Bölüm Zorunlu Dersleri

Ders Kodu Ders Adı Önkoşul Kredi
UGİ 105 Mikroekonomi   3
Öğrencilerin ekonomiyle ilgili temel bilgiler edinmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Öğrencilere ekonomiyle ilgili konuları anlama ve yorumlama becerisini kazandırmak ve ekonominin teorik bilgilerinin uygulamada ne şekilde kullanacağını anlatmayı hedeflemektedir.
UGİ 101 Girişimcilik ve İşletmecilik   3
Girişimcilik, işletmeciliğe yönelik teorik bilgilerin risk alarak girilen yeni bir alanda yenilikçilik özellikleri ile hayat geçirildiği bir süreçtir. Öğrencilere bu ders kapsamında yeni bir girişim kurma sürecinde girişimcinin yönetmesi gereken çeşitli boyutlar hakkında iş dünyasından uygulama örnekleri ile desteklenen bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır.
UGİ 106 Makroekonomi   3
Bu dersin amacı, ekonomi biliminin dayandığı temel ilkeleri ve bu ilkeler ışığında ulusal ekonomiye ilişkin dinamikler ile ilgili politikaların nasıl işlediğine dair süreçleri açıklamaktır.
UGİ 104 Uygulamalı İstatistik   3
Sosyal bilimler için istatistik kullanımına ilişkin temel becerilerin kazanılması, istatistik kavramlarını ve uygulamalarını öğrenme ve bu bilgilerden faydalanabilme becerisinin kazanılmasıdır.
UGİ 108 Uluslararası İlişkiler ve Hukuk Sistemleri   3
Uluslararası hukukun yapısı ve temel özellikleri, uluslararası hukukun kaynakları, ulusal hukuk ile uluslararası hukukun ilişkisi, antlaşmalar hukuku, uluslararası hukukun özneleri, devlet ve tanıma, devletin yetkisi ve egemenlik gibi temel konular üzerinde durulur.
UGİ 292R/A/C Rusça/Arapça/Çinceye Giriş   3
Bu kurda, dersin kapsamını oluşturan konular yardımıyla, öğrencilerin (duyduğunu ve okuduğunu anlama, konuşma ve yazma) temel dil becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Dil programları Avrupa Dil Komisyonunun belirlemiş olduğu ölçütler doğrultusunda hazırlanmıştır. Bölüm, yabancı diller bölümünden görüş alarak, düzensiz (hazırlık dönemini yarı dönemde geçen) öğrencileri ya da geçerli sebeplerle bu dersi alamamış öğrencileri, Hazırlık derslerini başarıyla tamamladıkları zaman, bölüm kurulu kararı ile bu dersten muaf sayabilir. Diğer muafiyet şartları, bölüm kurulu tarafından belirlenecektir.
UGİ 391R/A/C Rusça/Arapça/Çince Okuma I   3
Hazırlık Dönemi derslerinin bir parçası olup, ders kitaplarının yanında kitap, dergi, film, gazete gibi kaynaklar yardımıyla öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Okuma dersinde öğrencilere okuma parçalarını nasıl incelemeleri ve nelere dikkat etmeleri gerektiği ve bu tür sorulara nasıl cevap verecekleri üzerinde durulmaktadır.
UGİ 392R/A/C Rusça/Arapça/Çince Yazma I   3
Hazırlık Dönemi derslerinin bir parçası olup öğrencilerin yazma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 
UGİ 393R/A/C Rusça/Arapça/Çince Dinleme I   3
Hazırlık Dönemi derslerinin bir parçası olup öğrencilerin dinleme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Dinleme bölümü akademik dinleme parçalarının ve akademik tartışmaların ve yerleşke içi konuşmalarının incelemelerinden oluşmaktadır.
UGİ 394R/A/C Rusça/Arapça/Çince Konuşma I   3
Hazırlık Dönemi derslerinin bir parçası olup, kendini tanıtma ve başkalarını tanımaya yönelik sorular sorma ve yanıtlamadan başlayarak çok çeşitli konularda konuşma egzersizleri yapılacaktır.
UGİ 395R/A/C Rusça/Arapça/Çince Gramer I   3
Hazırlık Dönemi derslerinin bir parçası olup, tüm dil derslerini bütünlemektedir. Öğrencilerin düzgün bir gramer kullanmaları amaçlanmaktadır.
UGİ 315 Girişimcilik ve Liderlik   2
Girişimciliğin kurum içi (intrapreneurship) veya küçük işletme-aile işletmesi (entrepreneurship) boyutlarında farklı türlerine bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik, hukuki, mali, davranışsal, psikolojik, sosyal, kültürel yönlerine ilişkin inceleme ve değerlendirmeler; Liderliğin olmak-bilmek-yapabilmek (liderlik kuramları, motivasyon, iletişim, takım kurma, yaratıcılık) boyutlarında hem bireysel hem de toplumsal bir süreç olarak ele alınması; Girişimci-Liderlik ilişkisinin tanımlanması ve girişimciliğe etki eden faktörler; Girişimciliğin tarihsel süreç içerisinde uluslararası ve Türkiye örnekleri ile değerlendirilerek anlatılmaktadır. 
UGİ R11/A11/C11 Rusça/Arapça/Çince Okuma II   2
Rusya’da görülen dil derslerinin bir parçası olup, ders kitaplarının yanında kitap, dergi, film, gazete gibi kaynaklar yardımıyla öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Okuma dersinde öğrencilere okuma parçalarını nasıl incelemeleri ve nelere dikkat etmeleri gerektiği ve bu tür sorulara nasıl cevap verecekleri üzerinde durulmaktadır. Programların açılması halinde benzer içerik Ortadoğu ve Çin için de uygulanacaktır.
UGİ R12/A12/C12 Rusça/Arapça/Çince Yazma II   2
Rusya’da görülen dil derslerinin bir parçası olup öğrencilerin yazma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Programların açılması halinde benzer içerik Ortadoğu ve Çin için de uygulanacaktır.
