Bölüm Zorunlu Dersleri

Ders Kodu Ders Adı Önkoşul Kredi
END 101 Endüstri Mühendisliğine Giriş Önkoşul: - 2 Kredi
 
END 213 Olasılık ve İstatistik I Önkoşul: - 3 Kredi
Örnek uzay, kesikli olasılık uzayları ve olasılığın klasik tanımı, olaylar cebri ve sigma cebirler; olasılık teorisinin aksiyomlar; geometrik olasılık; koşullu olasılık ve bağımsız olaylar; toplam olasılık formülü ve Bayes teoremi; rastgele değişkenin tanımı, temel özellikleri; dağılımı ve dağılım fonksiyonu; ortak ve marjinal dağılımlar; beklenen değer; varyans ve yüksek dereceden momentlerin tanımı ve özellikleri; moment çıkaran ve karakteristik fonksiyonlar; Markov ve Chebyshev eşitsizlikleri; olasılığa göre yakınsama ve büyük sayılar kanunu; zayıf yakınsama ve merkezi limit teoremi.
END 202 İş Analizi ve Tasarımı Önkoşul: - 3 Kredi
İş etüdü ve işbilimin tanımı ve kısa tarihçesi, temel kavramlar. Metot, hareket ve zaman etüdü. İşyeri, iş istasyonu ve ekipman tasarımı için ergonomi. İş yükü ve iş kapasitesi. İşçi sağlığı ve iş güvenliği.
END 214 Olasılık ve İstatistik II Önkoşul: - 3 Kredi
Örneklem ve örnekleme seçimi, verilerin düzenlenmesi ve analizi, merkezsel eğilim ölçülerin hesaplanması, dağılım ölçülerinin hesaplanması, noktasal tahmin edicilerin temel özelliklerinin incelenmesi, momentler yönteminin incelenmesi ve uygulanması, en büyük olabilirlik yönteminin incelenmesi ve uygulanması, güven aralıklarının kurulması, kitle ortalaması hakkında hipotez testleri, testin gücü ve P-değerinin hesaplanması, kitle varyansı ve standart sapması hakkında hipotez testleri, iki kitle ortalamaları hakkında hipotez testleri, iki kitle varyansının eşitliği hakkında hipotez testi, ortalamaların test edilmesi için örneklem büyüklüğünün seçilmesi, Normal, t-Student, Hi-kare ve Fisher örneklem dağılımlarının incelenmesi, regresyon modellerinin incelenmesi, korelâsyon katsayısının önemliliğinin test edilmesi.
END 294 Yöneylem Araştırması I Önkoşul: - 3 Kredi
Yöneylem araştırmasının tanımı ve tarihi gelişimi, doğrusal programlama modelleri, doğrusal programlama ile optimizasyon, Simplex ve dual Simplex algoritmaları, dualite teoremleri, duyarlılık analizi ve bilgisayar destekli doğrusal programlama.
END 307 Üretim Sistemleri Planlama Önkoşul: END 214 3 Kredi
Strateji ve üretim yönetimi, tahmin, genel üretim planlama, deterministik ve rassal stok yönetimi, malzeme ihtiyaç planlaması ve üretim kaynak planlaması, iş çizelgeleme, çekme tipi üretim (JIT) sistemi tanıtımı ve itme çekme sistemlerinin karşılaştırılması.
END 321 Rassal Modeller Önkoşul: END 213 3 Kredi
Markov zincirleri ve Markov karar prosesi, dinamik programlama (deterministik ve rassal), kuyruk teorisi, rassal programlama, belirsizlik altında karar verme.
END 395 Yöneylem Araştırması II Önkoşul: END 294 3 Kredi
Ağ modelleri: Taşıma ve atama problemleri, en küçük kapsar ağaç, en kısa yol problemi, akış problemleri ve ağ Simpleks metodu. Tamsayılı programlama modelleri ve çözüm teknikleri (dal-sınır, kesme yüzeyleri, sezgisel yöntemler), doğrusal olmayan programlama.
END 306 Benzetim Sistemleri Önkoşul: END 214 3 Kredi
Sistem benzetim yaklaşımının tanımı. Benzetim sistemlerinde kullanılan temel kavramlar. Benzetim sistem çalışmasının aşamalarının belirlenmesi. Benzetim sistemlerinde yararlanılan istatistik-olasılık kavramlarının incelenmesi. Süreksiz sistemlerin benzetim modellerinin tasarımı. Benzetim modellerinin programlanması. Kuyruk sistemleri. Rassal sayı ve değişken üretimi. Doğrulama ve geçerlilik analizi. Çıktı analizi. Üretim ve hizmet sistemleriyle ilgili örnek çalışmalar.
END 308 Tesis Tasarımı ve Planlama Önkoşul: END 294 3 Kredi
Bu ders tesis tasarım ve planlamanın temelleri ve uygulamalarını içermektedir. Ders kapsamında tesis yer seçimi, tesis yerleşimi, malzeme elleçleme ve depolama sistemlerinin tasarlanması için analitik yaklaşımlar incelenecektir. Ayrıca ürün ve süreç temelli yerleşim ve iş istasyonları tasarımı, hücresel imalat ve hücre tasarımları, bilgisayarlıyerleşim teknikleri ve bunun için kullanılan örnek paket programlar öğretilecektir.
END 320 Mühendislik Ekonomisi Önkoşul: - 3 Kredi
Mühendislikteki kararların ekonomik analizleri: Paranın zamansal değeri, nakit akışı analizi, sermayenin maliyeti, yatırımın getirisi, maliyet ve maliyet tahminleri, başa-baş analizi, seçenekler arasında karar verme, amortismanın etkisi, vergiler, enflasyon, yenileme analizleri, duyarlılık analizi.
END 396 Servis Sistemleri Tasarım ve Planlama Önkoşul: END 214 3 Kredi
Hizmetlerin doğası ve rolü. Hizmet Stratejisi. Yeni Hizmet geliştirme. Hizmetlerde teknoloji. Hizmet kalitesi ve sürekli iyileştirme. Hizmet verimliliği ve performans ölçümü. Hizmet karşılaşmaları. Destek tesisleri. Hizmetlerde tesis yerleşimi. Projelerin yönetimi. Hizmetler için talep tahmini. Arz ve talebi ve hizmet beklemesinin yönetimi. Kapasite planlaması, bekleme hattı modelleri ve destek ürünler. Hizmet arz ilişkileri. Hizmetlerde öğrenme eğrileri, Kamu ve kâr amaçsız organizasyonların yönetimi, araç rotalama ve çizelgeleme. Hizmet bilgi sistemleri.
END 409 Üretim Bilişim Sistemleri Önkoşul: END 307 3 Kredi
Bu derste günümüz bilişim teknolojileri ve altyapısı tanıtılmaktadır. Bilişim sistemlerinin tasarımı, yönetimi ve firmalara etkileri incelenmektedir. Dersin laboratuar kısmında bir kurumsal kaynak planlama programının kullanılması anlatılmaktadır.
END 471 Kalite Planlama ve Kontrol Önkoşul: END 214 3 Kredi
Ürün/hizmet kalitesi ve kalite karakteristikleri. Toplam kalite yönetim kavramları, çerçeveleri ve araçları. Çevrim-içi istatistiksel kalite kontrol teknikleri; değişkenler ve öz niteliksel kalite karakteristikleri ve bireysel ölçümler için kalite kontrol şemaları. 6-sigma kalite, süreç ve yetenek analizi. Çevrim dışı kalite kontrol yaklaşımlarına giriş; kayıp işlevi, kalite değerlendirme ve Taguchi yaklaşımı. Muayene yoluyla kalite kontrolü.
END 497 Bitirme Tasarım Projesi Önkoşul: END 308 ve END 395 4 Kredi
Bu ders, Endüstri Mühendisliği Bölümü'nün müfredatında yer alan diğer derslerde işlenen konuların ve tekniklerin gerçek hayat ortamında uygulanması ile ilgili proje tabanlı bir derstir. Bu projeler imalat, servis ya da bilişim sistemlerinin incelenmesi, modellenmesi ve verimliliğinin artırılmasına yönelik tasarım çalışmalarını içermektedir.

Bölüm Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Önkoşul Kredi
END 404 Sistem Mühendisliği 3 Kredi -
Sistem yaklaşımının tanımı , alt ve üst sistem ilişkilerinin analizi, geri besleme ağlarının incelenmesi, tüm sistemin en iyi çözümünün araştırılması, dinamik programlama, rassal süreçlere giriş, kuyruk modelleri, Markov süreçleri, benzetim metodu.
END 411 Tedarik Zinciri Yönetimi 3 Kredi -
Tedarik zincirlerinde, malzeme bilgi ve finansal akışların yönetimi, tedarik zinciri stratejisi ve performans değerlendirmesi, tedarik zincirinde dağıtım kanalları ve şebeke tasarımı, tedarik zincirlerinde stok yönetimi, bilginin değeri, tedarik zincirinde kontratlar ve entegrasyon, tedarik zincirinde satın alma ve fason ürettirme stratejileri.
END 412 Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi 3 Kredi -
Teknoloji yönetimi ile ilgili temel kavramlar; proje bazında teknoloji seçimi, teknoloji transferi yolları (lisans anlaşmaları, doğrudan yabancı sermaye yatırımları, vb.), Sınaî mülkiyet hakları (patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, vb.), teknoloji üretimi ve Ar-Ge çalışmaları, Teknoparklar, ülke deneyimleri, bilim ve teknoloji politikaları.
END 414 Toplam Kalite Yönetimi 3 Kredi -
Toplam kalite yönetimi (TKY) prensipleri ve genel kalite bilgileri, kalite organizasyonu, müşteri odaklılık. Problem çözme süreci ve araçları, öz değerlendirme ve kalite modelleri, hizmet işletmelerinde kalite, stratejik yönetim, süreç yönetimi, ekip çalışması ve türleri, motivasyon ve liderlik, FMEA (Hata Türü ve Etkileri Analizi) ve benchmarking (kıyaslama). Kalite iyileştirme. İstatistiksel kalite kontrol. Kalite ödülleri.
END 416 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 Kredi -
İnsan kaynakları planlaması ve geliştirmesi, örgütsel çevre ve personel hizmetleri tedariği. Performans değerlendirme ve takip. Performansa dayalı ücretlendirme sistemleri.
END 418 Proje Yönetimi 3 Kredi -
Proje yönetimine giriş; proje ömür çevrimi; proje yönetim süreçleri; organizasyon şekilleri; proje başlangıcı ve proje ihtiyaçları; proje planı; iş kırılım ağacı; risk yönetimi; maliyet tahmini; takvim oluşturma; kaynak tahsisi; proje icrası; takım yapısı ve insan boyutu; proje izleme ve kontrolü; kazanılmış değer yönetimi; değişim yönetimi; proje kapatma; ve bilgisayarlı uygulama.
END 419 Zaman Serileri ve Tahmin 3 Kredi -
Tahmin yöntemleri; Zaman serileri; trendin belirlenmesi; düzgünleştirme yöntemleri; hareketli ortalamalar yöntemi; en küçük kareler yöntemi; oto korelasyon fonksiyonu; otoregressif modeller; mevsimlik otoregressif hareketli ortalama yöntemleri; model parametrelerinin tahmini; birim köklü seriler; durağanlaştırma teknikleri; fiyat indeksleri.
END 422 Yapılabilirlik Analizi 3 Kredi -
Yatırım fikrinin doğması ve yatırım çeşitleri. Fizibilite çalışmalarının yararları ve gerekliliği. Kuruluş yeri seçimi. Talep tahmini. Kapasite belirlenmesi. Yatırım tutarının belirlenmesi. Yatırımın finansmanı. Fiyatlandırma. Pazarlama teknikleri. Gelir-gider etüdü. Projenin değerlendirilmesi.
END 423 Karar Analizi 3 Kredi -
Karar analizine giriş. Kararların yapılandırılması. Karar verme. Belirsizlik altında karar verme. Risk altında karar verme. Fayda kuramı. Duyarlılık analizi. Çok amaçlı karar verme. Oyun kuramı. Karar verme uygulamaları.
END 425 Stok Yönetimi 3 Kredi -
Çok ürünlü stok kontrol sistemleri, ileri gezgin satıcı stok kontrol modelleri, iki ve çok seviyeli stok kontrol modelleri, Bozulan ürünlü stok kontrol, stok fiyatlandırma modelleri.
END 426 Lojistik 3 Kredi -
Lojistik problemlerine yöneylem araştırması bakış açısı ile yaklaşılması. Lojistik problemlerin analizinde kullanılan sayısal modellerin tanıtılması ve seçilmiş modeller için kesin ve sezgisel çözüm yöntemleri sunulması. Yer seçimi problemleri, lojistik ağı tasarımı, uzun ve kısa mesafe yük taşımacılığı planlaması, gezgin satıcı problemleri, araç ve ayrıt rotalama problemlerinin incelenmesi.
END 427 Esnek İmalat Sistemleri 3 Kredi -
İmalat açısından esnekliğin tanımı ve Esnek İmalat Sistemlerine (EİS) duyulan gereksinim. Grup teknolojisi ve esnek imalat hücreleri, kodlama sistemler, EİS planlaması ve yerleşimi, malzeme elleçleme sistemleri, otomatik yönlendirmeli araç sistemleri, otomatik depolama ve depodan çağırma sistemleri ve bilgisayarlı kontrol sistemleri. EİS hayata geçirilmesi, avantajları-dezavantajları ve uygulaması esnasında ortaya çıkan problemler. Bilgisayar destekli süreç planlama ve kalite kontrol.
END 428 Çizelgeleme 3 Kredi -
Çizelgeleme teorisi ve uygulamaları. Model özellikleri ve çözüm tekinleri. Deterministik ve rassal çizelgeleme modelleri. Tek makineli, paralel makineli ve çok makineli sistemlerde çizelgeleme problemleri için genel amaçlı çözüm yaklaşımları (tamsayılı optimizasyon, dal sınır algoritmaları, dinamik programlama, hesaplama karmaşıklığı ve sezgisel yöntemler). Esnek imalat sistemlerinde çizelgeleme, servis sistemlerinde çizelgeleme, proje çizelgeleme.
END 429 Enerji Sistemleri Planlama 3 Kredi -
Enerji talep tahmin modelleri, birincil enerji kaynakları üretim, çevrim ve dağıtım yatırımlarının planlanması, enerji arz sistemlerinin bölgesel ve ulusal modelleri ve optimizasyonu, senaryo analizleri.
END 432 Yatırım Yönetimi 3 Kredi -
Endüstriyel projelerin analizi, proje değerlendirme teknikleri, teknolojik fizibilite, ekonomik ve finansal fizibilite, sermaye bütçeleme modelleri, portföy modelleri, belirsizlik ve risk analizleri, durum çalışmaları.
END 433 Sistem Güvenilirliği ve Bakım planlaması 3 Kredi -
Güvenilirlik mühendisliğine giriş, hazard ve güvenilirlik fonksiyonları, güvenilirlik tahmini ve modellemesi, hata ağaçlarının ve karar tablolarının oluşturulması, güvenilirliğin iyileştirilmesi, bakım organizasyonu ve stratejisi, bakım iş tahmini, bakım kapasite planlaması ve çizelgelemesi, parça değiştirme karar modelleri, bakım ölçümü ve standartları.
END 435 Tasarımda Kalite 3 Kredi -
Kalite tanımı; kalite tasarımda nasıl oluşturulur; üretim öncesi kalite kontrolünün amacı ve gerekleri; üretim öncesi kalite kontrol yöntemleri; tasarımda kalitenin oluşturulması; kalite fonksiyon yayılımı ve Taguchi yöntemi; müşteri gereksinimlerinin ve isteklerinin tasarıma yansıtılması ve müşteri memnuniyeti, parametre ve tolerans tasarımı.
END 436 Endüstrı Mühendisliğinde Özel Konular 3 Kredi -
END 437 Yöneylem Araştırmasında Özel Konular 3 Kredi -
END 498 Serbest Araştırma Dersi 3 Kredi -
Öğrencilerin bir öğretim üyesiyle birebir özel bir konu üzerine bir dönem boyunca araştırma nitelikli çalışmasını içerir. Öğrenci araştırma sonuçlarını bir raporda özetler.

Diğer Seçmeli Dersler

Diğer seçmeli ders bilgileri için tıklayınız.