Bölüm Zorunlu Dersleri

 

Ders Kodu Ders Adı   Kredi AKTS
PSİ 100 Psikolojiye Giriş (İng) Önkoşul: - 3 Kredi 6
Bir bilim olarak psikoloji, algı, algılamada öğrenmenin rolü, algılamayı etkileyen faktörler, duyumlar ötesi algılama, öğrenme, bellek, problem çözme, algıyı etkileyen faktörler ve algı bozuklukları, psikososyal ve psikoseksüel gelişim ve aşamaları, bilişsel ve ahlaki gelişim ve aşamaları, motivasyon, fizyolojik ve sosyal güdü ve özellikleri, bireysel farklılıklar zeka ve kişilik, düşünme, yargı ve karar verme, problem çözme, kişiler ve gruplararası ilişkiler, tutumlar ve tutum değişikliği, kültürel farklılıklar konuları üzerinde durulur.
PSİ 102 Psikolojide Genel Konular (İng) Önkoşul: - 3 Kredi 6
Teorik ve uygulamalı psikoloji alanlarındaki temel konularla ilgili teoriler ve araştırmalar incelenir. Psikoloji tarihinin yanı sıra, alanın uzmanları arasında gerçekleşen veya halen devam eden bilimsel ve güncel tartışmalar irdelenir.
PSİ 201 Psikolojide Araştırma Yöntemleri ve İstatistik I (İng) Önkoşul: - 4 Kredi 7
Bu dersin amacı araştırma yöntemleri ve istatistik ile ilgili temel kavramları anlamak, araştırmanın temel süreçlerini kavramak ve rapor yazma becerileri edinmektir. Temel araştırma yöntemleri ile araştırma sürecinde kullanılacak ölçme araçları, veri toplama yöntemleri, bilimsel rapor bölümleri, bilimsel etik, istatistik notasyon, frekans tabloları, frekans dağılımları ve bunların grafik gösterimleri, merkezi eğilim ölçümleri, yüzdelik dilimler, standart puanlar, normal dağılım, korelasyon, regresyon kavramları işlenir ve SPSS uygulamaları gerçekleştirilir.
PSİ 260 Psikoloji için Araştırma ve Uygulama Etiği (İng) Önkoşul: - 3 Kredi 6
Bu ders psikoloji biliminin araştırma ve pratiğinde var olan etik prensipleri ile ilgilidir. Bu derste genel etik problemlerin yanında, psikoloji araştırma ve uygulamalarında, insanlar ve hayvanlara karşı sorumlu olunan etik prensipler işlenecektir. Bu ders boyunca öğrenciler, psikolojinin farklı alt disiplinlerindeki, araştırma, danışmanlık, eğitim, klinik, terapi ve diğer alanlardaki etik problemler ve bunların nasıl ele alınacağı ile ilgili olarak bilgilendirilecektir. Gizlilik, çıkar çatışması, etik yetkinlik, etik olmayan pratikler gibi konular işlenecektir.
PSİ 202 Psikolojide Araştırma Yöntemleri ve İstatistik II (İng) Önkoşul: PSİ 201 4 Kredi 7
Psikoloji için İstatistik II dersinin devamı olarak psikolojik bilimsel nicel araştırmalarında hipotez geliştirme, değişken türleri, neden-sonuç ilişkisi ve örneklem oluşturma, güvenilirlik ve geçerlilik kavramları, deneysel ve yarı-deneysel yöntemler konularının üzerinde durulur. Hipotez testi, basit ve çoklu regresyon, basit ve karışık desenli ANOVA, örnekleme ve tahminleme karvamları işlenir ve SPSS uygulamarı gerçekleştirilir.
PSİ 210 Sosyal Psikoloji (İng) Önkoşul: PSİ 102 3 Kredi 6
Tanımı, sosyal psikolojide teori ve uygulama ilişkileri, sosyal psikolojide yöntem, uyum, elseverlik, bireysel davranışa kolektif etkiler, kişilerarası sosyoloji, psikoloji ilişkisi, sosyal güç, grup psikolojisi ve karar alma stratejileri, yükleme kuramı ve kişilerarası çekim ve itme, düşmanlık, saldırganlık, altruizm ve prososyal davranış, sosyal ve fiziki çevre bu dersin kapsamında işlenir.
PSİ 220 Öğrenme (İng) Önkoşul: PSİ 102 3 Kredi 6
Öğrenme psikolojisine temel bakış, tanımı, öğrenmenin temel kavramları, öğrenmenin biyolojik ve psikolojik temelleri, klasik öğrenme kuramları (Pavlov, Skinner), zihinsel disiplin kuramı, duygusal izlenim kuramı üzerinde durulmakta ve bu kuramların uygulama alanına yansımaları örnekler eşliğinde tartışılmaktadır.
PSİ 240 Gelişim Psikolojisi (İng) Önkoşul: PSİ 102 3 Kredi 6
Gelişim teorilerine giriş, gelişim dönemleri, motor gelişim, bilişsel gelişim, dil ve zeka gelişimi, duygusal gelişim. Anne, baba ve çocuk etkileşimi, disiplin, bağımlılık, saldırganlık, çocuk istismarı, sosyal gelişim, oyun, ahlak gelişimi.
PSİ 312 Kişilik Kuramları (İng) Önkoşul: PSİ 102 3 Kredi 6
Kişiliğin tanımları, tartışmalar, kişilik kuramlarının yapısı, psikodinamik, hümanistik, varoluşçu yaklaşımlar, erken duygusal ve sosyal gelişimi, bilişsel benlik ve kendilik yeterliği, denetim odağı, başarma, cinsiyete özgü değişiklikler konuları işlenecektir.
PSİ 320 Bilişsel Psikoloji (İng) Önkoşul: PSİ 102 3 Kredi 6
Bilişsel psikolojinin tarihsel gelişimi, çağdaş yaklaşımlar, algı, bellek, kodlama, depolama ve geri çağırma, dil ve bilişsel gelişim, düşünme, felsefe, mantık, kavram oluşturma, problem çözme; yapay zeka, dilbilimsel çalışmalar, sinir sistemi gibi konular irdelenecektir.
PSİ 322 Biopsikoloji (İng) Önkoşul: PSİ 100 ve PSİ 102 3 Kredi 6
Bu derste biyolojinin, özellikle de nörobiyolojinin prensiplerini kullanarak, insan ve insan olmayan hayvanlardaki davranışın, fizyolojik, genetik, ve gelişimsel mekanizmalarının nasıl açıklandığını işlenecektir. Normal ve normal olmayan davranışların altında yatan sinir sistemi, nörotransmiterler, beyin devreleri konuları öğretilecektir.
PSİ 332 Psikopatoloji Önkoşul: PSİ 100 3 Kredi 6
Alanın tarihsel olarak gözden geçirilmesi. Normal ve anormal davranış kavramları. Anormal davranışa getirilen teorik açıklamalar. Erişkin psikopatolojisinin çeşitleri ve en son sınıflandırma yöntemlerinin incelenmesi.
PSİ 430 Klinik Psikoloji I Önkoşul: PSİ 102  3 Kredi 6
Psikoterapi, genel özellikleri, danışan-terapist ilişkisi, psikoterapide farklı yaklaşımlar, psikoanaliz (S. Freud), danışan odaklı terapi (C. Rogers), davranışçı terapi, bilişsel Terapi, Gestalt terapisi, varoluşçu psikoterapi, davranış bozuklukları, tanımı, klinik bulgular, tedavi yöntemleri.
PSİ 431 Klinik Psikoloji II Önkoşul: PSİ 430 3 Kredi 6
PSİ 430 Klinik Psikoloji I dersinde yer alan konuların vaka analizler, klinik alanda kullanılan testler, nöropsikolojik testler, klinik psikologların iş alanlarını, rollerini ve sorumluluklarını konuları işlenir.
PSİ 200 Psikolojide Eleştirel Düşünme ve Akademik Yazı Önkoşul: - 2 Kredi 4
Bu ders, Psikoloji biliminin akademik makale ve yazılarını okuma ve anlama becerisini geliştirmek amacıyla, kaynakları kullanma, kaynaklardan alıntı yapma, özet çıkartma ve ifade edilen düşünce ve iddiaları eleştirel olarak değerlendirme becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Psikoloji makalelerinin yapısını öğretip, makalelerde hangi bilgiye nasıl ulaşılacağı açıklanacaktır. Ayrıca APA yazım kuralları çerçevesinde bir makalenin formatının nasıl olması gerektiği anlatılacaktır.

