Bölüm Zorunlu Dersleri

Ders Kodu Ders Adı Önkoşul Kredi
BİL 103 Bilgisayar Bilimlerine Giriş Önkoşul: - 2 Kredi
Bilgisayar bilimlerinin konularına genel bir bakış: veri saklama, veri işleme, işletim sistemleri, bilgisayar ağları ve İnternet, algoritmalar, programlama dilleri, yazılım mühendisliği, veri soyutlama, veritabanı sistemleri, bilgisayar grafikleri, yapay zeka, hesaplama teorisi.
BİL 113 Bilgisayar Programlama I Önkoşul: - 4 Kredi
Programlamaya giriş. Derleyici ve yorumlayıcılar. Dilin temel elemanları ve veri tipleri. Değişkenler ve atama deyimi. İşleyiş akış kontrolleri: Karar verme ve döngü yapıları. Sınıflar ve metotlar. Diziler, dizi listeleri. Kalıtım ve özyineleme.
BİL 211 Bilgisayar Programlama II Önkoşul: BİL 113 4 Kredi
Java ile nesnesel programlama kavramları. UML (Unified Modeling Language) kullanarak nesnesel program tasarımı. Bilgi saklama prensibi. Sınıf tasarımı. Kalıntı (miras). Arayüz ve soyut sınıflar. Nesnelerin çalışma zamanında dinamik olarak sınıflarla ilişkilendirilmeleri. Tasarım örüntüleri. Uygulama çerçeveleri. Uygulama programlama arayüzleri (API).
BİL 132 Bilgisayar Bilimleri İçin Ayrık Matematik Önkoşul: - 3 Kredi
Mantık temelleri, önermeli mantık, birinci derece mantık, mantıksal çıkarım, ispat temelleri, küme teorisi, tümevarım ve özyineleme temelleri, sayılar teorisi, modüler aritmetik, kombinasyon ve permütasyonlar, ilişkiler (bağıntılar) ve fonksiyonlar
BİL 133 Kombinatorik ve Çizge Kuramı Önkoşul: - 3 Kredi
Toplamlar ve seriler, hesaplama problemleri, algoritma analizinin temelleri, böl ve fethet paradigması, recurrence çözme teknikleri, çizge kuramına giriş.
BİL 212 Veri Yapıları Önkoşul: BİL 211 4 Kredi
Yığınlar. Özyineleme teknikleri. Kuyruklar. Dinamik değişkenlerin yaratılmaları ve ortadan kaldırılmaları. Dairesel listeler. Çift bağlı listeler. O- notasyonu. Sıralama ve arama yöntemleri. Algoritmaların yer ve zaman değerleri. İkili ağaçlar. İkili arama ağaçları. Ağaç tarama algoritmaları. İkili ağaç sıralama algoritmaları.
BİL 264 Mantıksal Devre Tasarımı Önkoşul: - 3 Kredi
Tümdevre katalog bilgilerinin okunması ve laboratuvar ekipmanının tanınması. Boole fonksiyonlarının kapı devreleri kullanarak gerçeklenmesi, basitleştirilmesi. Kapılar, kombinasyonal mantık devreleri (çoğullayıcılar ve kod çözücüler) ile fonksiyon gerçekleme. Flip-floplar, kaydırmalı kaydediciler ve sayıcılar. Osilatör gerçekleme.
BİL 264L Mantıksal Devre Tasarımı Laboratuvarı Önkoşul: - 1 Kredi
İkili sistemler. Kodlar. Boole Cebri. Sayısal Mantık Kapıları. Fonksiyonlarının sadeleştirilmesi. Birleşimsel Mantık. Ardışıl Eşzamanlı Mantık. Sayıcılar. Tasarım problemleri.
BİL 214 Sistem Programlama Önkoşul: BİL 113 4 Kredi
Bu ders C dili kullanarak Unix ortamında programlamaya giriş sağlar. Unix çekirdeği, kabuğu, dosya sistemi ve temel Unix komutları. Unix araçları ve Unix kabuk programlama. C programlama dili (fonksiyonlar, diziler, dizgiler, pointerlar, dinamik bellek atama, alt seviye programlama ve bit erişimleri). Unix sistem çağrıları. Görev kontrolü, sinyal yakalama ve görevler arası haberleşme. Editörler, derleyiciler, yorumlayıcılar, dönüştürücüler, bağlayıcılar ve yükleyiciler.
BİL 334 Biçimsel Diller ve Otomata Önkoşul: BİL 132 3 Kredi
Diller ve gösterimleri. Sınırlı özdevinir (otomata). Soyut makineler ve dilin kabulü kavramları. Deterministik ve deterministik olmayan sonlu durum makineleri. Bağlam-duyarsız gramerler. Pushdown özdevinir. Turing makineleri ve hesaplama teorisini giriş.
BİL 361 Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu Önkoşul: BİL 264 3 Kredi
Bilgisayar teknolojilerine giriş. Performans kıyaslaması. Çevirici (assembly) programlama dili. Bilgisayar aritmetiği. İşlemci gerçekleştirme. Borulama yöntemi. Önbellek ve sanal bellek. Giriş/Çıkış yapılanması ve arabirimlemesi. Çoklu işlemciler.
BİL 331 Algoritma Analizi Önkoşul: BİL 133 ve BİL 212 3 Kredi
Algoritmaların analiz ve tasarımı. O-notasyonu. Dinamik programlama. Backtracing ve Branch and Bound yöntemleri. Alt sınır teorisi. Sıralama ve arama algoritmalarının matematiksel karmaşıklığı. Grafik algoritmaları. NP-zor ve NP-tam problemleri. Temel NPC problemleri. Dizgi işleme algoritmalarının analizi. Paralel algoritmalara giriş.
BİL 395 Programlama Dilleri Önkoşul: BİL 211 3 Kredi
Programlama dilleri kavramları: veri tipleri, değerler, ifadeler, ve deyimler. Program yapısı. Yöntemler ve fonksiyonlar. Yapısal veri. Soyutlama ve sarma. Kalıt. Dinamik bağlayıcılık. Karşılaştırmalı fonksiyonel, yöntemsel ve nesnesel programlama dilleri paradigmaları.
BİL 448 İnternet Güvenlik Protokolleri Önkoşul: BİL 452 3 Kredi
BİL 481 Yazılım Mühendisliği Önkoşul: BİL 211 3 Kredi
Yazılım proje yönetimi: ölçütler, tahminler ve planlama. Yazılım gereksinim analizi teknikleri. Yazılım tasarım teknikleri. Yazılım uyarlama. Yazılım kalite güvencesi. Yazılım muayene ve bakımı. Case teknolojilerinin karşılaştırması.
BİL 372 Veritabanı Sistemleri Önkoşul: BİL 132 ve BİL 212 4 Kredi
Veritabanı kavramları. ER ve ERR ile veri modelleme. İlişkisel veri modeli. Kütük yapıları ve indisleme. SQL dili. Veritabanı tasarımı: fonksiyonel bağımlılık ve tablo normalizasyonu. Veritabanı sistemleri yönetimi. Veritabanı programlamaya giriş.
BİL 461 İşletim Sistemleri Önkoşul: BİL 214 ve BİL 361 3 Kredi
İşletim Sistemleri tasarım ilkeleri. Ek kullanıcılı sistemler. Komut yorumlayıcı. Semaforlar. Kilitlenmenin ortaya çıkartılması, kurtarılması, önlenmesi ve kaçınılması. Çok kullanıcılı işletim sistemleri. İşlemci yönetimi ve algoritmaları. Bellek yönetimi: bölümleme, sayfalama, kesimleme ve thrashing. Cihaz yönetimi: Kesinti bakıcısı.Cihaz sürücüleri ve denetleyicileri. İkincil bellek yönetimi. Kütük yönetimi. Veri ve program güvenliği ve koruması. Dağıtık sistem kavramları.
BİL 452 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları Önkoşul: END 213 3 Kredi
Temel kavramlar. Çok katlı mimari ve OSI modeli. Fiziksel katman protokolleri. Sinyaller, kodlama ve ayarlanma düzeni. Hata yakalama ve düzeltme. Veri bağı denetimi. Veri bağı protokolleri. LAN, ağ oluşturma ve ağ oluşturma araçları. Yönelticiler ve tıkanma. Üst OSI katmanları. TCP/IP protokolleri ve katmanları. Ipv6 protokol çifti.
BİL 495 Yenilikçi Bilgisayar Uygulamaları Önkoşul: BİL 481 1 Kredi
Öğrenciler yenilikçi bilgisayar uygulamaları, başarı hikayeleri, girişimcilik fırsatları, gelecekte beklenen eğilimler konularında alanında uzman konuk konuşmacılarca bilgilendirilecek ve motive edilecektir. Öğrencilerden bir sonraki dönem yapacakları bitirme projesini tanımlamaları ve ilk aşamalarını (ihtiyaç analizi, kullanılacak teknolojilerin seçimi, kullanılacak veri setleri, araçlar, malzemeler vb. temini, genel sistem mimarisi, vb.) tamamlaması hedeflenmektedir.
BİL 496 Bitirme Projesi Önkoşul: BİL 495 4 Kredi
Bu derste, öğrenciler bir araştırma projesini yürütürler. Bu proje kapsamında, bir bilgisayar mühendisliği probleminin çözümü için, literatür taraması, problem formülasyonu ve kapsamlı bir tasarım yapılır. Tasarımın sonucu, dönem sonunda, proje yöneticisine istenilen biçimde sunulur.

 

Seçmeli Dersler

Bilgisayar Mühendisliği lisans programı öğrencileri müfredatta belirtilen zorunlu dersler dışında aşağıdaki 3 kredilik seçmeli dersleri almak zorundadır.

- 5 Bölüm Seçmeli Ders: Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından BİL koduyla açılan 400 ve 500 düzeyindeki tüm 3 kredilik dersler bölüm seçmeli olarak sayılabilir. Bu derslerin dışında Bölüm Seçmeli Dersler listesinde yer alan derslerden en fazla 2 tanesi bölüm seçmeli ders olarak seçilebilir.

- 1 Bilim Seçmeli Ders: Bilim Seçmeli Dersler listesinde yer alan bir ders seçilmelidir.

- 1 Fakülte Seçmeli Ders: Fakülte Seçmeli Dersler listesinde yer alan bir ders seçilmelidir.

- 1 Üniversite Seçmeli Ders: Üniversite Seçmeli Dersler listesinde yer alan bir ders seçilmelidir.

 

Bölüm Seçmeli Dersler

 • BİL 362 Mikroişlemciler
 • ELE 371 Sinyaller ve Sistemler
 • ELE 422 CMOS VLSI Tasarımı
 • ELE 472 Bilişim Kuramı
 • ELE 519 Gömülü Sistemler
 • END 321 Rassal Modeller
 • END 395 Yöneylem Araştırmaları II
 • END 507 Sezgisel Arama Metotları

Bilim Seçmeli Dersler

 • BMM 102 Biyokimya
 • BMM 203 Tıbbi Biyoloji
 • ELE 231 Elektromanyetik Alan Teorisi
 • END 214 Olasılık ve İstatistik II
 • END 321 Rassal Modeller
 • KİM 101 Genel Kimya
 • MAK 201 Termodinamik
 • MAT 202 Diferansiyel Denklemler
 • MBN 201 Malzeme Bilimi I

Fakülte Seçmeli Dersler

 • BMM 202 Hücre ve Moleküler Biyoloji
 • ELE 201 Devre Analizi I
 • ELE 301 Kontrol Sistemleri I
 • ELE 371 Sinyaller ve Sistemler
 • END 214 Olasılık ve İstatistik II
 • END 294 Yöneylem Araştırması I
 • END 321 Rassal Modeller
 • END 507 Sezgisel Arama Metotları
 • MAK 104 Statik
 • MAK 201 Termodinamik
 • MBN 202 Malzeme Bilimi II

Üniversite Seçmeli Dersler

 • EÜT 105 Ürün Görselleştirme
 • EÜT 211 Ürün Tasarımında Ergonomi
 • GİT 103 Desen I
 • GİT 309 3D Modelleme
 • HUK 101 Hukuk Başlangıcı
 • HUK 102 Hukuk Teorisi
 • HUK 103 Medeni Hukuk I
 • HUK 105 Anayasa Hukuku I
 • HUK 113 Roma Hukuku I
 • HUK 116 Genel Kamu Hukuku
 • HUK 201 Borçlar Hukuku I
 • HUK 211 Uluslararası Hukuk
 • İÇT 109 Serbest Çizim Teknikleri
 • İÇT 112 Mekan Kültürü
 • İDE 101 İngiliz Edebiyatına Genel Bakış I
 • İDE 105 Kısa Hikaye
 • İDE 108 Klasik Mitoloji
 • İKT 213 Mikroekonomi Teorisi I
 • İKT 233 Makroekonomi Teorisi I
 • İKT 351 Ekonometri
 • İŞL 253 Genel Muhasebe
 • İŞL 361 Finansal Yönetim
 • MAK 101 Bilgisayar Destekli Teknik Resim
 • MİM 113 Mimarlık Kültürü, Tarih ve Kuramları I
 • SAT 205 Fotoğraf I
 • SUİ 101 Uygarlıklar Tarihi
 • SUİ 102 Siyasi Tarih
 • SUİ 105 Siyaset Bilimine Giriş
 • SUİ 108 Sosyolojiye Giriş
 • SUİ 114 Küresel Siyasete Giriş
 • SUİ 207 Siyaset Teorisi
 • SUİ 213 Türk Dış Politikası
 • TAR 113 Eskiçağ Tarihi ve Medeniyeti
 • TAR 131 Türk Tarihi I
 • TAR 223 İslam Tarihi ve Medeniyeti I
 • TAR 325 Amerika Tarihi
 • TDE 111 Osmanlı Türkçesi I
 • TDE 131 Edebiyata Giriş
 • TDE 132 Türk Dil Tarihi
 • TDE 143 Çağdaş Türk Edebiyatı I
 • TDE 384 Diksiyon
 • PSİ 100 Psikolojiye Giriş
 • PSİ 102 Psikolojide Genel Konular
 • PSİ 313 Örgütsel Davranış

 

Servis Dersleri

Ders Kodu Ders Adı Önkoşul Kredi AKTS
BİL 141 Bilgisayar Programlama I  - 4 Kredi 8 AKTS
Yapısal programlamaya giriş,Temel girdi-çıktı deyimleri, aritmetik ifadeler, değişkenler, temel akış kontrol deyimi (if),Yineleme(while döngüsü), eşitlik ve diğer ilişkisel oparatörler,Yineleme (for ve do-while döngüsü),Kütüphane fonksiyonu kullanma ve fonksiyon tanımlama,Fonksiyon tanımlama, basit özyineleme,Diziler,İşaretçiler,Kullanıcı tanımlı veri tipleri (struct, enum ve union),Dosya işlemleri (metin dosyası girdi-çıktı)
BİL 142 Bilgisayar Programlama II BİL 141 4 Kredi 8 AKTS
Nesne tabanlı programlamaya giriş, Nesne ve sınıf kavramları, Nesne ve sınıf tanımlama, Operatör overloading, Kalıtım, Çokbiçimlilik, Fonksiyon ve sınıf şablonları, Aykırı durum ele alma, Stream okuma/yazma