İşletme Lisans Üstü Programı

Yüksek Lisans

Tezli:

  • YL derecesi almak için gerekli olan en az toplam kredi sayısı: 27, AKTS: 81 + 8 + 60
  • Alınması gereken zorunlu dersler: 5 Ders
  • Alınması gereken seçmeli dersler: 4 Ders
DERS KODU DERS ADI T P K AKTS
GÜZ DÖNEMİ
İŞL 511 İşletmecilik, Yönetim ve Örgüt 3 0 3 9
İŞL 533  Stratejik Pazarlama Yönetimi  3 0 3 9
İŞL 545  Operasyon ve Tedarik Zinciri Yönetimi 3 0 3 9
İŞL 562  Finansal Analiz 3 0 3 9
--  Seçmeli Ders 3 0 3 9
BAHAR DÖNEMİ
İŞL 592  Seminer  0 0 0 8
İŞL 596 Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi 3 0 3 9
--  Seçmeli Ders 3 0 3 9
YAZ DÖNEMİ
İŞL 593  Yüksek Lisans Tezi  0 0 0 0
--  Seçmeli Ders 3 0 3 9
--  Seçmeli Ders 3 0 3 9
GÜZ DÖNEMİ
İŞL 593  Yüksek Lisans Tezi  0 0 0 0
BAHAR DÖNEMİ
İŞL 593  Yüksek Lisans Tezi  0 0 0 0
YAZ DÖNEMİ
İŞL 593  Yüksek Lisans Tezi  0 0 0 60

 

Tezsiz:

  • YL derecesi almak için gerekli olan en az toplam kredi sayısı: 30, AKTS: 90
  • Alınması gereken zorunlu dersler: 5 Ders
  • Alınması gereken seçmeli dersler: 5 Ders
DERS KODU DERS ADI T P K AKTS
GÜZ DÖNEMİ
İŞL 511 İşletmecilik, Yönetim ve Örgüt 3 0 3 9
İŞL 533  Stratejik Pazarlama Yönetimi  3 0 3 9
İŞL 545  Operasyon ve Tedarik Zinciri Yönetimi 3 0 3 9
İŞL 562  Finansal Analiz 3 0 3 9
--  Seçmeli Ders 3 0 3 9
BAHAR DÖNEMİ
İŞL 591 Dönem Projesi 0 0 0 0
İŞL 596 Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi 3 0 3 9
--  Seçmeli Ders 3 0 3 9
--  Seçmeli Ders 3 0 3 9
YAZ DÖNEMİ
İŞL 591 Dönem Projesi 0 0 0 0
--  Seçmeli Ders 3 0 3 9
--  Seçmeli Ders 3 0 3 9

 

Seçmeli Dersler

DERS KODU DERS ADI T P K AKTS
İŞL 501  İşletme Ekonomisi  3 0 3 9
İŞL 512 İnsan Kaynaklarının Yönetimi 3 0 3 9
İŞL 513  Girişimcilik  3 0 3 9
İŞL 514  Stratejik Yönetim  3 0 3 9
İŞL 521  Organizasyon Stratejileri  3 0 3 9
İŞL 522   Yönetim ve Örgüt Kuramında Güncel Konular    3 0 3 9
İŞL 524  Müzakerecilik Teknikleri ve İhtilafların Çözümü  3 0 3 9
İŞL 530 Küresel Girişim ve Dış Ticaret 3 0 3 9
İŞL 532  Tüketici Davranışı Analizi  3 0 3 9
İŞL 536 Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar 3 0 3 9
İŞL 537  Uluslararası Pazarlama Stratejileri  3 0 3 9
İŞL 538 Perakende ve Satış Yönetimi 3 0 3 9
İŞL 542 Proje Yönetimi 3 0 3 9
İŞL 543 Kobi ve İnovasyon 3 0 3 9
İŞL 546 Kurumsal Kaynak Planlama 3 0 3 9
İŞL 553 Yönetim Muhasebesi 3 0 3 9
İŞL 559 Kurumsal Yönetim 3 0 3 9
İŞL 560 Para ve Sermaye Piyasaları Uygulamaları 3 0 3 9
İŞL 563  Risk Yönetimi ve Türev Araçları  3 0 3 9
İŞL 565 İşletmeciler için Makro İktisat 3 0 3 9
İŞL 566  Portföy Analizi ve Yönetimi  3 0 3 9
İŞL 567  Uluslararası İşletmecilik  3 0 3 9
İŞL 568  Finans Piyasaları ve Kurumları  3 0 3 9
İŞL 569 Finansta Güncel Konular 3 0 3 9
İŞL 570 Dijital Finans 3 0 3 9
İŞL 590 İşletme Alanında Seçilmiş Konular 3 0 3 9

 

 

DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME YÜKSEK LİSANS ZORUNLU DERSLER

İŞL 511 İşletmecilik, Yönetim ve Örgüt

İşletmecilik kavramından başlayarak iş örgütlerinin yönetimi ve yapısı, temel parçaları itibariyle ele alınmaktadır. Yönetim süreci dört temel işlev – planlama, örgütleme, yöneltme ve denetleme – çerçevesinde işlenmektedir. Yöneticiler ve işgörenlerin içinde çalıştıkları kuruluşlara taşıdıkları kişilik, değerler ve tutumların çalışma ortamı faktörleriyle bir araya geldiğinde nasıl davranışlara dönüşebildiği tartışılmaktadır.

İŞL 533 Stratejik Pazarlama Yönetimi

Strateji kavramı ve strateji hiyerarşisi, büyüme stratejisi, pazar bölümlendirme, konumlandırma, hedef pazar seçimi ve farklılaşma, pazar karması stratejisi, mamul stratejileri, fiyat stratejileri, dağıtım stratejileri, tutundurma stratejileri ve planlaması.

İŞL 545 Operasyon ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Bu ders ürün ve hizmetlerle değer yaratan işletmelerde bulunan operasyonel süreçler ve kavramlara odaklanır. Üretimin yapılması ve hizmetin sunulması için ihtiyaç duyulan bütün tedarik, lojistik ve üretim süreçlerinin sistematik planlaması, tasarımı ve işleyişi ile ilgilidir. Bir işletmenin, rekabet avantajını artırmaya dönük ürün ve süreç tasarımı, hizmet sunumu ve stratejik planlama gibi katma değer yaratan ana faaliyetlerinin tamamını kapsamaktadır. Bu ders içerisinde bu faaliyetlerden tedarik zinciri ağı tasarımı, süreç seçimi, fabrika yerleştirme, iş sistemlerinin tasarımı, fabrika kuruluş yeri seçimi ve kalite yönetimi ve kontrolü ile ilgili konular ele alınmaktadır.

İŞL 562 Finansal Analiz

Finansal analiz, finansal planlama, stok ve nakit yönetimi, alacakların yönetimi, kısa süreli finansman, borç politikası, kar politikası, optimal sermaye bileşimi, paranın zaman değeri, yatırım bütçelemesi, kaldıraç ve risk, temettü politikası, uluslararası finansal yönetimin temelleri.

İŞL 596 Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi

Bu dersin amacı, akademik literatür taraması yapma, araştırma çalışmalarını eleştirel bir şekilde değerlendirme, titiz araştırma planlama ve yürütme ve sağlam analitik sonuçlara ulaşma yeteneğinizi geliştirmek için teorik, metodolojik ve araştırma becerilerinizi geliştirmenizi sağlamaktır. Bilimsel araştırma için teorik kavramların hipoteze dönüştürülmesi, ölçümlenmesi, saha çalışmaları ile verilerin toplanması ve sonrasında analiz edilmesi süreçleri detaylı bir şekilde aktarılacaktır. Bu bağlamda mülakat teknikleri, odak grupları, söylem analizi, katılımcı gözlem, etnografik çalışmalar gibi niteliksel veri toplama yöntemleri, makro veri analizi, anket ve deneysel çalışmalar, içerik analizi gibi niceliksel veri toplama yöntemleri incelenecek ve istatistiksel veri analiz yöntemleri ortaya koyulacaktır.

 

İŞLETME YÜKSEK LİSANS SEÇMELİ DERSLER

İŞL 501 İşletme Ekonomisi

Ekonomik teorinin temel kavramlarının karar verme sürecinde kullanımı, ekonomi ve mikro ekonominin anlam ve önemi, ekonomide matematik ve grafik kullanımı, arz ve talep, esneklik, fayda ve tüketici tercihleri, üretim organizasyonu, üretim ve maliyetler, tam rekabet piyasası, tekel piyasası, tekelci rekabet piyasası, oligopol piyasası, kaynak piyasaları, risk ve belirsizlik, bilgi ekonomisi, yatırım, dışsallıklar ve kamu tercihi.

İŞL 512 İnsan Kaynaklarının Yönetimi

İnsan kaynakları planlaması, personel seçimi ve istihdamı, personel eğitimi ve insan kaynaklarının geliştirilmesi, çalışan etkinliği, kariyer geliştirme, performans değerlendirmesi, motivasyon, iletişim, ücret politikaları.

İŞL 513 Girişimcilik

Örgütsel kültürün işletmecilik kuramı ve uygulamasındaki yeri, önemi; girişimciliğin bir iktisadi zihniyet olarak incelenmesi; örgüt kültürünün güdüleme, işletme stratejilerinin oluşturulması, örgütsel etkililiğin artırılması üzerindeki rolü; girişimcilik kültürünün bireysel ve örgütsel alanda nasıl geliştirileceğinin incelenmesi; girişimciliğin doğası; yaratıcılık ve yenilikçilik; girişimcinin özellikleri; işletmelerde girişimciliğin gelişmesi; çevresel değerlendirmeler; yeni bir yatırıma hazırlanma; yeni yatırımın değerlendirilmesi; etkili bir işletme planı geliştirme; yeni bir yatırıma ilişkin yasal konular ve pazarlama konuları; girişimcilerin sermaye birikim kaynakları; girişimsel gelişmenin yönetimi; yeni bir işletmenin satın alınması; uluslararası gelişme ve girişimcilik; girişimciler için ahlaki ve sosyal sorunlar.

İŞL 514 Stratejik Yönetim

Stratejik yönetimin önemi, stratejik analiz, strateji formülasyonu, çevre analizi, stratejileri uygulama ve kontrol, stratejik yönetimde diğer konular (liderlik, örgüt kültürü, iş ahlakı, kriz yönetimi ve plansız değişim, küçük işletmelerde stratejik yönetim, örgütlerde stratejik yönetim sorunları, örnek olay uygulamaları).

İŞL 521 Organizasyon Stratejileri

Yeni organizasyon teorileri, mikro ve makro yaklaşımlar, niteliksel organizasyon araştırmaları, niceliksel organizasyon araştırmaları, organizasyon kuramındaki son gelişmeler.

İŞL 522 Yönetim ve Örgüt Kuramında Güncel Konular

Yönetim işlevleri (planlama, örgütleme, yöneltme ve denetleme); yönetim sürecini çevreleyen faktörler (kültür, etik ve sosyal sorumluluk); kişilik, algılar, tutum ve davranışlar gibi bireysel iç çevre faktörleri; gruplar ve takım çalışması; sorun çözme-karar verme, güdüleme, iletişim, çatışma yönetimi gibi yönetsel beceriler; örgüt kuramı; örgüt yapısı; örgüt tasarımı ve etkililik; örgütsel yaşam döngüsü; örgüt kültürü; örgütsel değişim.

İŞL 524 Müzakerecilik Teknikleri ve İhtilafların Çözümü 

Müzakere kavramı, değişik kültürlerdeki farklı anlamları ve uygulamaları, müzakereye olan ihtiyacın belirlenmesi, en iyi müzakere tekniğinin tespiti, açılış konumunun belirlenmesi ve buna tekabül edecek stratejinin tespiti, uygulanacak taktikler.

İŞL 530 Küresel Girişim ve Dış Ticaret

Küreselleşme süreci çerçevesinde, küresel girişim örnekleri ışığında ve Türkiye’nin ekonomik ve dış ticaret hedefleri doğrultusunda, yeni dış ticaret girişimleri ve olası eğilimleri sistematik bir şekilde incelemektedir. Küreselleşme olgusu ve tarihsel süreci, girişimcilik kavramı ile olan ilişkisi, küresel girişim ve dış ticaret ilişkisi ile küresel girişim örnekleri, işlenecek konular arasındadır.

İŞL 532 Tüketici Davranışı Analizi

Tüketici davranışına giriş, birey olarak tüketiciler (algı-öğrenme, güdülenme, değerler, benlik), kişilik, yaşam biçimi, tutumlar, tutum değişimi ve interaktif iletişim, karar verici olarak tüketiciler  (bireysel karar verme, satın alma ve tüketme), grup etkisi ve danışma, örgütsel ve aile satın alma kararları, tüketiciler ve altkültürler (gelir ve sosyal sınıf, etnik grup, ırk ve din altkültürleri), tüketiciler ve altkültürler (yaş),  tüketiciler ve kültür, tüketici kültürünün yaratılması ve yayılması.

İŞL 536 Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar

Bu ders, Pazarlama ders kitaplarında doğrudan yer almayan veya disiplinlerarası teorik bir altyapısı olduğu çin doğrudan ders materyali olarak kullanılmayan, ancak oldukça önemli ve popüler olarak kabul edilen ve tartışılan bazı pazarlama konularının ele alınması amacını taşımaktadır. Ders konuları dinamik bir felsefe ile zaman içerisinde değişebilmektedir. Belli başlı ders konuları arasında nöro-pazarlama, tüketicilerin algı farklılıkları, üniversite ve tıp gibi farklı sektörlerdeki pazarlama çalışmaları, yeni geliştirilen pazarlama araştırması yöntemleri ve bireysel satış teknikleri yer almaktadır. Bu konular, hem teorik hem uygulamalı olarak tartışılacak ve sektörel bilgi verebilecek rapor, uygulama ve konuşmacılarla desteklenecektir.

İŞL 537 Uluslararası Pazarlama Stratejileri

Uluslararası pazarlamanın kapsamı, uluslararası pazarlamada karar süreci, uluslararası pazarlara ilişkin araştırmalar, yabancı pazarlarda ürün politikalarının planlanması, uluslararası fiyatlandırma politikaları, uluslararası dağıtım ve tutundurma politikaları.

İŞL 538 Perakende ve Satış Yönetimi

Günümüzde birçok ürünün tüketici ile buluşma noktası haline gelen perakende sektöründe doğru ürünü, doğru perakende kanalları aracılığı ile doğru müşteriye karlı olarak ulaştırma stratejileri dersin ana konusunu oluşturacaktır. Amaç öğrencilerin, tüketici gözlüklerini çıkartabilip, perakende satış noktalarını tedarikçi ve marka temsilcisi gözü ile görebilmelerini sağlamak ve ileriki kariyer yaşantılarında kullanabilecekleri, aslında tecrübe ile elde edilebilecek bilgileri aktarmaktır. Ders konuları arasında, ürün portföyü hazırlama, perakende zincirleri, raf yeri, rakip inceleme, bütçe planlama, satın alma yöntemleri, satış raporlamaları gibi başlıklar yer almaktadır.

İŞL 542 Proje Yönetimi

Bu dersin amacı; öğrencilere proje yönetimi temel ilkelerine dair temel anlayış kazandırmak ve onları sahada uygulanabilir bilgi ile donatmaktır. Bu ders, öğrencileri profesyonel proje yönetimi kavramıyla tanıştırmayı ve proje yönetimi temel ilkelerini gerçek hayatta uygulamanın güçlü yanlarını anlamalarında onlara yardımcı olmayı hedeflemektedir.  Bu dersi tamamlayan her öğrenci (i) profesyonel proje yönetiminin metodolojik temellerini (ii) proje yönetimi süreç gruplarını ve bilgi alanlarını (iii) Proje Yönetimi sektöründen örneklerle metodolojiyi (iv) MS Project gibi proje yönetimi sektöründe kullanılan araçları kavrayabilecektir.

İŞL 543 KOBİ ve İnovasyon

Yerel işletmelerin girişimcilik karakteristikleri ve inovasyon kapasitesi, İnovasyon kapasitesini arttırmaya yönelik yapısal girişimler (sanayi bölgeleri, teknoparklar, inovasyon merkezleri vb.), inovasyon performansı bağlamında sanayi ve üniversite işbirliğinin mevcut durumu ve politika önerileri.

İŞL 546 Kurumsal Kaynak Planlama

İş süreçlerine giriş, Kurumsal sistemlere giriş, Kurumsal kaynak planlama (KKP)  ile muhasebeye giriş, KKP ile satın alma süreçleri, KKP ile satış süreçleri, KKP ile üretim süreci, Envanter ve depo yönetimi süreçleri, Malzeme planlama süreçleri, Süreç entegrasyonu, Tedarik zinciri yönetimi ve ERP

İŞL 553 Yönetim Muhasebesi

İşletmelerde finansal muhasebe, maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesinin temel kavramları, maliyet-hacim-kar ilişkileri, maliyet dağıtımı, maliyet sistemleri, karar almada kullanılan maliyet ve gelir inceleme yöntemleri, standart maliyetler ve esnek bütçe uygulamaları, planlama, denetim ve başarı değerlendirilmesinde yönetim muhasebesi.

İŞL 559 Kurumsal Yönetim

Bir şirketin, yönetim kurulu, ortaklar, çalışanlar, tedarikçiler ve toplumla, bir başka ifade ile tüm paydaşları ile olan ilişkilerini, eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde yürütmesini sağlayan kurumsal yönetim prensipleri ele alınmaktadır. İşletmeyi oluşturan pay sahipleri, menfaat sahipleri ve yönetim kurulu arasındaki asimetrik enformasyonu giderici şeffaflık ve kamuoyunu aydınlatma unsurları da irdelenmektedir. Borsa bazında kurumsal yönetim ilkelerini uygulayan şirketlerin performansları da vaka çalışması olarak değerlendirilmektedir.

İŞL 560 Para ve Sermaye Piyasaları Uygulamaları

Bankacılık ve sermaye piyasası araçları ve piyasaları işleyişine yönelik örnek olay uygulamaları, piyasa profesyonellerinin katılımıyla finansal aracı kurumlar, kurumsal yatırımcılar ve bireysel emeklilik fonlarının işleyişinin incelenmesi.

İŞL 563 Risk Yönetimi ve Türev Araçları

Risk kavramı ve türleri, riskin ölçüm ve değerlemesi, finansal risk yönetimi ve türev piyasalar, döviz-faiz ve endeks futures, forward ve future fiyatlama, future hedging ve spekülasyon, opsiyon, opsiyon değerleme modelleri (Black Sholes, binominal v.b.), alım–satım stratejileri, swap, yeni nesil türevler, senaryo çalışmaları.

İŞL 565 İşletmeciler İçin Makro İktisat

Makroekonominin genel prensip ve temel kavramları, ulusal gelir, ekonomik büyümenin temelleri, toplam talep, toplam arz, işsizlik, enflasyon, ekonomi politikalarının ekonomik istikrar ve büyüme üzerine etkileri, uluslararası para sistemi ve döviz kurları, makroekonomik dinamiklerdeki değişim ve işletmeler üzerindeki etkileri.

İŞL 566 Portföy Analizi ve Yönetimi

Portföylerin risk ve getiri analizi, optimal portföy, portföy yönetimi, portföy oluşturma modelleri, emeklilik varlıklarının ve emeklilik fonlarının yönetimi.

İŞL 567 Uluslararası İşletmecilik

İşletme konularının uluslararası boyutu, globalleşen piyasalar, global piyasalarda piyasa yapısı ve rekabet, uluslararası ortaklıklar, finansal piyasaların işleyişi, serbestleşmenin etkisi, kur riski, yükselen piyasaların özellikleri, örnek olay uygulamaları.

İŞL 568 Finans Piyasaları ve Kurumları

Sermaye piyasaları, bankaların finansal sistem içindeki yeri, türlerine ve fonksiyonlarına göre bankacılık, yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, Türkiye’de menkul kıymet ve vadeli işlem borsaları, BASEL II yeni sermaye uzlaşısı ve uygulamaları,  BASEL II ve Türk bankacılık sistemi.

İŞL 569 Finansta Güncel Konular

Kur riskinin yönetilmesi; global piyasalardaki risk iştahının ölçülmesi; döviz piyasası işlemleri; emtia piyasası işlemleri(altın-gümüş-petrol); faiz-parite ilişkisi; piyasalar arası analiz; Merkez Bankalarının rezerv çeşitlendirmeleri ve fiyatlara etkisi; örnek olay uygulamaları.

İŞL 570 Dijital Finans

Bu ders, devam eden dijital devrimi öğrencilere tanıtmayı, finansal uygulamaları nasıl dönüştürdüğünü açıklamayı ve gelecekte finans dünyasını nasıl daha fazla etkileyebileceğini tartışmayı amaçlamaktadır. Ders, dijital teknoloji, oyuncular ve düzenlemeleri başta olmak üzere dijital ekosistemi açıklamakla başlayacak. Özellikle, ders blok zinciri teknolojisini ve finansal uygulamaları etkileyen diğer teknolojik gelişmeleri kapsayacaktır. Ders, dijital para, cüzdan, mevduat ve kredi alanlarındaki uygulamaları ayrıntılı olarak ele alacaktır. Öğrencilerden finansal dijital uygulamalardan bazılarını kullanmaları istenecektir. Ders ayrıca dijital finansın olası problemlerini de tartışmayı amaçlamaktadır. 

İŞL 590 İşletme Alanında Seçilmiş Konular

Bu dersin amacı işletmecilikteki yeni yöntemler, araştırmalar ya da uygulamadaki yeni yönelimlerin tartışılacağı bir ortam sunmaktır. Dolayısıyla içerik yıldan yıla değişmektedir.