Mimarlık Lisans Üstü Programı

Yüksek Lisans
  • FBE 600 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği  (Kredisiz - Zorunlu)

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
MİM 501 Araştırma Yöntemleri ve Akademik Çalışma 3 Kredi ECTS: 6
Bu derste yüksek lisans öğrencilerine değişik nitelikteki araştırma yöntemleri, teknikleri ve akademik çalışma prensipleri hakkında beceri kazandırmak amaçlanır. Yapılacak çalışmaların öğrencilerin araştırmalarına ve yüksek lisans tezi hazırlamalarında yardımcı olması hedeflenmektedir.
MİM 502 Mimarlık Teorisi 3 Kredi ECTS: 6
Bu derste mimarlık teorisinin tarihsel süreç içerisinde geçirmiş olduğu çeşitli aşamalar incelenir ve çeşitli kuramsal çalışmalarının mimarlık pratiğine olan yansımaları irdelenecektir.
MİM 599 Seminer 0 Kredi ECTS: 10
Tez çalışmasının kavramsal ve programatik altyapısını oluşturmak üzere gereken araştırmayı kapsar. Öğrenciler, tez danışmanlarıyla birlikte belirlediği konuda seminer hazırlar.

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
MİM 503 Mimari Tasarım Stüdyosu I 3 Kredi ECTS: 12
Mimarlık ve diğer disiplinlerin konu alanlarındaki kuramsal çalışmaların tasarım süreci ile olan ilişkisinin önemini ve gerekliliğini vurgulayan ders, öğrencinin bu altyapıya sahip olabilmesini, bilgiye ulaşıp, yorumlamasını sağlayabilmek amacıyla, mimari tasarım çalışmaları yapılarak ilerler. Bu kurguda diğer disiplinlerin (tarih, çevre, ekonomi, teknoloji, psikoloji vb.) kuramsal ve kavramsal yaklaşımlarının irdelenerek, tasarım çalışmalarına girdi olabilecek şekilde tasarlama bilgisine dönüştürülerek yorumlanması ve sunulması sağlanır.
MİM 504 Mimari Tasarım Stüdyosu II 3 Kredi ECTS: 12
Mimari Tasarım Stüdyosu I dersinin devamı olarak ilerleyen ders, tez hazırlık çalışmalarının temelleneceği kuramsal altyapının oluşturulmasını sağlamak amacıyla proje çalışmaları ile ilerler. Mimarlık dışındaki disiplinlerin (Mühendislik bilimleri, çevre, insan ve toplum bilimleri) kuramsal verilerinin tasarım bilgisine dönüştürülerek yorumlanması yapılır ve proje sonuçlarının teze girdi sağlaması sağlanır.
MİM 505 Mimari Peyzaj 3 Kredi ECTS: 6
Mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj arakesitindeki ilişkileri irdeleyen ders, binaların kentlerdeki rolünü –kentsel dokunun oluşumunda, evrimleşmesinde ve değişiminde kente ve kentsel mekana katkılarını– tartışmaktadır. Kentsel doku elemanı olarak binaların sürekliliği, tipolojileri ve morfolojik özelliklerinin incelemesini yaparken, kentsel dokunun tarihsel bir süreç içerisinde, fiziksel-sosyal, kamusal-özel düzlemlerde okunmasını sağlar.
MİM 506 Tasarım Kuramları 3 Kredi ECTS: 6
Geçmişten günümüze tasarım ürününün oluşturulmasında kullanılan çeşitli tasarım kuram ve yöntemleri incelenerek, temel terim ve kavramlar çeşitli ekollerin yaklaşımları beraberinde anlatılacaktır. Tasarım sürecinin irdelenmesi ile tasarımın kendine ait bir kuram oluşturma süreci tartışılacaktır.
MİM 507 Kültürel Çevrenin Değişimi 3 Kredi ECTS: 6
Ders geleneksel yerleşimlerdeki hızlı değişimi, kültürel değerlerin ve geleneklerin modernleşme süreciyle olan ilişkisini inceleyecek; tarihi yerleşimlerin rehabilitasyonunu analiz edecek; kültürel etkileşimlerin ve tarihi kentsel yerleşimlere ziyaretlerin bu alanlara etkisini değerlendirecek ve böylece gelecekte kentsel gelişimlerin planlanmasında kültürel faktörlerin katkılarını kolaylaştıracaktır.
MİM 508 Dijital Mimarlık ve Fabrikasyon 3 Kredi ECTS: 6
Bu derste öğrenciler, tasarım girdisi olarak bilgisayar destekli tasarım programlarını, ürün olarakta CAD/CAM araçlarını kullanarak oluşturacakları çeşitli tasarım objeleri ve/ veya yapı elemanları üreteceklerdir. Tasarladıkları bu yapı elemanlarını 1-1 ölçekte prototip oluşturarak deneyimleyeceklerdir.
MİM 509 Mimarlıkta Sanal Gerçeklik 3 Kredi ECTS: 6
Sanal dünya tasarımı ve sanal dünyada bina tasarımı konularını kapsayan bu derste öğrenciler, sanal 3 boyutlu dünyalarda işbirliği, etkileşim tasarımı, eğitim, sosyalleşme ve eğlenme konularını kapsayan tasarımlar yapacaklardır.
MİM 510 Sanal Ortamlarda İşbirlikli Tasarım 3 Kredi ECTS: 6
Bu ders öğrencilere eşzamanlı ve ayrı zamanlı işbirliği teknolojilerini tasarım amaçlı kullanmayı öğretmeyi hedefler. Dersi tamamlayan öğrenciler, yüz-yüze tasarım- uzaktan işbirlikli tasarım ve bu tasarımın sürecinin yönetimi konularında tecrübe kazanırlar.
MİM 511 Dijital Tasarım Atölyesi 3 Kredi ECTS: 6
Bu ders sayısal tasarım, parametrik tasarım, hesaplamalı tasarım gibi ileri teknolojilerin tasarım süreçlerinde kullanımı içeren, öğrencilerin belirleyecekleri konu ve bağlamda tasarımlar içerir.
MİM 512 Tasarım Davranışını Çalışmak 3 Kredi ECTS: 6
Bu ders öğrencilere tasarım süreçlerini ve algısal bir aktivite olarak tasarım davranışını araştırma ile ilgili çeşitli teknikleri ve metotları öğretir.
MİM 513 Mimarlıkta Tarih Yazımı 3 Kredi ECTS: 6
Mimarlık tarihinin bağımsız bir disiplin olarak ortaya çıkışından günümüze kadar olan sürecin aktarılmasıyla ilerleyen ders, alandaki temel metinlerin içerik ve araştırma yöntemlerinin analizlerini yapmaktadır. Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçtikleri temel metinlerin yakın okumalarının yapılarak, disiplinin sınır ve olanakları üzerine tartışılır.
MİM 514 Çağdaş Türk Mimarlığı 3 Kredi ECTS: 6
Çağdaş mimarlık yazıları ve kuramsal metinler aracılığıyla, eleştirel bir çerçevede dönemin değişen tasarım ve yapma biçimleri ile teknolojik gelişmelerinin Türk mimarisine yansımaları ve güncel mekan pratiklerinin değerlendirilmesi.
MİM 515 Şehir Tarihi 3 Kredi ECTS: 6
Geçmişte aynı bölgede yaşamış kültürlerin ekonomik, sosyal ve mimari özelliklerinin incelemesi için gereken yöntem, analiz ve metotların aktarılmasını sağlayan ders, kentlerin geçmişten günümüze geldiği noktayı anlamayı ve irdelemeyi sağlar.
MİM 516 Dünya Metropolleri ve Mimarlık 3 Kredi ECTS: 6
Birçok mimarlık anlayışının oluşmasında çoğu zaman aracılık etmiş olan ve yeni bina tipolojilerinin oluşumunda katkıda bulunmuş dünya metropolleri (Londra, New York, Amsterdam, Milano, Berlin, Chicago, Pekin vb.) çağdaş mimarlık dizinimize girmiş bina ve kentsel dokuları üzerinden incelenir.
MİM 517 Şehir Okumaları: İstanbul, Ankara 3 Kredi ECTS: 6
Ülkemizin gelişiminde ve geleceğinde önemli yere sahip iki kentimiz olan İstanbul ve Ankara’nın fiziksel ve tarihsel katmanlarının okunması yapılır. Her iki kentin de tarihsel gelişimlerini, günümüzde ulaştıkları formları ve kentsel gelişimleri göz önüne alınarak, geleceğe dönük bu kentlerin yeniden üretiminde bulundukları durumu çeşitli uzmanların seminerleri ve şehir gezileri ile destekleyerek inceleme ortama yaratır.
MİM 518 Antropoloji ve Yapılı Çevre 3 Kredi ECTS: 6
Antropolojik yaklaşımla mimari formların incelenmesini amaçlayan ders, iç mekan ve kamusal-özel sınırlarının, mimari biçim ve malzemenin ve mimari temsillerin önemi üzerinde duracaktır.
MİM 519 Politika ve Mimarlık 3 Kredi ECTS: 6
Politika, ideoloji, güç, erk, iktidar vb. terimler ve kavramların mimarlık alanı ile ilişkisinin temel okumalar aracılığıyla tartışılacağı ders, mekan üretiminde geçerli politikaların rolüne eleştirel bir bakış açısı getirmektedir.
MİM 520 Mimarlık Eleştirisi 3 Kredi ECTS: 6
Ders güncel mimarlık konuları ve metinleri üzerinden tartışmalarla yeni bilginin üretilmesi ve eleştirel bir bakış açısı oluşturmak üzere çalışmalar içerir.
MİM 521 Sürdürülebilirlik: Çevre, Politika ve İnsan Davranışları 3 Kredi ECTS: 6
Ders çevresel konularda ve sürdürülebilir kalkınma üzerinde derinlemesine bilgi edinilmesini; sürdürülebilir kalkınmanın tarihsel gelişimini inceleyerek insanların kolektif olarak çevre üzerindeki etkisini belirlenmesini ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin incelenmesini amaçlar.
MİM 522 Felsefe ve Kent                                                                    3 Kredi ECTS: 6
Bu yüksek lisans dersi, tek bir fikrin temel unsurlarını belirlemeyi amaçlamaktadır: “Mimarlar, Kentin vicdanıdır.” Ders, bu fikrin önemini, felsefi yayınlar üzerinden tarihsel bir perspektif kullanarak araştırmaktadır.
MİM 523 Mimarlık ve Medya                                                          3 Kredi ECTS: 6
Bu ders mimarlığın medyayla olan karmaşık, dinamik ve üretken ilişkisini; medyanın mimari pratik ve yapılı çevreyi deneyimleme üzerindeki etkisini temel okumalar aracılığıyla tartışır.