Bölüm Zorunlu Dersleri

Ders Kodu Ders Adı   Kredi  
SAT 101 Temel Tasarım I   4 Kredi -
Tasarım öge ve ilkeleri ile görsel tasarımın temel yasalarının incelenmesi ve uygulanması, bu yasaların araştırmaya, görsel düşünme mantığına, seçmeci dikkat ve bilinçli algıya, sezgisel güce, soyutlamaya dayalı olarak uygulanması; öğrencilerin özgün anlatım dillerini bulmalarının sağlanması, imgelem ve yaratıcılığın geliştirilmesi.
SAT 102 Temel Tasarım II Önkoşul: SAT 101 4 Kredi -
Tasarımcılar için yaratıcı uygulama teknikleri; görsel iletişim süreci; gözlem yapma, algılama, ayrıntıyı fark etme, hayal gücünü geliştirme; görsel analiz ve soyutlama; Tasarımda denge, süreklilik, düzen, uygunluk, anlam, karmaşa ve çelişki, renk; Gestalt ilkeleri; düşüncenin imge oluşturması ve görselleştirme teknikleri. Strüktür, dolu-boş ilişkisi, denge, düzen, doku, boyut, biçim, ölçek ve yüzey kavramlarının üç boyutlu incelenmesi ve uygulamaları.
SAT 103 Desen I   3 Kredi -
Desen-I dersi, öğrencilerin çeşitli eşyalar, doğal nesneler ve insan figürünü gözleme ve algılama yeteneklerini çizimlerle yansıtacakları bir atölye dersidir. Bu derste çizgi araştırmalarının ardından, çizgi değeri, yerleştirme, eskiz, oran ve orantı, perspektif, denge ve modle konularına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerin öncelikle desen araç ve gereçleri ile desen dersinin terminolojisini kavramalarına önem verilmektedir. Çeşitli görsel ve yazılı kaynaklar yoluyla desenle ilgili kuramsal bir alt yapı da oluşturulmaktadır.
SAT 104 Desen II Önkoşul: SAT 103 3 Kredi -
Desen II dersi, öğrencilerin insan figürünü gözleme ve algılama yeteneklerini çizimlerle yansıtacakları atölye dersidir. Derste hızlı çalışmalar ve tam bitmiş desenler yoluyla yetenekler geliştirilir. Pozun doğru yansıtılması, kompozisyonun oluşturulması konuları işlenir ve lavi, tarama çeşitli teknik ve araç gereçlerin doğru kullanılması amaçlanır. Derste slayt, video ve basılı materyaller kullanılarak usta desen sanatçılarının örneklerinden yararlanılır.
SAT 107 Sanat Tarihi I   3 Kredi -
Taş çağından 19. yüzyılın başına kadar, sanat tarihi kronolojisini, üretim tekniklerini, bunların ortaya çıkışında rol oynayan toplumsal olayları ve dönemin tartışmalarını farklı üslupları içerir.
SAT 108 Sanat Tarihi II Önkoşul: SAT 107 3 Kredi -
19. Yüzyılda ortaya çıkan ideolojiler ve kavramlar, bunların ortaya çıkışında rol oynayan toplumsal olayları ve dönemin tartışmalarını, farklı üslupları ve çağdaş sanat ilkelerini içerir.
SAT 110 Bilgisayar Grafiği   2 Kredi -
Bilgisayar ortamında 2 boyutlu çizim yetenekleri kazandırılması, tasarım için yardımcı görselleştirme araçlarının kullanılması ve resim işleme araçlarının incelenmesi.
SAT 116 Müze Eğitimi ve Tasarım Müzeleri   3 Kredi -
Müzeciliğin tanımı, kapsamı, türleri, bunların değişik mekanlarda sunulması, mekan ve eser ilişkisi, sanat eserlerinin toplanması ve korunması, sunum teknikleri, bakımı ve müze işletmeciliği gibi konuları kapsar.