Seçmeli Dersler

Psikoloji Bölümü Lisans programına devam eden öğrencilerin eğitim dönemleri boyunca toplam 12 tane seçmeli ders almaları gerekir. Bu seçmeli derslerden 6 tanesi bölüm seçmeli derslerdir; Psikoloji bölümü tarafından PSİ koduyla açılan dersler içinden seçilmesi gerekir. Kalan 6 ders ise üniversite seçmeli derslerdir, psikoloji bölmü dışındaki alanlarda açılan dersler arasından seçilir.

Bölüm Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Önkoşul Ders Kredisi AKTS
PSİ 334 Gözlem ve Görüşme Teknikleri PSİ 102 3 6
PSİ 335 Adli Psikoloji - 3 6
PSİ 341 Gelişim Psikolojisi: Yetişkinlik ve Yaşlılık PSİ 240 3 6
PSİ 362 Yakın İlişkiler Psikolojisi PSİ 100 3 6
PSİ 413 Benlik Psikolojisi ve Bağlanma PSİ 210 3 6
PSİ 428 Dikkat Süreçleri 1. Önkoşul: PSİ 100
2. Önkoşul: PSİ 102
3 6
PSİ 433 Psikoterapide Çağdaş Yaklaşımlar - 3 6
PSİ 436 Nöropsikolojik Testler PSİ 312 3 6
PSİ 437 Dayanıklılık Psikolojisi 1. Önkoşul: PSİ 100
2. Önkoşul: PSİ 102
 3 6
PSİ 438 Aile ve Evlilik Terapileri 1. Önkoşul: PSİ 102
2. Önkoşul: PSİ 334
 3 6
PSİ 439 Sağlık Psikolojisi 1. Önkoşul: PSİ 100
2. Önkoşul: PSİ 102
 3 6
PSİ 411 Grupiçi ve Gruplararası Davranış (İng) PSİ 210 3 6
PSİ 412 Kültürlerarası Psikoloji (İng) PSİ 102 3 6
PSİ 414 Endüstriyel ve Örgütsel Psikoloji PSİ 102 3 6
PSİ 415 Sosyal Biliş (İng) PSİ 210 3 6
PSİ 416 Tutumlar ve tutum değişikliği (İng) PSİ 210 3 6
PSİ 417 Tüketici Psikolojisi (İng) PSİ 102 3 6
PSİ 418 Yargı ve Karar Verme (İng) PSİ 102, İKT 103 veya İKT 105, İŞL 233 3 6
PSİ 421 Bilişsel Nörobilim: Beyin ve Davranış (İng) PSİ 220 3 6
PSİ 422 Davranışsal Psikolojide Tarihsel Çekişmeler ve Kuramlar (İng) PSİ 220 3 6
PSİ 423 Duyum ve algı (İng) PSİ 220 3 6
PSİ 424 fMRI'ya Giriş (İng) PSİ 220 3 6
PSİ 425 İnsan Bilgi İşleme Süreçleri PSİ 220 3 6
PSİ 426 Psikolinguistik PSİ 220 3 6
PSİ 427 Hafıza PSİ 220 3 6
PSİ 434 Duygular PSİ 102 3 6
PSİ 435 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı PSİ 102 3 6
PSİ 451 İleri istatistik teknikleri (İng) PSİ 202 3 6
PSİ 452 Uygulamalı Olasılık ve İstatistik (İng) PSİ 202 3 6
PSİ 453 Psikoloji Tarihi PSİ 102 3 6
PSİ 454 Psikoloji için Programlama PSİ 102 3 6
PSİ 461 Bitirme Projesi I PSİ 202 3 6
PSİ 462 Bitirme Projesi II PSİ 202 3 6
PSİ 463 Psikolojide Güncel Konular 1. Önkoşul: PSİ 100
2. Önkoşul: PSİ 102
3 6
PSİ 470 Algı ve Hareket PSİ 100 3 6
PSİ 471 Görsel Sinirbilim 1. Önkoşul: PSİ 100
2. Önkoşul: PSİ 322
 3 6
PSİ 336 Trafik Psikolojisi   3 6
PSİ 337 Psikolojinin Tarihsel Gelişimi   3 6
PSİ 338 Psikolojinin Felsefi Temelleri   3 6
PSİ 339 Film ile Zihin Bilinç ve Duygular   3 6
PSİ 365 Alan Pratiği l PSİ 102 3 6
PSİ 366 Alan Pratiği ll PSİ 102 3 6
PSİ 419 Toplumsal Cinsiyet Psikolojisi PSİ 102  3 6
PSİ 429 Davranış Nörobiyolojisi 1. Önkoşul: PSİ 100
2. Önkoşul: PSİ 322
3 6
PSİ 440 Psikofarmakoloji PSİ 102 3 6
PSİ 441 Stres ve Başa Çıkma PSİ 102 3 6
PSİ 465 Alan Pratiği lll PSİ 102  3 6
Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR