Bölüm Zorunlu Dersleri

Ders Kodu Ders Adı Önkoşul Kredi
ELE 201 Devre Analizi I Önkoşul: MAT 101 ve MAT 102 3 Kredi
Temel kavramlar, çevre ve düğüm yöntemleri, devre teoremleri, enerji ve güç kavramları. Üstdüşüm. Kaynak dönüşümleri. Süperdüğüm ve süperçevreler. Karşılıklı endüktans. İşlemsel kuvvetlendiriciler. Birinci ve ikinci mertebeden devrelerde doğal ve zorlanmış cevaplar. Çok çevreli ve çok düğümlü devrelerde dinamik cevap. Durum denklemleri. Birinci dereceden devrelerin durum uzayında çözümünün genel ifadesi. RLC devrelerinin analizi.
ELE 201L Devre Analizi I Laboratuvarı Önkoşul: - 1 Kredi
Düğüm analizi, çevre analizi, üstdüşüm, dinamik devrelerin analizi, işlemsel kuvvetlendirici uygulamaları.
ELE 264 Sayısal Sistem Tasarımı ve Laboratuvarı Önkoşul: - 4 Kredi
İkili sistemler, Boole cebri ve mantık kapıları, CMOS devreleri, kapı seviyesinde sadeleştirme, birleşik mantık, eşzamanlı sıralı mantık, kaydediciler ve sayıcılar, bellek ve programlanabilir mantık, kaydedici iletim seviyesi, eşzamansız sıralı mantık.
ELE 273 Elektrik Mühendisleri için Olasılık Teorisi Önkoşul: - 3 Kredi
Kümeler, sayma ve olasılığın temelleri. Bağımsızlık, koşullu olasılık. Rastgele değişkenler, olasılık kütle ve yoğunluk fonksiyonları, birikimli dağılım fonksiyonu, birleşik olasılık kütle ve yoğunluk fonksiyonları. Beklenen değer, varyans, bağımsızlık, koşullu olasılık fonskiyonları. Rastgele değişkenlerin fonksiyonları, dönüştürülmüş rastgele değişkenler. Limit teoremleri, güvenilirlik aralığı. Rastgele süreçlere giriş.
ELE 224 Elektronik Devreler Önkoşul: ELE 201 3 Kredi
Yarıiletken fiziğinin özeti, PN jonksiyon diyot devreleri, PN jonksiyon diyotların çalışma ilkeleri, diyotlu devrelerin sabit akım (DC) analizi, düşük sinyal modellemesi ve değişken akım (AC) analizi, yarım ve tam dalga doğrultucular, Zener diyotlar, sınırlayıcı ve düzenleyici diyot devreleri, anahtarlama devreleri, mantık kapıları, Çift kutuplu jonksiyon transistör (BJT) ve alan etkili transistör (MOSFET, JFET) devreleri, çalışma ilkeleri, sabit akım (DC) analizi, yük çizgisi yöntemi ve çalışma bölgeleri, düşük sinyal modellemesi ve değişken akım (AC) analizi, anahtarlama devreleri, mantık devreleri, kutuplama devreleri, tek katlı transistörlü yükselticiler, akım aynaları, regülatörler.
ELE 224L Elektronik Devreler Laboratuvarı Önkoşul: - 1 Kredi
Ölçüm cihazlarının ve laboratuvar aletlerinin tanıtımı. Akım, gerilim, direnç ölçümleri ve osiloskop ile görüntüleme. Diyotlar: a) İleri yönde kutuplama ve tıkama yönünde kutuplama b) Akım gerilim karakteristiğinin elde edilmesi c) Yarım dalga doğrultucu d) Tam dalga doğrultucu e) Köprü doğrultucu f) Zener diyotların karakteristiğinin elde edilmesi. Bipolar Jonksiyonlu Transistör: a) NPN tipi BJT nin DC kutuplamasında 6 değişik yöntemin denenmesi b) 4 kadranda karakteristiklerin elde edilmesi c) Early geriliminin deneysel olarak tespit edilmesi d) hFE nin tespit edilmesi. Kuvvetlendiriciler: a) 1 Transistörlü ortak emetörlü devrenin DC kutuplanması ve kazanç b) 1 Transistörlü ortak bazlı devrenin DC kutuplanması ve kazanç c) Kazancın değişen giriş frekansına göre değişiminin elde edilmesi. JFET ve MOSFET: a) JFET in DC kutuplanması ve karakteristiklerinin elde edilmesi b) MOSFET in DC kutuplanması ve karakteristiklerinin elde edilmesi. Kuvvetlendiriciler: a) FET'li kuvvetlendirici ve kazanç b) MOSFET li kuvvetlendirici ve kazanç c) Kazancın değişen giriş frekansına göre değişiminin elde edilmesi
ELE 202 Devre Analizi II Önkoşul: ELE 201 3 Kredi
Sinüzoidal alternatif akım ve gerilim. Fazörler. Güç ve güç faktörü. Rezonans. Bode çizimleri. Topoloji. Sinüzoidal olmayan sistemler. Karşılıklı endüktans ve transformatörler. Karmaşık frekans bölgesi. Aktarım işlevi kavramı. Evrişim. Fourier serisi ve devre çözümünde uygulanması. İki kapılı devreler. h ve y parametreleri.
ELE 231 Elektromanyetik Alan Teorisi Önkoşul: MAT 101 ve MAT 102 3 Kredi
Vektör analizi. Skalar ve vektörel çarpım. Dikgen koordinat sistemleri. Gradyan, diverjans ve rotasyonel operatörleri. Gauss ve Stoke teoremleri. Durgun elektrik alanlar ve Coulomb yasası. Elektrik potansiyel. İletkenler, dielektrik maddeler ve dielektrik katsayısı. Kapasite, kapasitörler ve elektrostatik enerji. Elektrostatik problemlerin çözümü. Durağan elektrik akımları. Ohm yasası. Süreklilik denklemi ve Kirchoff yasaları. Direnç hesaplamaları. Durağan manyetik alanlar. Vektör potansiyel. Biot-Savart yasası. Manyetizasyon ve manyetik maddelerin özellikleri. Manyetik enerji, manyetik kuvvet ve tork.
ELE 297 Elektrik ve Elektroniğin Temelleri Önkoşul: MAT 101 ve MAT 102 3 Kredi
Temel kavramlar. Çevre akım ve düğüm voltaj yöntemleri, Devre teoremleri, Enerji ve güç kavramları. Kaynak dönüşümleri. Süperdüğüm ve süperçevreler. PN diyot, Zener diyot, Alan etkili transistör (FET) ve çift kutuplu transistör (BJT) elemanlarının çalışma ilkeleri ve temel elektronik devreleri. İşlemsel kuvvetlendiriciler. Elektrik motorlarının sürülmesi.