STY 201 Müze Mimarisi ve Tasarımı   3 Kredi -
Müzelerin oluşumunun, müze yapılarının konumunun, iç ve dış mekansal kurgusunun, mekan-sergileme-koleksiyon ilişkisinin tarihsel bir gelişim içerisinde disiplinlerarası bir çerçeveden değerlendirilerek anlatımını içermektedir.
STY 202 Görsel Kültür   3 Kredi -
Günlük yaşamda var olan metinler, imgeler, afişler, reklamlar, filmler vb. yoluyla öğrencileri görsel kültürün temel kavramlarıyla tanıştırmaktır. Ders, görsel ve sözlü ifade yöntemleri kullanılarak imgelerin okunmasına çalışılacak, etrafımızı saran görsel ve maddi kültürün, gündelik hayat üzerindeki rolü irdelenecektir.
SAT 205 Fotoğraf I   3 Kredi -
Bu ders, konvansiyonel fotoğrafın kısa tarihçesi ve fotoğraf çeşitleri, fotoğrafın sanatsal nitelikleri, temel estetik kurallar, karanlık oda, dış ve iç mekan, stüdyo çekim bilgilerine giriş niteliğindedir.
SAT 206 Fotoğraf II Önkoşul: SAT 205 3 Kredi -
Birinci yarıyılın ön gerekli ikinci yarıyıl programı ise, sayısal fotoğraf imkanları, bilgisayarda post- production ve çeşitli karışık ortam teknikleri ele alınacaktır.
SAT 207 Sanat Tarihi III Önkoşul: SAT 108 3 Kredi -
II. Dünya savaşı sonrasında Dünya'da değişen sanat anlayışı ile birlikte terör, savaş, internet ve küreselleşme gibi günümüz insanının pek çok sorununu kendine konu edinen 21. yüzyılın Çağdaş Sanatı'nın gelişimi, sanatçıları ve eserleri birlikte karşılaştırmalı olarak incelenecektir.
GİT 208 Görsel Algı   2 Kredi -
Algı, görsel algı, görme yeteneği, Geştalt görsel algı kuramı, ilkeleri, kurama eleştirel bakış, yapay görsel algı gibi konulara değinir. Bu derste fiziksel görme, görsel algının psikolojisi, illüzyon, renk teorisi, renk-şekil algısı, şekil-zemin ilişkisi, derinlik, nesnenin kimliği, hareket ve görsel hafıza Gestalt görsel algı prensiplerine göre incelenir. Derste ayrıca okuryazarlık ve görsel okuryazarlık, görsel algı ve görsel okuma, görsel okumanın gerçekleştirilmesinde algılama, belleğe kaydetme, göstergeleri doğru yorumlayarak zihinde yeniden oluşturma basamakları konularını irdeler.
GİT 217 Bilgisayar Destekli Tasarım I   3 Kredi -
Öğrencilerin tasarım programlarından, vektörel ve piksel tabanlı bilgisayar programlarından hareketle teknik becerilerini geliştirerek, bilgisayar destekli üretimlerine profesyonellik sağlamaları amaçlanmıştır.
GİT 218 Bilgisayar Destekli Tasarım II   3 Kredi -
Öğrencilerin tasarım programlarından, vektörel ve piksel tabanlı bilgisayar programlarından hareketle teknik becerilerini geliştirerek, bilgisayar destekli üretimlerine profesyonellik sağlamaları amaçlanmıştır.
SAT 219 İletişim Sosyolojisi   3 Kredi -
Sosyoloji disiplini ile ilgili temel kavramları tanıtmak, sosyolojik düşüncenin önemi kavratmak, güncel ve tarihsel konular ile ilgili sosyolojik yaklaşımları ele almaktır. Dersin kapsamında, sosyolojinin ne olduğu, konusu, önemi, yeni yaklaşımlar ve tartışmalar, kültür ve toplum konularını içermektedir.
