Bölüm Zorunlu Dersleri

Ders Kodu Ders Adı Önkoşul Kredi
YAP 191 Eleştirel Düşünme - 3 Kredi
Sen kimsin, eleştirel düşünme nedir, gerçek nedir, bilmek ne demektir, fikirleriniz ne kadar iyi, temel sorun “benimki daha iyi”, değişime direnç, uygunluk, durum kurtarma, basmakalıp, aşırı basitleştirme, aceleci sonuçlar, dayanaksız varsayımlar, mantıksal yanlışlar, problemlerin birleşimi, kendini tanıma, gözlemci olmak, sorunları açıklığa kavuşturmak, araştırma yapmak, kanıtları yorumlamak, bakış açılarını analiz etmek, yargılarda bulunmak, önyargılar, safsatalar, bilişsel sapmalar
BİL 113 Bilgisayar Programlama I - 4 Kredi
Programlamaya giriş. Derleyici ve yorumlayıcılar. Dilin temel elemanları ve veri tipleri. Değişkenler ve atama deyimi. İşleyiş akış kontrolleri: Karar verme ve döngü yapıları. Sınıflar ve metotlar. Diziler, dizi listeleri. Kalıtım ve özyineleme.
BİL 211 Bilgisayar Programlama II BİL 113 4 Kredi
Bu ders Java programlama dilinin ileri bazı özelliklerini kapsar. Bu özellikler genel olarak nesnesel programlama dillerinin bir çoğunda bulunan özelliklerdir. Konular arasında soyut ve iç sınıflar, üreysel veri tipleri, nesne modeli ve grafiksel kullanıcı arayüzü gibi konular bulunur.
BİL 132 Bilgisayar Bilimleri İçin Ayrık Matematik - 3 Kredi
Mantık temelleri, önermeli mantık, birinci derece mantık, mantıksal çıkarım, ispat temelleri, küme teorisi,, tümevarım ve özyineleme temelleri, sayılar teorisi, modüler aritmetik, kombinasyon ve permütasyonlar, ilişkiler (bağıntılar) ve fonksiyonlar.
BİL 133 Kombinatorik - 3 Kredi
Tümevarım ve tümdengelim sonuç çıkarma yöntemleri. Önermeler mantığını biçimsel dil olarak tanımlama ve sonuç çıkarma. Birinci derece mantığı biçimsel bir dil olarak tanımlama ve sonuç çıkarma. Özyinelemeli düşünme ve problem çözme. Toplamlar ve özyinelemeli eşitlikler. Hesaplama problemlerinin tanımlanması ve bazı soyut hesaplama modellerinin tanıtılması. Algoritma analizinin temelleri, fonksiyonların asimtotik davranışları, sık karşılaşılan hesaplama süreleri. İkinci dereceden zaman karmaşıklığına sahip sıralama algoritmaları ve analizleri. Yığın veri yapısı ve bu veri yapısını kullanarak sıralama. Böl ve fethet yöntemi ve bu yöntemi kullanan sıralama algoritmaları. 
BİL 245 Doğrusal Cebir ve Uygulamaları MAT 101 4 Kredi
Vektörlere giriş, uzunluk ve iç çarpım.Doğrusal denklem sistemleri ve matrisler, LU ayrımı.Çizge ve ağlar, Laplas matrisi.Doğrusal değişimler, döndürme işlemi, değişim tabanları.Vektör uzayları, dört ana uzay, bağımsızlık ve boyut.İzdüşüm, dik uzaylar, Gram-Schmidt ayrımı.Determinant, hacim, Cramer’in kuralı, ters matrisler. Özdeğerler ve özvektörler, pozitif matrisler, benzer matrisler, tekil değer ayrımı.
BİL 212 Veri Yapıları BİL 211 4 Kredi
Bu ders temel kapsamında veri yapıları, bu yapılarda tutulan veriye ulaşmak ve veriyi manipule etmek için gerekli algoritmalar ve bu algoritmaların verimlilik analizlerini yapmak için gerekli teknikleri öğretilmektedir. Konular: temel algoritma analizi, yığıtlar, kuyruklar, bağlı listeler, ikili ağaçlar, ikili arama ağaçları, öncelikli kuyruklar (yığınlar), anahtarlama tabloları ve çizgeler.
BİL 264 Mantıksal Devre Tasarımı - 3 Kredi
İkili sistemler. Kodlar. Boole Cebri. Sayısal Mantık Kapıları. Fonksiyonlarının sadeleştirilmesi. Birleşimsel Mantık. Ardışıl Eşzamanlı Mantık. Sayıcılar. Tasarım problemleri.