ELE 371 Sinyaller ve Sistemler Önkoşul: MAT 101 ve MAT 102 3 Kredi
Sürekli zaman ve ayrık zaman sinyalleri ve sistemleri. Geri besleme, bellek, kararlılık, doğrusallık, zamanla değişmezlik. Türevsel denklem veya fark denklemleri ile tanımlanan doğrusal zamanla değişmeyen sistemler. Evrişim. Fourier dönüşümü ve periyodik sinyallerin Fourier serilerine açılımı. Kipleme. Örnekleme. Nyquist örnekleme teoremi. Z dönüşümü ve ters dönüşüm. Aktarım işlevi gösterimi ve kanonik yapıda gerçeklemeler. Ayrık sistemlerin dürtü yanıtı, basamak ve rampa yanıtlarının hesabı. Sıfırıncı dereceden tutucu (ZOH). Ayrık sistemlerin frekans alanında analizi ve alçak ve yüksek frekans bölgelerinin belirlenmesi, ve süzgeç kavramı.
ELE 311 Analog Elektronik Devreler Önkoşul: ELE 224 3 Kredi
Yükselticiler. Tek ve çok katlı yükselticiler. Diferansiyel yükselticiler. 2-kapı yükseltici modelleri. Frekans yanıtı. Bode eğrilerinin çizimleri, transistör ve diyotların yüksek frekans modelleri, yükselticilerin frekans yanıtının analizi ve tasarımı. Geri Besleme ve kararlılık. Op-Amp'lar ve uygulamaları. Elektronik Gürültü. Çıkış Katları, güç hesapları, güç verimliliği, yükseltici sınıfları, güç yükselticileri.
ELE 375 Elektrik Mühendisleri için Sayısal Yöntemler Önkoşul: MAT 201 ve MAT 202 3 Kredi
Sayısal hatalar ve tahmini, Denklemlerin kökleri, Doğrusal denklemlerin çözümleri, Gauss eleme yöntemi, Doğrusal olmayan problemlerin çözümleri, Newton metotları, Matris metotları, Determinantlar, Özdeğerler, Özvektörler, Doğrusal sistemlerin matris ifadesi, Optimizasyon, Konveks eniyileme, Kısıtlara dayalı eniyileme, L1 enküçüklemesi, FFT ve spektral yöntemler, Yaklaşım, aradeğerleme, dışdeğerleme, Olağan ve kısmi diferansiyel denklemlerin, formülasyonu, Diferansiyel denklemlerin ayrık hale dönüştürülmesi (fark denklemleri), Ayrık fark denklemlerinin çözümleri için uygulanan sayısal yöntemler, Sonlu fark yöntemi, Başlangıç ve sınır değerli problemlerin çözümleri, Sayısal türev ve integral metotları.
ELE 331 Elektromanyetik Dalga Teorisi Önkoşul: ELE 231 3 Kredi
Zamanla değişen alanlar. Elektromanyetik indükleme ve Faraday yasası. Maxwell denklemleri, potansiyel fonksiyonları, elektromanyetik sınır koşulları. Dalga denklemi ve çözümleri, harmonik alanlar, elektromanyetikte fazör kullanımı. Düzlem dalgalar, polarizasyon. Soğuran ve soğurmayan ortamda düzlem dalgalar. Grup hızı ve saçılma. Elektromanyetik güç akışı ve Poynting vektörü. Elektromanyetikte sınır koşulu problemleri. İletim hatları teorisi.
ELE 301 Kontrol Sistemleri I Önkoşul: MAT 202 3 Kredi
Temel kavramlar. Fiziksel sistemlerin modelleri: aktarım işlevi, blok çizim, durum denklemleri. Kontrol sistemlerinin zaman ve frekans tanım alanlarında analizi. Kararlılık analizi. Kök-yer eğrisi. Bode ve Nyquist çizgeleri. Kompansatörler.
ELE 301L Kontrol Sistemleri I Laboratuvarı Önkoşul: - 1 Kredi
Dinamik sistemlerin benzetimi ve aç-kapa kontrolcüsü. Motor ve takojeneratör özellikleri ve kazancın etkisi. Bir süzgecin Bode genlik çizgesinin (frekans yanıtı) deneysel olarak elde edilmesi. Oransal, türevsel ve integral (PID) kontrol elemanlarının incelenmesi. Durum uzayı ve durum geribesleme.
ELE 361 Haberleşme Sistemlerine Giriş Önkoşul: ELE 273 ve ELE 371 3 Kredi
Genlik kiplemesi (AM), Taşıyıcılı (Konvansiyonel), Bastırılmış taşıyıcılı (DSBSC), tek yan bant (SSB) AM. Faz ve frekans kiplemeleri ve spektral analizleri. Rastgele süreçler. Gürültünün genlik ve frekans kiplemesine etkisi, sinyal/gürültü analizleri. Toplanır Beyaz Gauss gürültü kanalında sayısal iletim. Sinyallerin geometrik ifadeleri. Darbe genlik kiplemesi, taban ve bant geçirgen sinyaller. Çok boyutlu sinyal dalgaları. En iyi alıcılar ve sinyal kesitirimi. Hata oranı analizi. Bant sınırlı sayısal iletim.
ELE 361L Haberleşme Sistemlerine Giriş Laboratuvarı Önkoşul: - 1 Kredi
Genlik kiplemesi. Süperheterodin alıcılar. Mikser ve zarf algılayıcı devreleri. Bant geçiren ve durduran, yüksek geçiren ve durduran süzgeçler. Frekans ve Açısal kiplemede spektrum analizi. Faz kilitleme çevrimi. Gerilim kontrollü osilatör. Sinyal üreteçleri ve spektrum çözümleyicilerin kullanımı.
ELE 362 Mikrodenetleyiciler ve Uygulamaları Önkoşul: ELE 263 veya BİL 264 veya ELE 264 veya BİL 265 4 Kredi
Mikroişlemcilere giriş ve temel mimarisi, Gömülü C dili, aritmetik ve mantıksal işlemler,  genel amaçlı giriş ve çıkış portları,  makine döngüsü, zamanlayıcı, darbe genişliği modülasyonu,  servis rutini kesintiye uğratmak (ISR),  Denetleyici Alan Ağı (CAN), seri çevre birimi arabirimi (SPI), UART, güç kontrol,  Gerçek zamanlı saat, ADC ve DAC programlama  
ELE 495 Bitirme Tasarım Projesi Önkoşul: ELE 224, ELE 224L, ELE 301, ELE 301L, ELE 371 4 Kredi
Bu derste karmaşık bir mühendislik problemini gerçekçi kısıtlar altında çözmek üzere, öğrencilerden  takım çalışması ile bir sistem tasarlamaları ve gerçeklemeleri istenmektedir.

