Özel Güvenlik Hizmet Alımı

Başlangıç Tarihi: 11.12.2023, 10:00 
Bitiş Tarihi: 18.12.2023, 12:00 
İhale Usulü: Açık İhale 
İhalenin Yapılacağı Yer: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 1. Kat Toplantı Salonu 
İhalenin Yapılacağı Tarih: 18.12.2023, 14:00 
Geçici Teminat Miktarı: Teklif bedelinin en az %3’ü oranında
İlgili Kişi: Eren YAZAR 
İlgili Kişi E-posta: erenyazar@etu.edu.tr 

İhale Bilgileri:

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

1-İdarenin

 1. a) Adresi : Söğütözü Cad. No: 43 Çankaya/ANKARA
 2. b) Telefon ve faks numarası : 0.312.292 40 00 / 0312 287 19 46
 3. c) Elektronik posta adresi : bilgi@etu.edu.tr
 4. d) İlgili personel ve mail adresi : Eren YAZAR – erenyazar@etu.edu.tr
 5. e) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://www.etu.edu.tr/tr/kurumsal/ihaleler

2-İhale konusu hizmetin

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : Özel Güvenlik Hizmeti/ 36 Ay
 2. b) Teslim Yerleri : TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Kampüs ve Bağlı Birimleri
 3. c) Teslim Tarihi : 01.01.2024

3-İhalenin

 1. a) Usulü : Açık İhale
 2. b) Yapılacağı yer : TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 1. Kat Toplantı Salonu
 3. c) Tarihi ve saati : 18.12.2023 - Saat 14:00
 4. d) İhaleye Son Teklif verme : 18.12.2023 – Saat 12:00
 5. e) Tekliflerin Geçerlilik Süresi : İhale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
 6. f) Tekliflerin Verileceği Yer : İdarenin Satın Alma Müdürlüğü B33 nolu ofisi ilgili kişi
 7. g) Geçici Teminat Miktarı : Teklif edilen bedelin en az %3’ü kadar

 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. İhale Dokümanını satın almış olmak.

4.1.2. Yüklenicilerin İHALE ye katılabilmeleri için https://www.etu.edu.tr/tr/kurumsal/ihaleler internet adresindeki şartnamelerde belirtilen belgeleri, teklifleri ve diğer hususları sunmaları gerekir.

4.2.      Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1.   2022 Yıllık Cirosu En az 100.000.000-TL olması gerekmektedir.

4.3.      Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1.             Güvenlik Hizmet sektöründe en az 5 yıl ve üzeri hizmet vermesi gerekmektedir.

4.3.2.   Son 10 (on) yıl içinde en az 1 (bir) yıllık aktif hizmet verilen projeler arasında vakıf Üniversitesi yer almalıdır.

4.3.3.   İstekli firmanın kendisi adına bordrolu ve aktif çalışan toplam personel sayısı 1.000’in altında olmayacaktır. Bu hususu Muhtasar beyanı ile resmi olarak belgelendirecektir.

4.3.4.   İstekli firmanın Ankara ilinde kendisi adına bordrolu ve aktif çalışan toplam personel sayısı 500’ün altında olmayacaktır. Bu husus SGK hizmet dökümü ile belgelendirilecektir.

4.3.5.   İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, istenilen teknik ve idari şartları sağlayan tekliflerin arasındaki en düşük tekliftir.

6- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1.      İhale dokümanı, idarenin adresi ve internet sitesinde görülebilir ve 3.000,-TL (ÜçbinTürkLirası)’nın idarenin Garanti Bankası TR66 0006 2001 3320 0006 2999 10 IBAN hesabına İhale konusu ve numarasını dekont üzerine belirtilerek yatırılması ve alınan dekont karşılığı idarenin adresinden elektronik ortamda CD olarak satın alınabilir.

6.2.      Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar idarenin Söğütözü Cad. No:43 / adresindeki Satın Alma Müdürlüğü B33 nolu ofisinden elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.