UGİ R13/A13/C13 Rusça/Arapça/Çince Dinleme II   2
Rusya’da görülen dil derslerinin bir parçası olup öğrencilerin dinleme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Dinleme bölümü akademik dinleme parçalarının ve akademik tartışmaların ve yerleşke içi konuşmalarının incelemelerinden oluşmaktadır. Programların açılması halinde benzer içerik Ortadoğu ve Çin için de uygulanacaktır.
UGİ R14/A14/C14 Rusça/Arapça/Çince Konuşma II   2
Rusya’da görülen dil derslerinin bir parçası olup, kendini tanıtma ve başkalarını tanımaya yönelik sorular sorma ve yanıtlamadan başlayarak çok çeşitli konularda konuşma egzersizleri yapılacaktır. Programların açılması halinde benzer içerik Ortadoğu ve Çin için de uygulanacaktır.
UGİ R15/A15/C15 Rusça/Arapça/Çince Gramer II   2
Rusya’da görülen dil derslerinin bir parçası olup, tüm dil derslerini bütünlemektedir. Öğrencilerin düzgün bir gramer kullanmaları amaçlanmaktadır. Programların açılması halinde benzer içerik Ortadoğu ve Çin için de uygulanacaktır.
UGİ R21/A21/C21 Rusça/Arapça/Çince Dil Dersleri   2
Bu kurda, dersin kapsamını oluşturan konular yardımıyla, öğrencilerin (duyduğunu ve okuduğunu anlama, konuşma ve yazma) temel dil becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Dil programları Avrupa Dil Komisyonunun belirlemiş olduğu ölçütler doğrultusunda hazırlanmıştır.
UGİ R22/A22/C22 Rusya'da/Ortadoğu'da/Uzakdoğu'da Kültür, Toplum ve Hayat   2
Bu derste öğrencilere Rusya, Ortadoğu veya Çin gibi dünya nüfusunun yarısına yakınını içeren ülkelerin kültür ve toplum yapısını iş, eğitim, ekonomi ve ülkeler arası ilişkiler göz önünde bulundurularak yaşam olanakları anlatılacaktır.
UGİ R23/A23/C23 Rusya'da/Ortadoğu'da/ Uzakdoğu'da Devlet Yönetimi ve Politikası   2
Bu derste öğrencilere Sovyet sonrası dönemde kurulmuş olan devlet sistemi, bu sistemin doğmasının ardında yatan sebepler, devlet sisteminin uygulanma şekli, sistemin getirdiği sorunlar ve Rus sisteminin geleceği anlatılacaktır. Programların açılması halinde benzer içerik Ortadoğu ve Çin için de uygulanacaktır.
UGİ R24/A24/C24 Genel Rusya/Ortadoğu/Uzakdoğu Hukuku: Temel Akademik Bilgiler   2
Sovyetler sonrası dönemde Rusya’da devlet erkinin örgütlenmesi, yasama, yürütme ve yargı arasındaki ilişkilerin niteliği hukuk ve siyaset biliminin nasıl yürütüldüğü anlatılacaktır. Programların açılması halinde benzer içerik Ortadoğu ve Çin için de uygulanacaktır.
UGİ R25/A25/C25 Rusya/Ortadoğu/Uzakdoğu Ekonomisinden Güncel Konular   2
Rusya Ekonomisiyle ilgili güncel konular ele alınır. Programların açılması halinde benzer içerik Ortadoğu ve Çin için de uygulanacaktır.
UGİ 390R/A/C Akademik Rusça/Arapça/Çince   0
Bu ders, üst düzey akademik dil becerilerini geliştirmesinin yanı sıra, öğrencilerin bilgileri, fikirleri ve yargıları kavramalarını, değerlendirmelerini ve sentezlemelerini sağlayarak eleştirel düşünme becerilerini kullandırmayı amaçlamaktadır.
UGİ 322 Bölgesel Enerji Ekonomisi ve Politikası   3
Enerji Ekonomisi, enerji kaynaklarını ve ürünlerini incelemektedir. Bu bağlamda, enerji kaynaklarının ve ürünlerinin gelişimi, piyasa yapıları, regülasyon, bölgesel anlaşmalar, çevreye yönelik sonuçlar bu dersin konusu içindedir.
UGİ 328 Karşılaştırmalı Ekonomik Analiz   3
Karşılaştırmalı Ekonomik Analiz dersinde ekonomiden seçilmiş konuların (ekonomik dalgalanmalar, para ve enflasyon, istihdam ve işsizlik, tüketim ve yatırım, ekonomik krizler, hane halkı ve firma davranışları) incelenmesinde kullanılabilecek tekniklerin öğrencilere anlatılması amaçlanmaktadır.
UGİ 332 Karşılaştırmalı Çalışma Mevzuatı   3
Karşılaştırmalı çalışma Mevzuatı dersi Türkiye ile Rusya, Ortadoğu ve Çin’de uygulanan iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik ve yabancı çalışan hakları gibi temel konuları anlatır.
UGİ 398R/A/C İş Dünyası İçin Rusça/Arapça/Çince I   3
Bu ders kapsamında öğrenciler satış mektupları, her türlü iş belgeleri, yazılı ve sözlü iş iletişim farklılıklarını öğrenecekler. Her türlü dilekçe, özet, iş planı da yazabilecekler. Ayrıca, ilgili dilin sosyal ve iş davranış kurallarını, coğrafya, siyaset, kültür değerleri hakkında bilgi edinecekler. Bu dersin muafiyet şartları, bölüm kurulu tarafından belirlenecektir.
UGİ 318 İş Planı ve Girişimcilik Uygulamaları   4
İlk olarak Girişimcilik kavramları üzerinde durulmaktadır. Girişimcilerin temel özellikleri verilerek, katılımcının kendisini girişimci olarak değerlendirmesi sağlanmaktadır. İkinci olarak, girişimin başarısını etkileyen en önemli adımlardan biri olan iş fikri ve inovasyon kavramları üzerinde durulup, İnovasyona dayalı iş fikri bulma yöntemleri aktarılma aktarılır. Girişimin başarı kriteri, hedef kitlesi, rakipleri gibi stratejik adımlarının belirlenmesinin ardından, nasıl iş planı hazırlanacağı anlatılmaktadır. Eğitimin her bir adımı, bireysel veya gruplar halinde, iş fikrinin belirlenmesinden iş planının hazırlanmasına kadar uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. Son olarak, girişimcilik destekleri hakkında bilgi verilmektedir.