SAT 222 Yirmibirince Yüzyılda Sanat ve Tasarım   3 Kredi -
Bu ders ile öğrencilerin sanat ve tasarım kültürlerinin oluşturulması için gerekli olan bilgilerle donatılması amaçlanmıştır. Ders özellikle yürmibirinci yüzyıla odaklanmakla birlikte, bu yüzyılda yaygın olan sanat ve tasarım felsefeleri ile çeşitli uygulamalara temel oluşturan yirmibirince yüzyıl sanat ve tasarım kuramları ve uygulamalarına da değinilecektir. Sanat, tasarım ve bunların sınıflandırılması; türleri, amaçları, işlevleri, toplum ve sanat, toplum ve tasarım gibi kuramsal konular yirminci yüzyıl özetlenerek ve yirmibirinci yüzyıla ağırlık verilerek işlenmektedir. Ayrıca gerçekleştirilecek proje çalışmaları ile sanatçı ve tasarımcıların düşünce ve uygulamaları incelenecektir. Ders ayrıca davet edilecek sanatçı ve tasarımcılarla öğrencilerin doğrudan temasının sağlanmasıyla elde edinilecek kazanımlara yönelik eğitsel etkinlikleri kapsamaktadır.
STY 301 Görsel Sanatlarda Çağdaş Uygulamalar   3 Kredi -
Resim, heykel, seramik, fotoğraf, video, geleneksel sanatların çağdaş yorumları, yeni medya sanatları gibi alanlarda günümüzde yaşanan gelişmeler, sanat akım ve anlayışları ve bunlara dayalı olarak sanatçıların gerçekleştirdikleri uygulamalar irdelenmektedir.
STY 302 Küratörlük ve Sergileme Yöntemleri   3 Kredi -
Müze, sanat galerisi, ulusal ve uluslar arası sanat ve tasarım sergi ve bienallerinde gerçekleştirilen küratörlük uygulama ve deneyimleri ile çağdaş sergileme yöntemleri incelenmektedir. Bu çerçevede küratörlerin görev ve sorumlulukları, seçiliş ölçütleri ve yöntemleri, gerçekleştirdikleri uygulamalar tartışılmaktadır.
STY 303 Müze ve Kültürel Miras   3 Kredi -
Ders, kültürün tanımı, kültürel antropoloji ve kültürel değişmelere girişle başlamaktadır. Ders ayrıca, müzeler ve müzecilik, kültürel miras olarak Anadolu uygarlıkları ve Türk sanatı, bunların bir miras olarak müze koleksiyonlarının oluşumuna katkıları, müze ve kültürel miras üzerine temel bilgiler ve kuramsal yaklaşımlar, miras ve kimlik konularının müzelerle ilişkisi, sosyo-kültürel ve politik sistemlerin müze ve kültürel mirasa olan etkileri gibi konuların ele alınıp değerlendirilmesini içermektedir. Derste, ulusal ve uluslararası yasalarla kültürel mirasın korunması, Birleşmiş Milletler ve kültürel miras, kültürel varlıkların ve sanat eserlerinin oluşturulmasında ve korunmasında sürdürülebilirlik politikası, kültürün tanıtım ve pazarlanmasında, kültürel mirasın korunmasında turizm etkinliklerinin rolü, sürdürülebilir bir kalkınmada müze ve kültürel mirasın katkıları gibi konular irdelenmektedir.
STY 401 Müze ve Sanat Galerisi Yönetimi   3 Kredi -
Çeşitli türden müzelerde ve sanat galerilerinde işletme ve yönetim uygulamaları, sanatçı, sanatsever ve sanat tüketicisi ilişkileri, insan kaynaklarının eğitimi ve hazırlanması, verimlilik ve güncellik gibi konuları inceler.
STY 404 Sanat Pazarı ve Müzayedecilik   3 Kredi -
Yaratıcı endüstrilerin pazarlanması, sanat eserleri yoluyla katma değer yaratma, alanda girişimcilik, müzayedecilikte temel yaklaşımlar ve yöntemler gibi konuları işler.
