Mezuniyet İçin Gerekli Belgeler

Savunma sonrası Enstitüye mezuniyet için teslim edilmesi gereken evraklara buradan ulaşabilirsiniz.

 

Tezli Yüksek Lisans Programı

Süreç Basamakları

Mezuniyet Koşulu*

Süre Kısıtı**

En az 21 kredi

(7 ders)***

En az 3.00 akademik ortalamayı sağlamak

En fazla 6 dönem (2 yıl)****

FBE 600 Bil. Araş. Tek. ve Yayın Etiği 

Dersten başarılı olmak (kredisiz)

Ders yılda bir kez açılır.

Tez Danışmanı ve Tez Konusu Önerme

Tez Danışmanı ve Tez Konusu Önerme Formu”nun zamanında Enstitüye iletilmesi

En geç 3. dönem sonunda iletilmelidir.

599 Tez Çalışması

Dersten başarılı olmak (kredisiz)

3. Dönemden itibaren mezun olana kadar her dönem alınmalıdır.

597 Seminer Dersi

Dersten başarılı olmak (kredisiz)

En erken 4., en geç 6. Dönem alınmalıdır.

Yayın yapılması ve “Yayın bilgileri formunun” enstitüye iletilmesi

En az 1 adet, öğrencinin tezinden üretilmiş ve Enstitü tarafından kabul edilen, TOBB ETÜ adresli;

·  ulusal veya uluslararası kurultay/sempozyum/konferans bildirisinin (özet veya tam metni) sözlü sunum olarak kabul edilmiş ve bildiri yazarlarından en az birisinin ilgili bilimsel toplantıya kayıt yaptırmış olması, veya

·  SCI (Core ya da Expanded)  veya AHCI (Art & Humanities Citation Index) tarafından taranan dergi makalesinin yayımlanmak üzere kabul edilmiş olması gerekir

(Bir yayın sadece bir öğrencinin mezuniyetinde kullanılabilir)

Tez yazımı ve orjinallik raporu

Tez yazım kılavuzu”na uygun biçimde yazılarak,  Orjinallik Raporu”  danışmanı vasıtasıyla Enstitüye sunulur.

 

Tez jürisinin oluşturulması

Biri tez danışmanı ve biri Üniversite içindeki bir anabilim dalından ve diğeri ise başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere en az üç (veya beş kişiden) oluşur. “Tez sınav Jürisi atama Formu”, anabilim dalı başkanlığınca enstitü yönetim kuruluna sunulur.

Tez Sınavı (Savunma)

Tezin jüriye tesliminden itibaren en geç bir ay içinde tez sınavı yapılır. Sonuç kararını, anabilim dalı başkanı, tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirir.

Mezuniyet Bilgi Formu

Mezuniyet Bilgi Formu” Anabilim Dalı Başkanı tarafından doldurulur. Öğrencinin not döküm çıktısı Anabilim Dalı sekreteri tarafından renkli bir kalemle işaretlenerek kontrol edilerek ve paraflanarak forma eklendikten sonra Enstitüye gönderilir.

* Burada verilen koşullara ilave olarak ilgili Anabilim Dalının ek şartları olabilir.

** Süre kısıt bilgilerinin ayrıntıları Yüksek Lisans Akademik Takviminden takip edilebilir.

***Gerekli kredi sayısı tamamlanana kadar her dönem (kredili veya kredisiz) en az 1 ders alınmalıdır. Bir dönemde en fazla 12 kredi alınabilir. Derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, 400 kodlu lisans derslerinden seçilebilir. Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

**** Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlamış, ancak tez çalışmasını 6 dönemde (2 yılda)  tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyenler için 3 dönem (1 yıl) ek süre verilebilir.

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Süreç Basamakları

Mezuniyet Koşulu*

Süre Kısıtı

En az 30 kredi

En az 2.50 akademik ortalamayı sağlamak

En fazla 1.5 yıl

Proje dersi

Dersten başarılı olmak (kredisiz)

 

Proje Danışmanı ve Konusu Belirleme

Proje Danışmanı ve Proje Konusu Önerme Formu”nun zamanında Enstitüye iletilmesi

En geç 3. Dönem sonu sonunda iletilmelidir.

FBE 600 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 

Dersten başarılı olmak (kredisiz)

Ders yılda bir kez açılır.

* Burada verilen koşullara ilave olarak ilgili Anabilim Dalının ek şartları olabilir.

 

 

 

Doktora Programı

Süreç Basamakları

Mezuniyet Koşulu*

Süre Kısıtı**

En az 21 kredi

(7 ders)***

En az 3.00 akademik ortalamayı sağlamak

En fazla 6 dönem (2 yıl)****

FBE 600 Bil. Araş. Tek. ve Yay. Etiği 

Dersten başarılı olmak (kredisiz)

Ders yılda bir kez açılır.

697 Seminer Dersi

Dersten başarılı olmak (kredisiz)

Yeterlikten önce

DYE 700

Dersten başarılı olmak (kredisiz)

Dersleri tamamladıktan sonra yeterlik sınavını geçene kadar her dönem alırlar. Dersi aldıkları halde sınava girmeyen öğrenciler başarısız sayılır. 2 kez başarısız olan burslu öğrenciler bursluluk hakkını kaybederler.

Yeterlik Sınavı

İlgili Anabilim Dalı tarafından belirtilen ortalamayı sağlayabilmek

Haziran-Temmuz veya Aralık-Ocakta yapılır. En geç 2.5 yılın sonunda girilmelidir.

Tez İzleme Komitesi (TİK) Oluşturulması

TİK: Biri tez danışmanı, biri Üniversite içindeki bir anabilim dalından ve diğeri ise başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere en az üç  (veya beş kişiden) oluşur.

Yeterlik sınavını geçti kararından itibaren 1 ay içerisinde “Doktora TİK Atama Formu” Enstitüye iletilmelidir.

0.TİK

(Tez Danışmanı ve Konusu Önerme)

Öğrenci tez konusunu TİK önünde sözlü olarak savunur. Savunmadan 15 gün önce yazılı bir raporu komite üyelerine dağıtır.

Yeterlik sınavını geçti kararından itibaren 6 ay içerisinde 0. TİK’e girilmelidir.

Tez Danış. ve Tez Konusu Önerme Formu”,  “Doktora TİK Tutanağı” ve TİK Raporu, 0.TİK’i izleyen 3 gün içerisinde Enstitüye iletilmelidir.

699 Tez Çalışması

Dersten başarılı olmak (kredisiz)

Yeterlik sınavını geçti kararından itibaren mezun olana kadar her dönem alınmalıdır.

1.TİK

Öğrencinin tezini tamamlayabilmesi için en az üç TİK’e girmesi gereklidir.

TİK Ocak-Haz. veya Tem.-Aralık aylarında birer defa olmak üzere yılda 2 kez toplanır.

2.TİK

3.TİK

Yayın yapılması ve “Yayın bilgileri formunun” Enstitüye iletilmesi

En az 1 adet, öğrencinin tezinden üretilmiş ve Enstitü tarafından kabul edilen, TOBB ETÜ adresli;

·  Uluslararası kurultay/sempozyum/konferans bildirisinin (özet veya tam metni) sözlü sunum olarak kabul edilmiş ve bildiri yazarlarından en az birisinin ilgili bilimsel toplantıya kayıt yaptırmış olması,ve

·  SCI (Core ya da Expanded)  veya AHCI (Art & Humanities Citation Index) tarafından taranan dergi makalesinin yayımlanmak üzere kabul edilmiş olması gerekir

(Bir yayın sadece bir öğrencinin mezuniyetinde kullanılabilir)

Tez yazımı ve orjinallik raporu

Tez yazım kılavuzu”na uygun biçimde yazılarak,  “Orjinallik Raporu”  danışmanı vasıtasıyla Enstitüye sunulur.

Tez jürisinin oluşturulması

Jüri, üçü öğrencinin TİK’nde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. “Tez sınav Jürisi atama Formu”, Anabilim Dalı Başkanlığınca Enstitü yönetim kuruluna sunulur.

Tez Sınavı (Savunma)

Tezin jüriye tesliminden itibaren en geç bir ay içinde tez sınavı yapılır. Sonuç kararını, anabilim dalı başkanı, tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirir.

Mezuniyet Bilgi Formu

Mezuniyet Bilgi Formu” Anabilim Dalı Başkanı tarafından doldurulur. Öğrencinin not döküm çıktısı Anabilim Dalı sekreteri tarafından renkli bir kalemle işaretlenerek kontrol edilerek ve paraflanarak forma eklendikten sonra Enstitüye gönderilir.

* Burada verilen koşullara ilave olarak ilgili Anabilim Dalının ek şartları olabilir.

** Süre kısıt bilgilerinin ayrıntıları Yüksek Lisans Akademik Takviminden takip edilebilir.

***Gerekli kredi sayısı tamamlanana kadar her dönem (kredili veya kredisiz) en az 1 ders alınmalıdır. Bir dönemde en fazla 12 kredi alınabilir. Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

**** Sadece tez dersi kalmışsa, 6 dönem (2 yıl) ek süre verilebilir.

Image result for pdf logo