Araştırma Konuları

Tasarıma Küresel Bakış Açısı

Mekân tasarımının herkes için kullanılabilir ve geleceğe aktarılabilir ortamlar yaratmak üzere kurgulanması ile ilgili araştırma ve çalışmalar yürütülmektedir.

İlgili Yayınlar:

 • Güner Aktaş, G. (2005). Rekreasyon Anlayışındaki Değişimler ve Çağdaş Sosyal Mekanlardaki Sonuçları. A. M. Bozdayı içinde, Çağdaş Kent Yaşamında Mekan Sorunları (s. 85-100). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Güner Aktaş, G. (2012). Interior Space Organizations of Shopping Centers That Forms with Public Social and Cultural Changes. International Journal of Energy and Environment. Issue 2, Volume 6, s. 284-291.
 • Güner Aktaş, G. (tarih yok). Sustainable Design Proposals in Shopping Center Public Interiors. International Journal of Energy and Environment. Issue 1, Volume 6, s. 109-115. 
İlgili Dersler
 • İÇT 409 Sürdürülebilir Tasarım
 • İÇT 420 Evrensel Tasarım

İnsan – Mekân İlişkileri

İç mekân ve çevre tasarımında insan ve toplum bilimleri ile etkileşimli içeriklerde çalışmalara önem verilmektedir.

İlgili Yayınlar:

 • Bozdayı, A. M. (1988). Children in the Physical Environment - An Approach to Design for Children. Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi.
 • Bozdayı, A. M. (1995). İç Mekan Tasarımında Sosyo - Psikolojik Yönden İnsan Çevre Etkileşimi. Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat Yazıları 6, s. 31-39.
 • Bozdayı, A. M. (2004). İç Mekan ve İnsan. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü.
 • Bozdayı, A. M. (2004). Interaction Between the Human Being and Interior Space. V. Convegno delle Accademie del Mediterraneo. Cenova.
 • Bozdayı, A. M. (2005). Endüstri Devrimi ve İnsan-Mekan-Kentsel Yaşantı Etkileşimi. A. M. Bozdayı içinde, Çağdaş Kent Yaşamında Mekan Sorunları (s. 7-14). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Güner Aktaş, G. (2011). Social and Cultural Changes that prepare Contemprary Shopping Centers in Turkey.
 • V. Niola, & N. Ka-Log içinde, Recent Researches in Chemistry Biology, Environment and Culture (s. 28-32). Atina: WSEAS Press, ISBN: 978-1-61804-060-2.
 • Güner Aktaş, G. (2014). Transformation of Recreational Public Space Interiors with the Changes in Political Perspectives after 2002, A Case from Turkey. Designing Research and Policies for Changing Lifestyles and Communities. Romania, Timisoara: 23. IAPS Conference Transitions to Sustainable Societies.
 • Yalçın, M. Yıldırım, K. ; Bozdayı A. M. (2015) “Developmental Implications of Children Bedroom in the Interior Environment and Implementations of Adults Preferences” Journal of Megaron, Vol.10, Sayı 3, s. 305-316.
 • Yalcin, M. (2015) “Progressive Development of Creative Design Skills from Kindergarden Education” Journal of Formakademisk, Volume: 8, No:1, s.1-11.
 • Yıldırım, K.; Yalçın, M. (2015) “An Exploratory and Comparative Evaluation on the Spatial Perception of Two Densities of Multioccupancy Hospital Rooms” Journal of Health Environment and Research Design
Araştırmacılar
 • Prof. Ayşe Müge Bozdayı
 • Yrd. Doç. Meryem Yalçın
İlgili Dersler
 • SAT 220 Sosyal Psikoloji
 • İÇT 307 Çevre Psikolojisi

Mekân Tasarım Tarihi

Mekân tasarımının geçmişe ve geleceğe yönelik oluşum süreçlerinin her boyutu ile araştırılması alanın bilgi birikimine önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu konuda bölümümüzde araştırma çalışmaları yürütülmektedir.

