Bölüm Zorunlu Dersleri

Ders Kodu Ders Adı Kredi  
HUK 101 Hukuk Başlangıcı 2 Kredi -
Bu dersin konusunu, hukukun tanımı, diğer sosyal düzen kurallarıyla bağı ve farkı, değerleri, hukuk kuralının özellikleri, hukuk kuralının uygulanması, hak ve yaptırım kavramları oluşturmaktadır.
HUK 102 Hukuk Teorisi 2 Kredi -  
Bu derste, hukuk kurallarının ortaya çıkışı, şekillenmesi, gelişimi, hukukun temel kavramları ve kurumları ile hukuk akımları incelenmekte; doğal hukuk ve pozitif hukuk kavramlarının etkileşimi üzerinde durulmaktadır.
HUK 103 Medeni Hukuk I 4 Kredi -
Ders, Medeni Hukukun temel kavramları ile Türk Medeni Kanunu’nun başlangıç hükümleri ile Kişiler Hukukunu içermektedir. Medeni Hukukun temel kavramları ve Türk Medeni Kanunu’nun başlangıç hükümleri bağlamında özellikle, hukuk kurallarının uygulanması, yorum ve boşluk doldurma, hâkimin takdir yetkisi, hak kavramı, hakların kazanılması ve kaybedilmesi, dürüstlük kuralı ve iyiniyet; Kişiler Hukuku bağlamında ise, gerçek kişiler ve tüzel kişiler, ehliyetler, kişilik hakkı ve kişiliğin korunması, dernekler ve vakıflar incelenmektedir.
HUK 104 Medeni Hukuk II 4 Kredi -  
Ders, Aile Hukukunu konu almakta ve Türk Medeni Kanunu’nun sistematiğine paralel olarak üç bölümden oluşmaktadır. Evlilik ile ilgili birinci bölümde nişanlılık, evlenme, evliliğin genel hükümleri, evlilik birliğinin korunması, evlenmenin hükümsüzlüğü ve boşanma, evlilik birliğinde mal rejimleri; ikinci bölümde, özellikle soybağının kurulması yolları, velayet; üçüncü bölümde ise vesayet, kayyımlık ve yasal danışmanlık incelenmektedir.
HUK 105 Anayasa Hukuku I 4 Kredi -
Bu derste öncelikle anayasa kavramı, anayasa türleri ve anayasacılık hareketleri, anayasaların yapılma ve değiştirilme süreçleri, siyasal iktidar, devlet ve devlet biçimleri incelenmektedir. Daha sonra, hukuk düzeninin normatif özellikleri ve anayasanın üstünlüğü ile normlar hiyerarşisi, kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi modelleri, siyasal sistemler ve demokrasi, kuvvetler ayrılığı ilkesi, hükümet sistemleri ve temel hak ve özgürlükler ele alınmaktadır.
HUK 106 Anayasa Hukuku II 3 Kredi -  
Bu derste Türk Anayasa Hukukunun tarihsel gelişimi ve 1982 Anayasası çerçevesinde kurulu iktidar; bu kapsamda, yasama organı ve fonksiyonu ile diğer devlet fonksiyonları ve işlemleri, yasama organının organizasyonu, yasama organı üyelerinin hukuki statüsü ve bağışıklıkları ile yasama işlemleri incelenmektedir. Yasama işlemleri bahsinde, yasalar ve parlamento kararları ile yasama süreci ele alınmakta; ardından yürütme organı ve işlemleri, özellikle olağan ve olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri incelenmektedir. Yargı organı bahsinde ise, hukuk devleti ilkesi ışığında yargı organı, Anayasa Mahkemesi, norm denetimi ve bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi kararlarının özellikleri anlatılmaktadır. Son olarak Cumhuriyetin temel nitelikleri üzerinde durulmaktadır.
HUK 109  Legal English I 2 Kredi -
Legal English contains a number of specialized features when compared to standard English. For this reason, students need to learn these features to be able to use English in their professions. This course aims to provide students with the fundamental principles of Legal English.
HUK 110 Legal English II 2 Kredi -
As the follow-up course of Legal English-I this course also contains the features of Legal English and aims to provide students with the fundamental principles of Legal English.
HUK 113 Roma Hukuku I 2 Kredi -
Bu dersin konusunu, Roma hukukuna yön veren siyasal, toplumsal ve ekonomik olaylar, Roma'nın hukuk yaratan organları, Romalı hukukçuların hukukî bir sorunu çözüme kavuştururken başvurdukları akıl yürütme yöntemleri, kullandıkları hukuk ilkeleri, hukukî menfaatleri dengeleme sırasındaki yorum faaliyetleri; Roma hukukunda hak ehliyeti ve koşulları, hukukî işlem kavramı, hukukî işlem ehliyeti ve koşulları ile hukukî işlemlerin geçersizliği oluşturmaktadır.
HUK 114 Roma Hukuku II 2 Kredi -
Bu dersin konusunu Roma hukukunda hakların korunması, bu anlamda özel yargılama sistemi ve sistem dışı yargılama ile Roma borçlar ve eşya hukuklarında yer alan kavramlar, kurallar, ilkeler ve kurumlar oluşturmaktadır.
HUK 116 Genel Kamu Hukuku 2 Kredi -
Derste devlet, iktidar, meşruluk gibi kavramlar ile devletin unsurları ve gelişimi, birey-devlet ilişkileri, siyasi iktidarın nitelikleri, siyasal iktidarın sınırlanması problemi, birey-devlet-toplum ilişkilerinde hukukun rolü, siyasal iktidarın sınırlanmasının amacı ve hak ve özgürlükler bakımından önemi incelenmektedir.
HUK 118 International Human Rights Law 4 Kredi -
This course analyzes the international and domestic laws and institutions that protect the fundamental rights of al human beigns. The course also describes and evaluates the principal mechanisms and strategies for holding governments accountable for violating those rights.
HUK 201 Borçlar Hukuku I 3 Kredi -
Borçlar Hukuku I dersi kapsamında borçlar hukukunun konusu ve tarihi temelleri, borçlar hukukuna hâkim olan ilkeler, borçlar hukukunun borç, borç ilişkisi, borç ilişkisinin tarafları, borç ilişkisinden doğan yükümlülükler gibi temel kavramları incelenmektedir. Ayrıca hukuki işlem kavramı, türleri, irade serbestisi ve sınırları, sözleşme kavramı, kurulması, şekli, genel işlem koşulları, hukuki işlemlerde geçersizlik ve temsil incelenmektedir.
HUK 202 Borçlar Hukuku II 3 Kredi -
Borçlar Hukuku II dersinin konusunu, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme ve vekaletsiz iş görmeden doğan borç ilişkileri oluşturmaktadır. Haksız fiil kapsamında özellikle, haksız fiilin unsurları, kusura dayanmayan sorumluluk olguları, bu bağlamda, olağan sebep sorumluluğu, tehlike sorumluluğu ve hakkaniyet sorumluluğu ile hukuka uygun müdahaleden doğan sorumluluk incelenmektedir. Ayrıca bu dersin kapsamında müteselsil sorumluluk ve borçların ve borç ilişkilerinin sona ermesi konuları yer almaktadır.
HUK 203 Ceza Hukuku I 3 Kredi -
Ders Türk Ceza Kanunu’nun sistematiğine uygun olarak iki bölümden oluşmaktadır. Ceza hukukuna girişte temel kavramlar, ceza hukukunun kaynakları, suç politikasının temel ilkeleri incelenmektedir. İkinci bölüm olan suç teorisinde ise suçun maddi, manevi unsurları ve hukuka aykırılık unsuru ele alınmaktadır.
HUK 204 Ceza Hukuku II 3 Kredi -
Ceza Hukuku-I dersinin devamı niteliğinde olan bu ders kapsamında, suça teşebbüs, iştirak ve içtima kavramları ile yaptırım teorisi ve ceza kanunlarının yer, zaman ve kişi bakımından uygulanması incelenmektedir.
HUK 205 İdare Hukuku I 3 Kredi -
En geniş anlamıyla idarenin hukuku anlamına gelen İdare Hukuku I dersinde öncelikle genel olarak idare kavramı, idare hukuku disiplininin kaynak ve özellikleri, idari rejim sistemi, idareyi etkileyen temel ilkeler, idari teşkilatın genel esasları, kamu tüzel kişiliği, merkezden yönetim ve yerinden yönetimler, idarenin faaliyet araçları olarak idari eylemler, idari işlemler, işlemlerin özellikleri ve unsurları ile idari sözleşmeler konuları ele alınmaktadır.
HUK 206 İdare Hukuku II 3 Kredi -
İdare Hukuku I dersinin devamı niteliğindeki bu derste; idari usul, kamu hizmeti ve görülüş usulleri, kolluk kavramı, çeşitleri, işlem ve eylemleri ile yetkinin sınırları, kamu malları, bunların sınıflandırılması ile kamulaştırma usulleri, kamu görevlileri, devlet memurluğu statüsü, memurların disiplin, ceza ve mali sorumlulukları konuları incelenmektedir.
HUK 208 İnsan Hakları Hukuku 2 Kredi -
İnsan hakları kavramı, insan hakları ve özgürlük sorunu üzerinden birey-devlet ilişkisi, insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeylerde korunması, Türkiye’de insan haklarının seyri ve gelişimi, Türkiye’nin taraf olduğu en önemli uluslararası insan hakları belgesi olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve bu Sözleşme ile kurulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin başlıca içtihatları incelenmektedir.
HUK 209 Hukuk Sosyolojisi 3 Kredi -
Hukukun toplum için taşıdığı önem, hukuk ve toplum arasındaki etkileşim, toplumların gelişmelerine paralel olarak değişen hukuk kuralları, toplum ve hukuk kavramlarının birbirleriyle olan ilişkisi incelenmektedir. Ayrıca, hukukun sosyolojik kökeni, etkinliği, işlevi ve tarihsel evrimi gibi sorunlar temel alınarak Montesquieu, Durkheim, Marx, Max Weber, Gurvitch gibi kurucu isimlerin hukuka ilişkin görüşleri ele alınmaktadır.
HUK 210 Hukuk Felsefesi 3 Kredi -
Bu derste hukukun tanımı, amacı, hukukta muhakeme ve irade özgürlüğü sorunu, hukuk düzeninin nitelikleri, hak, adalet ve eşitlik kavramları, tabii hukuk akımı, tarihçi hukuk okulu, hukuki pozitivizm ve hukuki realizm teorileri bağlamında incelenmektedir.
HUK 211 Uluslararası Hukuk 3 Kredi -
Bu ders kapsamında öncelikle uluslararası kamu hukukunun tarihi, gelişimi, temel ilkeleri ve iç hukuk düzeniyle benzerlik ve farklılıkları incelenmekte; başta uluslararası antlaşmalar hukuku ve uluslararası yapılageliş hukuku olmak üzere uluslararası kamu hukukunun kaynakları ele alınmaktadır. Uluslararası hukukun kişileri ve bunların uluslararası hukuk düzenindeki yerleri ve rolleri de ders kapsamında incelemektedir. Son olarak, deniz hukuku, hava hukuku, uzay hukuku, insan hakları hukuku, uluslararası ceza hukuku, uluslararası ekonomi hukuku gibi uluslararası hukukun maddi hukuka ilişkin kuralları değerlendirilmektedir.
HUK 212 Ticaret Hukuku I 3 Kredi -
Ticaret Hukuku I dersinin içeriğini; ticari işletme kavramı, ticari işler ve tabi oldukları hükümler, ticari hükümler, ticari yargı, tacir, tacir olmanın hüküm ve sonuçları, tacir yardımcıları, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, marka, haksız rekabet, ticari defterler ve cari hesap konuları oluşturmaktadır.
HUK 215 International Law I 4 Kredi -
This course introduces students to public international law. The course provides a general introduction to the fundamental principles of public international law and the nature, structures and institutions of the international legal system. It analyses, in detail, the sources of international law, such as treaties, international customary law and general principles of law. Then, the subjects of international law, i.e. States, international organizations and non-states actors, and their role in the international scene are thoroughly examined. The relationship and interaction between international legal system and national legal orders also constitute one of the basic subjects that will be elaborated on in this course.
HUK 216 International Law II 3 Kredi -
This course is comprised of a systematic explanation of the substantive norms specifically regulating various fields of public international law. In the framework of this course, the basic concepts and principles of the norms on State, law of the sea, air law, space law, international economic law, international space law, international environmental law, law of international relations, law of armed conflicts, international criminal law are examined.
HUK 217 Sociology of Law 4 Kredi -
This course examines the importance of law within society, the interaction between law and society, and the norms of law that change according to the development of society, the relationship between law and society. On the basis of the issues such as social basis, effectivenes, social functions and historical development of law, the sociological approaches of Montesquieu, Durkheim, Marx, Max Weber, Gurvitch to law are explained.
HUK 218 Philosophy of Law 4 Kredi -
This course examines the concept, source and the purpose of law, the issues of judgement and freedom of will in law, characteristics of legal system, the concepts of right, justice and equality in the context of theories such as natural law, historical school of law, legal positivism and legal realism.
HUK 301 İfa Engelleri ve Sözleşmeler Hukuku I 3 Kredi -
Bu ders kapsamında, ifa kavramı ve unsurları incelendikten sonra, ifa engelleri ele alınmaktadır. Bu bağlamda özellikle kötü ifa, alacaklı ve borçlunun temerrüdü, imkânsızlık, koruma ve yan yükümlerinin ihlali incelenmektedir. Ayrıca, borç ilişkilerinin üçüncü kişilere etkisi, borç ilişkilerinde özel durumlar ve taraf değişikleri ele alınmaktadır.
HUK 302 İfa Engelleri ve Sözleşmeler Hukuku II 3 Kredi -
Bu derste Türk Borçlar Kanunu’nun özel borç ilişkileri kısmında düzenlenen satış, bağışlama, kira, eser, vekâlet, kefalet sözleşmeleri incelenmektedir. Bu kapsamda, her bir sözleşmede alacaklı temerrüdü, borçlu temerrüdü, sonraki ifa imkansızlığı, gereği gibi ifa etmeme ve aşırı ifa güçlüğü gibi ifa engellerinin özellikleri ele alınmakta; isimsiz sözleşmeler ve isimsiz sözleşmelere uygulanacak hükümler incelenmektedir.
HUK 303 Eşya Hukuku I 3 Kredi -
Bu ders kapsamında, ayni hak kavramı, eşya kavramı, eşya hukukuna hâkim olan ilkeler, zilyetlik, zilyetlik bağlamında özellikle, zilyetliğin çeşitleri, zilyetliğin kazanılması ve kaybedilmesi, zilyetliğin sona ermesi, zilyetliğin korunması, zilyetlik karineleri, tapu sicili, tapu sicili bağlamında özellikle, tapu sicilinin unsurları, tescil, şerhler ve beyanlar, tapu siciline güvenerek ayni hak kazanımı, tapu sicilinin tutulmasından Devletin sorumluluğu, tapu sicilinin düzeltilmesi konuları ele alınmaktadır.
HUK 304 Eşya Hukuku II 3 Kredi -
Bu ders kapsamında, mülkiyet hakkı ve sınırlı ayni haklar incelenmektedir. Bu bağlamda, kişilerin eşya üzerinde sahip olduğu mülkiyet hakkının kazanılması, kapsamı, kısıtlamaları, paylı mülkiyet, elbirliği mülkiyeti, kat mülkiyeti, taşınmaz malikinin sorumluluğu; eşyaya bağlı irtifaklar, intifa hakkı, üst hakkı, kaynak hakkı gibi irtifak hakları; taşınmaz rehnine hâkim olan ilkeler, ipotek, ipoteğin kapsamı, türleri, sabit dereceler sistemi, taşınır rehni ve alacak rehni ele alınmaktadır.
HUK 305 Ticaret Hukuku II 4 Kredi -
Bu dersin içeriğini adi şirket, ticaret şirketlerinin genel hükümleri, kuruluşları, şirketlerde iç ve dış ilişkiler, şirketlerin temel yapıları, ortaklar, şirket organları, sorumluluk ve tasfiye konuları oluşturmaktadır.
HUK 306 Ceza Hukuku Özel Hükümler 3 Kredi -
Ceza Kanunu'nda bulunan suç tiplerinin incelendiği bu derste, kişilere karşı suçlar, topluma karşı suçlar, devlete ve millete karşı suçlar ana başlıkları altında özel suç tiplerinin maddi ve manevi unsurları incelenmekte, her bir suç tipi için kanunun belirlediği ağırlaştırıcı ya da hafifletici sebepler ele alınmaktadır.
HUK 307 Medeni Usul Hukuku I 3 Kredi -
Bu derste, medeni usul hukukunun temel kavramları, medeni usul hukuku kurallarının yer ve zaman bakımından uygulanması, yargı görevlileri, mahkeme teşkilatı ile mahkemelerin görev ve yetkisi, yargılamaya hâkim olan ilkeler, süreler, davada taraflar ve buna ilişkin konular, davaya vekâlet, dava şartları, ilk itirazlar, dava çeşitleri, dava açılması, dava ve cevap dilekçelerinin unsurları, ön inceleme, genel olarak tahkikat ve isticvap konuları incelenmektedir.
HUK 308 Medeni Usul Hukuku II 3 Kredi -
Bu derste ispat ve delillere ilişkin genel hükümler (ispat yükü ve istisnaları, ispat hakkı vs.), delillerin gösterilmesi, kesin ve takdiri delil çeşitleri, mahkemece verilen kararlar, bekletici sorun, davaya müdahale, karşı dava, ıslah, dava arkadaşlığı, teminat, davaya son veren taraf işlemleri incelenmektedir. Ayrıca geçici hukuki korumalar, özellikle ihtiyati tedbirler, genel olarak kanun yolları (istinaf, temyiz, yargılamanın yenilenmesi) ile kesin hüküm, yargılama giderleri, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ele alınmaktadır.
HUK 309 İdari Yargı  2 Kredi -
Bu derste idari yargılama usulünün temel ilkeleri ve özellikleri, Türkiye’de idari yargının örgütlenişi ve görev alanı, idari dava türleri ile idari kanun yolları ele alınmaktadır.
HUK 310 Vergi Hukuku I 2 Kredi -
Bu derste Anayasal vergilendirme ilkeleri, vergi yasalarının yer, zaman ve anlam bakımından uygulanması, vergi yükümlüsü ve sorumluları ve vergilendirme süreci incelenmektedir.
HUK 312 Intellectual Property Law 4 Kredi -
This course examines the main principles of intellectual property law. In this concept, in the first part of the course, the definitions and types of intellectual property, international agreements on this issue, infringement and legal protection mechanisms of intellectual property are analyzed. After this general framework, trademark law and its main topics such as registering, termination, usage breach of trademark rights and it’s protection mechanisms are refered. Finally patent law and its main principles and consequences including an analysis of industrial designs are examined.
HUK 313 Law of European Union 3 Kredi -
This course examines the establishment and historical development of the European Union and gives general information on European Union Law. Furthermore, it explains the jurisdiction and sphere of effect of the European Union Law, institutions of the European Union, sources of the European Union Law and the relations between the European Union Law and national laws of the member states.
HUK 401 Kıymetli Evrak Hukuku 3 Kredi -
Bu dersin içeriğini kıymetli evrak ile ilgili temel kavramlar, nama, emre ve hamiline yazılı senetler, kambiyo senetleri (poliçe, bono, çek) ve kanunlar ihtilafı oluşturmaktadır.
HUK 402 Miras Hukuku 3 Kredi -
Bu derste kişinin ölümü halinde malvarlığının kime ve hangi koşullarda intikal edeceği; özellikle, yasal ve saklı paylı mirasçılar, ölüme bağlı tasarruflar ve ölüme bağlı tasarrufların şekli, ölüme bağlı ve sağlararası kazandırmaların tenkisi, mirasta denkleştirme, mirasın geçmesi ve bunun sonuçları ile mirasın paylaşılması incelenmektedir.
HUK 403 Ceza Usul Hukuku I 3 Kredi -
Bu derste, adil yargılanma hakkı, suçsuzluk karinesi, ceza muhakemesinin kamusallığı, isnadın bildirilmesi, silahların eşitliği ve şüpheden sanığın yararlanması gibi ceza muhakemesine hâkim olan ilkeler, görevli ve yetkili mahkemeler, hâkim ve savcıların yargılama aşamasındaki görevleri incelenmektedir.
HUK 404 Ceza Usul Hukuku II 3 Kredi -
Bu derste, ceza yargılamasında ispat, soruşturma ve kovuşturma evreleri ile deliller incelenmekte; yakalama, arama, elkoyma, tutuklama, adli kontrol gibi koruma tedbirleri ile ceza muhakemesinde uzlaşma kurumu ve kanun yolları ele alınmaktadır.
HUK 405 İcra Hukuku 3 Kredi -
Bu derste, icra hukukuna ilişkin temel kavramlar, takip çeşitleri, ilamsız icra, genel haciz yolu ve bu bağlamda takibin aşamaları (takip talebi, ödeme emri ve kesinleşmesi, haciz, satış ve paraların paylaştırılması), kambiyo senetlerine ilişkin haciz yolu, kiralanan taşınmazların ilamsız icra yoluyla tahliyesi, ilamlı icra ve çeşitleri, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip ve özellikleri, ihtiyati haciz ve tasarrufun iptali davaları incelenmektedir.
HUK 406 Hukuk Metodolojisi 3 Kredi -
Hukuk metodolojisi, hukukun uygulanmasında takip edilmesi gereken yöntemi açıklayan bir bilim dalıdır. Bu amaçla derste özellikle kanunların yorumu, sözel, amaçsal, tarihi, sistematik, Anayasa’ya uygun yorum, hâkimin hukuk yaratması, boşluk kavramı ve açık, örtülü ve kural içi boşluk türleri, boşluğun nasıl doldurulacağı, kanunu aşan hukuk yaratma kavramları öğrencinin derse ilgili uygulamaları önceden hazırlayıp sunma yöntemiyle katılımı sağlanarak ele alınır. Bu bağlamda norm bilimi olarak hukuk dogmatiği, hukuk kuralının mantıki yapısı ve unsurları, kanunların uygulanmasındaki mantık silsilesi, hukuki soruna konu olan olayın oluşumu ve hukuken değerlendirilmesi de incelenir.
HUK 407 İş Hukuku 3 Kredi -
Bu derste iş hukukunun tanımı, özellikleri, kaynakları, işçi, işveren ve işyeri kavramları, iş hukukunun kapsamı, iş sözleşmesi kavramı ve türleri, iş sözleşmesinin kuruluşu ve taraflarına yüklediği hak ve borçlar, iş sözleşmesinin sona ermesine ilişkin genel ve özel sebepler, iş güvencesi kavramı, iş sözleşmesinin sona ermesinin hukuki sonuçları, işçinin çalışma süreleri ve bu sürelerin düzenlenmesi, iş güvenliği ve sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin denetim faaliyetleri incelenmektedir.
HUK 408 Uluslararası Özel Hukuk 3 Kredi -
Bu ders, kanunlar ihtilafı ile uluslararası usul hukukundan oluşmaktadır. Bu kapsamda, kanunlar ihtilafının temel problemleri, yabancı unsurlu özel hukuk ilişkilerinden kaynaklı uyuşmazlıklara uygulanacak hukuk, Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi ile yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi konuları Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun ve ilgili uluslararası sözleşmeler çerçevesinde incelenmektedir.
HUK 411 Vergi Hukuku II 2 Kredi -
Bu derste vergilendirme sürecini oluşturan tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil aşamaları idare hukuku perspektifinden incelenmektedir. Daha sonra vergi kabahat ve suçları ile vergi uyuşmazlıklarının idari ve yargısal çözüm yolları ele alınmaktadır.
HUK 412 Law of International Sale of Goods 4 Kredi -
This course introduces students to the application of international sale contracts. In the scope of the course, the international codification called Convention on Contracts fort he International Sale of Goods (CISG) is analyzed. In this context application of CISG and rights and obligations of the parties are examined. In addition to CISG other obligatory codifications and soft law materials are also evaluated in comparison with Turkish law.  

Seçmeli Dersler

  • Hukuk Fakültesi seçmeli dersleri öğrencilerin ilgi alanlarına göre uzmanlaşmalarına olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Temel konularda gerekli bilgileri alan öğrencilere üçüncü sınıftan itibaren ilgilendikleri alanda uzmanlaşmalarını sağlayacak seçmeli ders grupları sunulmaktadır. Seçmeli dersler, "uluslararası hukuk", "ekonomi hukuku" ve "kamu hukuku" modüllerine ayrılmaktadır. Modüllere göre seçim olanağı sunulacak seçmeli dersler listesi zamanla değişiklik gösterebilir.
  • Öğrenciler bu modüllerden sadece birini seçmelidirler. Alanlar arasında geçiş yapılmaz.
  • Öğrenciler Hukuk Fakültesinden mezun olmak için seçtiği modülde yer alan seçimlik derslerden sekizini ve bir üniversite seçmeli dersini başarı ile tamamlamış olmalıdırlar.
  • Seçmeli dersler, öğrencilerin taleplerine göre açılacaktır. Dersin açılabilmesi için en az beş öğrenci tarafından seçilmiş olması gerekmektedir. Öğrenci azlığı nedeniyle açılmayan seçmeli dersi seçen öğrencilere, açılabilecek dersleri seçme olanağı tanınacaktır.
  • Seçmeli derslerin kredi değeri en az 2'dir. Öğrenciler kredisi daha yüksek olan bir seçmeli dersi de seçebilirler.

Bölüm Seçmeli Dersler

HUK 213 Hukuk İngilizcesi III 1 Kredi -
This course interprets legal documents, teaches legal terminology and writing styles used in legal documents, gives an understanding how to interpret and apply legal arguments made, and logical reasoning translated into legal argument.
HUK 214 Hukuk İngilizcesi IV 1 Kredi -
This course covers legal document drafting techniques, persuasive and non-persuasive writing, structure of legal memoranda, motion and discovery writing, use of legal terminology in writing, exressing legal logic in English.
HUK 311 Türk Hukuk Tarihi 2 Kredi -
Bu derste, İslamiyet’ten önce Türk hukuku, İslamiyet’ten sonra Türk hukuku; özellikle, İslam hukukunun kaynakları, mezhepler, İslam kamu hukuku, İslam özel hukuku, Tanzimat dönemine kadar Osmanlı Devleti’nin hukuku ve örgütü, Tanzimattan sonra Türk hukukunun gelişmesi incelenmektedir.
HUK 321 Avrupa Birliği Hukuku 2 Kredi -
Bu ders kapsamında, üye devletler arasında yapılan anlaşmalar, Birliğin yetkili mercilerince çıkarılan yönetmelik ve direktif gibi hukuki düzenlemeler ve Birlik tarafından alınan kararlarla şekillenen Birliğin temel hukuk sistemi incelenmekte; sistemin oluşmasını sağlayan unsurlar ele alınmakta ve Avrupa Birliği Hukuku'nun üye devletler üzerindeki etkileri tartışılmaktadır.
HUK 322 EU Law and EU Policies 2 Kredi -
This course covers general principles of the EU law, primary and secondary resources, EU structural and functional institutions and institutional principles, structure of the European Communities Court of Justice, the Rome Treaty and the new constitution for EU.
HUK 323 Uluslararası Örgütler 2 Kredi -
Bu ders kapsamında uluslararası örgütlerin tarihi ve gelişimi, uluslararası örgütlerin ortak özellikleri, genel yapısı ve uluslararası hukuktaki yeri incelenmektedir. Devletlerce kurulmuş ya da sivil toplum örgütlerince oluşturulmuş, uluslararası düzeyde etkinliklerde bulunan, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Uluslararası Çalışma Örgütü, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Para Fonu vb. örgütlerin yapıları ve işleyişleri de ele alınmaktadır. Ayrıca, Uluslararası Kızılhaç Örgütü, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği gibi yapıların özellikleri de bu ders kapsamında değerlendirilmektedir.
HUK 324 Uluslararası Taşıma Hukuku 2 Kredi -
Bu derste taşıma işi kavramı, eşya taşıma, taşınma eşyası taşıma, değişik tür araçlar ile taşıma, yolcu taşıma ve taşıma işleri komisyoncusu incelenmektedir. Ayrıca, CMR (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road) ile mukayeseli olarak karayolu taşımacılığı, hava, deniz ve demiryolu taşımacılığı, taşıma sözleşmelerinin tanımı ve unsurları, taşıma sözleşmelerinde taraflar, asıl taşıyıcı, fiili taşıyıcı, taşıma senedi, taşıma işlerinde sorumluluk halleri ele alınmaktadır.
HUK 325 American Contract Law 2 Kredi -
This course is a basic introductory course in contract law which covers the bases for enforcing promises, the bargaining process, including pre-contractual liability, the requirement of a writing (statute of frauds), policing bargains for unfairness, remedies for breach of contract, mistake, and unexpected circumstances.
HUK 326 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku 2 Kredi -
Bu derste fikri mülkiyet hukukunun temel prensipleri, fikri mülkiyetin tanımı ve türleri, bu alandaki uluslararası antlaşmalar, fikri mülkiyet hakkının ihlali ve bu hakkın korunmasına yönelik önlemler ele alınmaktadır. Ardından marka hukuku ve bu anlamda markanın tescili, terkini, kullanımı, marka hakkının ihlali ve koruma yöntemleri incelenmekte; ayrıca, patent hukukunun temel prensiplerine ve patent hakkının endüstriyel tasarımlar üzerindeki hak ile karşılaştırılmasına yer verilmektedir.
HUK 327 Kişisel Verilerin Korunması 2 Kredi -
Bu derste kişisel veri kavramı, kişisel verilerin korunması sorunu, kişisel verilerin tanımı ve hassas veriler, kişisel verilerin hukuki niteliği, kişisel verilerin korunması ve koruma yolları incelenmektedir.
HUK 328 Sürüm Sözleşmeleri 2 Kredi -
Bu derste sürüm sözleşmeleri olan acentelik, tek satıcılık ve franchise sözleşmeleri incelenmektedir.  
HUK 329 Hukuk Etiği 2 Kredi -
Hukuk ile etik arasındaki ilişki, bu kavramların temel benzerlikleri ve ayrıldıkları noktalar ile adalet, ahlak ve değer kavramları ele alınmaktadır.
HUK 330 İmar Hukuku 2 Kredi -
İmar hukukunun diğer hukuk dalları içerisindeki yeri ve önemi, imar ile ilgili mevzuat, imar planları ile ilgili esaslar, yapı ve yapı ile ilgili esaslar, imar mükellefiyet ve yaptırımları, yapı denetimi ve yargısal denetim konuları ele alınmaktadır.
HUK 331 Banka Hukuku 2 Kredi -
Bankacılık kavramı ve tarihi gelişimi, Bankacılık Kanununun amacı ve genel sistematiği, kredi kavramı, türleri, kredi sözleşmesinin tarafları ve hukuki sonuçları, kredilere ilişkin ayni ve şahsi teminatlar, kefalet ve garanti sözleşmeleri, teminat mektubu kavramı, akreditif ve türleri, mevduat kavramı, bankacılık sırları ve korunması incelenmektedir.
HUK 332 Sermaye Piyasası Hukuku 2 Kredi -
Finansal piyasalar ve sermaye piyasası hukuku genel hatlarıyla ele alınmakta; finansal piyasaların bir parçası olarak sermaye piyasası kavramı, Türkiye’de uygulanan sermaye piyasası hukukunun altyapısı ve sermaye piyasası araçları, faaliyetleri ve aktörleri, manipülasyon, içeride öğrenenlerin ticareti, ilişkili taraf işlemleri ve bunlara uygulanan yaptırımlar incelenmektedir.
HUK 333 Hukukun Ekonomik Analizi 2 Kredi -
Bu derste ekonomik analiz kuramının tarihsel gelişimi, pozitif ve normatif ekonomik analiz kavramları ve temelleri, hukuki ilişkilerin ekonomik açıdan değerlendirilmesi, hukuki yaptırımların ekonomi temelleri ve etkileri, etkin ihlal ve ekonomik etkinlik kavramları, bölüşümde etkinliğin önceliği ile yasal sürecin ekonomisi ele alınmaktadır.
HUK 334 Çevre Hukuku 2 Kredi -
Çevre hukuku dersinde çevre hukukunun temel ilkeleri, çevre hakkı ve gelişimi, çevre koruma amaçlı ulusal ve uluslararası düzenlemeler ele alınmakta; çevresel kamu düzeni, çevre kolluğu ve kirletenin hukuki sorumluluğu incelenmektedir.
HUK 335 Tüketici Hukuku 2 Kredi -
Tüketici hukuku dersinde tüketici, mal, hizmet, satıcı, sağlayıcı, üretici gibi kavramlar yanında, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda yer alan haksız şartlar, ayıplı mallardan sorumluluk, mesafeli sözleşmeler, tüketici kredisi gibi konular ele alınmaktadır.
HUK 336 Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku 2 Kredi -
Bu derste öncelikle karşılaştırmalı hukuk metodolojisi üzerinde durulmakta; ardından anayasalar ile bazı anayasa hukuku konuları karşılaştırmalı biçimde ele alınmaktadır. Bu çerçevede anayasa türleri, temel hak ve özgürlükler ile hükümet sistemlerine ilişkin kurumsal ve kavramsal karşılaştırmalar yapılmakta; karşılaştırmalı hukuk çerçevesinde söz konusu kavram ve kurumların karşılıklarına değinilmektedir.
HUK 337 Vergi Ceza Hukuku 2 Kredi -
Bu derste vergi ziyaı cezası ile usulsüzlük cezaları, Anayasal ceza hukuku ilkeleri ve Kabahatler Kanunu hükümleri çerçevesinde incelenmekte; vergi kaçakçılığı, vergi mahremiyetini ihlal ve mükelleflerin özel işlerini yapmadan oluşan vergi suçları ele alınmaktadır.
HUK 338 Bilişim Suçları 2 Kredi -
Bu derste, bilişim hukukunun temel kavramları, Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlarda düzenlenen bilişim suçları, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında internete erişim düzenlemeleri ve sayısal deliller incelenmektedir.
HUK 339 İhale Hukuku 2 Kredi -
Bu derste kamu ihale süreçleri, Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen hak arama yolları, ihale hukukunda idari yaptırımlar, kamu ihale sözleşmeleri ve ihale suç ve cezaları ele alınmaktadır.
HUK 340 Crime and Law in the USA 2 Kredi -
This course examines the evolution and development of the modern legal system. Topics include çivil, criminal and administrative law, the legal profession, legal systems in American society, and the law as one of many instruments of social control and social change.
HUK 341 Siyasi Partiler ve Seçim Hukuku 2 Kredi -
Bu derste Türkiye’de siyasi partiler hukukunun gelişimi, siyasi partilerin işlevleri, Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu çerçevesinde siyasi partilerin amaçları, yapısı ve işleyişi incelenmektedir. Ayrıca, siyasi partilerin uyması gereken yasaklar, Anayasa kuralları ve Siyasi Partiler Kanunu ile Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ilgili içtihadı çerçevesinde ele alınmaktadır. Ardından seçim sistemleri, karşılaştırmalı seçim sistemleri, Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkında Kanun uyarınca seçim uyuşmazlıklarının çözümü ile Seçim Kurullarının ve Yüksek Seçim Kurulu’nun yetkileri, seçim yasakları konularına yer verilmektedir.
HUK 342 Çocuk Hukuku 2 Kredi -
Çocuk hukuku ile ilgili temel kavramlar ve çocuk haklarının tarihsel gelişimi, Anayasa'da ve uluslararası anlaşmalarda çocuk hakları, çocuklara ayrımcılık yapma yasağı, çocuk yararının önceliği ilkesi, kamu hukuku ve özel hukukta çocuğun korunması incelenmektedir.
HUK 343 Kriminoloji 2 Kredi -
Bu derste suç bilimi incelenmekte; kriminoloji kavramı, kriminolojide araştırma yöntemleri, suçun nedenleri, suçun ortaya çıkışı ve bazı suç tipleri kapsamında suçluluk ele alınmaktadır.
HUK 344 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 2 Kredi -
Bu derste Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ve ekli protokollerin kapsam ve içeriği, Sözleşmenin denetim mekanizmasının temelini teşkil eden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihatlarının niteliği ve taraf devletlerce uygulanması, Mahkeme kararlarının taraf devletlerce yerine getirilmesi konusunda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin denetimi ve Mahkeme kararlarının Türk iç hukukuna etkileri incelenmektedir.
HUK 345 Modern Siyasal İdeolojiler 2 Kredi -
Bu derste, ideoloji kavramının tanımı ve modern siyasal ideolojiler; bu anlamda liberalizm, muhafazakârlık, milliyetçilik, marksizm, anarşizm, sosyal demokrasi, feminizm, faşizm ele alınmaktadır.
HUK 346 Parlamento Hukuku 2 Kredi -
Bu derste TBMM’nin çalışma düzeni ile görev ve yetkileri; bu kapsamda, parlamentonun temel kuruluşu, yasama üyelerinin hukuki statüsü, yasama işlemleri, yasama süreci, meclisin denetim yolları ile yasama komisyonlarının yapısı ve görevleri, ilgili Anayasa Mahkemesi kararları ışığında ele alınmaktadır.
HUK 347 Kurgusal Duruşma 2 Kredi -
Bu derste dava süreci, dava dosyasının hazırlanması, kurgusal duruşma süreçleri, kurgusal duruşmanın önemi ve özellikleri, kurgusal duruşma faaliyetinde yazılı ve sözlü aşamalar ele alınmakta; kurgulanan uyuşmazlığa ilişkin iddia ve savunmalar jüri tarafından değerlendirilmektedir.
HUK 348 Law of the European Convention on Human Rights 2 Kredi -
This course examines the background and contents of the European Convention of Human Rights along with the Protocols thereto and provides an overview of the case-law of the European Court of Human Rights in Strasbourg. The course covers issues related to –inter  alia- right to life, prohibition of torture, right to liberty and security, right to a fair trial, protection of private life, freedom of expression, freedom of religion, right to education, etc.
HUK 349 Common Law Theory and Application 2 Kredi -
This course provides students with the tools to understand and work within a common law environment. It gives a basic approach to common law lawsuits via theory and practice.
HUK 350 Communications and Negotiation Skills for Lawyers 2 Kredi -
This course deals with the theory and application of the principles of negotiation in an international law environment. The course also addresses cultural differences in international negotiations.
HUK 351 International Policies of Europe and European Project Management 2 Kredi -
This course makes an introduction to the most oftenly changing and the most reformist policies of Europe such as business environment, social problems, economy, entrepreneurship and protection of consumers. After this introduction it gives some information about how to attend and to bid to a tender, how to develop a project by taking as a model of “European Public Acquisition”.
HUK 352 Ekonomik Ceza Hukuku 2 Kredi -
Bu derste Türk ceza hukukunda ekonomik çıkar amacıyla işlenen suç tiplerini incelenmekte; ekonomik suçların tanımı ve yapısı, ekonomik suçların uluslararası alandaki özellikleri ve Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen ekonomik suçlar ele alınmaktadır.
HUK 353 Tebligat Hukuku 2 Kredi -
Tebligat hukukunun temel kavramları, tebligatın önemi, tebligat çeşitleri, tebligat esasları, tebligatın nasıl yapılacağı, tebligatın nerede ve kime yapılacağı, tebligatın muhatabı ve muhatap adına tebligatı kabule yetkili kişiler, tebliğ olanaksızlığı ve tebligatı almaktan kaçınmanın sonuçları, yargısal tebligat ve özellikleri, ilanen tebligat, elektronik tebligat ile usulsüz tebligat ve sonuçları incelenmektedir.
HUK 354 Avukatlık Hukuku 2 Kredi -
Avukatlık mesleğinin tanımı ve benzer kurumlardan farkları, meslek olarak avukatlığın özellikleri, avukatlık mesleğine kabul için aranan şartlar, avukatlık mesleğinin yürütülme biçimleri, avukatın hak ve yetkileri, avukatın yükümlülükleri ve sorumlulukları incelenmektedir.
HUK 355 Adli Yazışma Usulleri 2 Kredi -
Bu derste hukuk davalarına ilişkin dilekçeler, icra-iflas hukukuna ilişkin temel dilekçeler, ceza hukukuna ve idare hukukuna ilişkin temel dilekçeler incelenmekte; resmi yazışma kuralları, adli yazışmalar ve türleri, adli kararlar ve ilanlar örnekler verilerek ele alınmaktadır.
HUK 356 Refugee Law 2 Kredi -
In this course, the status of refugees and asylum seekers under international law, the provisions of 1951 Refugee Convention and 1967 Protocol, the functions and powers of the United Nations High Commissionner for Refugees, the system of protection of refugees, the intersection points of refugee law and human rights law are examined and analysed.
HUK 357 ICSID Arbitration 2 Kredi -
This course covers the basic issues regarding International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) arbitration. In this context, the topics such as jurisdiction of ICSID, arbitration procedure, applicable law, arbitral award and its enforcement, bilateral investment treaties are studied.
HUK 358 Hukuk ve Edebiyat 2 Kredi -
Bu derste hukuk ve edebiyatın karşılıklı ilişkileri ele alınmakta; Türk ve dünya edebiyatından eserler incelenmektedir.
HUK 360 Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı 2 Kredi -
Anayasa’nın ve Anayasa Mahkemesi Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un bireysel başvuru ile ilgili düzenlemeleri incelenmekte; bireysel başvuru usulü, şekli ve maddi şartları ile ele alınmaktadır. Ardından Anayasa Mahkemesi içtihadı ve mevzuat çerçevesinde kabul edilebilirlik ölçütleri, bireysel başvuru üzerine verilen kararların etkileri üzerinde durulmaktadır.
HUK 410 Sosyal Güvenlik Hukuku 3 Kredi -
Sosyal güvenlik kapsamındaki riskler ve bunların sınıflandırılması, sosyal güvenliğin temel işlevleri, sosyal güvenliğin sağlanmasında kullanılan teknikler, sosyal sigorta türleri, sosyal güvenliğin finansmanının ne şekilde sağlanacağı, sosyal güvenliğin uluslararası metinlerdeki yeri, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sistematiği ve özellikleri, sosyal sigortalılık kavramı ve hukuki sonuçları, sosyal sigortalılık statüsünün sona erme sebepleri ve sonuçları incelenmektedir.
HUK 420 İflas Hukuku 2 Kredi -
Bu derste iflas hukukuna giriş, iflas organları, iflas sebepleri, iflasa tabi olan kişiler, iflas yolları ve bu bağlamda takipli ve takipsiz iflas çeşitleri ve bunların özellikleri ele alınmakta; iflasın alacaklı ve borçlu bakımından meydana getirdiği hukuki sonuçlar, iflasın tasfiyesi, konkordato ve yeniden yapılandırma hukuku incelenmektedir.
HUK 421 Rekabet Hukuku 2 Kredi -
Rekabet hukuku dersinde serbest piyasa ekonomisine hâkim olan rekabet ilkesinin devamlılığını güvence altına almak için getirilen kurallar, rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşmalar, kararlar ve uyumlu eylemler incelenmekte; Rekabet Kurumunun başlıca görev ve yetkileri ele alınmaktadır.
HUK 422 Uluslararası Ceza Hukuku 2 Kredi -
Uluslararası ceza hukukunun temel kavramları, ceza kanunlarının yer bakımından uygulanması, uluslararası adli yardımlaşma, uluslararası ceza mahkemeleri ve uluslararası suçlar incelenmektedir.
HUK 423 Deniz Ticareti Hukuku 2 Kredi -
Gemi, donatan ve donatma iştiraki, kaptan, deniz ticareti sözleşmeleri, deniz kazaları, gemi alacakları ve petrol kirliliği konuları incelenmektedir.
HUK 424 Uluslararası Ticari Tahkim 2 Kredi -
Ders, uluslararası ticari tahkime ilişkin temel hususları içermektedir. Bu kapsamda, tahkim hakkında genel bilgiler verildikten sonra tahkim anlaşması, tahkim usulü, uygulanacak hukuk, hakem kararı ile yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizi konuları incelenmektedir.
HUK 425 Viyana Satım Sözleşmesi 2 Kredi -
Bu derste uluslararası satımlara ilişkin yeknesaklaştırma çalışmaları, Birleşmiş Milletler Uluslararası Taşınır Mal Satımlarına İlişkin Viyana Anlaşmasının uygulama alanı, Anlaşma metninde yer alan boşlukların doldurulmasına ilişkin genel esaslar ve sözleşmenin kurulmasına ilişkin hükümler, Anlaşma hükümlerindeki ifa engelleri sistemi, sözleşmenin ihlali ve buna bağlanan sonuçlar, tazminat, faiz vb. kavramlar ile sorumluluktan kurtulma olanakları incelenmektedir.
HUK 426 Uluslararası Çevre Hukuku 2 Kredi -
Derste nükleer enerji, atık yönetimi, su ve hava kirliliği gibi çevre sorunları ve bu sorunlara hukukun sunduğu çözüm yolları ele alınmakta; uluslararası konvansiyonlar sonucu çevre hukuku alanındaki gelişmeler, çevre kirliliği ile ilgili başvurulabilecek merciler incelenmektedir.
HUK 427 Teminat Hukuku 2 Kredi -
Bu derste, taşınır ve taşınmaz rehni yanında, kefalet ve garanti sözleşmeleri ele alınmaktadır.
HUK 428 Elektronik Haberleşme Hukuku 2 Kredi -
Temel telekomünikasyon terimleri ve kavramları, telekomünikasyon hukukunun tarihçesi ve telekomünikasyon düzenlemelerinin ekonomik esasları, özellikle erişim ve arabağlantı, evrensel hizmet yükümlülüğü ve gizliliğe ilişkin Avrupa Birliği iletişim hukuku düzenlemeleri ile Türkiye'deki düzenlenmeler karşılaştırmalı olarak incelenmekte; telekomünikasyon hukuku düzenlemelerinin diğer kanunlarla, özellikle rekabet hukuku düzenlemeleri ile ilişkisi, Türk ve AB telekomünikasyon düzenlemelerinde ortaya çıkan eğilimler ele alınmaktadır.
HUK 429 Bütçe Hukuku 2 Kredi -
Bütçe ve gelişimi, bütçenin nitelikleri, fonksiyonları, bütçe ilkeleri, klasik-çağdaş bütçeleme ilkeleri, bütçe türleri, bütçe sistemleri, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde Türk Bütçe Sistemi, bütçenin hazırlanması, uygulanması ve denetlenmesi, Kamu İhale Kanunu kapsamında kamunun mal ve hizmet alımlarının hukuki rejimi konuları ele alınmaktadır.
HUK 430 Sigorta Hukuku 2 Kredi -
Bu derste risk kavramı, sigorta kavramı ve türleri, sigorta sözleşmesinin tanımı, kuruluşu ve türleri, süresi, sigorta sözleşmesinin hükümleri, sigorta ettirenin borçları, sigortacının sigorta himayesi edimi, himayesinin kapsamı, sona ermesi ve sigortacının kanuni halefiyeti konuları incelenmektedir. 
HUK 431 Ceza Normu 2 Kredi -
Ceza normu kavramı, normun yapısı, özellikleri, unsurları ve türleri incelenmekte; ceza hukukunun temel kavramları üzerinde durulmaktadır.
HUK 432 Enerji Hukuku 2 Kredi -
Enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve perakende satış süreçleri ile bu süreçler içinde yer alan kurum ve kuruluşlar hukuki açıdan incelenmekte; hukukun genel ilkeleri çerçevesinde enerji hukukuna ilişkin temel düzenlemeler ele alınmaktadır.
HUK 433 İdari Yaptırımlar Hukuku 2 Kredi -
İdari yaptırımların genel hukuki rejimi, idari cezalar ve türleri, idari tedbirler ile idari yaptırımların yargısal denetimi ele alınmaktadır.
HUK 434 İnşaat Hukuku 2 Kredi -
Bu derste yüklenici ile iş sahibi arasında yapılan inşaat sözleşmesinin kuruluşu, yüklenicinin borçları ve hakları, iş sahibinin borçları ve hakları, inşaat sözleşmesinin sona ermesi ve sona ermeye bağlanan hukuki sonuçlar; iş sahibi ile alt yükleniciler arasındaki hukuki ilişkiler; kat karşılığı inşaat sözleşmeleri incelenmektedir.
HUK 435 Adli Tıp 2 Kredi -
Hukuk alanındaki bazı sorun ve problemlerin tıp bilimlerinin bilgi ve prensipleri çerçevesinde ele alındığı bu derste ölüm, yaralar, kimliklendirme, ulaşım kazaları, suda boğulma, cinsel suçlar, tıbbi uygulama hataları, zehirlenmeler, çocuk istismarı ile adli psikiyatri konuları incelenmektedir.
HUK 436 Ceza Yargılaması Uygulaması 2 Kredi -
Bu derste, Türk Ceza Muhakemesi Hukukundan soruşturma ve kovuşturma aşamalarına ilişkin vaka analizleri yapılmaktadır.
HUK 437 İnfaz Hukuku 2 Kredi -
İnfaz hukukunun temel kavramları, özgürlüğü bağlayıcı cezaların infazı, ceza kavramı, hükümlünün hak ve yükümlülükleri ve infaz muhakemesi konuları incelenmektedir.
HUK 439 Fikri Haklar 2 Kredi -
Fikir ve fikir ürünü sahibinin temel hakları, marka, patent, faydalı model ve benzeri haklar ile bu hakların Türkiye’de ve uluslararası alanda korunması ele alınmaktadır.
HUK 440 Toplu İş Hukuku 2 Kredi -
Toplu iş hukukunun kurum ve kuruluşları; bu anlamda sendikalar, toplu iş sözleşmeleri, toplu iş uyuşmazlıkları, kamu görevlilerinin toplu pazarlık hakları incelenmektedir.
HUK 441 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku 3 Kredi -
İş sağlığı kavramı, iş güvenliği kavramı, iş sağlığı ve iş güvenliğinin ulusal ve uluslararası metinlerdeki yeri, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için alınması gereken önlemler, bu önlemleri alma yükümlüğü, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin denetim yöntemleri ve gerekli önlemlerin alınmamasından kaynaklanan hukuki sonuçlar incelenmektedir.
HUK 442 İş Hukuku Uygulamaları 2 Kredi -
İş hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda yetkili ve görevli yargı makamları, bu makamlar tarafından verilen kararlarda dayanılan esas ve ilkeler ele alınmakta; iş hukukuna ilişkin güncel yargı kararları incelenmektedir.
HUK 444 Türk Vergi Sistemi 2 Kredi -
Bu derste gelir üzerinden alınan vergiler, harcamalar üzerinden alınan vergiler ve servet üzerinden alınan vergilerle ilgili temel bilgiler verilmektedir.
HUK 445 International Criminal Law 2 Kredi -
In this course, the basic concepts of international criminal law, jurisdiction, international legal cooperation, international criminal courts and some international crimes are examined.
HUK 446 Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları 2 Kredi -
Alternatif uyuşmazlık çözümü kavramı ve tarihi gelişimi, alternatif uyuşmazlık çözümünün uygulama alanı, devlet yargısı ve tahkim yargısı ile ilişkisi ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri incelenmektedir. Ayrıca derste Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu çerçevesinde, arabuluculuk kavramı ve benzer kavramlarla ilişkisi, arabuluculuğa elverişli uyuşmazlıklar, arabuluculuk sürecinin başlaması, devamı ve sona ermesi, kanuna hâkim olan temel ilkeler, arabuluculuk sürecinin işleyişi, arabulucunun hakları ve yükümlülükleri, arabuluculuk faaliyetinin sonuçlanması, arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen tutanağın nitelikleri ve icra edilmesi ele alınmaktadır.
HUK 447 Vatandaşlık Hukuku 2 Kredi -
Bu ders, vatandaşlık hukukunun şekli yönünü ele almaktadır. Bu kapsamda, vatandaşlık kavramı, vatandaşlık hukukunun genel prensipleri ve kaynakları, Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybı, vatandaşlığın kazanılması ve kaybının sonuçları ile vatandaşlığın ispatı konuları Anayasa ve Türk Vatandaşlık Kanunu çerçevesinde incelenmektedir.
HUK 448 Uluslararası Vergi Hukuku 2 Kredi -
Derste uluslararası ekonomik ve hukuksal çifte vergilendirme kavramları, vergi uyumlaştırması ilke ve kurumları, çifte vergilendirmeyi önleme antlaşmalarının yapısı, yorumu, içerdiği bağlama kuralları ve söz konusu antlaşmaların Türk hukukundaki konumu incelenmektedir.
HUK 449 International Commercial Arbitration 2 Kredi -
This course covers the basic issues regarding international commercial arbitration. In this context, the topics such as arbitration agreement, arbitrators, arbitration procedure, applicable law, arbitral award and recognition and enforcement of foreign arbitral awards are studied.

Sürekli Açılan Hukuk Fakültesi Seçmeli Dersleri:

Uluslararası Hukuk Ekonomi Hukuku Kamu Hukuku
HUK 208 İnsan Hakları HUK 208 İnsan Hakları HUK 208 İnsan Hakları
HUK 213 Legal English III (1) HUK 213 Legal English III (1) HUK 213 Legal English III (1)
HUK 214 Legal English IV (1) HUK 214 Legal English IV (1) HUK 214 Legal English IV (1)
HUK 311 Türk Hukuk Tarihi HUK 311 Türk Hukuk Tarihi HUK 311 Türk Hukuk Tarihi
HUK 323 Uluslararası Örgütler    
HUK 324 Uluslararası Taşıma Hukuku HUK 324 Uluslararası Taşıma Hukuku  
HUK 325 American Contract Law HUK 325 American Contract Law  
HUK 326 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku HUK 326 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku  
HUK 327 Kişisel Verilerin Korunması HUK 327 Kişisel Verilerin Korunması  
  HUK 328 Sürüm Sözleşmeleri (Bayilik, Tek Satıcılık, Franchising)  
HUK 329 Hukuk Etiği HUK 329 Hukuk Etiği HUK 329 Hukuk Etiği
  HUK 330 İmar Hukuku HUK 330 İmar Hukuku
  HUK 331 Banka Hukuku  
  HUK 332 Sermaye Piyasası Hukuku  
  HUK 333 Hukukun Ekonomik Analizi  
  HUK 334Çevre Hukuku HUK 334 Çevre Hukuku
HUK 336 Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku   HUK 336 Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku
    HUK 338 Bilişim Suçları
  HUK 335 Tüketici Hukuku  
  HUK 339 İhale Hukuku HUK 339 İhale Hukuku
    HUK 341 Siyasal Partiler ve Seçim Hukuku
HUK 342 Çocuk Hukuku   HUK 342 Çocuk Hukuku
    HUK 343 Kriminoloji
HUK 344 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi   HUK 344 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
HUK 345 Modern Siyasal İdeolojiler   HUK 345 Modern Siyasal İdeolojiler
    HUK 346 Parlamento Hukuku
HUK 347 Moot Court HUK 347Moot Court HUK 347 Moot Court
HUK 348 Law of the European Convention of Human Rights   HUK 348 Law of the European Convention of Human Rights
HUK 350 Communication and Negotiation Skills for Lawyers HUK 350 Communication and Negotiation Skills for Lawyers HUK 350 Communication and Negotiation Skills for Lawyers
HUK 351 International Policies of Europe and European Project Management   HUK 351 International Policies of Europe and European Project Management
  HUK 353 Tebligat Hukuku HUK 353 Tebligat Hukuku
HUK 354 Avukatlık Hukuku HUK 354 Avukatlık Hukuku HUK 354 Avukatlık Hukuku
HUK 355 Adli Yazışma Usulleri HUK 355 Adli Yazışma Usulleri HUK 355Adli Yazışma Usulleri
HUK 357 ICSID Arbitration HUK 357 ICSID Arbitration HUK 358 Hukuk ve Edebiyat
HUK 349 Common Law Theory and Application HUK 349Common Law Theory and Application  
  HUK 410 Sosyal Güvenlik Hukuku (2) HUK 410 Sosyal Güvenlik Hukuku (2)
HUK 420 İflas Hukuku HUK 420 İflas Hukuku HUK 420 İflas Hukuku
HUK 421 Rekabet Hukuku HUK 421 Rekabet Hukuku HUK 421 Rekabet Hukuku
HUK 422 Uluslararası Ceza Hukuku   HUK 422 Uluslararası Ceza Hukuku
HUK 423 Deniz Ticareti Hukuku HUK 423 Deniz Ticareti Hukuku  
HUK 424 Uluslararası Ticari Tahkim HUK 424 Uluslararası Ticari Tahkim  
HUK 426 International Environmental Law HUK 427 Teminat Hukuku HUK 426 International Environmental Law
  HUK 430 Sigorta Hukuku  
  HUK 432 Enerji Hukuku HUK 432 Enerji Hukuku
  HUK 434 İnşaat Hukuku HUK 433 İdari Yaptırımlar Hukuku
    HUK 435 Adli Tıp
HUK 428Elektronik Haberleşme Hukuku HUK 428 Elektronik Haberleşme Hukuku HUK 428 Elektronik Haberleşme Hukuku
    HUK 436 Ceza Yargılaması Uygulaması
    HUK 437 İnfaz Hukuku
HUK 439 Fikri Haklar (2) HUK 439 Fikri Haklar (2)  
HUK 340 Crime and Law in the USA   HUK 340 Crime and Law in the USA
HUK 441 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku (2) HUK 441 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku (2) HUK 441 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku (2)
HUK 442 İş Hukuku Uygulamaları HUK 442 İş Hukuku Uygulamaları HUK 442 İş Hukuku Uygulamaları
HUK 445 International Criminal Law   HUK 445 International Criminal Law
HUK 446 Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları HUK 446 Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları HUK 446 Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları
HUK 447 Vatandaşlık Hukuku HUK 447 Vatandaşlık Hukuku HUK 447 Vatandaşlık Hukuku
HUK 448 Uluslararası Vergi Hukuku   HUK 448 Uluslararası Vergi Hukuku
HUK 449 International Commercial Arbitration HUK 449 International Commercial Arbitration  
  1. Bu derslerin kredisi (1) birdir.
  2. Bu derslerin kredisi (3) üçtür.

Seçimlik Ders Kuralları:
                  
1-) Hukuk Fakültesi %30 İngilizce Programına dahil olan öğrenciler toplamda en az 9 kredi olan İngilizce seçmeli derslerden başarılı olmalıdırlar.
2-) 2016-2017 Eğitim Öğretim yılından itibaren lisans programına kayıt olan Hukuk Fakültesi öğrencileri, Üniversite Seçmeli dersi dışında her biri en az iki kredilik olmak üzere 6 seçmeli dersi başarmakla yükümlüdürler. Öğrenciler bu seçmeli dersleri modüler sisteme dahil olarak Uluslararası Hukuk, Ekonomi Hukuku ve Kamu Hukuku modüllerinden alabilirler. Modüler sisteme katılma zorunluluğu yoktur. Modüler sisteme katılmak istemeyenlerin en az iki kredilik seçmeli dersler arasından herhangi 6 seçmeli dersten başarılı olmaları gerekir.

Üniversite Seçmeli Dersler

TAR 413 Çağdaş Türkiye Tarihi I 3 Kredi -
TAR 414 Çağdaş Türkiye Tarihi II 3 Kredi -
TAR 121 Çağdaş Dünya 3 Kredi -
TAR 124 Siyasi Düşünceler Tarihi 3 Kredi -
TAR 323 Sosyo-Ekonomik Tarih 3 Kredi -
TDE 152 Güzel Konuşma ve Sunum Teknikleri 2 Kredi -
TDE 442 Anlam Bilimi 2 Kredi -
SAT 209 Yazma ve İfade Becerileri 3 Kredi -
SAT 211 Estetik 3 Kredi -
SAT 205 Fotoğraf I 3 Kredi -
MTA 327 Kişilik ve İmaj 3 Kredi -
SAT 213 Mitoloji 3 Kredi -
SAT 219 İletişim Sosyolojisi 3 Kredi -
İŞL 111 İsletmeciliğe Giriş 3 Kredi -
İŞL 112 Yönetime Giriş 3 Kredi -
İŞL 313 Müzakere Teknikleri 3 Kredi -
TDE 131 Edebiyata Giriş 3 Kredi -
TDE 471 Dünya Edebiyatı 3 Kredi -
TDE 482 Karşılaştırmalı Edebiyat IV 3 Kredi -
TDE 142 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1960) 3 Kredi -
İKT 472 Ekonomik Düşünceler Tarihi 3 Kredi -