UGİ 403 İnsan Kaynakları Yönetimi   3
Dersin amacı, örgütteki iş ortamı içerisinde insan kaynaklarının etkin yönetim tekniklerinin anlaşılmasıdır. Bu çerçevede, örgütlerde insan fonksiyonu ve insan kaynakları yönetiminin sistemler, prosedürler ve faaliyetler kapsamında değerlendirilmesi, çalışanların yönetimi sırasında etik uygulamalar gibi alanlar çerçevesinde bilgi verilecektir. Stratejik insan kaynakları yönetimi, küreselleşme, performans değerlendirme, eğitim, çalışanların motivasyonu, ödüllendirme teknikleri, değişim yönetimi ve esneklik konuları dersin kapsamı içerisinde ele alınacaktır. Ayrıca insan kaynakları birimlerinin iş ve sosyal hukuku kapsamındaki sorumlulukları üzerinde detaylı bilgi verilecektir.
UGİ 494R/A/C İş Dünyası İçin Rusça/Arapça/Çince II   3
Bu ders UGI 398R/A/C dersinin devamıdır. Ülkenin sosyal ve iş davranış kurallarını, coğrafya, siyaset, kültür değerleri hakkında bilgilere ek olarak, güncel iş hayatında karşılarına çıkabilecek konularda videolar ve makaleler üzerine çalışmalar yapılacaktır. Bu dersin muafiyet şartları, bölüm kurulu tarafından belirlenecektir.
UGİ 411 Uluslararası Ekonomi ve Finans   3
Uluslararası ekonominin temelleri, açık ekonomi makroekonomi modelleri, uluslararası ticaret, döviz piyasaları, kur politikaları, uluslararası finansın prensipleri, forward piyasalar anlatılmaktadır.
UGİ R31/A31/C31 İş Dünyası için Rusça/Arapça/Çince III   2
Bu ders UGİ 494R/A/C dersinin devamıdır. Rusya’da bölge çalışmaları, iş dünyası, coğrafya, kültür değerleri hakkında bilgi edineceklerdir. Programların açılması halinde benzer içerik Ortadoğu ve Çin için de uygulanacaktır.
UGİ R32/A32/C32 Rusya’da/Ortadoğu’da/Uzakdoğu’da Girişimciliğin Tarihi   2
Sovyetler Birliği’nin dağılması dünyayı ekonomik, siyasi ve kültürel alanda yeniden şekillendirdi. Yeni dönemde serbest piyasa ekonomisinin gelişmesi, girişimciliğe olan ilgiyi arttırdı ve Rusya’nın tarihsel olarak girişimcilik serüveni başlamış oldu. Öğrenciler Rusya girişimciliğin  tarihini öğrenerek, bölge çalışmaları hakkında detaylı bilgi sahibi olacaklardır. Programların açılması halinde benzer içerik Ortadoğu ve Çin için de uygulanacaktır.
UGİ R33/A33/C33 Girişimciliğin Temelleri   2
Öğrencilere, girişimcilik ile ilgili temel kavramları öğretmek, girişimcinin sahip olması gereken özellikleri ortaya koymak, girişimcilik ve iş kurma süreçlerini ortaya koyarak, iş fikirlerini gerçekleştirecekleri hukuki bilgileri almalarını sağlamak.
UGİ R34/A34/C34 Girişimcilikte Coğrafyanın Rolü   2
Girişimcilik son yıllarda ekonomik coğrafya, bölge bilimi ve sosyoloji yazınında yer alan önemli konulardan biri olmuştur. Girişimcilik, kümeleşme ve ekonomik büyüme gibi kavramlar ekonomik coğrafya, bölge bilimi ve sosyoloji gibi geniş bir yazın içerisinde irdelendiğinde, girişimcilik aktivitelerinin yerel ve bölgesel büyümenin temel unsurlarından biri olduğu ortak noktasında buluşulmaktadır.
UGİ R35/A35/C35 Kültürlerarası İşletmecilik/Bölgesel Ekonomi   2
Girişimcilik son yıllarda ekonomik coğrafya, bölge bilimi ve sosyoloji yazınında yer alan önemli konulardan biri olmuştur. Girişimcilik, kümeleşme ve ekonomik büyüme gibi kavramlar ekonomik coğrafya, bölge bilimi ve sosyoloji gibi geniş bir yazın içerisinde irdelendiğinde, girişimcilik aktivitelerinin yerel ve bölgesel büyümenin temel unsurlarından biri olduğu ortak noktasında buluşulmaktadır.

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Önkoşul Kredi
UGİ 209 Çok Uluslu Firmalar   3
Bu dersin amacı Çok uluslu şirketlerin, yurt dışında faaliyet göstermek için gerek duyacağı mali ve ekonomik faktörler, çok uluslu şirketlerin yapıları ve stratejileri, dünya ekonomisine Çok uluslu şirketlerin katkısı, ödemeler dengesine etkileri ve çok uluslu şirketin maliyet fayda analizi hakkında bilgi sağlamaktır.
UGİ 231 KOBİ'ler için İşletmecilik   3
İşletme alanındaki temel ve güncel konuların KOBİ’ler özelinde tartışıldığı derstir. Derste ele alınabilecek bazı konular; stratejik pazarlama, satış yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, pazar analizi, fiyatlandırma, global pazarlama stratejileri olarak sıralanmaktadır.
UGİ 236 Kültürlerarası Yönetim   3
Her geçen gün daha da küreselleşen dünyada pek çok işletme farklı kültürel anlayışa, ürettiği ürün ya da hizmeti sunmaya çalışmaktadır. Dünya genelinde yer alan ulus devletlerinin farklı kültürel anlayışlarından dolayı bu işletmeler kültür farklılıklarından kaynaklı bazı sorunlarla yüz yüze gelmektedirler. Bu kapsamda sosyo-kültürel bileşenler incelenerek kültürler arası işletmecilik faaliyetlerini yürütebilmek adına edinilmesi gereken bilgi birikimi bu ders kapsamında öğrencilere aktarılmaktadır.
UGİ 238 Rusya'da Toplumsal Dönüşüm   3
Sosyolojik, tarihsel ve etnografik çalışmalara dayanarak tasarlanmış bu ders Çarlık döneminden günümüze kadar politik yapılanmalar, sosyal ve kültürel eğilimler çevresinde Rusya toplumsal coğrafyasına bir başlangıç olarak görülebilir. Rusya hakkında bilgilenme ve tartışma, sosyo-kültürel ve politik konulara tarihsel bir yaklaşım içinde gerçekleştirilecektir. Belgeseller, sinema örnekleri ve internet siteleri yardımı ile görsel materyaller de aktif ders malzemesi olarak kullanılacaktır.
UGİ 242 Rusya'nın Siyasi ve Toplumsal Yapısı   3
Sosyalizm fikrinin temsili olarak görülen Rusya’nın  siyaseti, ekonomisi ve kültürü hakkında bilgiler vermek  ve gelecekteki  potansiyel gücüne olan etkisi anlatılacaktır.
UGİ 244 Rusya-Türkiye Karşılaştırmalı Ekonomi-Politik   3
Rusya ve Türkiye arasındaki ekonomik ve politik konuların mukayese edilmesi, bu ekonomik ve politik işbirliğinin ülkeler arası ilişkilere olan etkisi ve bölgesel konuların tartışılması ve yorumlanması amaçlanmaktadır. Ekonomi ve dış politika analizi, ülkelerin stratejik işbirliğine olan etkisi anlatılmaktadır.
UGİ 246 Türkiye ve Rusya’nın Dünya Savaşları Arası Dönemdeki Politik Gelişim Modelleri   3
Eşsiz jeopolitik avantajlarının da katkısıyla; Kafkasya, Orta Asya, Balkanlar ve Orta Doğu'da etkinliğe sahip olan Türkiye ve Rusya ilişkilerinin resmi tarihinin kökenleri, 500 seneyi aşan derinliğe sahiptir. Söz konusu dönem içerisinde iki ülke arasındaki ilişkiler, barıştan savaşa değişik durumlarda şekillenmiştir. "İmparatorluk" unvanlarını Birinci Dünya Savaşı ile kaybeden bu iki büyük devletin savaşın sona ermesinin ardından izledikleri gelişim modellerinin kıyaslamalı analizi, dersin ana inceleme alanını oluşturmaktadır.
UGİ 252 Çağdaş Ortadoğu Tarihi   3
Ortadoğu’da gelişen siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel olaylar dünyadaki gelişmeler ışığında incelenecektir.
UGİ 302 Türkiye Ekonomisi   3
Dersin amacı öğrencilerin Türkiye ekonomisini analiz edebilmesi için gerekli tarihsel, kurumsal ve yapısal çerçevenin sunulmasıdır. Bu kapsamda milli iktisat, devletçilik, liberal uyum, ithal ikameci dönem, dışa açık sermaye egemenliği dönemi, finansallaşma ve sıcak para egemenliği gibi süreç ve kavramlar detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Derste Türkiye ekonomisinin geç Osmanlı döneminden 2000’li yıllara uzanan tarihsel arka planı detaylıca anlatılacaktır.
UGİ 312 Uygulamalı Finans   3
Uygulamalı Finans dersinde, forward piyasalar, portföy teorisi, finansal varlıkları fiyatlama modelleri, yeni finansal araçlar, yapılandırılmış ürünler, alternatif yatırım araçları incelenmekte ve bu konulara ilişkin uygulamalar üzerinde durulmaktadır.
UGİ 321 Enerji Ekonomisi ve Politikası   3
Enerjinin temelleri, kaynakları, üretimi ve fiyat dinamiği, enerji talep ve arzı, uluslararası enerji piyasaları, nükleer enerji gibi konuların yanında enerji politikaları ve düzenlemeleri ile enerji, çevre ve sürdürülebilir kalkınma, enerjinin çok kültürlü dünyasının yönetimi ve Türkiye enerji piyasası ve politikası incelenmektedir.
UGİ 325 Uluslararası Sosyal Girişimcilik   3
Bu dersin amacı toplumsal bir soruna hitap eden sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmaya yardımcı olacak iş ve girişimcilik becerilerini öğrenilmesine yardımcı olmak, sosyal inovasyon, değişim ve sosyal girişimcilerin ulusal ve küresel düzeyde nasıl bir sosyal etkiye sahip olduklarını göstermek ve küresel dönüştürücüler olarak etkilerini tartışabilmektir. Öğrencilerin sosyal girişimciliklerinde etkili olmalarını sağlamak, yoksulluk, eğitim, sağlık, çevresel sürdürülebilirlik, sosyal adaletsizlik gibi farklı sosyal sorunları ele alabilmek dersin amaçlarındandır.
UGİ 326 Kurumsal İletişim ve Sosyal Çalışmalar    
Bu dersin amacı sosyal, ekonomik ve çevresel alanlardan seçilecek olan toplumsal problemlerin öğrenciler tarafından öğrenilmesini ve uygulama yoluyla çözümlerine katkıda bulunulmasını sağlayan bir eğitim programı sunmaktır. Kurumsal İletişim ve Sosyal Çalışmalar dersi ile öğrenciler sosyal sorumluluk projelerinde anahtar rol üstlenerek, toplumsal sorunların çözümüne nasıl katkı yapacaklarını öğreneceklerdir. Bu ders ile uygulanacak projelerde öğrencilerin seçilen toplumsal problemle ilgili farkındalıkları ve bilgileri artacaktır. Öğrencilerin bir takım çalışması içerisinde ve aynı zamanda bireysel olarak toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmaları kişisel gelişimlerine de katkı sağlayacaktır.
UGİ 331 Diplomasi   3
Diplomaside kararların alınma ve uygulanma süreçlerinin, bu süreçler üzerinde etkisi olan iç ve dış unsurların incelenmesi dersin konusunu oluşturur.
UGİ 337 Uluslararası Yönetim   3
Uluslararası Yönetim konuları, kültürlerarası yönetim, uluslararası piyasalarda karşılaşılan yönetim problemleri analiz edilerek küresel piyasalarda organizasyonun performansını arttırmaya yönelik yönetim modelleri, kültürlerarası iletişim, müzakere teknikleri ve küresel piyasa koşulları anlatılacaktır.
UGİ 339 Küresel Şirketler ve Dijital Marka Yönetimi   3
Tüm dünyayı etkisi altına alan küreselleşme süreci örgüt ve şirketlerin uluslararası faaliyet alanlarını genişletmiş, ancak fırsatlarla birlikte muazzam tehditleri de beraberinde getirmiştir. Özellikle bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve dijital iletişim platformları küreselleşme hayali kuran şirketler için önemli avantajlar sağlarken, çalkantılardan beslenen ‘yeni bir dünya’ gerçekliği oluşmuş ve bu yeni düzen şirketleri bir yandan yönetim fonksiyonlarında değişime zorlarken, diğer yandan dijital platformların etkin kullanımını zorunlu hale getirmiştir. Buradan hareketle bu ders kapsamında bir yandan bahsi geçen ‘yeni dünya’ özellikleri irdelenirken, diğer yandan küresel çapta faaliyet gösteren şirketlerin olası senaryolar üzerinden fırsat ve tehditleri yönetebilme stratejileri değerlendirilecektir. Bununla birlikte, küresel şirketlerin dijital medya kullanımı bağlamında dikkat etmesi gereken başlıklar tartışılarak, reel örnekler üzerinden doğru stratejiler belirlenecektir.  
UGİ 341 Küreselleşme, Ekonomik Yönetişim ve Devlet Dışı Oyuncuların Rolü   3
Ders, küreselleşme ve yönetişim kavramları ile Devlet Dışı Oyuncular, Sivil Toplum Örgütleri, odalar ve bu çerçevede TOBB ile sistem içinde önem taşıyan diğer uluslararası kuruluşları ve Devlet Dışı Oyuncuları dinamik ve karşılaştırmalı olarak, sebep sonuç ilişkisi içinde ele alacaktır.
UGİ 342 Rusya ve Yakın Coğrafyası Güvenlik ve Dış Politikası   3
Giderek dünya siyasetinde etkili bir konum elde eden Rusya Federasyonunun dış politika eğilimlerinin anlaşılması amaçlanmaktadır.
UGİ 343 Dış Ticaret Kambiyo Mevzuatı ve Lojistik   3
Temel Dış Ticaret Uygulamaları, genel mevzuat ve tanımlamalar ve teorikten pratiğe örnek olay incelemeleri ile günümüzün rekabetçi yapısında etkin olarak iş yapabilme becerisinin kazandırılmasını hedefler.
UGİ 344 Davranışsal Ekonomi   3
Derste yeni bir alan olarak gelişen davranışsal ekonominin temel kavramları anlatılmaktır. Geçmişte, ekonomi ve finans alanındaki temel varsayımlardan biri, tüm yatırımcıların rasyonel hareket ettiği ve piyasaların kusursuz çalıştığı idi. Davranışsal ekonomi alanındaki gelişmelerle birlikte bu görüş giderek daha fazla sorgulanmaktadır. Bu alandaki çalışmalar ve bilgiler, karar vericiler açısından önemli çıkarımlar içermektedir.
UGİ 345 Girişimcilik ve İnovasyon   3
Bu ders, sadece tanımlar üzerine kurgulanmayı değil, girişimcilikte ve yenilikçilikte kullanılan kavram ve teknikleri stratejik bir perspektif ile tanıtmayı hedeflemektedir.
UGİ 349 Uluslararası Proje Yönetimi ve Denetimi   3
Bu dersin amacı uluslararası proje yönetimi ve denetimi alanındaki teknik bilgi ve sosyal becerilerin kazandırılmasıdır. Derste ayrıca uluslararası proje yönetimi ve proje denetimi süreçlerinin aşamaları konularında teorik ve pratik bilgi birikiminin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu derste proje fizibilitesi hazırlanmasından finansmanına ve projenin işler hale gelmesine dek tüm süreçlere yer verilmekte; dikkatle izlenmesi ve kritik edilmesi gereken hususlar anlatılmaktadır.
UGİ 351 Dış Ticaretin Finansmanı   3
Dış ticaretin finansmanı bazı boyutlarda incelenecektir. Öncelikle ihracatın ve ithalatın finansmanı ele alınacak, bu bağlamda, ihracatın finansmanı sevkiyat öncesi finansman ve sevkiyat sonrası finansman olarak iki ayrı alt kategoride irdelenecektir. Sevkiyat öncesi finansman, siparişin alınması ile sevkiyatın yapılması arasındaki sürede ihtiyaç duyulan finansmandır. Sevkiyat sonrası finansman, malların sevkinden sonra tahsilâta kadar geçen sürede ihtiyaç duyulan finansmandır.
UGİ 352 Ortadoğu ve Kuzey Afrika Coğrafyası Güvenlik ve Dış Politikası   3
Bu ders öğrencilerin güncel Türk dış politikasını şekillendiren iç ve dış güçleri anlamasına yardımcı olur. Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin dış politika ve güvenlik, göç ve açlık gibi konularda hangi yolları izlediklerini açıklar.
UGİ 353 Stratejik Düşünme ve İşletmecilik (Stratejik Yönetim)   3
Stratejik yönetimin temelleri, stratejik analiz, strateji formülasyonu, çevre analizi, stratejileri uygulama ve kontrol, stratejik yönetimde diğer konular (liderlik, örgüt kültürü, iş ahlakı, kriz yönetimi ve plansız değişim, küçük işletmelerde stratejik yönetim, örgütlerde stratejik yönetim sorunları, örnek olay uygulamaları) anlatılacaktır.
UGİ 355 Yaratıcı Düşünme ve Fikir Üretimi   3
Teknolojinin, tasarım ve yaratıcılığın tanımı, işletmeler üzerindeki etkileri, kavramlar ile kurumsal yaklaşımlar ile analiz edilecektir. Aşamalar, boyutlar, yaratıcı ve yenilikçi birey, yaratıcılık ve yenilikçiliğin önündeki engeller ve bunları geliştirme yöntemleri anlatılacaktır.
UGİ 357 Lojistik   3
Lojistik dersinde lojistiğin temel kavramları, lojistik sisteminin bileşenleri, lojistik sektörü, tedarik zinciri ve maliyet yönetimi, lojistikte müşteri ilişkileri, lojistikte tehlikeli maddeler ve lojistikte son eğilimler incelenecektir. Başta Türkiye olmak üzere Rusya, Çin ve ABD gibi küresel pazarlardaki önemli oyuncuların lojistik sektörlerindeki gelişmeler üzerinde durulacaktır.
UGİ 361 Sağlık Sistemleri, Ekonomisi ve Politikası   3
Dersin amacı sağlık sektörünün kendine has özelliklerini dikkate alarak, politika kararları, sağlık planlaması, finansmanı ve yönetiminde kullanılabilecek ekonomik kavramlar ve tekniklerin uygulama alanlarını göstermektedir. Piyasa kurallarının sağlık sektörüne uygulanmasındaki sınırlamalar, sağlık hizmetlerinde devletin rolü, talep, arz-hizmet sunumu, verimlilik ve hakkaniyet konuları anlatılacaktır. Derste ayrıca sağlık sektörünün (hastane, ilaç, tıbbi cihaz-tıbbi teknoloji sektörleri) ülke ekonomisi, ekonomik büyüme ve inovasyon sürecine katkısı, sosyal sektörler ve diğer endüstrilerle etkileşimi ile sağlık politikası oluşturmada farklı paydaşların rolleri incelenecektir.
UGİ 362 Sağlık Sektöründe Ekonomik Değerlendirme Yöntemleri   3
Bu dersin amacı temel ekonomi prensipleri çerçevesinde sosyal bilimler, mühendislik (makina, bilgisayar, endüstri mühendisliği) tıp, eczacılık, biyoistatistik, hemşirelik öğrencilerine sağlık sektöründe ekonomik değerlendirme tekniklerinden maliyet-fayda, maliyet-etkililik ve bütçe etkisi analizlerini uygulamalı olarak, öğrencilerin ilerde çalışacakları sağlık sektörü ve ilgili alt sektörlere ilişkin ülkemizde ve dünyadaki gelişmeleri takip edebilmeleri için bilmeye ihtiyaç duyacakları kavramları içermektedir.
UGİ 363 Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi   3
Proje, proje yönetimi ve proje ömür devri konuları değerlendirildikten sonra paranın zaman değeri ile yatırımın geri dönüşü kavramları üzerinde durulacaktır. Yatırım, kazanç ve maliyet konuları ele alındıktan sonra, projelerin maliyet/getirisinin hesaplanması, sahip olma maliyeti ve başabaş noktası, hassaslık ve risk analizlerine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Son olarak alternatif yatırımların değerlendirilmesi ve karar modelleri üzerinde durulacaktır.
UGİ 364 Türkiye Ekonomisinden Güncel Konular   3
Bu derste öğrencilere Türkiye ekonomisinin tarihsel ve yapısal gelişim ve dönüşüm sürecini  incelemek;  gelişmiş  ekonomilere  yakınsama  sürecinde  sahip olduğu  potansiyeli  ve  karşı  karşıya  olduğu  temel  sorun  alanlarını değerlendirme ve güncel ekonomik olayların etkisini anlatmaktır.
UGİ 365 Uygulamalı İş Modeli Geliştirme, Finansmana Erişim ve Teknolojiyi Ticarileştirme   3
Bu dersin amacı bilgi ve teknolojinin piyasa değerlemesi, pazara çıkarılması süreçleri ve bu süreçler içerisinde ticari kazanç elde edilebilmesine ilişkin öğrencilerin bilgi birikimi ve becerilerini artırmaktır. Derste teknoloji fikirlerinin değerlendirmesi, fikri mülkiyet hakları yönetimi, iş planı oluşturma, başlangıç için alternatif fon modelleri ve lisanslama fırsatları ve teknolojinin ticarileştirilmesi önündeki engeller konuları anlatılacaktır. Bu derste öğrencilere girişimcilik ve teknoloji transfer ekosistemi tanıtılacak ve iş modeli geliştirme, iş planı hazırlama, finansmana erişim, proje yönetimi, teknoloji doğrulama, fikri mülkiyet hakları, teknoloji ticarileştirme ve şirketleşme gibi konularda uygulamalı eğitim verilecektir.
UGİ 372 Endüstri İlişkiler   3
İşçi-işveren arasındaki ilişkinin boyutu farklı şekillerde karşımıza çıkabilir. İşçi ve işverenler hem bireysel hem de kollektif olarak çalışma koşulları ile ilgili bir ilişki gerçekleştirebilirler. Bireysel olarak bir iş akdi yoluyla çalışma koşullarının düzenlenmesi mümkündür. Aynı zamanda bu kollektif olarak “toplu iş sözleşmesi” yoluyla da gerçekleştirilebilir. Burada endüstri ilişkileri bireysel ilişkilerle ilgilenmekle beraber daha ziyade tarafların kollektif ilişkileriyle ilgilenir. Kollektif düzeyde bir ilişki, tarafların örgütlenmesini gerektirir. Bu da kurumsal ilişkileri ortaya çıkaracaktır. Endüstri ilişkileri daha ziyade kurumsallaşmış ilişkilerle ilgilenir. Bu da tarafların, yani işçi ve işverenlerin bir kuruma (sendikaya) sahip olmasını gerektirir. “Endüstri ilişkileri modern toplumlardaki endüstri sektöründe çalışanlar ve işverenleri arasındaki ilişkileri inceler” şeklindeki tanım literatürde endüstri ilişkilerinin dar anlamı olarak geçer. Endüstri dahil tüm sektörlerde çalışanlar ve işverenler arasındaki ilişkilerin incelenmesi de doğru bir tanımlama olacaktır ve bu endüstri ilişkilerinin geniş anlamını kapsamaktadır. O halde endüstri ilişkileri bireysel olarak çalışanlar, sendikalar, işverenler ve devlet arasındaki ilişkileri incelemektedir. Bu derste genel olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bağlamında işyeri koşullarında girişimcilerin, işletmecilerin endüstri ilişkileri stratejileri incelenecektir. Özellikle Türkiye’de endüstri ilişkileri düzeni çerçevesinde kurumsal yapıların planlamaları ve uygulamaları ele alınacaktır.
UGİ 374 Uluslararası Sektörel Kuruluşlar ve Ekonomik Lobicilik   3
Dersin amacı uluslararası sektörel kuruluşların yapısının ve ekonomik lobiciliğin biçimlerinin ve öneminin anlaşılmasını sağlamaktır. Derste öğrencilere ekonomik lobiciliğin tarihsel gelişimi, yerel ve uluslararası politikalardaki rolünün yanında ekonomik entegrasyonların etkileri ve uluslararası ekonomik kuruluşların yapısı anlatılacaktır. Derste dünyada ve özellikle Türkiye’de yapılan lobicilik çalışmaları, taktikleri, lobiciliğin önemi ve lobicilik kampanyaları ile ilgili bilgi verilmektedir. Bunun yanında derste Yeni Dünya ekonomik düzeninde çok önemli bir misyona sahip olan “TOBB/TİM/DEİK/TUSİAD-MUSIAD” vb. uluslararası niteliğe haiz ekonomik kuruluş ve birliklerin görev, misyon, mevzuat, çalışma normlarına dair hususlar da anlatılmaktadır.
UGİ 375 Uluslararası Girişimcilikte İnovasyon, Girişimciliğin Rolü ve Yöntemleri   3
Derste öğrencilerin inovasyon hakkında farkındalıklarını arttırmak, yaratıcı düşünceyi inovasyona nasıl dönüştürecekleri konusunda bilgi sahibi olmalarını ve inovasyon ve girişimciliğin ekonomik gelişme için öneminin anlaşılmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Ders kapsamında öğrencilerin yaratıcılık ve inovasyon konusunu derinlemesine anlamaları, inovasyon türlerini ve ekonomiye katkılarını değerlendirmeleri ve en güncel inovasyon örneklerini araştırmaları ve tartışmaları beklenmektedir. Özellikle Kanada/Almanya/Hollanda/Çin/Amerika ve Türkiye özelinde inovasyon ve uygulamalarının ülke gelişmişliği ile ilişkisi ve başarılı uygulamalar anlatılmaktadır.
UGİ 376 İnovasyon Yönetimi   3
İlk olarak temel kavramlar (inovasyon, Ar-Ge, bilim, teknoloji ve yaratıcılık) ile bunların arasındaki ilişkiler üzerinde durulmaktadır. Teknolojik gelişim dalgaları ile bilim-teknoloji-inovasyon sürekliliği kavramları değerlendirildikten sonra inovasyon türleri, modelleri ve kaynakları çok sayıda örnek olay yardımıyla ele alınmaktadır. Son olarak inovasyon ile stratejik yönetim arasındaki ilişki yanında kuruluş içi inovasyon süreçleri ve organizasyonuna yönelik incelemeler gerçekleştirilmektedir.
UGİ 377 Ürün Yönetimi   3
Bu dersin amacı ürün yönetimi konusunda temel bilgi vermektir. Ürün yönetimi anlatılırken özellikle yazılım/teknoloji firmalarındaki rol ve sorumluluklar, üretim süreçleri, ürün döngüsü incelenecek, bu sayede firmaların gündelik hayatları resmedilecektir. Teorik bilginin yanı sıra, vaka incelemeleri ve problem canlandırmaları ile pratik bilgi aktarımı sağlanacaktır.
UGİ 378 Çevik Proje Yönetimi ve Çevik Organizasyonları   3
Bu dersin amacı 20. Yüzyılın Bilimsel Yönetim Sisteminden 21. Yüzyılın Bilgi ve Teknoloji Çağının Çevik Yönetim Sistemine geçiş nedenleri ve işleyişi hakkında bilgi vermek, katılımcıların günümüzde hızla değişen müşteri taleplerinde ve koşullarda çevik zihin yapısını edinmeyi öğrenmesine yardımcı olmaktır. Dersin sonunda bir çevik organizasyonunda çalışabilecek şekilde yeni çevik yaklaşım bilincine, araçlara sahip olmak ve yaratıcı potansiyelini ortaya koyabilecek seviyeye gelinmesi amaçlanmaktadır.
UGİ 382 Veri Bilimi Analitiği ve Sunumu   3
Bu dersin amacı, veri analizi ve veri bilimindeki temel kavramları ve yöntemleri tanıtmak ve öğrencilere büyük verinin gerçek dünyada kullanımının temel özelliklerini kavramalarını sağlamaktır. Böylelikle öğrenciler toplanan verileri anlama, analiz etme, sonuçlar üretme, sunma ve raporlama becerilerini geliştirecektir. Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; STATA programlama dilini kullanarak temel istatistik modellerini nasıl geliştireceklerini öğrenir ve istatistiksel modelleri kullanabilir.
UGİ 383 Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi: İşletme Uygulamaları   3
Bu ders, işletmelerin karar alma süreçlerinde büyük veri kullanımını, yapay zekâ ve makine öğrenmesi tekniklerinin uygulanmasını tanıtmayı hedeflemektedir. Ders tamamlandığında öğrencilerin (i) yapay zekânın temel kavram ve yöntemlerini anlaması (ii) bu yöntemlerden denetimli öğrenme tekniklerini kavraması (iii) çeşitli bilgisayar programlama dillerini (Stata ve SAS) öğrenerek işletmelerin karar alma stratejilerini uygulamalı olarak incelemesi hedeflenmektedir. 
UGİ 384 21. Yüzyılda Girişimcilik Becerileri   3
Bu dersin amacı, girişimcilere 21. yüzyılda ekonominin getirdiği zorlukları ve değişimleri karşılama becerileri kazandırmaktır. Her yerde bulunan teknoloji, insanların çalışma, yaşama ve oyun oynama şeklini değiştirdi. Çağdaş toplum kalıcı yoksulluk, eşitsizlik, gıda ve su güvenliği, enerji sıkıntısı, küresel iklim değişikliği ve çevresel bozulma gibi ele alınması gereken sayısız sorunla karşı karşıya. Bu bağlamda, karmaşık sorunlara esnek bir şekilde cevap vermek, etkili iletişim kurmak, bilgiyi dinamik olarak yönetmek, ekiplerde çalışmak ve çözüm üretmek, teknolojiyi etkin kullanmak ve sürekli yeni bilgi üretmek çok önemlidir. Çevreyi anlama, değişiklikleri uygulama, alışkanlıkları tanıma, eleştirel ve yaratıcı düşünme, takımlarda iletişim kurma ve işbirliği yapma, karar verme ve inovasyonun uygulanması, girişimcileri bilinmeyen durumlarda ve bilinmeyen gelecekte başarılı olmaya hazırlayacak temel becerilerdir.
UGİ 385 Girişimciler İçin Finans   3
İş dünyası gerek teknolojik gelişmelerin gerekse bilgiye erişimlerin kolaylaşmasına bağlı olarak sürekli genişlemektedir. Dolayısıyla genişleyen iş dünyasından pay almak isteyen veya yeni fikirlerle iş dünyasına katılmak isteyen girişimcilerin hedeflerine ulaşmalarında başlangıçtan dağıtıma kadar ki geniş yelpazede en fazla ihtiyaç duydukları konu projelerinin finansmanıdır. Sermaye piyasalarında girişimciler için çeşitli finansman kaynakları tasarlanmıştır. Bu derste girişimcilerin ilk aşamada (start up) bu kaynaklara nasıl erişebilecekleri hem teorik hem de yasal düzeyde incelenecektir. Bu bağlamda girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, girişim sermayesi fonları ve kitle fonlamaları gibi kaynaklar detaylı olarak ele alınacaktır. Aynı zamanda girişimciler için halka açılma, bazı sermaye piyasası araçlarının (finansman bonoları, özel şirket tahvilleri ve eurobondlar) ihracı gibi alternatif finansman modelleri de derinlemesine işlenecektir. 
UGİ 386 Uluslararası Şirketler Finansmanı   3
Küreselleşmenin etkin olduğu günümüzde şirketlerin çok uluslu hale gelmelerinin ve/veya uluslararası düzeyde faaliyetlerinin yaygınlaştığı bir gerçektir. Bu bağlamda şirketlerin birleşme, devralma ve devrolma gibi operasyonlarının hem hukuki hem de değerleme (due diligence) düzeyinde incelenmesi ve irdelenmesi önem kazanmaktadır. Aynı zamanda bu şirketlerin uluslararası piyasalara açılma ve yatırım yapma yöntemleri, uluslararası piyasalardan sağlanan finansmanın türleri ve maliyetleri de diğer önemli faktörlerdir. Diğer taraftan uluslararası piyasalardan edinilen finansmanın içeriği gereği ortaya çıkan risklerin yönetimi de bu şirketlerin gündemindedir. Çizilen bu çerçevede şirketlerin uluslararasılaşması ve sonrasında finansman ve bunun yönetimi konuları "uluslararası şirketler finansmanı dersinde detaylı bir şekilde işlenecektir.
UGİ 388 Karşılaştırmalı Sosyal Politika   3
Bu derste, sosyal politika disiplini ve bu disipline ilişkin refah, sosyal refah ve refah politikasının esasları, sosyal yardım ve hizmetler, sosyal güvenlik gibi temel kavramlar açıklanacak ve değerlendirme ölçütleri ile birlikte uygulama örnekleri tartışılacaktır. Dersin amacı, Türkiye’deki ve stratejik coğrafyalarda bulunan ülkelerdeki sosyal politika uygulamalarının birbiriyle karşılaştırılması için gerekli kavramsal çerçevenin oluşturulmasıdır. Bu sayede öğrencilerin bu ülkelerde istihdam edilmeleri ya da girişimci olmaları halinde hem Türkiye’de hem de gidilen ülkedeki sosyal politika uygulamalarını değerlendirmek ve farklılıkları ve ortaya çıkan sonuçları yorumlamak için ihtiyaç duyacakları bilgi altyapısının hazırlanması hedeflenmektedir.
UGİ 421 Politika Tasarımı   3
Bu derste öğrenciler, birçok kamusal sorun ve bu sorunların çözümleri ilgili politika geliştirme, politika değişimlerinin etkileri gibi konuları teorik olarak işleyecekler, bunun yanında güncel konuşmacılarla pratik uygulamaları analiz edecekler.
UGİ 422 Çağdaş Yönetim Teknikleri   3
Çağdaş Yönetim Teknikleri dersinde üretim işlemler yönetimi, işletmelerde yenilik yönetimi, finansal yönetim, stratejik yönetim, proje yönetimi, yatırım analizi ve portföy yönetimi, teknoloji yönetimi, kurumsal yönetim, insan kaynakları yönetimi ve risk yönetimine ilişkin modern teknikler anlatılacaktır.
UGİ 441 Küresel Göç Politikaları   3
Ders genel olarak uluslararası göçü çeşitli açılardan ve küresel bir yaklaşımla incelemeyi amaçlamaktadır. Bu sebeple küresel anlamda göçün tarihi gelişimi, sebepleri, yarattığı ekonomik, politik ve sosyal sorunlar, sığınmacılar, uluslararası göç ve uluslararası ilişkiler arasındaki etkileşimler ve en önemli aktörler olarak devletlerin ve göçmenlerin küresel göç politikalarının oluşturulmasındaki etkileri dersin ana temalarını oluşturacaktır.
UGİ 499 Serbest Araştırma   3
Bu ders, belirli bir alanda uzmanlık geliştirmek ya da kariyer yapmak isteyen başarılı öğrencilerin, öğretim üyeleriyle bire bir çalışma yapabilmesini amaçlamaktadır.