaryo, roman, tiyatro oyunu vb. metinlerin yazım teknikleri ve yazım aşamasında dikkat edilecek hususlar ele alınacaktır.
TAR 466 Tarih Terimleri Semineri 3 Kredi -
Seminer, kronikler, vekayinâmeler, menâkıbnameler, Şer'iye sicilleri, vakfiyeler, fermanlar ve beratlar gibi her türlü tarihi vesikalarda geçen tabir ve terimlerin açıklamalarını vermeyi hedefler. Vesika ve kaynaklara dayalı bir tarihçilik için yorumlama kabiliyetinin tam ve eksiksiz edinilebilmesi için bu konudaki kaynak kullanımı ve literatür bilgisinin verilmesi ayrıca önem taşır.
TAR 471 Şehir Tarihi 3 Kredi -
Şehirlerin tarihi, ülke tarihleri, coğrafya ve kültürel yapı ile yakından ilişkilidir. Yeryüzündeki binlerce şehir, coğrafî konumu, iklimi, nüfusu, demografik yapısı, tabii kaynakları, ticaret yollarına olan bağlantısı ve denizlere olan uzaklığı ile birbirinden farklılıklar gösterir. Bütün bu özellikleri, tarih boyunca şehirlerin mimari dokusunu da etkilemiştir. Dini yapılar, kamu binaları, ticaret merkezlerinin oluşumu bütün bu etkenlerle yakından ilişkilidir. Derste bütün bu faktörlerin şehirlerin gelişiminde birbirine olan etkisi analitik bir bakış açısıyla değerlendirilecektir.
TAR 477 Sömürgecilik Tarihi 3 Kredi -
Bu derste “sömürge” ve “sömürgecilik” kavramlarının ortaya çıkışı sömürgeciliğin geçirdiği aşamalar, farklı devletlerin sömürgecilik anlayışları ve politikaları ile sömürgecilik faaliyetlerin dünyada meydana getirdiği coğrafi, siyasi, ekonomik ve kültürel değişimler ele alınacaktır.