Lisans Üstü Programlar

Tasarım Yüksek Lisans Programı

Tezli:

  • YL derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı: 23, AKTS: 69 + 8 + 60
  • Alınması gereken zorunlu dersler: 3 Ders
  • Alınması gereken seçmeli dersler: 4 Ders

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
TSR 501 Disiplinler Arası Tasarım Stüdyosu I 4
TSR 503  Araştırma Yöntemleri 3
  Seçmeli Ders 3

BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
  Disiplinler Arası Tasarım Stüdyosu II 4
  Seçmeli Ders 3
TSR 592 Seminer 0

YAZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
  Seçmeli Ders 3

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
TSR 598 Yüksek Lisans Tezi 0
  Seçmeli Ders 3

BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
TSR 598 Yüksek Lisans Tezi 0

YAZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
TSR 598 Yüksek Lisans Tezi 0


Tezsiz:

  • YL derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı: 32, AKTS: 96
  • Alınması gereken zorunlu dersler: 3 Ders
  • Alınması gereken seçmeli dersler: 7 Ders

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
TSR 501 Disiplinler Arası Tasarım Stüdyosu I 4
TSR 503 Araştırma Yöntemleri 3
  Seçmeli Ders 3
  Seçmeli Ders 3

BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
TSR 502 Disiplinler Arası Tasarım Stüdyosu II 4
  Seçmeli Ders 3
  Seçmeli Ders 3
  Seçmeli Ders 3
TSR 591 Dönem Projesi 0

YAZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
  Seçmeli Ders 3
  Seçmeli Ders 3

UZMANLIK ALANI DERSLERİ

TSR 504 Tasarım Eleştirisi ve Estetiği 3 Kredi
TSR 505 İç Mekânda Sanal Uygulamalar 3 Kredi
TSR 506 Reklam ve Yeni Medya 3 Kredi
TSR 507 İleri Ürün Araştırmaları 3 Kredi
TSR 508 Özelleşmiş İç Mekân Tasarım Stüdyosu 3 Kredi
TSR 510 Akıllı Ürün Tasarımı 3 Kredi
TSR 511 Analitik Mekân Çözümlemesi 3 Kredi
TSR 512 Bilgilendirme Tasarımı 3 Kredi
TSR 513 Sokak Mobilyaları ve Ürün Kimliği 3 Kredi
TSR 514 Tasarımda Sürdürülebilirlik 3 Kredi
TSR 515 İmgesel Tasarım 3 Kredi
TSR 516 Herkes İçin Tasarım 3 Kredi
TSR 517 Mekân ve Donatı Araştırmaları 3 Kredi
TSR 518 Görsel Kültür 3 Kredi
TSR 519 Deneyim Tasarımında Güncel Yaklaşımlar 3 Kredi
TSR 520 Tasarımda Etik ve Sosyal Sorumluluk 3 Kredi

DERS İÇERİKLERİ

ZORUNLU DERSLER

TSR 501 Disiplinler Arası Tasarım Stüdyosu I  
Tasarım alanlarında iş birliği çerçevesinde farklı alanlardan gelen öğrencilerin, çağdaş bir tasarım konusunu tüm boyutlarıyla tartışıp incelemesi amaçlanır. Tasarıma gelişmiş bir analiz yöntemiyle yeni bir bakış açısı geliştirilerek ve disiplinler arası takım çalışmasını destekleyen bir kurgu içersinde gerçekleştirilecektir.

TSR 502 Disiplinler Arası Tasarım Stüdyosu II  
Bu ikinci stüdyo dersinde tasarım alanlarında iş birliği çerçevesinde, farklı alanlardan gelen öğrencilerin disiplinler arası takım çalışması sürdürülecektir.

TSR 503 Araştırma Yöntemleri 
Yüksek lisans araştırmalarında yararlanılabilecek araştırma yöntemleri, araştırma terminolojisi ve araçları hakkında bilgi edinilmesi ve özellikle tasarıma yönelik araştırmalarda kullanılabilecek yöntemlerin irdelenmesi. Bilimsel araştırmada etik kavramının geliştirilmesi ve tasarıma yönelik bilimsel araştırma konusunda deneyim kazanılması amaçlanır.

SEÇMELİ DERSLER

TSR 504 Tasarım Eleştirisi ve Estetiği 
Derste eleştiri, tasarım eleştirisi ve estetiğin ne olduğu tartışılır. Eleştiri yöntemleri üzerinde durulur ve Betimleme, Çözümleme, Yorum ve Yargı aşamalarından oluşan Tasarım Eleştirisi Çalışma Yaprağı ile tasarım incelemesi gerçekleştirilir. Derste ayrıca estetik kavramı üzerinde ve belli başlı estetik kuramları ile bunların tasarım eğitiminde ve uygulamalarındaki yeri ve etkisi üzerinde durulur.

TSR 505 İç Mekânda Sanal Uygulamalar 
İç Mekân tasarımında sanal ortamda ileri modelleme tekniklerinin uygulama alanlarının araştırılması ve etkilerinin analiz edilmesi amaçlanmaktadır.

TSR 506 Reklam ve Yeni Medya 
Günümüz iletişim araçlarıyla yapılan tüm tanıtımların kitle üzerindeki etkilerinin incelenmesi, tanıtım türlerinin, yöntemlerinin, tekniklerinin ve metin/görsel analizlerinin ele alınarak incelenmesi amaçlanmaktadır.

TSR 507 İleri Ürün Araştırmaları 
Dersin amacı öğrencilerin kendi belirledikleri çalışma alanlarında kavramlar geliştirmeleri ve geliştirdikleri kavramların ürünleşmesi sürecini kapsamaktadır. Öğrencilerin geliştirdikleri kavramları ürünleştirme süreci için özelleşmiş yaklaşımlar, metodolojiler, v.s içeren bir sistem tasarlamaları beklenmektedir.

TSR 508 Özelleşmiş İç Mekan Tasarım Stüdyosu 
İç mekan tasarımında farklı işlevler ve farklı kullanıcı gereksinimleri için çok boyutlu ve detaylı araştırmalar doğrultusunda özgün çözüm önerilerinin araştırılması hedeflenmektedir.

TSR 510 Akıllı Ürün Tasarımı 
Bu derste öğrenciler akıllı ürün kavramını derinlemesine inceleyerek, akıllı ürün özellikleri ile mevcut ve gelecekteki teknolojilerin ürün tasarımına etkilerini irdeleyecektir. Ders sürecinde öğrencilerden en az bir adet akıllı ürün tasarım süreci yürütmeleri ve süreç sonunda çıkan ürünü sunmaları beklenmektedir.

TSR 511 Analitik Mekân Çözümlemesi 
İç mekânların diğer tasarım alanları ile olan etkileşimlerinin tüm boyutlarıyla incelenmesini hedefleyen, analiz yöntemlerinin araştırılması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda örnekleme çalışmaları üzerinden gelişkin analiz yöntemleri irdelenecektir.

TSR 512 Bilgilendirme Tasarımı 
Bu derste öncelikli olarak farklı alanlarda yapılmış olan Bilgilendirme Tasarımı projeleri  araştırılacaktır. Bu bağlamda çağımızda bilgi bombardımanı  içinde kaybolan bireyin  istediği bilgiye,  çeşitli tasarım dalları kapsamında hazırlanan uygulamalarla nasıl ulaştığı incelenecektir. Daha sonra öğrenciler  seçilen bir konuda hedef kitleye uygun, etkileyici ve kolay algılanabilir bir proje geliştireceklerdir. Böylece öğrencilerin bilgilendirme tasarımı oluşum sürecindeki  sorunlara  çözümler geliştirerek  deneyim kazanmaları  amaçlanmaktadır.

TSR 513 Sokak Mobilyaları ve Ürün Kimliği 
Bu derste kent mobilyaları tanımlanarak insan-çevre-ürün ilişkileri bağlamında ele alınarak incelenecektir. Ders kapsamında çeşitli metotlar kullanılarak ürün analizleri yapılması amaçlanmaktadır. 

TSR 514 Tasarımda Sürdürülebilirlik 
Tasarımda sürdürülebilirlik kavramının fiziksel, kültürel ve global çerçevede tartışılması, geleceğe yönelik sürdürülebilir çözümlerin disiplinler arası bir yaklaşımla araştırılarak geliştirilmesi hedeflenmektedir.

TSR 515 İmgesel Tasarım 
İletişimin hemen her alanında kullanılan imgesel tasarımlar, günümüzde de iletişimi sağlayan kültürlerarası ortak bir dil olma özelliğini devam ettirmektedir. Kavramlar ve konular üzerinden, imgesel tasarımın çeşitli teknikler kullanılarak, farklı tasarımlar alanlarının birleşik kavramları çerçevesinde  araştırılarak uygulanması hedeflenmektedir.

TSR 516 Herkes İçin Tasarım 
Dersin amacı ürün, mekân ve çevre tasarımına bütün insanların kullanabileceği önerisi ile yaklaşım geliştirmektir. Tasarım yaparken geniş bir insan topluluğunu dikkate alarak, bu topluluğun ihtiyaçlarını tanımlamak ve buna uygun tasarım önerileri geliştirmek hedeflenmektedir.

TSR 517 Mekân ve Donatı Araştırmaları 
Mekân, mobilya ve donatının geçirdiği gelişim ve dönüşümlerin, araştırılması ile mekan ve donatı ilişkisini farklı tasarım disiplinlerinin etkileşimleri kapsamında tartışmak amaçlanmaktadır.

TSR 518 Görsel Kültür 
Geçmişten günümüze kullanılan görsel öğelerin; yere, zamana, farklı toplumsal katmanlara, ülkelere vb. göre değişmesi üzerinde durularak, her türlü görsel malzeme üzerinden çok alanlı bir yaklaşımla tartışılarak irdelenecektir.

TSR 519 Deneyim Tasarımında Güncel Yaklaşımlar 
Dersin temel amacı deneyim tasarımı alanında güncel teori ve uygulamalarını tanıtmak, farklı tasarım disiplinlerinin bakış açılarından hareketle yeni yaklaşımlara olanak sağlayacak yenilikçi uygulamalar yapmaktır.  Ders sonunda öğrenciler temel teorik bilgileri edinmiş ve uygulamalı çalışma fırsatı bulmuş olacaklardır.  Dersin içeriği endüstri ürünleri tasarımı, grafik tasarım, etkileşim tasarımı, iç mimarlık, mimarlık ve moda tasarımı öğrencilerine geçmiş bilgilerini yeni yaklaşımlarla gözden geçirme olanağı sağlamayı hedeflemektedir.

TSR 520 Tasarımda Etik ve Sosyal Sorumluluk 
Bu derste ulusal ve uluslar arası alanda ortaya çıkan güncel toplumsal sorunlar incelenecektir.  Özellikle çevresel, sosyal, politik, ekolojik sorunlarla ilgili ön araştırmalar yapılıp, bu konularda yapılmış  tasarım projeleri  analiz edilecektir. Daha sonra öğrenciler seçecekleri  tasarım alanlarından biri kapsamında belirli bir konuda bir proje geliştireceklerdir. Yapılan araştırma ve uygulama çalışmalarıyla tasarımcıların sosyal sorumluluklarının öğrenilmesi ve sosyal sorunlara tasarım yoluyla nasıl dikkat çekilebileceği, çözüm yollarının nasıl geliştirileceği  konusunda  deneyim  kazanılması hedeflenmektedir.