Bölüm Zorunlu Dersleri

İDE 100 – Edebiyata Giriş (3-0-3)

Bu dersin amacı öğrencilere edebi eserleri ve çalışmaları anlayabilmek ve yorumlayabilmek için gerekli olan türler, alt türler, söz sanatları gibi edebiyat ile ilgili temel kavramları ve terimleri sunmaktır. Bu derste öğrencilere temel kavramlar ve terimler açıklanıp, örneklerle pekiştirilerek, dersin sonunda öğrencilerin öğrendikleri temel terim ve kavramlar ve kazandıkları bilgi ve becerileri ile edebi eserleri iyi bir şekilde yorumlamaları beklenmektedir.

 

İDE 103 – İleri İngilizce Uygulamaları (3-0-3)

Bu dersin amacı İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünün temel amaç ve gereksinimi olan İngilizce dilinin en iyi şekilde kullanılması için gerekli olan okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri üzerinde yoğunlaşmaktır. Bu ders öğrencilerin İngiliz Edebiyatı eserlerini en iyi şekilde anlama, inceleme ve yorumlamaları ve gelecek kariyerlerinde İngilizce dilini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak için İngilizce becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 

İDE 104 – İngilizce Konuşma ve İletişim Becerileri (3-0-3)

Bu dersin amacı öğrencilerin İngilizce dilini en iyi şekilde kullanmaları ve dil bilimi alanında daha geniş bilgi edinmelerini sağlamaktır. Ders sürecinde yapılan çalışmalar çeşitli metinleri inceleme, kompozisyon yazma, sunum hazırlamanın yanı sıra İngilizce dilinin yapısı ve mantığını anlamada temel oluşturan fonetik, söz dizimi ve leksikoloji alanlarında da bilgi vermeyi kapsamaktadır.

 

İDE 105 – Kısa Hikâye (3-0-3)

Dersin amacı kısa hikâyeyi edebi bir tür olarak ayrıntılı bir şekilde incelemektir. Öğrencilerin bu derste türün özelliklerini ve başlıca kısa hikâye yazarlarını işleyerek, kısa hikâyelerde biçem kullanımı ve işlenen konuları inceleyerek bu edebi türü İngiliz yazarların yanı sıra, dünya yazarlarından da örneklerle pekiştirmeleri amaçlanmaktadır.

 

İDE 108 – Klasik Mitoloji (3-0-3)

Dersin amacı öğrencilere Batı Edebiyatının en önemli temellerinden biri olan Klasik Mitolojinin özelliklerini, karakterlerini, bu karakterler etrafında dönen hikâyeleri tanıtmaktır. Ders süresince mitolojik karakterler ve mitler incelenecek, mitoloji ve klasik mitolojide tekrarlayan tema ve motifler ve bunların kültürle ilgili düşündürdükleri üzerine tartışılacaktır.

 

İDE 110 – Ortaçağ’dan Rönesans’a İngiliz Edebiyatı (3-0-3): Bu derste Ortaçağ’dan Rönesans’a kadar olan dönemde İngiliz edebiyatının toplumsal, siyasi, tarihi, felsefi ve kültürel arkaplanı anlatılır ve başlıca edebi türler, akımlar, yazarlar ve eserler kronolojik olarak ve temel hatları ile incelenir. İDE201 ve İDE202 dersleriyle birlikte bu ders öğrencilere İngiliz edebiyatının gelişimiyle ilgili sağlam bir temel vermeyi ve daha sonra alacakları bölüm seçmeli dersler için yeterli bir arkaplana sahip olmalarını sağlamayı amaçlar.

 

 

İDE 200A – Eleştirel Düşünme ve Akademik Yazı (2-0-2)

Dersin amacı akademik araştırma yapma, yardımcı kaynak kullanarak düşünce ve argümanlarını bir araya getirme, alıntı yapma, özetleme, intihale düşmeden yardımcı kaynak kullanma gibi akademik yazı yazmada gerekli olan beceri ve teknikleri öğretmektir. Bu ders ayrıca öğrencilere eleştirel bakış açısı kazandırmayı hedefler. Herhangi bir eser, olgu, düşünce veya durum değelendirilirken bunlara hangi sorular ile yaklaşılması gerektiği, doğru sonuçlara götürecek yollar ve düşünme yöntemleri ve ilkeleri bu derste irdelenecektir. Öğrencilere, sıradan olanın dışında farklı bakış getirerek yazma pratikleri yapmaları sağlanacaktır. Bu derste öğrencilerin öğrendikleri teorik bilgiyi akademik yazı yazarak pratiğe aktarmaları amaçlanmaktadır.

 

İDE 201 – Restorasyon Döneminden Romantik Çağa İngiliz Edebiyatı (3-0-3)

Bu derste Restorasyon Döneminden Romantik Çağa kadar olan dönemde İngiliz edebiyatının geçirdiği sosyal, politik, tarihi, felsefi ve kültürel arkaplan anlatılır ve başlıca edebi türler, akımlar, yazarlar ve eserler kronolojik olarak ve temel hatları ile incelenir. İDE110 ve İDE202 dersleriyle birlikte bu ders öğrencilere İngiliz edebiyatının gelişimiyle ilgili sağlam bir temel vermeyi ve daha sonra alacakları bölüm seçmeli dersler için yeterli bir arkaplana sahip olmalarını sağlamayı amaçlar.

 

İDE 202 – Viktorya Çağından Günümüze İngiliz Edebiyatı (3-0-3): Bu derste Viktorya Çağından günümüze kadar olan dönemde İngiliz edebiyatının geçirdiği sosyal, politik, tarihi, felsefi ve kültürel arkaplan anlatılır ve başlıca edebi türler, akımlar, yazarlar ve eserler kronolojik olarak ve temel hatları ile incelenir. İDE110 ve 201 dersleriyle birlikte bu ders öğrencilere İngiliz edebiyatının gelişimiyle ilgili sağlam bir temel vermeyi ve daha sonra alacakları bölüm seçmeli dersler için yeterli bir arkaplana sahip olmalarını sağlamayı amaçlar.

 

İDE 217 – Roman Türünün Doğuşu (3-0-3)

Bu derste İngiliz Romanının doğuşu ve 18. yüzyıldaki gelişimini dönemin sosyal, politik, tarihi ve felsefi özellikleri ışığında incelemek amaçlanmaktadır. Dönemin en önemli yazarları ve eserleri incelenecektir.

 

İDE 311 – Romantik Şiir (3-0-3)

Dersin amacı Romantik Dönemde İngiliz şiir ve düzyazı türünü ayrıntılı bir şekilde incelemektir. Bu dönemde şiir ifade türü olarak kullanıldığından devrimci Romantik şiir özellikleri dersin temel amacını oluşturmaktadır. Öğrenciler dönemin, sosyal, politik, tarihi, felsefi ve kültürel özelliklerini öğrenerek dönemin en önemli yazarlarının eserlerini inceleyeceklerdir.

 

İDE 334 – Shakespeare (3-0-3)

Bu derste, İngiliz edebiyatının dünyaca bilinen en önemli oyun yazarı ve şairi olan William Shakespeare’in tiyatrosu, oyunları, oyunlarında çağının ötesinde bir perspektifle ele aldığı temaları, oyunlarında ve şiirlerinde kullandığı hususi dilin özellikleri, vb konular çeşitli edebi kuramlar, perspektifler ile derinlemesine olarak incelenecektir.

 

İDE 335 – Edebi Çeviri (3-0-3)

Bu dersin amacı öğrencilere edebi çevirinin özelliklerini göstermek, edebi çeviri kuram ve yöntemlerini çalışmak ve doğrudan edebi çeviri pratikleriyle öğrencilerin çeviri yeteneklerini geliştirmektir.

 

İDE 401 – Edebiyat Kuramı ve Eleştirisi I (3-0-3)

Bu dersin amacı öğrencilere edebi kuramlar ve eleştiri akımlarının önemli noktaları öğretmektir. Edebi kuramının anlamı ile başlayacak olan derste Klasik Dönemden 18. Yüzyıla kadar olan dönemde en önemli teori ve teorisyenler incelenecektir. Teoriler edebi eserlerde kullanımları ile incelenerek öğrencilerin edebi eserlerde uygulanan farklı teorileri anlayabilme ve yorumlayabilmeleri amaçlanmaktadır.

 

İDE 402 – Edebiyat Kuramı ve Eleştirisi II (3-0-3)

Bu ders 19. Yüzyıldan günümüze kadar olan dönemi edebi kuramlar ve eleştiri akımlarını en önemli teoriler ve teorisyenler ile incelemektir. Teoriler uygulandıkları edebi eserler incelenerek örneklendirilecek ve bu şekilde öğrencilerin farklı teorilerin edebi eserlerdeki kullanımlarını daha iyi anlayabilme becerileri kazanmaları sağlanacaktır.

 

Bölüm Seçmeli Dersleri

İDE 106 – Britanya Kültürü (3-0-3)

Britanya kültürünün farklı yönlerinin ayrıntılı bir şekilde inceleneceği bu dersin amacı Birleşik Krallığı ulus yapan ve İngiliz kimliğini oluşturan sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihi olguları incelemektir. Ayrıca, öğrencilere Birleşik Krallığın evrensel alanda devam eden hâkimiyetinin sebep ve sonuçlarını öğretmektir.

 

İDE 116 – Gotik Edebiyat (3-0-3)

Bu derste 18. yüzyılda gelişen ve günümüze dek popülaritesini sürdüren Gotik edebiyat tarihsel gelişimi, ayırt edici özellikleri, çeşitli alan ve akımlarla bağlantıları açısından incelenecek ve farklı edebi türlerde verilmiş önemli eserler okunarak analiz edilecektir.

 

İDE 117 – Diksiyon ve Hızlı Okuma (2-2-3)

Bu dersin amacı öğrencinin İngilizce’yi kurallarına uygun olarak akıcı ve anlaşılır konuşmasını sağlamaktır. Öğrenciye, kendisini etkili bir biçimde ifade edebilmesi, ses-bilim açısından tüm sesleri doğru ve güzel söyleyebilmesi, sesini etkili bir biçimde kullanabilmesi için çalışmalar yaptırılır. Ders, ayrıca, hızlı okuma tekniklerini öğreterek öğrencinin İngilizce metinleri daha hızlı okumasına yardım etmeyi amaçlar.

 

İDE 118 – Blog Yazarlığı (2-2-3)

Bu ders öğrenciye çağın önemli bir iletişim ve yazı türü olan blog hakkında bilgiler vermeyi ve pratikler kazandırmayı amaçlar. Kişisel veya profesyonel blogların önemi, bu tür blogları oluşturmanın ve güncellemenin öğrenciye katkıları; blogların amaçları ve işlevleri hakkında çalışmalar yapılacaktır.

 

İDE 203 – Edebiyatta Bilim ve Teknoloji (3-0-3)

Bu ders bilimi ve teknolojiyi özellikle İngiliz ve Amerikan edebiyatlarında bulunan eserler üzerinden incelemeyi ve tartışmayı amaçlar. Bilim ve teknoloji etiğinin, bilimdeki yararlı veya zararlı gelişmelerin, endüstrileşmenin edebiyata nasıl yansıdığı bu derste ele alınacak konular arasında yer alır. Bu bağlamda, Francis Bacon, Mary Shelley, H.G. Wells, Albert Einstein, Aldous Huxley, Richard Feynman, Philip K. Dick, Octavia Butler, Michael Frayn, vb. yazarlar ve içerisinde bilim ve teknolojinin tartışılabileceği öğeleri bulunduran eserler bu derste çalışılabilir.

 

İDE 204 – Edebiyat ve Güç (3-0-3)

Bu derste edebiyat ve güç ilişkisi edebiyatta güç tasfirleri, edebiyatın güce etkisi, gücün edebiyatı şekillendirmesi, edebiyatın varolan güç ilişkilerini sürdürmesi veya yıkması gibi çeşitli açılardan ele alınacak ve bu ilişkileri ortaya çıkaran eserler okunarak incelenecektir.

 

İDE 205 – Edebiyat ve Felsefe (3-0-3)

Bu derste edebiyat ve felsefe ilişkisi incelenecek, özellikle estetik felsefesinin edebiyatla bağlantısı ve edebi gelişmelerdeki etkisi araştırılacaktır. Edebiyat ve felsefenin etkileşimde olduğu çeşitli eserler okunarak incelenecektir.

 

İDE 206 – Edebiyat ve Sinema (3-0-3)

Bu dersin amacı sinemaya uyarlanan edebi eserlerin incelemektir. Öğrenciler edebi eserleri okuyarak ve eserlerin film uyarlamalarını izleyerek eserleri ve filmleri karşılaştırmalı olarak inceleyecektir.

 

İDE 207 – Edebiyat ve Müzik (3-0-3)

Edebiyat ve müzik arasındaki ilişkinin inceleneceği bu derste öğrenciler operadan müzikallere, çağdaş şarkılardan halk şarkılarına kadar uzanan çeşitli çalışmaları inceleyecektir.

 

İDE 208 – Edebiyat ve Psikoloji (3-0-3)

Edebiyat ve psikoloji arasındaki ilişkinin üzerinde durularak her iki disiplinin birbiri üzerindeki etkisinin inceleneceği bu derste temel psikolojik teoriler üzerinde durularak çeşitli eserler çalışılacaktır.

 

İDE 209 – Edebiyat ve Siyaset (3-0-3)

Bu dersin amacı edebiyat ve siyaset arasındaki ilişkiyi çeşitli tarihsel dönemlerde yazılmış edebi eserler çalışılarak siyasetin edebiyata etkilerini incelemektir.

 

İDE 210 – Dilbilimine Giriş (3-0-3)

Bu derste dilbiliminin belli başlı kavramlarını (söz bilimi, biçimbilgisi, ses bilimi, vs.) çalışmak ve İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencilerinin İngilizce’nin bu konularında derinlemesine bilgi sahibi olmalarını sağlamak hedeflenmektedir.

 

İDE 211 – Ortaçağ İngiliz Edebiyatı (3-0-3)

Ders Ortaçağ döneminde İngiliz edebiyatını sosyal, politik, tarihi, felsefi ve kültürel özellikleri ile derinlemesine incelemeyi amaçlamaktadır. Derste  “Beowulf”, gizem (mystery) oyunları ve ortaçağ dini oyunları, moralite oyunları, interlüdler, halk şarkıları, Chaucer, Langland ve Şair Gawain gibi döneme damga vuran başlıca isimler ve eserler incelenecektir.

 

İDE 212 – Rönesans İngiliz Şiiri ve Düzyazısı (3-0-3)

Dersin amacı Rönesans döneminde İngiliz şiir ve düzyazı türünü ayrıntılı bir şekilde işlemektir. Öğrenciler dönemin, sosyal, politik, tarihi, felsefi ve kültürel özelliklerini öğrenmelerinin yanı sıra dönemin en önemli yazarlarının eserlerini inceleyecektir.

 

 

İDE 213 – 17. Yüzyıl ve Restorasyon Dönemi İngiliz Edebiyatı (3-0-3)

  1. Yüzyılda İngiliz şiir ve düzyazı türünü ayrıntılı bir şekilde işleneceği bu dersin amacı öğrencilerin dönemin sosyal, politik, tarihi, felsefi ve kültürel özelliklerini öğrenmeleri ve dönemin en önemli yazarlarının eserlerini incelemektir.

 

İDE 214 – 18. Yüzyıl İngiliz Edebiyatı (3-0-3)

Dersin amacı 18. Yüzyılda İngiliz şiir ve düzyazı türünü ayrıntılı bir şekilde incelemek ve dönemin sosyal, politik, tarihi, felsefi ve kültürel özelliklerini öğrenerek dönemin en önemli yazarlarının eserler üzerinde durmaktır.

 

İDE 215 – Elizabeth ve Jakoben Dönemi Tiyatrosu (3-0-3)

Ortaçağ’dan 17. Yüzyıla kadar olan dönemde İngiliz tiyatrosunu ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı bu dersin amacı bu dönemin sosyal, politik, tarihi, felsefi ve kültürel özelliklerini öğretmek, bu dönemdeki en önemli oyun yazarlarının oyunlarını incelemektir.

 

İDE 216 – 19. Yüzyıl Britanya Tiyatrosu (3-0-3)

Dersin amacı Restorasyon Döneminden 19. Yüzyıla kadar olan dönemde İngiliz tiyatrosunu ayrıntılı bir şekilde ele alarak öğrencilerin bu dönemin sosyal, politik, tarihi, felsefi ve kültürel özelliklerini öğrenmesi ve bu dönemdeki en önemli oyun yazarlarının oyunlarını incelemesidir.

 

İDE 218 – Viktorya Dönemi Romanı (3-0-3)

Bu dersin amacı Viktorya Dönemi İngiliz Romanını dönemin sosyal, politik, bilimsel ve felsefi özelliklerini dönemin en önemli yazarları ve eserleri ile incelemektir.

 

İDE 219 – Shakespeare I (3-0-3)

Shakespeare’in bir oyun yazarı olarak inceleneceği bu derste öğrenciler Shakespeare’in oyunları ve oyun tekniğini öğrenmenin yanı sıra ilk komedi, erken-trajedi ve tarihi oyun olmak üzere üç Shakespeare oyununu inceleyeceklerdir.

 

İDE 220 – Klasik Edebiyat (3-0-3)

Bu derste batıda tiyatro düşüncesi ve sanatının ortaya çıktığı ve geliştiği Antik Yunan ve Roma dönemlerine ait oyunlar, oyun yazarları ve tiyatro kuramları üzerinde çalışmalar yapılacaktır. Bu bağlamda örneğin Sofokles, Europides, Aeskileus, Seneca gibi tragedya yazarlarının oyunları, Aristophanes, Meander, Plautus, Terrentius gibi komedya yazarlarının oyunları ile Aristoteles’in Poetika’sı ve Horatius’un Ars Poetika’sı gibi eserler üzerinde analiz ve irdelemeler yapılacaktır.

 

İDE 221 – Kadın Anlatısı (3-0-3)

Bu derste kadın yazarların çok zaman tarihin arka sayfalarına itilen yazıları, eserleri, tarihi, sosyal, siyasi, felsefi gelişmelerin kadın yazarlar gözünden anlatımı, tanınmış erkek yazarların gölgesinde kalmış ama onların eserlerinde önemli roller oynamış çeşitli kadın yazarların (Dorothy Wordsworth, Mary Shelley, Aphra Behn, Sylvia Plath vb.) çalışılması amaçlanır. Ayrıca, kadın perspektifi ile yeniden yazılan anlatılar da dersin çalışma konularındandır.

 

İDE 222 – Dünya Edebiyatından Seçmeler I (3-0-3)

Bu dersin amacı öğrencilerin çeşitli kültürlere, dinlere ve dünya görüşlerine farklı bir açıdan bakma ve ufuklarını genişletmelerinde yardımcı olacak batı ve dünya edebiyatına ait başlıca eserleri incelemektir. Öğrencilerin dünya edebiyatından çeşitli eserler okuyacakları bu derste farklı ülkelerin ve çağların dini, politik, sosyal, kültürel ve felsefi konuları üzerinde durulmasının yanı sıra anlatım yapıları, türleri, konuları ve önemli motifleri edebi tarihle bağlantılı olarak çalışılacaktır.

 

İDE 223 – Amerikan Şiiri (3-0-3)

Dersin amacı Amerikan şiirinin tarihsel gelişimi, şiirlerde kullanılan temalar, türlerini ve önemli Amerikan şairlerini ve şiirlerini incelemektir.

 

İDE 224 – Amerikan Tiyatrosu (3-0-3)

Amerikan tiyatrosunun tarihsel gelişimi, oyunlarda işlenen konu ve tekniklerinin öğretileceği bu derste öğrenciler Amerikan tiyatrosunun başlıca oyun yazarları ve oyunlarını inceleyecektir.

 

İDE 225 – Amerikan Romanı (3-0-3)

Amerikan romanının tarihsel gelişimi, romanlarda ele alınan konu ve tekniklerinin öğretileceği bu derste öğrenciler Amerikan romanının başlıca yazarları ve eserleri inceleyecektir.

 

İDE 226 – Afro-Amerikalı Edebiyatı (3-0-3)

Bu dersin amacı Afro-Amerikan edebiyatından örnek yazarlar ve eserler çalışılarak Afro-Amerikalıların kendi topraklarından Amerika’ya ayak basmalarından başlayarak, kölelik, özgürlük mücadeleleri, sivil haklarını kazanma çabalarını sosyal, politik ve tarihsel açılardan incelemektir.

 

İDE 227 – Azınlık Edebiyatı (3-0-3)

Bu derste azınlık edebiyatı ile ilgili genel değerlendirmelerin yanı sıra çeşitli azınlık edebiyatlarından veya seçilen bir azınlık edebiyatının çeşitli örneklerinden eserler okunarak incelenir.

 

İDE 228 – Dünya Edebiyatından Seçmeler II (3-0-3)

Bu dersin amacı öğrencilerin çeşitli kültürlere, dinlere ve dünya görüşlerine farklı bir açıdan bakma ve ufuklarını genişletmelerinde yardımcı olacak batı ve dünya edebiyatına ait başlıca eserleri incelemektir. Öğrencilerin dünya edebiyatından çeşitli eserler okuyacakları bu derste farklı ülkelerin ve çağların dini, politik, sosyal, kültürel ve felsefi konuları üzerinde durulmasının yanı sıra anlatım yapıları, türleri, konuları ve önemli motifleri edebi tarihle bağlantılı olarak çalışılacaktır.

 

İDE 229 – Latinceye Giriş (3-0-3)

Bu dersin amacı öğrencileri pek çok batı dilinin kaynağı olan Latince diline bir giriş yaparak Latincenin temellerini öğrenmelerini sağlamaktır. Derste Latince gramerin öğretilmesinin yanı sıra örnek metinler de çalışılacaktır.

 

İDE 230 – Edebiyatta İnsan ve Doğa (3-0-3): Bu dersin amacı, tarih öncesi çağlardan günümüze uzanan geniş bir süreçte, insanın doğayla ilişkisinin edebi eserlere yansımasını gözlemlemek ve bu ilişkinin çağa, coğrafyaya ve kültüre göre değişen dinamiklerini araştırmaktır. Bu değişkenlerin şekillendirdiği doğayla insanın birbiri üzerindeki etkileşimi, ders kapsamında, felsefi, psikolojik, sosyolojik, vb. açılardan yorumlanacaktır.

 

İDE 231 – Hiciv (3-0-3)

Bu ders, hiciv yazınının geçmişine ve gelişimine ve bu türde eserler vermiş önde gelen yazarlar ve eserlerinin incelenmesini amaçlar.

 

İDE 232 – Seyahat Edebiyatı (3-0-3)

Bu ders, bir gezginin ürettiği seyahat anlatılarını, seyahat metinlerini geçmiş, bağlam, toplumsal dinamikler, vb. açılardan ele alarak incelemeyi amaçlar.

 

İDE 233 – Dijital Çağda Edebiyat (3-0-3)

Yeni sosyal medya araçları ve bu araçlar üzerinden yazılan edebi ürünlerin analizleri adına 1990lar sonrasındaki döneme farklı bir gözle bakılmalıdır. Dijital teknolojiler ve yeni medya, Türk ve dünya edebiyatındaki edebi türlerden yazarın yaklaşımına, okur kitlesinden iletilen kanala dek her detayı çok farklı şekillerde değiştirip dönüştürdüğünden, doksanlar sonrası Türk ve dünya edebiyatını başlı başına yeniden sorgulamak gerekir. Bunun için bu derste, medya araçlarını merkeze alan edebi çalışmaları incelemek yoluyla yeni edebi araç ve kuramlara dair geliştirilen yeni perspektifler araştırılacak ve incelenecektir.

 

İDE 234 – Değişim Edebiyatı (3-0-3)

Bu derste edebiyatın sosyal, siyasi, ekonomik, felsefi ve benzeri değişimlerle ilişkisi, o değişimlerden nasıl etkilendiği ve o değişimler üzerindeki etkisi, bu tür değişimlerin edebi eserlerde nasıl ele alındığı gibi konular çeşitli edebi eserler okunup incelenerek tartışılacaktır.

 

İDE 235 – Edebiyat ve Şehir (3-0-3)

Endüstri Devrimi ve teknolojik gelişmeler sonucu 19. yüzyılda hızlanan şehirleşme, edebiyatta da yeni bir inceleme alanının doğmasına olanak sağlamıştır. Farklı sınıftan, kültürden ve ırktan insanları bir araya getiren şehirlerin polifonik kimliği ve bu kalabalıkta kendi sesini arayan modern insanın şehirlerle olan ilişkisi bu dersin temel çalışma alanını oluşturur.

 

İDE 236 – Edebiyat ve Travma (3-0-3)

Bu dersin amacı,  ana malzemesi insan olan edebiyatla travma arasındaki ilişkiyi felsefi, psikanalitik ve politik açılardan tartışmak ve travma çalışmalarının edebiyat eksenindeki gelişimini araştırmaktır. Toplumsal değişimler, savaşlar, parçalanan aileler, fiziksel ve ruhsal şiddetin insan üzerindeki etkilerini travma çalışmaları kapsamında irdelemek dersin temel çıkış noktasıdır.

 

İDE 310 – Viktorya Dönemi Edebiyatı (3-0-3)

Viktorya Döneminde İngiliz şiir ve düzyazı türünü ayrıntılı bir şekilde işleneceği bu dersin amacı dönemin sosyal, politik, tarihi, felsefi ve kültürel özelliklerini öğrenerek dönemin en önemli yazarlarının eserlerini incelemektir.

 

İDE 313 – 20. Yüzyıl Britanya Şiiri ve Düzyazısı (1900-1960) (3-0-3)

  1. yüzyılda İngiliz şiir ve düzyazı türünü ayrıntılı bir şekilde üzerinde durulacağı bu derste öğrenciler dönemin sosyal, politik, tarihi, felsefi ve kültürel özelliklerini öğrenerek dönemin en önemli yazarlarının eserlerini inceleyeceklerdir.

 

 

İDE 314 – Çağdaş Britanya Şiiri ve Düzyazısı (1960-günümüz) (3-0-3)

Dersin amacı çağdaş İngiliz şiir ve düzyazı türünü ayrıntılı bir şekilde ele almaktır. Öğrenciler çağdaş dönemin sosyal, politik, tarihi, felsefi ve kültürel özelliklerini, güncel olayları ve kültürel modaları öğrenerek çağdaş dönemin en önemli yazarlarının eserlerini inceleyeceklerdir.

 

İDE 315 – 20. Yüzyıl Tiyatrosu (1900-1960) (3-0-3)

Bu derste 20. yüzyıl İngiliz tiyatrosunu ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. Öğrenciler bu dönemin sosyal, politik, tarihi, felsefi ve kültürel özelliklerini öğrenerek, bu dönemdeki en önemli oyun yazarlarının oyunlarını inceleyeceklerdir.

 

 

İDE 316 – Çağdaş Britanya Tiyatrosu (1960-günümüz) (3-0-3)

Bu derste çağdaş İngiliz tiyatrosu ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. Sarah Kane’den Mark Ravenhill’e, Anthony Neilson’dan David Edgar’a ve günümüzde İngiliz tiyatrosuna yön veren çoğu yazar ve eseri dersin inceleme odağında olacaktır. Öğrencilerin bu dönemin sosyal, politik, tarihi, felsefi ve kültürel özelliklerini öğrenerek, bu dönemdeki en önemli oyun yazarlarının oyunlarını incelemeleri amaçlanmaktadır.

 

İDE 317 – Modern Britanya Romanı (3-0-3)

  1. yüzyılın başlarını kapsayan dönemin detaylı inceleneceği bu derste öğrenciler dönemin sosyal, politik, tarihi, felsefi ve kültürel özellikleri ile beraber dönemin ileri gelen yazarlar ve romanları çalışılacaktır

 

İDE 319 – Shakespeare II (3-0-3)

Bu dersin amacı Shakespeare’i bir oyun yazarı olarak incelemek, Shakespeare oyunları ve tekniği hakkında bilgi edinmek ve komedi, trajedi ve romans türü olmak üzere üç Shakespeare oyunu incelemektir.

 

İDE 320 – Postmodern Roman (3-0-3)

Bu dersin amacı çağdaş İngiliz romanını ayrıntılı bir şekilde inceleyerek öğrencilere dönemin sosyal, politik, tarihi, felsefi ve kültürel özelliklerini öğretmek ve dönemin ileri gelen yazarlar ve romanlarını detaylı bir şekilde çalışmaktır.

 

İDE 321 – Sömürgecilik Sonrası Edebiyatı (3-0-3)

Bu ders öğrencilere sömürgecilik sonrası edebiyatı ve ilgili konuları döneme ait seçkin yazarların eserleri incelenerek sunmaktır.

 

İDE 322 – Popüler Kültür (3-0-3)

Edebiyatın popüler kültürdeki rolü ya da popüler kültürün edebiyattaki rolü üzerinde yoğunlaşacak olan bu dersin amacı çeşitli boyut ve yönleri ile popüler kültürü incelemektir.

 

İDE 323 – Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları (3-0-3)

Disiplinler arası bir ders olan Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları dersinin amacı ırk, etnik köken, cinsiyet ve memleket konuları ile ilgili problemleri ile ilgili edebi eserleri incelemektir.

 

 

İDE 324 – Çocuk Edebiyatı (3-0-3)

Bu dersin amacı peri masallarından çağdaş fantastik roman/hikâyeye kadar uzanan çocuklar için yazılmış eserleri ele almaktır. Çocuk edebiyatının en önemli yazarlarından seçilmiş eserler incelenecektir.

 

İDE 325 – Polisiye Hikâye/Roman (3-0-3)

Polisiye hikâye/romanın edebi bir tür olarak inceleneceği bu derste seçkin yazarların roman ve kısa hikâyeleri çalışılacaktır.

 

İDE 326 – Ütopyalar ve Distopyalar (3-0-3)

Dersin amacı ütopya ve distopya türlerinin özellikleri ve tarihi gelişimleri üzerine yoğunlaşmaktır. Çeşitli tarihi dönemlerdeki ütopya ve distopyalar incelenerek, sosyal ve politik içerikleri incelenecektir.

 

İDE 327 – Fantastik Edebiyat (3-0-3)

Fantastik edebiyatının tarihsel gelişimi ve özelliklerinin inceleneceği bu derste fantastik edebiyattan seçkin yazarlar ve eserler çalışılacaktır.

 

İDE 328 – Bilimkurgu Edebiyat (3-0-3)

Bu dersin amacı bilim ve edebiyat arasındaki ilişki üzerinde yoğunlaşarak bilim kurgu türünün tarihsel gelişimi ve özelliklerini, bilimkurgu yazarlarını ve eserlerini incelemektir.

 

İDE 329 – Saçma (Anlamsız) Edebiyat (3-0-3)

Bu dersin amacı saçma (anlamsız) edebiyatın özelliklerini incelemek ve edebi eserlerdeki dil bilimsel anlamalar ve mantık kullanımları üzerinde yoğunlaşmaktır.

 

İDE 330 –Metin ve Reklam Yazarlığı (2-2-3)

Ham maddeleri arasında hayal gücü ve insan yaşamı yer alan edebiyat alanında çalışmalar yapan ve hikâyeleme tekniklerini ile yaratıcı düşünmenin özelliklerini edebi eserler üzerinde çalışan öğrencilerimiz için tasarlanan bu derste iş dünyasının vazgeçilmezi reklamlar için hedef kitleye uygun reklam metinlerinin nasıl yazılabileceği, yaratıcı düşünmenin ve yaratıcı düşünce geliştirmenin özellikleri, reklam yazarlığının özellikleri gibi konular çalışılacaktır.

 

İDE 331 – Editörlük ve Yayıncılık (2-2-3)

Bu ders, edebiyat eserleri üzerinde akademik çalışmalar yaparak çeşitli yazın türlerinin doğasını, dinamiklerini; yazarların yazım ve anlatı tekniklerini öğrenen edebiyat öğrencilerinin, yazının serüvenine bir de diğer bir boyuttan bakarak, yazıların okurlarla buluşturulması hedefine yönelik çalışmalar yapan editörlük ve yayıncılık işleriyle ilgili bilgilerini ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar.

 

İDE 332 – Medya Okuryazarlığı (2-2-3)

Bu derste, medya okuryazarlığının örnekler yoluyla tanımının yapılmasından sonra dünyada ve Türkiye’de medya okuryazarlığı konularında çalışmalar yapılacaktır. Medya okuryazarlığının önemi, getirileri, yöntemi açıklanmak ve medya yazarlığı konusunda temel bilgiler verilmek suretiyle ders işlenecektir.

 

 

İDE 333 – Senaryo Yazarlığı (2-2-3)

Bu derste senaryo, diyalog yazımı, senaryoda tür, anlatı geleneği, masal, efsane, mit, kıssa, film okumaları üzerinde durulmak kaydıyla senaryo metninin ve içeriğinin temel özellikleri, senaristin çalışma temposu ve mesleği hakkında giriş niteliğinde bilgiler verilecek, örnekler üzerinde uygulamalı olarak çalışılacaktır. Bu alanda çalışan konuklar aracılığıyla da örneklere pratiklik kazandırılacaktır.

 

İDE 336 - İrlanda Edebiyatı Klasikleri (3-0-3)

İrlanda Edebiyatı Klasikleri dersi, İrlandalı yazarların yeni bir İrlanda kimliği yaratmak için benimsedikleri sömürge karşıtı duruş etrafında şekillenen 19. ve 20. yy İrlanda edebi eserlerini, edebi ve sosyo-politik özelliklerine değinerek tartışmayı hedefler. Ders kapsamında; İrlanda siyasetindeki farklı milliyetçilik akımları, İrlanda'nın baskılanmış Kelt mirası, İngiliz sömürgeciliğinin İrlanda üzerindeki etkileri ve liberal bir İrlanda kimliği oluşturmanın zorlukları, Patrick Pearse, Lady Gregory, W. B. Yeats, J. M. Synge, James Joyce, vb. İrlanda'nın önde gelen yazarları tarafından kaleme alınan eserlere referansla incelenecektir.

 

İDE 411 – Apokaliptik Edebiyat (3-0-3)

Bu derste, özellikle batı kültüründe önemli bir olgu olarak karşımıza çıkan apokalips düşüncesi üzerinde durulacak ve bu düşüncenin edebiyata yansımaları çeşitli eserler üzerinde çalışılacaktır.

 

İDE 412 - Edebi Etkileşimler (3-0-3)

Bu derste edebiyatçıların eserleri üzerinden birbirleriyle kurdukları diyaloglar, başka yazar, eser ve akımlarla girdikleri etkileşimler ve bu tür etkileşimlerin edebi eserler ve gelişmeler üzerindeki etkileri incelenecektir. Birbirleriyle çeşitli etkileşimlere giren yazar ve eserler okunarak analiz edilecektir.

 

İDE 413 – Kültürlerarası Etkileşimler (3-0-3)

Bu derste edebi yzar, eser ve akımlarda görülen kültürlerarası etkileşimler incelenecektir. Çeşitli kültürlerin eserde ve eserler yoluyla nasıl etkileşime girdiği, bu etkileşimlerine edebiyatta nasıl yansıtıldığı, edebiyatın böyle etkileşimlere katkısı ve kültürlerarası etkileşimlerin edebiyata olan katkısı gibi konular çeşitli edebi eserler yoluyla analiz edilip tartışılacaktır.

 

İDE 414 – Karşılaştırmalı Edebiyat (3-0-3)

Bu derste farklı dillere ve kültürlere ait edebi metinler, edebiyat incelemesinde kullanılan yöntem, teknik ve perspektifler yardımıyla karşılaştırmalı olarak incelenecektir.

 

İDE 415 – Kültür Araştırmaları (3-0-3)

Bu dersin amacı, 1960'lardan günümüze kadar belli başlı kültür kuramlarının gelişimini incelemek ve bunların Türk ve Avrupa kültürü üzerindeki yansımalarını pratik uygulamalar ve örneklemelerle sunmaktır.

 

İDE 416 – Edebiyatta Benlik (3-0-3)

Bu derste tarihi, sosyolojik ve felsefi gelişmelerle sürekli değişim gösteren “ben” kavramının ve benlik bilincinin edebiyattaki yansımaları ve edebiyatın bu değişime etki ve katkısı incelenecek ve tartışılacaktır. Benlik bilincindeki değişimi ortaya koyan çeşitli eserler okunarak analiz edilecektir.

 

İDE 417 – Edebiyat ve Kimlik (3-0-3)

Bu derste edebiyat ve kimlik ilişkisi, edebiyatın kimlik üzerindeki ve kimliklerin edebiyat üzerindeki etkileri, kimliklerin edebi eserlerde tasfir ve temsilleri gibi konular çeşitli açılardan ele alınarak incelenecektir. Farklı edebi eserler okunarak tartışılan konular üzerinden analiz edilecektir.

 

İDE 419 – Bilgisayar Destekli Çeviri (3-0-3)

Bu derste, çevirmene kolaylıklar sağlaması amacıyla tasarlanmış olan çeşitli bilgisayar programlarının (SDL Trados, Linguee, Memo Q, Fluency Now, Smartcat, vb.) kullanımlarının açıklanması suretiyle öğrencilerle bilgisayar destekli çeviri uygulamaları yapılacaktır.

 

İDE 420 – Ekoeleştiri (3-0-3)

Bu ders, ekoeleştiri ya da "yeşil edebiyat araştırmaları" olarak da bilinen edebiyat kuramına giriş niteliğindedir. Konuyla ilgili olarak seçilen edebi metinler çevre merkezli bakış açısıyla kapsamlı olarak incelenecektir. Amaç edebiyat çalışmalarına çevre bilinci kazandırmaktır.

 

İDE 425 – Yaratıcı Yazı (3-0-3)

Dersin amacı öğrencileri şiir, kısa hikâye, roman, oyun yazmaya teşvik ederek yaratıcı yazı alanındaki becerilerini ortaya çıkartmak ve yaptıkları çalışmalar hakkında sınıf arkadaşları ve dersi veren öğretim üyesinden geri dönüt almalarını sağlamaktır.

 

İDE 426 – Çeviri I (3-0-3)

Bu dersin amacı çeviri alanını öğrencilere sunarak çeviri ile ilgili temel kavramlar, beceriler, çeviri çeşitleri ve çeviri ile ilgili yaklaşım ve bakış açılarını öğretmektir. Öğrenciler kısa yazıları çevirerek pratik kazanacak ve diğer çeviri derslerine hazır hale gelecektir.

 

İDE 427 – Çeviri II (3-0-3)

Bu derste öğrenciler edebi çeviri ile ilgili teknikler ve stratejileri öğrenerek, çeşitli türlerde yazılmış edebi eserleri ana dillerinden bir başka dile ya da bir başka dilden kendi ana dillerine çevirecektir.

 

İDE 428 – Serbest Araştırma Dersi (3-0-3)

Öğrencilerin İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü öğretim üyelerinden danışmanlık alarak akademik anlamda araştırma yapmaları ve araştırma yazısı yazmaları sağlanacak olan dersin amacı öğrencilerin bağımsız araştırma yapma becerilerini geliştirmektir.

 

İDE 429 – İşitsel-Görsel Çeviri (3-0-3)

Bu dersin amacı öğrencilere ardıl ve simultane çeviri gibi işitsel-görsel çeviri yapmanın tekniklerini öğreterek laboratuvar uygulamalarıyla bu konuda onlara deneyim kazandırmaktır.