Bölüm Zorunlu Dersleri

Ders Kodu Ders Adı Önkoşul Kredi  AKTS
BMM 101 Biyomedikal Mühendisliğine Giriş - 2 4
Biyomedikal Mühendisliğinin Temel Alanları, Biyomalzemeler, Biyoalgılayıcılar, Moleküler Biyoloji ve Genetik, İlaç Dağılım Sistemleri, Biyomekanik, Fizyolojik Sinyaller (EKG, EEG, EMG, EOG, ENG), Tıbbi Görüntüleme Sistemleri, Klinik Mühendisliği.
BMM 102 Biyokimya - 3 6
Biyokimyanın temelleri, su ve suyun biyolojik sistemlerdeki önemi, amino asit, peptid ve proteinler, proteinlerin ayrıntılı yapıları, proteinlerin işlevi, enzimler, karbonhidratlar,yağlar, biyolojik zarlar.
BMM 203 Tıbbi Biyoloji - 3 6
Canlıların temel özellikleri, hücre kavramı, hücre zarının özellikleri ve fonksiyonu, hücre organellerinin genel özellikleri, hücrenin kimyasal bileşenleri, hücre metabolizması, hücre uyarı sistemleri, hücre döngüsü ve kontrolü, hücre bölünmesi, genetik materyal, genetik bilgi akışı; replikasyon, transkripsiyon ve translasyon ve organ sistemleri konularında temel bilgiler verilmektedir. 
BMM 205 Malzeme Biliminin Temelleri - 3 6
BMM 205 dersi Biyomedikal Mühendisliği ikinci sınıf öğrencilerine malzeme bilimi hakkında genel bilgi verir. Bu ders özellikle atom yapısı, atomlararası bağlar, katıların kristal yapıları, katılarda kusurlar (nokta, çizgi ve düzlem), yayınım ve yayınım mekanizmaları, metallerin mekanik özellikleri, dislokasyonlar ve dayanım arttırma mekanizmaları, sünek ve gevrek kırılma, yorulma, sürünme ve faz diyagramları ve dönüşümleri gibi temel konulara yoğunlaşır. Bu konulara ek olarak demir esaslı, demir dışı, seramik, polimer ve kompozit biyomalzemeler hakkında da bilgi verilir. 
BMM 205L Malzeme Biliminin Temelleri Laboratuarı - 1 2
BMM 205L laboratuvar dersinde öğrencilere mekanik test ve özellikler (Metalografi deneyi, çekme testi, sertlik testi, bükme ve burma testi, darbe testi, yorulma testi, sürünme testi) konularında uygulamalı bilgi verilir. 
BMM 202 Hücre ve Moleküler Biyoloji BMM 102 3 6
Hücre ve moleküler biyolojide önemli buluşlar, hücre organelleri, proteinlerin zarlara ve organellere taşınması, hücre organellerinin ve proteinlerin izolasyonu ve saflaştırılması, hücrelerin görüntülenmesi ve kültürü, hücre ölümü, kök hücreler, ökaryotik gen yapısı, genlerin kromozomal organizasyonu ve kodlama yapmayan DNA, yer değiştirebilen DNA elementleri, organel DNA’ları, gen ifadesinin düzenlenmesi, genetik mutasyonlar ve DNA onarımı, kanser hücreleri ve rekombinant DNA teknolojisi ve gen terapisinin temelleri konularında bilgiler verilmektedir. 
BMM 202L Hücre ve Moleküler Biyoloji Laboratuvarı BMM 102 1 2
Mikroskopinin temelleri, epitel, kan ve yaprak hücre morfolojisinin ışık mikroskobu, kullanılarak incelenmesi ve mikroskobik ölçümler. Hücre zarlarından ve yapay zardan taşınmanın incelenmesi, diyaliz. Kromatografik tekniklere giriş, ince tabaka kromatografisi ile amino asitlerin ayrılması. Hücre kültürüne giriş, hücrelerin yüzeyden farklı yaklaşımlar kullanılarak kaldırılması, hemasitometre kullanılarak hücrelerin sayılması, hücre canlılığı ölçümü. Tek tabakalı hücre kültürü hazırlanması, hücrelerin pasajlanması, hücrelerin Giemsa ve floresan boyanması, hücrelerin dondurulması. Kandan DNA izolasyonu, spektrofotometri ile DNA kantitasyonu ve agaroz jel elektroforezi ile DNA kalifikasyonu. RFLP yöntemi ile DNA parmak izi analizi.
