Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Üstü Programı

Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli Yüksek Lisans programını tamamlama süresi en çok 4 yarıyıldır. Kredili derslerini ve seminer, yayın etiği derslerini başarı ile tamamlamış, ancak tez çalışmasını 4 yarıyılda tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyenler için 2 yarıyıl ek süre verilir.

Öğrenciler ELE 599 Tez dersini almadan önceki dönemlerde diğer ders yükümlülüklerini tamamlamış olmalıdır.

Tezli yüksek lisans programı şu şekildedir:

 • 7 Ders (Toplam en az 21 kredi)
 • ELE 597 Seminer Dersi (Kredisiz)
 • FBE 600 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (Kredisiz - zorunlu)
 • ELE 599 Yüksek Lisans Tezi

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz Yüksek Lisans programını tamamlama süresi en çok 4 yarıyıldır. Bu süre içerisinde programı tamamlayan öğrencilere en çok 2 yarıyıl ek süre verilir. Bilimsel hazırlık programında geçen süre yüksek lisans programına eklenmez. Tezsiz yüksek lisans programı şu şekildedir:

 • 10 Ders (Toplam en az 30 kredi)
 • FBE 600 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (Kredisiz - zorunlu)
 • ELE 598 Bitirme Projesi (Kredisiz)

Not:

 • Tezli Yüksek Lisans Programında öğrenciler en fazla 2 adet 4xx kodlu ders alabilirken, Tezsiz Yüksek Lisans Programında öğrenciler derslerinin en fazla 3 tanesini 4xx kodlu derslerden alabilirler.
 • Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında öğrenciler tamamlamakla yükümlü oldukları ders yüklerinin en az yarısını kendi Anabilim Dalı derslerinden veya Anabilim Dalı tarafından kabul edilen derslerden almalıdırlar.

