Bölüm Hakkında

Dekanımızın Mesajı

Sevgili Gençler,

Mimarlık ve Tasarım Fakültemiz, bugünün yanı sıra geleceğin akademik ve kültürel ortamlarından biri olmayı amaçlar. Bu çerçevede, mimarlık ve tasarım öğrenimini değişen koşullara göre yeniden tanımlayarak, sürekli yenileşimci öğrenim modelleri kurarak; yeni nesil, liderlik ve rekabet gücü yüksek mimarların, tasarımcıların ve akademisyenlerin yetişmesine olanak sağlayarak kendine sıra dışı bir pozisyon tanımlar, kendine sıra dışı bir ortam kurar.

Kuşkusuz, sıradan olmakla sıra dışı olmak arasındaki önemli fark sıra dışı ekinin içeriğinde belirginleşir. Dolayısıyla fakültemizi sıradan örneklerden ayıran ve öğrenim içeriklerini güçlendiren ilkeleri vardır. Mimarlık ve tasarımı sadece bir meslek olarak değil bir iş yapma, işimizi iyi yapma yöntemi olarak benimseriz. Her gün kendimizi, yaşamımızı, çalışmalarımızı ve sosyal, fiziksel çevremizi yeniden kurgularız. Tüm ilişkilerimizi bu bilinçle yeniden düzenleriz. Bu nedenlerle okulumuzda, öğrenim süreçlerinden başlayarak mesleki kimlik ve kariyerinizi de oluşturmaya önem veriyoruz.

Mimarlık ve tasarım daha iyi, daha yaşanılır bir dünyayı hedefleyen bilinci geliştirmenin aracıdır; bir yaşam biçimi ve kültürüdür. Biz, mimarlar ve tasarımcılar, meslek entelektüelleri olarak öncelikle toplumun hizmetinde olmayı ve toplum için değer yaratmayı önemsiyoruz. Sizler de tasarımcı kimliğinizi ve tasarım mükemmelliğini temel değerlerimiz ve meslek etiğimiz ile ilişkilendirmeye özen göstermelisiniz. Okulumuzun bu konuda sizlerden gelecek yenilikçi, yaratıcı önerilerle daha iyiye ulaşacağına inanıyoruz.

Mimarlık ve tasarımın öğrenme ortamı yerleşkemizle, yapılarımızla ve öğrenim programımızla sınırlı değil: Ortamımız, evrensel düzeyde çeşitli tasarım mekânları ve pratikleriyle kurduğumuz ilişkiler ve etkileşim içinde her an değişmekte, gelişmektedir. Bu bağlamda sizlere, diğer öğrenme programlarıyla ve mesleki pratiklerle ilişkileri keşfetmede fırsatlar sunulmaktadır. Öğrenim yaşamınız çoklu akademik ve mesleki pratikleri öğrenme ve uygulamakta bir entegrasyon süreci tanımlar. Bu süreçte okuldan işe geçişiniz hızlanırken; yaparak öğrenme, artan sorumluluk düzeylerini üstlenme, bilgi ve becerilerinizi iş ortamında değerlendirme olanağınız da artmaktadır. 

Bugünün ve gelecek yüzyılın akademik ve kültürel ortamını ortak amaçlarımız çerçevesinde birlikte gerçekleştirmek üzere aramıza hoş geldiniz… Sıra dışı bir okuldan mezun olmanın haklı gururunu doya doya yaşayacağınız ve yaşatacağınız günlere erişmeniz dileğiyle.

 Prof. Dr. Tayyibe Nur Çağlar

 

 

Bölüm Başkanımızın Mesajı

 

TOBB ETÜ Mimarlık Bölümü olarak 2012 yılından günümüze stüdyolarımızda ve derslerimizde yaptığımız tüm çalışmaları ve bizlere enerji veren sosyal ortamımızı bu dijital galeri aracılığıyla sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu dijital galeride, Mimarlık Bölümümüzün 2012 yılından beri sürdürdüğü özgün eğitim programını oluşturan Mimari Tasarım, Yapı Teknolojileri, Mimarlık Kültürü, Tarih ve Kuramları ve Anlatım Sunum Teknikleri ders modüllerine ait farklı sınıf ve stüdyolarda yapılmış çalışmalar bulunmaktadır.

TOBB ETÜ Mimarlık Bölümü bünyesinde bir adet bitirme ve altı adet de ara dönem olmak üzere toplam yedi adet Mimari Tasarım Stüdyosu bulunmaktadır. Dikey stüdyo sisteminde işleyen bu stüdyolar farklı ölçek, konu ve yerlerde, mimari tasarıma yönelik farklı düşünce ve yaklaşım biçimleri ile dönemlik çalışmalar yapar. Stüdyolarımızın mimari problemlerin çözümüne yönelik temel ve ortak yaklaşımı; gelişen ve değişen mimarlık düşüncelerine paralel olarak kamusallığın yeniden tanımlanması, yaşanabilir kentler için mimarlığın mekânı üretme koşullarının kentlilerin yararına gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi, kentlilerin gündelik hayatlarını zenginleştirecek mekânsal kurguların aranması, daha çevreci ve yaşam kalitesi yüksek özgün mekanların/ortamların elde edilmesidir. Stüdyolarda yapılan her bir çalışmada tasarımcılar güncel mimarlığın kamusal, sosyal, yenilikçi yönlerinde üretimler yapmayı, mekanın tasarımında güncel mimarlık kuramları ile ilişkilenen kavramsal yaklaşımları ortaya koymayı denerken, tüm bunları üç boyutlu görsel ifade ve maketler aracılığıyla sunmanın teknolojik gerekliliklerini de arar. Mimarlık Bölümü’müz bünyesinde yer alan dijital üretim laboratuvarı ve görselleştirme stüdyoları da, tasarımların güncel sunum teknikleri ile ilişkili hale getirilmesinde mekânsal ve teknolojik olanaklar sağlamaktadır.

Mimari Tasarım Stüdyolarımızın birçoğu dönem içinde yaptıkları kente ve mimarlığa yönelik çalışmaları dönem sonunda uluslararası bir yarışma ile sonuçlandırırlar. Öğrenci yarışmaları küresel mimarlık ortamında var olan veya gelişen tasarıma, yapıma, kurama ve sunuma yönelik yaklaşımların öğrencilerimiz tarafından kavranmalarına olanak tanımaktadır. Ayrıca, bu yarışma ortamları öğrencilerin güncel mimarlığın ürettiği verilerden beslenebilmelerini, özgün bir mimari tasarım fikrini üretebilmelerini ve bu fikre ait kavramsal ve düşünsel ve teknik içeriği sunabilmelerini sağlamaktadır. Bu sayede, öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet koşullarını öğrenmekte, tasarımları için gerekli düşünsel ve teknolojik donanımları edinerek bilgi ve deneyimlerini arttırmaktadır. 2012 yılından günümüze toplam 44 öğrencimiz ulusal ve uluslararası yarışmalardan 25 adet ödül almıştır. Bu yarışmalara katılan tüm projeler, dijital galerimizde, “Mimari Tasarım Stüdyoları” altında yer alan çalışmalarda sunulmaktadır.

Dört asal ders modülümüzden biri olan Yapı Teknolojileri stüdyolarındaki ders içeriklerine ait çalışmalara da bu dijital galeri de yer verdik. Yapı derslerimiz mimarlık eğitim ve pratiklerinin değişen ve dönüşen gündemine paralel olarak sürekli yenilenmektedir. Bölümümüz yapı derslerini, mimarlık düşüncesinin üretilmesinde ve bu düşüncenin somut hale getirilmesinde kullanılacak uygun yöntem ve araçlar olarak değerlendirmektedir. Bir yapının ortaya çıkabilmesi için bağlamın, gerekliliklerin, malzemenin ve uygun yapım yönteminin keşfedilmesi gerekmektedir. Yapı Teknolojileri stüdyolarında, tekrar eden yapısal bilgi yerine deneysel üretimlerin sonuçlarını tartışmayı, yaparak öğrenmenin heyecan verici ortamından yararlanarak dinamik bir üretim ortamı içinde olmayı benimsemekteyiz. Mekânı üretmenin yenilikçi, düşünsel ve yapısal karşılıklarını bulmanın yolunun var olan bilgi, kavram ve üretim yöntemlerinin ötesine geçme çabası içinde yapılacak deneylere bağlı olduğunu, bunu da ders içerik ve yöntemlerinin farklılaşması ile mümkün olduğunu düşünüyoruz. Yeniliğin bir taraftan tüm öğrencilerin öğrenmeye, heyecan ve hırsla üretmeye çabaladığı ortamlara bağlı olduğunun, öte taraftan stüdyo yürütücülerinin stüdyoları veya dersleri yenilikçi üretimler yapılmasına olanak tanıyacak içerikler tanımlamaları ile ancak mümkün olacağının farkındayız. Bu farkındalık ile hareket ediyor ve çalışmalarımızı ilerletiyoruz. Bu nedenle, TOBB ETÜ Mimarlık Bölümü öğrencilerimizin ve bizlerin öğrenmek ve bir şeyleri birbirimiz ile paylaşmak için heyecan duyduğu, tutku ile çalışılan ve hepimizin kendini geliştirme çabası içinde olduğu tam anlamıyla bir mimari üretim merkezi durumundadır. Üniversitemizin ve Mimarlık Bölümümüzün, özgün eğitim modeline bağlı olarak geliştirilen ders içerikleri ve sonuçları, heyecanlarımızın, tutkularımızın ve denemelerimizin sonuçları olarak dijital galeride yer almaktadır. 

Bölümümüzün Mimarlık Kültürü, Tarih ve Kuramları modülü, TOBB ETÜ Mimarlık Bölümünün yenilikçi eğitim modelinin ayrılmaz bir parçasıdır. Modül, mimari tasarımın ekonomik-toplumsal koşullar, yapı teknolojisi, form, malzeme, vb. gibi tüm unsurlarının beraber düşünülmesi ve birbirini desteklemesi gerekliliği üzerine geliştirilmiştir. Öğrencilerimizin mimarlığa dair kuramsal bir altyapı kazanmaları, kendi özgün, yaratıcı ve eleştirel duruşlarını oluşturacak farkındalığı geliştirmeleri; dolayısıyla, mimarlıktaki geçişleri, eşikleri, bağlantıları, ortaklıkları, farklılıkları ve karşıtlıkları keşfederken, tasarımlarını kuram ve uygulama ile bir bütün olarak inşa edebilecek donanıma sahip olmaları hedeflenmektedir. Dijital galeride yer alan tüm çalışmalar, öğrencilere Mimarlık Kültürü, Tarih ve Kuramları modülünde kazandırılmak istenen kavramsal alt yapının ürünleridir.

Bugün içinde olduğumuz toplumsal, kültürel, sosyal, politik, fiziksel ve kuramsal tüm koşullar dünya görüşlerimizi temelden sorgulamayı gerektiriyor. TOBB ETÜ Mimarlık Bölümü olarak küresel salgın öncesinden başlayarak geliştirmeye çalıştığımız özgün mimarlık eğitimi modelimiz, disiplinler arası çalışma kültürümüz farklılıkların doğmasına, denemeler yapılabilmesine olanak tanıyan özgür okul ortamımız ve teknoloji ile kurduğumuz sıkı ilişkiler bölümümüzdeki öğretim elemanlarının akademik ve mesleki alanlarda gelişmesini sağlarken öğrencilerimizin de mimari eğitim programından en yüksek performans ve verimle yararlanmasını sağlamaktadır.

Hem bizler hem de öğrencilerimiz düşünsel ve mekânsal sınırların, kentlerin var olan mekânsal düzenlerinin ve mekanın üretim koşullarının değişmek ve dönüşmek durumunda olduğunu düşünüyoruz. Mimarlığın mekanı üretme koşullarının daha kamusal, sosyal, çevreci ve eşitlikçi yaklaşımlarla dolduğunda her şeyin daha anlamlı ve daha yaşanabilir olacağına yürekten inanıyoruz. Bu inancımızın sonuçları olan üretimlerimizi; heyecanla, tutkuyla ve özveri ile son 2 yılda (6 dönemde) bölümümüzde, Tasarım ve Yapı stüdyolarında, kuram derslerinde yapılan tüm çalışmaları, mezunlarımıza ve mimarlık ortamını oluşturan tüm paydaşlara sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Doç. Dr. Murat Sönmez