Özel Hukuk Lisans Üstü Programı

Yüksek Lisans
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Hukuk Anabilim Dalı
Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı Müfredatı
TEZLİ
YL derecesi almak için gerekli olan en az toplam kredi sayısı: 21, AKTS: 63 + 8 + 60
Alınması gereken zorunlu dersler: 1 Ders
Alınması gereken seçmeli dersler: 6 Ders
DERS KODU DERS ADI T P K AKTS
GÜZ DÖNEMİ
HUK 501 Hukuk Metodolojisi ve Akademik Araştırma Yöntemleri  2 2 3 9
-- Seçmeli Ders 2 2 3 9
-- Seçmeli Ders 2 2 3 9
BAHAR DÖNEMİ
-- Seçmeli Ders 2 2 3 9
--  Seçmeli Ders 2 2 3 9
HUK 548 Seminer  0 0 0 8
YAZ DÖNEMİ
--  Seçmeli Ders  2 2 3 9
--  Seçmeli Ders  2 2 3 9
GÜZ DÖNEMİ
HUK 549 Yüksek Lisans Tezi  0 0 0 0
BAHAR DÖNEMİ
HUK 549 Yüksek Lisans Tezi  0 0 0 0
YAZ DÖNEMİ
HUK 549 Yüksek Lisans Tezi  0 0 0 60
TEZSİZ
YL derecesi almak için gerekli olan en az toplam kredi sayısı: 30, AKTS: 90
Alınması gereken zorunlu dersler: 1 Ders
Alınması gereken seçmeli dersler: 9 Ders 
DERS KODU DERS ADI T P K AKTS
GÜZ DÖNEMİ
HUK 501 Hukuk Metodolojisi ve Akademik Araştırma Yöntemleri  2 2 3 9
-- Seçmeli Ders 2 2 3 9
-- Seçmeli Ders 2 2 3 9
--  Seçmeli Ders 2 2 3 9
BAHAR DÖNEMİ
--  Seçmeli Ders 2 2 3 9
--  Seçmeli Ders 2 2 3 9
--  Seçmeli Ders 2 2 3 9
-- Seçmeli Ders 2 2 3 9
HUK 547 Dönem Projesi 0 0 0 0
YAZ DÖNEMİ
--  Seçmeli Ders 2 2 3 9
--  Seçmeli Ders  2 2 3 9
SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI T P K AKTS
HUK 502 Roma Hukukunda Ayni ve Şahsi Teminatlar 2 2 3 9
HUK 503 Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni  2 2 3 9
HUK 504 Anonim ve Limited Şirket Paylarının Rehni 2 2 3 9
HUK 505 Kambiyo Senetlerinde Aval 2 2 3 9
HUK 506 İcra ve İflas Hukuku Açısından Teminat Alacakları ve Konkordato 2 2 3 9
HUK 507 Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip 2 2 3 9
HUK 508 Akreditif ve Teminat Mektuplarının Milletlerarası Özel Hukuktaki Yeri 2 2 3 9
HUK 509 Garanti ve Kefalet Sözleşmeleri 2 2 3 9
HUK 510 Taşınmaz Rehni 2 2 3 9
HUK 511 Roma Sözleşmeler Sistemi 2 2 3 9
HUK 512 Sözleşme Hazırlama İlkeleri 2 2 3 9
HUK 513 İrade Bozuklukları 2 2 3 9
HUK 514 Kira ve Kullandırma Borcu Doğuran Sözleşmeler 2 2 3 9
HUK 515 Sürüm Sözleşmeleri 2 2 3 9
HUK 516 Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi 2 2 3 9
HUK 517 Şirket Sözleşmeleri 2 2 3 9
HUK 518 Usul İşlemleri ve Usul Sözleşmeleri 2 2 3 9
HUK 519 İspat Sözleşmeleri 2 2 3 9
HUK 520 Milletlerarası Unsurlu Patent Lisansı Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk 2 2 3 9
HUK 521 İş Sözleşmesinin Türleri ve Sözleşmesel Kayıtlar 2 2 3 9
HUK 522 Roma Aile Hukuku 2 2 3 9
HUK 523 Evlilik Birliğinde Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi 2 2 3 9
HUK 524 Boşanmanın Mali Sonuçları 2 2 3 9
HUK 525 Velayet ve Vesayet Hukuku 2 2 3 9
HUK 526 Çocuk Hukuku 2 2 3 9
HUK 527 Milletlerarası Unsurlu Evlilik Benzeri Birlikte Yaşam Modelleri ve Uygulanacak Hukuk 2 2 3 9
HUK 528 Usul Hukuku Açısından Boşanma Davaları 2 2 3 9
HUK 529 Çekişmesiz Yargı 2 2 3 9
HUK 530 Sosyal Güvenlik Hukukunun Güncel Sorunları 2 2 3 9
HUK 531 Ticaret Şirketlerinde Yapısal Değişiklikler 2 2 3 9
HUK 532 Roma Hukukunda Sözleşme Benzerleri 2 2 3 9
HUK 533 Sözleşme Benzeri Sorumluluklar 2 2 3 9
HUK 534 Üçlü İş İlişkileri 2 2 3 9
HUK 535 Hukuka Aykırılık ve İlliyet Bağı 2 2 3 9
HUK 536 Temsil Hukuku 2 2 3 9
HUK 537 Müteselsil Borçluluk ve Sorumluluk 2 2 3 9
HUK 538 Davaya Vekâlet 2 2 3 9
HUK 539 Uluslararası Yatırım Tahkimi 2 2 3 9
HUK 540 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku 2 2 3 9
HUK 541 Sermaye Piyasası Araçlarını Konu Alan Teminat Sözleşmeleri 2 2 3 9
HUK 542 Basın İş Hukuku 2 2 3 9
HUK 543 Milletlerarası Arabuluculuk ve Singapur Sözleşmesi 2 2 3 9
HUK 544 Genel İşlem Koşulları 2 2 3 9
HUK 545 Hukuki İşlem Teorisi 2 2 3 9
HUK 546 Acentelik Sözleşmesi 2 2 3 9
HUK 550 Adi Ortaklık Sözleşmesi 2 2 3 9
HUK 551 Yapay Zekâ ve Hukukî Sorumluluk  2 2 3 9
HUK 552 İsimsiz Sözleşmeler  2 2 3 9
HUK 553 Finansman Amaçlı Sözleşmeler  2 2 3 9
HUK 554 Reklam Hukuku  2 2 3 9
HUK 555 Haksız Ticari Uygulamalar  2 2 3 9
HUK 556 İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Atipik İstihdam Biçimleri  2 2 3 9
HUK 557 Uluslararası Ticari Tahkim  2 2 3 9
HUK 558 Kanun Yolları  2 2 3 9
HUK 559 Medeni Usul Hukukunda Dava Çeşitleri  2 2 3 9
OHUK 560 Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve FIDIC Kuralları  2 2 3 9
OHUK 561 Birleşme ve Devralmalar  2 2 3 9
OHUK 562 Fikri Mülkiyet Hukukunda Güncel Gelişmeler  2 2 3 9
OHUK 563 Uluslararası Mal Satım Hukuku (CISG)  2 2 3 9
OHUK 564 Kamu İhale Sözleşmesi  2 2 3 9
* Ayrıca Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki diğer yüksek lisans programlarında açılan dersler danışman onayına bağlı olarak alınabilir.

DERS İÇERİKLERİ

 

Zorunlu Dersler

 

HUK 501 Hukuk Metodolojisi ve Akademik Araştırma Yöntemleri

Bu derste hukukun uygulanması yöntemleri; yorum, yorum türleri, boşluk, boşluk türleri ve doldurulması konuları ayrıntılı ve uygulamalı bir şekilde incelenecektir. Ayrıca hukuk araştırmalarında kullanılan kaynak bilgilerine ulaşma, kaynak tarama, araştırma yazım teknikleri üzerinde durulacaktır.

 

HUK 547 Dönem Projesi

Dönem projesi, tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, belirlenen esaslar dâhilinde bir bilimsel araştırma raporu biçiminde, bir danışman gözetiminde hazırlanmış ve sunulmuş şeklidir.

 

HUK 548 Seminer

Seminer dersinin amacı Özel Hukuk tezli yüksek lisans programında, tez konuları ile ilgili güncel ve/veya eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlatarak, onların grup önünde anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneklerini geliştirmektir. Bu derste, yüksek lisans tezinin yazımı öncesinde öğrencinin istenilen bilimsel düzeye eriştirilmesi amacıyla belirli bir konuyu veya problemi tanımlama, veri toplama, verileri analiz edip tartışma ve varılan sonuçların önerilen bilimsel yazım kurallarına uygun biçimde bir rapor olarak sunulması sağlanır.

 

HUK 549 Yüksek Lisans Tezi

Özel Hukuk tezli yüksek lisans programında eğitim alan öğrencinin, ilgili bilim dalındaki yüksek lisans eğitimi sonucunda elde ettiği sonuçları, Üniversite Senatosu tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde ele alarak yazması ve yazılan tezin belirlenen jüri önünde savunulmasıdır.

 

 

Seçmeli Dersler

 

HUK 502 Roma Hukukunda Ayni ve Şahsi Teminatlar

Alacağının ifa edilmesini güvence altına almak isteyen alacaklı, günümüz hukukunda olduğu gibi Roma hukukunda da ayni ve şahsi teminat olmak üzere iki hukuksal araca sahiptir.  Alacaklı, alacağını güvence altına almak için, ya borçlunun sorumluluğunu başka bir kimsenin de sorumlu tutulmasıyla kuvvetlendirir. Bu, şahsi teminattır. Ya da alacaklı, borçlunun sorumluluğunu, gerektiğinde paraya çevirebileceği bir mal ile kuvvetlendirir. Bu da ayni teminattır. Roma’nın bir tarım toplumu olduğu döneme egemen olan güven ilişkisi ve güçlü arkadaşlık bağları nedeniyle şahsi teminatlar önemli bir rol oynamış; ticaret toplumuna dönüşümle birlikte ayni teminatlar da uygulamada yerini almıştır. Ayni ve şahsi teminatların tarihsel süreç içerisindeki gelişimi ve türleri, bu dersin konusunu oluşturmaktadır.

 

HUK 503 Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ile Türk hukukuna getirilen, oldukça kapsamlı taşınır varlıkların bir sicile tescili ile rehnedilmesi dersin konusunu oluşturmaktadır. Derste öncelikle ayni teminatların bir türü olan taşınır rehni konusundaki temel ilkeler genel olarak incelendikten sonra, zilyetliğin devriyle kurulan bu rehnin bir istisnası olan sicile kaydedilerek rehin verilme ve özel olarak Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu kapsamında rehin incelenecektir. Bu bağlamda rehin konusu taşınır varlıklar, ticari işletme rehni açısından meydana gelen değişiklikler; rehin sözleşmesinin tarafları, rehin hakkının kurulması için gerekli şartlar, teminat yükünün alacak açısından kapsamı, rehin alanın ve rehin verenin yükümlülükleri; temerrüt sonrası haklar, rehin hakkının sırası, UNCITRAL Model Law çerçevesinde tescile bağlı taşınır rehni ile karşılaştırılması dersin konusunu oluşturmaktadır.

 

HUK 504 Anonim ve Limited Şirket Paylarının Rehni

Anonim ve limited şirket paylarının rehni dersinde, genel olarak pay ve rehin kavramı ile türleri hakkında açıklama yapıldıktan sonra, anonim ve limited şirket payları üzerindeki rehin hakkının konusu, hukukî niteliği, uygulanacak hükümler; anonim ve limited şirket payları üzerinde rehin hakkı kurulması; rehin hakkının sona ermesi ve rehnin paraya çevrilmesi incelenir.  Bunların yanında anonim ve limited şirketlerde özellik gösteren bazı durumların rehin hakkı üzerinde yaratabileceği sorunlara da yer verilir.

 

HUK 505 Kambiyo Senetlerinde Aval

Kambiyo senetlerinde aval dersinde, aval kavramına, avalin özelliklerine ve hukukî niteliğine değinildikten sonra, avalin kurulması, avalin benzer kurumlarla karşılaştırılması, aval verenin sorumluluğu ve hakları konuları ele alınıp incelenir.

 

HUK 506 İcra ve İflas Hukuku Açısından Teminat Alacakları ve Konkordato

Bu derste, teminat alacaklarının icra ve iflas hukuku bakımından gösterdiği özellikler incelenecektir. Bu bağlamda, maddi hukuk bakımından teminat alacaklarının özelliklerine genel olarak değinilecek ve bundan sonra her bir teminat türünün icra ve iflas hukuku bakımından gösterdiği özellikler ele alınacaktır. Özellikle, ayni ve şahsi teminatların, takip çeşitlerine göre incelenmesine çalışılacak, ayrıca bu teminatların konkordato kurumu ile bağlantısı kurulacaktır. Özellikle rehin alacakları, teminat mektupları ve kefalet kurumu, konkordato bakımından önemli olmaları sebebiyle daha ayrıntılı olarak incelenecektir.

 

HUK 507 Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip

Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip dersi kapsamında, öncelikle hangi durumlarda rehnin paraya çevrilmesi yoluna başvurulacağı ve başvurma zorunluluğu üzerinde durulacaktır. Daha sonra takip usulü hakkında bilgi verilecektir. Bu kapsamda taşınır rehni ile taşınmaz rehni üzerinde ayrı ayrı durulacaktır. Devamında takip yolunda izlenmesi gereken prosedür ve aşamalar anlatılacaktır. Ayrıca takip yolunun diğer takip yollarıyla ilişkisi ve tabi olduğu ortak hükümler hakkında bilgi verilecektir.

 

 

HUK 508 Akreditif ve Teminat Mektuplarının Milletlerarası Özel Hukuktaki Yeri

Bu derste, milletlerarası unsurlu "akreditif" ve "teminat mektupları"nın yarattığı hukukî ilişkiden doğan/doğacak ihtilâfların çözümünde uygulanacak yetkili hukukun tayini hususu ele alınacaktır. Bu çerçevede, konuyla ilgili yabancılık unsurları, akreditif ilişkisinin hukukî niteliği, ilişkinin taraflarının tespiti, akreditif ilişkisinde uygulanacak hukuku tayine yardımcı bağlama noktaları ile teminat mektuplarındaki milletlerarası unsurun belirlenmesi, teminat mektuplarının tanımı, hukukî niteliği, fonksiyonu, çeşitleri, taraflarının tayini ve yarattığı hukukî ilişki dolayısıyla ortaya çıkacak hukukî ihtilâflar gibi konular incelenecektir.

 

HUK 509 Garanti ve Kefalet Sözleşmeleri

Garanti ve kefalet sözleşmeleri şahsi teminat sözleşmelerinin en önemli iki türünü oluşturmaktadır. Bu dersin içeriğini, garanti ve kefalet sözleşmelerinin tanımı, hukuki nitelikleri, aralarındaki farklar ve benzeri kişisel teminat sözleşmelerinden farkları, geçerlilik koşulları, taraflar arasındaki ilişkiler ve garanti ve kefalet sözleşmelerinin sona ermeleri oluşturmaktadır.

 

HUK 510 Taşınmaz Rehni

Dersin konusunu, taşınmaz rehni oluşturmakta, ders kapsamında, taşınmaz rehni türleri, rehnin kurulması, sona ermesi, taşınmaz rehnine hâkim olan ilkeler gibi pek çok ilgili konu karşılaştırmalı hukuk düzenlemeleriyle birlikte ele alınmaktır. Ayrıca, taşınmaz rehni türleri bakımından uygulama karşılaşılan sorunlar ve bunlara ilişkin Yargıtay uygulamaları bilimsel bir bakış açısıyla incelenmektedir.

 

HUK 511 Roma Sözleşmeler Sistemi

Roma Hukuku’nda contractus olarak adlandırılan sözleşmeler yazılı (litteris), sözlü (verbis), real (re) ve rızaî (consensus) sözleşmelerdir. Roma sözleşmeler sistemini, Ius Civile tarafından tanınan bir dava ile korunan ve contractus olarak adlandırılan bu sözleşmeler oluşturur. Derste, Roma’nın contractus kavramından günümüz sözleşme kavramına ulaşım süreci ve Roma Sözleşmeler Sistemi’nde yer alan, belirli tipik edimleri konu edinen contractus’lar incelenecektir.

 

HUK 512 Sözleşme Hazırlama İlkeleri

Taraflar arasındaki ilişkileri düzenleyen sözleşmelerin hazırlanması, hukuki ilişkilerin gittikçe kapsamlı ve çok boyutlu olması sebebiyle büyük bir önem taşımaktadır. Diğer taraftan, sözleşme hazırlama, tarafların hangi konuda irade serbestisine sahip olduklarını bilmelerini gerektirmektedir. Derste sözleşme serbestisi, sınırları, genel işlem koşulları, sözleşmelerin şekle bağlı olup olmaması, sorumsuzluk kayıtları, ceza koşulu kayıtları, arabuluculuk ve tahkim kayıtları, sözleşmenin yorumlanması ve tamamlanması konularına yer verilerek, sözleşme hazırlamak için gerekli temel ilkeler açıklanacaktır.

 

HUK 513 İrade Bozuklukları

Hukuki işlemlerde irade bozuklukları hukuki işlem teorisinin önemli konuları arasında yer alır. Derste irade bozuklukları teorilerine yer verildikten sonra, yanılma, aldatma ve korkutmanın çeşitleri ile hüküm ve sonuçları üzerinde, uygulamadan da örnekler verilerek ayrıntılı bir şekilde durulacak; bunların diğer benzer kurumlardan farkı ortaya konulacaktır.

 

HUK 514 Kira ve Kullandırma Borcu Doğuran Sözleşmeler

Kira sözleşmesi ve bu sözleşmenin unsurları, kullandırma borcu doğuran ürün kirası, finansal kiralama sözleşmeleri ve intifa hakkından farklarının ve konut ve çatılı iş yeri kiralarından kaynaklanan önemli hukuki sorunların incelendiği bir derstir.

 

HUK 515 Sürüm Sözleşmeleri

Dersin amacı uygulamada sık karşılaşılan sürüm sözleşmeleri hakkında bilgi vermek, franchise, acentelik, know-how ve lisans sözleşmesi gibi sözleşmelerin unsurlarını ve hükümlerini öğretmektir.

 

HUK 516 Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bu iş karşılığında taşınmaz üzerindeki payı devretmeyi üstlendiği sözleşmedir. Ders kapsamında özellikle, sözleşmenin hukuki niteliği, kurulması, tarafların hak ve borçları, borçların ifa edilmemesinin sonuçları uygulamadan örnekler verilerek incelenecektir.

 

HUK 517 Şirket Sözleşmeleri

Ticarî hayatın önemli aktörleri arasında yer alan şirketlerin sözleşmeleri, özellikle adi, anonim ve limited şirket sözleşmeleri büyük önem arz etmektedir. Çünkü şirket sözleşmeleri, şirketin temel yapısını kuran, şirketin iç ilişkilerini ve işleyişini düzenleyen, şirketle ilişkiye giren üçüncü kişilerin de dikkate almaları gereken sözleşmelerdir. Bu derste, şirket sözleşmesi kavramı ve şirket sözleşmelerinin hukukî niteliği üzerinde durulduktan sonra, sözleşmenin içeriği, sözleşmenin değiştirilmesi ve sözleşme hükümlerinin yorumlanması gibi konular incelenir.

 

HUK 518 Usul İşlemleri ve Usul Sözleşmeleri

Bu derste, hukuki işlem ve usul işlemi kavramları, bunların aralarındaki benzerlikler ve farklılıklar ele alınacaktır. Bunun yanında, mahkeme ve taraf usul işlemleri incelenecektir. Usul işlemlerinin temel özellikleri, yapılması, geçerliliği ve şekli anlatılacaktır. Usul işlemleri bakımından önemli bir konu olan irade bozuklukları üzerinde durulacaktır. Usul işlemlerinin yorumunun gösterdiği özellikler ele alınacaktır. Ayrıca, bilhassa davaya son veren taraf usul işlemleri ile usul hukukunda geçerli olan, yetki sözleşmesi ve delil sözleşmesi gibi temel usul sözleşmelerine ilişkin sorunlar irdelenecektir.

 

HUK 519 İspat Sözleşmeleri

İspat sözleşmeleri dersinde, öncelikle yargılama hukukunda sözleşme kavramı ile sözleşme özgürlüğü ve sınırları incelenecektir. Daha sonra ispat sözleşmelerinin kurulması ve geçerliliği, ispat sözleşmelerinin özellikleri, ispat sözleşmesinin etkileri incelenecektir. Ayrıca, ikrar sözleşmeleri, ispat yükü sözleşmeleri, karine ve varsayım sözleşmeleri, delil sözleşmeleri ve hakem-bilirkişi sözleşmeleri gibi bu konudaki başlıca sözleşme türleri ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

 

HUK 520 Milletlerarası Unsurlu Patent Lisansı Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk

Bu derste, ülkelerarası teknoloji transferini sağlama fonksiyonu gören milletlerarası unsurlu patent lisansı sözleşmelerinin hukuki niteliği, türleri, lisans sözleşmelerden doğacak hukuki uyuşmazlıkların hangi hukuk sistemi esas alınarak çözüme kavuşturulabileceği; hukuki uyuşmazlıkların hangi devletin yargı yetkisi dâhilinde çözümlenebileceği; taraf iradesiyle devlet mahkemelerinin yetkisini bertaraf eden mahkeme seçimi anlaşmaları yapılıp yapılamayacağı ile bu sözleşmeler hakkında tahkime müracaat edilip edilemeyeceği konuları üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede, patent hakkı ve korunması ile kullanımına dair tarafı olunan milletlerarası sözleşmeler, yetkili hukukun tayinine yönelik genel olarak sözleşmeler hukukuna egemen olan teoriler (yakınlık ilkesi, karakteristik edim, bölünebilirlik/ayrılabilirlik teorileri/irade muhtariyeti), kanunlar ihtilâfı hukuku kuralları, AB hukuku düzenlemeleri de dikkate alınarak incelenecektir.

 

HUK 521 İş Sözleşmesinin Türleri ve Sözleşmesel Kayıtlar

Sözleşme özgürlüğü gereği işçi ve işveren iş sözleşmesinin içeriğini kural olarak serbestçe belirleyebilirler. Bu itibarla uygulamada işçi ve/veya işverenlerin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde düzenlenmiş çeşitli iş sözleşmesi türüyle karşılaşılmaktadır. Bunların başlıcaları belirli-belirsiz süreli iş sözleşmesi, kısmi-tam süreli iş sözleşmesi ve uzaktan çalışma ile ilgili iş sözleşmeleridir. Ayrıca iş sözleşmelerinde değişiklik kayıtları, cezai şart, rekabet etmeme kaydı gibi sözleşmesel kayıtların kullanımı da yaygındır. Sözleşme türlerinin ve sözleşmesel kayıtların incelenmesi ve açıklanması uygulamada ortaya çıkan ve çıkması muhtemel sorunların çözümüne katkı sağlayabilecektir.

 

HUK 522 Roma Aile Hukuku

Roma ailesi, babaerkil ailenin kökleştiği aile tipidir. Antik Roma’da Roma ailesi, aynı baba egemenliğine tâbi olma gibi hukukî bir esasa dayanmaktaydı. Evlilik birliği içinde doğan çocuklar, kocasının egemenliği altına girmek suretiyle aileye dâhil olan eş, evlat edinme yoluyla aileye dâhil olanlar bu birliğin üyeleriydi. Bu ailenin temelinde daima, pater familias’ın (aile babasının) şahsiyeti ve mutlak egemenliği vardı. Sadece çocukları ve köleleri değil, aile babasının karısı da egemenliği altındaydı. Patria potestas, pater familias'ın, aile fertleri ve malvarlığı üzerindeki egemenliğini, gücünü gösteren ve Roma Hukuku'nda çok önem taşıyan bir kurumdur. Bu derste Roma Aile Hukuku içerisinde yer alan konular ve bunlar kapsamında da aile yapısındaki değişim incelenecektir.

 

HUK 523 Evlilik Birliğinde Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

Bu derste, Türk Medeni Kanunu’nda 2002 yılında yapılan değişiklik ile evlilik birliğinde yasal mal rejimi olarak kabul edilen edinilmiş mallara katılma rejimi ele alınacaktır. Ders kapsamında, rejimin uygulama alanı, mal rejiminin devamı sırasında eşlerin sahip oldukları malvarlığı değerleri üzerindeki hakları, edinilmiş ve kişisel mallar, mal rejiminin sona ermesi ve tasfiyesi incelenecektir.

 

HUK 524 Boşanmanın Mali Sonuçları

Derste, boşanmanın mali sonuçlarından maddi tazminat, manevi tazminat ve yoksulluk nafakası karşılaştırmalı hukuk düzenlemeleriyle birlikte ele alınmakta, Yargıtay kararları dikkate alınarak bu alanda karşılaşılan sorunlar tartışılmaktadır.

 

HUK 525 Velayet ve Vesayet Hukuku

Bu derste velayetin ve vesayetin tanımı, niteliği, kapsamı, sona ermesi kayyımlık ve yasal danışmanlık, koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması, vesayet organları, vesayet organlarının görev, yetki ve sorumlulukları incelenecektir.

 

HUK 526 Çocuk Hukuku

Çocuk Hukuku, henüz yetişkin olmayanların davranış ve esenlikleri ile ilgilenen bir hukuk alanıdır. Kendine özgü bir kanunu bulunmayan Çocuk Hukuku; Medeni Kanun, Ceza Kanunu, İş Kanunu gibi pek çok özel kanunun çeşitli hükümlerinde kendine yer bulmuştur. 

 

HUK 527 Milletlerarası Unsurlu Evlilik Benzeri Birlikte Yaşam Modelleri ve Uygulanacak Hukuk

Bu derste, Türk hukukunda henüz yasal bir düzenlemeye kavuşmamış olan ancak, milletlerarası unsurlu aile hukukunda günümüz itibariyle giderek artan biçimde benimsenen evlilik dışında kurulan birlikte yaşam modelleri ile milletlerarası alanda yarattıkları hukuki sorunlar belirlenmeye çalışılacaktır. Partnerlerin birbirlerine karşı sorumlulukları, evlât edinme dahil soybağı ilişkileri, malvarlığı rejimleri, tazminat nafaka gibi birlikteliğin ölüm dışı nedenlerle sona ermesine ve miras payı gibi miras hukuku alanına dair talep hakları karşılaştırmalı hukuktan yararlanılarak ortaya konacaktır. Bu veriler kapsamında yapılacak vasıflandırma ile, Türk hukukunda milletlerarası unsur içeren bu tür hukuki ilişkilerden kaynaklanan talep haklarının hangi ülke hukukları esas alınarak esastan çözüme kavuşturulabileceği sorusuna yanıt aranacaktır.

 

HUK 528 Usul Hukuku Açısından Boşanma Davaları

Boşanma davaları, hukuk uygulamasında büyük bir yer işgal etmektedir. Bu nedenle, davanın yargılama aşmasında da önemli sorunlar yaşanmaktadır. Bu nedenle söz konusu derste, boşanmanın maddi hukuka ilişkin yönlerine kısaca değinildikten sonra, usul hukuku bakımından gösterdiği özellikler incelecek, boşanma yargılamasının sorunları tespit edilerek tartışılacaktır. Bu bağlamda, davada görevli ve yetkili mahkeme, davada geçerli olan yargılama hukuku ilkeleri, boşanma yargılamasında ispat ve deliller, davaya son veren taraf işlemleri, yargılamada verilebilecek tedbirler, boşanma davalarında hüküm, kanun yolları ve anlaşmalı boşanma davalarının usul hukuku bakımından gösterdiği özellikler ele alınacaktır.

 

HUK 529 Çekişmesiz Yargı

Çekişmesiz yargı ilk defa Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda ayrı bir kısım ve kavram olarak düzenlenmiştir. Çekişmesiz yargı işlerini çekişmeli yargı işlerinden ayırabilmek, özellikle uygulanacak yargılama usulü farklı olduğundan, önem taşımaktadır. Bu kapsamda, çekişmesiz yargı kavramı ve niteliği üzerinde durulduktan sonra, çekişmesiz yargı işlerindeki ölçütler ve çeşitli kanunlarda düzenlenen çekişmesiz yargı işleri anlatılacaktır. Daha sonra, çekişmesiz yargı işlerinde mahkemeye başvuru, yargılama usulü ve çekişmesiz yargı bakımından kanun yolları anlatılacaktır. Ayrıca çekişmesiz yargıda verilen kararların kesin hüküm gücü incelenecektir.

 

HUK 530 Sosyal Güvenlik Hukukunun Güncel Sorunları

Sosyal güvenlik hukuku, inşaatı hiç bitmeyen bir şantiyeye benzetilir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kabul edildiğinden beri neredeyse altmış defa değişikliğe uğramıştır. Bu durum son değişikliklere ilişkin olarak bilgilerin güncellenmesi gereğine işaret etmektedir. Rücu davaları, hizmet tespiti davaları, özellikle yaşlılık sigortası olmak üzere uzun vadeli sigorta kolları ile işsizlik sigortası gerek yasal değişiklikleri gerek yargısal kararları ilgilendiren en önemli konular arasında yer almaktadır.

 

HUK 531 Ticaret Şirketlerinde Yapısal Değişiklikler

Bu derste genel olarak yapısal değişiklik kavramının ne olduğu, tarihçesi ve Türk hukukunda düzenlenme şekli ele alındıktan sonra birleşme, bölünme ve tür değiştirme kurumları ve bunların şirketin hâlihazırdaki pay sahipleri, alacaklıları ve işçileri üzerindeki etkileri incelenecektir.

 

HUK 532 Roma Hukukunda Sözleşme Benzerleri

Roma hukukunda borç kaynakları arasında yer alan sözleşme benzerleri, oluşumları açısından sözleşmeye benzememekle birlikte, yarattıkları etkiler açısından sözleşmeyle benzer nitelikler taşımaktadırlar. Çünkü bunlarda, sözleşmelerin özel öğesi olan bir hukuksal sonuca yönelik irade açıklaması yoktur. Bununla birlikte hukuk düzeni bu olgusal olaylara sonuç bağlamakta ve tarafların, birbirlerine karşı alacaklı ve borçlu gibi davranabilmesini sağlamaktadır. Nitelik ve işlev açısından birbirinden çok uzakta olan ve sözleşme benzerleri adı altında bir araya getirilen sorumluluk olguları vekâletsiz iş görme (negotiorum gestio), vesayet (tutela), sebepsiz zenginleşme (condictio indebiti), muayyen mal vasiyeti (legatum per damnationem) ve müşterek mülkiyettir (comminio incidens). Dersin konusunu, sözleşme benzerleri olarak adlandırılan bu olguların oluşumu, hüküm ve sonuçları ile sözleşmelerden farkının ortaya konulması oluşturmaktadır.

 

HUK 533 Sözleşme Benzeri Sorumluluklar

Sözleşme olmamakla birlikte sözleşme benzeri borç ilişkilerinden doğan sorumluluk ele alınacaktır. Bu çerçevede sözleşme ve haksız fiil arasındaki farklılıklara değinildikten sonra, sözleşme benzeri borç ilişkilerinin tarihçesi ve hukuki niteliği, kanunda düzenlenmiş sözleşme görüşmelerinden doğan sorumluluklar; sözleşme görüşmelerinde aydınlatma yükümlülükleri, sözleşme görüşmelerinde kusurdan (culpa in contrahendo) sorumluluk, üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme ve güven sorumluluğu işlenecektir.

 

HUK 534 Üçlü İş İlişkileri

İş hukukunda üçlü iş ilişkilerinin görünümü yıldan yıla giderek artmaktadır. Bu durumun temel nedenlerinden biri işletmelerin dış kaynak kullanımı ihtiyacıdır. Bu kapsamda en çok karşılaşılan üçlü iş ilişkileri; asıl işveren-alt işveren ilişkisi ile geçici iş ilişkisidir. Ancak üçlü iş ilişkilerinin tek görünüm biçimleri sadece bunlarla sınırlı değildir. İşyerinin veya bir bölümünün devri ile iş sözleşmesinin devri, üçlü iş ilişkilerinin diğer başlıca görünüm biçimleridir. Bu tür ilişkilerde tarafların hak ve sorumluluklarının belirlenmesi önem taşımaktadır.

 

HUK 535 Hukuka Aykırılık ve İlliyet Bağı

Haksız fiilin meydana gelmesi için hukuka aykırılık ve uygun illiyet unsurlarının gerçekleşmesi gerekir. Derste, hukuka aykırılık ve illiyet bağı kavramları, teorik ve uygulamalı olarak ayrıntılı bir şekilde işlenecektir.

 

HUK 536 Temsil Hukuku

Bu derste Türk Borçlar Hukukunda yer alan temsile ilişkin hükümler ele alınacaktır. Ders kapsamında, özellikle, temsil kavramı, temsilin çeşitleri, temsil yetkisi, yetkisiz temsil ve temsil yetkisinin kötüye kullanılması incelenecektir.

 

HUK 537 Müteselsil Borçluluk ve Sorumluluk

Dersin içeriğini müteselsil borçluluk ve müteselsil sorumluluk kavramları ve ilgili hukuki sorunlar oluşturmaktadır. Bu çerçevede müteselsil borçluluk teorisi, müteselsil borçlulukta iç ilişki ve dış ilişki, haksız fiil sorumluluğunda eksik teselsül tam teselsül ayrımının kaldırılması; bireysel indirim sebeplerinin dış ilişkide ileri sürülmesi; anonim ortaklıklarda farklılaştırılmış teselsül, rücu ve halefiyet ve zamanaşımı konuları ele alınacaktır.

 

HUK 538 Davaya Vekâlet

Davaya vekâlet dersi kapsamında, öncelikle vekâlet sözleşmesinin unsurları, şartları ve temsil yetkisi ile arasındaki ilişki ortaya konacaktır. Daha sonra davaya vekâletin kanuni kapsamı anlatılacaktır. Bu çerçevede, kanun gereğince avukatın haiz olduğu yetkiler ve özel yetki verilmesi gereken haller üzerinde ayrı ayrı durulacaktır. Vekâletnamenin ibrazı ve vekâletname ibraz edilmeden yapılan işlemlerin mahiyeti konusunda bilgi verilecektir. Birden fazla avukatın görevlendirilmesi, avukatın bir başkasına yetki vermesi, vekilin azli ve istifası gibi özellikli durumlar hakkında açıklamalarda bulunulacaktır. Son olarak konunun farklı kanunlar kapsamında ele alınışı üzerinde durulacaktır.

 

HUK 539 Uluslararası Yatırım Tahkimi

Bu derste doğrudan ve dolaylı yabancı yatırım kavramları, yatırımların korunmasına ilişkin iki taraflı yatırım antlaşmaları, uluslararası yatırım uyuşmazlıklarının çözüm yolları ve özellikle ICSID mekanizmaları incelenmektedir.

 

HUK 540 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku

Bu dersin kapsamında, sağlık ve yaşam hakkı bağlamında iş sağlığı ve güvenliği hukukunun temel kavramlarının ele alınması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede iş kazası (tanımı, kaçınılmazlık ilkesi, illiyet bağı) ve meslek hastalıkları kavramları ulusal ve uluslararası düzenlemeler ışığında ele alınacaktır.  Dersin kapsamında işverenin yükümlülükleri, iş güvenliği uzmanlarının ve işveren vekilinin yükümlülük ve sorumlulukları, çalışanların hakları ve yükümlülükleri ile iş sağlığı ve güvenliğinde özel politika gerektiren gruplar (çocuk ve genç işçi, kadın işçi, engelli işçi, göçmen işçi vd.) yer almaktadır.

 

 

 

HUK 541 Sermaye Piyasasını Konu Alan Teminat Sözleşmeleri

Teminatlar finansal piyasaların istikrarı, finansal işlemlerin ve sözleşme taraflarının güvenliği için son derece önemlidir. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe girmesiyle, 47. maddesinde getirilen hükümle sermaye piyasası araçlarını konu olan teminat sözleşmeleri özel bir düzenlemeye kavuşmuştur. Bu özel düzenleme kapsamında, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kayden izlenen sermaye piyasası araçlarını konu alan teminat sözleşmelerine uygulanacak hukuki rejim ve korumalar uluslararası düzenlemelere paralellik sağlanmıştır. International Institute for the Unification of Private Law’un 9 Ekim 2009 tarihli Cenevre Konvansiyonu ve Avrupa Birliği’nin 2002/47/EC sayılı Finansal Teminat Düzenlemeleri Direktifi ile uygulama birliği getirilmesi amaçlanmıştır. Kanun’un 47. maddesi çerçevesinde, mülkiyetin teminat alana devredildiği teminat sözleşmeleri yapılabilmektedir

 

HUK 542 Basın İş Hukuku

Gazeteci kavramı, basın iş hukukunda işyeri, gazetecilerin çalışma koşulları, fazla çalışma ücretinin belirlenmesi, gazetecilerin iş sözleşmesinin sona erdirilmesi, kıdem tazminatı.

 

HUK 543 Milletlerarası Arabuluculuk ve Singapur Sözleşmesi

Türkiye Cumhuriyeti kısa bir süre önce imzaladığı, 07 Ağustos 2019 tarihli The United Nations Convention on International Settlement Agreements resulting from Mediation”/ ya da kısa adıyla “Singapore Convention”/Singapur Sözleşmesi ile yabancı ülke hukuklarına uygun biçimde gerçekleştirilen arabuluculuk faaliyeti sonucu verilen ülke aşıcı ticaret hukuku alanına ait kararların Türkiye’de de hüküm ve sonuç doğurmasını kabul etmiş bulunmaktadır. Yürürlüğe girmesi ile birlikte, Türkiye, iç hukukunun bir parçası haline gelecek bu Sözleşme hükümleri dairesinde yabancı ülke hukuklarına uygun biçimde verilen yabancı kararların ülkesel sınırları dahilinde icrai etkisini tanımak ve cebri icrasını sağlamakla yükümlü olacaktır.

 

HUK 544 Genel İşlem Koşulları

Dersin konusunu, genel işlem koşulları oluşturmakta, ders kapsamında, genel işlem koşullarının temel özellikleri, genel işlem koşullarıyla ilgili hukukumuzdaki düzenlemeler, genel işlem koşullarının denetimi ve yorumu; genel işlem koşullarında kararlaştırılan ceza koşulunun denetlenmesi; sigorta genel işlem koşulları; genel işlem koşullarının usul sözleşmelerinde yer alması, maddi hukuk-usul sözleşmesi ilişkisi, tüketici sözleşmelerinde haksız şart teşkil eden usule ilişkin kayıt örnekleri ve bu düzenlemelerin isabeti ile uygulamada bulduğu karşılık etki ve sonuçları; genel işlem koşullarının iş hukukundaki yansıması, iş sözleşmelerinde karşılaşılan genel işlem koşulu niteliğindeki hükümlerin geçerliliği ve denetimi gibi pek çok ilgili konu ele alınmaktadır.

 

HUK 545 Hukuki İşlem Teorisi

Hukukî işlem kavramı, hukukî işlemi meydana getiren olgular, hukukî işlemlerin sonuç doğurmasını sağlayan olgular; hukukî işlemlerin çeşitleri (özellikle sözleşmeler), sözleşmelerin kurulması, irade özerkliği ve bunun bir yansıması olarak sözleşme özgürlüğü ve istisnaları (sözleşme yapma zorunluluğunun eşya hukukundaki görünümleri), sözleşmelerin şekli ve geçerlilik şartları; hükümsüzlük kuramları, sözleşmelerin yorumlanması ve tamamlanması konuları işlenecektir.   

 

HUK 546 Acentelik Sözleşmesi

Bu derste acente kavramı, acentelik sözleşmesinin kurulması ve özellikleri, acentenin hak ve borçları ile acentelik sözleşmesinin sona ermesi incelenmektedir.

 

HUK 550 Adi Ortaklık Sözleşmesi

Bu derste adi ortaklık kavramı, adi ortaklık sözleşmesinin kurulması ve özellikleri, ortakların hak ve borçları ile adi ortaklık sözleşmesinin sona ermesi incelenmektedir.

 

HUK 551 Yapay Zekâ ve Hukukî Sorumluluk

En bilinen ifadesiyle yapay zekâ; bir takım algoritma ve yazılımlar aracılığıyla insanın düşünme, algılama, yargılama, analiz etme, deneyim sahibi olma gibi yeteneklerini taklit etmek üzere üretilen insan yapımı sistemdir. Kendi başlarına gelişmek ve öğrenmek için tasarlanmış güçlü yapay zekâ sistemlerinin, insanların öğrenme, akıl yürütme, planlama, problem çözme gibi özelliklerini taklit ederek insanı geçmeyi öğreneceği ve gelecekte onun yerini alacağı öngörüsünde bulunulmaktadır. Yapay zekânın nasıl denetlenebileceği, öğrendiklerini manipüle etmesinin ve öngörülemezliğin önüne nasıl geçileceği, gücünü (zekâsını) kötüye kullanmasının nasıl engelleneceği ve sorumluluğun nasıl kurulacağı gibi bir dizi hukukî sorunun sorulmasına da yol açmaktadır. Bu soruların merkezinde hukuk düzeninin yapay zekâyı nasıl konumlandıracağı sorusu yatmaktadır. Dersin konusunu yapay zekâ ve robot kavramları, yapay zekâ robotların hukukî statüsüne ilişkin görüşler ve yapay zekâ kullanımından doğan hukukî sorumluluk oluşturmaktadır.

 

HUK 552 İsimsiz Sözleşmeler

Ders, isimsiz sözleşmeleri konu almaktadır. Bu kapsamda, isimsiz  sözleşmeler için uygulanabilecek hükümler karar örnekleri ile incelenerek uygulamada en sık karşılaşılan Franchise Sözleşmesi, Lisans Sözleşmesi, Tek Satıcılık Sözleşmesi gibi isimsiz sözleşme türleri ele alınmaktadır.

 

HUK 553 Finansman Amaçlı Sözleşmeler

Ders, girişimcilerin veya bireylerin ihtiyaç duydukları para, kaynak ve fonu elde edebilmesi diğer bir deyişle finansman sağlayabilmesi için kurdukları sözleşmeleri ele almaktadır. Bu kapsamda özellikle Konut Finansman Sözleşmesi, Faktoring Sözleşmesi, Finansal Kiralama Sözleşmesi ile Finansman ve Tasarruf Finansman Sözleşmelerini incelemele konusu yapılmakta, seçilmiş yargı kararları ışığında sözleşmelere ilişkin güncel sorunlar irdelenmektedir.

 

HUK 554 Reklam Hukuku

Ders, reklam hukukunu ele almakta, bu hukuk dalına özgü kavramlar ve kurumlar inceleme konusu yapılmaktadır. Reklamın tanımı, tarihsel gelişimi, unsurları, reklam türleri (aldatıcı reklam, karşılaştırmalı reklam, örtülü reklam vb) ve reklamların denetimi dersin konusunu oluşturmaktadır.

 

HUK 555 Haksız Ticari Uygulamalar

Ders, mesleki özenin gereklerine uymayan ve ulaştığı ortalama tüketicinin  bir mal veya hizmete ilişkin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozan veya bozma ihtimali bulunan, özellikle tüketicileri bir sözleşmenin tarafı olmaya ikna edebilmek için başvurulan ticari uygulamaları içermektedir. Bu kapsamda, aldatıcı veya saldırgan nitelikteki ticari uygulama kavramı, türleri, uygulanabilecek hukuki ve idari yaptırımlar Avrupa Birliği düzenlemeleri ile karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır.

 

HUK 556 İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Atipik İstihdam Biçimleri

Bu derste ele alınacak başlıca konular şunlardır; platform ekonomisi, dijital platform tabanlı iş ilişkisi, endüstri 4.0, kalabalık çalışma, uzaktan çalışma, tele çalışma, kupon esaslı çalışma, hisse opsiyon planı, kısmi süreli iş ilişkisi, çağrı üzerine çalışma ilişkisi, belirli süreli iş sözleşmesi, işçi benzeri, yarı bağımlı çalışan, geçici iş ilişkisi.

 

HUK 557 Uluslararası Ticari Tahkim

Bu ders, uluslararası ticari tahkime ilişkin temel konuların öğrenilmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda, tahkim anlaşması, tahkim usulü, uygulanacak hukuk, hakem kararı ile yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizi gibi konular ele alınacaktır. 

 

HUK 558 Kanun Yolları

Medenî usul hukukunda hükme karşı başvuru yolları son derece önemlidir. Özellikle 2011 yılında Hukuk Muhakemeleri Kanununun yürürlüğe girmesi ve 20 Temmuz 2016 tarihinde de istinaf mahkemelerinin faaliyete başlaması nedeniyle Türk Hukukunda yeni bir kanun yolu uygulanmaya başlamıştır. Bu bakımdan bir yandan bu tarihten önce verilen kararlar bakımından mülga Kanun uygulanırken bir yandan da yeni kanun yolu sistemi geçerli olmuştur. O nedenle hem bu ikili yapının anlaşılması hem de genel olarak kanun yollarının işleyişi ve özelliklerinin tartışılması son derece önemlidir. 

 

HUK 559 Medeni Usul Hukukunda Dava Çeşitleri

Bu derste öğrencilere medeni usul hukukunun en önemli ve temel konularından olan “dava çeşitleri” hakkında, teorik ve pratik bilgi verilerek, bu konudaki bilgilerinin artırılması amaçlanmaktadır. Medeni usul hukukunda mahkemede ileri sürülecek talebin hangi dava çeşidine vücut vereceği büyük önem taşımaktadır. Uygulamada özellikle kısmi dava ve belirsiz alacak davasında, birçok tartışma ve sorunlar bulunmaktadır. Bu derste söz konusu sorunlara temas edilecek, doktrindeki görüşler ve Yargıtay uygulaması değerlendirilecektir. Bütün bunların sonucunda öğrencilerin, usul hukukunun temel konularından olan dava çeşitleri hakkındaki sorunları bilerek, buna göre hareket etmeleri ve uygulamada taleplerini doğru dava türüne göre ileri sürebilmeleri amaçlanmaktadır.

 

OHUK 560 Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve FIDIC Kuralları

Ders, uluslararası inşaat sözleşmelerini ele almakta, bu kapsamda genel olarak inşaat sözleşmeleri,  hükümleri, sona ermesi, uluslararası inşaat sözleşmesi kavramı, uluslararası nitelikteki inşaat sözleşmeleri için uygulanabilecek kurallar, bu kurallarda uygulamada sık başvurulan  FIDIC  Standart Sözleşme Kuralları incelenmektedir. 

 

OHUK 561 Birleşme ve Devralmalar

Birleşme ve devralmalar dersinde yapısal değişikliğin türü olan yeni kuruluş ve şirket paylarının satın alınması yoluyla şirket birleşmelerinin usulü ve bu işlemden doğan sorumluluk hakkında bilgi verilmesi planlanmaktadır.

 

OHUK 562 Fikri Mülkiyet Hukukunda Güncel Gelişmeler

Fikri Mülkiyet Hukukunda Güncel gelişmeler dersinde fikri mülkiyet haklarının ortak özellikleri hakkında genel bilgilere değinilecektir. Telif hakkı ve sınai mülkiyet hakları arasındaki farklılıklar, marka, patent, faydalı model, tasarım ve coğrafi işaretler ders kapsamında ele alınacaktır.

 

OHUK 563 Uluslararası Mal Satım Hukuku (CISG)

Bu dersin amacı, 1988 yılında yürürlüğe giren ve bugün yetmişten fazla ülkenin taraf olduğu Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) esas alınarak milletlerarası satım sözleşmelerinin tabi olduğu kuralları, CISG’in çeşitli ihlallere ilişkin yaklaşımını Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan satım sözleşmesi hükümleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Bir satım sözleşmesinin hangi hallerde CISG hükümlerine tabi olacağı, CISG kuralları ile ulusal satım hukuku kuralları arasındaki ilişki ve bu hükümlerin karşılaştırılması dersin amaçlarından birisidir. CISG uyarınca satım sözleşmesinin kurulması, satıcı ve alıcının yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerini ihlal etmelerine bağlanan yaptırımlar ve sorumluluk rejimi de ders kapsamında ele alınacaktır. Hem Kara Avrupası hem de Common Law hukuk sisteminin etkilerini taşıyan CISG’in incelenmesi yoluyla, aynı zamanda bu iki hukuk sisteminin sözleşme hukukuna ilişkin temel ilkeleri de karşılaştırmalı olarak öğrencilere aktarılacaktır. 

 

OHUK 564 Kamu İhale Sözleşmesi

Ders, Kamu İhale Sözleşmelerini ele almakta, bu kapsamda öncelikle bu tür sözleşmelere uygulanacak hukuk kuralları tespit edilerek, sözlemenin tanımı ve unsurları açıklığa kavuşturulmakta, sonrasında kuruluşu, hükümleri, kamu ihale sözleşmelerinde mücbir sebep ve imkansızlık ve bu sözleşmelerin sona ermesi incelenmektedir.