Biyomedikal Mühendisliği Lisans Üstü Programı

Yüksek Lisans

Öğrencilerin yüksek lisans programına kabulü sırasında uygulanan ölçütler:

a) Lisans Diploması ve Testler:

1) Bir lisans diplomasına* sahip olmaları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünden en az 55 standart puan almış olmaları gerekir. ALES yerine uluslararası GRE (Graduate Record Examinations) ve GMAT (Graduate Management Admission Test) sınav sonuçlarının puanları da kabul edilebilir. Ancak, bunların ALES puanlarına eşdeğer kabul edilebilecek puanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen en az puan düzeyinde olup, bu puan Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı ile artırılabilir.

*Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans programına öncelikle şu dört grup öğrenci başvurabilir.

  1. 1. Grup : Üniversitelerin Mühendislik Fakültesi bünyesindeki Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Çevre Mühendisliği ve Biyomühendislik mezunları
  2. 2. Grup: Üniversitelerin Fen Fakültesi bünyesindeki Kimya, Fizik, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik ve İstatistik Bölümü mezunları
  3. 3. Grup: Üniversitelerin Eğitim Fakültesi bünyesindeki Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümü mezunları
  4. 4. Grup: Üniversitelerin Sağlık Bilimleri ile ilgili Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği ve Veterinerlik Fakülteleri mezunları

Ayrıca, yukarıdaki öncelikli dalların dışında, Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans programına intibak edebilecek disiplinlerden lisans derecesine sahip olanlara da program açıktır. Bu programa hangi lisans mezunlarının kabul edilebileceğine her yarıyıl başında Anabilim Dalı öğretim üyelerinin uygun görüşü, Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Fen Bilimleri Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile karar verilir. 

2) Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’ndan veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS)’ndan ya da Üniversitenin yapmış olduğu yabancı dil sınavından 100 tam puan üzerinden en az 50 puan veya uluslar arası geçerliliği olan TOEFL ve IELTS gibi sınavlardan, ÜDS ve KPDS’nda istenen puana eşdeğer puan almış olmaları ve söz konusu sınavların sonuç belgelerini de müracaatları sırasında getirmeleri gerekmektedir.

b) Mülakatlar

Programa öğrenci kabulünde, adaylar mülakat değerlendirmesine alınır. Mülakat değerlendirmesi mülakat jürileri tarafından yapılır. Mülakat jürisi, anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla onaylanan en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İşlemler, anabilim dalı başkanlığı ve Fen Bilimleri Enstitü Müdürlüğü tarafından yürütülür.

c) Değerlendirme

Programa başvuran ve mülakat değerlendirmesine alınan bir adayın programa kabul edilebilmesi için; toplam puanının en az 55 olması gerekir. Adayın başarı durumu toplam puanı ile belirlenir. Toplam puan; ALES puanının % 25'i, 100 üzerinden hesaplanan lisans not ortalamasının % 50'si ve Yabancı Dil Puanının (TOEFL veya IELTS gibi uluslararası yabancı dil sınavları için Üniversitemizce uygulanan eşdeğer puanlar kullanılır) %25’i toplanarak hesaplanır. Toplam puanı 100 tam puan üzerinden 55 ve daha fazla olan adaylar, mülakat jürisi tarafından toplam puanına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanır. Fen Bilimleri Enstitü yönetim kurulu, programdaki kontenjana ve adayların aldıkları toplam puanlara göre kabul edilen asıl ve yedek adayları belirleyerek karara bağlar. 

Burslu, kısmi burslu ve ücretli öğrenci kabulü TOBB ETÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Lisansüstü Burslu Öğrenci Yönergesi’nde belirlenen esaslara göre yapılır.

Yüksek lisans derecesi alabilmek için gerekli olan toplam kredi sayısı ile alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersler

Tezli yüksek lisans derecesi alabilmek için, bilimsel hazırlık için öngörülen dersler hariç, en az 21 (yirmi bir) kredilik ders yükünü başarıyla tamamlamak, bir seminer dersi vermek ve hazırladığı tezi başarıyla savunmak gerekir. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, 4XX kodlu lisans derslerinden seçilebilir.

Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans programında yer alan lisansüstü dersler aşağıdaki listede gösterilmiştir. Bu derslerden hangilerinin hangi sömestrede açılacağı her sömestir başında Anabilim Dalı Kurulunun önerisi ve Fen Bilimleri Enstitü Kurulu Kararı ile belirlenir. Öğrenciler, belirlenen ders programında yer alan derslerden alabilecekleri gibi; üniversite içi veya diğer üniversitelerin ilgili anabilim dallarında açılan lisans ve lisansüstü dersleri de, Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalının onayı ile, alarak kredilerini tamamlayabilirler. Üniversite dışından alınabilecek ders sayısı Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenir. 

Yüksek Lisans programına kaydedilen öğrencilerin en az 21 kredilik ders alma zorunluğu vardır. Öğrenciler bu kredi zorunluluğunu ilgili yönetmelik ve yönergede belirtilen sürede, almaları gerekli zorunlu ve seçmeli dersler ile tamamlar.

  • FBE 600 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği  (Kredisiz - Zorunlu)

Bu programlardaki öğrenciler dersleri tamamladıktan sonra, Anabilim Dalı'nın önerisi ve Fen Bilimleri Enstitü Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği danışmanın yönetiminde bir tez hazırlamak zorundadır. Programlarını tamamlayan öğrencilere "Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans" diplomaları verilir.

Yüksek Lisans programına başvuran öğrencilerin Bilimsel Hazırlık Programına alınıp alınmayacağı ve hangi derslerin zorunlu, hangi derslerin seçmeli olacağı Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı tarafından belirlenir.

Buradaki bilgilerle Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından duyurulan bilgiler arasındaki uyumsuzlukta Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından sağlanan bilgiler esas alınmalıdır. Bilgi için https://www.etu.edu.tr/tr/enstitu/fen-bilimleri-enstitusu/basvuru-bilgileri sayfasını ziyaret ediniz.

Yüksek lisans programında açılan dersler:

Dersin kodu

Dersin adı

BMM 501

Biyomedikal Mühendisliğinin Temelleri

BMM 502

Mühendislik Bilimlerinin Temelleri

BMM 503

Biyolojik Bilimler

BMM 504

Fonksiyonel nöro görüntüleme

BMM 505

Mühendislik Matematiği

BMM 506

Mühendislikte Sayısal Yöntemler

BMM 510

Tıbbi Görüntülemede İleri Konular

BMM 511

Ultrasonik Görüntüleme 

BMM 512

Manyetik Rezonans Görüntüleme 

BMM 513

Ses Sinyallerinin İşlenmesi ve Tıptaki Uygulamaları

BMM 514

Uyku Sinyallerinin İşlenmesi

BMM 521

Biyoenformatik

BMM 522

Biyolojik Veritabanları ve Veri Madenciliği

BMM 530

Doku Mühendisliğinde Güncel Konular

BMM 531

Sert Doku Mühendisliğinde İleri Konular

BMM 540

İleri Biyomalzeme Konuları

BMM 541

İleri İlaç Taşınımı

BMM 542

Nanotıpta İleri Konular

BMM 550

İleri Biyomekanik

BMM 551

Omurganın Klinik Biyomekaniği

BMM 560

Sağlık Bilişimi

BMM 561

Sağlık Hizmetlerinde Veritabanı Yönetim Sistemi

BMM 570

Nanobiyosensörler

BMM 580

İleri Biyokimya

BMM 581

İleri Moleküler Biyoloji ve Genetik 

BMM 582

Moleküler Farmakoloji ve Toksikoloji

BMM 583

Biyolojik Sistemlerde Taşınım Olayları

BMM 584

Kimyasal Tepkime Mühendisliği ve Modelleme

BMM 596

Özel Konular

BMM 597

Seminer

BMM 599

Yüksek Lisans Tezi

FBE 600

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

 

BMM-501 Biyomedikal Mühendisliğinin Temelleri (3–0) 3

Biyomedikal bilimler ve mühendislik kavramlarına giriş, Biyomalzemeler, Biyoelektrik (Biyoelektrik olaylar, biyomedikal sistemleri ve süreçleri, biyomedikal sinyal ve görüntü işleme, biyomedikal enstrümantasyon, tıbbi görüntüleme modelleme), Biyomekanik, Biyoalgılayıcılar, Biyomoleküller (moleküler yapı, metabolik mühendislik, karmaşık sinyalizasyon ve düzenleyici yollarının analizi; moleküler ölçekli genetik ve biyolojik dönüşümler ve biyomoleküllerin manipülasyonu ve tıbbi uygulamaları), Doku Mühendisliği, İlaç Taşınımı ve Nanotıp konularını kapsar.

BMM-502 Mühendislik Bilimlerinin Temelleri (3–0) 3

Kütle ve enerjinin korunumu, taşınım olayları, termodinamik, fizyolojik sistemlerin matematiksel temelleri, fizyolojik sinyallerin zaman ve frekans bölgesi incelenmesi, görüntü işleme esasları konularını içerir.

BMM– 503  Biyolojik Bilimler (3–0) 3

Hücre biyolojisi ve fizyolojisi, biyomoleküller (proteinler, lipitler, nükleik asitler, karbonhidratlar), biyoenerjetik ve metabolizma, genetik materyal, genetik bilgi akışı, biyosinyalleşme, nöral işaretleşme ve sinir sisteminin yapısı, iskelet sistemi, kas fizyolojisi ve kalp-damar fizyolojisi konularında bilgiler verilecektir.

BMM-504 Fonksiyonel Nörogörüntüleme (3-0) 3

İnsan beyin anatomisi, kortikal ve subkortikal yapılar, önemli sulkus ve giruslar. Manyetik Rezonans (MR) Görüntülemenin temelleri; MR fiziği, MR sinyal oluşturma, MR görüntü oluşturma, Kontrast mekanizmaları (T1, T2, PD, T2*). Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme (fMRG); Nöronal aktivite ve hemodinamik aktivite, BOLD fMRG, fMRG verisinde sinyal, gürültü kavramı ve ön işlemleme. fMRG deneysel tasarım, istatistiksel analiz (Genel Doğrusal Model), fMRG uygulamaları ve ileri teknikler. Fonksiyonel Yakın Kızıaltı Spektroskopisi temelleri fNIRS sistem tipleri, veri analizi ve ileri teknikler. Elektroensefalografi temelleri Elektroensefalografi veri analizi ve ileri teknikler.

BMM-505 Mühendislik Matematiği (3–0) 3

Bu derste diferansiyel denklemler, differensiyel denklemlerin seri çözümleri, Fourier serileri, Fourier dönüşümü ve Fourier integrali, kısmi diferansiyel denklemler, değişken ayırma ve Gamma, Bessel ve Laguerre gibi özel fonksiyonlar ve kullanım alanları hakkında bilgi verilir.

BMM-506 Mühendislikte Sayısal Yöntemler (3–0) 3

Bu derste genel olarak sayısal yöntemler ve algoritmalar hakkında bilgi verilerek, difüzyon,  biyoenformatik, moleküler dinamik, homoloji modellemesi gibi güncel programlar hakkında uygulamalı bilgi vererek öğrencilerin bu çok hızlı gelişen alana uyum sağlamalarını amaçlanmıştır. Bu ders özellikle temel algoritma yazma/yorumlama teknikleri ile proteinlerin yapı modellemeleri konularına yoğunlaşacaktır.

BMM– 510  Tıbbi Görüntülemede İleri Konular

Tıbbi görüntülemede temel kavramlar, sinyaller ve sistemler, görüntü metrikleri, X-ışını ile görüntüleme sistemleri: radyografi ve bilgisayarlı tomografi, nükleer görüntüleme : SPECT ve PET, manyetik rezonans, ultrasonla görüntüleme .

BMM– 511  Ultrasonik Görüntüleme 

Akustik dalga yayılımı, akustik dalga sönümlemesi, akustik çeviriciler, akustik demet oluşturma, akustik dizinler ve demet oluşturma, dalga saçılımı ve görüntüleme, doku görüntülemesi, görüntüleme sistemleri, doppler ultrasonografi, doğrusal olmayan etkiler ve görüntüleme, kontrast ajanları, hipertermia.

BMM– 512  Manyetik Rezonans Görüntüleme 

MRfiziği, süper iletken magnetler, MR donanımı, MR da kullanılan yazılımlar, MR bobinleri, MR sekansları, MR da görüntü oluşturma yöntemleri, MR görüntülenin işlenmesi, manyetik  alanın sağlığa etkileri, fMRI ve ileri konular.

BMM– 513  Ses Sinyallerinin İşlenmesi Ve Tıptaki Uygulamaları

Sesin üretimi ve algılanması, sesin matematiksel temelleri, ses sinyallerinin kodlaması, ses sinyallerinin zaman bölgesi incelemesi, ses sinyallerinin frekans bölgesi incelemesi, ses sinyallerinin dalgacık dönüşümü, konuşma sinyallerinin zaman ölçeğinin değiştirilmesi, konuşma sinyallerinin ses tonunun değiştirilmesi, konuşma sinyallerinin sentezi, ses tanıma algoritmaları, ses kalitesinin objektif ve subjektif değerlendirme yöntemleri, konuşma sinyallerinin değerlendirilmesinde insan unsuru, tıkanmalı uyku hastalarının horlama seslerinin ve horlama tedavinin etkinliğinin incelenmesi, kulak burun boğaz kliniklerinde yapılan ameliyatların ses değişimine etkileri.

BMM– 514  Uyku Sinyallerinin İşlenmesi

Uyku fizyolojisi, fizyolojik sinyal oluşumu, uyku safhaları, uyku apnesi, uyku sinyallerinin sınıflandırılması, uyku laboratuvarları ve polisomnografi kayıtları, EKG sinyalleri ve işlenmesi, EEG sinyalleri ve işlenmesi, emg sinyalleri ve işlenmesi, solunum ve horlama sinyallerinin işlenmesi, EOG sinyalleri ve işlenmesi, oksijen satürasyonu ve değişiminin incelenmesi.

BMM– 521 Biyoenformatik (3–0) 3

Biyoenformatik alanındaki kavram ve metotlara giriş. Sekans ve yapı hizalama, protein yapısı tahmini, protein katlama, pretein-protein etkileşimi, Monte Karlo öykünmesi ve moleküler dinamik.

BMM– 522  Biyolojik Veritabanları ve Veri Madenciliği (3–0) 3

Veritabanı yönetim sistemleri (PostgresSQL) ve istatistiksel programlara giriş (R). Farklı veri tiplerine giriş. Veri mandeciliği ve makine öğrenmesi yöntemleri.

BMM– 530  Doku Mühendisliğinde Güncel Konular (3–0) 3

Ekstrasellüler matriks ve doku mimarisi, ekstrasellüler matriks analogları, hücre-biyomateryal etkileşimi, biyouyumlu malzemeler ve tasarımları, doku modellemesi, doku yenilenmesi,  doku indüksiyonu, hücre transplantasyonu, doku mühendisliği ürünleriyle ilgili patentler ve etik kurallar ile ilgili bilgiler verilecek ve güncel uygulamalar tartışılacaktır.

BMM– 531  Sert Doku Mühendisliğinde İleri Konular (3-0) 3 Biyomedikal mühendislik uygulamalarında sıkça kullanılan implant ve protez bazlı substratların değişik buhar kaplama, aşındırma ve nanoteknolojik öğeleri içeren modifikasyonlarla biyoaktivitelerinin ve biyouyumlulukların arttırılması bu ders kapsamında detaylandırılacaktır.

BMM-540 İleri Biyomalzeme Konuları (3–0) 3

Bu derste özellikle tıbbi cihazların tasarımında ve yumuşak ve sert dokuları onarmak veya bu dokuların yerine geçmek için kullanılan biyomalzemeler üzerinde ağırlıklı olarak durulur. Bu ders kapsamında: Biyomalzemelerin canlı doku ile etkileşimleri ve vücut içerisindeki davranışları, biyouyumluluk, biyobozunum konuları tartışılır. Biyomalzemelere karşı biyolojik tepki ile ortaya çıkan bozulma ve arıza süreçlerinin analizi araştırılır. Biyomalzeme ve tıbbi cihazların ticarileştirilmesi için yasal uyumluluk ve performans gereksinimleri anlatılır.

BMM– 541  İleri İlaç Taşınımı (3-0) 3 İlaç taşınımında rol sahibi bariyerler (kan-beyin bariyeri vb.), lipozom, misel, polimerik ve inorganik tabanlı kontrollü ve akıllı ilaç taşıma sistemleri. Bunlara ek olarak geleneksel olmayan metodlarla ilaç ve gen taşınımı ile ilaç dizaynında önemli faktörler bu ders kapsamında incelenecektir.

BMM– 542  Nanotıpta İleri Konular (3-0) 3 Theranostik nanoteknoloji uygulamaları, mühendislik metodlarını içeren nanotaşıyıcı üretim süreçleri, diagnostik sistemlerde nanoteknoloji uygalamalarının önemi, fotodinamik terapi ile biyomalzemelere entegre edilebilen nanoajan konuları işlenecektir.

BMM– 550  İleri Biyomekanik

Temel biyomekanik prensipleri öğrenmiş olarak dersi alan öğrencilere ileri biyomekanikkonular öğretilecektir. Kemiğin yapısı, bileşenleri ve mekanik özellikleri, bu mekanik özellikleri belirleyen biyolojik faktörler, kemik mineral yoğunluğu, mekanik özelliklerin nasıl belirlenebileceği, Viskoelastik cismin mekaniği ve deneysel biyomekanik bu dersin konuları arasındadır. Ayrıca yumuşak doku mekaniği, yumuşak doku özelliklerinin belirlenmesi, bu özellikleri etkileyen biyolojik faktörler bu dersin kapsamındadır.

BMM– 551  Omurganın Klinik Biyomekaniği

Omurganın fiziksel özellikleri ve fonksiyonel biyomekaniği. Omurga kinematiği. Skolyoz biyomekaniği. Kifoz biyomekaniği. Spinaltravma biyomekaniği. İnsan omurgasında instabilite problemi. Servikal ve torakal problemler. Lomber ve sakral problemler. Omurga ağrılarının klinik biyomekaniği. Omurga bağlantılarının fonksiyonel analizi ve klinik uygulaması. Omurga olgularının cerrahi yönetiminde biyomekanik değerlendirme. Omurga osteotomilerinin mekanik analizi.

BMM– 560  Sağlık Bilişimi (3–0) 3

Bilişim teknolojilerinin sağlık hizmetlerinde ve sağlıkla ilgili kurumlardaki uygulamalarına ilişkin konuları içermektedir. Verinin elde edilmesi,  dönüştürülmesi, makine tarafından okunabilir düzende depolanma yollarının araştırmaktadır. Sağlık hizmeti sistemlerinin farklı kesimlerden incelenecektir. Elektronik tıp kayıtlarının etkileri ve sağlık hizmeti sistemlerinde mobil hesaplamaları da içermektedir.

BMM- 561 Sağlık Hizmetlerinde Veritabanı Yönetim Sistemi (3–0) 3

Sağlık hizmetlerinde kullanıalacak veritabanlarının tasarımı(veritabanı mimarisi çeşitleri, normalizasyon teknikleri, dosya ve erişim çeşitleri, sorgu ve güncelleme dilleri, verinin bütünlüğü, sağlık kayıt sistemlerinin kullanımı ve sağlık hizmeti sistemlerini destekleyici veritabanı uygulamaları.

BMM– 570  Nanobiyosensörler (3–0) 3

Tanımlar. Analit-biyomolekül etkileşim mekanizmaları, sinyal türleri, çevirici türleri, biyosensör yüzeyinin hazırlanması, immobilizasyon mekanizmaları, tanıyıcı tabaka hazırlanması, tanıyıcı tabaka – çevirici entegrasyonu, biyosensörlerin performans parametreleri, uygulamalar ve potansiyel araştırma alanları.

BMM– 580  İleri Biyokimya (3–0) 3

Proteinler, karbonhidratlar ve glikobiyoloji, lipitler, biyolojik zarlar ve taşınma, nükleik asitler, biyosinyalleşme, biyoenerjetik ve metabolizma (karbonhidrat, yağ ve protein metabolizması) konularındaki temel bilgiler, tıp ve sağlıkla ilişkili örneklerle birlikte verilecektir.

BMM– 581  İleri Moleküler Biyoloji ve Genetik  (3–0) 3

DNA’nın yapısı, replikasyonu, genetik mutasyonlar, ökaryotik gen ve kromozom yapısı, gen ifadesinin transkripsiyonel ve transkripsiyon sonrası kontrolü, epigenetik konuları ile DNA izolasyonu ve görüntülenmesi, DNA dizi analizi, PCR, DNA parmakizi, mutasyon ve polimorfizm belirleme teknikleri hakkında bilgiler verilecektir.

BMM– 582  Moleküler Farmakoloji ve Toksikoloji (3–0) 3

İlaç – reseptör ilişkisi, doz-cevap ilişkisi, toksik maddelerin alım yolları, toksik cevabı etkileyen faktörler, farmakokinetik, farmakodinamik, enzimlerin ilaç metabolizmasındaki rolü, farmakogenetik, ilaç geliştirme sürecinde faz çalışmaları, toksisite testleri, genotoksik etki, teratojenite konularında bilgiler verilecek, dünyadan zehirlenme örnekleri tartışılacaktır.

BMM– 583  Biyolojik Sistemlerde Taşınım Olayları (3–0) 3

Momentum Transferi: Viskozite ve Newton Kanunu, Süreklilik, Hareket ve Mekanik Enerji Denklikleri. Enerji Transferi: Isıl İletkenlik ve Fourier Kanunu. Enerji Denkliği. Kütle Transferi: Difüzivite ve Fick Kanunu. İkili Ve Çok Bileşenli Sistemler. Momentum, Enerji Ve Kütle Transfer Eşitliklerinin Biyolojik Sistemlere Uygulamaları.

BMM– 584  Kimyasal Tepkime Mühendisliği ve Modelleme (3–0) 3

Atomik ve moleküler yapıda değişim ve kinetiğin önemi, reaksiyon tipleri, paralel ve seri reaksiyonlar, parametrelerin etkisi, alıkonma süresi kavramı ve kinetik katsayılarla ilintisi, reaktör tasarımına giriş kavramları, yatışkın durum denklikleri, 0, 1, 2 ve diğer kinetik dereceler, yatışkın olmayan durum denklikleri, ideal karıştırmalı sistemler, seri bağlı sistemler ve geri döngü, ideal karışmaz sistemler, Matematiksel CSTR-PF simülasyonu, PF-CSTR seri ve paralel kullanımları ve optimizasyon çalışmaları. Serbest Ve Tutuklanmış Enzim İçeren Reaktörler.

BMM-596 Özel Konular

Yüksek Lisans öğrencilerinin ihtisas ve uzmanlık isteyen alanlarda seçtiği konularda yapılan teorik çalışmaları ve uygulamaları içerir. Bu dersler fakültelerin kendi alanlarında uzmanlaşmış üyeleri tarafından verilir.

BMM– 597 Seminer 

Lisansüstü öğrencilerin çalışma ve araştırma konularında verdikleri seminerler. Bu dersler yalnız birer kez kredili olarak alınır. Ancak lisansüstü öğrencilerinin Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans Programına kayıtlı bulundukları tüm sömestirlerde kredisiz olarak devam etmeleri zorunludur.

Doktora

Programa öğrenci kabul koşulları

a) Diplomalar ve Testler:

Biyomedikal Mühendisliği Doktora programına, lisans derecesi diploması veya yüksek lisans derecesi diplomasına sahip olanlar başvurabilir. Biyomedikal Mühendisliği Doktora Programına, lisans derecesi diploması ile şu dört öğrenci grupları başvurabilir.

  1. 1. Grup : Üniversitelerin Mühendislik Fakültesi bünyesindeki Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Çevre Mühendisliği ve Biyomühendislik lisans derecesi mezunları
  2. 2. Grup: Üniversitelerin Fen Fakültesi bünyesindeki Kimya, Fizik, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik ve İstatistik Bölümü lisans derecesi mezunları
  3. 3. Grup: Üniversitelerin Eğitim Fakültesi bünyesindeki Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümü lisans derecesi mezunları
  4. 4. Grup: Üniversitelerin Sağlık Bilimleri ile ilgili Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği ve Veterinerlik Fakülteleri lisans derecesi mezunları

Ayrıca, yukarıdaki öncelikli dalların dışında, Biyomedikal Mühendisliği Doktora programına intibak edebilecek disiplinlerden lisans derecesine sahip olanlara da program açıktır. Bu programa hangi lisans mezunlarının kabul edilebileceğine her yarıyıl başında Anabilim Dalı öğretim üyelerinin uygun görüşü, Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Fen Bilimleri Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile karar verilir. 

Biyomedikal Mühendisliği Doktora Programına, mühendislik alanında yüksek lisans derecesi diplomasına sahip olanlar ile bilimsel hazırlık derslerini tamamlamak koşuluyla temel bilimler alanında yüksek lisans derecesi diplomasına sahip olanlar da başvurabilir.

Lisan derecesi diploması ile başvuracak adayların lisans derecesi not ortalamaları 4 (100) üzerinden en az 3 (75) olmalıdır. Yüksek lisans derecesi diploması ile başvuracak adayların, yüksek lisans derecesi not ortalamaları 4 (100) üzerinden en az 3 (75) olmalıdır. Yüksek lisans derecesine sahip adayların programa burslu olarak katılabilmeleri için, yukarıdaki şarta ilave olarak lisans derecesi not ortalamalarının da 4 (100) üzerinden en az 3 (75) olması şartı aranır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünden en az 55 (Lisans diplomasıyla başvuranlar için 70) standart puan almış olmaları gerekir. Programa burslu olarak katılabilmek için belirtilen ALES puanının en az 85 olması şartı aranır. ALES yerine uluslararası GRE (Graduate Record Examinations) ve GMAT (Graduate Management Admission Test) sınav sonuçlarının puanları da kabul edilebilir. Ancak, bunların ALES puanlarına eşdeğer kabul edilebilecek puanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen en az puan düzeyinde olup, bu puan Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı ile artırılabilir. Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’ndan veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS)’ndan ya da Üniversitenin yapmış olduğu yabancı dil sınavından 100 tam puan üzerinden en az 55 puan veya uluslararası geçerliliği olan TOEFL ve IELTS gibi sınavlardan, ÜDS ve KPDS’nda istenen puana eşdeğer puan almış olmaları ve söz konusu sınavların sonuç belgelerini de müracaatları sırasında getirmeleri gerekmektedir. Programa burslu olarak katılabilmek için belirtilen yabancı dil sınavlarından en az 75 puan  alınması şartı aranır. Uluslararası geçerliliği olan yukarıda belirtilen sınavlardan, ÜDS ve KPDS’nda istenen puana eşdeğer puan almış olmaları ve söz konusu sınavların sonuç belgelerini de müracaatları sırasında getirmeleri gerekmektedir.

b) Mülakatlar

Programa öğrenci kabulünde, adaylar mülakat değerlendirmesine alınır. Mülakat değerlendirmesi mülakat jürileri tarafından yapılır. Mülakat jürisi, anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla onaylanan en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İşlemler, anabilim dalı başkanlığı ve Fen Bilimleri Enstitü Müdürlüğü tarafından yürütülür.

c) Değerlendirme

Programa başvuran ve mülakat değerlendirmesine alınan bir adayın programa kabul edilebilmesi için bir toplam puan hesaplanır. Adayın başarı durumu toplam puanı ile belirlenir. Toplam puanın hesaplanması anabilim dalı başkanlığı ve Fen Bilimleri Enstitü Müdürlüğü tarafından belirlenir ve duyurulur. Fen Bilimleri Enstitü yönetim kurulu, programdaki kontenjana ve adayların aldıkları toplam puanlara göre kabul edilen asıl ve yedek adayları belirleyerek karara bağlar. 

d) Özel Öğrenci

Burslu, kısmi burslu ve ücretli öğrenci kabulü TOBB ETÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Lisansüstü Burslu Öğrenci Yönergesi’nde belirlenen esaslara göre yapılır.

Doktora derecesi alabilmek için gerekli olan toplam kredi sayısı ile alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersler:

Doktora programı tezli olarak yürütülür. Doktora derecesi alabilmek için, bilimsel hazırlık için öngörülen dersler hariç, Yüksek Lisans derecesi diplomasına sahip olanların en az 21 (yirmi bir), lisans derecesi diploması ile başvuranların en az 42 (kırk iki) kredilik ders yükünü başarıyla tamamlamış olması, bir seminer dersi vermesi ve hazırladığı tezi başarıyla savunması gerekir. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Dokotra programına kaydedilen öğrenciler kredi zorunluluğunu ilgili yönetmelik ve yönergede belirtilen sürede, almaları gerekli zorunlu ve seçmeli dersler ile tamamlar.

  • FBE 600 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği  (Kredisiz - Zorunlu)

Biyomedikal Mühendisliği Doktora programında yer alan lisansüstü dersler aşağıdaki listede gösterilmiştir. Bu derslerden hangilerinin hangi sömestrede açılacağı her sömestre başında Anabilim Dalı Kurulunun önerisi ve Fen Bilimleri Enstitü Kurulu Kararı ile belirlenir. Öğrenciler, belirlenen ders programında yer alan derslerden alabilecekleri gibi; üniversite içi veya diğer üniversitelerin ilgili anabilim dallarında açılan lisans ve lisansüstü dersleri de, Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalının onayı ile, alarak kredilerini tamamlayabilirler. Üniversite dışından alınabilecek ders sayısı Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenir. 

Bu programlardaki öğrenciler dersleri tamamladıktan sonra, Anabilim Dalı'nın önerisi ve Fen Bilimleri Enstitü Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği danışmanın yönetiminde bir tez hazırlamak zorundadır. Programlarını tamamlayan öğrencilere "Biyomedikal Mühendisliği Doktora" diplomaları verilir.

Doktora programına başvuran öğrencilerin Bilimsel Hazırlık Programına alınıp alınmayacağı ve hangi derslerin zorunlu, hangi derslerin seçmeli olacağı Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı tarafından belirlenir.

Buradaki bilgilerle Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından duyurulan bilgiler arasındaki uyumsuzlukta Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından sağlanan bilgiler esas alınmalıdır. Bilgi için https://www.etu.edu.tr/tr/enstitu/fen-bilimleri-enstitusu/basvuru-bilgileri sayfasını ziyaret ediniz.

Doktora programında açılan dersler:

Dersin kodu

Dersin adı

BMM 642

Biyomedikal Mühendisliğine Yönelik Uygulamalı Plazma Süreçleri

BMM642

 Bilgisayarlı Tomografi (BT) Sistemlerinin Temelleri

BMM 6XX

Biyomalzemelerin Üretim Metotları

BMM 6XX

Biyomalzemelerin Mekaniği: İmplant Tasarımının Temel Prencipleri

BMM 6XX

İleri Hücre İskelesi Tasarımı 

BMM 6XX

Doku Arayüzleri ve Rejenerasyonu 

BMM 6XX

Biyomedikal Mühendisliği Uygulamaları için Polimer Prosesi 

BMM 6XX

Sayısal Biyokimya

BMM 6XX

Farmasötik Biyoteknoloji

BMM 6XX

İnsan Moleküler Genetiği

BMM 6XX

Kanser Biyolojisi 

BMM 6XX

Biyoteknolojide Membran Uygulamaları

BMM 6XX

Ultrasonik Görüntüleme ve Terapi Uygulamaları

BMM 6XX

Algılayıcılar ve Uyarıcılar

BMM 6XX

Mühendislik Matematiği

BMM 6XX

Termodinamik ve İstatistiksel Mekanik

BMM 6XX

Protein Kimyası ve Teknolojileri

BMM 6XX

Kanser Moleküler Biyolojisi

BMM 6XX

Moleküler Genetiğe Giriş

BMM 6XX

Hücresel Tedavinin Moleküler Biyolojik Temelleri

BMM 6XX

Genom Analiz Yöntemleri

BMM 6XX

Dokuların Histolojik Yapıları

BMM 6XX

Seminer

BMM 6XX

Özel Konular

BMM 6XX

Doktora Tezi

BMM- 642 Biyomedikal Mühendisliğine Yönelik Uygulamalı Plazma Süreçleri (3-0)3

Malzemelerin yüzey özellikleri, biyolojik bileşen malzeme etkileşmesine etki eden parametreler, yüzey modifikasyon yöntemleri, plasma teknolojisi, düşük basınç, atmosferik basınç ve gliding arc tipi plazma işlemleri, plazma sürecinde kritik konular ve hedefe yönelik özel uygulamalar için öneriler.

BMM 6XX Bilgisayarlı Tomografi (BT) Sistemlerinin Temelleri (3-0) 3

Bu ders kapsamında, BT sistemlerinin temel donanımları, X-Işın tüpü ve yüksek gerilim jeneratörünün yapısı, Gantry, kumanda konsolu ve hasta masası, BT’nin nesilleri, Çok dilimli BT ve dedektör yapısı, Çok boyutlu sinyaller ve iki boyutlu Fourier Dönüşümü, BT de kesit görüntü oluşturma algoritmalarının matematiksel temelleri, Yaklaşımsal (Iterative) Yöntemler, Analitik Yöntemler, Geri İzdüşüm, Katlanma-Geri İzdüşüm Yöntemleri, Konik Hüzmeli (Cone Beam) BT, Optiksel Koherans Tomografisi, BT görüntülerinin işlenmesi, BT görüntülerinden üç boyutlu tümör hacminin hesaplanması, BT de kullanılan güncel yazılımlar, BT de görüntü kalitesini etkileyen faktörler ele alınacaktır.

BMM 6XX  Biyomalzemelerin Üretim Metotları (3-0) 3

Yeni nesil biyomalzeme uygulamalarını karşılamak üzere biyomalzemelerin üretim tekniklerine geniş bir bakış açısı verir. Polimer, seramik, metal, kompozit ve hücre ve dokuların da dahil olduğu tüm malzeme sınıfları ders kapsamındadır. Her durum için özel üretim yöntemi ve bu yöntemin potansiyelleri ve dezavantajları işlenecektir.

BMM 6XX  Biyomalzemelerin Mekaniği: İmplant Tasarımının Temel Prencipleri (3-0) 3

Başarılı tıbbi implant tasarımı için mekanik ve yapısal biyomalzemeler kavramları öğretilecektir. Malzeme, mekanik ve vaka çalışmaları olmak üzere üç ana bölüme ayrılır. Kısaca, sterilizasyon, biyouyumluluk ve vücudun yabancı cisimlere karşı göstermiş olduğu tepkiler anlatılarak, sentetik biyomalzeme ve doğal dokuların temel yapıları üzerinde durulur. Daha sonra, malzemelerin mekanik davranışı, elastik deformasyon, viskoelastisite ve zamana bağlı davranışı, çok eksenli yükleme ve karmaşık stres durumlarını kapsayan teorileri üreterek ve başarısızlık ve kırılma mekaniği, derinlemesine tartışılmıştır. Tıbbi cihazların klinik yönleriyle ilgili son bölümde ise dört temel klinik alan için vaka çalışmaları yapılır: ortopedi, kalp-damar cihazları, diş hekimliği ve yumuşak doku implantları.

BMM-6XX İleri Hücre İskelesi Tasarımı  (3-0) 3

Doku Mühendisliği uygulamalarında kullanılan dokuya mahsus hücre iskelerinin özelliklerinin belirlenmesi, tasarımları, karakterizasyonları ve uygulamaları ele alınacaktır.

BMM-6XX Doku Arayüzleri ve Rejenerasyonu  (3-0) 3

Doku-doku arayüzleri anatomik olarak oldukça karmaşık yapılardır ve rejenerasyonları da buna paralel olarak daha gelişmiş düzeyde yaklaşımlar gerektirmektedir.  Bu ders kapsamında, vücütta çok sık karşılaşılan yumuşak-sert, sert-sert ve yumuşak-yumuşak doku arayüzleri incelenecek ve bunların kimyasal, biyolojik ve biyomekanik özellikleri gözönünde bulunarak rejenerasyonlarına yönelik çözüm önerileri geliştirilecektir.

BMM-6XX Biyomedikal Mühendisliği Uygulamaları için Polimer Prosesi  (3-0) 3

Önce genel olarak polimer prosesi ele alınacak ve daha sonra da biyomedikal mühendisliği alanına inilerek bu alandaki uygulamalarda sıkça kullanılan ekstrüzyon v.b. proses teknikleri değerlendirilecektir.

BMM-6XX Sayısal Biyokimya (3-0) 3

Konsantrasyon ve dilüsyon hesaplamaları, su, asit-baz dengesi, pH, tamponlar, biyoenerjetik, termodinamik, enzim kinetiği ve inhibisyon, redoks potansiyelleri gibi konularda bilgiler verilecektir.

BMM-6XX Farmasötik Biyoteknoloji (3-0) 3

Protein ve peptit ilaçların hazırlanma ve üretimleri, üretim süreçleri, upstream ve downstream prosesler, ilaç geliştirme süreçleri, biyolojik ajanlar, aşılar, gen klonlama, vektörler, konaklar, biyoreaktör tipleri konularında bilgiler verilecek, bu konulardaki araştırma makaleleri tartışılacaktır.

BMM-6XX İnsan Moleküler Genetiği (3-0) 3

Kalıtsal nitelikler ve kalıtım kalıpları, normal ve çok genli kalıtım örnekleri, sitogenetik laboratuar yöntemleri, otozomal kromozomlar ve otozomal kromozom hastalıkları, gonozomal kromozomlar ve hastalıkları, kalıtsal metabolik hastalıklar, kanser ve genetik, genetik tanı, genetik varyasyon, mitokondriyal genetik, epigenetik, gen terapisi ve etik konuları hakkında bilgi verilecek, bu konulardaki araştırma makaleleri tartışılacaktır.

BMM-6XX Kanser Biyolojisi  (3–0) 3

Hücre çoğalması, döngüsü ve kontrol mekanizmaları, programlanmış hücre ölümü, hücresel onkogenler, tümör virüsleri, mutasyonlar ve DNA tamir mekanizması, büyüme faktörleri, tümör belirteçleri, invazyon ve metastaz, anjiyogenez, viral-kimyasal-fiziksel ajanların kanser gelişmesindeki işlevleri hakkında bilgiler verilecek, bu konulardaki araştırma makaleleri tartışılacaktır.

BMM-6XX Biyoteknolojide Membran Uygulamaları (3-0) 3

Membran biliminin biyoteknolojide pekçok uygulama sahası bulunmaktadır. Bu ders kapsamında bu uygulamalardan enantiyoayırım ve  fasilite transport konusu, saflaştırma uygulamaları ve  akıllı membran sistemlerinin geliştirilmesi, biyokalatilizör uygulamaları, membran kalıplardan protein/DNA/ilaç nanoyapıların oluşturulması ve ilaç taşınımında membranların kullanımı gibi konular işlenecektir.

BMM-6XX Ultrasonik Görüntüleme ve Terapi Uygulamaları (3–0) 3

Ultrasonla görüntülemenin temel prensiplerini, dokuların akustik özelliklerini, transdüser yapısını, demet şekillendirme ve klinik uygulamaları inceler. Ek olarak ultrasonun dokudaki ısıl ve mekanik etkilerini, bu etkilerin ölçümünü ve uygulamalarını ele alır.

BMM-6XX Algılayıcılar ve Uyarıcılar (3–0) 3

Biyomedikal alanında kullanılan temel algılayıcılar ve uyarıcıların çalışma prensipleri, üretim yöntemleri ve ilgili elektronik algılayıcı ve sürüş devrelerinin tasarlanması konularını kapsar

BMM– 6XX  Mühendislik Matematiği (3–0) 3

Olasılık Teorisi, Lineer Cebir, Adi ve kısmi diferansiyel denklemler, Laplace ve Fourier Dönüşümleri, bu dersin ana yapısını oluşturacaktır.

BMM– 6XX  Termodinamik ve İstatistiksel Mekanik (3–0) 3

Bu derste, makroskopik sistemlerin termodinamik incelenmesi, bu tür bir incelemenin moleküler boyutta istatistiksel mekanikle birleşimi ve böylece biyolojik makromoleküllere ilişkin kimyasal ve biyokimyasal süreçlerin anlaşılması amaçlanacaktır. 

BMM-6XX Protein Kimyası ve Teknolojileri (3-0) 3

Proteinlerin yapıları, konformasyonları, saflaştırılmalar, tanımlanmaları ve yapı analizleri ile proteinlerin ve enzimlerin biyoteknolojik yöntemlerle üretimi; sanayide ve tıpta kullanımları ele alınacaktır.

BMM-6XX Kanser Moleküler Biyolojisi (3–0) 3

Transforme - kanser hücresinin genel özellikleri, kanser hücrelerini çalışmakta kullanılan model sistemler, hücre siklusu ve kontrolu - Bölünme , farklılaşma ve apoptozis, Hücre siklusu ve kontrolunda rol oynayan moleküller, tümör gelişimi ve ilerlemesindeki ana mekanizmalar; onkogen aktivasyonu, Tümör süpressör gen inaktivasyonu. Kanser hücresi için mikroçevrenin önemi. Onkogen ürünlerinin yapı ve özellikleri – aktivasyon mekanizmaları. Mutasyonlar ve kimyasal karsinogenler  DNA tamir mekanizmaları ve kanser. Kanserde kromozomal değişimler, kanser sitogenetiğinin tanı ve takipte kullanılması, viral karsinogenesiz - Onkojenik viruslar, Retro viruslar ve onkogenez. Tümör süpressör genler - Protein ürünlerinin yapı ve işlevleri, Heterozigotluk kaybı ( LOH ) Kansere yatkınlık ve kalıtsal kanser kavramı. Apopitoz ve kanser apoptozun kanser etyolojisi ve tedavisindeki rolü, multistep karsinogenez kavramı - kanser tanı, tedavi ve takibinde kullanılan moleküler biyolojik yaklaşımlar, tümör belirteçleri, hedeflenmiş tedavi olanakları.