İlgili Yayınlar:

 • Aslan, Ş. (2005). Modern ve Modern Sonrası Dönemde, İç Mekan ve Donatı Elemanlarının Anlam Sorununa Analitik Bir Yaklaşım. Ankara: Yüksek Lisans Tezi: Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü.
 • Ayalp, N. (2005). Kültürel Değişim Süreci İçinde Eski ve Yeni Anlayışlarının Mekan Oluşumundaki Yansımaları. A. M. Bozdayı içinde, Çağdaş Kent Yaşamında Mekan Sorunları (s. 101-117). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Ayalp, N. (2012). Environmental Sustainability in Interior Design Elements. Recent Researches in Environmental and Geographical Science, Energy, Environmental and Structural Engineering Series Volume 4 ISSN: 2227-4359 (s. 163-167). içinde
Araştırmacılar
 • Yrd. Doç. Şaha Aslan
İlgili Dersler
 • SAT 107 Sanat Tarihi
 • İÇT 311 Mekân Tasarım Tarihi
 • İÇT 315 Tasarım Kuram ve Yöntemleri
 • İÇT 320 Mobilya Tarihi

Mekân ve Form Araştırmaları

İç mekâna dair tüm kavramsal altyapıyı oluşturan düşünsel temellerin araştırılması ve bunların biçimsel karşılıklarına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

İlgili Yayınlar:

 • Aslan, Ş. (2007). Bir Metamorfoz Süreci Olarak 'Gecekondu' Olgusunun Gelişimi. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları 16, s. 113-138.
 • Bozdayı, A. M. (1996). İç Mekan Tasarımında Kavram ve İmaj. Anadolu Sanat Dergisi, Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları No:14, s. 17-23.
 • Bozdayı, A. M. (1999). Traditional Anatolian House as an Outcome of a Cultural Synthesis. 1st International Conference on Cultural Encounters and Cultural Differences. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Bozdayı, A. M., & Demirel, E. (2004). Charles Rennie Machintosh’un Çalışmaları Üzerine Biçimsel ve Kavramsal Analiz Yaklaşımları. Anadolu Sanat Dergisi, Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları No:15, s. 117-130.
Araştırmacılar
 • Prof. Ayşe Müge Bozdayı
 • Yrd. Doç. Şaha Aslan
İlgili Dersler
 • İÇT 318 Mekân Analizi
 • İÇT 418 Çağdaş İç Mekân Analizleri

İç mekânda Renk, Işık ve Doku

İç mekânda form ve anlam bütünlüğünü oluşturan ışık, renk ve doku konularının tasarıma yön veren olgular olarak kullanım yöntemleri araştırılmaktadır.

İlgili Yayınlar:

 • Güner Aktaş, G. (2010). Contribution of Natural Lighting to the Concept of Interior Sustainability in the Food Court Areas of Shopping Centers. A. B. Gültekin, S. Gökçe, M. Çavuş, & R. Kılıç içinde, International Sustainable Building Symposium, ISBS Proceedings (s. 601-606). Ankara.
 • Güner Aktaş, G. (2011). Sustainable Approachesin Shopping Center Public Interiors: Lighting And Finishing Materials. V. Niola, T. Kala, & C. Popescu içinde, Recent Researches in Urban Sustainablity and Green Development (s. 183-188). Atina: WSEAS Press, ISBN:978-1-61804-037-4.
İlgili Dersler
 • İÇT 316 Işık, Renk ve Doku

İç Mimarlıkta Temel Eğitim

1. Sınıf stüdyosu kapsamında, tasarım terminolojisinin algılanması, tasarım dilinin oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

İlgili Yayınlar:

 • Aslan, Ş. (2012). Temel Tasarım Eğitiminde Duyum Sürecine Yönelik Bir Yaklaşım. Ankara: Sanatta Yeterlik Tezi: Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü.
 • Aslan, Ş. (2014). From 1914 to 2014, 100th Year in the Education of German and Turkish Interior Architecture. 1st International Symposium: "Education" in Interior Architecture. içinde Cambridge Scholars Publishing.
 • M. Çelik, M., & Aslan, Ş. (2012). Mekan Tasarımı Eğitiminde Temel Tasarım Eğitimi Dersi ve Dersin İzlenebilirliğine Yönelik Bir Yaklaşım. . İÇMEK İçmimarlık Eğitimi 2. Ulusal Kongresi . İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi.
Araştırmacılar
 • Yrd. Doç. Şaha Aslan
İlgili Dersler
 • İÇT 101A Temel Tasarım I
 • İÇT 102 Temel Tasarım II
 • İÇT 109 Serbest Çizim Teknikleri

Bilgisayar Destekli Tasarım

Bilgisayar destekli tasarım, tasarım sürecinde bilgisayar programları kullanarak yaratma, düzenleme ve analiz etmede tasarımcılara yardımcı olmaktadır. Dokümantasyon ve görselleştirme görevleri için farklı bilgisayar programları bir arada kullanılabilmektedir.

İlgili Yayınlar:

 • Karakaya, A.F., Demirkan, H. (2015).Collaborative digital environments to enhance the creativity of designers, Computers in Human Behavior, Vol. 42, pp. 176-186.
 • Karakaya, A. F. and Şenyapılı B. (2008). Rehearsal of professional practice: impacts of web-based collaborative learning on the future encounter of different disciplines, International Journal of Technology and Design Education, 18, 101-117
 • Karakaya, A. F. and Taşlı Pektaş, Ş. (2007). A Framework For Web-Based Education Systems Supporting Interdisciplinary Design Collaboration, METU Journal of Faculty of Architecture, 24 (2), 137-148.
Araştırmacılar
 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Fatih Karakaya
İlgili Dersler
 • İÇT 210 Bilgisayar Destekli Tasarım
 • İÇT 305A İleri Bilgisayar Uygulamaları

Kültür ve Mekân Çalışmaları

Mekân ve kültür çalışmaları kapsamında, mekân olgusunun gelişimi ve kültürel veriler bağlamında dönüşümü araştırılmaktadır. Bu çalışmalar aracılığı ile iç mekan tasarımına bağlam oluşturacak temellerin oluşturulması amaçlanmaktadır.

İlgili Yayınlar:

 • Ayalp , N., & Bozdayı, A. M. (2012). Design Criteria for Staged Authentic Tourist Settings: Traditional Turkish House Interiors. International Journal of Energy and Environment. Issue 1, Volume 6, s. 101-108.
 • Ayalp, N. (2012). Identity Formation in Cultural Environments:Traditional Turkish House Interiors. International Journal of Energy and Environment. Issue 4, Volume 6, s. 470-477.
 • Ayalp, N., & Bozdayı, A. M. (2013). Sustanability of An Interior Space as a Cultural Heritage. International Journal of Sustaniable Development and Planning Volume 8:4, s. 485-497.
 • Bozdayı, A. M. (2004). İnsan ve Mekan Etkileşimi Çerçevesinde Kültürel Bir Süreç Olarak Konut Kavramı. Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat Yazıları 11, s. 7-17.
 • Bozdayı, A. M., & Ayalp, N. (2011). Generating a New Image for Cultural Heritage; Model for Preserving the Typical Image of the Traditional Turkish Coffeehouse. 5th International Conference on Sustainable Development and Planning. Southampton: Wessex Institute of Technology.
 • Bozdayı, A. M., & Ayalp, N. (2012). Cultural Authenticity in Tourist Settings: Traditional Turkish Coffeehouse Interiors. 5th International Conference on Cultural Heritage and Tourism, (s. 227-231). Cambridge.
Araştırmacılar
 • Prof. Ayşe Müge Bozdayı
İlgili Dersler
 • İÇT 322 Tasarımda Kültürel Veriler