BÖLÜM ZORUNLU DERSLERİ

İÇT 101A TEMEL TASARIM I

Tasarımın ve algının temel kavramları, tasarımda kompozisyon, tasarım ilkeleri, tasarım öğeleri, kompozisyonda boyutsal ilişkileri tanımlama, uygulamaya ve kritik etmeye yönelik çalışmaları içerir.

İÇT 102 TEMEL TASARIM II

Temel Tasarım I dersinin; tanımlama, uygulama ve kritik etmeye dair edinimlerinin, somutlaşmış mekansal örüntülere evrilmesine yönelik çalışmaları içerir.

İÇT 103 TEKNİK ÇİZİM I

Çizim bir obje, görünüş veya ideanın bir yüzey üzerindeki izdüşüm süreci veya tekniğidir (Ching, 1998). Dersin amacı öğrenciyi; çizim araçları, kağıt formatları, çizgi kalınlıkları ve kaliteleri, geometrik şekil, iki ve üç boyutlu obje ve mekan çizimleri ile tanıştırmaktır.

İÇT 104 TEKNİK ÇİZİM II

Proje çalışmalarında kullanmaları beklenen iki ve üç boyutlu teknik çizim bilgisinin, plan, kesit, görünüş, tek ve çift nokta perspektif, ölçeklerin ve ölçekler arasındaki farklılıkların uygulanması ve aktarılması.

İÇT 105 MEKAN TASARIMINA GİRİŞ

Bu dersin amacı mesleğin, tarihinin ve ilgili uzmanlık ve disiplinlerinin anlaşılmasını sağlamaktır. Slayt sunumları üzerinden işlenen dersler ve tartışmalar, öğrencilerin geçmiş ve şimdiki tasarımcıların çalışmalarını inceleyerek tasarım ve estetiğin temel ilkeleri hakkında farkındalık geliştirmelerine yardımcı olur.

İÇT 109 SERBEST ÇİZİM TEKNİKLERİ

Dersin amacı algılamak ve algılamak için çizmektir. Oran, ışık-orta-karanlık değerler (ışık-gölge) gibi tasarım öğelerini ifade etmek, dersin diğer amacıdır. Ayrıca, modellerle çalışmak ve iç ve dış mekan uygulamaları da yapılmaktadır.

İÇT 112 MEKAN KÜLTÜRÜ

Kültürün tanımı, bileşenleri ve sosyal ve kültürel değişime ilişkin teorileri, mekansal tasarımda kültür-medeniyet ilişkisi bu dersin ana konularıdır.

İÇT 201A  MEKAN TASARIMI STÜDYOSU I

İç mekan tasarım problemi içersinde, mekan kullanıcısı ve mekanın işlevi ile birlikte değerlendirmesi amaçlanır. İşlev ile birlikte kavramsal bir bakış açısı geliştirilebilmesi ve bu bakış açısını geliştirebilmesi ve mekana yansıtabilmesi beklenmektedir.

İÇT 202A MEKAN TASARIMI STÜDYOSU II

İç Mekan Tasarım Problemi içersinde, mekan kullanıcısı ve mekanın işlevi ile birlikte değerlendirmesi amaçlanır. İşlev ile birlikte kavramsal bir bakış açısı geliştirebilmesi ve mekan yansıtabilmesi beklenmektedir. Temel yapı unsurları ve iç mekan malzemeleri, renk ve doku kavramları ile birlikte, işlevsel ve kavramsal mekan çözümleri sunabilmek konusunda çalışmalar yapılır.

İÇT 203A BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I

İç Tasarım projelerinin 3 boyutlu görsel sunumu, malzeme ve aydınlatma uygulama örnekleri incelenir. Modelleme üzerine V-ray uygulaması yaptırılır.

İÇT 205 YAPI VE MALZEME

Yapı bütününü oluşturan bileşenlerin; yapı sistemlerinin, iç mekan yapı malzemelerinin ve uygulama tekniklerinin öğrenilmesi, yapının sistematik bütününün kavranması.