Bölüm Seçmeli Dersleri

Ders Kodu

Ders Adı

Önkoşul

Kredi

ELE 401

Doğrusal Sistemler

Ön Koşul: ELE 301

3

Dönüşüm tekniklerinin gözden geçirimi. Doğrusal uzaylar. Doğrusal işleçler. Değer uzayı ve boş uzay. Özvektörler. Tekil değer ayrışımı (SVD). Düzgüler. Doğrusal sistem tanımı: giriş çıkış ve durum değişkeni tanımları, zamanla değişmez ve zamanla değişen sistem tanımları. Kesikli zaman sistemler. Kipsel ayrışım. Doğrusal sistem çözümlemesi: denetlenebilirlik, gözlenebilirlik ve kararlılık

ELE 402

Kontrol Sistemleri II

Ön Koşul: ELE 301

3

Frekans tanım alanında kompanzasyon. Durum uzayında modelleme. Özdeğer ve özvektör kavramları. Doğrusal dönüşümler. Çözüm teknikleri. Kontrol edilebilirlik ve gözlenebilirlik. Lyapunov yöntemi. Durum düzleminde analiz. Kutup atama. Gözleyici tasarımı. Optimal kontrole giriş. Kesikli zaman sistemlerinin analiz ve tasarımı. Uygulama örnekleri.

ELE 403

Doğrusal Olmayan Sistemler

Ön Koşul: ELE 301

3

Doğrusal olmayan davranış, limit döngüleri, çatallanma, çözümlerin varlığı ve tekliği, faz uzayında inceleme, Lyapunov kararlılık incelemesi, doğrusallaştırma, LaSalle değişmezlik ilkesi, karşılaştırma ilkesi, tersine teoremler, pasiflik kavramı, kesin pozitif aktarım işlevleri, pasiflik teoremleri, çember ölçütü ve mutlak kararlılık, merkez manifold teoremi, çekim bölgesi, sarsılmış sitemlerde kararlılık, girişten duruma kararlılık, giriş-çıkış kararlılığı ve L2 kazancı, geribesleme ile doğrusallaştırma, Lie Cebri, girişten çıkışa doğrusallaştırma, girişten duruma doğrusallaştırma, sıfır dinamiği ve iç kararlılık, kararlılaştırma ve gezinge takibi problemleri, kayan kipli denetim, pasiflik tabanlı denetim, geriadımlama yöntemi, Lyapunov yeniden tasarım yöntemi, doğrusal olmayan gözleyiciler

ELE 404

Dijital Kontrol Sistemleri

Ön Koşul: ELE 301

3

Nyquist örnekleme teoremi, z-dönüşümü, ters z dönüşümü, evrişim özelliği, ilk değer teoremi, son değer teoremi, fark denklemlerinin türleri (MA, AR, ARMA, ARMAX), G(s)’den G(z)’nin elde edilmesi için yaklaştırma yöntemleri, s-alanından z-alanına eşleştirme, blok çizimlerin z dönüşümü ifadelerinin elde edilmesi, kararlılık analizi, Jury kararlılık testi, Routh ölçütü, Gerçekleme yöntemleri (Direkt, Seri, Paralel ve Merdiven), Kararlı hal hata analizi, kök yer eğrileri ve tasarım, Raggazzini’nin doğrudan tasarım yöntemi, ayrık PID kontrolörü, ayrık zamanda durum uzayı gösterilimi, yapısal özellikler (kontrol edilebilirlik, gözlenebilirlik), ayrık sistemler için Lyapunov kararlılık analizi, kutup yerleştirme (Bass-Gura ve Ackermann yöntemleri), ayrık zamanlı gözleyiciler.

ELE 405

Endüstriyel Kontrol Sistemleri

Ön Koşul: ELE 301

3

Süreç modelleri, PID kontrolörünün uygulanmasına dönük esaslar,  kontrolör tasarımı, integratör geri uçuşu, PID kazançlarının belirlenmesi ve otomatik parameter uyarlama, mikroişlemci/mikrokontrolör tabanlı kontrol, enstrümantasyon, süreç kontrolü, akış kontrolü, ısı kontrolü.

ELE 406

Otomotiv Kontrol Sistemleri

Ön Koşul: ELE 301 veya MAK 305

3

Araç dinamiğinin temel prensipleri; Geri beslemeli kontrol, Kararlılık, PID Kontrol tekrarı; Elektronik kararlılık kontrolü, Uyarlamalı Hız ve Seyir Kontrolü, Şerit Tutma: Matematiksel model ve bilgisayar destekli benzetimler (MATLAB/Simulink, Octave); Modern kontrol tekniklerinin temelleri:     İleri-geri kompanzasyon, LQR/LQG Kontrol,       H-Infinity ve  Gürbüz Kontrol.

ELE 409

Mühendisler için Endüstriyel Yönetim

 

3

Endüstriyel kuruluşlar ve organizasyonları, operasyon ve malzeme planlaması, kalite yönetimi, pazarlama prensipleri, etik, yönetimsel kavramlar ve uygulamalar, karar verme mekanizması, bilgisayar destekli karar sistemleri, proje yönetimi, finansal yönetim, insan kaynakları yönetimi, iş hukuku.

ELE 411

Robotik

Ön Koşul: ELE 301

3

Robot kolları (Manipülatörler), gösterimler ve dönüşümler, ileri kinematik, Denavit-Hartenberg yöntemi, tersine kinematik, doğrusal ve döngüsel hızlar, statik kuvvetler, Jacobian matrisi, tekillikler, Manipülatör dinamiği, ivmeler, sanal iş yaklaşımı ile yarı-statik inceleme, Newton-Euler ve Lagrange denklemleri ile ileri ve geri dinamik, gezinge planlama ve spline yöntemi, manipülatör denetimi, doğrusal ve doğrusal olmayan yöntemler, eklemlerin bağımsız denetimi, hesaplamalı buru yöntemi ile koordineli eklem denetimi, uyumluluk, uyumlu hareket denetimi, kuvvet denetimi.

ELE 412

Mekatronik Sistem Tasarımı

Ön Koşul: ELE 301

3

Disiplinler arası bir tasarım yaklaşımı olarak Mekatronik, tasarım ilkeleri, mekanizma tasarımı, elektronik sistem tasarımı, donanıma özel yazılım geliştirme, veri toplama ve arayüzleme, kapalı çevrimde donanım, modelleme, kontrol ve kumanda, mantık, algılayıcılar ve eyleyiciler, mekatronik enstrümantasyon, akıllı sistemler, mini, mikro ve nano ölçekte sistemler, endüstriyel yazılım ve donanım örnekleri.

ELE 412 L

Mekatronik Sistem Tasarımı Laboratuvarı

 

1

 

ELE 413

Elektrik Makinelerinin Tasarımı

 

3

Eşzamansız makine tasarımı: tasarım temelleri, boyut belirlemesi, oluk sayısı seçimi, sargılar, parametre hesaplamaları. Eşzamanlı makine tasarımı; ebat belirlemesi, sargılar ve parametre hesaplaması. Eşzamanlı ve eşzamansız makinelerin en iyi tasarımı.

ELE 414

Bulanık Mantık

 

3

Duru ve bulanık değişkenler, üyelik fonksiyonları ve üyelik değerleri, kural tabanı, parametrik üyelik fonksiyonları, bulanıklaştırma, durulaştırma yöntemleri, çıkarsama, öncüllerin birleştirilmesi, kural etkinlik düzeyi, fonksiyon gerçekleme/yaklaştırma, uyarlamalı bulanık sistemler, bulanık mantığın uygulama alanları ve uygulamaya yönelik ayrıntıların incelenmesi.

ELE 415

Sürücü Sistemleri

 

3

DC motorlarda hız denetim yöntemleri ve uygulamaları. Dört kadranda çalışma. Eşzamansız motor hız denetim yöntemleri ve uygulamaları: gerilimle ayarlamasıyla hız denetimi, frekansla hız denetimi, sabit akıyla hız denetimi, rotor direnciyle hız denetimi. Evirgeçler ve Darbe Genişlik Kiplemesi teknikleri. Kademeli motorların çalışma ilkeleri. Relüktans motorların çalışma ilkeleri.

ELE 416

Akıllı Sistemler

 

3

Yapay Sinir Ağları (YSA), bulanık mantık ve genetik algoritmalar. İleri beslemeli ve geribeslemeli ağ yapıları, öğreticili ve öğreticisiz öğrenme algoritmaları. Sistem tanılama, kontrol ve sinyal ve görüntü işlemede akıllı sistemlerin kullanılması.

ELE 417

Elektrikli ve Hibrit Araçlara Giriş

 

3

Bu derste öğrencilere; günümüzün popüler konularından olan elektrikli ve hibrit araç teknolojilerine dair yaklaşımlar ve trendler anlatılacaktır. Elektrikli ve hibrit araçlara dair tarihçe, konfigürasyonlar, kullanılan batarya yapı ve topolojileri motor yapıları, devreleri. DC ve AC elektrik motorları. Fırçalı DC motorlar. Fırçasız elektrik motorlar. Güç elektroniği ve motor çalışmaları.

ELE 421

Yarı İletken Devre Teknolojisi

 

3

Yarı iletken teknolojilerine giriş. Yarı iletken malzemeler. Yarı iletken aygıtlar pn jonksiyon diyotları. İki taşıyıcılı eklem, transistörleri. Alan etkili transistorlar. Yarı iletken malzeme üretimi ve işlemleri. Isıl işlemler, fotolitografi, plazma işlemleri, iyon ekimi, dağlama, CVD, metalizasyon, CMP, integrasyon yarı iletken aygıt üretim işlemleri pn jonksiyon diyotları. İki taşıyıcılı eklem transistorları. Alan etkili transistorlar. MEMS'e giriş.

ELE 422

CMOS VLSI Tasarımı

 

3

CMOS mantık devreleri tekrarı. Verilog HDL'e giriş. MOSFET transistörlerin ileri düzeyde modellemesi. CMOS üretim teknolojileri. Çok büyük ölçekli tümleşik (VLSI) devre benzetim ve eniyileme teknikleri. VLSI devre tasarım teknikleri ve araçları. VLSI devre tasarımlarının testi ve doğrulanması. Karmaşık devre tasarım. Çizim ve doğrulama projesi.

ELE 423

Endüstriyel Elektronik

 

3

Güç dönüştürücüler: tanımlar ve sınıflamalar. Güç yarı iletken anahtarlar ve karakteristikleri. Tristörün temel karakteristikleri ve çalışması. Soğutma. Doğrultucuların çıkış ortalama geriliminin VTA yöntemiyle elde edilmesi. Doğrultucular. Doğal ve zorlamalı anahtarlamalar. DC-DC dönüştürücüler: düşürücü ve yükseltici türleri, doluluk oranı denetimi. Evirgeçler: gerilim ve akım beslemeli evirgeçler, Darbe genişlik kiplemesi teknikleri. Uygulamalar.

ELE 424

Devre Sentezi

 

3

Pozitif gerçel fonksiyonlar ve matrisler, 1-kapılı LC devrelerinin sentezi, sanal direni fonksiyonları ve gerçekleştirilmeleri, 1-Kapılı RC ve RL devrelerinin sentezi, Cauer dönüşümleri, RC türü giriş empedans ve admitans fonksiyonlarının özellikleri, RC (RL) devrelerinin elde edilmesi, RLC devrelerinin sentezi, 2-Kapılı devrelerin sentezi, dirençle sonlandırılmış LC devrelerinin sentezi, sıfır kaydırma yöntemi, aktif devre sentezi, normalizasyon, süzgeç devreleri ve yaklaşıklık sorunu, duyarlılık sorunu.

ELE 425 / BİL361

Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu

 

3

Bilgisayar sistemlerinde performans analizi, tek vuruşlu ve çok vuruşlu işlemci tasarımları, buyruk kümesi mimarisi, çevirici dilinde programlama, buyruk türleri, boru hattı yapıları, bilgisayar mimarisinde denetim sorunları ve bunların olası çözümleri, dallanma öngörücüleri, önbellek ve sanal bellek yapıları, bilgisayar sistemlerinde giriş çıkış.

ELE 426

Güç Elektroniği

 

3

Güç yarı iletkenler anahtarları ve karakteristikleri. Güç dönüşümü tanımı ve dönüştürücülerin sınıflandırılması. AC-DC doğrultuculara giriş, yarım ve tam köprü doğrultucu yapıları. Güç dönüştürücülerinde harmonikler, güç faktörü. DC-AC eviricilere giriş, gerilim kaynaklı eviriciler, darbe genliği kiplemesi teknikleri. Akım kaynaklı eviriciler. DC-DC anahtarlamalı güç kaynakları, görev çevrimi kontrolü, çalışma modları. Güç dönüştürücülerinde termal yönetim ve koruma.

ELE 427

Enstrümentasyon ve Deneysel Yöntemler

 

3

İstatistiksel analizin ölçüm sistematiğine uygulanması, Ölçüm sistemlerinde veri toplama, LabView ile programlamaya giriş, Sıcaklık/Titreşim/Basınç sensörlerinden veri toplama, Ölçüm ve enstrumantasyonda temel elektronik devreler, çeşitli uygulama deneyleri

ELE 428

Süperiletken Elektroniği I

Ön koşul: ELE 224, ELE 331

3

Süperiletkenlik teorileri (Ginzburg-Landau teorisi, BCS teorisi), düşük mantetik alan altında süperiletkenlerin elektrodinamiği, Josephson Eklemleri, Süperiletkenlerde Meissner durumu, ikinci tip süperiletkenlerin teori ve teknolojileri, güç elektroniği alanındaki uygulamalar (Kablolar, motorlar, jeneratörler, hatalı akım sınırlayıcıları, maglev), sensör ve VLSI uygulamaları (Magnetokardiyografi, magnetoensefalografi, tahribatsız muayene sistemleri, savunma ve uzay uygulamaları)

ELE 429

Süperliteken Elektroniği II

Ön koşul: ELE 224, ELE 331

3

Süperiletken elektroniğinin uygulama alanları, süperiletken tabanlı optik/termal sensörler (geçiş kenarı bolometreleri, sıcak elektron bolometreleri), Josephson eklemleri, süperiletken tabanlı manyetik alan sensörleri, bilgisayar destekli tasarım araçları, hızlı tek akı kuantumu tabalı devreler, süperiletken entegre devre tasarım teknikleri, çok düşük sıcaklık karakterizasyon teknikleri ve sistemleri

ELE 430

Doğrusal Olmayan Haberleşme Elektroniği

Ön koşul: ELE 311

3

Pasif RLC-ağlarıyla dar ve geniş bantlı süzgeçler. Doğrusal olmayan devre analizi. Sürekli olmayan parçalı doğrusal devrelerin analizi. Sürekli doğrusal olmayan devrelerin analizi. Reaktif-doğrusal olmayan eleman birleşimleri. Kapasitör-doğrusal olmayan yük. Kapasitör girişli yükselticiler. Dar bantlı süzgeçlerin doğrusal olmayan elemanlarla yüklenmesi. Salınıcılar. Doğrusal geri-beslemeli salınım. Genlik-sınırlamalı salınım. Kendi kendini sınırlamalı salınım. Kristal salınıcılar. Faz gürültüsü. Karıştırıcılar, çarpıcılar, kipleyiciler. Karıştırıcı teknikleri. Frekans ayarlı RF/IF yükselticiler. Gürültü, bozulma. Yüksek sinyal ve güç yükselticileri. AM ve FM modülatörler. Faz kilitli döngüler (PLL) ve frekans sentezleyiciler.

ELE 431

Mikrodalgalar

Ön koşul: ELE 331

3

Elektromanyetik dalga teorisinin kısa tekrarı. İletim hatlarının frekans ve zaman alanı analizi. Dikdörtgen ve dairesel kesitli dalga kılavuzları. Mikrodalga sistemlerinin eşdeğer devre analizi. Pasif ve aktif mikrodalga devre elemanları. Empedans dönüşümü ve empedans uyumu teknikleri. Mikroşerit düzenler.

ELE 432

Antenler ve Yayılımı

Ön koşul: ELE 331

3

Anten parametreleri. Doğrusal antenler. Antenlerin ışıma çizgeleri ve empedans. Anten dizileri. Yansıtıcı antenler. Yer dalgaları ve yayılıma giriş. Radar sistemlerine giriş.

ELE 441

Biyomedikal Mühendisliği

 

3

Biyomedikal cihazların temel prensipleri. Temel dönüştürücüler ve ilkeleri. Biyopotansiyellerin kaynakları. ENG, EMG, EKG, ERG, EEG. Biyopotansiyel elektrotlar. Sinir, dolaşım ve solunum sistemlerinin fizyolojisi ve ölçümü. Biyopotansiyel yükselteçler. Hasta bakım ve izleme sistemleri. Tedavi edici ve hayatı devam ettirme cihazları.

ELE 442

Tıbbi Görüntüleme Sistemleri

 

3

Tıbbi görüntülemede temel kavramlar, sinyaller ve sistemler, görüntü metrikleri, x-ışını ile görüntüleme sistemleri, fiziği, izdüşüm radyografi, bilgisayarlı tomografi, nükleer görüntüleme fiziği, düzlemsel sintigrafi, bilgisayarlı, emisyon tomografisi, ultrasonla görüntüleme, ultrason fiziği, ultrason sistemleri, Doppler işleme, gelişmis ultrason uygulamaları, manyetik rezonans fiziği, MR görüntüleme özellikleri, gelişmiş MR uygulamaları.

ELE 451

Optik

 

3

Işın optiği, temel optik elemanlar ve matris optiği. Dalga optiği, tek renkli dalgalar, ışın ve dalga optiği arasındaki ilişki. Gauss ışınları, Gauss ışınlarının optik elemanlar içinden geçişi, Hermite-Gauss ve Laguerre-Gauss ışınları. Fourier optiği ve ışığın serbest uzayda yayılımı, optik Fourier dönüşümü, kırınım, görüntü oluşumu. Işığın elektromanyetik teorisi, dielektrik maddeler, temel elektromanyetik dalgalar, soğrulma ve saçınım, ışığı saçan ortamlarda darbe ilerlemesi. Polarizasyon, izotropik olmayan maddeler, kırılma ve yansıma, polarizasyon aygıtları. Fiberler, fiberlerde soğrulma ve saçınım. Düz aynalı ve dairesel aynalı rezonans devreleri. İstatistiksel optik ve uyumlu ışık, girişim.

ELE 452

Fotonik

 

3

Fotoniğe giriş; fotonları kontrolün bilim ve teknolojisi. Işığın foton teorisi ve ışığın madde ile girişimi: Ani yayım, emilim ve destekli yayım. Lazerler ve lazer yükselticileri. Generik lazerler, özel lazer sistemleri. Yarıiletken lazerler, ışık yayan diyotlar ve ışık dedektörleri. Eletro-optik ve elektro-akustiğe dayalı diğer aygıtlar. Doğrusal olmayan optik.

ELE 453

Optik Haberleşme

 

3

Optik iletim sisteminin içeriği. Optik ara bağlantıları. Optik fiberler. Optik kaynaklar. Lazer prensipleri. Optik seziciler. Optik cihazlar. Noktadan noktaya haberleşme sistemi. Tek kanallı sistemler. Kipleme. Çok-durumlu kodlama. Sinyal algılama. İletim sistemlerinin fiziksel sınırları ve karakteristikleri. Spektrum analizleri. Optik ağ teknolojileri ve ağ topolojileri.

ELE 455

Fourier Optiği ve Holografi

Ön koşul: ELE 331, ELE 371

3

Fourier dönüşümünün ve doğrusal sistemler teorisinin optiksel olaylara uygulanması, ışığın yayılımı, saçılması, dalga önyüzü kiplemesi, optik sinyal işleme, Fresnel ve Franhoufer yaklaşımları, lenslerin görüntüleme özellikleri, optik görüntüleme sistemlerinin analizi, analog ve dijital optik sinyal işleme, holografi.

ELE 457

Güneş Enerji Sistemleri

 

3

Güneş enerji teknolojisinin tasarım ve uygulamaları . Güneş enerji dönüşümü, güneş pilleri, foto-elektro-kimyasal hücreler, termo-elektrik kaynaklar, enerji dağıtım ve depolama gibi konuların temelleri . Foto-voltaik teknolojisindeki trendler, güneş panellerin üretim teknikleri, malzeme bilgileri, çevresel etkiler. Alternati enerji kaynaklarından olan  rüzgar enerjisi ve termal enerji konularına  kısa bir giriş.

ELE 461

Kablosuz Haberleşme

 

3

Kablosuz iletim, ortam erişim kontrolü, çoklama teknikleri, haberleşme sistemleri, GSM, uydu sistemleri, yayın sistemleri, kablosuz LAN, mobil TCP, hareketlilik desteği.

ELE 462

Haberleşme Sistemleri

Ön Koşul: ELE 361

3

Darbe kiplemesi: Örnekleme teoremi, darbe genlik kiplemesi, darbe kod kiplemesi, delta kiplemesi. Zaman bölmeli çoklama. Hat kodları. Sayısal haberleşme sistemleri: Genlik kaydırmalı anahtarlama, frekans kaydırmalı anahtarlama, faz kaydırmalı anahtarlama.

ELE 463

Haberleşme Ağları

 

3

Telefon, internet, kablosuz ağlar; mimari ve protokoller, yöneltme algoritmaları, ağ tasarımı ve yönetim sistemleri, ağ benzetimi ve başarım analizi, trafik ölçümü, katmanlı ağ yapıları, hata kontrol mekanizmaları, paket anahtarlama, devre anahtarlama, çoklama yöntemleri, ağ güvenliği.

ELE 464

Sayısal Haberleşme

Ön Koşul: ELE 361

3

M-li ASK, M-li PSK, M-li FSK, ve M-li QAM gibi kipleme yöntemleri. Hata yakalayan ve düzelten kodlama yöntemleri. Blok ve evrişimsel kodlama. Tümleşik kodlama ve kipleme, Kafes kodlanmış kipleme. Değişik kipleme sistemleri için kodlamanın bit hata oranına etkisi. Kodlama kazancı. Yayılı izge yöntemleri, doğrudan dizili, frekans atlamalı ve melez (hibrid) sistemler.

ELE 465

Radar Sistemleri

Ön Koşul: ELE 371

3

Radar sistemlerine giriş. Temel radar fonksiyonları. Dalga radar elemanları. Temel radar sinyal işleme terimleri: çözünürlük, uzaysal frekans vb. Sinyal modelleri. Radar uzaklık denklemi. Radar kesiti. Parazit yansıma modelleri. Gürültü ve SNR. Frekans modelleri ve Doppler kayması. Dalga radar sinyallerinin örneklenmesi. Radar dalga çeşitleri. Doppler işleme. Algılama temelleri ve sabit hata oranlı algılama yöntemleri. Sentetik açıklıklı görüntülemeye giriş.

ELE 466 / BİL 452

Bilgisayar Ağları

Ön Koşul: BİL 211 VEYA bil 142

3

Uygulama katmanı, iletim katmanı, ağ katmanı ve link katmanı. İstemci-sunucu ve P2P mimariler, DNS, HTTP ve popüler WEB uygulamalar. Taşıma katmanı: Çoğullama (multiplexing), UDP, güvenilir veri iletişim prensipleri,  TCP, ve yığılma (congestion) kontrolünün temelleri.  Ağ katmanı: Yönlendirme, yönlendirici mimarileri, IP protokolü ve OSPF ve BGP. Link katmanı: Çoklu-erişim protokolleri, ALOHA, CSMA/CD, Ethernet, WiFi 802.11 haberleşmesi ve anahtarları (switch). Soket programlama, ağ uygulaması geliştirme ve ağ trafiği analizi uygulamaları.

ELE 467

Bilgi Güvenliği ve Kriptografi

 

3

Bilgi güvenliğine giriş, bilgi güvenliği yönetimi ve mühendisliği, kriptografiye giriş, kriptografi uygulamaları, kripto-analiz, basit şifreleme algoritmaları, gizli-anahtar kriptografisi, özet fonksiyonları, açık-anahtar kriptografisi, RSA algoritması, Diffie-Hellman anahtar değişimi, sayısal imzalar, erişim kontrolü, kimlik kanıtlama protokolleri, parolalar, akıllı kartlar, biyometrik sistemler, güvenlik standartları, açık-anahtar altyapısı, SSL ve Kerberos protokolleri

ELE 469

İletişim Ağı Eniyilemesi

 

3

Mühendislik sistemlerinin matematiksel programlama kullanılarak modellenmesi ve eniyilenmesi

ELE 471

Sezim ve Kestirim Teorisi

Ön koşul: ELE 273

3

Rastgele parametreler. Yanlılık kestirimi. Minimum varyanslı yansız kestirim. Cramer-Rao alt sınırı. Doğrusal modeller. Doğrusal yansız kestirimler. Maksimum olabilirlik kestirimi. En küçük kareler metodu. Momentler. Genel ve doğrusal Bayes kestirimleri. Parametre kestirimlerinin tanımlanması. İşaret kestiriminin tanımlanması.

ELE 472

Bilişim Kuramı

Ön koşul: ELE 273

3

Bilginin tanımı, dağınım, birleşik dağınım, karşılıklı bilgi, türevsel dağınım, bilgi kaynakları ve kaynak kodlaması, kanal kodlaması, toplanır beyaz Gauss gürültü kanalları.

ELE 473

Sayısal Görüntü İşleme

Ön Koşul: ELE 371

3

Sayısal görüntü işlemenin temelleri. Görüntü analizi. Kenar tanıma teknikleri. Gri seviyeli görüntü analizi. İkili düzende görüntü analizi. Örüntü tanıma ve analizi. Nokta şekillerin analizi. Frekans alanında analiz. Dalgacık ayrışımı. Optik karakter tanıma. Sembol tanıma.

ELE 474

Sayısal Sinyal İşleme

Ön Koşul: ELE 371

3

Ayrık zaman sinyalleri ve sistemleri. Örnekleme ve yeniden oluşturma. Doğrusal zamanla değişmeyen sistemler. Z-dönüşümü. Ayrık zaman sistemleri için yapılar. Ayrık Fourier dönüşümünü kullanarak sinyallerin Fourier analizi. Sayısal süzgeç tasarım teknikleri. Hızlı Fourier dönüşüm teknikleri. En iyi süzgeçler ve doğrusal ön tahmin.

ELE 475

Uzaysal Dizilimli Sinyal İşleme

 

3

Sensör dizilimleri, geliş açısı, açı bulma. Çok boyutlu Fourier dönüşümü. Düzlem dalga ayrışımı, çözünürlük, uzaysal örtüşme. Hız analizi, faz hızı, grup hızı. Zaman alanında kaydır topla, aradeğerleme, frekans alanında faz yönlendirme. En iyi dizilim işleme: Uzaysal ilinti, en küçük değişinti kestirimi. MVDR, MUSIC ESPRIT yöntemleri. Dizilim görüntüleme. Radar, sonar, jeofizik, tıbbi alanlardaki uygulamalar.

ELE 480

Kestirime Giriş

Ön koşul: ELE 273

3

Rastgele girdili doğrusal dinamik sistemler. En küçük kareler kestirim yöntemi, toplu ve tekrarlamalı en küçük kareler kestrimi, en iyi doğrusal yansız kestirici, en büyük olasılık kestirimi, ortalama kareli kestirim, durum kestirimi ve kalman süzgeci, genişletilmiş kalman süzgeci, Kalman-Bucy süzgeci, parçacık süzgeci, ve bunların elektrik ve elektronik mühendisliğinde uygulamaları.

ELE 481

Güç Sistem Analizi

 

3

Elektrik enerji sistemlerine giriş. Temel kavram ve elektriksel cihazlar. Tek fazlı ve üç fazlı sistemlerde güç hesapları. Güç çarpanının düzeltilmesi. Güç sistemlerinin modellenmesi. Dağıtım ve taşıma sistemi kabloları. Kısa devre hesapları. Güç sistemlerinde sigortalar, kontaklayıcılar ve kesiciler. Düşük gerilim sistemlerinde ölçüm yöntemleri. Topraklama kavramı ve topraklama yöntemleri. Dokunma ve adım gerilim hesaplamalarına giriş.

ELE 482

Güç Sistem Analizi II

Ön koşul: ELE 481

3

Güç sistemlerine giriş. İletim hat parametreleri; endüktans ve kapasitans. Kısa, orta ve uzun hat modelleri ve akım-gerilim ilişkileri. Dönüştürücü ve üreteçlerin elektriksel özellikleri. Güç sistemlerinin modellenmesi. Simetrik kısa devre analizi. Kesici seçimi. Simetrili bileşenler teorisi. Pozitif, negatif ve sıfır bileşen devreleri. Güç sistemlerinde simetrisiz kısa devreler; faz-toprak, faz-faz ve iki faz-toprak kısa devre analizleri. Güç sistemlerinin matris analizi ve çözüm metotları. Yük akışı. Güç sistemlerinde kararlılık.

ELE 483

Elektrik  Piyasaları

 

3

Elektrik Piyasasını öğrenmeleri,  piyasa içinde kendilerine olan güvenlerini kazanmaları nedeniyle başarılı ve verimli olmalarınıa sağlayarak,  kişisel ve kurumsal kazanımlara katkı sağlamak.

ELE 484

Yüksek Gerilim Kesicileri

 

3

Kesiciler ve güç devresi kesme hakkında genel bilgi. Güç sistemlerinde devre açma-kapama analizi. Kesici ark fiziği. Ark kesme yöntemleri. Kesici tipleri ve yapıları. Kesiciler için test metotları. Gazlarda akım gerilim karakteristiği. Katotlardan elektron yayımı. İyonizasyon ve iyonizasyona zıt olaylar. Delinme düzenekleri. Elektronegatif gazlarda delinme düzenekleri. Yıldırım deşarjları. Korona deşarjları. Sıvı ve katı yalıtkanlarda delinme düzenekleri. AC, DC ve darbe gerilimlerinin üretilmesi ve ölçülmesi.

ELE 485

Enerji Dağıtımı I

 

3

Elektrik enerjisinin özellikleri ve enerji dağıtım sistemleri. Hat sabitleri ve hesaplanış yöntemleri. Normalden farklı gerilimin cihaz ve makinelere etkisi. Hat iletken kesitlerinin belirlenmesi. Bir noktadan yüklü hatlar. Enerji dağıtım şebekeleri. Noktasal yüklerle yüklü hatlar ve kesit hesabı. Yayılı yükler ve güç yoğunlukları. Toplu ve yayılı yüklerle çalışan hatlarda kesit hesabı. Transformatör yerlerinin tayini ve güçlerinin hesabı. Direkler, tepe kuvvetlerinin bulunması ve tiplerinin belirlenmesi. Alçak gerilimli enerji dağıtım projesinin hazırlanma esasları.

ELE 486

Enerji Dağıtımı II

 

3

Orta gerilim hatları ve şebekeleri. Normlaştırılmış gerilim kademeleri ve ekonomik işletme geriliminin belirlenmesi. Dağıtım hatlarında hat iletken kesitinin ısınma ve mukavemet esasına göre belirlenmesi. Hat arızaları. Boyuna ve enine gerilim düşümü hesabı. Hat iletken kesitinin kısa devre akımına göre hesabı. Ekonomik hat iletken kesitinin belirlenmesi. Çift taraftan beslenen hatlarda güç kompanzasyonu ve kesit hesapları. Enerji kaybı hesapları.

ELE 487

Enerji Hatları

 

3

Enerji hatları iletken seçimi. Enerji hatları malzemelerinin mukavemet ve aşırı gerilimlere karşı hesapları. Yüksek gerilim hatlarında koruma açısı hesabı ve zincir eğrisi denklemi. Sehim hesaplanması ve sehim verme metotları. Tel çekme hesapları ve enerji taşıma hatlarına gelen ek yükler. Direkler arası açıklıklar ve hesaplamaları. Ekonomik ve kritik açıklıkların hesaplamaları. Direkler ve kafes direk hesaplamaları. Beton direkler ve hesaplamaları. Hava hatlarında topraklama direnci. Enerji iletim kararlılığına giriş.

ELE 488

Aydınlatma Tekniği

 

3

Işık teorileri. Göz, görüm duyarlılığı ve görme çeşitleri. Işık yansıtma yutma ve geçirme olayları. Aydınlatma terimlerinin tanımı. Aydınlatma çeşitleri. İç aydınlatma sistemleri ve hesapları. Aydınlatma ön (Avan) projesi hazırlanma esasları. Sorti, linye, kolon ve ana kolon hatlarının teşkili. Tatbikat projesi hazırlanma esasları. Yol aydınlatmasına giriş. İç tesisatta düşük güç katsayısını düzeltme yöntemleri, gerilim düşüm hesapları. Dış aydınlatma.

ELE 489

Elektromekanik Enerji Dönüşümü

Ön koşul: ELE 311

3

Döndürme momenti, iş, güç, Newton’un dönme kanunu, manyetik alanlar, manyetik devreler, ferromanyetik malzemeler. Elektrik makinelerinin yapısı. Dönüştürücülerin yapısı ve çeşitleri. Eşzamansız makinenin yapısı ve çalışma ilkesi. Eşzamanlı makinenin yapısı ve çeşitleri. Doğru akım (DC) makinelerin temelleri.

ELE 494

Sanayi Odaklı Bitirme Tasarım Projesi

 

1

ELE 498

Serbest Araştırma Dersi I

 

3

Bu derslerde öğrenci anlaştığı bir öğretim görevlisiyle belirledikleri bir konu üzerinde araştırma yapar ve dönem sonunda yazdığı bir rapor veya sunumla bu araştırmanın sonuçlarını ifade eder.

ELE 499

Serbest Araştırma Dersi II

Ön koşul: ELE 498

3

 

Notlar:

  1. ELE 264 dersi BİL 265 dersi ile eşdeğerdir.
  2. ELE 264: 2021 girişlilerden itibaren, daha önce ELE 263/BİL264 veya ELE 263L/BİL 264L almamış olanların ELE 264/BİL 265 alması gerekmektedir. Daha önce ELE 263/BİL264 , ELE 263L/BİL 264L derslerinin herhangi birini almış olanlar bu eski derslerden sorumludur.
  3. ELE 362 : 2021 girişlilerden itibaren, daha önce BİL362 veya BİL 362L almamış olanların ELE 362 alması gerekmektedir. Daha önce BİL362 veya Bil 362L derslerinin herhangi birini almış olanlar bu eski derslerden sorumludur.

Bölüm Seçmeli Ders: ELE 4xx, ELE 5xx kodlu ve en az 3 kredili olan bütün dersler bölüm seçmelidir. Sadece ELE 495 zorunlu derstir. Bunların dışında BİL 361 ve BİL 452 dersleri de bölüm seçmeli olarak alınabilir.

 

Üniversite Seçmeli Ders: Mühendislik Fakültesi dışındaki 3 veya daha fazla kredilik derslerden seçilir. Yabancı dil dersleri Üniversite seçmeli olamaz. 

 

Fakülte Seçmeli Ders: Öğrenciler bir veya iki adet Fakülte Seçmeli Ders almalıdır. Bu ders aşağıdaki ders havuzundan seçerek alınabilir:

 

BİL 211 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II

BİL 212 VERİ YAPILARI

BİL 214 SİSTEM PROGRAMLAMA

BİL 361 BİLGİSAYAR MİMARİSİ VE ORGANİZASYONU

BİL 420 SİBER GÜVENLİĞE GİRİŞ

BİL 441 YAPAY US

BİL 452 VERİ İLETİŞİMİ VE BİLGİSAYAR AĞLARI

BİL 461 İŞLETİM SİSTEMLERİ

BİL/YAP 470 YAPAY ÖĞRENME

BMM 206 MÜHENDİSLER İÇİN FİZYOLOJİ

BMM 302 BİYOMEDİKAL ENSTRUMANTASYON

BMM 316 BİYOMEDİKAL ALGILAYICI VE ÇEVİCİRİCİLER

BMM 491 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ

END 214 OLASILIK ve İSTATİSTİK II

END 294 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I

END 395 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II

END 306 BENZETİM SİSTEMLERİ

END 471 KALİTE PLANLAMA VE KONTROL

END 419 ZAMAN SERİLERİ VE TAHMİN

END 423 KARAR ANALİZİ

END 426 LOJİSTİK

END 428 ÇİZELGELEME

END 429 ENERJİ SİSTEMLERİ PLANLAMA

MAK 201 TERMODİNAMİK

MAK 302 ISI TRANSFERİ

MAK 473 İNSANSIZ HAVA ARACI TASARIMI

MBN 201 MALZEME BİLİMİ I

MBN 312 KATIHAL FİZİĞİ

MBN 425 GÜNEŞ PİLLERİ

MBN 439 OPTOELEKTRONİK MALZEMELER VE UYGULAMALARI

 

UYARI: Öğrenci seçmeli ders alırken danışmanının sözlü onayını almakla yükümlüdür.