Araştırma Konuları

Girişimcilik

Girişimcilik

Globalleşen dünyada her geçen gün yeni iş fikirleri ve yeni yatırım alanları doğmaktadır. Yeni doğan iş fikirlerini projeleştirmek ve iş planına dökmek ise işe başlamak adına önem arz etmektedir. Girişimciliğin temel özellikleri ve inovasyon kavramlarının alt yapısı sunularak iş fikri bulma yöntemleri üzerinde çalışmalar yürütülmektedir. Girişimciliğin ekonomik, hukuki, mali, sosyal ve psikolojik boyutlarda ele alınması ile Türkiye ve Dünya’daki örnekleri incelenerek iş fikrinin belirlenmesi ve iş planı ile desteklenmesi olanakları sunulmaktadır.

Araştırmacılar
 • Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Arda Tokat
İlgili Dersler
 • UGİ 315: Girişimcilik ve Liderlik
 • UGİ 318: İş Planı ve Girişimcilik Uygulamaları
 • UGİ 345: Girişimcilik ve İnovasyon

Küreselleşme ve Uluslararası Yönetim

Küreselleşme ve Uluslararası Yönetim

Küreselleşme, küresel dünyada ekonomik yönetişim ile uluslararası kuruluşların, devletlerin ve devlet dışı oyuncuların değişmekte olan rollerinden dolayı değişkendir.  Uluslararası akımlar, ekonomik etkiler ve küreselleşme, ekonomik, siyasal, kültürel ve çevre boyutları gibi konular birçok alanı etkiler. Uluslararası işletme yönetimi ve organizasyonlarda önemli olan temel kavramlar bu karmaşık küresel dünyada yöneticilerin analitik gözlem ve değerlendirmeleri bakımından gerekli araçlardır. Küresel ekonomi bağlamında uluslararası işletme yönetimi sayesinde karmaşık süreçlere daha hazırlıklı olunması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, kültürlerarası yönetim ve farklılıkların yönetimi, global yöneticinin rolleri, kültürel farklılıkların temel boyutları, stratejik yönetimde kültürel farklılıkların önemi, kültürlerarası insan kaynaklarının önemi, yönetim ve organizasyon teorileri ve modern yönetim yaklaşımları, çağdaş ve güncel kavramlar, yaklaşımlar, uygulamalar ve organizasyonlardaki süreçleri üzerine çalışılmaktadır.

Araştırmacılar
 • Dr. Öğr. Üyesi Ali Oğuz Diriöz
İlgili Dersler
 • UGÜ 341
 • UGİ 101
 • UGİ 236
 • UGİ 337
 • UGİ 422

Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Sektöründe İnovasyon

Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Sektöründe İnovasyon

Gelişmiş ekonomilerde sağlık sektöründe üretilen mal ve hizmetlerin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla içindeki değeri yaklaşık %7, bu sektörde yaratılan istihdamın oranı ise %10 seviyesindedir. İlaç, tıbbi teknoloji, bilgi teknolojileri ve sağlık turizmi gibi yenilikçiliğe ve girişimciliğe açık en önemli ileri teknoloji sektörlerini barındıran sağlık sektörü, sürdürülebilir büyümeye katkısı yönünden tüm dünyada giderek önem kazanmış, gelişmiş ülkelerin öncü sektörleri arasında yerini almıştır. Sağlık sektörünün kendine has özelliklerini dikkate alarak, politika kararları, sağlık planlaması, finansmanı ve yönetiminde kullanılabilecek ekonomik kavramlar ve tekniklerin, inovasyon ve girişimcilik süreçlerine katkıları ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Dünya’daki iyi örnekler doğrultusunda, sağlık sektöründeki inovasyon ve girişimcilik ortamının, sosyal sektörler ve diğer endüstrilerle etkileşimi, bu doğrultuda sağlık politikası oluşturmada farklı paydaşların rolleri incelenmektedir.

Araştırmacılar
 • Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Güldem Ökem
İlgili Dersler
 • Sağlık Ekonomisi
 • UGİ 103: Girişimciler için İktisat

Firma Heterojenliği ve Dış Ticaret

Firma Heterojenliği ve Dış Ticaret

Dış ticaret yapan ve yapmayan firmalar arasındaki farklılıklar, dış ticaret yazınının ana konularından biri olup; Bernard ve Jensen (1995) ve Melitz (2003) çalışmaları öncülüğünde başlamıştır. İhracat ve firma hetorejenliği üzerine geniş bir literatür bulunmasına rağmen firmaların ithalat aktivitelerine ilişkin çalışma sayısı sınırlıdır. İthalat ve firma hetorejenliğine ilişkin gerek teorik gerekse ampirik literatür ise henüz tam oturmamıştır. Bunun yanı sıra, firmaların çift taraflı dış ticaret aktiviteleri ile firma karakteristiklerini arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışma sayısı da sınırlıdır. Bunun temel sebebi konuyla ilgili mikro verinin kısıtlılığıdır. Türkiye içinse sınırlı sayıda çalışma olup bu çalışmalar çoğunlukla ihracata yöneliktir. Doç. Dr. Burcu Fazlıoğlu’nun araştırmacısı olduğu TÜBİTAK destekli “Türkiye İmalat Sanayinde Firma Heterojenliği ve Dış Ticaret” başlıklı proje Türkiye İmalat sanayine ait firma düzeyinde veriyi kullanarak, dış ticaret ve firma heterojenliği arasındaki ilişkiyi kapsamlı analizlerle ampirik olarak incelemektedir.

İlgili Projeler:

 • "Türkiye İmalat Sanayinde Firma Heterojenliği ve Dış Ticaret”, TÜBİTAK
Araştırmacılar
 • Doç. Dr. Burcu Fazlıoğlu