BMM 206 Mühendisler için Fizyoloji - 3 6

İnsan vücudunun yapı ve işlevi arasındaki ilişkinin birlikte incelenmesi. İşlenen konular anatomi ve homeostatis, hücre sinyal iletimi, sinir sistemi, iskelet sistemi, kas sistemi, kardiyovasküler sistem ve böbrek fonksiyonu başlıklarını içermektedir. 

 

BMM 207 Biyomedikal Mühendisliğinde Elektronik Devreler MAT 102 3 6

Temel kavramlar, Çevre ve düğüm yöntemleri, Devre teoremleri, enerji ve güç kavramları. Üstüste bindirme. Kaynak dönüşümleri. Süperdüğüm ve süperçevreler. Karşılıklı endüktans.  Birinci ve ikinci mertebeden devrelerde doğal ve zorlanmış cevaplar. Çok çevreli ve çok düğümlü devrelerde dinamik cevap.  Durum denklemleri. Birinci dereceden devrelerin durum uzayında çözümü.  RLC devrelerinin analizi.  Alternatif akım güç analizi, monofaze-trifaze gerilim, akım-gerilim ilişkisi, topraklama, kaçak akımlar ve testleri. Tıbbi cihazlarda elektriksel güvenlik, Tıbbi cihazlarda koruma ve yalıtım devreleri

BMM 207 L Biyomedikal Mühendisliğinde Elektronik Devreler - 1 2

Lab ekipmanını tanıma, PSpice Temel kavramlar, Temel Elektronik Ölçümler, Resistif devreler, Thevenin/Norton Eşdeğer Devreleri ve  Süperpozisyon İlkesi , RL,RC ve RLC Devreleri İncelenmesi, Pasif süzgeçler

BMM 305 Biyomalzemeler BMM 205 3 6
BMM 305 dersi biyomalzemelerin temel ilkeleri hakkında bilgi vererek öğrencilerin bu hızla gelişen alana adapte olmalarına yardımcı olur. Bu derste özellikle tıbbi cihazların tasarımında ve yumuşak ve sert dokuları onarmak veya bu dokuların yerine geçmek için kullanılan biyomalzemeler üzerinde ağırlıklı olarak durulur. Bu ders kapsamında: Biyomalzemelerin canlı doku ile etkileşimleri ve vücut içerisindeki davranışları, biyouyumluluk, biyobozunum konuları tartışılır. Biyomalzemelere karşı biyolojik tepki ile ortaya çıkan bozulma ve arıza süreçlerinin analizi araştırılır. Biyomalzeme ve tıbbi cihazların ticarileştirilmesi için yasal uyumluluk ve performans gereksinimleri anlatılır.
BMM 307 Biyomedikal Sinyaller ve Sistemler ELE 201 3 6
Fizyolojik Sinyaller (EKG, EEG, EMG, EOG, ENG), Fizyolojik Kontrol Sistemleri, Sinyallerin Zaman Bölgesinde Gösterimi, Sürekli ve Kesikli Sinyaller, Sürekli Zaman ve Kesikli Zaman Sinyallerinin Katlanması, Doğrusal Zamanla Değişmeyen Sistemler, Özfonksiyon ve Özdeğerler, Laplace Dönüşümü, Transfer Fonksiyonu, Fourier Serileri, Fourier Dönüşümü, Çok Boyutlu Sinyaller ve Sistemler,İki Boyutlu Fourier Dönüşümü.
BMM 309 Doku Mühendisliği - 3 6
Doku Mühendisliğinin ögeleri, doku iskeleleri, biyomalzemeler ve üretim metodları, hücre kaynakları ve kök hücreler, biyosinyal molekülleri ve kontrollü salınım yaklaşımları, gen terapi uygulamaları, doku mühendisliği biyoreaktörleri, biyobaskılama, hücre-katman mühendisliği, örnek doku mühendisliği uygulamaları.
