Araştırma Konuları

Optik ve Elektrofizyolojik Beyin Görüntüleme (OBRIM) Araştırma Grubu

Fonksiyonel Yakın Kızılötesi Spektroskopi ve Fonksiyonel Diffüz Korelasyon Spektroskopisi gibi optik teknikler ve EEG gibi elektrofizyolojik yaklaşımlar kullanarak beyin görüntüleme üzerinde çalışılmaktadır. Bu teknikler sinyal işleme ve makine öğrenme teknikleriyle birleştirerek nöral dinamikler ve beyinle ilgili hastalıklarla ilgili sorunların çözümü üzerinde çalışmalar yürütülmektedir.

 

http://obrim.etu.edu.tr

Araştırmacılar
 • Dr. Öğr. Üyesi Aykut Eken

Genetik

Genetik polimorfizmler İnsan Genom Projesinin tamamlanması ile birlikte tüm insanlığın kullanımına sunulan veri, insan genomunda çok sayıda noktada genetik polimorfizmler olduğunu göstermiştir. Genleri meydana getiren DNA şifresinde belirli bir noktadaki bir nükleotitin, toplumda %1’den daha yüksek frekansta olacak şekilde, kişiler arasında farklı olması anlamına gelen SNP’ler (tek nükleotit polimorfizmi-single nucleotide polymorphism), fenotipik farklara neden oldukları gibi, enzimlerin ve diğer proteinlerin ifade edilme seviyelerini, aktivitelerini ve yapılarını da değiştirebilmektedir. Bu durum kişinin hastalıklara karşı yatkınlığını, ilaçlara ve çevresel toksinlere vereceği yanıtı etkileyebilmektedir. Genetik yapı (genellikle) yıllar içinde değişen bir parametre olmadığından, hastalıklarla ilişkili genetik polimorfizmlerin bulunması, bunların biyobelirteç olarak kullanılması sayesinde hastalıkların erken teşhisine olanak tanıyabilir; ileriki yıllarda gen terapisi dahil çeşitli tedavi yöntemlerinin önünü açabilir. Genetik polimorfizmler, insanların DNA dizilimleri arasındaki farklılıklar dikkate alınarak teşhis ve tedavi edilmesi olarak tanımlanan kişiselleştirilmiş tıp kavramının da temelini oluşturmaktadır.

Araştırmacılar
 • Doç. Dr. Birsen Can Demirdöğen

Nanotıp

Nanotıp

Nanoteknolojinin medikal bilimler alanına uygulanması olarak bilinen nanotıp, en basit anlamıyla, nanomalzemelerin tanı ve tedavi maksatlı, biyosensörler ve moleküler nanoteknolojiyi de kapsayacak biçimde kişiye özel tedavi için kullanılmasıdır. Disiplinlerarası bir bilim alanı olan nanotıp, özellikle yüksek çözünürlüklü gerçek zamanlı görüntüleme ile kanser ve nanopartikül kaynaklı toksisitelerin tedavisine odaklanmaktadır.

Araştırmacılar
 • Doç. Dr. Fatih Büyükserin

Biyomekanik

Biyomekanik

İlk olarak 1970'li yıllarda kullanılmaya başlanan biyomekanik, temel mekanik biliminin canlı organizamalar üzerindeki uygulamalarını kapsamaktadır. Biyolojik ve fizyolojik sistemlerin yük ve yer değiştirmeye karşı davranışlarını statik, dinamik ve akışkanlar mekaniği açısından inceleyen bilim dalıdır. İnsan vücudunun biyomekaniği kinesiyoloji ve spor tıbbı alanlarına girmektedir. Biyomedikal mühendisliği ise uygun cihazlar tasarlayarak ve üreterek vücuttaki hasarlı bölgelerin tamiri ve değiştirilmesi suretiyle insan yaşam kalitesini artırmanın yollarını aramaktadır. Yandaki şekil, ilk biyomekanik çizimler olarak kabul edilen Giovanni Alfonso Borelli'nin 16. yy'da oluşturduğu tasarımı göstermektedir.

Araştırmacılar
 • Prof. Dr. Teyfik Demir

Biyomalzemeler

Biyomalzemeler

Biyomalzemeler, malzemeler dünyasının biyolojik ve fizyolojik arayüzleridir ve biyolojik sistemlerle temas halindeki malzemeleri kapsamaktadır. Biyomalzeme bilimi, medikal bilimler, biyoloji, kimya ve mühendislik bilimleriyle etkileşim halinde olup, bilimsel yayınların ve ticari ürünlerin sayılarından da anlaşılacağı gibi son 50 yılda sürekli ve hızlı bir gelişim göstermektedir. Bu gelişmeye paralel olarak, farklı endistri alanlarındaki üreticiler, yeni biyomalzemeler ve bunlardan üretilen cihazlar üzerine yüksek yatırımlarda bulunmaktadır. Bu da, biyomalzeme bilimini çekici hale getirmektedir.

Araştırmacılar
 • Dr. Öğr. Üyesi Ersin Emre Ören

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji, temel olarak, temel bilimler, mühendislik ve medikal bilimlerin yeni teknolojiler ve ürünler oluşturmak için biyolojik sistemler, canlı organizmalar ve türevleri üzerindeki uygulamalarını kapsamaktadır. Biyoteknolojinin gıdadan genetik bilimine kadar uzanan çok çeşitli uygulama alanları bulunmaktadır.

Araştırmacılar
 • Doç. Dr. Fatih Büyükserin

Kontrollu İlaç Salımı ve Taşınımı

Kontrollu İlaç Salımı ve Taşınımı

Geleneksel ilaçlara ek olarak, protein, peptid, antikor ve RNA gibi terapötik etki gösterebilen ajanların hedeflenen işlevi en etkin bir biçimde yerine getirmesini amaçlayan uygulama alanıdır. Bu amaç doğrultusunda lipozom, mikrokapsül, makromoleküler polimer ve jel yapıdaki değişik ilaç taşıyıcı platformların etkisiyle birlikte ağız, deri ve karın boşluğu gibi veriliş yolaklarının doğuracağı sonuçları da inceler. Bu alanda öne çıkan bir diğer ana araştırma alanı da yeni nesil kontrollü ve çevresel koşullara duyarlı ilaç salınım yollarının bulunmasıdır.

Araştırmacılar
 • Doç. Dr. Fatih Büyükserin
 • Dr. Öğr. Üyesi Ersin Emre Ören

Biyomoleküler Makineler

Biyomoleküler Makineler

Moleküler boyutlara sahip minik enerji dönüşüm cihazlarıdır. Gerek doğadan gerekse sentetik olarak elde edilebilen bu makineler günlük hayatta kullandığımız makinelerle kıyaslandığında çok daha verimli çalışmaktadırlar. Biyomoleküler makinelerin kendilerine özgü mekanokimyasal ve dinamik mekanizmaları bulunmakta ve doğanın yapıtaşları olan protein, DNA vb. moleküler yapılardan oluşmaktadırlar.

Biyomedikal Görüntüleme

Biyomedikal Görüntüleme

Vücut fonksiyonlarının, anatomik ya da fizyolojik özelliklerin görüntülerinin elde edilmesine denir. Biyomedikal mühendisliğinin hayatımızda en çok karşılaştığımız uygulama alanlarından birisidir. MR, ultrason, tomografi, röntgen, mamografi cihazları görüntüleme alanının somut ürünleridir.

Araştırmacılar
 • Arş. Gör. Galip Özdemir
 • Prof. Dr. Osman Eroğul

Biyoelektronik - Sinyal İşleme

Biyoelektronik - Sinyal İşleme

Biyoelektronik, elektroniğin biyolojik sistemlere uygulanmasıdır. EKG cihazlarından, kandaki şeker oranını ölçen cihazlara ve kalp pillerine kadar uzanan geniş bir uygulama alanı vardır. Biyomedikal sinyal işleme, vücuttan elde edilen sinyallerin toplanması, eğer mümkünse bu sinyallerin daha temiz ve belirgin hale getirilmesi ve de sonuçların yorumlanmasıdır. Beyinden ölçülen EEG, ve kalpten alınan EKG sinyallerinin gerçeğe yakın bir şekilde elde edilmesi, teşhis ve tedavide önemli rol oynar.

Araştırmacılar
 • Prof. Dr. Osman Eroğul

Protein Tasarımı

Protein Tasarımı

Tıpta ve biyomühendislikte kullanılmak üzere istenilen fonksiyonlara sahip yeni protein moleküllerinin bilgisayarlar kullanılarak tasarlanmasıdır. Bu amaçla; kuantum mekaniği, moleküler dinamik, homoloji modellemesi ve biyoenformatik gibi hesaplama araçları kullanılarak ya tamamen sıfırdan ya da var olan proteinlerin belirli bölümleri değiştirilerek tasarımlar yapılabilmektedir. 

Araştırmacılar
 • Dr. Öğr. Üyesi Ersin Emre Ören