Kalite Güvence Sistemi

TYYÇ Bilgi Paketi

Lisans Program Bilgileri

Lisans Ders Bilgi Formları

 

TOBB ETÜ Bilgisayar Mühendisliği Eğitim Amaçları

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programının eğitim amaçları, TOBB ETÜ mezunlarının mezuniyet sonrası erişmeleri istenen kariyer hedeflerini ve mesleki beklentileri tanımlamaktadır.

Buna göre mezunlarımız,

PEA.1. Yüksek teknoloji geliştiren şirket ve kurumlarda bilgisayar mühendisi olarak çalışırlar.
PEA.2. Bilgisayar Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği alanlarında lisansüstü çalışmalar
yaparlar.
PEA.3. Küresel ölçekte mesleki yeterliliğe sahiptirler.

 

TOBB ETÜ Bilgisayar Mühendisliği Program Çıktıları

PÇ-I

A- Matematik ile ilgili yeterli bilgi birikimi edinilmesi.

B- Fen bilimleri ile ilgili yeterli bilgi birikimi edinilmesi.

C- Bilgisayar Mühendisliği özelinde konularda yeterli bilgi birikimi edinilmesi.

D- Matematik, fen bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği özelindeki konularda kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

 

PÇ-II

A- Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.

B- Karmaşık mühendislik problemlerini çözmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

 

PÇ-III

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

 

PÇ-IV

A- Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.

B- Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

 

PÇ-V

A- Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi.

B- Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi.

C- Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi.

D- Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

 

PÇ-VI

A- Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.

B- Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.

C- Bireysel çalışma becerisi.

 

PÇ-VII

A- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi.

B- En az bir yabancı dil bilgisi.

C- Etkin rapor yazma, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi.

D- Etkin şekilde yazılı raporları anlama becerisi.

E- Etkin sunum yapabilme becerisi.

F- Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

 

PÇ-VIII

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

PÇ-IX

A- Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

B- Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi

 

PÇ-X

A- Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.

B- Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.

C- Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

 

PÇ-XI

A- Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.

B- Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

 

Sürekli İyileştirme Süreci

(PEA: Program Eğitim Amaçları, PÇ: Program Çıktıları, OE: Ortak Eğitim)