BMM 309L* Doku Mühendisliği Laboratuvarı - 1 2
Bu laboratuvar öğrencilere doku mühendisliği uygulamalarını göstermek üzere tasarlanmıştır. Bu derste öğrenciler steril ortamda çalışmayı ve grup halinde aktif bir şekilde deney yapmayı öğrenecek, malzeme üretimi, hücre kültürü ve karakterizasyonu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olacaklardır. Deneyler sonucunda elde edilen verilerin doğal dokuların özelliklerine benzerlikleri/farklılıkları ve bunların sebepleri sınıfta tartışılacaktır.
BMM 311 Biyomekanik - 3 6
 Kemik, eklem kıkırdağı, tendon ve ligamentler, çevresel ve omirilik sinir kökleri, iskelet kasları,
diz, kalça, ayak ve bilek, bel omuriliği, boyun, omuz, dirsek, el biyomekaniği anlatılmaktadır. Bunlara ek olarak kırık fiksasyonu ve eklem tedavisi konuları anlatılmaktadır.
BMM 311L Biyomalzeme ve Biyomekanik Laboratuvarı - 1 2
BMM 311L Laboratuar dersinde öğrenciler biyomalzemeler ve biyomekanik konularında öğrendikleri teorik bilgileri deneyler ile pekiştirirler. Bu kapsamda, atomik kuvvet mikroskobu ile yüzey analizi, değme açısı ölçümü ile yüzeylerin hidrofobikliği, metalik kemik plaka ve vidalarının mekanik test ve özellikleri  incelenir. 
BMM 302 Biyomedikal Enstrümantasyon - 3 6
Fizyolojik Sistemlerinin Matematiksel Temelleri, Nernst Denklemi, Goldman Eşitliği, Donnan Denge Koşulu, Hodking-Huxley Modeli, Aksiyon Potansiyeli,Kalbin Elektriksel Aktivitesi, Hemodinami, Enstrumantasyon Yükselteçler,  Elektrokardiyografi Cihazları, Elektromyografi Cihazları, Elektroensefalografi Cihazları, Sinir Sistemi ve Ölçüm Cihazları, Hemodiyaliz Cihazları, Solunum Fonksiyon Test Cihazları.
BMM 302L Biyomedikal Enstrümantasyon Laboratuvarı - 1 2
Enstrumantasyon Yükselteçlerin Kullanımı, Elektrokardiyografi (EKG) Sinyallerinin Algılanması, Elektromyografi (EMG) Sinyallerinin Algılanması, Elektroensefalografi (EEG) Sinyallerinin Algılanması, Solunum Sinyallerinin Algılanması, Oksijen Saturasyonunun İncelenmesi.
BMM 310 BMM'de Sayısal Yöntemler BİL 142, MAT 201 3 6
BMM 310 dersi kapsamında hesaplamalı biyo(nano)teknoloji ve malzeme teorisi konularındaki temel ve uygulamalı çalışmalar üzerinde durulur. Bu derste genel olarak sayısal yöntemler ve algoritmalar hakkında bilgi verilerek, difüzyon,  biyoenformatik, moleküler dinamik, homoloji modellemesi gibi güncel programlar hakkında uygulamalı bilgi vererek öğrencilerin bu çok hızlı gelişen alana uyum sağlamalarını amaçlanmıştır. Bu ders özellikle temel algoritma yazma/yorumlama teknikleri ile proteinlerin yapı modellemeleri konularına yoğunlaşacaktır.
BMM 316 Biyomedikal Algılayıcı ve Çeviriciler - 3 6
Hastaya yönelik kan bileşenleri başta olmak üzere biyolojik yöntemler ile gerçek zamanlı analit takibi yapan sistemler, biyosensörler. Kimyasal aktiviteyi elektirik veya optik sinyale çeviren çeviricilerin ve Hareket Sensörlerinin Çalışma Prensipleri, Kuvvet Sensörleri ve Çalışması, Isı sensörleri ve Çeşitleri, Fizyolojik Sinyal Algılayıcılarılar. Seçici biyolojik zar yapıları, iyonik, enzimatik ve immünolojik tepkiler. Sensör kararlılığı ve cevap süresi. Biyosensör yapısındaki aktarım olayları. Kan gazları, elektrolitleri, hemoglobin, glukoz ve biyolojik aktivite gösteren moleküller için geliştirilen biyosensörler.
BMM 316L Biyomedikal Algılayıcı ve Çeviriciler Laboratuvarı - 1 2
Elektrokimyasal, potansiyometrik, amperometrik, kütle hassas, optik değişim gösteren biyolojik reaksiyonları içeren deneyler. Hareket Sensörleri Deneyleri, Kuvvet Sensörleri Deneyleri, Isı sensörleri Deneyleri, Fizyolojik Sinyal Algılayıcıları Deneyleri. Biyolojik algılayıcıların kullanımı ve birbirlerine üstünlüklerini hassaslık, seçicilik, doğrusallık ve cevap süresi bazında karşılaştıran deneyler. Çevirici tasarımı.
BMM 491 Tıbbi Görüntüleme Sistemleri BMM 302 3 6
Çok Boyutlu İşaret İşleme, X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri,Sayısal Röntgen Cihazları,  Sayısal Anjiografi, Bilgisayarlı Tomografi (BT), Bilgisayarlı Tomografide Kesit Görüntü Oluşturma Algoritmaları, Ultrasonografi ve Renkli Doppler Ekokardiyografi, Gama Kamera Cihazları, Manyetik Rezonans (MR) Fiziği,  Manyetik Rezonans Görüntüleme Sistemleri, MR da Görüntü Oluşturma Yöntemleri, Termal Görüntüleme Sistemleri, Optik Görüntüleme Sistemleri.
BMM 498 Bitirme Tasarım Projesi - 4 8
Ders, biyomedikal mühendisliği öğrencilerinin lisans öğreniminde elde ettikleri bilgi ve becerileri kullanarak, kapsamlı bir tasarım deneyimi kazanmalarına yönelik, uygun bir projenin seçiminden tamamlanmasına kadar tüm aşamaları içerir. Ders, biyomedikal uygulama amaçlı bir sistemin tasarımını ucu-açık projeler kapsamında ele alır ve yapılabilir çözümlere ulaşmak için gereken bütün aşamaları kapsar.
 
 

Bölüm Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Önkoşul Kredi Sayısı ECTS
BMM 410 Biyomedikal Elektronik ELE 201 3 6
Fizyolojik Sinyaller, İşlemsel Yükselteçler, Enstrumantasyon Yükselteçler, Süzgeç Tasarımı,  EKG Cihazlarında Koruma ve Yalıtma Devreleri, EKG Cihazlarında Arıza Sezme Devreleri, Defibrilatör Çeşitleri ve Devreleri, EEG Yükselteçleri, EMG Yükselteçleri, Pletismografi, Solunum Sinyallerinin Algılanması ve Yükseltilmesi.
BMM 411 Biyomedikal Görüntü İşleme BMM 307 3 6
BMM 412 Biyomedikal Sinyal İşleme BMM307 3 6
Fizyolojik Sinyallerin Zaman ve frekans Bölgesinde İncelenmesi, Süzgeç Tasarımı, Elektrokardiyografi (EKG) Sinyallerinin İşlenmesi, Kalp Atım Hızı Değişkenliğinin İncelenmesi, Elektromyografi (EMG) Sinyallerinin İşlenmesi, Elektroensefalografi (EEG) Sinyallerinin İşlenmesi, Uyarılmış Potansiyeller, Solunum Sinyallerinin İşlenmesi.
BMM 413 BMM'de Gürültü Azaltma Teknikleri BMM307 3 6
BMM 414 BMM'de Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler ELE 201, BMM 316 3 6
BMM 415 Manyetik Rezonans Görüntüleme ELE 201 3 6
Manyetik Rezonans (MR) Fiziği, MR Bobinleri, Süperiletken Bobin Yapıları, MR Magnetinde Emniyet Devreleri, Soğutma Sistemleri,RF Yükselteçleri, RF Bobinleri, MR Sekansları, Gradyant Bobinleri, Frekans Kodlama, Faz Kodlama,  MR da Ham Veri Matrisinin Oluşturulması, İki Boyutlu Fourier Dönüşümü ve Kesit Görüntü Oluşturma Algoritmaları. K-Uzayı, MR da ileri Konular.
