Mikro ve Nanoteknoloji Lisans Üstü Programı

Yüksek Lisans

Mikro ve Nanoteknoloji Lisansüstü Dersler

 • FBE 600 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği  (Kredisiz - Zorunlu)
Ders Kodu Ders Adı Kredi Kredi AKTS
MNT 501 Nanoteknolojiye giriş 3 Kredi 3 Kredi ECTS: 4
Nanoteknolojinin tanımı ve günümüz teknolojileri arasındaki önemi; malzemelerin mekanik, optik, manyetik ve elektriksel özelliklerinin boyutların nano seviyeye düşmesiyle gösterdikleri değişimler; nanoteknolojinin temelindeki bilimler, nano-ölçekte üretim yöntemleri; nano-karakterizasyon yöntemleri; nanoyapıların elektronik, optoelektronik, kompozit, biyomedikal, katalist, sensör teknolojilerindeki uygulamaları.
MNT 506 Nanoteknolojide Seçilmiş Konular 3 Kredi 3 Kredi ECTS: 4
Yarıiletken fiziği ve optoelektronik uygulamaları, güneş pilleri, hidrojen depolama, kuantum aletler, karbon nano tüpler ve uygulamaları, nanomekanik, nanokompozitler, hızlandırıcı teknolojilerinde nano, giyilebilir elektronik.
MNT 502 Nanomalzemeler ve Özellikleri 3 Kredi 3 Kredi ECTS: 4
Nanoparçacıklar, nanoçubuklar ve ince filmlerin sentezi, optik, mekanik, elektriksel ve manyetik özellikleri, nanofiberler, nanogözenekli polimerler, nanoseramikler, nano yapılı oksitler, nanokristallin malzemeler, biyomedikal uygulamalarında nanomalzemeler.
MNT 513 Polimer Mekaniği ve Deformasyon 3 Kredi 3 Kredi ECTS: 4
Polimerlerin fiziksel yapısı ve elastik özellikleri, doğrusal viskoelastisite, Zincir modülüsü, moleküler seviyede zincir deformasyonu, Akma noktası davranışları, Zıncır kırılma mekaniği
MNT 503 Nanoölçekte Üretim ve Karakterizasyon Yöntemleri 3 Kredi 3 Kredi ECTS: 4
Litografik metodlar (CVD, PVD, e-beam, ion beam, magnetron, buharlaştırma) Moleküler-demet epitaksi yöntemi, Kendiliğinden sıralanma yöntemi ve uygulamaları, çözücü tabanlı üretim yöntemleri (mikrokontak baskı, mürekkep baskı, nanoimprint, dip-pen nanolitografi), Yapısal karakterizasyon yöntemleri (XRD, SAXS, SEM, TEM, SPM, Gas adsoption), Kimyasal karakterizasyonlar (optik, elektron ve iyonik spektrometreler), Fiziksel karakterizsyonlar (thermal, mekanik ve optik karakterizasyonlar), elektriksel ve manyetik özelliklerin saptanması.
MNT 514 Yapıştırıcı ve Dolgu Bilimi 3 Kredi 3 Kredi ECTS: 4
Yapıştırıcı ve dolgu polimerleri, Yapışmayı etkılşeyen faktörler, polimerik yapıştırıcıların karekterizasyonları, viskoelastisite, stress ve kırılma analizleri, Sıvı yüzey analizleri, katı yüzeylerin özellikleri
MNT 504 Nannoelektronik 3 Kredi 3 Kredi ECTS: 4
Elektronikte yeni “bottom-up” yaklaşımı, Moore yasası ve limitleri, nano ölçekte yük iletimi ve kuantum ilişkileri (elektron-elektron etkileşimi, tünelleme, spin-orbital eşleşmesi), boyutları 50nm’den daha küçük olan alan etkili transistörler (FET), tünelleme diyotları, tek-atom-transistörler, CMOS-nano aletler, akıllı sensörler ve sensör sistemleri
MNT 515 Polimer Prosesi 3 Kredi 3 Kredi ECTS: 4
Polimerik akışkanların viskos davranışları, polimerik akışkanların vıskoelastık davranışları, izotermal olmayan polimer prosesi, difüzyon ve kütle trransferi, ekstruksiyon dizaynı, film ve fiber çekme, kalıplama teknikleri, polimerlerin geri dönüşümleri
MNT 505 Nanooptik 3 Kredi 3 Kredi ECTS: 4
Fotonik kristaller ve metaller için temel lineer ve lineer olmayan optik kuramları, Nanooptik için kuantum teorisi, elektromanyetizma ve yakın-alan nanooptik ilişkisi, nano-optik yapılar, yakın-alan mikroskopinin temelleri, nano-optik cihazlar.
MNT 516 Polimerlerin Organik Kimyası 3 Kredi 3 Kredi ECTS: 4
Polimerlerin isimlendirilmesi, emülsiyon ve suspansiyon polimerleşmeler, elastomer sentezi, kontrollü serbest radikal polimerleştirme, iyonik polimerleşme, koordinasyon polimerleşmesi, blok kopolimerler, metal kataliz polimerleşme, konjuge polimerler, polimerlerin kimyasal modifikasyonu, polimerlerin bozunması ve stabilizasyonu
MNT 517 Polimerlerin Fiziksel Kimyası 3 Kredi 3 Kredi ECTS: 4
Polimer parametreleri, zincir boyutlari ve istatistiği, polimer termodinamiği, polimer çözeltileri, moleküler ağırlık tayini, polimerlerin amorf ve kristal halleri
MNT 507 Elektromanyetik Teori 3 Kredi 3 Kredi ECTS: 4
Elektrostatik ve Magnetostatikte ileri konular: Elektrostatik; Laplace Denklemi; Sınır Değer Problemleri; Görüntü Yük Yöntemi; Multipol Açılımı; Vektör Potansiyel; Magnetizma; Maxwel Denklemleri, Elektromanyetik dalgalar, Korunum yasaları
MNT 519 Bioteknolojiye Giriş 3 Kredi 3 Kredi ECTS: 4
Biyoteknolojiye Giriş; DNA, RNA ve protein sentezleri; kimyasal sentezler, DNA dizilmesi ve büyümesi; Mutasyonlar ve protein mühendisliği; Aşılar; Antibiyotik ve proteinler; Mikrobik haşaratlar, Bitki genetiği mühendisliği ve uygulamaları; Genetiğe giriş, İnsan moleküler genetiği; Biyoetik; Bitoteknolojik buluşlar; Ek materyaller
MNT 509 Klasik Mekanik 3 Kredi 3 Kredi ECTS: 4
Matematiksel Önbilgiler; Analitik mekaniğe giriş; Genelleştirilmiş Koordinatlar; Langrange Denklemleri; Hamilton Ilkesi ve Hareket Denklemleri, Korunum Prensipleri; Katı Cisimlerin Dinamiği; Küçük salınımlar; Sönümlü ve sönümsüz salınımlar; Uygulamalar; Kononik Dönüşümler
MNT 522 Enzim Kinetiği ve Mekaniği 3 3 Kredi Kredi ECTS:
Enzim reaksiyonlarının kinetiği; Hücre kültürü kinetiği; Veri analizi ve korelasyonu; Bioreaktörlerde transport; Biyolojik reaktörlerin dizaynı ve analizi; Endüstriyel biyoproses ve ürünlere örnekler.
MNT 508 Kuantum Mekanik 3 3 Kredi Kredi ECTS:
Kuantum mekaniğin temel postulatları, Dalga ve Matris mekaniği, Schrödinger Denklemi; Açısal Momentum, Pertürbasyon teorisi, Spin Açısal Momentumu; Açısal Momentum toplamı; Varyasyonal Metod; Saçılma teorisi, Born yaklaşım
MNT 510 Katıhal Fiziği 3 Kredi 3 Kredi ECTS: 4
Maddenin Kristal yapısı; Kristallerde difraksiyon; ters örgü; Kristalde bağlanma; Örgü titreşimleri: Fononlar; Kristallerde termal özellikler; Katıarın optik özellikleri; Elektron iletkenliği; Yarıiletkenler; Serbest Elektron Fermi Gazı; Maddelerim manyetik özellikleri ve süperiletkenlik
MNT 521 Biyo ve Nanoteknolojide Bilgisayar Modellemesi 3 Kredi 3 Kredi ECTS: 4
Moleküler modelleme metotları; Moleküler mekanik; Elektronik yapı hesabı metotları;Elektronik yapı hesabı bilgisayar kodları; Moleküler dinamik simulasyonlar ve uygulamaları; Moleküler dinamik simulasyonu bilgisayar kodları
MNT 511 Atom ve Molekül Fiziği 3 Kredi 3 Kredi ECTS: 4
Hidrojen atomu ve spektral yapısı, Çok elektronlu atomlar, Hartree teorisi, Thomas Fermi Teorisi, Elektron Korelasyonu, Atomların statik elektrik ve manyetik alanlarla etkileşmesi, Rydberg Atomu, Meleküllerin yapısı ve spektroskopisi.
MNT 518 Yakıt Pilleri 3 Kredi 3 Kredi ECTS: 4
Yakıt pili çeşitleri, yakıt pili termodinamiği, yakıt pilleri kimyası, yakıt pili kinetiği, proton geçirgen zar (PEM) yakıt pilleri, PEM yakıt pillerininin bileşenleri, PEM yakıt pili modellemesi
MNT 512 Zar Teknolojisi ve Mühendisliği 3 Kredi 3 Kredi ECTS: 4
Zar malzemeleri, ters ozmos zarları, proton geçirgen zarlar, ortası delik fiber zarlar, Nano-ultrafiltrasyon zarları, faz tersçevrim zarlar, sıvı ayırımı, gaz ayırımı, zar morfolojisi
MNT 523 Bioinformatik 3 Kredi 3 Kredi ECTS: 4
Ana dogma ve makromoleküler diziye giriş; genomun diziliş metodları ve fiziksel eşleştirme; genome bilgi bankası; genleri bulmada kullanılan algoritmalar; istatistiksel metotlar ve şablon tanıma; filojenik analiz ve moleküler evrim;Dal yapı metotları, RNA yapı metotları; protein yapı ve analizi; Protein diziliş karşılaştırması ve Dayhoff matrisleri; Gribskov-Eisenberg profilleri; Homoloji medelleri; Memberan yapısı; yapı modelleme metotları
MNT 520 Biyofizik 3 Kredi 3 Kredi ECTS: 4
Giriş: Kantitatif biyolojiden kalitatif biyolojiye geçişte fizik; Hücrenin Yapı Taşları: DNA, RNA, amino asitler, proteinler, lipitler; Hücrede Taşınım: Brownian hareketi, diffüzyon ve yayınım, Fick yasası, Langevin denklemi; Hücrenin Termodinamiği: Poisson-Bolzman denklemi, suyun elektriksel özellikleri, hidrojen bağları, Biyolojik makro moleküllerin yapı ve fonksiyonları için fiziksel modelle; Enzimler ve moleküler makineler; Membrandaki makineler
MNT 524 Hızlandırıcı Teknolojileri ve Uygulamaları 3 Kredi 3 Kredi ECTS: 4
Temel parçacıklar ve özellikleri, Özel göreliliğin temelleri, Elektrodinamiğin temelleri, Parçacık hızlandırıcılarının temel elemanları, Demet kaynakları, Hızlandırma mekanizması, Demet optiği, Doğrusal hızlandırıcılar, Dairesel hızlandırıcılar, Birincil ve ikincil demetler, Çarpıştırıcılar, Yüksek enerji fiziği deneyleri, Sinkrotron ışınımı ve uygulamaları, Serbest elektron lazeri ve uygulamaları, Proton ve iyon hızlandırıcılarının uygulama alanları, Müon demetleri ve uygulamaları, Nötron demetleri ve uygulamaları, Diğer uygulamalar, Türk hızlandırıcı kompleksinin (TAC) temel elemanları, TAC’da hedeflenen temel araştırmalar, TAC’da hedeflenen uygulamalı araştırmalar.
MNT 525 Nano Yapılı Güneş 3 Kredi 3 Kredi ECTS: 4
Bu derste nanoyapılı güneş pillerinin temel çalışma prensiplerinin anlaşılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda yarıiletken malzemelerin özellikleri, p-n eklemleri ve fotovoltaik cihaz modelleri dersin konuları arasında yer almaktadır. Derste ayrıca, nanoyapılı güneş pillerinden ince film, boya hassasiyetli, organik ve karbon tabanlı güneş pillerinin özellikleri, üretim yönetemleri ve avantajları üzerinde durulacaktır.
MNT 597 Seminer 3 Kredi 0 Kredi ECTS: 0
MNT 598 Y. Lisans Projesi 3 Kredi 0 Kredi ECTS: 0
MNT 599 Yüksek Lisans Tezi 3 Kredi 0 Kredi ECTS: 0
MNT 699 Doktora Tezi 3 Kredi 0 Kredi ECTS: 0
MNT 529 Nanotoksikoloji 3 Kredi 3 Kredi ECTS: 4
Bu ders kapsamında hem doğal olarak bulunan hemde sentetik nanoparçacıkların canlılar ve çevre üzerindeki potansiyel toksik etkilerini inceleyeceğiz. Bu derse katılan öğrencilerin MNT 501, 502 ve 503 derslerinden herhangi birisini almış olmaları gerekmektedir. Nanomalzeme üretimi ile ilgili yasal düzenlemeler, etik konular ve risk algılama detaylı bir şekilde tartışılacaktır. Ders kapsamında;
1- Kısaca nanomalzeme üretme tekniklerine tekrar değinilecek
2. Bir nanomalzemenin üretiminden kullanımına kadar geçen süredeki çevrimi detaylı olarak analiz edilecek
3. Toksikoloji bilimine giriş: toksik etkilere maruz kalma, toksik etki mekanizmaları , toksitiseyi tespit etme yöntemleri, nanomalzemelerde tehlike ve risk, cytotoxicity, genotoxicity, insan toxicology ve çevre toxicology gibi konular nanomalzemelere örnekler verilerek detaylı bir şekilde incelenecek.
4. Nanomalzemeler ile çalışırken dikkat edilmesi gereken hususlar.
5. Nanomalzemelerin kullanımı ile ilgili yasal düzenlemeler (Amerika, Japonya ve Avrupa) ve ülkemizde neler yapılabileceği ders kapsamında tartışılacak
7. Nanoteknolojinin etik yönleri
8. Kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi.
MNT 530 Polimer Karakterizasyonu 3 Kredi 3 Kredi ECTS: 4
Dersin ilk kısmında anyonik, katyonik, radikal vb. polimerizasyonlardan bahsedilecektir;. Derste ayrıntılı olarak TGA, DSC, NMR, DLS vb. polimer karakterizasyon yöntemlerinden bahsedilecektir.
MNT 531 İleri Makromolekül Reaksiyon Mühendisliği I 3 Kredi 3 Kredi ECTS: 4
Makromoleküllerin isimlendirilmesi, Basamaklı Polimerizasyon (poli ester, poli amid, poli arilen eter vb.), Reaksiyon kinetiği, Moleküler ağırlık ve son grup kontrolü, Üretan kimyası, İyonomerler; katılma tepkimleri, Serbest radikal tepkimeleri ve network oluşumu, Emilsiyon ve Suspansiyon yöntemleri ve yüksek sıcaklık polimerleri sentezi, Endüstriyel seviyede makromolekül üretim teknikleri ve karekterizasyonu
MNT 532 İleri Makromolekül Reaksiyon Mühendisliği II 3 Kredi 3 Kredi ECTS: 4
Sentetik elastomerler (SBR, NBR, Akrilikler, Fluoro polimerler), Kauçuk ile güçlendirilmiş termoplastikler.Zincir açılması polimerizasyonları, Kontrollü serbest radikal polimerizasyonları, İyonik ve Koordinasyon polimerleşmeleri, blok kopolimerler, Metal Katalizli polimerleşme, Konjuge polimerler, Polimerlerin kimyasal modifikasyonu, dendirimerler, Endüstriyel seviyede makromolekül üretim teknikleri ve karekterizasyonu.

 

Doktora

TOBB ETÜ – Mikro ve Nano Teknoloji Doktora Programı Doktora Yeterlik Sınavı Uygulama Yönergesi

 1. Doktora Yeterlik Sınavı iki adet yazılı bir adet sözlü sınavdan oluşur.
 1. Doktora Yeterlik Sınavı talebe göre yılda bir veya iki defa yapılır.
 1. Doktora Yeterlik Sınavını hazırlayacak ve değerlendirecek jüriler bölümün Doktora Yeterlik Komitesi tarafından belirlenir.
 1. Yazılı ve sözlü sınavlar iki hafta içerisinde tamamlanır. 
 1. Doktora Yeterlik Sınavı aşağıdaki şekilde uygulanır:

1. Aşama (Yazılı): Aday, Tablo. 1’de (1. Aşama Yazılı Sınav Dersleri) belirtilen derslerden 2 tanesini sınava başvuru sırasında, danışman(lar)ı kanalıyla, Doktora Yeterlik Komitesinin onayına sunar. 1. Aşama, komite tarafından uygun görülen her bir dersten 2 adet olmak üzere toplam 4 sorudan oluşur ve her dersten ayrı ayrı notlandırılır. Doktora Yeterlik Komitesi sınav jürisini hazırlarken bu dersleri göz önünde bulundurur.

2. Aşama (Yazılı): Sınav, adayın programı süresince almış olduğu üç dersin içeriğinden oluşur. Bu dersler, adayın 1. Aşama sınavında seçmiş oluğu dersler olamaz. Bu dersler, adayın sınava başvurusu sırasında, danışman(lar)ınca, Doktora Yeterlik Komitesinin onayına sunulur. Sınav her bir dersten 2 adet olmak üzere toplam 6 soru içerir ve her dersten ayrı ayrı notlandırılır. Doktora Yeterlik Komitesi sınav jürisini hazırlarken bu dersleri göz önünde bulundurur.

3. Aşama (Sözlü): Yazılı Sınavlardan başarılı olan adaylar sözlü sınav hakkı kazanır. Sözlü sınav 2. Aşama yazılı sınav jürisince yapılır. Sözlü Sınav 2. Aşama Yazılı Sınav derslerinden yapılır.

 1. Doktora Yeterliliği sağlama kriterleri:
 1. Yazılı sınavlardan geçmek için, her dersten en az 65/100, ortalamada 70/100 almak gereklidir.
 1. Sözlü sınavdan salt çoğunlukla geçer not almak gereklidir.
 1. Yazılı sınav dersinden geçer not alamayan aday bir sonraki dönem sadece başarısız olduğu dersden sınava alınır. Bir doktora adayının sınavı geçip geçmediği Lisans Üstü Eğitim/Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Doktora Yeterlik Komitesi tarafından salt çoğunlukla karara bağlanır.
 1. Adaylar her bir sınava en fazla iki kez girebilir. Herhangi bir sınavdan iki kez başarısız olanların doktora programı ile ilişiği kesilir.

Tablo 1: 1. Aşama Yazılı Sınav Dersleri

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi

MNT 501

Nanoteknolojiye Giriş

(3 0) 3

MNT 502

Nanomalzemeler ve Özellikleri

(3 0) 3

MNT 503

Nanoölçekte Üretim ve Karakterizasyon Yöntemleri

(3 0) 3

MNT 508

Kuantum Mekanik

(3 0) 3

MNT 533

Arayüzeylerin Fizik ve Kimyası

(3 0) 3