Dersler

Ders Kodu Ders Adı Kredi
ELE 501 Doğrusal Sistemler 3 Kredi
Dönüşüm tekniklerinin gözden geçirimi. Doğrusal uzaylar. Doğrusal işleçler. Değer uzayı ve boş uzay. Öz vektörler. Tekil değer ayrışımı (SVD). Düzgüler. Doğrusal sistem tanımı: giriş çıkış ve durum değişkeni tanımları, zamanla değişmez ve zamanla değişen sistem tanımları. Kesikli zaman sistemler. Kipsel ayrışım. Doğrusal sistem çözümlemesi: denetlenebilirlik, gözlenebilirlik ve kararlılık
ELE 502 Optimal Kontrol 3 Kredi
Kestirim kuramının temelleri. Kesikli-zaman Kalman süzgeçleme. Sürekli-zaman Kalman süzgeçleme. Kalman süzgeçlerinde tasarım ve gerçekleştirme. Doğrusal-olmayan sistemlerde kestirim. Durum uzayı ve polinom sistemler için optimal stokastik kontrol.
ELE 503 Doğrusal Olmayan Sistemler 3 Kredi
Doğrusal olmayan davranış, faz uzayında analiz, Lyapunov kararlılık analizi ve tanımlar, tanımlayan fonksiyon analizi, Lie cebri, geribeslemeli doğrusallaştırma, giriş / çıkış doğrusallaştırması, giriş / durum doğrusallaştırması, sıfır dinamiği ve iç kararlılık, kayma kipli kontrol, doğrusal olmayan gözleyiciler, robotik ve mekatronikte uygulamalar.
ELE 504 Dijital Kontrol Sistemleri 3 Kredi
Nyquist örnekleme teoremi, z-dönüşümü, ters z dönüşümü, konvolüsyon özelliği, ilk değer teoremi, son değer teoremi, fark denklemlerinin türleri (MA, AR, ARMA, ARMAX), G(s)'den G(z)'nin elde edilmesi için yaklaştırma yöntemleri, s-domeni'nden z-domenine eşleştirme, blok diyagramların z dönüşümü ifadelerinin elde edilmesi, kararlılık analizi, Jury kararlılık testi, Routh kriteri, Gerçekleme yöntemleri (Direkt, Seri, Paralel ve Merdiven), Kararlı hal hata analizi, kök yer eğrileri ve tasarım, Raggazzini nin doğrudan tasarım yöntemi, ayrık PID kontrolörü, ayrık zamanda durum uzayı gösterilimi, yapısal özellikler (kontrol edilebilirlik, gözlenebilirlik), ayrık sistemler için Lyapunov kararlılık analizi, kutup yerleştirme (Bass-Gura ve Ackermann yöntemleri), ayrık zamanlı gözleyiciler.
ELE 505 Sistem Tanılama 3 Kredi
Sistemler ve modeller. Klasik tanıyım yöntemleri: dürtü, basamak ve sinüssel sinyal testleri. İlinti işlevlerine dayalı tanıyım yöntemleri. Parametre kestirim yöntemleri: en küçük kareler, genelleştirilmiş en küçük kareler, yardımcı değişkenler yöntemleri, öngörme hatası yöntemi, en büyük olabilirlik yöntemi. Özyineli paremetre kestirimi yöntemi. Zamanla değişen doğrusal modellerin özyineli tanıyımı. Model geçerlilik sınaması.
ELE 506 Gürbüz Kontrol 3 Kredi
Kontrol sistemlerinde gürbüzlük problemi. Duyarlılık ve belirsizlik. Gürbüz kararlılık ve kararlılaştırma. Kharitonov ve polinom yaklaşımları. Lyapunov ve matris yaklaşımları. Transfer fonksiyonu yaklaşımları. Gürbüz kontrol sistemi tasarımı: H2 ve H kontrol yöntemleri, -sentezi yöntemi, niceliksel geribesleme kuramı
ELE 507 Çok Değişkenli Kontrol 3 Kredi
Çok değişkenli sistem gösterimi, SSD, TMD, MFD, PMD. Kontrol edilebilirlik, Gözlenebilirlik. Kalman ayrışımı. Polinom matrisler: indirgenemez MFD, gcrd, gcld. Wolovich yapı teoremi. Durum geribeslemesi. Durum gözetleci. Bağsızlaştırma (decoupling). Smith-McMillan biçimi. Çok değişkenli kutup ve sıfırlar. Kapalı döngü kararlılığı. Optimal kontrole giriş.
ELE 508 Uyarlamalı Kontrol 3 Kredi
Sistem modelleri. Parametre kestirimi. Model dayanaklı uyarlamalı denetim: MIT ve SPR kuralları. Özayarlamalı denetim: otomatik ayarlama, kazanç listeleme. Kararlılık, yakınsaklık ve gürbüzlük.
ELE 509 Akış Kontrolü 3 Kredi
Sonlu boyutlu ve sonsuz boyutlu sistemler, Kısmi diferansiyel denklemlerin nümerik çözümlerinin elde edilmesi, Sınırdan kontrol problemi, tekil değer ayrışımı, dengeli model indirgeme, modelleme problemleri, bir boyutlu örnekler, iki boyutlu örnekler, uyumlu ortogonal ayrışım, akışkanlar dinamiğinde uygulamalar.
ELE 511 Robotik Ve Algılama 3 Kredi
Robot kolları (Manipulatörler), robot kolu kinematiği, manipulatör yörüngesi planlama, algılama sistemleri; mesafe algılama, yakından algılama, dokunarak algılama, hareketli robotlar; harita yapma, yörünge planlama, yönlendirme (navigasyon), engelden kaçınma, hedef tanımlama, hedef izleme.
ELE 512 Uçuş Kontrol Sistemleri 3 Kredi
Uçakların hareket denklemleri. Uçakların dinamiği ve kararlılığı. Kontrol sistemleri tasarım yöntemlerinin gözden geçirilmesi. Kararlılık kuvvetlendirme sistemleri. Yönelim kontrolü sistemleri. Uçuş rotası kontrolü sistemleri.
ELE 513 Yapay Sinir Ağları 3 Kredi
Bilgi sunumu ve öğrenme biçimleri. Sinir ağlarında uyarlama ve genelleme. Biyolojik nöronlarla karşılaştırmalı ortak sinir ağı temel biriminin yapısı. Perceptron ve çok katlı perceptron. Hata geriye yayma öğrenme algoritmaları. Hata geriye yayma algoritmalarında bulanık mantık kontrolü. Radyal taban fonksiyonları ve öğrenme stratejileri. Geçici işleme: geçici hata geriye yayma, recurrent veya dinamik ağlar. Öğreticisiz ağlar ve öğrenme kuralları. Sinir ağlarının system kuramındaki uygulamaları ve son gelişmeler.
ELE 514 Bulanık Mantık 3 Kredi
Duru ve bulanık değişkenler, üyelik fonksiyonları ve üyelik değerleri, kural tabanı, parametrik üyelik fonksiyonları, bulanıklaştırma, durulaştırma yöntemleri, çıkarsama, öncüllerin birleştirilmesi, kural aktivasyon düzeyi, fonksiyon gerşekleme/yaklaştırma, uyarlamalı bulanık sistemler, bulanık mantığın uygulama alanları, ve uygulamaya yönelik detayların incelenmesi.
ELE 515 MATLAB ile Bilgisayarlı Kontrol 4 Kredi
MATLAB/Simulink kurulumu, program hakkında genel bilgiler. MATLAB/Simulink'e giriş, genel kullanım, programlama. Sinyal işleme yaklaşımları. Modelleme, transfer fonksiyonu çıkarma, durum uzayı gösterimleri. Türevsel, oransal, integral (PID) kontrolcüler. Kök yer eğrisi, Bode frekans cevabı. Dijital kontrol sistemleri. Çeşitli mühendislik uygulama ve örnekleri
ELE 516 Akıllı Sistemler 3 Kredi
Zeka ve Yapay Zeka (YZ) kavramları. YZ yaklaşımları. YZ unsurları. YZ teknikleri: Bulanık mantık, Genetik Algoritma, Tabu Araştırma, Uzman sistemler ve Yapay sinir ağları (YSA). YSA'ya giriş. İleri beslemeli ağlar, Öğreticili öğrenme algoritmaları. Endüstriyel uygulamalarda YSA kullanımı, bulanık mantık, denetim uygulamaları.
ELE 517 Yapay Görme 3 Kredi
Düşük düzeyli özelliklerin çıkarsanması, sınır ve bölge tabanlı analiz, segmentasyon ve gruplama, parlaklık ve renk, gölge etkileri ve gölgeli resim bilgisinden bilgi türetimi, fotometrik ve binoküler stereo, optik akış ve hareket, kestirim, kesin ve zayıf modellenmiş görme, görme sistemlerinin entegrasyonu, gerçel zamanlı görme.
ELE 518 Sürü Sistemleri 3 Kredi
Cok elemanlı (sürü) sistemler konusundaki son gelişmeler ve kritik incelemeler. Hayvan sürüleri ve robot sürülerinin davranışları arasındaki analojiler, bunların matematiksel olarak modellenmesi ve analizi. Basit elemanların oluşturduğu sürülerde elemanlar arası etkileşim, kollektif ve dağılmış zeka, koordinasyon ve akıllı sistemler.
ELE 519 Gömülü Sistemler 3 Kredi
Gömülü Sistemler uygulama alanları ve proje yönetimi. Mikroişlemci yapıları, CPLD ve FPGA mimarisi, VHDL Programlama. Test bench yazımı ve hata ayıklama. Veriyolu standartları, Parallel Bus, ARM veriyolu, PLB, UART, SPI, I2C, TDM, Ethernet, Fiziksel Arayüzler. FPGA’de işlemci tasarımı. Diğer gömülü sistem elemanları, A2D, D2A
ELE 520 Yarıiletken Aygıt Fiziği 3 Kredi
ELE 521 Mikrodalga Elektroniği 3 Kredi
Dağılma parametreleri ile aktif ve pasif sistem analizi, mikrodalga devre elemanları, eşleme devreleri, yükselticiler, mikrostrip hatları ve diğer transmisyon ortamlarının analizi, mikrodalga tümleşik devreler.
ELE 522 CMOS VLSI Tasarımı 3 Kredi
Mikroelektroniğin temellerinin gözden geçirilmesi. CMOS ve BiCMOS teknolojileri. CMOS fabrikasyon yöntemleri. CMOS tasarım işlemleri ve sorunlar. Tasarım kuralları. Temel elektriksel ve devresel özellikler: Gecikme, Zamanlama, vs. Senkron ve asenkron devreler Yeniden ölçülendirme ve sınırları. Pratik konular ve testler. Simülasyon.
ELE 523 Analog Tümleşik Devreler 3 Kredi
BJT ve MOSFET modelleri. Analog tümleşik devre üretiminin temelleri. Tek-transistörlü yükseltici katları. Çok-transistörlü yükseltici katları. Akım ve gerilim dayanakları. Çıkış katları. Tek çıkışlı işlemsel yükseltici devreleri. İki katlı işlemsel yükseltici devreleri.
ELE 524 İleri Analog Tümleşik Devreler 3 Kredi
Mikrodalga frekansları dediğimiz, yüksek frekanslarda bütün devre elemanları farklı çalışma prensipleri gösterir. Bu yüksek frekans bölgesinde devre analiz, benzetim ve tasarım teknikleri farklılıklar gösterir. Bu ders bu konuları işlemektedir. Karşılaştırıcılar, Adaptif kutuplanma devreleri, Analog Çarpıcılar. Schmitt tetikleyicileri. Yerel salıngaç devreleri. Yük pompaları. Evre karşılaştırıcısı. Evre kenetleme döngüsü (PLL).
ELE 525 CMOS Karışık İşaret Tümleşik Devreler 3 Kredi
Uygulamaya özel tümleşik devre tasarımları günümüzde hem sayısal hem de analog devre elemanlarını barındırmaktadır. Bu tür devrelere karışık işaret devreler denir. Bu tür devreleri sadece sayısal ya da sadece analog analiz ve tasarım yöntemleriyle ele almak yeterli olmaz. Bu ders karışık işaret devreleri incelemektedir.Veri eviricileri devrelerinin temelleri ve özellikleri. Veri evirici devrelerinin modelleri ve mimarileri.Gürültü spektrumu biçimlendiren eviriciler. R-2R, gerilim ve akım modu sayısal-analog çevirgeçler. Örnekle-tut devreleri. Analog-sayısal çevirgeç devreleri.
ELE 526 Analog Süzgeç Tümleşik Devreler 3 Kredi
Analog süzgeçlerin temelleri ve özellikleri. Etkin-RC, MOSFET-C, gm-C süzgeçler. Anahtarlanmış sığa süzgeçler. Anahtarlanmış akım süzgeç devreleri. Log-bölgesi ve karekök bölgesi süzgeç devreleri.
ELE 527 Enstrümentasyon ve Deneysel Yöntemler 3 Kredi
İstatistiksel analizin ölçüm sistematiğine uygulanması, Ölçüm sistemlerinde veri toplama, LabView ile programlamaya giriş, Sıcaklık/Titreşim/Basınç sensörlerinden veri toplama, Ölçüm ve enstrumantasyonda temel elektronik devreler, çeşitli uygulama deneyleri
ELE 528 Süperiletken Elektroniği I 3 Kredi
Süperiletkenlik teorileri (Ginzburg-Landau teorisi, BCS teorisi), düşük mantetik alan altında süperiletkenlerin elektrodinamiği, Josephson Eklemleri, Süperiletkenlerde Meissner durumu, ikinci tip süperiletkenlerin teori ve teknolojileri, güç elektroniği alanındaki uygulamalar (Kablolar, motorlar, jeneratörler, hatalı akım sınırlayıcıları, maglev), sensör ve VLSI uygulamaları (Magnetokardiyografi, magnetoensefalografi, tahribatsız muayene sistemleri, savunma ve uzay uygulamaları)
ELE 529 Süperiletken Elektroniği II 3 Kredi
Süperiletken elektroniğinin uygulama alanları, süperiletken tabanlı optik/termal sensörler (geçiş kenarı bolometreleri, sıcak elektron bolometreleri), Josephson eklemleri, süperiletken tabanlı manyetik alan sensörleri, bilgisayar destekli tasarım araçları, hızlı tek akı kuantumu tabalı devreler, süperiletken entegre devre tasarım teknikleri, çok düşük sıcaklık karakterizasyon teknikleri ve sistemleri
ELE 530 İleri Elektromanyetik Teorisi 3 Kredi
ELE 531 Mikrodalgalar 3 Kredi
Elektromanyetik dalga teorisinin kısa tekrarı. Transmisyon hatlarının frekans ve zaman domeni analizi. Dikdörtgen ve dairesel kesitli dalga kılavuzları. Mikrodalga sistemlerinin eşdeğer devre analizi. Pasif ve aktif mikrodalga devre elemanları. Empedans dönüşümü ve empedans uyumu teknikleri . Mikroşerit düzenler.
ELE 532 Antenler ve Yayılım 3 Kredi
Anten parametreleri. Doğrusal antenler. Antenlerin ışıma diyagramları ve empedans. Anten dizileri. Reflektör antenler. Yer dalgaları ve propagasyon giriş. Radar sistemlerine giriş.
ELE 533 Elektromanyetikte Sayısal Metotlar 3 Kredi
Zaman ve frekans domenlerinde elektromanyetik alan denklemleri, diferansiyel ve integral denklemlerin nümerik çözümleri, sonlu-fark ve sonlu-eleman metotları, momentler metodu, hızlı çözüm teknikleri
ELE 536 Nöro Mühendislik I 3 Kredi
Hücrelerin elektriksel özelliklerine giriş: Hücresel elektrik potansiyeller, membran potansiyeli üretimi mekanizması, bilgi kodlamada elektrik potansiyelinin rolü, mürekkepbalığının dev aksonu. Hücrelerin toplu-parametre modeli, hücrelerin dağıtılmış-parametre modeli: Elektriksel değişkenler, elektriksel küçük hücreler, elektriksel büyük hücreler. Hücrelerin lineer elektriksel özellikleri: Hücresel zarların elektriksel özellikleri, elektriksel küçük hücreler, elektriksel büyük hücreler (Kablo modeli) Hodgkin-Huxley modeli: Voltaj-kıskaç tekniğiyle iyonik mekanizmaların ortaya çıkarılması, Hodgkin-Huxley modelin sentezi, dev aksonun elektrik uyarılabilirliğinin açıklaması.
ELE 537 Nöro Mühendislik II 3 Kredi
İyon Kanalları: Sinir sistemindeki hızlı sinyalizasyon iyon kanallarına olan bağı, iyon kanallarının hücre zarını çevrelemesi, tekil iyon kanallarındaki akımın kaydedilmesi, iyon kanallarının sahip olduğu karakteristikler, iyon kanallarının biyofizik, biyokimya ve moleküler biyoloji çalışmaları tarafından belirlenen yapısı.Membran Potansiyeli ve Nöronun Pasif Elektriksel Özellikleri: Hücre zarı etrafındaki yüklerin ayrışması sonucu hücre zarı dinlenme potansiyelinin oluşumu, hücre zarı dinlenme potansiyelinin açık-kapalı iyon kanalları tarafından belirlenmesi, aksiyon potansiyeli boyunca hücre zarı dinlenme potansiyelini oluşturan iyon akısı dengesinin ortadan kaybolması, Goldman denklemleri ile farklı iyonların hücre zarı dinlenme potansiyeline olan katkılarının belirlenmesi, nöronun elektriksel eşdeğer devresinin gösterimi, nöronun pasif elektriksel özelliklerinin elektriksel sinyalizasyonu etkilemesi.Aksiyon Potansiyeli: İyonların voltaj-kapılı kanallardan akmasıyla aksiyon potansiyelinin oluşumu, voltaj-kapılı iyon kanallarının özelliklerindeki değişimlerin nöronun sinyalizasyon kapasitesini geliştirmesi, iyon geçirgenliği ve voltaj-kapılı kanlalların mekanizmalarının elektrofizyolojik ölçümlerle açıklanması, kalsiyum, sodium ve potasyum voltaj-kapılı iyon kanallarının aynı köktan varolması ve benzer özellikler taşıması.
ELE 541 Biyomedikal Mühendisliği 3 Kredi
Biyomedikal cihazların temel prensipleri. Temel dönüştürücüler ve prensipleri. Biyopotansiyellerin kaynakları. ENG, EMG, EKG, ERG, EEG. Biyopotansiyel elektrodlar. Sinir, dolaşım ve solunum sistemlerinin fizyolojisi ve ölçümü. Biyopotansiyel yükselteçler. Hasta bakım ve izleme sistemleri. Tedavi edici ve hayatı devam ettirme cihazları.
ELE 542 Tıbbi Görüntüleme 3 Kredi
Nükleer radyasyon ve radyoaktivite; Nükleer radyasyon deteksiyon ve ölçme tekniklerinin temelleri;Radyoterapi ve radyasyonun biyolojik etkileri; Medikal görüntü yapılandırma teknikleri; Bilgisayarlı tomografi; Ultrasonik görüntüleme; Nükleer manyetik rezonans teknikleri; Lazer uygulamaları; Termografi
ELE 543 Biyomedikal Sinyal İşleme 3 Kredi
Biyolojik işaretlerin oluşumu ve bunların genel karakteristikleri. Elektriksel, akustik, mekanik ve biyokimyasal kökenli biyolojik işaretler. Biyolojik işaretlerin algılanması. Biyolojik işaret işleme alanına bazı işaret işleme metodlarının uygulamaları; rasgele işlemler,dijital işaret işleme, frekans domeni analizi, zaman serileri analizi ve lineer öngörü, spektral kestirim,adaptif filtreleme ve şekil tanıma. Süzme ve sinyal iyileştirme örnekleri, Ön işleme ve özellik elde etme.
ELE 544 Biyomalzeme 3 Kredi
Biomalzemelere genel bir bakış, malzeme karakterizasyonu, bio uyumlu malzeme olarak kullanılan metal, seramik ve polimerik implant malzemeler, kontrollü ilaç salınımı, kompozitler, biyomalzemeye uygulanan biyolojik testler, yüzey özelliklerinin belirlenmesi ve olçüm teknikleri, yapısal özelliklerin değişiminin fizikokimyasal ve mekanik testlerle belirlenmesi, implanlarda doku uyumluluğu (yumuşak ve sert dokular için, örneğin deri, kan, kemik v
ELE 545 Biyoelektrik Olaylar 3 Kredi
Biyoelektrik kaynaklar. Tek bir hücrenin doku içinde oluşturduğu alan. Eylem (aksiyon) potansiyelinin oluşması ve lifler boyunca ilerlemesi. Silindirik yapılar ve bunlarda oluşan potansiyel. Transmisyon hattı teorisi. Vücut yüzeyi potansiyeli ve kalp kaynakları ile bağıntısı. Homogen olmayan ortamlarda potansiyel. Elektrokardiyogram. Karşılıklılık. İleri doğru problemler ve ters problemler. Empedans pletizmografisi. Empedans tomografisi. Sayısal metotlar. Görüntü metodu.
ELE 546 Biyoelektrik ve Biyomanyetik 3 Kredi
Vector analizi. Elektrik kaynakları ve alanları. Hücre zarı biyofiziğine giriş. Aksiyon potansiyeli. Kalbin elektrofizyolojisi. Elektrokardiogram (ECG). Elektrik ve manyetik alanlar. Elektroensefalogram (EEG). Manyetik elektroensefalogram (MEG).
ELE 547 Biyomedikal Optik 3 Kredi
Spektroskopi (SPY). EM ışıma-madde etkileşimi. Morötesi ve görünür dalga SPY. Rastgele ortamda dalga propagasyonu ve saçılım. Doku içinde ışık yayımı. Monte-Carlo yöntemi. Radiative transfer theory. Floresans spektroskopisi. Laser-doku etkileşimi ve ısı oluşumu. Uygulamalar.
ELE 548 Elektromanyetik Dalgaların Biyolojik Etkileri 3 Kredi
Elektromagnetik dalga kaynakları, yayılımı ve yutulumu. Düşük frekanslı dalgaların insanlarla etkileşimi. Biyolojik dokuların elektromagnetik özellikleri. Elektromagnetik dalgaların hücresel ve moleküler etkileri. Yüksek frekanslı dalgaların insanlarla etkileşimi, indüklenen alanlar ve akımlar. SAR ve ısıl etkiler. Tedavide elektromagetik dalgaların kullanılması ve hipertermiya. Etkileşimi belirleme yöntemleri, ölçüm ve hesaplama düzen ve yöntemleri. Maruz kalma çeşitleri, epidemiolojik çalışmalar, laboratuar deneyleri, hayvan ve doku deneyleri. Uluslararası standartlar ve uygulamaları.
ELE 549 Biyomekanik ve Doku Mekaniği 3 Kredi
Doğrusal viskoelastisitede temel konular, mekanik modeller, viskoelastik fonksiyonlar, Boltzmann sabiti, integraller, doğrusal viskoelastik malzemelerin dinamik davranışları, quasi-doğrusal viskoelastisite. Dokuların karekteristik özellikleri, dokuların viskoelastik davranışının teorileri ve modelleri. Doku mekaniğinin klinik uygulamaları.
ELE 551 Optik 3 Kredi
Geometrik optik, dalga optiği, Fourier optiği, girişim, saçınım, optik süzgeçler, polarizasyon, ışığın yayılımı, optik dalga kılavuzları, rezonatörler, fiberler, istatistiksel optik.
ELE 552 Fotonik 3 Kredi
Fotoniğe giriş; fotonları kontrolün bilim ve teknolojisi. Işığın foton teorisi ve ışığın madde ile girişimi: Ani emisyon, absorpsiyon ve destekli emisyon. Lazerler ve lazer yükselticileri. Generik lazerler, özel lazer sistemleri. Yarıiletken lazerler, ışık yayan diyotlar ve ışık dedektörleri. Eletro-optik ve elektro-akustiğe dayalı diğer aygıtlar. Doğrusal olmayan optik.
ELE 553 Optik Haberleşme 3 Kredi
Optik iletim sisteminin içeriği. Optik ara bağlantıları.Optik fiberler. Optik kaynaklar. Lazer prensipleri. Optik seziciler. Optik cihazlar. Noktadan noktaya haberleşme sistemi. Tek kanallı sistemler. Modülasyon. Çok-durumlu kodlama. İşaret algılama. İletim sistemlerinin fiziksel sınırları ve karakteristikleri. Spektrum analizleri. Optik ağ teknolojileri ve ağ topolojileri.
ELE 554 Opto-Elektronik 3 Kredi
Yalıtkan dalga kılavuzları ve optik fiberler. Yarı-iletken fiziği, LEDler, Lazerler ve Optik yükselticiler, Modülatörler, anahtarlar, bazı optik haberleşme aygıtları (WDM). Güncel araştırma konularından plazmonik ve fotonik kristaller.
ELE 555 Fourier Optiği ve Holografi 3 Kredi
Fourier dönüşümünün ve doğrusal sistemler teorisinin optiksel olaylara uygulanması, ışığın yayılımı, saçılması, dalga önyüzü kiplemesi, optik sinyal işleme, Fresnel ve Franhoufer yaklaşımları, lenslerin görüntüleme özellikleri, optik görüntüleme sistemlerinin analizi, analog ve dijital optik sinyal işleme, holografi.
ELE 556 Lazerler 3 Kredi
ELE 557 Güneş Enerji Sistemleri 3 Kredi
Güneş enerji teknolojisinin temelleri, tasarım ve uygulamaları, güneş enerji dönüşümü, güneş pilleri, foto-elektro-kimyasal hücreler, termo-elektrik kaynaklar, enerji dağıtım ve depolama. Foto-voltaik teknolojisindeki trendler, güneş panellerin üretim teknikleri, malzeme bilgileri, çevresel etkiler. Alternatif enerji kaynaklarindan rüzgar ve biyo-kütle gibi diğer enerji kaynakları hakkında kısa bilgi.
ELE 561 Kablosuz Haberleşme 3 Kredi
Kablosuz transmisyon, ortam erişim kontrolü, çoklama teknikleri, haberleşme sistemleri, GSM, uydu sistemleri, yayın sistemleri, kablosuz LAN, mobil TCP, mobilite desteği.
ELE 562 Uydu Haberleşme Sistemleri 3 Kredi
Uydu iletişim sistemlerinin temel yapısı. Yer-terminali, antenler, vericiler ve alıcı performansını etkileyen faktörler. Yörünge analizi, ekvatörel, kutupsal ve eğik yörüngeler. Dairesel ve eliptik yörünge. Alçak, orta ve senkron yörüngeler. Uyduların temel yapısı ve özellikleri. Link tasarımı. İletişim ortamı ve dalga yayılmasının link tasarımına etkileri. Analog ve sayısal uydu haberleşme sistemleri. Uydudan TV yayını. UHF, SHF ve EHF uydu iletişim sistemleri. INTELSAT, EUTELSAT, INMARSAT ve GPS gibi bazı işletim sistemlerinin kısa tanımı. Gezgin SATCOM sistemleri üzerine örnekler
ELE 563 Haberleşme Ağları 3 Kredi
Telefon, internet, kablosuz ağlar; mimari ve protokoller, yöneltme algoritmalari, ağ tasarımı ve yönetim sistemleri, ağ simülasyonu ve performans analizi, trafik ölçümü, katmanlı ağ yapıları, hata kontrol mekanizmaları, paket anahtarlama, devre anahtarlama, çoklama yöntemleri, ağ güvenliği.
ELE 564 Sayısal Haberleşme 3 Kredi
M-li ASK, M-li PSK, M-li FSK, ve M-li QAM gibi modülasyon tekniklerinin kısa tekrarı. Hata yakalayan ve düzelten kodlama teknikleri. Blok ve evrişimsel kodlama. Tümleşik kodlama ve modülasyon, Trelis kodlanmış modülasyon. Değişik modülasyon sistemleri için kodlamanın bit hata oranına etkisi. Kodlama kazancı. Yayılı izge (spread spectrum) teknikleri, doğrudan dizili (direct sequence), frekans atlamalı ve melez (hybrid) sistemler. Olasılık kuramı ve olasılıksal süreçlerin kısa tekrarı. Rastgele değişkenlerin toplamı. Merkezi limit (central limit) teoremi. Sönümlü kanalların sınıflandırılması. Frekans seçmeli ve seçmesiz sönüm, hızlı ve yavaş sönüm. Gölgelenme. Sönüm ve gölgelemenin bit hata oranına etkileri. Çeşitleme ve birleştirme yöntemleri. seçmeli, anahtarlamalı, eşit güçle ve maximum oranla birleştirme. Çözümleme (detection) öncesi ve sonrası birleştirme. Çoklu giriş (multiple access) yöntemleri, FDMA, TDMA, CDMA, ALOHA, CSMA, token ring. Sönümlenmenin veri aktarım oranına etkisi.
ELE 565 Radar Sinyal İşlemenin Temelleri 3 Kredi
Sinyal modelleri, örnekleme ve kuantalama, dalga formları, FMCW radar sinyal işleme, Doppler işleme, sabit yanlış alarm oranı, sentetik açıklıklı radar görüntüleme.
ELE 566 Mobil Haberleşme Sistemleri 3 Kredi
Gezgin iletişimde yayılma ortamı. Sönümlenme ve gölgelenme. Düz ve engebeli arazide yayılma kaybı. Bina içi ve dışı haberleşmesi. Bitki, ağaç, bina vb. engellerin etkileri. Sönüm süresi ve oranının hesaplanması. Sönümlemenin zararlarını azaltma yöntemleri. Gezgin iletişim sistemlerinde karışmanın kaynakları ve etkilerinin hesaplanması. Frekans planlaması ve hücre kavramı. Sistem tasarımının temelleri. Bazı gezgin iletişim sistemlerinin kısa tanıtımı, GSM, DECT, IS-95. Kişisel iletişim servisi, hava-yer iletişimi, gezgin kullanıcılı uydu haberleşme sistemleri
ELE 567 Haberleşme Sistemleri için Makine Öğrenmesi 3 Kredi
Makine öğrenmesinin temelleri; MATLAB, Python, Keras gibi makine öğrenmesinin temel yazılım araçları; Haberleşme uygulamaları örnekleri
ELE 568 Ağ Bilimi 3 Kredi
Ağ biliminde temel kavramlar ve araçlar, ağların matematiği, ağ bilimi uygulamalarında veri analizi, kimyasal ağlar, fiziksel ağlar, biyolojik ağlar, şehir ve bölge planlamasında ağ bilimi, sosyolojik ağlar, güzel sanatlar alanlarında ağ bilimi uygulamaları, ekonomik verilerin ağ bilimi açısından irdelenmesi, sosyolojik ağ bilimi uygulamaları, tıpta ağ bilimi uygulamaları, diğer ağ bilimi uygulamaları.
ELE 569 İletişim Ağı Eniyilemesi 3 Kredi
Kısıtlar altında eniyileme kavramı, matematiksel sistem modelleme, doğrusal programlama, Simplex yöntemi, tamsayılı programlama, karışık tamsayılı programlama, ağ akışları, ağlarda ve çizgelerde eniyileme modellemleri, iş akışı modellemesi ve eniyilemesi, dallanma ve kısıtlama algoritmalarıyla karışık tamsayılı program çözümleri, içeri noktalar çözümleri, dinamik programlama, genetik algoritmalar, tavlama benzetimi, kablosuz algılayıcı ağlarda eniyileme modelleri, gezgin tasarsız ağlarda eniyileme modelleri, işaret işleme için eniyileme modelleri, hücresel iletişim sistemlerinde eniyileme modelleri, bilgi ve ağ güvenliği için eniyileme modelleri, insan-makine etkileşiminde eniyileme modelleri, akıllı şebekeler için eniyileme modelleri.
ELE 571 Sezim ve Kestirim Teorisi 3 Kredi
Rastgele parametreler. Yanlılık kestirimi. Minimum varyanslı yansız kestirim.Cramer-Rao alt sınırı. Doğrusal modeller. Doğrusal yansız kestirimler. Maksimum olabilirlik kestirimi. En küçük kareler metodu. Momentler. Genel ve doğrusal Bayes kestirimleri. Parametre kestirimlerinin tanımlanması. İşaret kestiriminin tanımlanması.
ELE 572 Bilişim Kuramı 3 Kredi
Enformasyon tanımı, entropi, müşterek enformasyon, belirsizlik ölçütü, enformasyon kaynakları ve kaynak kodlama, veri sıkıştırması, kanallar ve kanal kapasitesi, gürültülü kanallar, veri iletimi performans sınırları.
ELE 573 Dijital Görüntü İşleme 3 Kredi
Dijital görüntü işlemenin temelleri. Görüntü analizi. Kenar tanıma teknikleri. Gri-ölçekli görüntü analizi. İkili düzende görüntü analizi. Örüntü tanıma ve analizi. Nokta şekillerin analizi. Frekans domeninde analiz. Dalgacık ayrışımı. Optik karakter tanıma.Sembol tanıma.
ELE 574 Rastgele Süreçler 3 Kredi
Olasılık Kuramı tekrarı, Bernoulli süreci, Poisson süreci, Markov Zincirleri, Bayes çıkarımı, Hipotez Testi, MAP Kuralı, LMS Kestirimi, Parametre Kestirimi, Regresyon
ELE 575 Örüntü Tanıma 3 Kredi
Örüntü tanımanın temel kavramları, örüntü sınıfları, örüntünün özellikleri, özelliklerin elde edilmesi, sınıflandırma. İstatistiksel karar verme kuramı, doğrusal ayırgaç işlevleri, Bayes sınıflandırıcısı. Öğretmenle öğrenme, Olasılık yoğunluk işlevlerinin kestirimi, yeterli istatistikler ve en büyük olabilirlik kestirimi. Parametrik olamayan örüntü tanıma yöntemleri, en yakın komşu ve k-en yakın komşu kuralları, eğil tırmanma yöntemleri, ve en küçük kareler algoritması. Öğretmensiz öğrenme, öbeklendirme, özelliklerinin dikgen serilerle kestirimi. Gramere dayalı örüntü tanıma.
ELE 576 Konuşma İşleme 3 Kredi
Konuşma sinyalinin temel özellikleri. Nicemleme. Özellik çıkarma. Konuşma sinyalinin modellenmesi. Saklı Markov modelleri. Konuşma tanıma,sentezleme ve kodlama teknikleri.
ELE 577 Uyarlamalı Sinyal İşleme 3 Kredi
Ortalama karesel hata başarım yüzeyi. Uyarlanır doğrusal birleştirici. Arama teknikleri ve uyarlanır algoritmalar. En hızlı iniş algoritmaları. Newton ve LMS algoritmaları. Yanlışayar (misadjustment) ve fazla ortalama karesel hata (excess MSE). Paralel modelleme, ters modelleme ve karışma yoketme mimarileri. Örnek uygulamalar. Uyarlanır kafes (lattice) yapısı.
ELE 578 Sinyallerin Sayısal Kodlanması 3 Kredi
Örnekleme, sayısallaştırma, uyarlamalı kodlar, ses, görüntü ve video kodları, JPEG ve MPEG standartları, hata kodlama, optimum kodlar, sıkıştırma kodları
ELE 579 İstatistiksel Sinyal İşleme 3 Kredi
Bu ders, gürültü ile kirlenmiş sinyalleri ve sinyal parametrelerini tahmin etmek için istatistiksel sinyal işleme çerçevesinin kullanımını inceleyen yüksek lisans dersidir. Optimum ve optimal olmayan tahmin edicilerin yanı sıra herhangi bir kestiricinin performans sınırını da göz önünde bulunduracaktır. Olasılık, sinyal işleme ve doğrusal cebirde sağlam bir bigi birkimi gereklidir.
ELE 581 Güç Sistem Analizi 3 Kredi
Güç Sistemlerine giriş ve Sistem elemanları. İletim Hat Parametreleri ve İletim Hat Modelleri. Kısa, Orta ve Uzun Hat Çözümleri. Güç Sistemlerinin Modellenmesi. Tek hat ve Reaktans Diagramları. Güç Sistemlerinde Simetrik Kısa Devre Analizi. Simetrili Bileşenler. Güç Sistemlerinin Pozitif , Negatif ve Sıfır Bileşen Devreleri. Güç Sistemlerinde Faz –toprak , İki faz- toprak ve Faz –faz Simetrisiz Kısa Devre Analizi. Bara Admitans Matrisi ve Yük Akışına Giriş. Gauss-Seidel ve Newton Raphson metodları ile Yük akış Analizi.
ELE 582 Elektrikli ve Hibrit Araçlar 3 Kredi
Tahrik ve aktarma sistemleri, farklı hibrit (Seri, paralel, seri-paralel, mild-hafif hibrid) ve elektrikli araç (plug-in electric vehicles, fuel-cell) yapıları, performans ve güncel örnekler; Elektrikli ve hibrit taşıtların dinamik modeli, Örnek Vakalar (Zip Car, İETT); batarya çeşitleri, seçimi, şarj/deşarj kontrolü ve batarya yönetim sistemleri; şarj sistemleri, güç seviyeleri, altyapı gereksinimleri ve tasarım kriterleri; Verimlilik kavramları; Toplu Ulaşımda Elektrikli Araçlar; Yenilikçi yaklaşımlar ( şebeke ile etkileşimi, G2V ve V2G , farklı elektrik enerjisi kaynakları ve entegrasyonu,  otonom sistemler vb.)
ELE 583 Elektrik Piyasaları 3 Kredi
İnter-disipliner bir çerçevede elektrik güç sistemlerinin mühendislik, ekonomik, hukuki ve çevresel bileşenleri: Elektrik güç sistemlerinin temelleri, liberal elektrik piyasa yapıları, arz güvenliği, rezerv kapasite ve kapasite piyasaları, talep yönetimi, sürdürülebilir enerji sistemleri, temiz enerji kaynakları, karbon emisyon piyasaları, değişken ve kesintili kaynakların entegrasyonu, dağıtık üretim, akıllı şebekeler.
ELE 596 Elektrik Mühendisliğinde Özel Konular 3 Kredi
ELE 597 Seminer 0 Kredi
Tezli yüksek lisans öğrencileri için zorunlu olan bu derste öğrenciler dönem boyunca bir takım seminerlere katılmakta ve dönem sonunda kendi araştırma konularıyla ilgili bir sunum yapmaktadırlar.
ELE 598 Dönem Projesi 0 Kredi
Tezsiz yüksek lisans öğrencileri için zorunlu olan bu derste öğrenciler bir konuda araştırma yapıp rapor hazırlamaktadırlar.
ELE 599 Yüksek Lisans Tezi 0 Kredi
ELE 623 İleri Analog Tümleşik Devreler 3 Kredi
ELE 625 CMOS Karışık İşaret Tümleşik Devreler 3 Kredi
ELE 626 Analog Tümleşik Devre Filtreleri 3 Kredi
ELE 638 Terahertz ve Milimetre-dalga Uygulamaları için Nano-üretilmiş Bileşenler 3 Kredi
Ders kapsamında, terahertz teknolojisinde kullanılan temel bileşenler tanıtılacaktır. Buna ek olarak, nano üretim teknikleriyle üretilmiş anahtar, faz kaydırıcı, anten kipleyici gibi bileşenler üzerinde durulacaktır. Burada, en temel bileşen olan anahtarın mekanik (statik ve dinamik), elektrostatik ve elektromanyetik analizleri yapılarak sonlu elemanlar yöntemleriyle incelenmeye çalışılacaktır. Diğer bileşenler için de kuramsal analizden başlanarak uygulamaya kadar olan süreç üzerinden gidilecektir. Ayrıca, temel nano-üretim teknikleri de incelenecektir.
ELE 654 Fiberoptik Sistemler 3 Kredi
ELE 662 Uydu Haberleşme Sistemleri 3 Kredi
ELE 663 Haberleşme Ağları Analizi 3 Kredi
ELE 666 Mobil Haberleşme Sistemleri 3 Kredi
ELE 668 Hata Düzelten Kodlar 3 Kredi
ELE 670 Radar Sinyal İşleme 3 Kredi
Darbe Doppler Radarları; Darbe sıkıştırması; Doppler işleme; Sürekli Dalga Radarların sinyal işlemesi; mikro-Doppler tanımı ve uygulamaları; Radar ile Hedef Sezim Temelleri; CFAR Teknikleri; Yapay Açıklıklı Radar (SAR) ve sinyal işlemesi; İleri konular (dalga tasarımı, basamak frekans radarları, elektronik harp temelleri)
ELE 671 Uzaktan Algılama 3 Kredi
Uzaktan algılama temelleri; sensörler ve çeşitleri; uydu teknolojileri; optik algılama prensipleri; optik uydu görüntü işleme; radiyometrik kalibrasyon; hiperspektral görüntü işleme; SAR görüntü işleme; LİDAR ve termal algılayıcılar; Uygulamalar: sınıflandırma, hedef tespiti, nesne tanıma
ELE 672 Sentetik Açıklıklı Radar Görüntüleme 3 Kredi
Radar temelleri; radar erim denklemi; uyumlu süzgeçleme ve darbe sıkıştırması; yapay açıklı radar sistemleri; stripmap ve spotlight modları; görüntü oluşturma teknikleri; otomatik odaklanma; kalibrasyon; geometrik ve hareket düzeltmeler; polar format algoritmalar; başarım kriterleri; görüntü yorumlama; SAR görüntülerde nesne ve hedef tanıma
ELE 675 Dizilim Sinyal İşleme 3 Kredi
Uzamsal sinyaller. Sensör dizilimler ve çeşitleri. Örnekleme. Dizilim yönlendirme. Beamforming. Frekans kavramları ve örtüşme. Gelen sinyallerin yönünü belirleme. Frekans kestirimi gibi sub-space yöntemleri: MUSIC, ESPIT. Radar anten dizilim uygulamaları.
ELE 676 Elektronik Harp 3 Kredi
Elektronik harp senaryoları, sinyal yayıcı ve sensörlere giriş, RF bandı sensör sistemleri, RF tabanlı yön bulma ve yayıcı konumlama teknikleri, elektronik karşı koyma sistemleri, ECM ve ECCM
ELE 696 İleri Araştırma Konuları 3 Kredi
ELE 697 Doktora Semineri 0 Kredi
Doktora öğrencileri için zorunlu olan bu derste öğrenciler dönem boyunca bir takım seminerlere katılmakta ve dönem sonunda kendi araştırma konularıyla ilgili bir sunum yapmaktadırlar.
ELE 699 Doktora Tezi 0 Kredi
Doktora

Doktora Programı Kredi Koşulları

Tezli Yüksek Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için yükümlülükler şu şekildedir:

 • 7 Ders (Toplam en az 21 kredi)
 • ELE 597 Seminer Dersi (Kredisiz)
 • FBE 600 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (Kredisiz)
 • DYE 700 Doktora Yeterlilik Eğitimi (Kredisiz)
 • ELE 699 Doktora Tezi (Kredisiz)
 • FBE 600 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği  (Kredisiz - Zorunlu)

 

Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için yükümlülükler şu şekildedir:

 • 14 Ders (Toplam en az 42 kredi)
 • ELE 597 Seminer Dersi (Kredisiz)
 • FBE 600 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (Kredisiz)
 • DYE 700 Doktora Yeterlilik Eğitimi (Kredisiz)
 • ELE 699 Doktora Tezi (Kredisiz)

Not:

 • Öğrenciler DYE 700 dersini almadan önce kredili ve seminer derslerini tamamlamış olmalıdır.
 • Doktora Yeterlilik Sınavı Uygulama Yönergesi için tıklayınız.

Yeterlilik sınavını geçen öğrenci için bir Tez İzleme Komitesi kurulur ve bu komite ile bir tez önerisi ve üç tez izleme jürisi düzenlenir.

Bilimsel Hazırlık

Bilimsel Hazırlık Programı Dersleri

Lisans eğitimini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanları dışında yapmış Yüksek Lisans programı öğrencileri programa başlamadan önce aşağıdaki dersleri (eğer lisans programında bir eşdeğerini almadılarsa) almak zorundadır. Öğrenciler aşağıdaki alanlardan birini akademik danışmanlarının denetiminde seçerek ilgili dersleri alacaklardır.

Sinyal İşleme: MAT 201, ELE 273, ELE 371

Haberleşme: ELE 273, ELE 371, ELE 361

Kontrol: MAT 201, ELE 201, ELE 301

Elektromanyetik-Optik: MAT 202, ELE 231, ELE 331

Elektronik: ELE 201, ELE 202, ELE224

Güç Elektroniği: ELE 201, ELE 202, ELE 224

Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınan derslere devam etmek ve en az 2.0/4.0 akademik ortalama ile başarılı olmak zorunludur. Bilimsel hazırlık programı bir takvim yılı içerisinde tamamlanmalıdır. Bu süre normal eğitim süresinden sayılmaz.