BİL 264L Mantıksal Devre Tasarımı Laboratuvarı - 1 Kredi
Tümdevre katalog bilgilerinin okunması ve laboratuvar ekipmanının tanınması. Boole fonksiyonlarının kapı devreleri kullanarak gerçeklenmesi, basitleştirilmesi. Kapılar, kombinasyonal mantık devreleri (çoğullayıcılar ve kod çözücüler) ile fonksiyon gerçekleme. Flip-floplar, kaydırmalı kaydediciler ve sayıcılar. Osilatör gerçekleme
BİL 265 Mantık Devresi Tasarımı ve Uygulamaları - 4 Kredi
İkili sistemler. Kodlar. Boole Cebri. Sayısal Mantık Kapıları. Fonksiyonlarının sadeleştirilmesi. Birleşimsel Mantık. Ardışıl Eşzamanlı Mantık. Sayıcılar. Tasarım problemleri.  Tümdevre katalog bilgilerinin okunması ve laboratuvar ekipmanının tanınması. Boole fonksiyonlarının kapı devreleri kullanarak gerçeklenmesi, basitleştirilmesi. Kapılar, kombinasyonal mantık devreleri (çoğullayıcılar ve kod çözücüler) ile fonksiyon gerçekleme. Flip-floplar, kaydırmalı kaydediciler ve sayıcılar. Osilatör gerçekleme.
BİL 214 Sistem Programlama BİL 113 4 Kredi
Bu ders C dili kullanarak Unix ortamında programlamaya giriş sağlar. Unix çekirdeği, kabuğu, dosya sistemi ve temel Unix komutları. Unix araçları ve Unix kabuk programlama. C programlama dili (fonksiyonlar, diziler, dizgiler, pointerlar, dinamik bellek atama, alt seviye programlama ve bit erişimleri). Unix sistem çağrıları. Görev kontrolü, sinyal yakalama ve görevler arası haberleşme. Editörler, derleyiciler, yorumlayıcılar, dönüştürücüler, bağlayıcılar ve yükleyiciler.
BİL 334 Biçimsel Diller ve Otomata Önkoşul: BİL 132 3 Kredi
Diller ve gösterimleri. Sınırlı özdevinir (otomata). Soyut makineler ve dilin kabulü kavramları. Deterministik ve deterministik olmayan sonlu durum makineleri. Bağlam-duyarsız gramerler. Pushdown özdevinir. Turing makineleri ve hesaplama teorisini giriş.
BİL 345 Olasılık Teorisi Önkoşul: MAT 102  3 Kredi
Sayma ve Kombinatorik.Örnek Uzayı, Olasılık, Dağılım ve Rassal Değişkenler. Kesikli ve Sürekli Olasılık.Koşullu ve Bağımsız Olasılık, Bayes Kuralı.Çoklu Rassal Değişkenler. Beklenti, Varyans ve Momentler.Markov ve Chebyshev Eşitsizlikleri.Bernoulli ve Poisson Süreçleri. Gauss dağılımı. Limit Kuramları.
BİL 361 Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu Önkoşul: BİL 264 veya BİL 265 3 Kredi
Bilgisayar teknolojilerine giriş. Performans kıyaslaması. Çevirici (assembly) programlama dili. Bilgisayar aritmetiği. İşlemci gerçekleştirme. Borulama yöntemi. Önbellek ve sanal bellek. Giriş/Çıkış yapılanması ve arabirimlemesi. Çoklu işlemciler.
BİL 331 Algoritma Analizi Önkoşul: BİL 133 ve BİL 212 3 Kredi
Bu ders kapsamında verimli algoritma tasarımı, algoritmaların doğruluğunu ispatlama ve çalışma zamanlarını analiz etme teknikleri anlatılmaktadır. Konular: sıralama ve seçme, algoritma tasarım teknikleri (böl-fethet, açgözlü yaklaşımı, dinamik programlama), çizge algoritmaları(en küçük kapsayan ağaçlar, en kısa yol algoritmaları, ağ akımı) ve NP-tamlık.
BİL 395 Programlama Dilleri Önkoşul: BİL 214 3 Kredi
Programlama dillerinin sınıflandırılması, dil tasarımı, programlama dillerinin gelişimi, sözdizimi, anlambilimi, sozcüksel ve sözdizimi analizi, isimler, bağlama, tip kontrolü, kapsam, veri tipleri, ifade, ifade-düzeyinde kontrol, altprogramlar, soyut veri yapıları, fonksiyonel programlama dilleri, mantıksal programlama dilleri.
BİL 481 Yazılım Mühendisliği Önkoşul: BİL 211 3 Kredi
