Bölüm Zorunlu Dersleri

Ders Kodu Ders Adı Önkoşul Kredi
BİL 103 Bilgisayar Bilimlerine Giriş Önkoşul: - 2 Kredi
Bilgisayar bilimlerinin konularına genel bir bakış: veri saklama, veri işleme, işletim sistemleri, bilgisayar ağları ve İnternet, algoritmalar, programlama dilleri, yazılım mühendisliği, veri soyutlama, veritabanı sistemleri, bilgisayar grafikleri, yapay zeka, hesaplama teorisi.
BİL 113 Bilgisayar Programlama I Önkoşul: - 4 Kredi
Programlamaya giriş. Derleyici ve yorumlayıcılar. Dilin temel elemanları ve veri tipleri. Değişkenler ve atama deyimi. İşleyiş akış kontrolleri: Karar verme ve döngü yapıları. Sınıflar ve metotlar. Diziler, dizi listeleri. Kalıtım ve özyineleme.
BİL 211 Bilgisayar Programlama II Önkoşul: BİL 113 4 Kredi
Java ile nesnesel programlama kavramları. UML (Unified Modeling Language) kullanarak nesnesel program tasarımı. Bilgi saklama prensibi. Sınıf tasarımı. Kalıntı (miras). Arayüz ve soyut sınıflar. Nesnelerin çalışma zamanında dinamik olarak sınıflarla ilişkilendirilmeleri. Tasarım örüntüleri. Uygulama çerçeveleri. Uygulama programlama arayüzleri (API).
BİL 132 Bilgisayar Bilimleri İçin Ayrık Matematik Önkoşul: - 3 Kredi
Mantık temelleri, önermeli mantık, birinci derece mantık, mantıksal çıkarım, ispat temelleri, küme teorisi, tümevarım ve özyineleme temelleri, sayılar teorisi, modüler aritmetik, kombinasyon ve permütasyonlar, ilişkiler (bağıntılar) ve fonksiyonlar
BİL 133 Kombinatorik ve Çizge Kuramı Önkoşul: - 3 Kredi
Toplamlar ve seriler, hesaplama problemleri, algoritma analizinin temelleri, böl ve fethet paradigması, recurrence çözme teknikleri, çizge kuramına giriş.
BİL 212 Veri Yapıları Önkoşul: BİL 113 4 Kredi
Yığınlar. Özyineleme teknikleri. Kuyruklar. Dinamik değişkenlerin yaratılmaları ve ortadan kaldırılmaları. Dairesel listeler. Çift bağlı listeler. O- notasyonu. Sıralama ve arama yöntemleri. Algoritmaların yer ve zaman değerleri. İkili ağaçlar. İkili arama ağaçları. Ağaç tarama algoritmaları. İkili ağaç sıralama algoritmaları.
BİL 264 Mantıksal Devre Tasarımı Önkoşul: - 3 Kredi
Tümdevre katalog bilgilerinin okunması ve laboratuvar ekipmanının tanınması. Boole fonksiyonlarının kapı devreleri kullanarak gerçeklenmesi, basitleştirilmesi. Kapılar, kombinasyonal mantık devreleri (çoğullayıcılar ve kod çözücüler) ile fonksiyon gerçekleme. Flip-floplar, kaydırmalı kaydediciler ve sayıcılar. Osilatör gerçekleme.
BİL 264L Mantıksal Devre Tasarımı Laboratuvarı Önkoşul: - 1 Kredi
İkili sistemler. Kodlar. Boole Cebri. Sayısal Mantık Kapıları. Fonksiyonlarının sadeleştirilmesi. Birleşimsel Mantık. Ardışıl Eşzamanlı Mantık. Sayıcılar. Tasarım problemleri.
BİL 214 Sistem Programlama Önkoşul: BİL 113 4 Kredi
Bu ders C dili kullanarak Unix ortamında programlamaya giriş sağlar. Unix çekirdeği, kabuğu, dosya sistemi ve temel Unix komutları. Unix araçları ve Unix kabuk programlama. C programlama dili (fonksiyonlar, diziler, dizgiler, pointerlar, dinamik bellek atama, alt seviye programlama ve bit erişimleri). Unix sistem çağrıları. Görev kontrolü, sinyal yakalama ve görevler arası haberleşme. Editörler, derleyiciler, yorumlayıcılar, dönüştürücüler, bağlayıcılar ve yükleyiciler.
BİL 334 Biçimsel Diller ve Otomata Önkoşul: BİL 132 3 Kredi
Diller ve gösterimleri. Sınırlı özdevinir (otomata). Soyut makineler ve dilin kabulü kavramları. Deterministik ve deterministik olmayan sonlu durum makineleri. Bağlam-duyarsız gramerler. Pushdown özdevinir. Turing makineleri ve hesaplama teorisini giriş.
BİL 361 Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu Önkoşul: BİL 264 3 Kredi