BMM-6XX Moleküler Genetiğe Giriş (3–0) 3

DNA yı oluşturan alt birimlerin (bazlar, şekerler ve nükleotid yapıların ) özellikleri, DNA tipleri, DNA replikasyon mekanizmaları, prokaryotik ve ökaryotik hücrelerde DNA replikasyon orijinin tanımlanması, replikasyon kompleksinin özellikleri ve regülasyonu, DNA paketlenmesi, sentromer ve telomer yapılarının özellikleri. Gen – genom kavramı, Genom anatomisi, interfaz ve mitotik kromozomların özellikleri, fonksiyonel olarak özdeş ve benzer genler, çakışan genler, gen içi genler, “pseudogenler”, DNA tekrar dizileri ve hareketli elementlerin genel özellikleri. Mutasyonlar; sınıflandırılmaları , oluş mekanizmaları ve fenotipe yansımaları. Genetik bilgi akışı: gen ekpresyonu RNA tipleri : mRNA, tRNA, rRNA, snRNA, hnRNA v.b.Transkripsiyon: Sınıf I,II ve III genlerinin transkripsiyonu, kromatin yapısı ve nükleozom pozisyonu etkisi, başlangıç kompleksi ve promotor diziler, genel transkripsiyon faktörlerinin rolü,  RNA tipleri ve işlenmeleri: Kodlayan ve kodlamayan RNA lar, “capping”, poliadenilasyon ve kimyasal modifikasyon. Protein sentezi ve işlenmesi: Genetik kod özellikleri,  translasyonun başlangıcı, uzaması ve sonlanması, yeni sentezlenen proteinin fonksiyon kazanması. Gen aktivitesinin regülasyonu: Eksternal uyarılara hücrenin yanıtı, genom aktivitesinde geçici ve kalıcı (DNA rearrangment, kromatin yapı değişimi vb.) değişiklikler konuları işlenecektir.

BMM-6XX Hücresel Tedavinin Moleküler Biyolojik Temelleri (3–0) 3

Kök hücre tanımı, embriyonik kök hücreleri, eldesi, yüzey markerları ve genleri, Totipotent hücre kavramı.  Fetal ve erişkin kök hücreler: İzolasyon ve tanımlamaları. Plastisite kavramı. Kök hücrelerin farklılaşması, in vitro şartlar ve gerekli faktörler, Transdiferansiyasyon. Mekanizma ve örnekler. Dokularda ‘niche’ kavramının tedavi için önemi. Rejeneratif tıp , terapötik klonlama ve doku mühendisliği kavramları yeni tedavi şekilleri olarak ele alınacaktır. Erişkin dokularda bulunan kök hücrelerin tanımı, santral sinir sistemi, pankreas, karaciğer ve hematopetik sistem kök hücreleri Doku dejenerasyonu ve rejeneratif tıp alanında kök hücrelerin kullanımına örnekler, Parkinson, Alzheimer örnekleri, kemik iliği kök hücreleri ve mezenkimal kök hücrelerinin transplantasyonu ve plastisitesi kavramı. Biyoetik , hukuksal  sorun ve kavramlar.

BMM-6XX Genom Analiz Yöntemleri (3–0) 3

Klonlama vektörlerinin tanımı, bakteri sistemleri için plasmid, faj, cosmid vektörleri, yüksek kapasiteli vektörlere örnek olarak YAC (maya yapay kromozomları), hücrelere transfeksiyon yöntemleri, ökaryotik hücrelerde klonlanmış genlerin ekpresyonu. In vivo klonlama yöntemlerinin temelleri: Kullanılan vektörler; viral, non viral vektör sistemler. In vitro klonlama yöntemleri: PCR teknolojisi ve uygulamaları. Hibridizasyon yöntemleri: Blotlama, prob üretme ve işaretleme metodları ve hibridizasyon yöntemlerinin kullanım nedenleri. Gen ekpresyon analizleri: N. Blot, RT-PCR,  semi kantitatif RT- PCR ve kantitatif RT-PCR yöntemleri ve kullanma alanları. Gen sekanslama ve Array sistemleri: Yüksek ölçekli teknolojilere örnekler; sekans yöntemleri, otomatik genom sekanslama,  mikroarray sitemleri. Array sistemlerinde gen ekpresyon analizleri ve SNP analizleri. Protein Array sistemleri. Uygulamalara örnekler. İnsan Genom Projesi. Sonuçlarının Tıp ve Genombilim alanında uygulamaları. Kalıtsal hastalıkların  tanısında genetik testlerin geliştirilmesi ve uygulamalara örnekler. Klonlama yöntemlerinin gen tedavisine yansıması.

BMM-6XX  Dokuların Histolojik Yapıları (2-1) 3

Epitel, bağ dokusu, kıkırdak, kemik, kas, sinir ve deri dokularının histolojik yapıları detaylı olarak anlatılacak, yapı işlev ilişkisi vurgulanacaktır. Teorik olarak anlatılan konular, ayrıca, ışık mikroskobu altında incelenecektir.

BMM-6XX Özel Konular

Yüksek Lisans öğrencilerinin ihtisas ve uzmanlık isteyen alanlarda seçtiği konularda yapılan teorik çalışmaları ve uygulamaları içerir. Bu dersler fakültelerin kendi alanlarında uzmanlaşmış üyeleri tarafından verilir.

BMM– XXX Seminer 

 

BMM– XXX Doktora Tezi