GİT 406 İletişim Psikolojisi   3 Kredi -
Psikolojinin temel kavramları, duyumsal uyarılar, vizyon, retinanın yapısı, renk görme, görsel uyarı, derinlik-uzaklık algılaması, renk-biçim-büyüklük-küçüklük algılama dinamiği, geçmiş deneyimlerin algılamaya etkileri, motivasyon ve algı eşiği gibi konuları kapsar.
GİT 408 Pazarlama İletişimi   3 Kredi -
İşletmelerin, rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için pazarlama iletişimi stratejilerini etkin bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. Pazarlama iletişimi; iletişim, tutundurma çabaları, halkla ilişkiler, kişisel satış, satış geliştirme, reklam, doğrudan pazarlama, müşteri hizmetleri, ürün tasarımı, marka, kurumsal kimlik, imaj gibi çeşitli unsurları bünyesinde barındırmaktadır. Ders kapsamında bu kavramlar pazarlama iletişimi bağlamında değerlendirilmekte ve pazarlama iletişimi stratejileri üzerinde durulmaktadır. Ayrıca markaların başarılı pazarlama iletişimi uygulamalarından örnekler verilmektedir.
SAT 410 Portfolyo Tasarımı ve Sunu Teknikleri   2 Kredi -
Portfolyo alt yapısını oluşturmak; kişisel SWOT analizi, portfolyo’da yer alacak çalışmaların seçimi, dijital ortamda hazırlık aşamaları. Portfolyoyu kişiselleştirmek; özgeçmiş tasarımı, portfolyo kimliğinin saptanması, hedef kitlelerinin belirlenmesi, sayfa tasarım düzeni. Fiziksel portfolyonun üretimi. Portfolyoyu sunuma hazırlamak; sunum kavramı ve önemi, işveren - öğrenci buluşmaları.
HUK 439 Fikri Haklar   3 Kredi -
Fikri Haklar dersinde, fikir ve fikir ürünü hakkında bilgiler verilecek; fikir ürünü sahibinin haklarının neler olduğuna değinilecektir. Bu ders ile öğrencilerin hukuk sistemimizde özel düzenlemelerle korunan edebi eserler ve sanat eserleri, marka, patent, coğrafi işaret ve endüstriyel tasarımlar hakkında genel bilgiyi edinmeleri hedeflenmektedir.
TAR 101 Uygarlıklar Tarihi   3 Kredi -
İnsanlık tarihinin en eski devirlerinden başlayarak yerleşik hayata geçilmesi, şehirlerin oluşumu ve idari mekanizmaların kuruluşu dersin ilk konularını oluşturur. Mezopotamya ve Anadolu'daki ilk yerleşimler ve devletlerin kuruluşunun ardından Yunan şehir devletleri, Yunan-Pers mücadelesi anlatılacaktır. Roma imparatorluğu ve Roma medeniyeti dersin Ortaçağdaki ana konularından birini oluşturur. Diğer taraftan Orta Asya'daki step halklarının ve Arap toplumlarının medeniyetleri, Çin ve Hint uygarlıkları, bu uygarlıkların askerî, idarî, ticarî ve dinî kurumlar ve toplumlarla olan etkileşimi incelenecektir.
İŞL 113 İşletme Yönetimine Giriş   3 Kredi -
İşletmecilik temel kavramları, işletmelerin hukuki yapıları ve işletme birleşmeleri, işletme yönetimi ve yönetim fonksiyonları, işletmelerin üretim, pazarlama, finansman ve insan kaynakları yönetimi fonksiyonları, yönetimde planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve kontrol kavramları, sorumluluk ve yetki kavramları, yetki devri, insan kaynaklarının yönetimi.
İŞL 312 İnsan Kaynakları Yönetimi   3 Kredi -
İnsan kaynağının etkinliğinde çalıştırılması, rekabetçi üstünlük sağlamak için personelin verimliliği, tatminin planlanması ve bulma, seçme, işe alma, geliştirme, eğitim, değerlendirme, ödüllendirme, ücret yönetimi.
İŞL 315 Girişimcilik ve Liderlik   2 Kredi -
Girişimciliğin kurum içi (intrapreneurship) veya küçük işletme-aile işletmesi (entrepreneurship) boyutlarında farklı türlerine bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik, hukuki, mali, davranışsal, psikolojik, sosyal, kültürel yönlerine ilişkin inceleme ve değerlendirmeler; Liderliğin olmak-bilmek-yapabilmek (liderlik kuramları, motivasyon, iletişim, takım kurma, yaratıcılık) boyutlarında hem bireysel hem de toplumsal bir süreç olarak ele alınması; Girişimci-Liderlik ilişkisinin tanımlanması ve girişimciliğe etki eden faktörler; Girişimciliğin tarihsel süreç içerisinde uluslararası ve Türkiye örnekleri ile değerlendirilmesi.

Fakülte Seçmeli Dersler

SAT 111 Sanat Sosyolojisi 3 Kredi -
Sosyolojinin temel kavramları. Toplum yapısı ve kültür. Kültür-sanat ilişkisi. Kültür kavramının ve kurumunun toplumu anlamada önemi, toplumsal gelişme ve sanat. Sosyolojik olguların sanat ve estetiğe yansıma biçimleri. Sanat akımlarının tarihsel gelişim içerisinde sosyolojik yönden incelenmesini içerir.
SAT 112 Sanat Felsefesi 3 Kredi -
Sanatta ve felsefede izimler, kavramlar üzerine düşünceler, felsefe ve sanatta amaç, işlevsellik, sanat yapıtı üzerine analizler, doğu ve batı gerçekliği, estetik gibi konularda bilgilendirme ve tartışmalar yapılır.
SAT 209 Yazma ve İfade Becerileri 3 Kredi -
Bu derste, çeşitli sanatsal biçimler içinde hikâye anlatma yöntemleri araştırılacak, genel öykü yapıları ve genel kavramlar üzerinde durulacaktır. Ayrıca, yazılı ve görsel metin oluşturma, anlamlandırma, metin çözümleme kavramı, metin-olay ilişkisi kurulmasını içerir.
SAT 211 Estetik 3 Kredi -
Estetiğin konusu ve yöntemi, sanat kavramı, güzel kavramı ve estetik yargı, başlıca felsefi bakış açıları, sanat bilimi kapsamına giren sanat türleri, sanat yapıtlarını eleştirme yöntemleri ve felsefi eleştiri vb. konuları içerir.
SAT 213 Mitoloji 3 Kredi -
Görsel tanıtım, mitolojik konuların sanata olan etkilerivle sanat yapıtları üzerine analizleri içerir.
SAT 215 Türk ve İslam Sanatları 3 Kredi -
Türklerin Orta Asya dönemlerinden başlayıp, Müslüman olduktan Cumhuriyet Dönemine kadarki dönemlerde ortaya koydukları sanat eserlerini ve tasarım örneklerini bir tarihçe olarak kronolojik ve tematik olarak özetler.
SAT 219 İletişim Sosyolojisi 3 Kredi -
SAT 220 Tasarım ve İletişim 3 Kredi -
Ders, görsel iletişimin algılarımızı ve deneyimlerimizi etkilemedeki rolünü araştırmayı amaçlar. Dersin görsel içeriğini iletişim tasarımı, illüstrasyon, fotoğraf, performans, sinema, televizyon, dijital ya da yeni medya gibi çeşitli dallarından örnekler oluşturur.
SAT 224 Türkiye'de Sanat ve Tasarım 3 Kredi -
SAT 226 Sanat ve Tasarım Eleştirisi 3 Kredi -
SAT 228 Sosyal Psikoloji 3 Kredi -
SAT 230 Kültür Tarihi 3 Kredi -
SAT 301 Serbest Araştırma Dersi 3 Kredi -
SAT 302 Resim 3 Kredi -
SAT 303 Koro 3 Kredi -