Bilgisayar teknolojilerine giriş. Performans kıyaslaması. Çevirici (assembly) programlama dili. Bilgisayar aritmetiği. İşlemci gerçekleştirme. Borulama yöntemi. Önbellek ve sanal bellek. Giriş/Çıkış yapılanması ve arabirimlemesi. Çoklu işlemciler.
BİL 331 Algoritma Analizi Önkoşul: BİL 133 ve BİL 212 3 Kredi
Algoritmaların analiz ve tasarımı. O-notasyonu. Dinamik programlama. Backtracing ve Branch and Bound yöntemleri. Alt sınır teorisi. Sıralama ve arama algoritmalarının matematiksel karmaşıklığı. Grafik algoritmaları. NP-zor ve NP-tam problemleri. Temel NPC problemleri. Dizgi işleme algoritmalarının analizi. Paralel algoritmalara giriş.
BİL 395 Programlama Dilleri Önkoşul: BİL 211 3 Kredi
Programlama dilleri kavramları: veri tipleri, değerler, ifadeler, ve deyimler. Program yapısı. Yöntemler ve fonksiyonlar. Yapısal veri. Soyutlama ve sarma. Kalıt. Dinamik bağlayıcılık. Karşılaştırmalı fonksiyonel, yöntemsel ve nesnesel programlama dilleri paradigmaları.
BİL 448 İnternet Güvenlik Protokolleri Önkoşul: BİL 452 3 Kredi
BİL 481 Yazılım Mühendisliği Önkoşul: BİL 211 3 Kredi
Yazılım proje yönetimi: ölçütler, tahminler ve planlama. Yazılım gereksinim analizi teknikleri. Yazılım tasarım teknikleri. Yazılım uyarlama. Yazılım kalite güvencesi. Yazılım muayene ve bakımı. Case teknolojilerinin karşılaştırması.
BİL 372 Veritabanı Sistemleri Önkoşul: BİL 132 ve BİL 212 4 Kredi
Veritabanı kavramları. ER ve ERR ile veri modelleme. İlişkisel veri modeli. Kütük yapıları ve indisleme. SQL dili. Veritabanı tasarımı: fonksiyonel bağımlılık ve tablo normalizasyonu. Veritabanı sistemleri yönetimi. Veritabanı programlamaya giriş.
BİL 461 İşletim Sistemleri Önkoşul: BİL 214 ve BİL 361 3 Kredi
İşletim Sistemleri tasarım ilkeleri. Ek kullanıcılı sistemler. Komut yorumlayıcı. Semaforlar. Kilitlenmenin ortaya çıkartılması, kurtarılması, önlenmesi ve kaçınılması. Çok kullanıcılı işletim sistemleri. İşlemci yönetimi ve algoritmaları. Bellek yönetimi: bölümleme, sayfalama, kesimleme ve thrashing. Cihaz yönetimi: Kesinti bakıcısı.Cihaz sürücüleri ve denetleyicileri. İkincil bellek yönetimi. Kütük yönetimi. Veri ve program güvenliği ve koruması. Dağıtık sistem kavramları.
BİL 452 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları Önkoşul: END 213 3 Kredi
Temel kavramlar. Çok katlı mimari ve OSI modeli. Fiziksel katman protokolleri. Sinyaller, kodlama ve ayarlanma düzeni. Hata yakalama ve düzeltme. Veri bağı denetimi. Veri bağı protokolleri. LAN, ağ oluşturma ve ağ oluşturma araçları. Yönelticiler ve tıkanma. Üst OSI katmanları. TCP/IP protokolleri ve katmanları. Ipv6 protokol çifti.
BİL 495 Yenilikçi Bilgisayar Uygulamaları Önkoşul: BİL 481 1 Kredi
Öğrenciler yenilikçi bilgisayar uygulamaları, başarı hikayeleri, girişimcilik fırsatları, gelecekte beklenen eğilimler konularında alanında uzman konuk konuşmacılarca bilgilendirilecek ve motive edilecektir. Öğrencilerden bir sonraki dönem yapacakları bitirme projesini tanımlamaları ve ilk aşamalarını (ihtiyaç analizi, kullanılacak teknolojilerin seçimi, kullanılacak veri setleri, araçlar, malzemeler vb. temini, genel sistem mimarisi, vb.) tamamlaması hedeflenmektedir.
BİL 496 Bitirme Projesi Önkoşul: BİL 495 4 Kredi
Bu derste, öğrenciler bir araştırma projesini yürütürler. Bu proje kapsamında, bir bilgisayar mühendisliği probleminin çözümü için, literatür taraması, problem formülasyonu ve kapsamlı bir tasarım yapılır. Tasarımın sonucu, dönem sonunda, proje yöneticisine istenilen biçimde sunulur.

Seçmeli Dersler

Bilgisayar Mühendisliği Lisans programı öğrencilerinin
5 bölüm seçmeli ders (bölüm teknik seçmeli ders),
1 fakülte seçmeli ders,
1 bilim seçmeli ders,
1 üniversite kültür seçmeli ders
olmak üzere toplam 8 seçmeli ders almaları gerekmektedir. Seçmeli dersler aşağıdaki listeden seçilmelidir. Burada listelenen dersler dışında alınan dersler sayılmayacaktır. Eğer alınabilecek farklı dersler varsa, bu derslerin kayıtlar bitmeden önce bölüme sunulması ve onay alınması gerekmektedir. 
Daha detaylı bilgi için yeni müfredat uygulama kurallarına bakınız.

Bölüm Teknik Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Kredi
BİL 396 Yazılım Geliştirme Platformları 3 Kredi
BİL 401 Dağıtık Veri İşleme ve Analiz 3 Kredi
BİL 404 Algoritmik Oyun Kuramı 3 Kredi
BİL 412 İnternet (Web) Programlama 3 Kredi
BİL 421 Bilgisayar Grafiği I 3 Kredi
BİL 422 İnsan Bilgisayar Etkileşimi 3 Kredi
BİL 425 Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştirme 3 Kredi
BİL 435 Hesaplamalı Geometri 3 Kredi
BİL 436 Yakınsama Algoritmaları 3 Kredi
BİL 437 Rastgeleleştirilmiş Algoritmaları 3 Kredi
BİL 441 Yapay Zeka 3 Kredi
BİL 443 Örüntü Tanıma 3 Kredi
BİL 453 İnternet ve Veri Güvenliği 3 Kredi
BİL 456 İnternet Mimarisi 3 Kredi
BİL 457 Kablosuz Ağlar 3 Kredi
BİL 466 Gömülü Sistem Programlama 3 Kredi
BİL 467 Görüntü İşleme 3 Kredi
BİL 471 Web Veritabanı Uygulamaları 3 Kredi
BİL 476 Veri Madenciliği 3 Kredi
BİL 486 Robotiğe Giriş 3 Kredi
BİL 489 Çizge Kuramı 3 Kredi
BİL 514 Hesaplama Kuramı 3 Kredi
BİL 520 Siber Güvenliğe Giriş 3 Kredi
BİL 531 Algoritma Tasarım ve Analizi 3 Kredi
BİL 546 Semantik Web 3 Kredi
BİL 547 Akıllı Şebekelerin Haberleşme Altyapısı 3 Kredi
BİL 550 VOIP ve IPTV 3 Kredi
BİL 554 İnternette Uygulama Geliştirme 3 Kredi
BİL 555 Çokluortam Sistemleri (S) 3 Kredi
BİL 574 Finansta Hesaplamalı Zeka 3 Kredi
BİL 578 Bilgisayar Mühendisliğinde İleri Konular ( Karmaşık Sistemler) 3 Kredi
BİL 587 Bilgisayarla Görü 3 Kredi
BİL 595 Bioenformatik 3 Kredi

Bilim Seçmeli Dersleri

Ders Kodu Ders Adı Kredi
BMM 102 Biyokimya 3 Kredi
BMM 202 Hücre ve Moleküler Biyoloji 3 Kredi
BMM 203 Tıbbi Biyoloji 3 Kredi
END 214 Olasılık ve İstatistik II 3 Kredi
END 321 Rassal Modeller 3 Kredi
KİM 101 Genel Kimya 3 Kredi
MAT 112 Analitik Geometri 3 Kredi
MAT 202 Diferansiyel Denklemler 3 Kredi
MAT 209 İleri Analiz I 3 Kredi
MAT 210 İleri Analiz II 3 Kredi
MAT 212 Doğrusal Cebir II 3 Kredi
MBN 201 Malzeme Bilimi I 3 Kredi
MBN 203 Termodinamik 3 Kredi
MBN 207 Nano Bilim ve Mühendislikte Fiziksel Kuramlar 3 Kredi
MBN 208 Nano Bilim ve Mühendislikte Kimyasal Kuramlar 3 Kredi
MBN 210 Katı Hal Fiziğine Giriş 3 Kredi

Üniversite Seçmeli Dersi

Mühendislik Fakültesi ve Yabancı Diller Bölümü dışındaki fakülte ve bölümlerce açılan en az 3 kredilik herhangi bir ders üniversite seçmeli dersi olarak saydırılabilir.

Fakülte Seçmeli Dersi

Bilgisayar Mühendisliği haricinde Mühendislik Fakültesi bünyesindeki bölümlerce açılan en az 3 kredilik herhangi bir ders fakülte seçmeli dersi olarak saydırılabilir.

Servis Dersleri

Ders Kodu Ders Adı Önkoşul

Kredi

AKTS

BİL 141

Bilgisayar Programlama I

Önkoşul: -

4 Kredi

8 AKTS

Yapısal programlamaya giriş,Temel girdi-çıktı deyimleri, aritmetik ifadeler, değişkenler, temel akış kontrol deyimi (if),Yineleme(while döngüsü), eşitlik ve diğer ilişkisel oparatörler,Yineleme (for ve do-while döngüsü),Kütüphane fonksiyonu kullanma ve fonksiyon tanımlama,Fonksiyon tanımlama, basit özyineleme,Diziler,İşaretçiler,Kullanıcı tanımlı veri tipleri (struct, enum ve union),Dosya işlemleri (metin dosyası girdi-çıktı)

BİL 142

Bilgisayar Programlama II

Önkoşul: BİL 141

4 Kredi

8 AKTS

Nesne tabanlı programlamaya giriş, Nesne ve sınıf kavramları, Nesne ve sınıf tanımlama, Operatör overloading, Kalıtım, Çokbiçimlilik, Fonksiyon ve sınıf şablonları, Aykırı durum ele alma, Stream okuma/yazma

 

 

Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR