Mimarlık Lisans Üstü Programı

Yüksek Lisans

Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı’na her dönem başvuru yapılabilmektedir. Programın eğitim ve öğretim dili İngilizcedir. Mülakat, dersler ve tez İngilizce dilindedir. Başvuru için gerekli belgelerin listesine https://www.etu.edu.tr/tr/enstitu/fen-bilimleri-enstitusu/basvuru-bilgileri linkinden ulaşılabilir.

Öğrencilerin yüksek lisans programına kabulü sırasında uygulanan ölçütler:

  1. Lisans Diploması ve Kabul Kriterleri:

1.1 Lisans diplomasına* sahip olmaları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın sayısal puan türünden en az 65 almış olmaları gerekir.

1.2 Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavından (YDS) ya da Üniversitemizin yapmış olduğu İngilizce sınavından 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almış olmaları veya uluslararası geçerliliği olan TOEFL sınavından, YDS’de istenen puana eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir. Söz konusu sınavların sonuç belgelerini müracaatları sırasında teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru Koşulları:

Program

ALES

Dil

Lisans Not Ortalaması

Yüksek Lisans (Ücretli)

65

60

2,3

Yüksek Lisans (Burslu)

85

75

2,5

 

  1. 2. Başvuru için Ön Hazırlık:

Başvuru yapacak adayın, öncelikle TOBB ETÜ FBE Mimarlık Yüksek Lisans başvuru sayfasında açıklanmış öğrenci çalışma konuları/alanları ile ilgili kontenjan uygunluğuna dikkat etmesi ve çalışmak istedikleri alan ile ilgili ön hazırlık yaparak mülakata hazırlıklı ve donanımlı gelmesi gerekmektedir. 

  1. Mülakat

Programa öğrenci kabulünde, adaylar İngilizce dilinde gerçekleştirilen mülakat (sözlü sınav) değerlendirmesine alınır. Mülakat değerlendirmesi Mimarlık Bölüm Kurulu tarafından belirlenen jüri tarafından yapılır. Mülakat jürisi, Anabilim Dalı Başkanlığı’nca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararıyla onaylanan en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İşlemler, Anabilim Dalı Başkanlığı ve Fen Bilimleri Enstitü Müdürlüğü tarafından yürütülür.

  1. Değerlendirme

Programa başvuran ve mülakat değerlendirmesine alınan bir adayın programa kabul edilebilmesi için; toplam puanının 100 üzerinden en az 55 olması gerekir. Adayın başarı durumu toplam puanı ile belirlenir. Toplam puan; ALES puanının %25'i, 100 üzerinden hesaplanan lisans not ortalamasının %50'si (YÖK Dönüşüm Tablosu’na göre) ve Yabancı Dil Puanının (TOEFL uluslararası yabancı dil sınavı için Üniversitemizce uygulanan eşdeğer puanlar kullanılır) %25’i toplanarak hesaplanır. Toplam puanı 100 tam puan üzerinden 55 ve daha fazla olan adaylar, mülakat jürisi tarafından puan sıralamasına göre listelenir. Fen Bilimleri Enstitü Yönetim Kurulu, programdaki kontenjana ve adayların aldıkları toplam puanlara göre kabul edilen asıl ve yedek adayları belirleyerek karara bağlar. 

Burslu, kısmi burslu ve ücretli öğrenci kabulü TOBB ETÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Lisansüstü Burslu Öğrenci Yönergesi’nde belirlenen esaslara göre yapılır.

*Mimarlık Yüksek Lisans programına öncelikle şu öğrenciler başvurabilir:

1) Üniversitelerin Mimarlık Fakültesi bünyesindeki Mimarlık Bölümü mezunları,

2) Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki Şehir ve Bölge Planlama, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Bölümü mezunları,

3) Üniversitelerin Mühendislik Fakültesi bünyesindeki Mühendislik Bölümü mezunları.

Ayrıca, yukarıda belirtilen öncelikli dalların dışında, Mimarlık Yüksek Lisans programına intibak edebilecek disiplinlerden lisans derecesine sahip olanlara da program açıktır. Bu programa hangi lisans mezunlarının kabul edilebileceğine her yarıyıl başında mülakat jürisinin uygun görüşü, Anabilim Dalı Başkanı onayı ile karar verilir. 

Yüksek lisans derecesi alabilmek için gerekli olan toplam kredi sayısı ile alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersler

Programa kabul edilip başlayan öğrencinin, tezli yüksek lisans derecesini alabilmek için, bilimsel hazırlık için öngörülen dersler hariç, en az 7 bölüm dersi karşılığı olan en az 21 (yirmi bir) kredilik ders yükünü, bir seminer dersi vermesi ve hazırladığı yüksek lisans tezini başarıyla savunması gerekir.

Programı tamamlaması için gereken süre; ortalama 6 dönem olmakla birlikte, en çok 9 dönemdir. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tez danışmanın veya Mimarlık Anabilim Başkanı’nın uygun göreceği durumlarda öğrencinin alabileceği en çok iki ders, “lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla” Mimarlık Bölümü lisans derslerinden seçilebilir.

Mimarlık Yüksek Lisans programında yer alan lisansüstü dersler aşağıdaki listede gösterilmiştir. Bu derslerden hangilerinin hangi dönemde açılacağı, o dönemin başında Anabilim Dalı Kurulunun önerisi ve Fen Bilimleri Enstitü Kurulu Kararı ile belirlenir. Öğrenciler, belirlenen ders programında yer alan dersler arasından seçim yapabilecekleri gibi; üniversite içi veya diğer üniversitelerin ilgili anabilim dallarında açılan lisans ve lisansüstü dersleri de Mimarlık Anabilim Dalı’nın onayını alarak kredilerini tamamlayabilirler. Üniversite dışından alınabilecek ders sayısı Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenir. 

Yüksek Lisans programına kaydedilen öğrencilerin en az 21 kredilik ders alma zorunluğu vardır. Öğrenciler 21 kredilik ders yükünü (alacakları zorunlu ve seçmeli derslerle) yönetmelik ve yönergede belirtilen süre içinde tamamlamaları gerekmektedir. Bu derslerin yanı sıra Fen Bilimleri Enstitüsünün gerekli gördüğü zorunlu ve kredisiz olan FBE 600 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersinin de alınması gerekmektedir.

Bu programlardaki öğrenciler dersleri tamamladıktan sonra, Anabilim Dalı'nın önerisi ve Fen Bilimleri Enstitü Yönetim Kurulu'nun onaylayacağı danışmanın yönetiminde tezine başlar, seminer dersini başarıyla veren öğrenci yukarıda belirtilen sürede tezini hazırlar. Tez savunması için gerekli koşulları tamamlayan öğrenci, tez savunmasına çıkmaya hak kazanır ve başarıyla geçmesi durumunda öğrenciye "Mimarlık Yüksek Lisans" diploması verilir.

Yüksek Lisans programına başvuran öğrencilerin Bilimsel Hazırlık Programına alınıp alınmayacağı ve hangi derslerin zorunlu, hangi derslerin seçmeli olacağı tez danışmanı tarafından Mimarlık Anabilim Dalı onayı ile belirlenir.

Buradaki bilgilerle Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından duyurulan bilgiler arasındaki uyumsuzlukta Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından sağlanan bilgiler esas alınmalıdır. Bilgi için https://www.etu.edu.tr/tr/enstitu/fen-bilimleri-enstitusu/basvuru-bilgileri sayfasını ziyaret ediniz.

Yüksek lisans programında açılan dersler:

Tezli Yüksek Lisans programını tamamlama süresi ortalama 6 dönemdir. Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlamış, ancak tez çalışmasını 6 dönemde tamamlayamadığı için tez savunmasına çıkamayan öğrencilere en çok 3 dönem ek süre verilir. Öğrencinin programın bir dönemini geçerli bir mazeret ile dondurmak istemesi, tez danışmanının onayı ve Fen Bilimleri Enstitüsünün kararı ile olabilir. Bilimsel hazırlık programında geçen süre yüksek lisans programına eklenmez.

Tezli yüksek lisans programı ders listesi şunlardır:

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
MİM 501 Araştırma Yöntemleri ve Akademik Çalışma 3 Kredi ECTS: 9
Bu derste yüksek lisans öğrencilerine değişik nitelikteki araştırma yöntemleri, teknikleri ve akademik çalışma prensipleri hakkında beceri kazandırmak amaçlanır. Yapılacak çalışmaların öğrencilerin araştırmalarına ve yüksek lisans tezi hazırlamalarında yardımcı olması hedeflenmektedir.
MİM 502 Mimarlık Teorisi 3 Kredi ECTS: 9
Bu derste mimarlık teorisinin tarihsel süreç içerisinde geçirmiş olduğu çeşitli aşamalar incelenir ve çeşitli kuramsal çalışmalarının mimarlık pratiğine olan yansımaları irdelenecektir.
MİM 597 Seminer 0 Kredi ECTS: 8
Tez çalışmasının kavramsal ve programatik altyapısını oluşturmak üzere gereken araştırmayı kapsar. Öğrenciler, tez danışmanlarıyla birlikte belirlediği konuda seminer hazırlar.
FBE 600 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (TOBB ETÜ FBE tarafından sunulan zorunlu ders) 0 Kredi ECTS: 30
Bilimsel araştırmalarda kullanılan yöntem, teknikleri ayrıntılı bir şekilde ele alan ve açıklayan bir derstir.
MİM 599 Yüksek Lisans Tezi 0 Kredi ECTS: 60
Tez çalışmasını kapsar. Öğrenciler, tez danışmanlarıyla birlikte belirlediği konuda tezini hazırlar.

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
MİM 503 Mimari Tasarım Stüdyosu I 4 Kredi ECTS: 12
Mimarlık ve diğer disiplinlerin konu alanlarındaki kuramsal çalışmaların tasarım süreci ile olan ilişkisinin önemini ve gerekliliğini vurgulayan ders, öğrencinin bu altyapıya sahip olabilmesini, bilgiye ulaşıp, yorumlamasını sağlayabilmek amacıyla, mimari tasarım çalışmaları yapılarak ilerler. Bu kurguda diğer disiplinlerin (tarih, çevre, ekonomi, teknoloji, psikoloji vb.) kuramsal ve kavramsal yaklaşımlarının irdelenerek, tasarım çalışmalarına girdi olabilecek şekilde tasarlama bilgisine dönüştürülerek yorumlanması ve sunulması sağlanır.
MİM 504 Mimari Tasarım Stüdyosu II 4 Kredi ECTS: 12
Mimari Tasarım Stüdyosu I dersinin devamı olarak ilerleyen ders, tez hazırlık çalışmalarının temelleneceği kuramsal altyapının oluşturulmasını sağlamak amacıyla proje çalışmaları ile ilerler. Mimarlık dışındaki disiplinlerin (Mühendislik bilimleri, çevre, insan ve toplum bilimleri) kuramsal verilerinin tasarım bilgisine dönüştürülerek yorumlanması yapılır ve proje sonuçlarının teze girdi sağlaması sağlanır.
MİM 505 Mimari Peyzaj 3 Kredi ECTS: 9
Mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj arakesitindeki ilişkileri irdeleyen ders, binaların kentlerdeki rolünü –kentsel dokunun oluşumunda, evrimleşmesinde ve değişiminde kente ve kentsel mekana katkılarını– tartışmaktadır. Kentsel doku elemanı olarak binaların sürekliliği, tipolojileri ve morfolojik özelliklerinin incelemesini yaparken, kentsel dokunun tarihsel bir süreç içerisinde, fiziksel-sosyal, kamusal-özel düzlemlerde okunmasını sağlar.
MİM 506 Tasarım Kuramları 3 Kredi ECTS: 9
Geçmişten günümüze tasarım ürününün oluşturulmasında kullanılan çeşitli tasarım kuram ve yöntemleri incelenerek, temel terim ve kavramlar çeşitli ekollerin yaklaşımları beraberinde anlatılacaktır. Tasarım sürecinin irdelenmesi ile tasarımın kendine ait bir kuram oluşturma süreci tartışılacaktır.
MİM 507 Kültürel Çevrenin Değişimi 3 Kredi ECTS: 9
Ders geleneksel yerleşimlerdeki hızlı değişimi, kültürel değerlerin ve geleneklerin modernleşme süreciyle olan ilişkisini inceleyecek; tarihi yerleşimlerin rehabilitasyonunu analiz edecek; kültürel etkileşimlerin ve tarihi kentsel yerleşimlere ziyaretlerin bu alanlara etkisini değerlendirecek ve böylece gelecekte kentsel gelişimlerin planlanmasında kültürel faktörlerin katkılarını kolaylaştıracaktır.
MİM 508 Dijital Mimarlık ve Fabrikasyon 3 Kredi ECTS: 9
Bu derste öğrenciler, tasarım girdisi olarak bilgisayar destekli tasarım programlarını, ürün olarakta CAD/CAM araçlarını kullanarak oluşturacakları çeşitli tasarım objeleri ve/ veya yapı elemanları üreteceklerdir. Tasarladıkları bu yapı elemanlarını 1-1 ölçekte prototip oluşturarak deneyimleyeceklerdir.
MİM 509 Mimarlıkta Sanal Gerçeklik 3 Kredi ECTS: 9
Sanal dünya tasarımı ve sanal dünyada bina tasarımı konularını kapsayan bu derste öğrenciler, sanal 3 boyutlu dünyalarda işbirliği, etkileşim tasarımı, eğitim, sosyalleşme ve eğlenme konularını kapsayan tasarımlar yapacaklardır.
MİM 510 Sanal Ortamlarda İşbirlikli Tasarım 3 Kredi ECTS: 9
Bu ders öğrencilere eşzamanlı ve ayrı zamanlı işbirliği teknolojilerini tasarım amaçlı kullanmayı öğretmeyi hedefler. Dersi tamamlayan öğrenciler, yüz-yüze tasarım- uzaktan işbirlikli tasarım ve bu tasarımın sürecinin yönetimi konularında tecrübe kazanırlar.
MİM 511 Dijital Tasarım Atölyesi 3 Kredi ECTS: 9
Bu ders sayısal tasarım, parametrik tasarım, hesaplamalı tasarım gibi ileri teknolojilerin tasarım süreçlerinde kullanımı içeren, öğrencilerin belirleyecekleri konu ve bağlamda tasarımlar içerir.
MİM 512 Tasarım Davranışını Çalışmak 3 Kredi ECTS: 9
Bu ders öğrencilere tasarım süreçlerini ve algısal bir aktivite olarak tasarım davranışını araştırma ile ilgili çeşitli teknikleri ve metotları öğretir.
MİM 513 Mimarlıkta Tarih Yazımı 3 Kredi ECTS: 9
Mimarlık tarihinin bağımsız bir disiplin olarak ortaya çıkışından günümüze kadar olan sürecin aktarılmasıyla ilerleyen ders, alandaki temel metinlerin içerik ve araştırma yöntemlerinin analizlerini yapmaktadır. Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçtikleri temel metinlerin yakın okumalarının yapılarak, disiplinin sınır ve olanakları üzerine tartışılır.
MİM 514 Çağdaş Türk Mimarlığı 3 Kredi ECTS: 9
Çağdaş mimarlık yazıları ve kuramsal metinler aracılığıyla, eleştirel bir çerçevede dönemin değişen tasarım ve yapma biçimleri ile teknolojik gelişmelerinin Türk mimarisine yansımaları ve güncel mekan pratiklerinin değerlendirilmesi.
MİM 515 Şehir Tarihi 3 Kredi ECTS: 9
Geçmişte aynı bölgede yaşamış kültürlerin ekonomik, sosyal ve mimari özelliklerinin incelemesi için gereken yöntem, analiz ve metotların aktarılmasını sağlayan ders, kentlerin geçmişten günümüze geldiği noktayı anlamayı ve irdelemeyi sağlar.
MİM 516 Dünya Metropolleri ve Mimarlık 3 Kredi ECTS: 9
Birçok mimarlık anlayışının oluşmasında çoğu zaman aracılık etmiş olan ve yeni bina tipolojilerinin oluşumunda katkıda bulunmuş dünya metropolleri (Londra, New York, Amsterdam, Milano, Berlin, Chicago, Pekin vb.) çağdaş mimarlık dizinimize girmiş bina ve kentsel dokuları üzerinden incelenir.
MİM 517 Şehir Okumaları: İstanbul, Ankara 3 Kredi ECTS: 9
Ülkemizin gelişiminde ve geleceğinde önemli yere sahip iki kentimiz olan İstanbul ve Ankara’nın fiziksel ve tarihsel katmanlarının okunması yapılır. Her iki kentin de tarihsel gelişimlerini, günümüzde ulaştıkları formları ve kentsel gelişimleri göz önüne alınarak, geleceğe dönük bu kentlerin yeniden üretiminde bulundukları durumu çeşitli uzmanların seminerleri ve şehir gezileri ile destekleyerek inceleme ortama yaratır.
MİM 518 Antropoloji ve Yapılı Çevre 3 Kredi ECTS: 9
Antropolojik yaklaşımla mimari formların incelenmesini amaçlayan ders, iç mekan ve kamusal-özel sınırlarının, mimari biçim ve malzemenin ve mimari temsillerin önemi üzerinde duracaktır.
MİM 519 Politika ve Mimarlık 3 Kredi ECTS: 9
Politika, ideoloji, güç, erk, iktidar vb. terimler ve kavramların mimarlık alanı ile ilişkisinin temel okumalar aracılığıyla tartışılacağı ders, mekan üretiminde geçerli politikaların rolüne eleştirel bir bakış açısı getirmektedir.
MİM 520 Mimarlık Eleştirisi 3 Kredi ECTS: 9
Ders güncel mimarlık konuları ve metinleri üzerinden tartışmalarla yeni bilginin üretilmesi ve eleştirel bir bakış açısı oluşturmak üzere çalışmalar içerir.
MİM 521 Sürdürülebilirlik: Çevre, Politika ve İnsan Davranışları 3 Kredi ECTS: 9
Ders çevresel konularda ve sürdürülebilir kalkınma üzerinde derinlemesine bilgi edinilmesini; sürdürülebilir kalkınmanın tarihsel gelişimini inceleyerek insanların kolektif olarak çevre üzerindeki etkisini belirlenmesini ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin incelenmesini amaçlar.
MİM 522 Felsefe ve Kent                                                                    3 Kredi ECTS: 9
Bu yüksek lisans dersi, tek bir fikrin temel unsurlarını belirlemeyi amaçlamaktadır: “Mimarlar, Kentin vicdanıdır.” Ders, bu fikrin önemini, felsefi yayınlar üzerinden tarihsel bir perspektif kullanarak araştırmaktadır.
MİM 523 Mimarlık ve Medya                                                          3 Kredi ECTS: 9
Bu ders mimarlığın medyayla olan karmaşık, dinamik ve üretken ilişkisini; medyanın mimari pratik ve yapılı çevreyi deneyimleme üzerindeki etkisini temel okumalar aracılığıyla tartışır. 

 

Mezuniyet İçin Gereklilikler:

Tezli Yüksek Lisans Programı

Süreç Basamakları 

Mezuniyet Koşulu

Süre Kısıtı*

 

En az 21 kredi

(7 ders)**

 

En az 3.00 akademik ortalamayı sağlamak

En fazla 6 dönem (2 yıl)***

FBE 600 Bil. Araş. Tek. ve Yayın Etiği 

Dersten başarılı olmak (kredisiz)

Ders yılda bir kez açılır.

Tez Danışmanı ve Tez Konusu Önerme

Tez Danışmanı ve Tez Konusu Önerme Formu”nun zamanında Enstitüye iletilmesi

En geç 3. dönem sonunda iletilmelidir.

MİM 599 Tez Çalışması

Dersten başarılı olmak (kredisiz)

3. Dönemden itibaren mezun olana kadar her dönem alınmalıdır.

MİM 597 Seminer

Dersten başarılı olmak (kredisiz)

En erken 4., en geç 6. Dönem alınmalıdır.

Yayın yapılması ve “Yayın bilgileri formunun” enstitüye iletilmesi

En az 1 adet, öğrencinin tezinden üretilmiş ve TOBB ETÜ adresli (Önemli not: Bir yayın sadece bir öğrencinin mezuniyetinde kullanılabilir.):

  • Ulusal veya uluslararası kurultay/sempozyum/konferans bildirisinin (özet veya tam metni) sözlü sunum olarak kabul edilmiş ve bildiri yazarlarından en az birisinin ilgili bilimsel toplantıya kayıt yaptırmış olması,

veya

Ulakbim (TR Dizin)’de, DAAI, DOAJ, Avery Index, Art Index gibi alan indekslerinde taranan dergilerde kabul edilmiş veya yayınlanmış makale,

veya

  • SCI (Core ya da Expanded) veya AHCI (Art & Humanities Citation Index) tarafından taranan dergi makalesinin kabul edilmiş veya yayınlanmış olması gerekir.

Tez yazımı ve orijinallik raporu

Tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazılarak, “Orijinallik Raporu” ile birlikte danışmanı vasıtasıyla Enstitüye sunulur.

Tez jürisinin oluşturulması

Biri tez danışmanı ve biri Üniversite içindeki bir anabilim dalından ve diğeri ise başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere en az üç (veya beş kişiden) oluşur. “Tez Sınav Jürisi Atama Formu”, Anabilim Dalı Başkanlığı’nca Enstitü Yönetim Kurulu’na sunulur.

Tez Sınavı (Savunma)

Tezin jüriye tesliminden itibaren en geç bir ay içinde tez savunması yapılır. Sonuç kararını, anabilim dalı başkanı, tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitü’ye tutanakla bildirir. 3 aylık uzatmalar 9 dönemlik azami süreyi aşamaz.

Mezuniyet Bilgi Formu

Mezuniyet Bilgi Formu” Anabilim Dalı Başkanı tarafından doldurulur. Öğrencinin not döküm çıktısı Anabilim Dalı sekreteri tarafından renkli bir kalemle işaretlenerek kontrol edilerek ve paraflanarak forma eklendikten sonra Fen Bilimleri Enstitüsü’ne gönderilir.

 

* Süre kısıt bilgilerinin ayrıntıları Yüksek Lisans Akademik Takvimi’nden takip edilebilir.

**Gerekli kredi sayısı tamamlanana kadar her dönem (kredili veya kredisiz) en az 1 ders alınmalıdır. Bir dönemde en fazla 12 kredi alınabilir. Derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, mimarlık lisans derslerinden seçilebilir. Varsa tez danışmanı, Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

*** Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlamış, ancak tez çalışmasını 6 dönemde (2 yılda) tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyenler için 3 dönem (1 yıl) ek süre verilebilir.

  

Burs İmkanları ve Şartları:

Üniversite Senatosu ve Fen Bilimleri Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenen kontenjan kadar tam burs, araştırma bursu ve %50 burs imkânları bulunmaktadır. Kullanımda olmayan burslara başvuru için yeni başvuru sırasında veya kayıtlı öğrenciler içinden başvurular, Anabilim Dalı Başkanlığı’nca onaylanmış program öğretim üyelerinden oluşan bir kurul tarafından ayrıca değerlendirmeye alınır.

Tam burslu öğrencilerden bölüm işlerine tam zamanlı katkı beklenirken, araştırma burslu ve %50 burslu öğrencilerden bölüm işlerine yarı zamanlı ya da kısmi katkı vermeleri beklenmektedir. Ayrıca, TOBB ETÜ mezunlarına TOBB ETÜ Mezunlar Derneği’ne kaydolma koşuluyla %25 indirim yapılmaktadır.