Bölüm Zorunlu Dersleri

 

Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
TDE 111 Osmanlı Türkçesi I 3 Kredi AKTS: 6
Bu derste, Osmanlı Türkçesi alfabesi öğretilerek matbu metinleri okuma ve yazma ve Osmanlı Türkçesindeki Türkçe dilbilgisi kuralları uygulamalarla pekiştirilecektir.
TDE 112 Osmanlı Türkçesi II 3 Kredi AKTS: 6
Bu derste, Osmanlı Türkçesindeki Arapça ve Farsça dilbilgisi kuralları öğretilecek ve bu kurallar metinler üzerinde uygulamalı olarak gösterilecektir. Arapça ve Farsça kelime bilgisinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Özellikle 18. ve 19. yüzyıl Osmanlıca metinleri okunacaktır.
TDE 121 Türkiye Türkçesi I 3 Kredi AKTS: 6
Bu derste, öğrencilerin Türkiye Türkçesindeki sesler ve ses olayları, fonetik ve biçimbilgisel özellikler gibi konuları öğrenmesi sağlanacaktır.
TDE 122 Türkiye Türkçesi II 3 Kredi AKTS: 6
Bu derste, Türkiye Türkçesindeki fiil yapım eklerinin, çatıların, yardımcı fiillerin, zaman, görünüş ve kip eklerinin biçimbilgisel özellikleri öğretilecek; ayrıca Türkiye Türkçesinin sözdizimi özellikleri ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır.
TDE 131 Edebiyata Giriş 3 Kredi AKTS: 6
Bu derste, öğrencilerin edebiyatın tanımı, amaçları, yazarların ve eleştirmenlerin bu konular hakkındaki fikirleri öğrenmeleri sağlanacaktır.
TDE 132 Türk Dili Tarihi 3 Kredi AKTS: 6
Bu derste, Türkçenin yazı dili tarihinde, dönemlerin bölümlendirilmesi ve isimlendirilmesi; ait olduğu dil ailesi ile ilgili teoriler; Türk dili ailesinin bugünkü dağılımına kaynaklık eden süreçlere dair konular, öne çıkan isimler eserlerle birlikte ele alınacaktır.
TDE 143 Çağdaş Türk Edebiyatı 1 (Şiir) 3 Kredi AKTS: 6
Bu derste, 1960 sonrası eser veren şairler ve şiirleri ele alınacaktır.
TDE 144 Çağdaş Türk Edebiyatı II (Roman - Hikaye) 3 Kredi AKTS: 6
Bu derste, çağdaş Türk edebiyatındaki şahıslar, eserler, ekoller, topluluklar ve gruplar tanıtılacaktır. 1960’lı yıllardan beri yazılan Türk romanları ve hikâyeleri sosyal-tarihsel bir bakış açısıyla incelenecektir.
TDE 151 Araştırma ve Yazma Teknikleri 2 Kredi AKTS: 4
Bu derste, bilimsel araştırma teknikleri ve bilimsel literatürden nasıl yararlanılacağı örneklerle uygulamalı olarak anlatılacaktır.
TDE 211 Osmanlı Türkçesi III 3 Kredi AKTS: 6
Bu derste, Osmanlı Türkçesiyle kaleme alınmış farklı türlere ait metinler üzerinde dil ve üslup çalışmaları gerçekleştirilerek metin türlerinin edebî özellikleri incelenecektir.
TDE 212 Osmanlı Türkçesi IV 3 Kredi AKTS: 6
Bu derste, Osmanlı Türkçesiyle kaleme alınmış farklı türlere ait metinler üzerinde dil ve üslup çalışmaları gerçekleştirilerek metin türlerinin edebî özellikleri incelenecek; daha çok el yazması metinler okutulacaktır.  
TDE 221 Tarihi Türk Lehçeleri I (Orhun-Uygur) 3 Kredi AKTS: 6
Bu derste, Göktürkçenin ve Uygur Türkçesinin ses, şekil ve sözdizimi özellikleri incelenecek, Eski Türk Kağanlığı ve Uygur Devleti dönemlerinde yazılan eserler üzerinde okuma, çeviriyazı, anlama ve gramer çalışmaları yapılacaktır.
TDE 222 Tarihi Türk Lehçeleri II (Karahalı) 3 Kredi AKTS: 6
Bu derste, İslamî dönem Türk dillerinin en eskisi olan Karahanlı Türkçesinin ses, şekil ve sözdizimi özellikleri incelenecek, bu dönemi temsil eden eserler üzerinde okuma, çeviriyazı, anlama ve gramer çalışmaları yapılacaktır.
TDE 223 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı I (Şiir) 3 Kredi AKTS: 6
Bu derste, Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatındaki şairler, eserler, ekoller, topluluklar ve gruplar tanıtılacak; bu dönemin şiiri, toplumsal ve siyasal olaylar ele alınarak incelenecektir.
TDE 224 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı II (Roman-Hikaye) 3 Kredi AKTS: 6
Bu derste, Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatındaki şahıslar, eserler, ekoller, topluluklar ve gruplar tanıtılacak; bu dönemin romanı ve hikâyesi toplumsal ve siyasal olaylar ele alınarak incelenecektir.
TDE 243 Klasik Türk Edebiyatına Giriş 3 Kredi AKTS: 6
Bu derste, Türk ve İslam edebiyatlarının ürünü olarak ortaya konulmuş sagu, koşuk, türkü, mani, ilahi, devriye, tezkire, şehrengiz, seyahatname, surname vb. edebi türler ile manzum, mensur şekiller, kaynaklık ettiği ve devam ettirildiği kültür coğrafyalarındaki durumları ile tanıtılacak; aralarındaki ilişkiler, ana hatlarıyla, tarihi süreç içerisinde değerlendirilecektir.
TDE 313 Klâsik Edebiyat İncelemeleri I (13 - 15. yy) 3 Kredi AKTS: 6
Bu derste, Türk edebiyatı tarihinde 13. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar ortaya konmuş olan önemli eserler incelenecek ve bu eserlerin yazılmış oldukları kültür çevreleri tanıtılarak söz konusu eserlerin edebiyat tarihi içerisindeki yerleri değerlendirilecektir.
TDE 314 Klâsik Edebiyat İncelemeleri II (16. yy) 3 Kredi AKTS: 6
Bu derste, Türk edebiyatı tarihinde 16. yüzyılda ortaya konmuş olan önemli eserler incelenecek ve bu eserlerin yazılmış oldukları kültür çevreleri tanıtılarak söz konusu eserlerin edebiyat tarihi içerisindeki yerleri değerlendirilecektir.
TDE 315 Dilbilimine Giriş   3 Kredi AKTS: 6
Bu derste, dilbiliminin kısaca tarihi gelişimi ve başlıca dilbilim okulları anlatılacak ve dilbilimi ile geleneksel dil bilgisi arasındaki farklar tespit edilecektir.
TDE 321 Tarihi Türk Lehçeleri III (Harezm-Çağatay) 3 Kredi AKTS: 6
Bu derste, Harezm ve Çağatay Türkçelerinin dil özellikleri ele alınacak ve bu lehçelerde yazılan metinler üzerinde okuma, transkripsiyon, anlama çalışmaları yapılacaktır.
TDE 322 Tarihi Türk Lehçeleri IV  ( Eski Anadolu Türkçesi) 3 Kredi AKTS: 6
Bu derste, Eski Anadolu Türkçesinin tarihî Türk dilleri arasındaki yeri ve gelişimi ele alınacak ve ayrıca Anadolu’daki ilk Türkçe eserlerin dil özellikleri; sesbilgisi, şekilbilgisi ve sözdizimi bakımlarından incelenecektir. O döneme ait çeşitli el yazması eserler üzerinde okuma, transkripsiyon ve anlama çalışmaları yapılacaktır.
TDE 323 Milli Edebiyat I (Şiir) 3 Kredi AKTS: 6
Bu derste, Millî Edebiyat dönemindeki tarihî ve sosyal olaylar, kurumlar, fikir akımları, bu dönemlerin karakteristik şahsiyetleri ve onların eserleri tanıtılacak; bu eserlerden seçilen şiirlerin tahlilleri yapılacaktır.
TDE 324 Milli Edebiyat II (Roman - Hikaye) 3 Kredi AKTS: 6
Bu derste, Millî Edebiyat dönemindeki tarihî ve sosyal olaylar, kurumlar, fikir akımları, bu dönemlerin karakteristik şahsiyetleri ve onların eserleri tanıtılacak; bu eserlerden örnekler üzerinde metin tahlilleri yapılacaktır.
TDE 395 Mesleki İngilizce I 2 Kredi AKTS: 4
Bu derste, öğrencilerin edebiyat, dilbilimi ve/veya eğitim alanlarında akademik veya sanatsal bir kariyer için gerekli olan İngilizce okuma-yazma becerileri geliştirilecektir.
TDE 396 Mesleki İngilizce II 2 Kredi AKTS: 4
Bu derste, akıcı geçişler kullanarak fikirleri birbirine bağlama, uygun alıntılara dayanarak etkili destek ve sonuç paragrafları yazma ve yazılı bir çalışmayı etkili bir sunum haline getirme uygulamaları gerçekleştirilecektir.
TDE 413 19. Yüzyıl Türk Edebiyatı (Şiir) 2 Kredi AKTS: 4
Bu derste, birbirine bağlı edebî dönemler olarak Servet-i Fünûn, Fecr-i Âti ve Tanzimat dönemlerindeki tarihî ve sosyal olaylar, kurumlar, fikir akımları, bu dönemlerin karakteristik şahsiyetleri ve onların şiirleri tanıtılacak; bu eserler üzerinde şiir tahlilleri yapılacaktır.
TDE 414 19. Yüzyıl Türk Edebiyatı II (Roman - Hikaye) 2 Kredi AKTS: 4
Bu derste, 19. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar gelişen hikâye ve roman anlayışı incelenecektir. Ayrıca roman ve hikaye türlerinin özellikleriyle Türk Edebiyatı kapsamında gelişimi ele alınacak ve Batı edebiyatı ile karşılaştırılacaktır.
TDE 415 Türk Tasavvuf Edebiyatı 3 Kredi AKTS: 6
Bu derste, tasavvufun İslam dünyasında ortaya çıkışı ve yayılışı, tarikatların oluşumu ve Türk kültürü üzerindeki etkileri çerçevesinde tasavvuf edebiyatı incelenecektir. Üslûp, biçim, konular ile tasavvufî semboller ve motifler üzerinde durulacaktır. Menakıbname ve velâyetnamelerin yanı sıra Ahmet Yesevî, Sultan Veled, Yunus Emre, Kaygusuz Abdal, Nesimî, Eşrefoğlu Rumî gibi şairlerden örnekler incelenecektir.
TDE 423  Klasik Edebiyat İncelemeleri III (17. YY) 3 Kredi AKTS: 6
Bu derste, Türk edebiyatı tarihinde 17. yüzyılda ortaya konmuş olan önemli eserler incelenecek ve bu eserlerin yazılmış oldukları kültür çevreleri tanıtılarak söz konusu eserlerin edebiyat tarihi içerisindeki yerleri değerlendirilecektir.
TDE 424  Klâsik Edebiyat İncelemeleri-IV (XVIII.yy) 3 Kredi AKTS: 6
Bu derste, 18-19. yüzyıl metinleri üzerinde durulacak, önceki yüzyıllara ait örnekler değerlendirilerek, öğrencilerin bu yüzyıllarda ortaya konan eserlerle üslup açısından karşılaştırma yapma imkânı sağlanacaktır.
TDE 436 Bitirme Tezi Semineri 3 Kredi AKTS: 6
Bu derste, ilgili öğretim elemanının danışmanlığında öğrencilerin, ilgi duydukları alanda yazdıkları bitirme tezleri değerlendirilecektir.

 

Seçmeli Dersler

Ders Uygulama Esasları:

  1. Serbest Seçmeli Ders bölümden, fakülteden veya üniversiteden seçilebilir.
  2. Üniversite Seçmeli Ders, Fakülte dışından seçilmelidir.
  3. Fakülte Seçmeli Ders, Fakültedeki diğer bölümlerden seçilebilir.
  4. TDE 436 Bitirme Tezi Semineri dersi için bölümdeki öğretim üyesi sayısınca şube açılır.

Bölüm Seçmeli Dersleri

TDE 271 Halk Bilimi

Bu derste halk gelenek ve göreneği, müziği, yemeği, giyimi vs. alanlara dair temel bilgiler için araştırma yapma ve bu araştırma sonuçlarını yorumlama çalışmaları üzerinde durulacaktır.

TDE 280 Türkiye Türkçesi Sözdizimi

Bu derste, edebî eserlerden seçilmiş örneklerden hareketle kelime grupları ve cümlenin yapısı, işleyişi, görevleri; cümlenin yapısıyla ilişkili anlam özellikleri; cümlelerin bağlanma yolları öğretilerek Türkçenin söz dizimi mantığı kavratılacaktır.

TDE 285 Türk Halk Edebiyatı I      

Bu derste destan, hikâye, masal, bilmece, atasözü ve deyiş gibi halk edebiyatı türleri, hikâye anlatma, meddahlık, öğüt verme ve mizah gelenekleri çerçevesinde ele alınacaktır. Çeşitli Türk destanları, Dede Korkut hikâyeleri, halk hikâyeleri, efsaneler, masallar, Nasreddin Hoca fıkraları, Karagöz oyunu, bilmeceler, atasözleri ve deyimlerden örnekler incelenecektir.

TDE 286 Türk Halk Edebiyatı II

Bu derste, Türk halk şiiri türleri; üslûp özellikleri ve konuları, aşık geleneği çerçevesinde ele alınacaktır. Müzik ve halk edebiyatı arasındaki yakın ilişki ve sözlü kültür olgusu üzerinde durularak, yüzyıllar boyunca çeşitli saz şairleri tarafından yazılmış halk şiiri örnekleri incelenecektir.

TDE 287 Dünya Edebiyatı I

Alman Edebiyatı, İngiliz Edebiyatı, Amerikan Edebiyatı, Hint Edebiyatı, İran ve Arap Edebiyatlarını örnekleriyle, yazarlarıyla, dönemleri ve akımlarıyla konu alan derslerden oluşmaktadır.

TDE 288 Dünya Edebiyatı II

Rus Edebiyatı, Fransız Edebiyatı, İtalyan ve İspanyol Edebiyatını, yazarları, dönemleri, eserleri ve akımlarıyla konu alan derslerden oluşmaktadır.

TDE 289 Sinemada Edebiyat Uygulamaları

Bu dersin amacı; roman ve senaryo yazarlığı arasındaki farkları öğrenmek ve özellikle de edebî eserlerden uyarlanan filmleri izleyerek, edebiyat-sinema ilişkisi hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler; edebi eserlerin (roman-hikâye-mesnevi) hangi değişkenlerden geçerek senaryo haline getirildiğini öğrenir ve yorumlama becerisi kazanırlar.

TDE 290 Eleştirel Film Okumaları

Bu derste öğrencilerin, çağın en önemli ve etkili medya/sanat araçlarından biri olan sinemaya eleştirel yaklaşmasını ve filmleri salt birer eğlence aracı olarak görmekten ziyade tematik manada okunan birer metin biçiminde izlemeyi öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Bununla paralel olarak farklı dönem ve temalardaki filmlerin analizinden yola çıkılarak eleştirel düşünme becerisi kazanmaları hedeflenmektedir. Bu dersin sonunda öğrencilerin; film kuramları, film yapım süreçleri, film dili ve biçimi, filmlerin birer görsel metin olarak ne şekilde içerik analizlerinin yapılabileceği ve filmlerin eleştirel okumalarının nasıl gerçekleştirileceği hususlarında fikir sahibi olmaları ve farkındalık geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

TDE 291 Reklam Okur Yazarlığı

Bu dersin amacı; öğrencilere çağın en önemli ve etkili iletişim araçlarından biri olan reklamlara karşı eleştirel yaklaşmayı edinmelerini sağlamaktır. Ders, reklamları salt birer tanıtım aracı olarak görmekten ziyade, okunabilen bir metin biçiminde algılamayı ve analiz edebilmeyi hedeflemektedir. Bu dersin sonunda öğrencilerin görünürde tanıtmaya ve satın almaya yönelik reklamların altında yatan mesajı ve hedef kitlenin zihnine oluşturduğu anlamı analiz ederek okumaları, aynı zamanda bu itici gücün yaratabileceği olumsuz durumlardan en az etkilenmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

TDE 292 Yazarlık I

“Yazarlığa Giriş” sayılan bu derste, fikir yaratma ve geliştirme, taslak çıkarma, biçim ve düzenleme gibi yazma stratejilerinin yanı sıra, çeşitli kurgusal ve kurgusal olmayan yazı türleri tanıtılıp denenecektir. Yazarlığa başlayanlar için genellikle daha kolay olan hatıra, sohbet, fıkra ve deneme türleri üzerinde yoğun bir şekilde çalışılacaktır.

TDE 293 Yazarlık II

Bu derste, hikâyeleştirme teknikleri incelenecektir. Öğrenciler, başarılı örnekleri inceleyerek ve çeşitli alıştırmalar yaparak kendi yazdıkları hikâye ve romanlarına orijinal ve etkili bir zaman-mekân-olay örgüsü, bakış açısı ve anlatıcı, şahıs kadrosu ve üslûp kazandırmayı öğreneceklerdir.

TDE 303 Çocuk Edebiyatı

Bu derste, çocuk ve gençlik edebiyatının önemi, tarihçesi ve farklı türlere ait ürünleri tanıtılacak; çocuk ve gençlik edebiyatı kategorisine giren eserler ele alınıp incelenecektir. 

TDE 306 Masal ve Hikâye Anlatıcılığı

Bu derste, masal ve hikâyeler kültürel aktarımdaki rolleri açısından ele alınacak, metinler, anlatma teknikleri ve hayal gücü oluşturma etkinlikleri çerçevesinde değerlendirilecektir.

TDE 308 Yabancılara Türkçe Öğretimi

Bu derste, yabancılara Türkçe öğretimi ile ilgili temel kavramlar; yaklaşım, yöntem ve teknikler; dil öğretim becerileri, öğretici yeterlilikleri ve ölçme-değerlendirmeye yönelik bilgiler aktarılacaktır.

TDE 310 Dizimbilim

Bu derste doğal dillerin dizimbilimsel analizi için gerekli araçlar tanıtılacaktır. Aşamalı X Kuramı, Durum Kuramı, Kontrol Kuramı, Yönetim Kuramı, Bağlanma Kuramı, Taşıma Kuramı gibi dizimbilimsel kuramlar öğretilecek ve öğrencilerin bu kuramları Türkiye Türkçesinin dilbilimsel olaylarını analiz etmesi sağlanacaktır.

TDE 317 Klasik Metin Okumaları I

Bu derste, farklı yüzyıllara ait Osmanlı klasik edebiyat metinleri okunacak ve içinde üretildiği yüzyılın üslup özellikleri açısından değerlendirilecektir.

TDE 331 Kazak Türkçesi I

Bu derste Kazakların tarihi ve yaşadıkları bölgeler, öne çıkan edebî şahsiyetler ve onların eserleri ile Kazak Türkçesinin dilbilgisi özellikleri incelenecektir. Yazılı, görsel ve işitsel malzemeler ile dil pratiği kazandırılacak, tercüme ve anlama çalışmaları yapılacaktır.

TDE 332 Kazak Türkçesi II

Kazak edebiyatının öne çıkan şahsiyetleri ve onların eserleri ile Kazak Türkçesinin dilbilgisi özellikleri incelenecektir. Yazılı, görsel ve işitsel malzemeler ile dil pratiği kazandırılacak, tercüme ve anlama çalışmaları yapılacaktır.

TDE 361 Klasik Türk Edebiyatında Nesir I

16. yüzyıla kadar olan süreçteki destanî dînî ve tarihî düz yazı metinleri üzerinden dönemin dil, kelime ve terkip özelliklerinin uygulamalı ve analitik çalışması yapılacaktır.

TDE 362 Klasik Türk Edebiyatında Nesir II

19. yüzyılın ortalarına kadar olan süreçteki tasavvuf, siyer, kısas-ı enbiya, menakıbname gibi dînî, gazavatname, selçukname, tezkire gibi destanî ve tarihî düz yazı metinleri üzerinden dönemin dil, kelime ve terkip özelliklerinin uygulamalı, kuramsal ve analitik çalışması yapılacaktır.

TDE 365 Edebiyat Akımları

Bu derste, Türk ve dünya edebiyatında Aydınlanma, Romantizm ve Realizm gibi önemli edebiyat akımlarının örnek metinler üzerinde tanıtılacak; öğrenciler, birer edebiyat akımı üzerine yoğunlaşıp bu akımın özelliklerini taşıyan, ancak farklı ülkelerde ve/veya farklı dönemlerde üretilen edebî eserlerin ilişkileri hakkında araştırma yapacaktır.

TDE 371 Drama Yazarlığı

Sinopsis, senaryo, tretman, tiyatro oyunu, radyo oyunu, reklam metni gibi alanların içerik, kurgu ve dil özellikleri, tekniği ve örneklerini konu alan derslerden oluşacaktır.

TDE 372 Yaratıcı Yazarlık

Bu dersin içeriği şiir, öykü, roman, deneme, eleştiri, masal ve diğer anlatı alanlarının dil, içerik ve kurgu özelliklerini, tekniklerini, örneklerle ve örnek yazım deneyleriyle konu edinen konulardan oluşacaktır.

TDE 373 Türk Dili Araştırmaları

Türk dilinin farklı alanları, lehçelerle ve diğer dillerle etkileşim kapsamında tarihî gelişim, Türk lehçelerinin tasnifi, Türkoloji tarihi, altayistik içindeki yeri, Türkoloji merkezleri, yapılan araştırmaların mahiyeti, Türk lehçeleri için tarihte kullanılan farklı alfabeler ele alınacaktır.

TDE 374 Tenkitli Yayın Yöntemleri

Bu derste yazma nüsha nedir, nüsha tavsifi nedir, metin neşri nasıl yapılır, metin nasıl oluşturulur gibi sorulara cevap verilecek ve örnek metinler üzerinde uygulama çalışmaları yapılacaktır.

TDE 375 Edebiyat Kuramları

Bu ders kuramsal temele dayalı edebiyat eleştirisi için geniş çaplı donanım sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Batı edebiyatı tarihine, edebiyat akımlarına, belli başlı türlere ve önemli bazı edebiyat terimlerine genel bir bakıştan sonra modern edebiyat ve eleştiri kuramları ele alınacak, biçimci, yapısalcı, marksist, psikanalitik ve yapısalcılık sonrası yaklaşımlar ele alınacaktır.

TDE 376 Türk Dilinin Bugünkü Problemleri

Türk gramerciliğinin ve sözlük yazımının bugünkü sorunları, alfabenin yeterliliği, yeni sözcük ve terim türetme tartışmaları, yabancı kökenli kelimeler varlığı, internetin ve teknolojik gelişmelerin Türk diline etkisi gibi günümüz Türkiye Türkçesinin temel sorunları üzerinde durulacak ve konuyla ilgili tartışmalar ve çalışmalar ele alınacaktır.

TDE 377 Karşılaştırmalı Tarihi Türkçe Metin İncelemeleri

8.-20. yüzyıllar arası dönemde metinleri günümüze ulaşan Orhun, Yenisey, Uygur, Karahanlı, Harezm, Memluk, Çağatay, Kırım Ermeni Kıpçakçası, Eski Anadolu ve Osmanlı Türkçelerinde yazılan metinler karşılaştırmalı sesbilgisi, biçimbilgisi, sözdizimi ve anlambilimi incelemeleri yapılarak tanıtılacak; Türk dilinin geçirdiği evrelerin temel özellikleri üzerinde durulacaktır.

TDE 383 Kültür Ekonomisi ve Yönetimi

Bu derste kültür ekonomisinin gelişme süreci, temel kavramları ve alanları, çözümleme yöntem ve yaklaşımları incelenmektedir. “Kültür- ekonomi ilişkisi, tüketim kültürü, kültürel ekonomik politikalar, kültür yönetimi, kültür endüstrileri, medya ekonomisi, sinema sektörü, fikri mülkiyet ve telif hakları, marka kentler, kültür turizmi, moda, müzik sektörü, müzecilik, sanat piyasası, dizi ihracatı, kültür ekonomisi istatistiği, kültürel ekonomik rekabet, sanal ve dijital kültür ekonomisi, içerik endüstrileri, edebiyat- turizm işbirliği, mutfak sektörü, yayıncılık alanı ve yaratıcı sektörler” gibi çeşitli konulardan yapılan seçkiler temelinde ulusal ve uluslararası veriler değerlendirilmekte ve araştırmalar gerçekleştirilmektedir.

TDE 384 Diksiyon

Bu derste Türkçenin doğru telaffuzu, kelimelerin ve harflerin boğumlanması, kelimelerde ve cümlelerde vurgu, tonlama, diyafram nefesini kullanma, sesi doğru kullanma, ulama, noktalama işaretlerinin konuşma dilinde seslendirilmesi, şiir okumaları, metin değerlendirmeleri gibi konulardaki beceri ve bilgiler geliştirilecektir.

TDE 416 Klasik Arapça        

Bu derste, Türk dili ve edebiyatı tarihinde ortaya konulmuş olan metinlerde önemli bir yeri olan Arapça unsurları daha iyi anlayabilmek ve söz konusu eserleri daha sağlıklı yorumlayabilmek için gerekli ölçülerde Arapçanın temel ses, biçim, sözdizimi ve kelime bilgisi özellikleri anlatılacaktır.

TDE 417 Klasik Farsça

Bu derste, Türk dili ve edebiyatı tarihinde ortaya konulmuş olan metinlerde önemli bir yeri olan Farsça unsurları daha iyi anlayabilmek ve söz konusu eserleri daha sağlıklı yorumlayabilmek için gerekli ölçülerde Farsçanın temel ses, biçim, sözdizimi ve kelime bilgisi özellikleri anlatılacaktır.

TDE 302 Uygulamalı Dilbilimi

Bu derste, konuşma, dinleme, ikinci dilde okuma, yazma, ikinci dil kazanımı, öğrenimi ve öğretimi, iki dillilik, çok dillilik, dil değişiminin kaynakları, söylev analizleri, araştırma yaklaşımları, dil politikası ve planlaması, üslûp, tercüme ve yorum gibi konular ele alınacaktır.

TDE 301 Anlambilimi

Bu derste, temel düzeyde anlambilimsel analiz için gerekli araçlar tanıtılacaktır. Gönderge kavramı ile anlam kavramı arasındaki fark, dilsel anlamın doğası, özel ve genel adların anlamsal değeri gibi konulara odaklanılacak ve bağlaçların ve niceleyicilerin küme kuramsal gösterimleri öğretilecektir.

TDE 451 Anadolu ve Rumeli Ağızları

Ağız araştırmaları hakkında temel bilgiler verilecek, Anadolu ve Rumeli ağızları hakkında yapılan bazı çalışmalar gözden geçirilecek, ağızlar diğer Türk lehçeleriyle art ve eş zamanlı olarak karşılaştırılacaktır.

TDE 452 Klasik Türk Edebiyatında Üsluplar

XIV. yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar, Türk edebiyatında gelişen anlatım biçimleri, üslûplar ve edebî akımlarla ilgili örnekler değerlendirilecektir.

TDE 453 Eski Anadolu Türkçesi Metinleri

Eski Anadolu Türkçesinde yazılmış mensur ve manzum eserler okunacak ve okunan metinler üzerinde ses bilgisi, şekil bilgisi ve cümle bilgisine dair uygulamalı çalışmalar yapılacaktır.

TDE 454 Diyalektoloji Çalışmaları

Diyalektolojinin tanımı, dünyada ve Türkiye’de diyalektoloji araştırmaları, ağız çalışmalarının özellikleri, nasıl yapıldığı ve nasıl yapılabileceğiyle ilgili yöntemler, Derleme Sözlüğü ve ona dair görüşler, Anadolu ve Rumeli ağızlarındaki arkaik unsurlar, Osmanlı’dan günümüze diyalektoloji çalışmalarının geldiği nokta gibi konular ele alınacaktır.

TDE 455 Kıpçak Grubu Türk Lehçeleri

Kıpçakların kimliği, tarihi, yazı dili olmaya geçiş ve geçiş döneminin koşulları, karışık dilli eserler, Kıpçak Türkçesinin etkileşimde bulunduğu Türk kökenli ve yabancı dillerin karakteristik özellikleri üzerinde durulacak ve metin okuma uygulamaları yapılacaktır.

TDE 456 Oğuz Grubu Türk Lehçeleri

Oğuzların kimliği, tarihi, yazı dili olmaya geçiş ve geçiş döneminin koşulları, karışık dilli eserler, Oğuz Türkçesinin etkileşimde bulunduğu Türk kökenli ve yabancı diller Türkiye Türkçesi, Türkmence, Azerice ve Gagauzcanın karakteristik özellikleri üzerinde durulacak ve metin okuma uygulamaları yapılacaktır.

TDE 357 Çağdaş Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Dilbilgisi

Ana hatları ile Türk lehçelerinin oluşum süreçleri, tarihi gelişimi ile ele alınacak; çeşitli ölçütlere göre ortaya konulan Türk lehçelerini tasnif denemeleri değerlendirilecek; Türk lehçelerinin karşılaştırmalı sesbilgisi, biçimbilgisi, sözdizimi ve anlambilimi incelemeleri yapılacaktır.

TDE 458 Türk Dillerinin Konuşulduğu Ülkelerdeki Dil Politikaları

Türk dili ailesinin yazı ve konuşma dillerinin yaşadığı bölgeler, konuşur sayıları, bu dillere yönelik dil politikaları ve sorunlar üzerinde durulacak; Türk dillerinin dünya dilleri arasındaki yeri ele alınacaktır. Bu noktada, lehçeler arasındaki dil temasları, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan Türk lehçeleri, dersin konuları arasında yer alacaktır.

TDE 363 Türk Edebiyatında Araştırma ve Yöntem

Bu derste, bilimsel bir yazı ve tez nasıl hazırlanır ve hangi aşamaları gerektirir gibi sorulara cevap verilmeye çalışılacak, örnek metinler üzerinden tanıtım yazısı, inceleme yazısı, bilimsel makale gibi yazı çeşitleri değerlendirilecektir.

TDE 464 Eski Türk Edebiyatında Nazım

Bu derste erken dönemlerden başlayarak Eski Türk Edebiyatı örneklerinin verildiği son dönem olan 19. yüzyılın ikinci yarısına kadarki dönemde Türk nazmının doğuşu ve gelişme sebepleri, üslup değişimine dayalı bir bakış açısıyla ve dönemlere göre seçilen örnek metinler yorumlanarak ele alınacaktır.

TDE 465 Eski Türk Edebiyatında Nesir

Bu derste erken dönemlerden başlayarak Eski Türk Edebiyatı örneklerinin verildiği son dönem olan 19. yüzyılın ikinci yarısına kadarki dönemde Türk nesrinin doğuşu ve gelişme sebepleri, üslup değişimine dayalı bir bakış açısıyla ve dönemlere göre seçilen örnek metinler yorumlanarak ele alınacaktır.

TDE 466 Şair Tezkireleri

Bu derste Osmanlı Divan edebiyatının en belirgin nesir türü olarak öne çıkan şair tezkireleri, yüzyıllara göre ve örnek metinler üzerinden karşılaştırmalı olarak değerlendirilecek ve dönemin kültür ve sanat hayatına kaynaklık edebilecek yönleri ele alınacaktır.

TDE 467 Osmanlı Kültür ve Düşünce Tarihi

Bu derste, Osmanlı Divan edebiyatında türlerden ve örnek metinlerden yola çıkarak, dönemin sosyal ve kültürel hayatına kaynaklık edebilecek malzemeler hakkında değerlendirmeler yapılacaktır.

TDE 468 Karşılaştırmalı Klasik Edebiyat

Klasik edebiyat metinlerinin Arap ve Fars Edebiyatı klasik örnekleriyle karşılaştırmalı olarak ele alınacağı bu derste, örnek metinler üzerinden değerlendirmeler yapılacaktır.

TDE 471 Türk Edebiyatında Nasihat, Ahlak ve Siyaset Kitapları

Bu derste, Türk Edebiyatı geleneği içinde nasihat, ahlak ve siyaset türü çerçevesinde değerlendirilebilecek metinler ele alınacak; bu metinlerin üslupları üzerinden alana ne tür katkılarının olduğu tartışılacaktır.

TDE 472 Türkiye’de Edebiyat Tarihçiliği

Bu derste Türkiye’de edebiyat tarihçiliğinin tarihi ve sorunları üzerinde durulacaktır. Batıda ve Türkiye'de edebiyat tarihi yazımının başlangıçları hakkında bilgi verilecek, edebiyat tarihinin tarih, edebiyat eleştirisi ve edebiyat kuramları ile ilişkisi, benzerlik ve farklılıkları tartışılacaktır. Öte yandan, metodik edebiyat tarihi yazımı arayışları, Brunetiere, H. Taine ve Lanson tecrübeleri ve bu örneklerin Türkiye'deki karşılıkları, Rene Wellek'in ileri sürdüğü görüşlerin günümüze doğru kaydettiği mesafeler hakkında bilgi verilecek. Edebiyatımızın devirlere ayrılması hususunda muhtelif yaklaşımlar tartışılacak ve Ziya Paşa, Şehabettin Süleyman, Faik Reşat, Fuat Köprülü, İsmail Habib, İsmail Hikmet, Agâh Sırrı'nın, Nihad Sami'nin, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ve Vasfi Mahir'in edebiyat tarihleri incelenecektir.

TDE 473 Editörlük

Bu derste her türlü bilimsel ve edebi metinlerin redaksiyonu, bilim ve edebiyat dergilerinin editörlüğü, toplama kitap editörlüğü ve yayınevi editörlüğü hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler verilecektir. Ayrıca, uzmanlar davet edilerek tecrübelerini aktarmalarına imkan sunulacaktır.

TDE 368 Edebiyat Eleştirisi

Bu derste, edebi eser nasıl okunur, okuma biçimleri ve teknikleri, eleştiri kavramı ve edebiyat eleştirisinin önemi üzerinde durulacak, Türk edebiyatında ilk eleştiri denemeleri olan şuara tezkireleri, modern eleştirel tutumların tarihi süreçte yenilenmesi ve bu yenilenmenin nedenleri ele alınacak; edebi değerin nasıl keşfedildiği, eleştiri ve edebiyat tarihi yazımı arasındaki benzerlik ve farklar, edebiyat kuramları ve eleştiri arasındaki ilişki, eleştiride nesnellik arayışları, Tanzimat'tan günümüze öne çıkan Türk edebiyatı eleştirmenleri üzerinde durulacaktır.

TDE 369 Türk Edebiyatında Düşünce Akımları

Bu derste düşünce akımlarından doğrudan etkilenen edebiyatta, bu etkinin nasıl işlediği analiz edilecektir. Edebiyat ve sanatın düşünce ve kültürle doğrudan bir ilişkisi bulunur. Sanatkârın bu yanı, eserinde ilk anda yakalanmayabilir. Fakat sanatçının belirli bir düşünce ortamında yaşaması bunu zorunlu kılar. Bazen sanatçılar yeni düşünce akımlarının sözcülüğünü de yapabilirler. Özellikle Batılılaşma dönemi Türk edebiyatı bu açıdan zengin bir arşiv mesabesindedir. İnsanı, toplumu ve dünyayı algılama biçimimiz, yeni gelişen düşüncelerle değişir durur. Öte yandan Batı'yı ve Batı karşısında kendisini izah etme biçimleri, Türk edebiyatçılarını ziyadesiyle meşgul eden bir husustur. Bu açıdan tarih düşüncesinin evrimi, farklı farklı toplum analizleri, çeşitli bilim, felsefe yorumları, Batı düşüncesi karşısında geliştirilen farklı tutumlar vs. dikkate değerdir. Bu ders çerçevesinde, Namık Kemal’den Ahmet Mithat'a, Yahya Kemal'den Peyami Safa'ya, Cemil Meriç'e, Kadrocu düşünürlerden Kemal Tahir'e doğru gelişen geniş bir seyir incelenmeye çalışılacaktır.

