1) Atama Kriterleri

Dr. Öğretim Üyesi, Doçent, ve Profesör kadrolarına yapılacak atamalarda aranan asgari şartlar Üniversite ön-şartları ve Fakülte ön-şartları olarak iki grup altında düzenlenmektedir.

a) Üniversite Ön Şartları. Üniversite Atama-Yükseltme Komisyonu tarafından önerilir ve Senato onayı ile yürürlüğe girer.  

Üniversite ön-şartları, TOBB ETÜ bünyesindeki tüm akademik disiplinlerin akademik standardının alanlarında üst seviye Üniversiteler ile uyumlu olmasını ve ÜAK tarafından belirlenen doçentlik kriterlerinin ifade ettiği genel seviyenin üzerinde olmasını gözetir.

b) Fakülte Ön Şartları. Üniversite’nin genel ön-şartlarına ek olarak ilgili fakülte kapsamında geçerli şartlardır.  İlgili Dekanlık tarafından önerilir ve Senato onayı ile yürürlüğe girer.  

Üniversite ve fakülte ön şartları atamalar için yeterli şartları değil gerekli şartları ifade eder.

2) Üniversite Ön Değerlendirmesi

Herhangi bir akademisyenin Üniversite’de açılacak Dr. Öğretim Üyesi, Doçent, ya da Profesör kadroları için gerekli akademik birikime sahip olup olmadığını değerlendirmek üzere yapılır.

Üniversite’de bir Dr. Öğretim Üyesi, Doçent, ya da Profesör kadrosu açılabilmesi için, ilgili kadro için yapılan Üniversite tarafından yapılan ön-değerlendirmesi olumlu olarak sonuçlanan en az bir aday adayının bulunması beklenir.  Bu kadrolara yapılan başvurularda Üniversite ön-değerlendirmesinden geçmiş olmak bir avantaj oluşturmaz.

Ön-değerlendirme sürecinde akademisyenin üniversite ve fakülte kriterlerini sağlamayıp sağlamadığı incelenir. Ek olarak, çalışmalarının teknik kalitesi ve etik içeriği Üniversite içinden ve Üniversite dışından uzmanların görüşü alınarak değerlendirilir. 

a) İşleyiş

Ön-değerlendirme süreci sırası ile şu adımlardan oluşur:

1) Aday akademisyen, Ön-değerlendirme başvurusu yapmak için ilgili bölüme Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için Özgeçmişini, Araştırma Planını ve Eğitim Planını, Doçent ve Profesör kadroları için ise Ek-1 formunu teslim eder.

Ek-1 formu akademisyenin özgeçmişinin Üniversite öncelikleri doğrultusunda yapılandırılmış halidir.  Ön-değerlendirme süreci sırasında sürece etkisi olabileceği düşünülen gelişmeler Ek-1 formunun ilgili sayfaları güncellenerek değerlendirme sürecine katılabilir.

2) Bölüm Başkanı, aday akademisyenin ilgili kadro ile uyumluluğu hakkındaki görüşünü Ön Sayfa’ya işler ve bu görüşün gerekçelerini Ek-2 formu ile raporlar. Bölüm Başkanı’nın görüşünü oluştururken aday akademisyenin çalışma alanlarında otorite sayılan akademisyenlerden veya uzmanlardan tavsiye mektubu istemesi beklenir. 

Tavsiye mektupları:

 • yabancı dilde istenebilir
 • diğer ülkelerdeki akademisyen ve araştırmacılardan istenebilir
 • çalışma konuları aday akademisyenin çalışma konuları ile kesişmeyen kişilerden istenemez
 • ilgili kadro için Üniversite ve Fakülte kriterlerini sağlamayan kişilerden istenemez.
 • aday akademisyenle iş ve akrabalık gibi akademik olmayan ilişkileri olan kişilerden istenemez

Tavsiye mektubu istenirken, mektubun:

 1. Öğretim üyesinin özgün akademik katkısını incelemesinin, ve
 2. Öğretim üyesi ile, mektubu yazan kişinin kendi biriminde olup mesleğinin benzeri safhalarında bulunan öğretim üyelerinin detaylı karşılaştırmasını içermesinin

beklendiği açıkça belirtilir.  Gerekli görüldüğü durumlarda öğretim üyesinin akademik etik standardının, bilim insanı yetiştirmeye olan katkısının, eğitime katkısının, ve mesleğine ve topluma olan hizmetinin değerlendirilmesi istenebilir.

Doktora, uzmanlık, ya da sanatta yeterlilik derecesini son 3 (üç) yıl içinde almış olan ve Üniversite nitelikli yayın ön-şartını sağlamayan bir Dr. Öğretim Üyesi adayının ön-değerlendirmesinin olumlu sonuçlanabilmesi için adayın yayın potansiyelinin tez danışmanından alınan tavsiye mektubunda ve Bölüm Başkanı’nın raporunda detaylı olarak değerlendirilmesi gerekir. 

Bölüm Başkanı:

 1. Aldığı tavsiye mektuplarını
 2. Kendi inceleme raporunu
 3. Kendi ön-değerlendirmesinin olumlu olup olmadığını

ekleyerek, Ön Sayfa, Ek-1 ve Ek-2 formlarından oluşan dosyayı Dekana iletir.

3) Dekan, akademisyenin ilgili kadro için gerekli minimum Fakülte şartlarını sağlayıp sağlamadığını değerlendirir. Akademisyenin ilgili kadro ile uyumluluğunu hakkındaki görüşünü Ön Sayfa’ya işler ve bu görüşün gerekçelerini Ek-3 formu ile raporlar.  Dekan gerekli gördüğü takdirde uzman akademisyenlerden tavsiye mektubu alabilir.

Dekan:

 1. Aldığı tavsiye mektuplarını
 2. Kendi inceleme raporunu
 3. Kendi ön-değerlendirmesinin olumlu olup olmadığını

ekleyerek, Ön Sayfa, Ek-1, Ek-2, ve Ek-3 formlarından oluşan dosyayı Üniversite Atama-Yükseltme Komisyonuna iletir.

4) Üniversite Atama-Yükseltme Komisyonu, Öğretim üyesinin Üniversite yükseltme şartlarını sağlayıp sağlamadığını ve adayın üniversitenin gelişimine potansiyel katkısını değerlendirir.  Komisyon aday hakkındaki ön değerlendirmesini Ek-4 formunda gerekçelendirerek belirtir.  Ön Sayfa, Ek-1, Ek-2, Ek-3, ve Ek-4 formlarından oluşan dosyayı Rektörlüğe iletir.

Dosyanın Üniversite Atama-Yükseltme Komisyonuna ulaşmasını izleyen bir ay içinde Rektörlüğe iletilmesi beklenir.

5) Rektör, Fakülte ve Üniversite şartlarını sağlayan akademisyenlerle ilgili tamamlanmış dosyadaki rapor ve öneriler ışığında ön-değerlendirme sürecinin olumlu  ya da olumsuz sonuçlandığını karara bağlar.  Fakülte veya Üniversite şartlarını sağlamadığı belirlenen akademisyenlerin ön-değerlendirmesi olumsuz sonuçlanır.

Ekler: