Bölüm Zorunlu Dersleri

Ders Kodu Ders Adı Önkoşul Kredi
BİL 103 Bilgisayar Bilimlerine Giriş Önkoşul: - 2 Kredi
Bilgisayar bilimlerinin konularına genel bir bakış: veri saklama, veri işleme, işletim sistemleri, bilgisayar ağları ve İnternet, algoritmalar, programlama dilleri, yazılım mühendisliği, veri soyutlama, veritabanı sistemleri, bilgisayar grafikleri, yapay zeka, hesaplama teorisi.
BİL 113 Bilgisayar Programlama I Önkoşul: - 4 Kredi
Programlamaya giriş. Derleyici ve yorumlayıcılar. Dilin temel elemanları ve veri tipleri. Değişkenler ve atama deyimi. İşleyiş akış kontrolleri: Karar verme ve döngü yapıları. Sınıflar ve metotlar. Diziler, dizi listeleri. Kalıtım ve özyineleme.
BİL 211 Bilgisayar Programlama II Önkoşul: BİL 113 4 Kredi
Bu ders Java programlama dilinin ileri bazı özelliklerini kapsar. Bu özellikler genel olarak nesnesel programlama dillerinin bir çoğunda bulunan özelliklerdir. Konular arasında soyut ve iç sınıflar, üreysel veri tipleri, nesne modeli ve grafiksel kullanıcı arayüzü gibi konular bulunur.
BİL 132 Bilgisayar Bilimleri İçin Ayrık Matematik Önkoşul: - 3 Kredi
Mantık temelleri, önermeli mantık, birinci derece mantık, mantıksal çıkarım, ispat temelleri, küme teorisi,, tümevarım ve özyineleme temelleri, sayılar teorisi, modüler aritmetik, kombinasyon ve permütasyonlar, ilişkiler (bağıntılar) ve fonksiyonlar.
BİL 133 Kombinatorik Önkoşul: - 3 Kredi
Tümevarım ve tümdengelim sonuç çıkarma yöntemleri. Önermeler mantığını biçimsel dil olarak tanımlama ve sonuç çıkarma. Birinci derece mantığı biçimsel bir dil olarak tanımlama ve sonuç çıkarma. Özyinelemeli düşünme ve problem çözme. Toplamlar ve özyinelemeli eşitlikler. Hesaplama problemlerinin tanımlanması ve bazı soyut hesaplama modellerinin tanıtılması. Algoritma analizinin temelleri, fonksiyonların asimtotik davranışları, sık karşılaşılan hesaplama süreleri. İkinci dereceden zaman karmaşıklığına sahip sıralama algoritmaları ve analizleri. Yığın veri yapısı ve bu veri yapısını kullanarak sıralama. Böl ve fethet yöntemi ve bu yöntemi kullanan sıralama algoritmaları. 
BİL 245 Doğrusal Cebir ve Uygulamaları Önkoşul: MAT 101 4 Kredi
Vektörlere giriş, uzunluk ve iç çarpım.Doğrusal denklem sistemleri ve matrisler, LU ayrımı.Çizge ve ağlar, Laplas matrisi.Doğrusal değişimler, döndürme işlemi, değişim tabanları.Vektör uzayları, dört ana uzay, bağımsızlık ve boyut.İzdüşüm, dik uzaylar, Gram-Schmidt ayrımı.Determinant, hacim, Cramer’in kuralı, ters matrisler. Özdeğerler ve özvektörler, pozitif matrisler, benzer matrisler, tekil değer ayrımı.
BİL 212 Veri Yapıları Önkoşul: BİL 211 4 Kredi
Bu ders temel kapsamında veri yapıları, bu yapılarda tutulan veriye ulaşmak ve veriyi manipule etmek için gerekli algoritmalar ve bu algoritmaların verimlilik analizlerini yapmak için gerekli teknikleri öğretilmektedir. Konular: temel algoritma analizi, yığıtlar, kuyruklar, bağlı listeler, ikili ağaçlar, ikili arama ağaçları, öncelikli kuyruklar (yığınlar), anahtarlama tabloları ve çizgeler.
BİL 264 Mantıksal Devre Tasarımı Önkoşul: - 3 Kredi
İkili sistemler. Kodlar. Boole Cebri. Sayısal Mantık Kapıları. Fonksiyonlarının sadeleştirilmesi. Birleşimsel Mantık. Ardışıl Eşzamanlı Mantık. Sayıcılar. Tasarım problemleri.
BİL 264L Mantıksal Devre Tasarımı Laboratuvarı Önkoşul: - 1 Kredi
Tümdevre katalog bilgilerinin okunması ve laboratuvar ekipmanının tanınması. Boole fonksiyonlarının kapı devreleri kullanarak gerçeklenmesi, basitleştirilmesi. Kapılar, kombinasyonal mantık devreleri (çoğullayıcılar ve kod çözücüler) ile fonksiyon gerçekleme. Flip-floplar, kaydırmalı kaydediciler ve sayıcılar. Osilatör gerçekleme
BİL 265 Mantık Devresi Tasarımı ve Uygulamaları Önkoşul: - 4 Kredi
İkili sistemler. Kodlar. Boole Cebri. Sayısal Mantık Kapıları. Fonksiyonlarının sadeleştirilmesi. Birleşimsel Mantık. Ardışıl Eşzamanlı Mantık. Sayıcılar. Tasarım problemleri.  Tümdevre katalog bilgilerinin okunması ve laboratuvar ekipmanının tanınması. Boole fonksiyonlarının kapı devreleri kullanarak gerçeklenmesi, basitleştirilmesi. Kapılar, kombinasyonal mantık devreleri (çoğullayıcılar ve kod çözücüler) ile fonksiyon gerçekleme. Flip-floplar, kaydırmalı kaydediciler ve sayıcılar. Osilatör gerçekleme.
BİL 214 Sistem Programlama Önkoşul: BİL 113 4 Kredi
Bu ders C dili kullanarak Unix ortamında programlamaya giriş sağlar. Unix çekirdeği, kabuğu, dosya sistemi ve temel Unix komutları. Unix araçları ve Unix kabuk programlama. C programlama dili (fonksiyonlar, diziler, dizgiler, pointerlar, dinamik bellek atama, alt seviye programlama ve bit erişimleri). Unix sistem çağrıları. Görev kontrolü, sinyal yakalama ve görevler arası haberleşme. Editörler, derleyiciler, yorumlayıcılar, dönüştürücüler, bağlayıcılar ve yükleyiciler.
BİL 334 Biçimsel Diller ve Otomata Önkoşul: BİL 132 3 Kredi
Diller ve gösterimleri. Sınırlı özdevinir (otomata). Soyut makineler ve dilin kabulü kavramları. Deterministik ve deterministik olmayan sonlu durum makineleri. Bağlam-duyarsız gramerler. Pushdown özdevinir. Turing makineleri ve hesaplama teorisini giriş.
BİL 345 Olasılık Teorisi Önkoşul: MAT 102  3 Kredi
Sayma ve Kombinatorik.Örnek Uzayı, Olasılık, Dağılım ve Rassal Değişkenler. Kesikli ve Sürekli Olasılık.Koşullu ve Bağımsız Olasılık, Bayes Kuralı.Çoklu Rassal Değişkenler. Beklenti, Varyans ve Momentler.Markov ve Chebyshev Eşitsizlikleri.Bernoulli ve Poisson Süreçleri. Gauss dağılımı. Limit Kuramları.
BİL 361 Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu Önkoşul: BİL 264 3 Kredi
Bilgisayar teknolojilerine giriş. Performans kıyaslaması. Çevirici (assembly) programlama dili. Bilgisayar aritmetiği. İşlemci gerçekleştirme. Borulama yöntemi. Önbellek ve sanal bellek. Giriş/Çıkış yapılanması ve arabirimlemesi. Çoklu işlemciler.
BİL 331 Algoritma Analizi Önkoşul: BİL 133 ve BİL 212 3 Kredi
Bu ders kapsamında verimli algoritma tasarımı, algoritmaların doğruluğunu ispatlama ve çalışma zamanlarını analiz etme teknikleri anlatılmaktadır. Konular: sıralama ve seçme, algoritma tasarım teknikleri (böl-fethet, açgözlü yaklaşımı, dinamik programlama), çizge algoritmaları(en küçük kapsayan ağaçlar, en kısa yol algoritmaları, ağ akımı) ve NP-tamlık.
BİL 395 Programlama Dilleri Önkoşul: BİL 214 3 Kredi
Programlama dillerinin sınıflandırılması, dil tasarımı, programlama dillerinin gelişimi, sözdizimi, anlambilimi, sozcüksel ve sözdizimi analizi, isimler, bağlama, tip kontrolü, kapsam, veri tipleri, ifade, ifade-düzeyinde kontrol, altprogramlar, soyut veri yapıları, fonksiyonel programlama dilleri, mantıksal programlama dilleri.
BİL 481 Yazılım Mühendisliği Önkoşul: BİL 211 3 Kredi
Bu ders kapsamında yazılım mühendisliği alanında temel teorik ve güncel pratik bilgiler anlatılmaktadır. Ders boyunca yazılımların tasarımı, geliştirilmesi, anlaşılması, test edilmesi, hatalardan arındırılması, statik olarak analiz edilmesi, kodlama rehberleri, kodun teftiş edilmesi, versiyon yönetimi, yayımlama, ölçekleme, takip etme, a/b testi yapma, kod iyileştirme gibi konular ele alınmaktadır. Öğrencilerden takımlar halinde büyük açık kaynaklı yazılım projelerine katkı vermeleri beklenmektedir. Günümüzde bir yazılım mühendisinden beklenen var olan büyük yazılımlar üzerinde sistematik olarak değişiklik yapabilme yetisi, öğrencilere verilecek ödevler ve projeler ile kazandırılmaya çalışılacaktır. Dersin temel amacı ise öğrencilere yaşam süresi uzun olacak yazılımların nasıl inşa edilmesi gerektiğini aktarmaktır.
BİL 372 Veritabanı Sistemleri Önkoşul: BİL 132 ve BİL 212 4 Kredi
Veritabanı kavramları. ER ve ERR ile veri modelleme. İlişkisel Veri modeli. Kütük yapıları ve indisleme. SQL dili. Veritabanı tasarımı: fonksiyonal bağımlılık ve tablo normalizasyonu. Veritabanı sistemleri yönetimi. Veritabanı programlamaya giriş.
BİL 461 İşletim Sistemleri Önkoşul: BİL 361 3 Kredi
İşletim Sistemleri tasarım ilkeleri. Ek kullanıcılı sistemler. Komut yorumlayıcı. Semaforlar. Kilitlenmenin ortaya çıkartılması, kurtarılması, önlenmesi ve kaçınılması. Çok kullanıcılı işletim sistemleri. İşlemci yönetimi ve algoritmaları. Bellek yönetimi: bölümleme, sayfalama, kesimleme ve thrashing. Cihaz yönetimi: Kesinti bakıcısı.Cihaz sürücüleri ve denetleyicileri. İkincil bellek yönetimi. Kütük yönetimi. Veri ve program güvenliği ve koruması. Dağıtık sistem kavramları
BİL 452 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları Önkoşul: BİL 211 3 Kredi
Giriş.Temel ağ bileşenleri ve kavramları.OSI ve TCP/IP Referans Modelleri.Uygulama Katmanı.Taşıma Katmanı ve TCP/UDP protokolleri.Ağ Güvenliği.Ağ Katmanı ve IP protokolü.Veri Bağ Katmanı.Ortam Erişim Ara Katmanı.Kablosuz Ağlar. İletişimi Temelleri.İleri Konular.
BİL 495 Yenilikçi Bilgisayar Uygulamaları Önkoşul: BİL 372, BİL 481 ve OEG 200 1 Kredi
Öğrenciler yenilikçi bilgisayar uygulamaları, başarı hikayeleri, girişimcilik fırsatları, gelecekte beklenen eğilimler konularında alanında uzman konuk konuşmacılarca bilgilendirilecek ve motive edilecektir. Öğrencilerden bir sonraki dönem yapacakları bitirme projesini tanımlamaları ve ilk aşamalarını (ihtiyaç analizi, kullanılacak teknolojilerin seçimi, kullanılacak veri setleri, araçlar, malzemeler vb. temini, genel sistem mimarisi, vb.) tamamlaması hedeflenmektedir. Giriş.İhtiyaç analizi.Beyin fırtınası ve fikirlerin belirlenmesi.Web teknolojileri.Mobil teknolojiler.Bulut teknolojileri.Sistem tasarımı.Proje yönetimi, iş paylaşımı ve takibi.Prototipleme.Kullanıcı deneyiminin ölçülmesi ve iyileştirilmesi.
BİL 496 Bitirme Projesi Önkoşul: BİL 495 4 Kredi
Bu derste, öğrenciler bir araştırma projesini yürütürler. Bu proje kapsamında, bir bilgisayar mühendisliği probleminin çözümü için, literatür taraması, problem formülasyonu ve kapsamlı bir tasarım yapılır. Tasarımın sonucu, dönem sonunda, proje yöneticisine istenilen biçimde sunulur. Giriş.Planlama.Sistem İnşası.Versiyon 1’in gösterimi ve Versiyon 2’nin planlanması.Sistem İnşası. Versiyon 3’ün gösterimi ve Versiyon 4’ün planlanması.Sistem İnşası.Versiyon 4’ün gösterimi ve son versiyonun planlanması.Sistem İnşası.Son demo.

 

Seçmeli Dersler

Seçmeli Ders Seçme Kuralları:

Bölüm Öğrencileri müfredatta belirtilen zorunlu dersler dışında aşağıdaki seçmeli dersleri almak zorundadır.

Ders Türü

Sayı

Kredi

Kural

Bölüm Seçmeli

5

3

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından BİL koduyla açılan 300 ve 400 düzeyindeki bilgisayar mühendisliği lisans programında zorunlu olmayan tüm 3 kredilik dersler bölüm seçmeli olarak sayılabilir. Bu derslerin dışında Bölüm Seçmeli Dersler listesinde yer alan derslerden en fazla 2 tanesi bölüm seçmeli ders olarak seçilebilir.

Bilim Seçmeli

1

3

Bilim Seçmeli Dersler listesinde yer alan bir ders seçilmelidir.

Fakülte Seçmeli

1

3

Fakülte Seçmeli Dersler listesinde yer alan bir ders seçilmelidir.

Üniversite Seçmeli

1

3

Üniversite Seçmeli Dersler listesinde yer alan bir ders seçilmelidir.

 

Bilim Seçmeli Ders Listesi

 • BMM 102 Biyokimya
 • BMM 203 Tıbbi Biyoloji
 • ELE 231 Elektromanyetik Alan Teorisi
 • END 214 Olasılık ve İstatistik II
 • END 321 Rassal Modeller
 • KİM 101 Genel Kimya
 • MAK 201 Termodinamik
 • MAT 202 Diferansiyel Denklemler
 • MBN 201 Malzeme Bilimi I

 

Fakülte Seçmeli Dersler

 • BMM 202 Hücre ve Moleküler Biyoloji
 • ELE 201 Devre Analizi I
 • ELE 301 Kontrol Sistemleri I
 • ELE 371 Sinyaller ve Sistemler
 • END 214 Olasılık ve İstatistik II
 • END 294 Yöneylem Araştırması I
 • END 321 Rassal Modeller
 • END 507 Sezgisel Arama Metotları
 • MAK 104 Statik
 • MAK 201 Termodinamik
 • MBN 201 Malzeme Bilimi I

 

Bölüm Seçmeli Dersler

 • ELE 371 Sinyaller ve Sistemler
 • ELE 422 CMOS VLSI Tasarımı
 • ELE 472 Bilişim Kuramı
 • ELE 473 Görüntü İşleme
 • ELE 519 Gömülü Sistemler
 • END 321 Rassal Modeller
 • END 294 Yöneylem Araştırması I
 • END 395 Yöneylem Araştırmaları II
 • END 507 Sezgisel Arama Metotları

 

Üniversite Seçmeli Dersler

 • EÜT 105 Ürün Görselleştirme
 • EÜT 211 Ürün Tasarımında Ergonomi
 • GİT 103 Desen I
 • GİT 309 3D Modelleme
 • HUK 115 Hukuka Giriş
 • HUK 216 Uluslararası Hukuk (İngilizce)
 • HUK 313 Avrupa Birliği Hukuku (İngilizce)
 • HUK 407 İş Hukuku
 • HUK 439 Fikri Haklar
 • HUK 441 İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İÇT 109 Serbest Çizim Teknikleri
 • İÇT 112 Mekan Kültürü
 • İDE 101 İngiliz Edebiyatına Genel Bakış I
 • İDE 105 Kısa Hikaye
 • İDE 108 Klasik Mitoloji
 • İKT 213 Mikroekonomi Teorisi I
 • İKT 233 Makroekonomi Teorisi I
 • İKT 351 Ekonometri
 • İŞL 253 Genel Muhasebe
 • İŞL 361 Finansal Yönetim
 • MAK 101 Bilgisayar Destekli Teknik Resim
 • MİM 113 Mimarlık Kültürü, Tarih ve Kuramları I
 • PSİ 103 Psikolojiye Giriş I
 • SAT 205 Fotoğraf I
 • SUİ 101 Uygarlıklar Tarihi
 • SUİ 102 Siyasi Tarih
 • SUİ 105 Siyaset Bilimine Giriş
 • SUİ 108 Sosyolojiye Giriş
 • SUİ 114 Küresel Siyasete Giriş
 • SUİ 207 Siyaset Teorisi
 • SUİ 213 Türk Dış Politikası
 • TAR 113 Eskiçağ Tarihi ve Medeniyeti
 • TAR 131 Türk Tarihi I
 • TAR 223 İslam Tarihi ve Medeniyeti I
 • TAR 325 Amerika Tarihi
 • TDE 111 Osmanlı Türkçesi I
 • TDE 131 Edebiyata Giriş
 • TDE 132 Türk Dil Tarihi
 • TDE 143 Çağdaş Türk Edebiyatı I

 

Servis Dersleri

Ders Kodu Ders Adı Önkoşul Kredi AKTS
BİL 141 Bilgisayar Programlama I  - 4 Kredi 8 AKTS
Yapısal programlamaya giriş,Temel girdi-çıktı deyimleri, aritmetik ifadeler, değişkenler, temel akış kontrol deyimi (if),Yineleme(while döngüsü), eşitlik ve diğer ilişkisel oparatörler,Yineleme (for ve do-while döngüsü),Kütüphane fonksiyonu kullanma ve fonksiyon tanımlama,Fonksiyon tanımlama, basit özyineleme,Diziler,İşaretçiler,Kullanıcı tanımlı veri tipleri (struct, enum ve union),Dosya işlemleri (metin dosyası girdi-çıktı)
BİL 142 Bilgisayar Programlama II BİL 141 4 Kredi 8 AKTS
Nesne tabanlı programlamaya giriş, Nesne ve sınıf kavramları, Nesne ve sınıf tanımlama, Operatör overloading, Kalıtım, Çokbiçimlilik, Fonksiyon ve sınıf şablonları, Aykırı durum ele alma, Stream okuma/yazma