Finans Lisans Üstü Programı

Doktora
  • Doktora derecesi almak için gerekli olan en az toplam kredi sayısı: 24, AKTS: 72 + 8 + 170 = 250
  • Alınması gereken zorunlu dersler: 5 Ders
  • Alınması gereken seçmeli dersler: 3 Ders
DERS KODU DERS ADI T P K AKTS
GÜZ DÖNEMİ
İKT 601 Mikroekonomi I 3 0 3 9
İKT 655 Araştırma Yöntemleri  3 0 3 9
BAHAR DÖNEMİ
İŞL 601 Varlık Fiyatlama Teorisi 3 0 3 9
İŞL 603 Kurumsal Finansman Teorisi 3 0 3 9
YAZ DÖNEMİ
İŞL 602 İleri Ampirik Finans 3 0 3 9
--  Seçmeli Ders        
GÜZ DÖNEMİ
--  Seçmeli Ders 3 0 3 9
İŞL 690 Seminer  0 0 0 8
BAHAR DÖNEMİ
-- Seçmeli Ders  3 0 3 9
YAZ DÖNEMİ
İŞL 699 Doktora Tezi  0 0 0 0
GÜZ DÖNEMİ
İŞL 699 Doktora Tezi  0 0 0 0
BAHAR DÖNEMİ
İŞL 699 Doktora Tezi  0 0 0 0
YAZ DÖNEMİ
İŞL 699 Doktora Tezi  0 0 0 0
GÜZ DÖNEMİ
İŞL 699 Doktora Tezi  0 0 0 0
BAHAR DÖNEMİ
İŞL 699 Doktora Tezi  0 0 0 0
YAZ DÖNEMİ
İŞL 699 Doktora Tezi  0 0 0 170

 

SEÇMELİ DERSLER

DERS KODU DERS ADI T P K AKTS
İŞL 553 Yönetim Muhasebesi 3 0 3 9
İŞL 554 Finansal Muhasebe Standartları ve Uygulamaları 3 0 3 9
İŞL 562  Finansal Analiz 3 0 3 9
İŞL 563  Risk Yönetimi ve Türev Araçları  3 0 3 9
İŞL 566  Portföy Analizi ve Yönetimi  3 0 3 9
İŞL 568  Finans Piyasaları ve Kurumları  3 0 3 9
İŞL 570 Dijital Finans 3 0 3 9
İKT 516 Deneysel Ekonomi  3 0 3 9
İKT 517 Davranışsal Ekonomi  3 0 3 9
İKT 533 Parasal Ekonomi  3 0 3 9
İKT 551 Sayısal Yöntemler  3 0 3 9
İKT 552 Ekonometrik Analiz   3 0 3 9
İKT 553 Uygulamalı Ekonometri I  3 0 3 9
İKT 554 Uygulamalı Ekonometri II  3 0 3 9
İKT 561 İktisatçılar için Matematik  3 0 3 9
İKT 603 Makroekonomi I 3 0 3 9
SUİ 651 Küreselleşme ve Kalkınmanın Ekonomi Politiği 3 0 3 9
BIL 541 Yapay Us 3 0 3 9
BIL 573 Veri Madenciliği 3 0 3 9
MAT 505 Finans Matematiği I 3 0 3 9
MAT 506 Finans Matematiği II 3 0 3 9
MAT 533 Reel Analiz I 3 0 3 9
MAT 534 Reel Analiz II 3 0 3 9

* Ayrıca Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki diğer yüksek lisans programlarında açılan dersler danışman onayına bağlı olarak alınabilir.

 

Ders İçerikleri

 Zorunlu Dersler

İŞL 601 Varlık Fiyatlama Teorisi

Bu derste, yatırım kararı verme, fayda teorisi, portföy teorisi, denge varlık fiyatlaması, arbitraj varlık fiyatlaması, faiz oranlarının vade yapısı, opsiyon fiyatlama teorisi, türev fiyatlama, varlık fiyatları bilgi etkinliği, asimetrik ve eksik bilgi, vekalet teorisi ve performans ölçümü gibi finansın temel teorik temellerine odaklanılmaktadır. Her konunun titiz bir şekilde geliştirilmesini sağlamak için matematiksel ve olasılıksal araçların/yöntemlerin uygulamaları üzerinde durulmaktadır.

İŞL 603 Kurumsal Finansman Teorisi

Bu ders, kurumsal finansman teorisindeki seçilmiş önemli konuları kapsamaktadır. Kurumsal Finansman Teorisi ile ilgilenen öğrenciler için derinlemesine bir literatür arka planı sağlar ve Kurumsal Finans Teorisi ile ilgili araştırma yapmak isteyen öğrencileri hazırlar. Derste, klasik Kurumsal Finansman makaleleri ve özellikle finansal sözleşme, eksik sözleşmeler, kontrol ve kurumsal yönetim, finansal aracılık, iflas ve Dinamik Kurumsal Finansman gibi güncel araştırma soruları incelenmektedir.

İŞL 602 İleri Ampirik Finans

Bu ders, varlık fiyatlaması ve kurumsal finansman konularındaki çeşitli konuların ampirik analizindeki zorluklarını kapsamaktadır. Derste, finansal ekonometrik yöntemlerin pratik uygulaması ve ampirik finansın özü olan veriler üzerinde durulacaktır. Verilerin çıkarılması, tarihsel varlık fiyatlarının kullanımı, şirket ve piyasa bilgilerinin yanı sıra yüksek frekanslı veriler ayrıntılı olarak tartışılacaktır.

İŞL 690 Seminer

Bölüm öğretim üyeleri veya dışarıdan gelen konuşmacıların sunumları.

İKT 601 Mikroekonomi I

Genel denge konuları: çözümün varlığı, eniyilik ölçütü, durağanlığı, sürekliliği. Değiş-tokuş ekonomisinin merkezi. Büyük ekonomiler ve yakınsama teoremi. Sosyal seçim, ekonomik dizayn ve eşleşme konuları.

İKT 655 Araştırma Yöntemleri

Bu dersin amacı akademide tez veya proje yazan, okul dışında araştırma yapacak olan öğrencilere temel araştırma metotlarını öğretmektir. Böylece öğrencilerin ekonomi biliminde kullanılan araştırma metotlarını bir araştırma sorusunda kullanabilmeleri hedeflenmektedir. Ders; genel olarak veri seti analizi ve yorumlanması, hipotez testi yöntemleri, ekonometrik analiz için temel teorik konular, ekonometrik analiz yöntemleri ve uygulamaları konularını içermektedir. Ders çerçevesinde akademik araştırmada etik konuları da öğretilecektir.

 

Seçmeli Dersler

İŞL 553 Yönetim Muhasebesi

İşletmelerde finansal muhasebe, maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesinin temel kavramları, maliyet-hacim-kar ilişkileri, maliyet dağıtımı, maliyet sistemleri, karar almada kullanılan maliyet ve gelir inceleme yöntemleri, standart maliyetler ve esnek bütçe uygulamaları, planlama, denetim ve başarı değerlendirilmesinde yönetim muhasebesi. 

İŞL 554 Finansal Muhasebe Standartları ve Uygulamaları

Finansman-muhasebe alanında uzmanlık düzeyinde ders alma isteğinde olan öğrencilere sunulmak üzere tasarlanmış bir derstir.  Türk Muhasebe Sistemi ve Muhasebe Standartlarının temelleri konusunda kapsamlı bilgi edinilmesine yönelik ileri düzey bir dersttir. Türkiye’de muhasebe ve finansal raporlamanın gelişimi ve uygulamaları, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS), muhasebede değerleme ölçütleri üzerinde çalışmalar yürütülecektir. Dersi tamamlayan bir öğrenci Türkiye Muhasebe Standartları konusunda geniş bir bilgi birikimi yanı sıra, uygulama çalışması nedeniyle bu standartlara göre hazırlanmış finansal tabloları okuyabilme becerisine sahip olacaktır.

İŞL 562 Finansal Analiz

Finansal analiz, finansal planlama, stok ve nakit yönetimi, alacakların yönetimi, kısa süreli finansman, borç politikası, kar politikası, optimal sermaye bileşimi, paranın zaman değeri, yatırım bütçelemesi, kaldıraç ve risk, temettü politikası, uluslararası finansal yönetimin temelleri.

İŞL 563 Risk Yönetimi ve Türev Araçları

Risk kavramı ve türleri, riskin ölçüm ve değerlemesi, finansal risk yönetimi ve türev piyasalar, döviz-faiz ve endeks futures, forward ve future fiyatlama, future hedging ve spekülasyon, opsiyon, opsiyon değerleme modelleri (Black Sholes, binominal v.b.), alım–satım stratejileri, swap, yeni nesil türevler, senaryo çalışmaları.

İŞL 566 Portföy Analizi ve Yönetimi

Portföylerin risk ve getiri analizi, optimal portföy, portföy yönetimi, portföy oluşturma modelleri, emeklilik varlıklarının ve emeklilik fonlarının yönetimi.

İŞL 568 Finans Piyasaları ve Kurumları

Sermaye piyasaları, bankaların finansal sistem içindeki yeri, türlerine ve fonksiyonlarına göre bankacılık, yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, Türkiye’de menkul kıymet ve vadeli işlem borsaları, BASEL II yeni sermaye uzlaşısı ve uygulamaları,  BASEL II ve Türk bankacılık sistemi.

İŞL 570 Dijital Finans

Bu ders, devam eden dijital devrimi öğrencilere tanıtmayı, finansal uygulamaları nasıl dönüştürdüğünü açıklamayı ve gelecekte finans dünyasını nasıl daha fazla etkileyebileceğini tartışmayı amaçlamaktadır. Ders, dijital teknoloji, oyuncular ve düzenlemeleri başta olmak üzere dijital ekosistemi açıklamakla başlayacak. Özellikle, ders blok zinciri teknolojisini ve finansal uygulamaları etkileyen diğer teknolojik gelişmeleri kapsayacaktır. Ders, dijital para, cüzdan, mevduat ve kredi alanlarındaki uygulamaları ayrıntılı olarak ele alacaktır. Öğrencilerden finansal dijital uygulamalardan bazılarını kullanmaları istenecektir. Ders ayrıca dijital finansın olası problemlerini de tartışmayı amaçlamaktadır.

IKT 516 Deneysel Ekonomi

İktisada deneysel yaklaşımların tarihsel kökeni. Hipotezlerin kurgulanması ve test edilmesi. Bireysel kararların teorik ve deneysel analizi. Oyun teorisinde teorik ve deneysel öngörülerin karşılaştırılması. Sosyal davranışların, bölüşüm, hakkaniyet ve mütekabiliyet olgularının deneysel analizi. Kamu malları ve koordinasyon problemlerinde deneysel sonuçlar. Saha deneyleri. Deneylerin bilgisayar ortamında programlanması ve laboratuvar uygulamaları.

İKT 517 Davranışsal Ekonomi

Davranışsal iktisadın gelişimi. Temel kavramlar. Standart ekonomik modelle ilişkisi ve metodu. Risk ve belirsizlik altında karar verme. Zaman içerisinde karar verme: İndirgenmiş fayda modeli ve alternatif seçim modelleri. Davranışsal oyun teorisi. Hakkaniyet ve sosyal tercihler. Davranışsal finans.

İKT 533 Parasal Ekonomi

Para talebi: fayda fonksiyonunda para, alışveriş zamanı modelleri, nakit para modelleri. Para arzı. Enflasyon, faiz ve döviz kuru. Aktarma kanalları. Merkez bankası bağımsızlığı. Bütçe finansmanı ve para: borç dinamiği, sevimsiz monetarist aritmetik, mali baskınlık. Para politikası rejimleri: parasal kontrol, döviz kuru rejimleri, enflasyon hedeflemesi, finansal istikrar ve para politikası. Para politikası araçları. Finansal krizler.

İKT 551 Sayısal Yöntemler

Olasılık. Rastsal değişkenler ve dağılımları. Beklenti. Tahmin. Tahmin edicilerin olasılık dağılımı. Hipotez testi (önsav sınaması). Dizeyler (matrisler). Dizeylerin geometrisi. Doğrusal denklem sistemlerinin çözümü. Determinant, özdeğer ve özvektör.

İKT 552 Ekonometrik Analiz

Basit doğrusal regresyon analizi. En küçük kareler yöntemi. Genelleştirilmiş en küçük kareler yöntemi. Otokorelasyon. İçsel bağıntı. Çoklu bağlanım. Araç değişkenlerle tahmin.

İKT 553 Uygulamalı Ekonometri I

ARMA modelleri. Durağanlık ve Wold gösterimi. Frekans metotlarıyla data analizi, Dinamik stokastik genel denge modelleri (DSGE): Çözümleri ve yakınsamalar. Vektör otoregresyon: Parametre tespiti, şok cevapları, Granger nedenselliği. Trendler ve birim kök: Koentegrasyon ve yanlış düzeltimi modeli. GMM ve simulasyon tahmin edicileri. Olasılık metotları: Kalman filtresi ve en yüksek olasılıkla DSGE modellerini tahmin etme. Kalibrasyon.  Bayesian metotları (vektör otoregresyon ve DSGE modelleri için).

İKT 554 Uygulamalı Ekonometri II

Panel veri analizi. Ençok olabilirlik yöntemi. Momentler yöntemi. Probit, logit, Tobit modelleri.

Örneklem seçimi. Ortalama işlem etkisi. Sayma verileri modelleri. Süre analizi.

İKT 561 İktisatçılar için Matematik

Sabit eniyileme: Lagrange, Kuhn-Tucker, kapalı fonksiyon ve zarf teoremleri. Reel analize giriş: Kümeler, metrik uzaylar, fonksiyonlar, süreklilik, kompaktlık, konvekslik. Sabit nokta teoremleri. Dinamik eniyileme: Dinamik programlama, değişim analizi, optimal kontrol teorisi.

İKT 603 Makroekonomi I

Yeni Keynesyen modeller, reel işçevrimi modelleri. rasyonel beklenti modelleri ve Yeni Klasik büyüme modelleri.

SUİ 651 Küreselleşme ve Kalkınmanın Ekonomi Politiği

Bu dersin amacı Küreselleşme ve Kalkınmanın ekonomi politiği üzerine derinlikli bir tartışma yapmaktır. Bu kapsamda bilhassa yükselen güçlerin dönüşen uluslararası sistem içindeki rolleri tartışılacaktır. Dersin ilk bölümünde ‘piyasa’ ile ‘piyasa ekonomisi’ arasındaki farklar klasik politik ekonomi teorilerine referansla tartışılacak; kapitalizmin yükselişi ve devlet-piyasa ilişkilerinin temelleri ele alınacaktır. Ardından kapitalizm, kalkınma, demokrasi ve otokrasi arasındaki ilişkiler ilgili teorilere referansla tartışılacaktır. Dersin ikinci kısmında ise özellikle “küresel güney” üzerine yoğunlaşılacak; BRICS ve yakın-BRICS ülkelerinin kalkınma ve demokratikleşme tecrübeleri değerlendirilecektir. Son kısımda ise Türkiye’nin ekonomi politiği karşılaştırmalı olarak incelenecektir.

BİL 541 Yapay Us

Akıllı aracılar. Problem çözümünde arama yöntemleri. Bilgilendirilmiş ve bilgilendirilmemiş arama yöntemleri. Keşif yöntemleri. Kısıt yerine getirme problemleri. Oyun oynama. Bilgi ve akıl yürütme: Birinci derece mantık. Bilgi gösterimi. Öğrenme. Seçilmiş konular: Yapay Sinir Ağları ve genetik algoritmalar.

BİL 573 Veri Madenciliği

Veri ambarı ve çevrimiçi analitik işleme. Zaman serileri analizi. Verinin ön işlemden geçirilmesi. Veri madenciliği görevlerinin analizi. Gruplama. Birliktelik ve kural çıkarımı. Sınıflandırma ve tahmin. Dizisel analiz ve veri madenciliği uygulamaları.

MAT 505 Finans Matematiği I

Kesikli ve sürekli zaman modelleri, fayda teorisi (kuramı), kişilerin riske yaklaşımı, çok sayıda varlığa dayalı mali piyasalar. Portföy değerlendirmeleri, portföy en iyileştirmesi (optimizasyonu), pazarların tam olmamaları durumu, portföy kısıtlamaları.

MAT 506 Finans Matematiği II

Türev ürünlerine giriş, bazı istatistik ve matematiksel kuramların incelenmesi, Black-Scholes modeli ile ürün fiyatlaması, diğer yatırım ürünlerine yapılacak seçeneklerin (opsiyonların) değerlendirilmesi, faiz türevli bonolar.

MAT 533 Reel Analiz I

Küme dizilerinin liminf, limsup ve yakınsaklık özellikleri, cebir ve sigma-cebir kavramları, Borel cebri kavramı, ölçü kavramı, sayma ölçüsü, Lebesgue ölçüsü, dış ölçü kavramı, Lebesgue dış ölçüsü, ölçülebilir fonksiyonlar ve temel özellikleri, basit ve pozitif fonksiyonların integrali, Fatou Lemması, Monoton Yakınsaklık Teoremi, integrallenebilen fonksiyonlar, Lebesgue integrali ile Riemann integrali arasındaki ilişki, Lebesgue Yakınsaklık Teoremi, Lp uzayları ve uygulamaları.

MAT 534 Reel Analiz II

Fonksiyon dizilerinin yakınsaklığı: düzgün yakınsaklık, noktasal yakınsaklık, ölçümde yakınsaklık, Lp yakınsaklık, hemen hemen yakınsaklık; Vitali Örtme Teoremi, salınımlı fonksiyonlar, Stieltjes integrali ve özellikleri.