BMM 416 Mikroskopik Görüntüleme ELE 201 3 6
BMM 420 BMM'de Bilgisayar Uygulamaları BMM 310 3 6
BMM 420 dersi kapsamında moleküler dinamik ve homoloji modellemesi ile protein yapılarının tahmini ve protein/ligant etkileşimlerinin araştırılması konularında detaylı bilgi verilir. Öğrenciler fiziksel davranışların moleküler temelleri hakkında detaylı bir bakış açısı kazanırlar. Her iki modelleme tekniğinin hangi şartlarda kullanılması gerektiği ve doğruluk analizleri belirtilir. 
BMM 421 Biyoenformatik BMM 310 3 6
Biyoinformatik, biyolojik moleküllerin ve sistemlerin dizisi, yapısı ve işlevi hakkındaki bilgilerin analizi ve kullanımı için bilgisayar ile hesaplama yöntemleri geliştirmeyi ve uygulamayı içerir. Biyolojik veri, canlı organizmalarda bulunan mevcut bilgilerin düzeylerine göre kategorize edilebilir: DNA, RNA, protein, metabolitleri ve diğer küçük moleküller. Bu ders, bu veriler ile ilişkili biyolojik soruları ve bu sorulara cevap bulmaya yarayacak hesaplama yaklaşımlarını kapsayacaktır. Bu ders kapsamında, biyolojik veri türleri; biyolojik verileri analiz ederken ortaya çıkan hesaplama sorunları; hesaplamalı biyolojide önemli uygulamalara sahip algoritmalar (dizi hizalama, evrimsel ağaçlar, protein yapı tahmini, ve transkripsiyon veri analizi) üzerinde durulacaktır.
BMM 422 Biyoistatistik END 224 3 6
BMM 423 Biyobenzeşim ve Biyotasarım BMM 310 3 6
BMM 424 Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı BMM 310 3 6
BMM 424 dersi öğrencilere, modern ilaç keşfi ve geliştirilmesi sürecini yöneten ilkeleri öğretir. Derste öğrenciler, gerçek hayatta ilaç geliştirme süreçlerine benzer bir yol izleyerek mantıksal sırayla ilaç tasarım sürecinin önemli unsurlarını öğrenirler. Bu derste yapı-bazlı ilaç tasarımı üzerinde durulur. Bu kapsamda, ligant-protein komplekslerinin hesaplama yöntemleri ve üç boyutlu yapı bilgisinin aktif bölgelerin bulunmasındaki rolü tartışılır. Bu ders aynı zamanda, enzim kataliz mekanizmalarına dayalı rekabetçi inhibitörlerin tasarlamak için kullanılan yaklaşımları kapsayacaktır.
BMM 425 Hesaplamalı Hücre Biyolojisi BMM 202 3 6
BMM 426 Biyometri - 3 6
BMM 430 Biyoteknoloji BMM 205 3 6
BMM 431 Biyonanoteknoloji BMM 205 3 6
Biyonanoteknoloji, nano boyutlu malzeme (organik ve inorganik) ve yapıların özelliklerinin kullanılanarak yeni aygıtlar ve araçlar geliştiren bir bilim ve mühendislik dalıdır. Biyonanoteknolojinin 21. yy’da malzeme ve üretimi, elektronik, enerji, biyoteknoloji ve tıp alanlarında çığır açacak yenilikler getirerek yeni bir endüstri devrimi yaratması beklenmektedir. Bu ders kapsamında özellikle, DNA, RNA ve protein sentezleri; kimyasal sentezler, DNA dizilmesi ve büyümesi; mutasyonlar ve protein mühendisliği; aşılar; antibiyotikler ve biyoteknolojik buluşlar konuları üzerinde durulacaktır.
BMM 432 Biyouyumluluk BMM 305 3 6
Bu ders, biyouyumluluk kavramının anlaşılmasını ve biyomalzemelerin biyouyumluluk testleri ve yöntemlerin kavranmasını sağlar. Bu ders, biyomalzemelerin temel özellikleri, tıbbi gereksinimleri ve klinik önemi üzerinde durarak; Biyomalzemelerin dezenfeksiyonu ve sterilizasyonunu inceler. Biyoarayüzeylerde meydana gelen olaylar ile canlı ortamda, kan ile malzemeler etkileşimleri, kısa ve uzun süre de ortaya çıkan reaksiyonlar ile moleküler ve hücresel süreçler incelenir. Biyomalzemelerin in vitro ve in vivo klinik öncesi ve klinik testleri hakkında bilgi verir.
BMM 433 Biyolojik Yüzey ve Arayüzeyler BMM 305 3 6
BMM 434 Biyomedikal ve Dental İmplant Malzemeleri - 3 6
BMM 435 Sert Doku Tamiri için Ortopedik Çimentolar BMM 305, BMM 309 3 6
BMM 436 Sinir-Doku Mühendisliği BMM 309 3 6
BMM 440 Seramik Tabanlı Biyomalzemeler BMM 205 3 6
BMM 441 Metal Tabanlı Biyomalzemeler BMM 205 3 6
BMM 442 Polimer Tabanlı Biyomalzemeler KİM101 3 6
Bu ders, öğrencilere polimer tabanlı biyomalzemelerin biyomedikal mühendisliği uygulamaları içinsentezlenmesi, proses edilmesi, karakterizasyonları ve spesifik uygulamalarını öğrenmeleri için tasarlanmıştır. Derste polilaktik asit, polikaprolakton, kitosan, poliasetaller, dendrimerler, elastomerler, bozunabilir hidrojeller, bozunmayan polimerler (polietilen, poliüretan, vb) gibi sıkça kullanılan sentetik ve doğal polimerler ele alınacaktır. Özellikle yara örtüleri ve ortopedik doku rejenerasyonu uygulamaları üzerinde durulacaktır. Öğrencilerden, seçilen bir polimer hakkında pazar araştırması yapmaları, bu polimeri kullanarak bir greft/skafold tasarımı ve üretimi ile ürün karakterizasyon yöntemleri önermeleri beklenecektir.
BMM 443 Nanotıp KİM101, BMM 102 3 6
Geleneksel ilaç taşınımı problemleri ve nanotıp uygulamalarının buna çözümleri, nanotıp platformlarının sınıflandırılması, nanotıpta güdümleme stratejileri, terapötik, diyagnostik ve teranöstik nanotıp uygulamaları, nanotıp alanındaki problemler ve yeni yaklaşımlar.
BMM 444 İlaç Tasarımı ve Taşınımı KİM101, BMM 102 3 6
İlaç taşınımında farmakokinetik ve farmakodinamik parametreler, ilaç taşınımında rol sahibi bariyerler
(kan-beyin bariyeri vb.), geleneksel ilaç taşıma platformlarında aranan özelllikler, ilaç alım yolakları, lipozom, misel, polimerik ve inorganik tabanlı kontrollü ve akıllı ilaç taşıma sistemleri. Bunlara ek olarak ilaç dizaynında önemli faktörler bu ders kapsamında incelenecektir.
BMM 445 Biyosistemlerde Kütle ve Enerji Transferi - 3 6
Kütle ve enerji aktarımının prensipleri, Fick ve Fourier yasası. Difüzyon ve termal difüzyon. Biyolojik sistemlerde pasif, kolaylaştırılmış ve aktif aktarımlar ve mekanizmaları. Eşit molar ters akım aktarımlar. Akciğer, böbrek, beyin, ve diğer organlardaki aktarım mekanizmaları.
BMM 446 Biyomoleküler Sistemlerin Termodinamiği - 3 6
Termodinamik yasalar, Sıfırıncı, birinci ve ikinci yasa. Hal tanımı, termodinamik enerji konumları, entropi. Isı, iş ve Enerji. Biyomoleküler sistemlerin farkı, minimum entropi prosesleri.