TDE 476 Türk Edebiyatında Üsluplar

Bu derste sanatçının düşünme ve insanı, toplumu ve çevreyi algılama ve anlatma biçimi olan üslup ve bu kapsamda sanatçının düşüncesinin yazıya aktarılması, metnin akışı, sanatçıya mahsus dil kullanımı, metnin kurgusu, yapısal karakteri ve estetik hazzın nasıl teşekkül ettirildiği hususu metinden yazara doğru hareket edilerek ele alınacaktır.

TDE 478 Türk Edebiyatında Dergiler

Türk edebiyatında edebî toplulukların genellikle bir dergi etrafında kümelendiği görülür. Servet-i Fünun topluluğunun teşekkül ettiği Servet-i Fünun dergisinden başlayarak yeni Türk edebiyatında Malûmat, Sıratımüstakim-Sebilürreşat, GençKalemler, Dergâh, Hayat, TürkYurdu, YeniMecmua, Kadro, Ülkü, Varlık, BüyükDoğu, İstanbul, Hisar, Diriliş, YeniDergi, Papirüs gibi daha pek çok dergi mevcuttur. Bu derste Türk edebiyatında edebî hareket oluşturmakta katkısı bulunan fikrî ve edebî muhtevalı dergiler üzerinde durulacaktır.

TDE 305 Türk Edebiyatında Deneme, Mektup, Hatırat, Röportaj, Tiyatro

Edebiyatımızda Tanzimat’tan sonra gelişme gösteren mektup, hatırat ve röportaj türünde bugüne kadar dikkate değer örnekler verilmiştir. Namık Kemal’in mektuplarından, Abdülhak Hamid’in hatıratından başlayıp günümüzde Tanpınar’ın Mehmet Kaplan’ın ve Orhan Okay’ın mektup ve hatıralarına, Ruşen Eşref’in Diyorlar ki’de toplanan edebî röportajlarına kadar pek çok örnek mevcuttur. Bu derste türün en tanınmış örnekleri üzerinde durulacaktır.

TDE 484 Türk Dünyası Folkloru

Çağdaş Türk halklarının halk edebiyatları, gelenek ve adetleri, Kaşgarlı Mahmud’dan bu yana Türk dünyasının folkloru alanında yapılan araştırmalar, Türk dünyasının Nasreddin Hoca, Köroğlu, Dede Korkut, Manas gibi ortak folklor unsurları, benzerlikler ve farklılıklar, destanlar, atasözleri, masallar, efsaneler üzerinde durulacaktır.

TDE 487 Senaryo Yazarlığı ve Uygulamaları

Bu derste öğrenciler, senaryonun dramatik yapısını oluşturabilme, sorunlarını analiz edebilme zaman ve mekân örgüsünü kurabilme bilgi ve becerisini kazanırlar. Öyküleme tekniklerini kullanarak,bu senaryonun dramatik yapısının nasıl kurulduğunu uygulamalı olarak öğrenirler. Bu dersin sonunda öğrenciler; senaryo yazma tekniklerini kullanarak kendi kurguladıkları senaryolarını yazarlar. Yazma becerilerini geliştirerek görsel düşünmeyi ve izledikleri bir filmin senaryo ve senaristi hakkında fikir yürütme becerisini kazanırlar.

TDE 389 Farsça I

Bu derste temel düzeyde Farsçaya dair bir aşinalık oluşturulması amaçlanmaktadır. Farsça alfabenin tanınması, temel kelimeler bazında öğretimi, Farsçada sık kullanılan temel fiiler ve fiillerin çekimlerinin öğretilmesi, basit cümlelerin unsurları ve kurgusu üzerinde durulması amaçlanmaktadır. Öğrencilerin temel düzeyde basit cümleler kurabilmesi için, dersin haftalık bir saati konuşma pratiklerine ayrılmıştır.

TDE 390 Farsça II

Farsça I dersinin devamı olan bu derste, Farsçaya dair temel düzeyde bilgi sahibi olan öğrencilerin gramere ve konuşma pratiğine yönelik daha derinlikli çalışmalar yapması amaçlanmaktadır.

TDE 304-Türk Edebiyatında Eleştiri ve Deneme          kredi:3  akts:6

Edebiyatımızda Tanzimat’tan sonra gelişme gösteren eleştiri ve deneme türünde bugüne kadar dikkate değer örnekler verilmiştir. Edebî tenkidin ve deneme metinlerinin yıllar boyu oluşturduğu birikim, Türk edebiyatının önemli bir yanını oluşturmaktadır. Bu derste türün en tanınmış örnekleri üzerinde durulacaktır.

 

TDE 307-Türk edebiyatında Mektup ve Hatırat         kredi:3 akts:6

Edebiyatımızda Tanzimat’tan sonra gelişme gösteren mektup ve hatırat türünde bugüne kadar dikkate değer örnekler verilmiştir. Sanatkârların yakınlarına ve edebî çevrelerine yazdıkları mektuplar ile kaleme aldıkları hatıratlar incelemeye değer malzemeler sunmaktadır. Bu derste türün en tanınmış örnekleri üzerinde durulacaktır.

 

TDE 309-Türk Edebiyatında Tiyatro                             kredi :3 akts:6

Edebiyatımızda Tanzimat ile birlikte giren Batılı tarzda tiyatro alanında bugüne kadar dikkate değer örnekler verilmiştir. Bu derste tiyatro hakkında teorik bilgilendirmenin yanı sıra Tanzimat’tan günümüze en tanınmış örnekleri üzerinde durulacaktır.