Bölüm Zorunlu Dersleri

Ders Kodu Ders Adı  Önkoşul Kredi AKTS
PSİ 103  Psikolojiye Giriş I (İng) Önkoşul: - 3 Kredi 6
Bu ders kapsamında öğrenciler, psikoloji biliminin tarihsel gelişimini, temel psikoloji teorilerini, ve psikolojini temel alt alanlarını öğrenirler. Bu kapsamda, davranışın biyolojik temelleri, duyum ve algı, biliş, öğrenme, hafıza ve bilişsel süreçler gibi psikolojinin temel konularına giriş yapılır.
PSİ 104  Psikolojiye Giriş II (İng) Önkoşul: - 3 Kredi 6
Bu ders kapsamında öğrenciler Psikolojiye Giriş I dersinindevamı olarak psikolojinin temel konu ve teorilerini öğrenir. Bu kapsamda, zeka ölçümü, bireylerin hayat boyu gelişimi, motivasyon, duygu ve stres ile sağlık ilişkisi, kişilik, psikolojik rahatsızlıklar, terapi yöntemleri gibi psikolojinin temel konularına giriş yapılır.
PSİ 108             Psikoloji için Araştırma Yöntemleri (İng) Önkoşul: - 3 Kredi 6
Bu ders kapsamında öğrencilere bir bilim dalı olarak psikolojinin kullandığı bilimsel araştırma yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla öğrenciler, hipotez geliştirme ve değişken türlerini, neden-sonuç ilişkisi ve örneklem oluşturmayı, güvenilirlik ve geçerlilik kavramlarını, nitel ve nicel veri toplama yöntemlerini, deneysel ve yarı-deneysel yöntemleri ve analiz edilen verilerin raporlanmasını öğreneceklerdir.
PSİ 203  Psikoloji için İstatistik I (İng) Önkoşul: - 4 Kredi 7
Bu dersin amacı araştırma yöntemleri ve istatistik ile ilgili temel kavramları anlamak, araştırmanın temel süreçlerini kavramak ve rapor yazma becerileri edinmektir. Bu kapsamda, olasılık, istatistik notasyon, frekans tabloları, frekans dağılımları ve bunların grafik gösterimleri, merkezi eğilim ölçümleri, yüzdelik dilimler, standart puanlar, normal dağılım, hipotez test etme, z-testi, korelasyon, regresyon kavramları işlenir ve SPSS veya JASP uygulamaları gerçekleştirilir.
PSİ 204  Psikoloji için İstatistik II (İng) Önkoşul: PSİ 203 4 Kredi 7
Psikoloji için İstatistik I dersinin devamı olan konularının üzerinde durulur. Bu kapsamda, tek ve iki örneklemli t-testi,  basit ve karışık desenli ANOVA, Çoklu regresyon, örnekleme ve tahminleme karvamları işlenir ve SPSS veya JASP uygulamarı gerçekleştirilir.
PSİ 210  Sosyal Psikoloji (İng) Önkoşul: PSİ 104 3 Kredi 6
Bu derste sosyal psikolojinin tanımı sosyal psikolojide teori ve uygulama ilişkileri, sosyal psikolojide yöntem, uyum, alturizm, elseverlik, bireysel davranışa kolektif etkiler, kişilerarası sosyoloji, psikoloji ilişkisi, sosyal güç, grup psikolojisi ve karar alma stratejileri, yükleme kuramı ve kişilerarası çekim ve itme, düşmanlık, saldırganlık, ve prososyal davranış, sosyal ve fiziki çevre bu dersin kapsamında işlenir.
PSİ 220 Öğrenme (İng) Önkoşul: PSİ 104 3 Kredi 6
Öğrenme psikolojisine temel bakış, tanımı, öğrenmenin temel kavramları, öğrenmenin biyolojik ve psikolojik temelleri, klasik öğrenme kuramları (Pavlov, Skinner), zihinsel disiplin kuramı, duygusal izlenim kuramı üzerinde durulmakta ve bu kuramların uygulama alanına yansımaları örnekler eşliğinde tartışılmaktadır.
PSİ 240 Gelişim Psikolojisi (İng) Önkoşul: PSİ 104 3 Kredi 6
Bu derste gelişim teorilerine giriş, gelişim dönemleri, motor gelişim, bilişsel gelişim, dil ve zeka gelişimi, duygusal gelişim gibi gelişim alanlarına ek olarak anne, baba ve çocuk etkileşimi, disiplin, bağımlılık, saldırganlık, çocuk istismarı, sosyal gelişim, oyun, ahlak gelişim konuları işlenmektedir. 
PSİ 260 Psikoloji için Araştırma ve Uygulama Etiği (İng) Önkoşul: - 3 Kredi 6
Bu ders psikoloji biliminin araştırma ve pratiğinde var olan etik prensipleri ile ilgilidir. Bu derste genel etik problemlerin yanında, psikoloji araştırma ve uygulamalarında, insanlar ve hayvanlara karşı sorumlu olunan etik prensipler işlenmektedir. Bu ders boyunca öğrenciler, psikolojinin farklı alt disiplinlerindeki, araştırma, danışmanlık, eğitim, klinik, terapi ve diğer alanlardaki etik problemler ve bunların nasıl ele alınacağı ile ilgili olarak bilgilendirilir. Gizlilik, çıkar çatışması, etik yetkinlik, etik olmayan pratikler gibi konular işlenir.
PSİ 312 Kişilik Kuramları  Önkoşul: PSİ 104 3 Kredi 6
Kişiliğin tanımları, tartışmalar, kişilik kuramlarının yapısı, psikodinamik, hümanistik, varoluşçu yaklaşımlar, erken duygusal ve sosyal gelişimi, bilişsel benlik ve kendilik yeterliği, denetim odağı, başarma, cinsiyete özgü değişiklikler konuları işlenmektedir.
PSİ 313 Örgütsel Davranış (İng) Önkoşul: - 3 Kredi 6
Bu derste birey, grup ve örgüt düzeyinde örgütsel davranışa odaklanmaktadır. Bu kapsamda, organizasyonlardaki davranışlara yönelik teoriler, kavramlar ve ampirik sonuçlar ele alınır.
PSİ 320 Bilişsel Psikoloji (İng) Önkoşul: PSİ 104 3 Kredi 6
Bu derste bilişsel psikolojinin tarihsel gelişimi ve çağdaş yaklaşımlarla birlikte birer bilişsel süreç olan algı, bellek, kodlama, depolama ve geri çağırma konuları işlenmektedir.
PSİ 322 Biopsikoloji (İng) Önkoşul: PSİ 104 3 Kredi 6
Bu derste biyolojinin, özellikle de nörobiyolojinin prensiplerini kullanarak, insan ve insan olmayan hayvanlardaki davranışın, fizyolojik, genetik, ve gelişimsel mekanizmalarının nasıl açıklandığını işlenir. Normal ve normal olmayan davranışların altında yatan sinir sistemi, nörotransmiterler, beyin devreleri konuları öğretilir.
PSİ 326    Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme (İng)    Önkoşul:  PSİ 103   3 Kredi 6
Bu ders kapsamında öğrenciler, psikolojide kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerinin psikometrik özelliklerini öğrenerek norm belirleme, geçerlilik ve güvenilirlik test etme, psikoloji araştırmalarında kullanılan değerlendirme yöntemlerini öğrenme gibi beceriler kazanır.
PSİ 332 Psikopatoloji (İng)  Önkoşul: PSİ 104 3 Kredi 6
Alanın tarihsel olarak gözden geçirilmesi. Normal ve anormal davranış kavramları. Anormal davranışa getirilen teorik açıklamalar. Erişkin psikopatolojisinin çeşitleri ve en son sınıflandırma yöntemlerinin incelenmesi.
PSİ 333   Görüşme Tekniklerine Giriş (İng)    Önkoşul: PSİ 104    3 Kredi 6
Bu dersin amacı, klinik psikoloji alanındaki tanısal değerlendirme görüşme tekniklerinin esaslarının tanıtılması ve bu tekniklerle ilgili temel becerilerin kazandırılmasıdır. Bu kapsamda öğrenciler, görüşme tekniklerini öğrenir ve etkili bir görüşme süreci için gerekli olan aktif dinleme, empati kurma, ilişki kurma, doğru soru sorma gibi becerileri kazanır.
PSİ 455 Klinik Psikoloji  Önkoşul: PSİ 104  3 Kredi 6
Bu ders kapsamında öğrenciler, klinik psikolojinin tanımı ve teorileri, alt dalları, psikoterapinin genel özellikleri, danışan-terapist ilişkisi, klinik psikoloğun rolleri ve sorumlulukları, değerlendirme ve müdahale yaklaşımları konularında bilgi sahibi olur.

 

Seçmeli Dersler

Psikoloji Bölümü Lisans Programı’na devam eden öğrencilerin eğitim dönemleri boyunca toplam 9 tane seçmeli ders almaları gerekir. Bu seçmeli derslerden 3’ü üniversite seçmeli derslerdir ve Psikoloji Bölümü dışındaki bölümlerde açılan dersler arasından seçilir. Geriye kalan 6 ders ise Psikoloji Bölümü tarafından PSİ koduyla açılan bölüm seçmeli dersleridir ve bölümümüzde açılan seçmeli dersler aşağıda listelenmektedir.

Bölüm Seçmeli Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Önkoşul

Ders Kredisi

AKTS

PSİ 200

Psikolojide Eleştirel Düşünme ve Akademik Yazı (İng)

-

3

6

PSİ 311

Hayvan Davranışı ve Karşılaştırmalı Psikoloji (İng)

-

3

6

PSİ 318

Eğitim Psikolojisi

-

3

6

PSİ 319

Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü (İng)

-

3

6

PSİ 327

Evrimsel Psikoloji (İng)

-

3

6

PSİ 328

Yaşam Boyu Benlik Gelişimi (İng)

PSİ 240

3

6

PSİ 334

Gözlem ve Görüşme Teknikleri (İng)

PSİ 104

3

6

PSİ 335

Adli Psikoloji

-

3

6

PSİ 337

Psikolojinin Tarihsel Gelişimi (İng)

-

3

6

PSİ 339

Film ile Zihin Bilinç ve Duygular

-

3

6

PSİ 341

Gelişim Psikolojisi: Yetişkinlik ve Yaşlılık (İng)

PSİ 104

3

6

PSİ 362

Yakın İlişkiler Psikolojisi (İng)

PSİ 104

3

6

PSİ 365

Alan Pratiği I

PSİ 104

3

6

PSİ 366

Alan Pratiği II

PSİ 104

3

6

PSİ 411

Grupiçi ve Gruplararası Davranış (İng)

PSİ 210

3

6

PSİ 412

Kültürlerarası Psikoloji (İng)

PSİ 210

3

6

PSİ 414

Endüstriyel ve Örgütsel Psikoloji (İng)

PSİ 104

3

6

PSİ 416

Tutumlar ve Tutum Değişikliği (İng)

PSİ 210

3

6

PSİ 417

Tüketici Psikolojisi (İng)

PSİ 104

3

6

PSİ 419

Toplumsal Cinsiyet Psikolojisi (İng)

PSİ 104

3

6

PSİ 420

Hayvanlarda Öğrenme ve Biliş (İng)

PSİ 220

3

6

PSİ 421

Bilişsel Nörobilim: Beyin ve Davranış (İng)

PSİ 220

3

6

PSİ 423

Duyum ve Algı (İng)  

PSİ 220

3

6

PSİ 428

Dikkat Süreçleri (İng)

PSİ 103

3

6

PSİ 429

Davranış Nörobiyolojisi (İng)

PSİ 103

3

6

PSİ 433

Psikoterapide Çağdaş Yaklaşımlar

PSİ 104

3

6

PSİ 434

Duygular (İng)

PSİ 104

3

6

PSİ 435

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı (İng)

PSİ 104

3

6

PSİ 439

Sağlık Psikolojisi (İng)

PSİ 104

3

6

PSİ 440

Psikofarmakoloji

PSİ 103

3

6

PSİ 441

Stres ve Başa Çıkma (İng)

PSİ 104

3

6

PSİ 447

Bilişsel-Davranışçı Terapiye Giriş

PSİ 104

3

6

PSİ 454

Psikoloji için Programlama (İng)

PSİ 104

3

6

PSİ 456

Afet ve Travma (İng)

PSİ 104

3

6

PSİ 461

Bitirme Projesi I

PSİ 203

3

6

PSİ 462

Bitirme Projesi II

PSİ 203

3

6

PSİ 463

Psikolojide Güncel Konular (İng)

PSİ 103

PSİ 104

3

6

PSİ 465

Alan Pratiği III

PSİ 104

3

6

PSİ 472

Görsel Algı (İng)

PSİ 103

3

6

PSİ 473

Trafik ve Ulaşım Psikolojisinde Araştırma Yöntemleri

PSİ 104

3

6

PSİ 481

Klinik Psikolojide Güncel Konular

PSİ 104

3

6