BMM 450 Biyoakışkanlar Mekaniği - 3 6
Momentum aktarımında temel prensipler. Newton’un momentum yasası. Süreklilik denkliği. Akışkanlar dinamiği. Newton yasasına uyan ve uymayan akışkanlar. Viskozite, kinematik viskozite. Kalbin fonksiyonu ve damarlarda kan akışı.
BMM 451 Nöro-Kontrol ve Hareket Mekaniği BMM 311 3 6
BMM 452 Biyomedikal Robotik ELE 201 3 6
BMM 453 Tıbbi Teknik Tasarım - 3 6
BMM 460 Fizyolojik Kontrol Sistemleri BMM 206 3 6
BMM 461 Kardiyovasküler Enstrümantasyon BMM 302 3 6
BMM 462 Klinik Mühendisliği BMM 302 3 6
BMM 463 Tıbbi Bilişim - 3 6
BMM 464 Tıbbi Teknoloji Yönetimi - 3 6
BMM 465 Tıbbi Cihaz Yönetmeliği - 3 6
BMM 470 Elektromanyetik Teori FİZ 102 3 6
BMM 471 Biyoelektromanyetizma FİZ 102 3 6
BMM 472 Biyomedikal Optik FİZ 102 3 6
BMM 473 Radyasyon Fiziği FİZ 102 3 6
BMM 480 Enzim Bilimi BMM 202, BMM 206 3 6
Bu derste enzimlerin karakteristik özellikleri, biyokatalizörler olarak enzimler, enzimatik kataliz, geçiş hali teorisi, enzim kinetiği, Michaelis-Menten denklemi, enzim inhibisyonu, işbirliği ve allosterik enzimler, enzimatik kataliz örnekleri, koenzimler ve enzimlerin izolasyonu, saflaştırması ve karakterizasyonu üzerinde durulmaktadır. Enzim immobilizasyonu teknikleri ve serbest ve immobilize enzimlerin gıda ve ilaç endüstrisindeki uygulamaları da ele alınacaktır.
BMM 481 Genetik Mühendisliği BMM 202 3 6
Bu ders, biyoteknoloji ve genetik mühendisliği alanlarında kullanılan temel teknikleri kapsamakta ve rekombinant DNA teknolojisinin tıbbi tanı, terapi, tarım, mikrobiyal biyoteknoloji ve çevresel biyoteknoloji alanlarındaki uygulamalarını ele almaktadır. 
BMM 482 Toksikoloji - 3 6
Bu derste çeşitli maddelerin toksik etkilerinin altında yatan ilkeler, toksik maddelerin vücuda alımı ve etki mekanizmaları üzerinde durulacaktır. İlaçlar, kanserojenler ve diğer toksik maddelerin biyotransformasyonu ve serbest radikaller ve antioksidanların etkileri de ele alınacaktır.
BMM 483 Biyoafinite Kromatografisi KİM 101, BMM 102 3 6
BMM 484 Biyoayırma KİM 101, BMM 102 3 6
Ayırma Proseslerinin Karakteristikleri Ve Uygulamaları. Basit Denge İşlemleri, Çok Kademeli İşlemler, Sürekli Temaslı İşlemler. İkili Ve Çok Bileşenli İşlemler. Biyolojik Sistemlerde Uygulanan Ayırma Proseslerinin Seçimi. Optimum Dizaynı. Verimlilik. Enerji İhtiyaçları ve İşletilmesi.
BMM 485 Biyokimya ve Biyoteknolojide Proteinler KİM 101, BMM 102 3 6
BMM 486 Membran Teknolojileri ve Ayırma Teknikleri KİM 101, BMM 102 3 6
Tanım ve Sınıflandırma. Membranların Hazırlanması Ve Karakterizasyonu. Membarlardan Tasanım. Membran Prosesleri: Mikrofiltrason. Ters Ozmoz. Diyaliz. Elektrodiyaliz. Gaz Ayırımı ve Pervaporasyon. Diğer Kullanımları. Biyokimyasal Elektrotlar. Kontrollu Salım. Biyoajanların İmmobilizasyonu vb.

 

* İngilizce okutulan dersler.