İÇT 207 MİMARİ SUNUM TEKNİKLERİ

Tasarlanan bir iç mekan projelerinin mimari olarak en iyi biçimde ifade edilmesi için gerekli çizim ve sunum teknikleri ile ilgili bilgiler verilir.

İÇT 208 YAPI FİZİĞİ: AYDINLATMA VE AKUSTİK

Aydınlatma ve akustik ile ilgili temel kavramlar konusunda bilgi vermek ve bu kavramların iç mekanda ne şekilde kullanıldığını kavranmasıdır. Dersin hedefi Aydınlatma ve Akustik ile ilgili kriterlerin iç mekan tasarımında birer tasarım unsuru olarak kullanılabileceğini vurgulamak ile ilgili değerlendirme yapılabilmesini sağlamaktır.

İÇT 210 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

Bu ders, donanım ve ofis programları hakkında genel bilgi verir. Bilgisayarı kullanmak bir sunum tekniği olarak tanıtılır. Bu dersin bir diğer önemli amacı, CAD programlarını tanıtarak iki boyutlu çizim uygulamalarını açıklamaktır. Mekansal tasarım sürecinde kullanılan bilgisayar programları AutoCAD uygulamalarıdır.

İÇT 212 MEKAN TASARIM TARİHİ

Bu dersin amacı, tarih öncesi dönemden Rönesans'a uzanan yerleşim tarihi ile ilgili mimari tarihi betimlemektir. Bu dönemde sanat ve mimarlık alanında verilen temel örnekler, kültürel, sosyal, ekonomik ve tarihsel gelişmeler bağlamında incelenir.

İÇT 301A MEKAN TASARIMI STÜDYOSU III

Bir iç mekân tasarımı sorununu içersinde var olan işlevi ile birlikte değerlendirebilmesi. Bir işlevin ihtiyaçlarını mekanın verileri ile bir arada analiz edebilmek ve bu veriler doğrultusunda özgün tasarım önerileri sunmak, ayrıca tasarlanan mekanların kavramsal boyutta irdelenmesi. Malzeme paftası ve sunum tekniklerinin irdelenmesi.

İÇT 302A MEKAN TASARIMI STÜDYOSU IV

Sosyal çevrelerin iç mekan tasarımları. Bu alanda hem işlevsel hem de kavramsal boyutta özgün tasarım önerilerinin sunulması. Tasarlanan iç mekanların malzeme ve detaylarına da çözüm önerilerinin getirilmesi.

İÇT 303A DETAY STÜDYOSU

Kavramsal bağlamda tasarlanan mekanların uygulanmasında oluşacak detay sorunlarına çözüm üretebilme becerisinin kazandırılması. Var olan bir mekanda detay çizim teknikleri ve güncel detay çözüm örnekleri aktarılması; ayrıca iç mekanlarda sıklıkla karşılaşılan sorunlara değinilmesi.

İÇT 304A YAPI SİSTEMLERİ

Isıtma, havalandırma sistemleri, ve öğelerinin mimari çözümler ile entegrasyonu. Yapıda temiz su sağlama sistemi ve öğeleri, atım donatım sistemi ve öğelerinin tanıtılması, bu sistemlerle ilgili fonksiyon alanlarının düzenlenmesi. Yangın olayı, yangın kontrolünde rol oynayan yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri (yerleşim sıklığı, hacimlerin organizasyonu, yangın merdivenleri, vb.) yangından korunmada yapma çevrenin pasif ve aktif sistemler olarak tasarlanması. Yalıtım tekniklerinin tanıtılması.

İÇT 305A İLERİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

İç mekan projesinin üç boyutlu görselleştirmesinin yapımı, bu örnekte malzeme ve ışık uygulamalarının irdelenmesi. Modellenen mekanlarda V-ray uygulamaları.

İÇT 307A ÇEVRE PSİKOLOJİSİ

Çevre ile insan davranışı arasındaki ilişkinin incelenmesi. İnsan yapımı çevrelerde, kullanıcıların davranış biçimlerinin irdelenmesidir. Sosyal ortam, kişisel, kalabalık gibi çevre psikolojisi kavramların tanımlanması ve bunların iç mekanlarda insan psikolojisi üzerindeki etkisi.

İÇT 308A MOBİLYA TASARIM VE YAPIM TEKNİKLERİ

Tasarladıkları bir mobilyanın üretebilmelerini de sağlamak ve bu şekilde üretim sürecini de deneyimlenmesine olanak tanımak. Tasarlanan mobilyanın strüktür, ergonomi, maliyet hesapları, malzeme seçimi ve kullanım sürecinin de değerlendirilmesi. 

İÇT 401 MEKAN TASARIM STÜDYOSU V

Çok katlı yapılarda iç mekan tasarımı, karışık işlev ilişkilerinin irdelenmesi. Tasarlanan bu iç mekanların kavramsal boyutta kurgulanması. Malzeme seçimleri, projeye özgün detay çözümleridir. Aydınlatma sistemine uygun tasarım önerilerinin yapılması.

İÇT 402 MEKAN TASARIM STÜDYOSU VI

Çok katlı sosyal işlevleri olan iç mekanların tasarımı. Malzeme seçimleri, projeye özgün detay çözümleri ve aydınlatma sistemine özgün tasarım önerilerinin yapılması. Projelendirilen iç mekan maliyet analizinin yapılması. Uygulamaya yönelik proje ve detay çizimlerinin yapılması.  

İÇT 403 TASARIM YÖNETİMİ

İç mekan projelerinin uygulama sürecinde ortaya çıkabilecek sorunların irdelenmesi. İç mekan projelerinde uygulamaya yönelik yönetmeliklerin aktarılması. Uygulama da, iş planlamasının yapılması. Ofislerde işleyiş şemalarının irdelenmesi.

İÇT 404 KEŞİF, METRAJ VE MESLEK BİLGİSİ

Sunum kapsamında İç mekansal tasarım ve üretimin doğru bilgi, analiz ve süreç yönetimini bir araya getiren sunum öğrencisi.

 

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ

İÇT 111 MİMARİ ÇİZİM TEKNİKLERİ

Bu dersin amacı 3 boyutlu çizim kavramını ve sürecini aksonometrik ve perspektif çizimleri açısından tanıtmaktır. İç mekân formu, denge, ışık, insan ve mobilya dağılımı oranı, çekim kursun diğer alanlarıdır.

İÇT 216 İÇ MEKANDA IŞIK, RENK, DOKU

İç mekan tasarımının önemli parametlerinden olan ışık, renk ve doku kavramları incelenecektir. Işık renk ve doku kavramları üzerinden iç mekan tasarımına analitik bakış açıları geliştirilecek ve bu kavramlar ile mekan analizi yapılacaktır. Dersin temel hedefi ışık, renk ve doku kavramlarının iç mekân tasarımında birer tasarım unsuru olarak kullanılması gerekliliğinin algılatılması ve öğrencilerin bu kavramlar ile ilgili değerlendirme ve analizler yapılabilmesinin sağlanmasıdır.

İÇT 220 MOBİLYA VE DONATI TARİHİ

Mobilya ve Donatı Tarihi dersinde yapı ve iç mekan ilişkilerine donatı bağlamında değerlendirmeler yapılır. Bu bağlamda dersin içeriği klasik ve çağdaş dönem mobilyalarının döneme ait özelliklerinin aktarımını kapsamaktadır. Öncellikler öğrencilere tarihi ve özgün değerler taşıyan donatıların mekansal değerleri vurgulanmaktadır. Öğrencilere bu bağlamda mobilya ve donatının mekansal bütünlük içerisinde yerini algılatmak amaçlanmaktadır.

İÇT 310 MODÜLER SİSTEMLER

Seri üretime dönük olan çok yönlü modüler sistemlerin iç mekanda ve mobilya tasarımında ele alınması, modülerlik ile ilişkili olarak ergonominin içmimarlık alanındaki kullanımı ve önemi. Bu bağlamda, İnsan ölçüleri, fonksiyon ve estetik gibi tasarım ilkeleri doğrultusunda bireye uygun ortamların tasarlanması için öncelikli gereksinmelerinin anlaşılması.

İÇT 313 SANAL TASARIM STÜDYOSU 

Sayısal veriler kullanarak tasarlanan mekanlar üç boyutlu modellenmesi bu dersin kapsamındadır. İnsan-Mekan ilişkileri incelenmesi ve tasarım unsurlarının planlanmasında bilgisayar desteğinin kullanılmasıdır.

İÇT 315 TASARIM KURAM VE YÖNTEMLERİ
Tasarım kuram ilişkisi, biçimsel kavrama olgusu, kuramsal ve deneysel estetik, anlam ve iletişim bağlamında incelenir. Kuram uygulama ilişkisi, kuram/tarih/eleştiri bağlantısı ile ilgili araştırmacıların tasarım ve araştırma yöntemleri konusundaki önerileri tartışılır. 

İÇT 317 RÖLEVE VE RESTORASYON

Mevcut bir yapının yeniden ölçülerek; plan, kesit, görünüş ve detay olarak çizimlerinin elde edilmesi, estetik, tarihsel, belgesel değerlere sahip kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacı ile, sivil mimarlık örneklerinin, anıtlar ve anıtsal vs. yapılarının incelenmesi iç mekan ilişkilerinin kurulması

İÇT 318 MEKAN ANALİZİ

Ders kapsamında mekanın analizi doğrultusunda mekanın tanımından ve onu oluşturan birleşenlerin neler olduğuna kadar kapsamlı bir teorik bilgi aktarılır. Ayrıca öğrencilere günümüzde tasarlanan iç mekan örneklerinde görseller aktarılır. Öğrencilerden mekanın birleşenlerini anlamaları için var olan örnekler üzerinde araştırma yapmaları beklenir. Bu kapsamda iç mekan elemanları, yüzeyler, doku, renk ve aydınlatmanın mekan üzerindeki etkilerinin analiz etmeleri hedeflenir. Ayrıca mekanın işlevsel ve estetik değerlendirmelerinin de yapılması amaçlanır.

İÇT 319 İÇ MEKANDA GÜVENLİK 

Acil durum ve afet durumlarda, iç mekânlarda alınması gereken güvenli yaşam önlemlerinin, tahliye sistemleri, koruma davranışları, panik davranışları ile ilişkilendirilerek temel bilginin kazandırılma hedeflenmektedir. Dersin bir diğer amacı; İç mekan güvenliğinin çevresel elemanlar, iç mekan elemanları ve donatıları ölçeğinde değerlendirilmesidir.

İÇT 320 DİGİTAL MEDYA İLE SUNUM TEKNİKLERİ   


Dijital medya araçları kullanarak etkileyici mekan tasarımı sunumlarının hazırlanması bu dersin kapsamındadır. Bu ders içeriği ile öğrenciler, giriş seviyesinde fotoğraf işleme ve video editleme teknikleri kullanarak tasarımlarını en verimli ve etkileyici şekilde sunmayı öğreneceklerdir.

İÇT 322 TASARIMDA KÜLTÜREL ÇIKARIMLAR

Ders, 1851 yılındaki Londra 1. Evrensel Sergisin'den başlayarak günümüze kadar olan süreçte tasarım olgusunun gelişimini, bu gelişimi sağlayan önemli tasarımları, ve bu tasarımları ortaya koyan tasarımcıları tanıtmayı kapsar. Teorik olarak aktarılan süreç görsel malzeme, belgesel filmler, sinema filmleri ve metin okumalarıyla desteklenir.

İÇT 407 ÖZELLEŞMİŞ TASARIM STÜDYOSU I

Öğrencilerin özelleşmiş tasarım problemlerine dair seri sorgulama ve çözümleme yetilerini geliştirmek ve belirlenmiş kategoriler için proje üretim faaliyetleri gerçekleştirmelerini sağlamak amaçlanmıştır.

İÇT 408 ÖZELLEŞMİŞ TASARIM STÜDYOSU II

Ulusal-uluslararası tasarım yarışmalarına katılım sağlamak üzere belirli bir kategori için özelleşmiş tasarım problemlerine yanıt getirmek amaçlanmıştır. Öğrencilerin bunu yaparken tasarlama faaliyetinin başlangıcından sonucuna dek geçen süreç bilinci kazanmaları hedeflenmiştir.

İÇT 409 SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM

Dersin amacı çağdaş bir kavram olan sürdürülebilirlik kavramının iç mekanlardaki yeri ve etkinliğinin tartışılmasıdır. İç mimarlık disiplininin ve iç mekânların sürdürülebilirlik karamı ile ilişkisi sorgulanacaktır. Sürdürülebilir iç mekânlar için tasarım kriterleri, iç mekan oluşumları, iç mekanda kullanılan malzemeler, iç mekanda enerji kullanımı bağlamında tartışılacaktır.

İÇT 410 SAHNE VE SET TASARIMI

Sahne ve set tasarımına ait fiziksel mekan gereksinimlerinin tanımlanması ile başlar. Ders çeşitli örnekler üzerinden tema belirlenmesini içermesinin yanı sıra özellikle set tasarımında kullanılan çizim, model ve üretim tekniklerinin de verilmesini amaçlar. Sahne Tasarımı açısından algı, ışık ve renk gibi temel mekansal kavramları aktarmanın yanı sıra; tematik kurgu, oyun, reji ve sahne tasarımı arasındaki bağlantılar aktarılır.

IÇT 416 20. YY’DA MEKAN TARİHİ

Mekan Tasarım Tarihi dersinde yapı, iç mekan ve donatı arasındaki ilişkiler bağlamında değerlendirmeler yapılır. Dersin içeriği 20. yy. tasarım akımları ve stillerini kapsamaktadır. Öncellikler öğrencilere tarihi değer taşıyan mekanların öznel ve nesnel değerlerinin ne bağlamlarda değerlendirildikleri konusunda bilgiler aktarılmaktadır. Öğrencilere bu bağlamda yakın tarihte oluşmuş sosyo-kültürel değişimlerin mekan oluşumundaki karşılıkları aktarılmaktadır.

İÇT 418 ÇAĞDAŞ İÇ MEKAN ANALİZLERİ

Dersin öncelikli amacı öğrencilerin bir iç mekan tasarımı sorununu çağdaş örnekler üzerinden değerlendirebilmesidir. Bir işlevin ihtiyaçlarını mekanın verileri ile bir arada analiz edebilmek ve bu veriler doğrultusunda kavramsal boyutta değerlendirmeler sunabilmek dersin gerekliliklerindendir. Ayrıca ders sürecinde incelenen çağdaş mekanların, biçimlenme kurgularının sosyo-kültürel bağlamda değerlendirmelerinin de yapılması beklenmektedir.

IÇT 420 EVRENSEL TASARIM

Evrensel Tasarım kriterleri kapsamında çeşitli ölçeklerde ve işlevlerde mekanlar incelenir. Evrensel tasarımın ergonomi altyapısına paralel şekilde sadece engelli insanlara yönelik değil, yaş, cinsiyet ve beceri ayırt etmeksizin her tür insanın yaşam kalitesini artıran paralel bir bakış açısıyla ele alınır.

İÇT 422 GELİŞMİŞ BİLGİSAYAR SUNUM TEKNİKLERİ

İleri düzeyde görselleştirme, video işleme ve düzenleme teknikleri kullanarak tasarlanan mekanların sunumunun hazırlanması bu dersin kapsamındadır. Işık, akustik ve malzeme verilerini kullanarak gerçekçi mekan modelleri hazırlanması mekan inşa edilmeden önce gerekli testlerin yapılabilmesi ve tasarım alternatiflerinin sunulmasına olanak sağlamaktadır.

 

Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR