Modüler Eğitim

Tasarım Stüdyoları

TOBB ETÜ Mimarlık Bölümü bünyesinde bir adet bitirme ve altı adet de ara dönem olmak üzere toplam yedi adet Mimari Tasarım Stüdyosu bulunmaktadır. Dikey stüdyo sisteminde işleyen bu stüdyolar farklı ölçek, konu ve yerlerde, mimari tasarıma yönelik farklı düşünce ve yaklaşım biçimleri ile dönemlik çalışmalar yapar. Stüdyolarımızın mimari problemlerin çözümüne yönelik temel ve ortak yaklaşımı; gelişen ve değişen mimarlık düşüncelerine paralel olarak kamusallığın yeniden tanımlanması, yaşanabilir kentler için mimarlığın mekânı üretme koşullarının kentlilerin yararına gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi, kentlilerin gündelik hayatlarını zenginleştirecek mekânsal kurguların aranması, daha çevreci ve yaşam kalitesi yüksek özgün mekanların/ortamların elde edilmesidir. Stüdyolarda yapılan her bir çalışmada tasarımcılar güncel mimarlığın kamusal, sosyal, yenilikçi yönlerinde üretimler yapmayı, mekanın tasarımında güncel mimarlık kuramları ile ilişkilenen kavramsal yaklaşımları ortaya koymayı denerken, tüm bunları üç boyutlu görsel ifade ve maketler aracılığıyla sunmanın teknolojik gerekliliklerini de arar. Mimarlık Bölümü’müz bünyesinde yer alan dijital üretim laboratuvarı ve görselleştirme stüdyoları da, tasarımların güncel sunum teknikleri ile ilişkili hale getirilmesinde mekânsal ve teknolojik olanaklar sağlamaktadır.

Temel TasarımStüdyo 1 | Stüdyo 2 | Stüdyo 3 | Stüdyo 4 | Stüdyo 5Diploma Stüdyosu

 

Yapı Teknolojileri

TOBB ETÜ Mimarlık Bölümü Yapı Teknolojileri ders modülü bir tasarıma ait düşüncenin somut hale gelmesinde temel unsurlar olan bağlam, malzeme, gereklilikler, yapım yöntemlere odaklanarak bir yapının üretilmesine ait tüm içerikleri öğrencinin kavramasını sağlar. Bir yapının varlığa gelmesinde düşüncenin üretilmesi de dahil olmak üzere tüm yapı elemanları, taşıyıcı sistemler, yapı kabuğu, iç mekana yönelik yapısal parçalar, çevresel ve ekolojik etkenler, yapı fiziği, malzeme ve yapım yönetimi gibi unsurlar analiz edilir. Yapı modülü dersleri mekanı üretmenin yenilikçi düşünsel ve yapısal karşılıklarını bulmanın ve var olan bilgi, kavram ve üretim yöntemlerinin ötesine geçme çabasının sonucunda içerikleri oluşturulmuş özgün dersler üzerinden ilerletilir. 

Bölümümüzün dört asal modülünde biri olan yapı modülü diğer modüllerin ders içerikleri ile ilişkiyi sürekli kurarak öğrencilerin güncel yapı teknolojilerine hâkim hale gelmelerini sağlamaktadır. Ayrıca özgün tasarımların ancak özgün yapım yöntemleri ve teknikleri ile ilişkili olabileceği gerçekliği bağlamında öğrencilerin yaptıkları tasarımlara özgü yaratıcı konstrüksiyon fikirleri geliştirmelerini ve bunların uygulanabilirliğine yönelik yapım bilgisi kazanmalarını sağlar.

 mim107 |  mim108 |  mim207 |  mim307 |  mim308

 

Mimarlık Kültürü, Tarih ve Kuramları

Mimarlık Kültürü, Tarih ve Kuramları modülü, TOBB ETÜ Mimarlık Bölümünün yenilikçi eğitim modelinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bölümün müfredatını oluşturan diğer üç modül ile bütünleşmiş ve iç içe geçmiş bir mimarlık eğitim modelinin asal bileşenidir. Modül, mimari tasarımın tüm unsurlarının (ekonomik-toplumsal koşullar, yapı teknolojisi, form, malzeme, vb.) beraber düşünülmesi ve birbirini desteklemesi gerekliliği üzerine geliştirilmiştir.

Mimarlık felsefesinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası mimarlık tarihi, mimarlıkta güncel yaklaşım ve tartışmalar, insan-çevre/eylem-mekân ilişkileri, kentsel tasarım ve koruma kuramları üzerine kurgulanmış derslerden oluşmaktadır. Bu derslerde mimarlık ve mimarlık tarihi yazımındaki temel eleştiriler ve güncel yaklaşımlar disiplinler arası bir çerçevede sunulmaktadır. Mimarlık Kültürü, Tarih ve Kuramları modülünde sunulan dersler aracılığıyla öğrencilerin, tarih öncesi dönemlerden başlayarak mimarlığın temelini, gelişimini ve bu süreçte etkili olan çoklu parametreleri kavrayabilmeleri, bağlamlar (dönem, coğrafya, kültür, teknoloji vb.) arasında ilişki kurabilmeleri ve bunların tasarıma olan etkilerini anlamlandırabilmeleri beklenmektedir.

Öğrencilerin mimarlığa dair kuramsal bir altyapı ve analitik düşünme yeteneği kazanmaları, kendi özgün, yaratıcı ve eleştirel duruşlarını oluşturacak farkındalığı geliştirmeleri; dolayısıyla, mimarlıktaki geçişleri, eşikleri, bağlantıları, ortaklıkları, farklılıkları ve karşıtlıkları keşfederken, tasarımlarını kuram ve uygulama ile bir bütün olarak inşa edebilecek donanıma sahip olmaları hedeflenmektedir.

 mim113 -  mim114 |  mim213mim214mim313mim403mim404

 

Mimari Tasarım, Sunum ve Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Modül kapsamında;

- Görsel iletişim tekniklerinin yalnızca bir temsil aracı olarak değil aynı zamanda bir düşünme aracı olarak kullanılmasına yönelik çalışmaların yapılması ve bu çalışmaların mimari tasarım sürecindeki güçlü rolünün anlaşılması,

- Tasarımcının düşüncesini serbest çizim teknikleri ve grafik anlatımlar ile ifade edebilmesi için gerekli olan araçların ve yöntemlerin öğrenilmesi ve kullanılması,

- Bilgisayar destekli tasarım ve sunum araçlarının etkin kullanılmasına yönelik çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.

mim205mim206mim330