Bu ders kapsamında yazılım mühendisliği alanında temel teorik ve güncel pratik bilgiler anlatılmaktadır. Ders boyunca yazılımların tasarımı, geliştirilmesi, anlaşılması, test edilmesi, hatalardan arındırılması, statik olarak analiz edilmesi, kodlama rehberleri, kodun teftiş edilmesi, versiyon yönetimi, yayımlama, ölçekleme, takip etme, a/b testi yapma, kod iyileştirme gibi konular ele alınmaktadır. Öğrencilerden takımlar halinde büyük açık kaynaklı yazılım projelerine katkı vermeleri beklenmektedir. Günümüzde bir yazılım mühendisinden beklenen var olan büyük yazılımlar üzerinde sistematik olarak değişiklik yapabilme yetisi, öğrencilere verilecek ödevler ve projeler ile kazandırılmaya çalışılacaktır. Dersin temel amacı ise öğrencilere yaşam süresi uzun olacak yazılımların nasıl inşa edilmesi gerektiğini aktarmaktır.
BİL 372 Veritabanı Sistemleri Önkoşul:  BİL 212 4 Kredi
Veritabanı kavramları. ER ve ERR ile veri modelleme. İlişkisel Veri modeli. Kütük yapıları ve indisleme. SQL dili. Veritabanı tasarımı: fonksiyonal bağımlılık ve tablo normalizasyonu. Veritabanı sistemleri yönetimi. Veritabanı programlamaya giriş.
BİL 461 İşletim Sistemleri Önkoşul: BİL 361 ve BİL 214 3 Kredi
İşletim Sistemleri tasarım ilkeleri. Ek kullanıcılı sistemler. Komut yorumlayıcı. Semaforlar. Kilitlenmenin ortaya çıkartılması, kurtarılması, önlenmesi ve kaçınılması. Çok kullanıcılı işletim sistemleri. İşlemci yönetimi ve algoritmaları. Bellek yönetimi: bölümleme, sayfalama, kesimleme ve thrashing. Cihaz yönetimi: Kesinti bakıcısı.Cihaz sürücüleri ve denetleyicileri. İkincil bellek yönetimi. Kütük yönetimi. Veri ve program güvenliği ve koruması. Dağıtık sistem kavramları
BİL 452 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları Önkoşul: BİL 211 3 Kredi
Giriş.Temel ağ bileşenleri ve kavramları.OSI ve TCP/IP Referans Modelleri.Uygulama Katmanı.Taşıma Katmanı ve TCP/UDP protokolleri.Ağ Güvenliği.Ağ Katmanı ve IP protokolü.Veri Bağ Katmanı.Ortam Erişim Ara Katmanı.Kablosuz Ağlar. İletişimi Temelleri.İleri Konular.
BİL 495 Yenilikçi Bilgisayar Uygulamaları Önkoşul: BİL 481 ve OEG 200 ve BİL 372 1 Kredi
Öğrenciler yenilikçi bilgisayar uygulamaları, başarı hikayeleri, girişimcilik fırsatları, gelecekte beklenen eğilimler konularında alanında uzman konuk konuşmacılarca bilgilendirilecek ve motive edilecektir. Öğrencilerden bir sonraki dönem yapacakları bitirme projesini tanımlamaları ve ilk aşamalarını (ihtiyaç analizi, kullanılacak teknolojilerin seçimi, kullanılacak veri setleri, araçlar, malzemeler vb. temini, genel sistem mimarisi, vb.) tamamlaması hedeflenmektedir. Giriş.İhtiyaç analizi.Beyin fırtınası ve fikirlerin belirlenmesi.Web teknolojileri.Mobil teknolojiler.Bulut teknolojileri.Sistem tasarımı.Proje yönetimi, iş paylaşımı ve takibi.Prototipleme.Kullanıcı deneyiminin ölçülmesi ve iyileştirilmesi.
BİL 496 Bitirme Projesi Önkoşul: BİL 495 4 Kredi
Bu derste, öğrenciler bir araştırma projesini yürütürler. Bu proje kapsamında, bir bilgisayar mühendisliği probleminin çözümü için, literatür taraması, problem formülasyonu ve kapsamlı bir tasarım yapılır. Tasarımın sonucu, dönem sonunda, proje yöneticisine istenilen biçimde sunulur. Giriş.Planlama.Sistem İnşası.Versiyon 1’in gösterimi ve Versiyon 2’nin planlanması.Sistem İnşası. Versiyon 3’ün gösterimi ve Versiyon 4’ün planlanması.Sistem İnşası.Versiyon 4’ün gösterimi ve son versiyonun planlanması.Sistem İnşası.Son demo.

 

Seçmeli Ders Kuralları

Bölüm öğrencileri müfredatta belirtilen zorunlu dersler dışında aşağıdaki seçmeli dersleri almak zorundadır.

Ders Türü Sayı Kredi Kural
Bölüm Seçmeli 5 3 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından BİL koduyla açılan 300 ve 400 düzeyindeki Bilgisayar Mühendisliği lisans programında zorunlu olmayan tüm 3 kredilik dersler bölüm seçmeli olarak sayılabilir. Bu derslerin dışında Bölüm Seçmeli Dersler listesinde yer alan derslerden en fazla 2 tanesi bölüm seçmeli ders olarak seçilebilir.
Bilim Seçmeli 1 3 Bilim Seçmeli Dersler listesinde yer alan bir ders seçilmelidir.
Fakülte Seçmeli 1 3 Fakülte Seçmeli Dersler listesinde yer alan bir ders seçilmelidir.
Üniversite Seçmeli 1 3 Üniversite Seçmeli Dersler listesinde yer alan bir ders seçilmelidir.

 

 

BİL Kodlu Bölüm Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Önkoşul Kredi
BİL 332 Sayısal Yöntemler BİL 245 3 Kredi
Yaklaşık hesaplamalar. Kesme ve yuvarlama hataları. Cebirsel denklemlerin sayısal çözümü. Doğrusal denklem takımlarının çözüm yöntemleri: Gauss Eliminasyon yöntemi. LU-parçalama ve yineleme yöntemleri. Matris tersi hesaplama. İnterpolasyon: Lagrange, Newton ve Gauss formülleri. Sayısal integrasyon: Trapez, Simpson ve Romberg yöntemleri. Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü.
BİL 362 Mikroişlemciler BİL 265 3 Kredi
Mikroişlemcilere giriş. Adresleme kipleri. Makine kodları ve çevirici dili programlaması. Altyordamlar, kesintiler ve temel giriş/çıkış. Seri ve paralel iletişim.
BİL 401 Büyük Veriye Giriş BİL 372 3 Kredi
Büyük veri için saklama, indeksleme, erişim ve işleme teknikleri. Map/Reduce algoritması ve ilgili teknolojiler. Büyük veri ekosisteminde veri analizi ve uygulamaları. Bu ders büyük veri işleme ve analizi konusunda temelleri içerir; aşağıdaki sorulara cevar verir: büyük veri nedir, diğer geleneksel veriden ve geleneksek veri işlemeden farkı nedir, nerede kullanılır, nasıl kullanılır.
BİL 403 Sosyal Ağlar BİL 133 ve BİL 211 3 Kredi
Bu ders kapsamında toplumdaki bireylerin ilişkilerini gösteren sosyal ağların temel özellikleri irdelenecektir. Bu kapsamda ilk olarak çizge kuramı literatüründen ilgili konular hızlı bir şekilde tekrar edilip bazı ağ verisetleri tanıtılacaktır. Sonrasında sosyal ağların üçlü kapanma, güçlü bağlar, zayıf bağlar ve pasif katılım gibi yerel özelliklere dayalı konseptleri büyük verisetlerinde yapılmış çalışmalar yardımıyla tanıtılacaktır. Daha sonra homofili, seçim, sosyal etki ve aidiyet gibi kavramların sosyal ağların evrimine etkileri büyük verisetleri üzerinde yapılmış çalışmaların yardımıyla tanıtılacaktır. Sosyal ağlardaki pozitif ve negatif ilişkiler kavramları sisyaset bilimi literatüründen örneklerle tanıtılacak ve Harary’nin denge teoremi ispatlanacaktır. Sosyal ağlarda bireylerin davranış kalıplarının formal değerlendirilebilmesi için oyun kuramı ve evrimsel oyun kuramı literatürünün alakalı kısımları anlatılacaktır. Son olarak enformasyon ağlarının yapısı, link analizi, web araması ve sponsorlu arama marketleri incelenecektir.    
BİL 404 Algoritmik Oyun Kuramı BİL 331 3 Kredi
Oyun kuramı literatüründeki bazı klasik oyunların (Tutuklu İkilemi, Ortak Kullanım Trajedisi, vs.) bilgisayar ağlarındaki uygulamaları. Eşzamanlı ve tek hamleli oyunların tanımlanması ve temel çözüm yöntemleri (baskın strateji çözümü, saf stratejili Nash dengesi, karışık stratejili Nash dengesi, ilişkilendirilmiş denge, vs.). İşbirliği yapılan oyunlarda çözüm yöntemleri. Basit bir piyasa modeli dengesinin ağ akım algoritmalarıyla hesabı. Nash teoremi. Vickrey ihalesi. Nash dengesi bulmanın zamansal karmaşıklığı. İki kişilik sıfır-toplam oyunlarında Nash dengesinin verimli hesaplanması. İlişkilendirilmiş denge bulmanın hesaplama karmaşıklığı. Ağ kurma oyunları ve denge verimsizliğinin hesaplanması. Anarşi ve stabilite maliyeti. Yerel ve küresel bağlantı oyunları. Potansiyel oyunlar. Potansiyel fonksiyonu yöntemiyle potansiyel oyunlarda stabilite maliyeti hesaplama. Atomik ve atomik olmayan yönlendirme oyunlarında Nash dengesi. Yük dengeleme oyunu ve varyanlarında saf ve karışık Nash dengelerinin hesaplanması.
BİL 411 Derleyiciler BİL 395 3 Kredi
Derleyiciler ve yorumlayıcılar. Tek-geçişli ve çift-geçişli dil çeviriciler. Lexical analiz. Yukarıdan-aşağıya ayrıştırma ve LL(1) gramerleri.Özyinelemeli iniş yöntemi. Aşağıdan-yukarıya ayrıştırma. Kaydırma azaltma tekniği. Operatör öncelik grameri. LR(0) ve SLR(1) gramerleri. Sözdizimsel çeviri. Hata işleme ve hatadan kurtarma. Bellek ayırımı. Statik ve dinamik ayırımlar. Kod üretme. Derleyicilerde optimizasyon yöntemleri. Tarayıcı ve ayırıcı üreticiler.
BİL 412 İnternet Teknolojileri BİL 372 3 Kredi
İnternet programlama ortamları. HTML ve DHTML ile sayfa Tasarımı. Javascript. Web Sunucular. CGI. SSI. SSL. Cookiler. XML. İteraktif internet uygulamaları geliştirme.
BİL 420 Siber Güvenliğe Giriş BİL 214 3 Kredi
Siber güvenliğe genel bakış, güncel trendler, saldırı ve savunma senaryoları, bilgi güvenliğinde risk analizi, temel TCP/IP güvenliği, temel güvenlik teknolojileri ve ağ mimarisi, işletim sistemleri güvenliği, sızma testi metodolojileri ve araçları, web uygulama güvenliği, ağ adli analizi temelleri, zararlı yazılım analizi, gelişmiş siber casusluk tehditleri (APT), exploit geliştirme temelleri
BİL 421 Bilgisayar Grafikleri BİL 212 ve BİL 245 3 Kredi
Bu ders  bilgisayar grafiklerinin temel konularını içeren  giriş dersidir. Cebir, geometri, algoritma ve veri yapıları, optik gibi  çeşitli bileşenlerin bilgisayar grafiklerini oluşturuken nasıl etkileştiği üzerinde durulacaktır. Konular: grafik sistemleri, grafik programlama, geometrik programlama transformasyonlar, ortogonal ve perspektif projeksiyonlar, ışık ve gölgeleme, doku kaplama, saklı yüzey eliminasyonu ve ışın izleme.
BİL 422 İnsan Bilgisayar Etkileşimi BİL 212 3 Kredi
IBE yaklaşımları ve tarihi. Kullanışlılık prensibi. Kullanıcı-merkezli tasarım. İnsan yetenekleri. Bilişsel modeller.Tahmine dayalı değerlendirme. Yoruma dayalı değerlendirme. Grafik tasarım. Kullanıcı arayüzü yazılımı. Kalem ve PDA. Yardım ve dokümantasyon. Konuşma. Konuşma harici ses. Kullanıcı arayüzü etmenleri.
BİL 423 Kriptografi  BİL 132 3 Kredi
Dizi ve blok şifreler, DES, AES, şifreleme modları, kriptanaliz yöntemleri, sayılar teorisi, sonlu cisimler, açık anahtar şifreleme, RSA, çarpanlara ayırma algoritmaları, eliptik eğri kriptografisi, dijital imza, özet fonksiyonları, kanıtlanabilir güvenlik.
BİL 424 Oyun Programlama BİL 212 ve BİL 245 3 Kredi
Oyun tasarım süreci. Oyun tasarım prensipleri. Oyun mimarileri. 2B oyun motorları. Grafikler. Sihirbaz çıkarma. Interaktif senaryolar. Katı modelleme. Animasyon ve çarpma tespiti. Zamanlayıcı ve çoklu threading. Yapay zeka oyunları. Hızlandırma teknikleri. Gerçek-zamanlı simülasyonlar. Çok-oyunculu oyunlar.
BİL 425 Mobil Cihazlar İçin Yazılım Geliştirme BİL 211 3 Kredi
Mobil cihazlar (akıllı telefonlar ve tabletler) için yeni teknolojiler kullanılarak uygulama yazılımı geliştirme. Android platformu için yazılım geliştirme. Yazılım geliştirme ortamını kullanma, debug etme. Arayüz geliştirme. Multithreading ve ağ uygulamaları geliştirme. Algılayıcıları (GPS, kamera, pusula, accelerometer, dokunmatik ekran, vb.) kullanma.
BİL 431 Algoritma Pratikleri BİL 331 3 Kredi
İleri veri yapıları, etkili veri yapıları tasarımı, ileri çizge teorisi problemleri, ileri dinamik programlama problemleri, ileri arama teknikleri, kombinatorik, probleme özgü yaratıcı algoritma tasarımı, NP-Hard problemler, zor problemler için yaklaşık ve sezgisel yöntemler, etkili gerçekleştirim, yarışmalar için şık problem tasarımı, online yarışmalarda soru çözme.
BİL 435 Hesaplamalı Geometri BİL 331 3 Kredi
Bu ders hesaplamalı geometri ve uygulamaları üzerine giriş dersidir. Hesaplamalı geometri geometrik özelliği olan problemlerin algoritmik olarak ele alınmasıdır.
BİL 436 Yakınsama Algoritmaları BİL 331 3 Kredi
Alt sınır bulma teknikleri. Kümeyle kapsama, Steiner ağacı, TSP, Çok yönlü kesim, k-kesim, k-merkez problemleri için kombinatoryal yakınsama algoritmaları. FPTAS, PTAS ve asimtotik PTAS. Doğrusal Programlama temelli yakınsama algoritmaları. Rastgeleleştirilmiş, deterministik ve tekrarlamalı yuvarlama teknikleri. Primal-Dual methodu ile Steiner ormanı probleminin yakınsaması. Semidefinite programlama. PCP teoremi.
BİL 441-YAP 441 Yapay Zeka  BİL 212 ve BİL 345 3 Kredi
Giriş, tanımlar, kavramlar, örnekler, yapay usun tarihsel gelişimi.Akıllı aracılar.Problem çözümünde arama yöntemleri.Karmaşık arama, kısıt optimizasyonu, oyun oynama.Makine öğrenmesi, istatistiksel öğrenme.Belirsizlik kavramı ve olasılıksal problem çözümü.Sınıflandırma, öbekleme metotları.Yapay sinir ağları ve genetik algoritma temelleri.Bulanık mantık, bulanık modelleme, uzman sistemler temelleri , karar ağaçları.Problem çözümünde önermeli mantıksal yaklaşım.Planlama.Makine görüsü, doğal dil çözümleme, robotik temelleri
BİL 442-YAP 442 Derin Öğrenme BİL 470 3 Kredi
Yapay Öğrenme içinde yer alan ve insan beyninin çalışma modelini temel alan yapay sinir ağlarının incelenmesi, probleme bağlı model geliştirilmesi, yapay sinir ağları ile veri analizi.
BİL 443 Örüntü Tanıma BİL 470 3 Kredi
Bu ders yapay zeka ve veri bilimi konularının bir alt çalışma alanı olan ve girdi verileri ile çıktı sınıf veya değerlerini eşleştirme yöntemlerini içeren örüntü tanıma ile ilgili altyapıyı içermektedir. Ders kapsamında öğrencilere sınıflandırma, regresyon, öbekleme problemlerine nasıl yaklaşılması gerektiği, istatistiksel öğrenme temelleri, öznitelik çıkarımı, öznitelik seçimi ve örüntü tanıma uygulamaları konularında bilgiler verilecektir.
BİL 448 İnternet Güvenlik Protokolleri BİL 132 ve BİL 214 3 Kredi
Temel kriptografik yapılar, simetrik anahtar şifreleme, açık anahtar kriptografisi, dijital imza, sertifikalar, güvenli anahtar değişim protokolleri, İnternet ve güvenlik, IPsec, SSL/TLS, DNSsec, routing güvenliği, PGP, DKIM, SSH, Tor, seçilmiş konular.
BİL 455 Paralel İşleme BİL 214 ve BİL 361 3 Kredi
Paralel bilgisayar mimarileri. Paralel algoritma tasarımı. Mesaj geçirme tabanlı programlama. Ortak hafıza tabanlı programlama. Performans analizi. Matris-vektör çarpımı. Yük dengeleme. Heterojen mimariler.
BİL 457 Kablosuz Ağlar BİL 452 3 Kredi
Kablosuz iletişim temelleri. Modülasyon, Çoklu erişim metotları. Kablosuz LAN. IEEE 802.11. Bluetooth. Kablosuz ağ tabakası. Tasarsız (ad hoc) ağlar. Kablosuz TCP. Kablosuz ağların güvenliği.
BİL 465 İleri Bilgisayar Mimarisi BİL 361 3 Kredi
Düşük güç tüketimi için mimari düzeyinde uygulanan teknikler; işlemci başarımı ve güç tüketimi arasındaki ilişki. Mikroişlemcilerde dayanıklılık ve güvenilirlik: Geçici ve kalıcı hatalar. Verilerin önbelleğe önceden getirilmesi teknikleri. Çok kümeli, çok çekirdekli işlemciler. İşlemcilerde çoklu kullanım (multithreading) ve tahmine dayalı çoklu kullanım. Sanal makineler. Program dönemlerinin tespit edilmesi ve bu dönemlere kendini uyduran işlemcilerin tasarımı. Mikromimari düzeyinde manyetik gürültü önleme teknikleri. Aynı anda çok yüksek sayıda komut işleyebilen bilgisayarlardaki karmaşıklık sorunları. Derleyici ve mikroişlemci ilişkisini kullanan teknikler.
BİL 466 Gömülü Sistem Programlama BİL 214 ve BİL 361 3 Kredi
Gömülü işlemci mimarisi ve programlama. G/Ç ve diğer sürücü arayüzleri. Ağ, video ve diske sahip gömülü işlemciler. Eş zamanlılık, zaman aşması, planlama, haberleşme ve senkronizasyon için işletim sistemi ilkelleri. Gerçek-zamanlı kaynak yönetimi. Uygulama seviyesinde gömülü sistem tasarımı.
BİL 467 Görüntü İşleme BİL 211 ve BİL 245 3 Kredi
Görüntü işleme temel kavramları, sayısal görüntü işleme işleçleri, görüntü seviyeleme ve histogram, görüntü filtreleme, görüntü dönüşümleri, kenar tespit etme, morfolojik işleçler, görüntü bölütleme teknikleri, görüntülerde öznitelik çıkarımı, doku çözümlemesi, şablon eşleme, görüntü analizi ve nesne tespiti.
BİL 468 Bilgisayarla Görü BİL 470 ya da YAP 470 3 Kredi
Bilgisayarla Görüye giriş ve uygulamalar.Görüntü oluşumu. Geometrik temeller ve dönüşümler. Temel görüntü işleme teknikleri. Görüntü zenginleştirme (image enhancement), Filtreleme. Kenar tespiti. Doğru tespiti, Hough dönüşümü. Öznitelik çıkarımı, Öznitelik eşleme. Örnek tanıma (instance recognition). Makine öğrenmesine giriş. Derin Yapay Sinir Ağları
BİL 470-YAP 470 Yapay Öğrenme BİL 211 ve BİL 245 3 Kredi
Kavram öğrenme, doğrusal regresyon, sınıflandırma, tekrar örnekleme yöntemleri, doğrusal model seçimi ve düzenleme, karar ağaçları, destek vektör makinaları, olasılıksal modeller, yapay sinir ağları, gözetimsiz öğrenme, öğrenme teorisi, topluluk modelleri, takviye öğrenme.
BİL 471 Doğal Dil İşleme BİL 470 ya da YAP 470 3 Kredi
Düzenli ifadeler. Metin standartlaştırma yöntemleri. Metinler arasında değişim uzaklığını hesaplama. N-gram dil modelleri. Söz dizimsel kategorileri belirleme. Metinlerin sözdizimsel ayrışımı. Kelime anlamlarının gösterimi. Anlamsal ayrıştırıcılar. Bilgi çıkarımı. Kelimelerin anlamsal belirsizliğini giderme. Duygu tasnifi. Kelime vektörleri. Doğal dil işlemede derin öğrenme. Soru cevaplandırma. Doğal dil işlemede yeni araştırma konuları.
YAP 471 Hesaplamalı Finans   3 Kredi
Bu dersin amacı sizi türev fiyatlandırma ilkeleri ve finansta stokastik problemleri çözmede kullanılan sayısal yöntemler ile donatmaktır. Ders size finansın temel nümerik teknikleri latis, sonlu fark, Monte-Carlo simülasyonu ve yoğunluk dönüşüm yöntemlerini öğretecek. Black-Scholes opsiyon fiyatlama çerçevesi ile sizi temellendikten sonra, kurs nümerik metotları, basit ve egzotik opsiyonlar, reel opsiyonlar, kredi riskli ve risksiz tahvil fiyatlaması gibi türev ürünler ve tahvil fiyatlaması problemlerini uygulayacaktır.
BİL 472 Bilgi Erişim Sistemleri BİL 470 ya da YAP 470 3 Kredi
Bilgi Erişim Sistemlerine Giriş: İlgililik Kavramı. Vektör Uzay Modeli ve Sıralama Fonksiyonları. Dokümanların Arama İşlemlerinde Gösterimi. İndeksleme. Arama Sonuçlarının Doğruluğunun Değerlendirilmesi. Arama İşlemlerini Hızlandırma. İlgililik Geribeslemesi Yöntemi. Dil Modelleri. Sıralamak için Öğrenme Modelleri. Metin Sınıflandırma. Bilgi Erişim Sistemlerinde Derin Öğrenme. Yeni Bilgi Erişim Alanları: Sosyal Medya. Yeni Bilgi Erişim Alanları: Bilgi Doğrulama & Olay Tespiti.
BİL 473 Biyoenformatik BİL 470 ya da YAP 470 3 Kredi
Temel  moleküler biyoloji. Biyolojik veritabanları. Dizi hizalama, çoklu dizi hizalama, filogeni ve evrim. DNA, yeni jenerasyon sıralama. RNA, mikoarray ve RNA-seq veri analizi. Proteomik, protein yapısı. Protein yapı tahmini. Fonksiyonel genomik. Biyolojik ağlar, sistem biyolojisi.
BİL 476 Veri Madenciliği BİL 470 ya da YAP 470 3 Kredi
Veri ambarı ve çevrimiçi analitik işleme. Zaman serileri analizi. Verinin ön işlemden geçirilmesi. Veri madenciliği görevlerinin analizi. Gruplama. Birliktelik ve kural çıkarımı. Sınıflandırma ve tahmin. Dizisel analiz. Veri madenciliği uygulamaları.
BİL 482 Tasarım Örüntüleri BİL 211 3 Kredi
Tasarım örüntülerine giriş. Tasarım örüntülerinin tanımı, faydaları ve kullanım alanları. Köprü, strateji, durum, dekoratör, ziyaretçi, yorumcu, gözlemci, arabulucu, komut, soyut fabrika, fabrika, prototip tasarım örüntüleri. Boru ve filtreler, katmanlı ve mimari örüntüleri. Tasarım örüntülerinin yazılım sorunlarına uygulanması.
BİL 483 Yazılım Ürün Hatları BİL 211 3 Kredi
Yazılım sistemlerinin kullanma sürelerinin artırılması, masrafların azaltılması ve istenilen yazılım kalitelerinin sağlanması amacıyla yazılım üreten firmalar giderek projeye-dayalı süreçlerden  ürün-hattına dayalı süreçlere geçmektedirler. Buna bağlı olarak yazılım isterleri proje-bazında tanımlanmış sabit isterler olarak değil, portföy olarak tanımlanmış sürekli değişebilen ürün aileleri referans alınarak tanımlanmaktadır.  Bu tür bir süreç, yazılım işletme modellerinden mimari tasarımına ve yazılım kodlanmasına kadar bütün yan süreçleri etkilemektedir. Yazılım ürününü gerçekleştirmek giderek daha önceden kodlanmış ya da modelden üretilmiş yapı taşlarının konfigürasyonuna dönüşmektedir. Bu dersin amacı, yazılım ürün hatları süreçlerini anlamak ve uygulamaktır. Bu amaçla öğrenciler proje grubu oluşturacaklar. Bu proje grubunun bir firmada yazlım ürün-hattı geliştirme görevi ile yüklü olduğu farz edilecektir.  Bu ders bir proje tasarım raporunun hazırlanması ve sözlü sınavdan oluşmaktadır.
BİL 486 Robotiğe Giriş  FİZ 101,BİL 211 ve BİL 245 3 Kredi
Robot nedir. İlk robotlardan günümüze robotu oluşturan kısımlar. Yapay zeka ve robot ilişkisi. Algılayıcılar (sensörler) ve değişik algılayıcıların özellikleri. Robot hareketi. Robot kontrolü, kontrol algoritmaları, kontrol mimarileri. Robotun çevresini algılaması. Algıla-planla-harekete geç yapısı, tepkisel harekete geçme yapısı, hareketin belirlenmesi. Konum belirleme, arama, rota planlama, SLAM.
BİL 488 Kombinatoriksel Algoritmalar BİL 331 3 Kredi
Kombinatoriksel algoritmalar. Deterministic olmayan algoritmalar. P ve NP sınıfları. NP-hard ve NP-complete problemler. Hızlı kombinatoriksel algoritma dizaynı. Optimizasyon problemleri. Simplex algoritması. Dualite. Primal-Dual algoritması. Akış algoritmaları. Lineer programlama.
BİL 489 Çizge Kuramı BİL 331 3 Kredi
Yollar ve arama. Ağaçlar. Ağlar. Devreler. Düzlemsellik. Eşleme ve bağımsızlık. Bağlanabilirlik. Boyama. Akış.
BİL 490 Serbest Araştırma I OEG 300,BSD 1, BSD 2 ve GNO ≥ 2,50 3 Kredi
Öğrenci belirlenen araştırma konusu hakkında bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak bir proje hazırlar, uygular ve raporlar.
BİL 491 Serbest Araştırma II BİL 490 3 Kredi
Öğrenci belirlenen araştırma konusu hakkında bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak bir proje hazırlar, uygular ve raporlar.

Diğer Bölümlerden Alınabilecek Bölüm Seçmeli Dersler

 • ELE 371 Sinyaller ve Sistemler
 • ELE 422 CMOS VLSI Tasarımı
 • ELE 472 Bilişim Kuramı
 • ELE 473 Görüntü İşleme
 • ELE 519 Gömülü Sistemler
 • END 321 Rassal Modeller
 • END 294 Yöneylem Araştırması I
 • END 395 Yöneylem Araştırmaları II
 • END 507  Sezgisel Arama Metotları

Bilim Seçmeli Ders Listesi

 • BMM 102 Biyokimya
 • BMM 203 Tıbbi Biyoloji
 • ELE 231 Elektromanyetik Alan Teorisi
 • END 214 Olasılık ve İstatistik II
 • END 321 Rassal Modeller
 • KİM 101 Genel Kimya
 • MAK 201 Termodinamik
 • MAT 202 Diferansiyel Denklemler
 • MBN 201 Malzeme Bilimi I

Fakülte Seçmeli Dersler

 • BMM 202 Hücre ve Moleküler Biyoloji
 • ELE 201 Devre Analizi I
 • ELE 301 Kontrol Sistemleri I
 • ELE 371 Sinyaller ve Sistemler
 • END 214 Olasılık ve İstatistik II
 • END 294 Yöneylem Araştırması I
 • END 321 Rassal Modeller
 • END 507 Sezgisel Arama Metotları
 • MAK 104 Statik
 • MAK 201 Termodinamik
 • MBN 201 Malzeme Bilimi I

Üniversite Seçmeli Dersler

 • EÜT 105 Ürün Görselleştirme
 • EÜT 211 Ürün Tasarımında Ergonomi
 • GİT 103 Desen I
 • GİT 309 3D Modelleme
 • HUK 115 Hukuka Giriş
 • HUK 216 Uluslararası Hukuk (İngilizce)
 • HUK 313 Avrupa Birliği Hukuku (İngilizce)
 • HUK 407 İş Hukuku
 • HUK 439 Fikri Haklar
 • HUK 441 İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İÇT 109 Serbest Çizim Teknikleri
 • İÇT 112 Mekan Kültürü
 • İDE 101 İngiliz Edebiyatına Genel Bakış I
 • İDE 105 Kısa Hikaye
 • İDE 108 Klasik Mitoloji
 • İKT 213 Mikroekonomi Teorisi I
 • İKT 233 Makroekonomi Teorisi I
 • İKT 351 Ekonometri
 • İŞL 253 Genel Muhasebe
 • İŞL 361 Finansal Yönetim
 • MAK 101 Bilgisayar Destekli Teknik Resim
 • MİM 113 Mimarlık Kültürü, Tarih ve Kuramları I
 • PSİ 103 Psikolojiye Giriş I
 • SAT 205 Fotoğraf I
 • SUİ 101 Uygarlıklar Tarihi
 • SUİ 102 Siyasi Tarih
 • SUİ 105 Siyaset Bilimine Giriş
 • SUİ 108 Sosyolojiye Giriş
 • SUİ 114 Küresel Siyasete Giriş
 • SUİ 207 Siyaset Teorisi
 • SUİ 213 Türk Dış Politikası
 • TAR 113 Eskiçağ Tarihi ve Medeniyeti
 • TAR 131 Türk Tarihi I
 • TAR 223 İslam Tarihi ve Medeniyeti I
 • TAR 325 Amerika Tarihi
 • TDE 111 Osmanlı Türkçesi I
 • TDE 131 Edebiyata Giriş
 • TDE 132 Türk Dil Tarihi
 • TDE 143 Çağdaş Türk Edebiyatı I
 • YAP 192    Bilim Tarihi

 

Servis Dersleri

Ders Kodu Ders Adı Önkoşul Kredi
BİL 141 Bilgisayar Programlama I  - 4 Kredi
Yapısal programlamaya giriş,Temel girdi-çıktı deyimleri, aritmetik ifadeler, değişkenler, temel akış kontrol deyimi (if),Yineleme(while döngüsü), eşitlik ve diğer ilişkisel oparatörler,Yineleme (for ve do-while döngüsü),Kütüphane fonksiyonu kullanma ve fonksiyon tanımlama,Fonksiyon tanımlama, basit özyineleme,Diziler,İşaretçiler,Kullanıcı tanımlı veri tipleri (struct, enum ve union),Dosya işlemleri (metin dosyası girdi-çıktı)
BİL 142 Bilgisayar Programlama II BİL 141 4 Kredi
Nesne tabanlı programlamaya giriş, Nesne ve sınıf kavramları, Nesne ve sınıf tanımlama, Operatör overloading, Kalıtım, Çokbiçimlilik, Fonksiyon ve sınıf şablonları, Aykırı durum ele alma, Stream okuma/yazma
BİL 121 Bilişim Teknolojilerine Giriş  - 3 Kredi
Word’de genel özellikler, Word'de belge oluşturma, Word'de tablo ve şablon kullanımı, Word'de araştırma makaleleri ve haber bültenleri oluşturma, Powerpoint sunum biçimlendirme, PPT'de animasyon oluşturma, video, tablo ve grafik kullanımı, Excel’de çalışma sayfası ve grafik veri oluşturma, Excel'de fonksiyonları kullanma, tablo oluşturma, büyük çalışma kitaplarını yönetme, Excel'de grafikli veri analizi, analiz araçları, kontrol ve doğrulama, weebly (ücretsiz, çevrimiçi arayüz) ile kişisel web sitesi oluşturma.