Bilgisayar Mühendisliği Lisans Üstü Programı

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli Yüksek Lisans programını tamamlama süresi en çok 4 yarıyıldır. Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlamış, ancak tez çalışmasını 4 yarıyılda tamamlayamadığı için tez savunmasını yapamayanlar için en çok 2 yarıyıl ek süre verilir. Bilimsel hazırlık programında geçen süre yüksek lisans programına eklenmez. Tezli yüksek lisans programı şu şekildedir:

 • FBE 600 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (Zorunlu, Kredisiz)
 • BİL 531 Algoritma Analizi (Zorunlu, 3 Kredi)
 • BİL 5XX veya BİL 6XX kodlu 6 ders (3’er kredilik)
 • BİL 597 Seminer (Zorunlu, Kredisiz)
 • BİL 599 Tez Çalışması (Zorunlu, Kredisiz)

Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz Yüksek Lisans programını tamamlama süresi en çok 4 yarıyıldır. Bu süre içerisinde programı tamamlamayan öğrencilere en çok 2 yarıyıl ek süre verilir. Bilimsel hazırlık programında geçen süre yüksek lisans programına eklenmez. Tezsiz yüksek lisans programı şu şekildedir:

 • FBE 600 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (Zorunlu, Kredisiz)
 • BİL 531 Algoritma Analizi (Zorunlu, 3 Kredi)
 • BİL 5XX veya BİL 6XX kodlu 9 ders (3’er kredilik)
 • BİL 598 Bitirme Projesi (Zorunlu, Kredisiz)

Tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencileri en fazla 2 tane BİL 4XX kodlu ders alabilir. Diğer bölümlerden bölüm ve danışman onayı ile ders alınabilir.

Doktora

Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı

Program;

 • Toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders,
 • FBE 600: Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersi (Kredisiz-Zorunlu),  
 • BİL 697: Doktora Semineri (Kredisiz), 
 • Sözlü ve yazılı yeterlilik sınavı,
 • Bir tez önerisi sunumu,
 • BİL 699 Doktora Tezi Çalışması dersi,
 • Doktora tezinden oluşmaktadır.

 

Bilimsel Hazırlık

Bilimsel Hazırlık Programı

Bilimsel Hazırlık Programı

Programa başka programlardan başvuran öğrencilerin durumlarına göre, en çok 6 dersten oluşan bir Bilimsel Hazırlık programı uygulanır. Programa Bilgisayar Mühendisliği/Bilimleri mezunları dışında katılacakların Bilimsel Hazırlık derslerini öncelikli olarak bitirmeleri gerekmektedir. Daha önce benzer dersleri alanların durumları bölüm Yüksek Lisans Komitesince incelenerek karara bağlanır. Bilimsel Hazırlık programının 1 akademik yılda tamamlanması zorunludur. Bilimsel Hazırlık programındaki derslerin her birinden en az DD alınması ve alınan derslerin ortalamasının en az 2.00/4.00 olması gerekir. Bilimsel Hazırlık Programındaki süre, yüksek lisans programı sürelerine katılmaz.

Bilgisayar Mühendisliği Bilimsel Hazırlık Dersleri

BİL 012,BİL 013, BİL 015, BİL 031, BİL 061, BİL 062, BİL 071

Bilgi Güvenliği Bilimsel Hazırlık Dersleri

BİL 012, BİL 014, BİL 051, BİL 062

Ders Kodu Ders Adı Kredi
BİL 012 Bilgisayar Programlama I 3
Programlamaya giriş. Derleyici ve yorumlayıcılar. Dilin temel elemanları. Giriş ve çıkış deyimleri. Değişkenler ve atama deyimi.Temel veri tipleri ve ifadeler. Karar verme: If ve Switch deyimleri. Döngü yapıları: while, for ve do-while döngüleri. 1 boyutlu dizinler. 2 boyutlu dizinler ve içiçe döngü yapıları. Dizin, Karakter ve Dosya Giriş/Çıkış işlemleri. Algoritma geliştirme. Java hazır paketlerini kullanmak. Uygulama yazılımı geliştirme.An Introduction to Computer Science & Programming, Walter Savitch, 3rd Ed., Pearson Prentice Hall, 2004
BİL 013 Veri Yapıları 4
Nesne ve Sınıflar. Dizi ve Dizinler. Soyut veri tipleri. Listeler. Yığınlar. Özyineleme yöntemleri. Kuyruk ve öncelikli kuyruk. Ağaç yapıları. İkili ve genel ağaçlar. Sıralama yöntemleri. Arama yöntemleri. Hash tabloları. Çizgeler. Dosya yapıları.1. Data Structures & Software Development in an Object-Oriented Domain, Java Edition, Jean-Paul Tremblay, Grant A. Cheston, Prentice-Hall, 2003
BİL 014 Sistem Programlama 4
Bu ders C dili kullanarak Unix ortamında programlamaya giriş sağlar. Unix çekirdeği, kabuğu, dosya sistemi ve temel Unix komutları. Unix araçları ve Unix kabuk programlama. C programlama dili (fonksiyonlar, diziler, dizgiler, pointerlar, dinamik bellek atama, alt seviye programlama ve bit erişimleri). Unix sistem çağrıları. Görev kontrolü, sinyal yakalama ve görevler arası haberleşme. Editörler, derleyiciler, yorumlayıcılar, dönüştürücüler, bağlayıcılar ve yükleyiciler.
BİL 015 Bilgisayar Programlama II 4
Bu ders Java programlama dilinin ileri bazı özelliklerini kapsar. Bu özellikler genel olarak nesnesel programlama dillerinin birçoğunda bulunan özelliklerdir. Konular arasında soyut ve iç sınıflar, üreysel veri tipleri, nesne modeli ve grafiksel kullanıcı arayüzü gibi konular bulunur.
BİL 031 Kombinatorik 3
Algoritmaların analiz ve tasarımı. O-notasyonu. Böl ve fethet algoritmaları. Dinamik programlama. Backtracing ve Branch and Bound yöntemleri. Alt sınır teorisi. Sıralama ve arama algoritmalarının matematiksel karmaşıklığı. Grafik algoritmaları. NP-zor ve NP-tam problemleri. Temel NPC problemleri. Dizgi işleme algoritmalarının analizi. Paralel algoritmalara giriş.
BİL 051 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları 3
Giriş.Temel ağ bileşenleri ve kavramları.OSI ve TCP/IP Referans Modelleri.Uygulama Katmanı.Taşıma Katmanı ve TCP/UDP protokolleri.Ağ Güvenliği.Ağ Katmanı ve IP protokolü.Veri Bağ Katmanı.Ortam Erişim Ara Katmanı.Kablosuz Ağlar. İletişimi Temelleri.İleri Konular.
BİL 061 Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu 3
Bilgisayar teknolojilerine giriş. Performans kıyaslaması. Çevirici (assembly) programlama dili. Bilgisayar aritmetiği. İşlemci gerçekleştirme. Borulama yöntemi. Önbellek ve sanal bellek. Giriş/Çıkış yapılanması ve arabirimlemesi. Çoklu işlemciler1. D.A.Patterson & J.L.Hennesy, Computer Organization & Design: The Hardware/Software Interface, 2nd. Ed., Morgan Kaufman, 1997, ISBN: 1558604286
BİL 062 İşletim Sistemleri 3
İşletim sistemleri genel prensipleri, Tek kullanıcılı sistemler, Süreç yönetimi ve süreçler arası eşzamanlılık sağlanması, kilitlenme. Bellek yönetimi, Dosya yönetimi, Giriş/ Çıkış cihazları.Operating Systems: Internals and Design Principles, 5/e, W. Stallings, 2005, ISBN: 0-13-147954-7, Prentice Hall
BİL 071 Veritabanı Sistemleri 3
Veritabanı temel kavramları. ER, EER ve UML ile veri modelleme. İlişkisel veri modeli. Nesnesel veritabanı kavramları. İndeks yapıları. İlişkisel cebir ve SQL. İlişkisel veritabanı tasarımı: fonksiyonel bağımlılık ve tablo normalizasyonu. Hareket işleme kavramları. Koşutzamanlılık denetim yöntemleri. Veritabanı kurtarma yöntemleri. Veritabanı güvenliği ve yetkilendirme. Dağıtık veritabanı sistemleri kavramları.1. Veri Tabanı Sistemleri, Ünal Yarımağan, Akademi Yayın Hizmetleri, 2000.
Ders İçerikleri
Kodu  Adı Kredi AKTS Ders İçeriği
BİL 501 Büyük Veriye Giriş 3 9 Büyük veri için saklama, indeksleme, erişim ve işleme teknikleri. Map/Reduce algoritması ve ilgili teknolojiler. Büyük veri ekosisteminde veri analizi ve uygulamaları. Bu ders büyük veri işleme ve analizi konusunda temelleri içerir; aşağıdaki sorulara cevar verir: büyük veri nedir, diğer geleneksel veriden ve geleneksek veri işlemeden farkı nedir, nerede kullanılır, nasıl kullanılır.
BİL 502 Veri Biliminin Temelleri 3 9 Bilginin ve bilgiye erişimin katlanarak arttığı çağımızda, elde edilen verilerin işlenmesi yeni algoritmik bakış açıları gerektirmektedir. Bu derste amaç, bu tür konularda kullanılan algoritmaları ve bu algoritmaları incelemek için gerekli matematiksel teknikleri öğrenmektir. Başlıca konular:Yüksek boyuklu uzayların geometrisi ve boyuk düşürme, Tekil değer ayrıştırımı, Rassal çizgeler ve eşik etkisi, Çok büyük veriler için algoritmalar,Spektral yöntemler ve uygulamaları (kümeleme gibi)Bilgisayar Öğrenmesi ve VC-Boyutu
BİL 503 Sosyal Ağlar 3 9 Bu ders kapsamında toplumdaki bireylerin ilişkilerini gösteren sosyal ağların temel özellikleri irdelenecektir. Bu kapsamda ilk olarak çizge kuramı literatüründen ilgili konular hızlı bir şekilde tekrar edilip bazı ağ verisetleri tanıtılacaktır. Sonrasında sosyal ağların üçlü kapanma, güçlü bağlar, zayıf bağlar ve pasif katılım gibi yerel özelliklere dayalı konseptleri büyük verisetlerinde yapılmış çalışmalar yardımıyla tanıtılacaktır. Daha sonra homofili, seçim, sosyal etki ve aidiyet gibi kavramların sosyal ağların evrimine etkileri büyük verisetleri üzerinde yapılmış çalışmaların yardımıyla tanıtılacaktır. Sosyal ağlardaki pozitif ve negatif ilişkiler kavramları sisyaset bilimi literatüründen örneklerle tanıtılacak ve Harary’nin denge teoremi ispatlanacaktır. Sosyal ağlarda bireylerin davranış kalıplarının formal değerlendirilebilmesi için oyun kuramı ve evrimsel oyun kuramı literatürünün alakalı kısımları anlatılacaktır. Son olarak enformasyon ağlarının yapısı, link analizi, web araması ve sponsorlu arama marketleri incelenecektir.   
BİL 504 Algoritmik Oyun Kurami 3 9 Normal Biçimli (Eşzamanlı Eylem İçeren) Oyunlar: Oyuncular, saf ve karışık stratejiler, basit oyun örnekleri, zayıf/kuvvetli baskın strateji dengesi.   Zayıf/baskın biçimde domine edilen stratejilerin sırayla yok edilmesinin ardından geriye kalan stratejiler, rasyonalize edilebilir stratejiler, Nash dengesi ve varlığı, kuvvetli Nash dengesi. İlişkili denge, Bayes Nash dengesi, evrimsel-kararlı Nash dengesi, Nash dengesinin genetik algoritmalar ile hesaplanması. Ardışık rasyonellik and zayıf mükemmel Bayes dengesi.Tekrarlı Oyunlar: Sonsuz tekrarlı tutuklu açmazı, acımasız tetikleme stratejileri, kısıtlı cezalandırma stratejileri, kısasa kısas stratejileri, Nash folk teoremi. Mekanizma Tasarımı: Sosyal seçme kurallarının uygulanabilirliği, Kral Süleyman problemi, Maskin'in Nash uygulanabilirlik teoremi. İşbirlikli Oyun Kuramı: Çekirdek, Shapley değeri, adil bölüşüm and pasta kesme problemi (oransallık ve imrenilmeme aksiyomları, çeşitli algoritmalar). İşbirlikli Pazarlık: Çeşitli kurallar ve aksiyomatizasyonları. Tercihler Altında Eşleşme: Kararlılık ve çekirdek, gecikmeli kabul algoritması, Pareto etkinlik ve strateji geçirmezlik, Türkiye'deki öğrenci yerleştirme sistemi.  Ev takası, ilk tercihlerin döngüsel takası algoritması, dışsallıklar altında eşleşme, hesaplamalı eş arama algoritmaları. Sosyal Seçim: Sosyal refah fonksiyonu, Condorcet paradoksu, çeşitli oy verme kuralları ve aksiyomları, Arrow'un imkansızlık teoremi, Gibbard ve Satterthwaite teoremi.
BİL 513 İnternet Programlama 3 9 İnternet programlama ortamları. HTML ve DHTML ile sayfa Tasarımı. Javascript. Web Sunucular. CGI. SSI. SSL. Cookiler. XML. İteraktif internet uygulamaları geliştirme.
BİL 514 Hesaplama Kuramı 3 9 Düzenli ve bağlam-bağımsız diller, Turing makinaları, Church-Turing tezi, Karar verilebilirlik, indirgenebilirlik, Özyineleme teoremi, Turing indirgenebilirliği, Zaman karmaşıklığı, Alan karmaşıklığı
BİL 517 Derleyiciler 3 9 Derleyiciler ve yorumlayıcılar. Tek-geçişli ve çift-geçişli dil çeviriciler. Lexical analiz. Yukarıdan-aşağıya ayrıştırma ve LL(1) gramerleri.Özyinelemeli iniş yöntemi. Aşağıdan-yukarıya ayrıştırma. Kaydırma azaltma tekniği. Operatör öncelik grameri. LR(0) ve SLR(1) gramerleri. Sözdizimsel çeviri. Hata işleme ve hatadan kurtarma. Bellek ayırımı. Statik ve dinamik ayırımlar. Kod üretme. Derleyicilerde optimizasyon yöntemleri. Tarayıcı ve ayırıcı üreticiler.
BİL 520 Siber Güvenliğe Giriş 3 9 Siber güvenliğe genel bakış, güncel trendler, saldırı ve savunma senaryoları, bilgi güvenliğinde risk analizi, temel TCP/IP güvenliği, temel güvenlik teknolojileri ve ağ mimarisi, işletim sistemleri güvenliği, sızma testi metodolojileri ve araçları, web uygulama güvenliği, ağ adli analizi temelleri, zararlı yazılım analizi, gelişmiş siber casusluk tehditleri (APT), exploit geliştirme temelleri
BİL 521 Kriptografi 3 9 Dizi ve blok şifreler, DES, AES, şifreleme modları, kriptanaliz yöntemleri, sayılar teorisi, sonlu cisimler, açık anahtar şifreleme, RSA, çarpanlara ayırma algoritmaları, eliptik eğri kriptografisi, dijital imza, özet fonksiyonları, kanıtlanabilir güvenlik.
BİL 531 Algoritma Analizi 3 9 Algoritmaların analiz ve tasarımı. O-notasyonu. Böl ve fethet algoritmaları. Dinamik programlama. Backtracing ve Branch and Bound yöntemleri. Alt sınır teorisi. Sıralama ve arama algoritmalarının matematiksel karmaşıklığı. Grafik algoritmaları. NP-zor ve NP-tam problemleri. Temel NPC problemleri. Dizgi işleme algoritmalarının analizi. Paralel algoritmalara giriş.
BİL 532 Sayısal Yöntemler 3 9 Yaklaşık hesaplamalar. Kesme ve yuvarlama hataları. Cebirsel denklemlerin sayısal çözümü. Doğrusal denklem takımlarının çözüm yöntemleri: Gauss Eliminasyon yöntemi. LU-parçalama ve yineleme yöntemleri. Matris tersi hesaplama. İnterpolasyon: Lagrange, Newton ve Gauss formülleri. Sayısal integrasyon: Trapez, Simpson ve Romberg yöntemleri. Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü.
BİL 533 Paralel Hesaplama 3 9 Paralel programlamaya giriş: genel kavramlar. Bilgisayarların sınıflandırılması. Paralel hesaplama modelleri. Başarım modelleme. Paralel bilgisayarlarda verilerin düzenlenmesi ve saklanması. Veri işlemede koşutluk. SIMD/MIMD tekniklerini kullanan mimariler. Paralel algoritmalar: Arama ve en uygun şekle sokma algoritmaları, dinamik programlama algoritmaları, sık matris algoritmaları. Sıralama ve grafik algoritmaları, FFT algoritması. Paralel hesaplamaya ihtiyaç duyan sorunlar ve bu sorunların gerçek hayattaki çözümleri. İşlemci eşgüdümünün sağlanması ve veri tutarlılığı.
BİL 535 Hesaplamalı Geometri 3 9 Bu ders hesaplamalı geometri ve uygulamaları üzerine giriş dersidir. Hesaplamalı geometri geometrik özelliği olan problemlerin algoritmik olarak ele alınmasıdır.
BİL 536 Yakınsama Algoritmaları 3 9 Alt sınır bulma teknikleri. Kümeyle kapsama, Steiner ağacı, TSP, Çok yönlü kesim, k-kesim, k-merkez problemleri için kombinatoryal yakınsama algoritmaları. FPTAS, PTAS ve asimtotik PTAS. Doğrusal Programlama temelli yakınsama algoritmaları. Rastgeleleştirilmiş, deterministik ve tekrarlamalı yuvarlama teknikleri. Primal-Dual methodu ile Steiner ormanı probleminin yakınsaması. Semidefinite programlama. PCP teoremi.
BİL 539 Bilgisayar Grafikleri 3 9 Bu tür problemler noktalar, doğrular, çokgenler gibi geometrik girdiler alırlar, ve geometrik çıktılar üretirler. Geometrik problemler bilgisayar grafikleri, coğrafi bilgi sistemleri, robotik, bilgisayar destekli tasarım, bilgisayarlı görü gibi birçok uygulama alanında ortaya çıkmaktadır. Bu derste ayrık geometrideki temel hesaplamalı problemleri verimli olarak çözmek amacıyla kullanılan algoritmik teknikler ve veri yapıları öğretilmektedir. Konular: konveks as konveks kabuk, geometrik kesişim, Voronoi diyagramları, Delaunay üçgenleme, doğru düzenlemeleri, and aralık arama.
BİL 541 Yapay Zeka 3 9 Giriş, tanımlar, kavramlar, örnekler, yapay usun tarihsel gelişimi.Akıllı aracılar.Problem çözümünde arama yöntemleri.Karmaşık arama, kısıt optimizasyonu, oyun oynama.Makine öğrenmesi, istatistiksel öğrenme.Belirsizlik kavramı ve olasılıksal problem çözümü.Sınıflandırma, öbekleme metotları.Yapay sinir ağları ve genetik algoritma temelleri.Bulanık mantık, bulanık modelleme, uzman sistemler temelleri , karar ağaçları.Problem çözümünde önermeli mantıksal yaklaşım.Planlama.Makine görüsü, doğal dil çözümleme, robotik temelleri
BİL 542 Derin Öğrenme 3 9 Yapay Öğrenme içinde yer alan ve insan beyninin çalışma modelini temel alan yapay sinir ağlarının incelenmesi, probleme bağlı model geliştirilmesi, yapay sinir ağları ile veri analizi
BİL 546 Anlamsal Ağlar 3 9 Gelecek nesil web, web üzerindeki verilerin anlamlandırılması, daha akıllı ve etkin bir şekilde web bilgilerinin yönetimi, kullanımı, ve uygulamaların desteklenmesi. Metadata standartları, XML, RDF, DAML ve metadata işleme; ontolojiler, semantic web uygulamaları.
BİL 548 İnternet Güvenlik Protokolleri 3 9 Temel kriptografik yapılar, simetrik anahtar şifreleme, açık anahtar kriptografisi, dijital imza, sertifikalar, güvenli anahtar değişim protokolleri, İnternet ve güvenlik, IPsec, SSL/TLS, DNSsec, routing güvenliği, PGP, DKIM, SSH, Tor, seçilmiş konular.
BİL 553 İnternet ve Veri Güvenliği 3 9 Şifreleme Teknikleri ve Algoritmaları, Açık- anahtarlamalı şifreleme, Sayısal İmza, Ağ Güvenliği, Virusler, Ateş Duvarları, İnternet veri Güvenliği teknikleri.
BİL 561 Görüntü İşleme 3 9 Görüntü işleme temel kavramları, sayısal görüntü işleme işleçleri, görüntü seviyeleme ve histogram, görüntü filtreleme, görüntü dönüşümleri, kenar tespit etme, morfolojik işleçler, görüntü bölütleme teknikleri, görüntülerde öznitelik çıkarımı, doku çözümlemesi, şablon eşleme, görüntü analizi ve nesne tespiti.
BİL 564 Örüntü Tanıma 3 9 Makine algılaması, parametre tahmini, öğrenme, lineer ayrıştırma fonksiyonları, öbekleme, Bayes karar verme teorisi, parametrik olmayan teknikler, yapay sinir ağları, destek vektör makineleri, örüntü tanımlama uygulamaları
BİL 566 İleri Bilgisayar Mimarisi 3 9 Düşük güç tüketimi için mimari düzeyinde uygulanan teknikler; işlemci başarımı ve güç tüketimi arasındaki ilişki. Mikroişlemcilerde dayanıklılık ve güvenilirlik: Geçici ve kalıcı hatalar. Verilerin önbelleğe önceden getirilmesi teknikleri. Çok kümeli, çok çekirdekli işlemciler. İşlemcilerde çoklu kullanım (multithreading) ve tahmine dayalı çoklu kullanım. Sanal makineler. Program dönemlerinin tespit edilmesi ve bu dönemlere kendini uyduran işlemcilerin tasarımı. Mikromimari düzeyinde manyetik gürültü önleme teknikleri. Aynı anda çok yüksek sayıda komut işleyebilen bilgisayarlardaki karmaşıklık sorunları. Derleyici ve mikroişlemci ilişkisini kullanan teknikler.
BİL 567 Biyometrik Tanıma 3 9 Bireylerin otomatik olarak tanımlanması / doğrulanması için yöntemler ve ilkeler. Teknolojiler arasında parmak izi, yüz, iris, el şekli ve ses tabanlı biyometri yer alır. Ek konular arasında biyometrik sistem tasarımı, performans değerlendirmesi, çok modlu biyometrik sistemler, biyometrik sistem güvenliği ve kimlik bilimi yer alır. teknolojileri.
BİL 569 Gömülü Sistemler 3 9 Gömülü işlemci mimarisi ve programlama. G/Ç ve diğer sürücü arayüzleri. Ağ, video ve diske sahip gömülü işlemciler. Eş zamanlılık, zaman aşması, planlama, haberleşme ve senkronizasyon için işletim sistemi ilkelleri. Gerçek-zamanlı kaynak yönetimi. Uygulama seviyesinde gömülü sistem tasarımı.
BİL 570 Yapay Öğrenme 3 9 Kavram öğrenme, doğrusal regresyon, sınıflandırma, tekrar örnekleme yöntemleri, doğrusal model seçimi ve düzenleme, karar ağaçları, destek vektör makinaları, olasılıksal modeller, yapay sinir ağları, gözetimsiz öğrenme, öğrenme teorisi, topluluk modelleri, takviye öğrenme.
BİL 571 Doğal Dil İşleme 3 9 Düzenli ifadeler. Metin standartlaştırma yöntemleri. Metinler arasında değişim uzaklığını hesaplama. N-gram dil modelleri. Söz dizimsel kategorileri belirleme. Metinlerin sözdizimsel ayrışımı. Kelime anlamlarının gösterimi. Anlamsal ayrıştırıcılar. Bilgi çıkarımı. Kelimelerin anlamsal belirsizliğini giderme. Duygu tasnifi. Kelime vektörleri. Doğal dil işlemede derin öğrenme. Soru cevaplandırma. Doğal dil işlemede yeni araştırma konuları
BİL 573 Veri Madenciliği 3 9 Veri ambarı ve çevrimiçi analitik işleme. Zaman serileri analizi. Verinin ön işlemden geçirilmesi. Veri madenciliği görevlerinin analizi. Gruplama. Birliktelik ve kural çıkarımı. Sınıflandırma ve tahmin. Dizisel analiz. Veri madenciliği uygulamaları.
BİL 574 Finansta Yapay Zeka Uygulamaları 3 9 Finansal piyasalar ve enstrümanlar,Opsiyonlar, İleriye dönük Kontrat gibi finansal türev işlemleri temelleri, zaman serisi analizi, regresyon modelleri, ARIMA, GARCH modelleri, Finansal veri üzerinde teknik analiz, finans mühendisliği, alım/satım ve Yatırım Stratejileri, Portföy Oluşturulması, Çiftli Alım-Satım ve buna benzer diğer strarejiler, Algoritmik Alım-Satım konusuna giriş, Hesaplamalı Zeka Algoritmalarına Genel Bakış, Finansal Karar verme işlemleri için Hesaplamalı Zeka Algoritmaları geliştirilmesi ve uygulanması
BİL 575 Kullanılabilir Güvenlik ve Mahremiyet 3 9 Güvenlik ve Mahremiyet Tanımları ve Konuları, Güvenlik ve Mahremiyette İnsan Faktörü, Kullanılabilirlik ve Tasarım, Etkileşim Tasarımı, Kullanılabilir Güvenlik ve Mahremiyet Deney Tasarımı, Kullanıcı çalışması türleri, Etik Kurulu İzni ve Kullanıcı Katılımı, Gerçek Yaşam Gözlem Çalışmaları, Laboratuvar ve Çevrimiçi çalışmalar, Kitle-kaynak kullanımı, Nicel verinin istatistiksel incelemesi, nitel veri analizi, parolalar, parola ötesi kimlik doğrulama, güvenlik uyarıları, mahremiyet uyarı ve seçimi, mahremiyet politikaları, mahremiyet araçları, güvenlik farkındalığı, diğer güvenlik ve mahremiyet konularında insan faktörü.
BİL 576 Bilgi Erişim Sistemleri 3 9 Bilgi Erişim Sistemlerine Giriş: İlgililik Kavramı. Vektör Uzay Modeli ve Sıralama Fonksiyonları. Dokümanların Arama İşlemlerinde Gösterimi. İndeksleme. Arama Sonuçlarının Doğruluğunun Değerlendirilmesi. Arama İşlemlerini Hızlandırma. İlgililik Geribeslemesi Yöntemi. Dil Modelleri. Sıralamak için Öğrenme Modelleri. Metin Sınıflandırma. Bilgi Erişim Sistemlerinde Derin Öğrenme. Yeni Bilgi Erişim Alanları: Sosyal Medya. Yeni Bilgi Erişim Alanları: Bilgi Doğrulama & Olay Tespiti.
BİL 578 Bilişim Sistemlerinde İleri Konular 3 9 Bilişim sistemlerinde yeni ve güncel konularda teorik ve uygulamalı çalışmalar
BİL 580 Yazılım Kalite Güvencesi 3 9 Güvenlik kalite kavramları ve kültürü, yazılım kalite süreç ve standartları, kalite ölçüleri, güvenli yazılımlar için istatistiksel yöntemler.
BİL 581 Yazılım Mimarisi 3 9 Yazılım mimarileri üst düzey tasarım modelleri olarak, farklı paydaşlar arasındaki iletişimi kolaylaştırır, yazılım sistemlerinin etkin bölümlenmesini ve paralel gelişimini sağlar, yönlendirme ve değerlendirme için bir araç sağlar ve yeniden kullanım için fırsatlar sunar. Yazılım mimarisi tasarımı, sağlamlık, uyarlanabilirlik, yeniden kullanılabilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerekli yazılım kalitelerini desteklemelidir. Bu ders önce mimari kavramlarını tanıtır. Simüle edilmiş bir tasarım projesi kapsamında, mimari tasarım süreci, gereksinim analizi, problem analizi, çözüm alanı analizi ve çözüm sentezi yan süreçlerini içerir.  Bu ders kapsamında, çözüm alanı teknikleri olarak mimari örüntüleri de işlenmektedir. Dersin amacı, yazılım mimari tararım süreçlerini anlamak ve uygulamaktır. Bu amaçla öğrenciler proje grubu oluşturacaklar. Bu proje grubunun bir firmada yazılım mimarisi tasarım görevi ile yüklü olduğu farz edilecektir. Bu ders bir proje tasarım raporunun hazırlanması ve sözlü sınavdan oluşmaktadır.
BİL 582 Tasarım Örüntüleri 3 9 Tasarım örüntülerine giriş. Tasarım örüntülerinin tanımı, faydaları ve kullanım alanları. Köprü, strateji, durum, dekoratör, ziyaretçi, yorumcu, gözlemci, arabulucu, komut, soyut fabrika, fabrika kalıbı, prototip tasarım örüntüleri. Boru ve filtreler, katmanlı ve çeşitli mimari örüntüleri. Tasarım örüntülerinin simüle edilmiş bir yazılım geliştirme projesinde tasarım sorunlarına uygulanması. Dersin amacı, tasarım örüntülerini anlamak ve uygulamaktır. Bu amaçla öğrenciler proje grubu oluşturacaklar. Bu proje grubunun, bir firmada tasarım örüntüleri kullanarak yazılımı esnekleştirme görevi ile yüklü olduğu farz edilecektir. Bu ders bir proje tasarım raporunun hazırlanması ve sözlü sınavdan oluşmaktadır.
BİL 583 Yazılım Ürün Hatları 3 9 Yazılım sistemlerinin kullanma sürelerinin artırılması, masrafların azaltılması ve istenilen yazılım kalitelerinin sağlanması amacıyla yazılım üreten firmalar giderek projeye-dayalı süreçlerden ürün-hattına dayalı süreçlere geçmektedirler. Buna bağlı olarak yazılım isterleri proje-bazında tanımlanmış sabit isterler olarak değil, portföy olarak tanımlanmış değişebilen ürün aileleri referans alınarak tanımlanmaktadır. Bu tür bir süreç, yazılım işletme modellerinden mimari tasarımına ve yazılım kodlanmasına kadar bütün yan süreçleri etkilemektedir. Yazılım ürününü gerçekleştirmek giderek daha önceden kodlanmış ya da modelden üretilmiş yapı taşlarının konfigürasyonuna dönüşmektedir. Bu dersin amacı, yazılım ürün hatları süreçlerini anlamak ve uygulamaktır. Bu amaçla öğrenciler proje grubu oluşturacaklar. Bu proje grubunun bir firmada yazılım ürün-hattı geliştirme görevi ile yüklü olduğu farz edilecektir. Bu ders bir proje tasarım raporunun hazırlanması ve sözlü sınavdan oluşmaktadır.
BİL 586 Robotik 3 9 Robot nedir. İlk robotlardan günümüze robotu oluşturan kısımlar. Yapay zeka ve robot ilişkisi. Algılayıcılar (sensörler) ve değişik algılayıcıların özellikleri. Robot hareketi. Robot kontrolü, kontrol algoritmaları, kontrol mimarileri. Robotun çevresini algılaması. Algıla-planla-harekete geç yapısı, tepkisel harekete geçme yapısı, hareketin belirlenmesi. Konum belirleme, arama, rota planlama, SLAM.
BİL 587 Bilgisayarla Görü 3 9 Bilgisayarla Görüye giriş ve uygulamalar.Görüntü oluşumu. Geometrik temeller ve dönüşümler. Temel görüntü işleme teknikleri. Görüntü zenginleştirme (image enhancement), Filtreleme. Kenar tespiti. Doğru tespiti, Hough dönüşümü. Öznitelik çıkarımı, Öznitelik eşleme. Örnek tanıma (instance recognition). Makine öğrenmesine giriş. Derin Yapay Sinir Ağları
BİL 589 Çizge Kuramı 3 9 Yollar ve arama. Ağaçlar. Ağlar. Devreler. Düzlemsellik. Eşleme ve bağımsızlık. Bağlanabilirlik. Boyama. Akış.
BİL 595 Biyoenformatik 3 9 Temel molelüker biyoloji. Biyolojik veritabanları. Dizi hizalama, çoklu dizi hizalama, filogeni ve evrim. DNA, yeni jenerasyon sıralama. RNA, mikoarray ve RNA-seq veri analizi. Proteomik, protein yapısı. Protein yapı tahmini. Fonksiyonel genomik. Biyolojik ağlar, sistem biyolojisi.
BİL 597 Seminer  0 8 Yüksek Lisans Seminer dersi.
BİL 598 Bitirme Projesi 0 45 Tezsiz Program mezuniyet projesi.
BİL 599 Tez Çalışması 0 60 Yüksek lisans tez dersi.
BİL 697 Doktora Semineri 0 8 Doktora seminer dersi.
BİL 699 Doktora Tez Dersi 0 120 Doktora tezi dersi.