Bölüm Zorunlu Dersleri

Ders Kodu Ders Adı  Önkoşul Kredi AKTS
PSİ 103 Psikolojiye Giriş I Önkoşul: - 3 Kredi 6
Bu ders kapsamında öğrenciler, psikoloji biliminin tarihsel gelişimini, temel psikoloji teorilerini, ve psikolojini temel alt alanlarını öğrenirler. Bu kapsamda, davranışın biyolojik temelleri, duyum ve algı, biliş, öğrenme, hafıza ve bilişsel süreçler gibi psikolojinin temel konularına giriş yapılır.
PSİ 104 Psikolojiye Giriş II Önkoşul: - 3 Kredi 6
Bu ders kapsamında öğrenciler Psikolojiye Giriş I dersinindevamı olarak psikolojinin temel konu ve teorilerini öğrenir. Bu kapsamda, zeka ölçümü, bireylerin hayat boyu gelişimi, motivasyon, duygu ve stres ile sağlık ilişkisi, kişilik, psikolojik rahatsızlıklar, terapi yöntemleri gibi psikolojinin temel konularına giriş yapılır.
PSİ 108              Psikoloji için Araştırma Yöntemleri Önkoşul: - 3 Kredi 6
Bu ders kapsamında öğrencilere bir bilim dalı olarak psikolojinin kullandığı bilimsel araştırma yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla öğrenciler, hipotez geliştirme ve değişken türlerini, neden-sonuç ilişkisi ve örneklem oluşturmayı, güvenilirlik ve geçerlilik kavramlarını, nitel ve nicel veri toplama yöntemlerini, deneysel ve yarı-deneysel yöntemleri, toplanan verileri analiz etme yöntemlerini ve analiz edilen verilerin raporlanmasını öğreneceklerdir.
PSİ 203 Psikoloji için İstatistik I Önkoşul: - 4 Kredi 7
Bu dersin amacı araştırma yöntemleri ve istatistik ile ilgili temel kavramları anlamak, araştırmanın temel süreçlerini kavramak ve rapor yazma becerileri edinmektir. Bu kapsamda, olasılık, istatistik notasyon, frekans tabloları, frekans dağılımları ve bunların grafik gösterimleri, merkezi eğilim ölçümleri, yüzdelik dilimler, standart puanlar, normal dağılım, hipotez test etme, z-testi, korelasyon, regresyon kavramları işlenir ve SPSS veya JASP uygulamaları gerçekleştirilir.
PSİ 204 Psikoloji için İstatistik II Önkoşul: PSİ 203 4 Kredi 7
Psikoloji için İstatistik I dersinin devamı olarak konularının üzerinde durulur. Bu kapsamda, tek ve iki örneklemli t-testi,  basit ve karışık desenli ANOVA, Çoklu regresyon, örnekleme ve tahminleme karvamları işlenir ve SPSS veya JASP uygulamarı gerçekleştirilir.
PSİ 210 Sosyal Psikoloji (İng) Önkoşul: PSİ 104 3 Kredi 6
Tanımı, sosyal psikolojide teori ve uygulama ilişkileri, sosyal psikolojide yöntem, uyum, elseverlik, bireysel davranışa kolektif etkiler, kişilerarası sosyoloji, psikoloji ilişkisi, sosyal güç, grup psikolojisi ve karar alma stratejileri, yükleme kuramı ve kişilerarası çekim ve itme, düşmanlık, saldırganlık, altruizm ve prososyal davranış, sosyal ve fiziki çevre bu dersin kapsamında işlenir.
PSİ 220 Öğrenme (İng) Önkoşul: PSİ 104 3 Kredi 6
Öğrenme psikolojisine temel bakış, tanımı, öğrenmenin temel kavramları, öğrenmenin biyolojik ve psikolojik temelleri, klasik öğrenme kuramları (Pavlov, Skinner), zihinsel disiplin kuramı, duygusal izlenim kuramı üzerinde durulmakta ve bu kuramların uygulama alanına yansımaları örnekler eşliğinde tartışılmaktadır.
PSİ 240 Gelişim Psikolojisi (İng) Önkoşul: PSİ 104 3 Kredi 6
Gelişim teorilerine giriş, gelişim dönemleri, motor gelişim, bilişsel gelişim, dil ve zeka gelişimi, duygusal gelişim. Anne, baba ve çocuk etkileşimi, disiplin, bağımlılık, saldırganlık, çocuk istismarı, sosyal gelişim, oyun, ahlak gelişimi.
PSİ 260 Psikoloji için Araştırma ve Uygulama Etiği (İng) Önkoşul: - 3 Kredi 6
Bu ders psikoloji biliminin araştırma ve pratiğinde var olan etik prensipleri ile ilgilidir. Bu derste genel etik problemlerin yanında, psikoloji araştırma ve uygulamalarında, insanlar ve hayvanlara karşı sorumlu olunan etik prensipler işlenecektir. Bu ders boyunca öğrenciler, psikolojinin farklı alt disiplinlerindeki, araştırma, danışmanlık, eğitim, klinik, terapi ve diğer alanlardaki etik problemler ve bunların nasıl ele alınacağı ile ilgili olarak bilgilendirilecektir. Gizlilik, çıkar çatışması, etik yetkinlik, etik olmayan pratikler gibi konular işlenecektir.
PSİ 312 Kişilik Kuramları (İng) Önkoşul: PSİ 102 3 Kredi 6
Kişiliğin tanımları, tartışmalar, kişilik kuramlarının yapısı, psikodinamik, hümanistik, varoluşçu yaklaşımlar, erken duygusal ve sosyal gelişimi, bilişsel benlik ve kendilik yeterliği, denetim odağı, başarma, cinsiyete özgü değişiklikler konuları işlenecektir.
PSİ 320 Bilişsel Psikoloji (İng) Önkoşul: PSİ 102 3 Kredi 6
Bilişsel psikolojinin tarihsel gelişimi, çağdaş yaklaşımlar, algı, bellek, kodlama, depolama ve geri çağırma, dil ve bilişsel gelişim, düşünme, felsefe, mantık, kavram oluşturma, problem çözme; yapay zeka, dilbilimsel çalışmalar, sinir sistemi gibi konular irdelenecektir.
PSİ 322 Biopsikoloji (İng) Önkoşul: PSİ 103 ve PSİ 104 3 Kredi 6
Bu derste biyolojinin, özellikle de nörobiyolojinin prensiplerini kullanarak, insan ve insan olmayan hayvanlardaki davranışın, fizyolojik, genetik, ve gelişimsel mekanizmalarının nasıl açıklandığını işlenecektir. Normal ve normal olmayan davranışların altında yatan sinir sistemi, nörotransmiterler, beyin devreleri konuları öğretilecektir.
PSİ 326    Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme    Önkoşul:  -   3 Kredi 6
Bu ders kapsamında öğrenciler, psikolojide kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerinin psikometrik özelliklerini öğrenerek norm belirleme, geçerlilik ve güvenilirlik test etme, psikoloji araştırmalarında kullanılan değerlendirme yöntemlerini öğrenme gibi beceriler kazanacaktır.
PSİ 332 Psikopatoloji Önkoşul: PSİ 103 3 Kredi 6
Alanın tarihsel olarak gözden geçirilmesi. Normal ve anormal davranış kavramları. Anormal davranışa getirilen teorik açıklamalar. Erişkin psikopatolojisinin çeşitleri ve en son sınıflandırma yöntemlerinin incelenmesi.
PSİ 333   Görüşme Tekniklerine Giriş    Önkoşul: PSİ 104    3 Kredi 6
Bu dersin amacı, klinik psikoloji alanındaki tanısal değerlendirme görüşme tekniklerinin esaslarının tanıtılması ve bu tekniklerle ilgili temel becerilerin kazandırılmasıdır. Bu kapsamda öğrenciler, görüşme tekniklerini öğrenir ve etkili bir görüşme süreci için gerekli olan aktif dinleme, empati kurma, ilişki kurma, doğru soru sorma gibi becerileri kazanır.
PSİ 455 Klinik Psikoloji  Önkoşul: PSİ 104  3 Kredi 6
Bu ders kapsamında öğrenciler, klinik psikolojinin tanımı ve teorileri, alt dalları, psikoterapinin genel özellikleri, danışan-terapist ilişkisi, klinik psikologun rolleri ve sorunlulukları, değerlendirme ve müdahale yaklaşımları konularında bilgi sahibi olur.
PSİ 200 Psikolojide Eleştirel Düşünme ve Akademik Yazı Önkoşul: - 2 Kredi 4
Bu ders, Psikoloji biliminin akademik makale ve yazılarını okuma ve anlama becerisini geliştirmek amacıyla, kaynakları kullanma, kaynaklardan alıntı yapma, özet çıkartma ve ifade edilen düşünce ve iddiaları eleştirel olarak değerlendirme becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Psikoloji makalelerinin yapısını öğretip, makalelerde hangi bilgiye nasıl ulaşılacağı açıklanacaktır. Ayrıca APA yazım kuralları çerçevesinde bir makalenin formatının nasıl olması gerektiği anlatılacaktır.

 

Seçmeli Dersler

Psikoloji Bölümü Lisans programına devam eden öğrencilerin eğitim dönemleri boyunca toplam 12 tane seçmeli ders almaları gerekir. Bu seçmeli derslerden 6 tanesi bölüm seçmeli derslerdir; Psikoloji bölümü tarafından PSİ koduyla açılan dersler içinden seçilmesi gerekir. Kalan 6 ders ise üniversite seçmeli derslerdir, psikoloji bölmü dışındaki alanlarda açılan dersler arasından seçilir.

Bölüm Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Önkoşul Ders Kredisi AKTS
PSİ 311 Hayvan Davranışı ve Karşılaştırmalı Psikoloji - 3 6
PSİ 313 Örgütsel Davranış - 3 6
PSİ 314 Politik Psikoloji - 3 6
PSİ 315 Tüketici Psikolojisi - 3 6
PSİ 317 Sosyal Etki - 3 6
PSİ 318 Eğitim Psikolojisi - 3 6
PSİ 319 Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü - 3 6
PSİ 324 Sosyal Davranışın Temelleri - 3 6
PSİ 327 Evrimsel Psikoloji - 3 6
PSİ 334 Gözlem ve Görüşme Teknikleri PSİ 104 3 6
PSİ 335 Adli Psikoloji - 3 6
PSİ 341 Gelişim Psikolojisi: Yetişkinlik ve Yaşlılık PSİ 240 3 6
PSİ 362 Yakın İlişkiler Psikolojisi PSİ 103 3 6
PSİ 371 Endüstriyel ve Örgütsel Psikolojisi'nde Çağdaş Yaklaşımlar - 3 6
PSİ 413 Benlik Psikolojisi ve Bağlanma PSİ 210 3 6
PSİ 428 Dikkat Süreçleri 1. Önkoşul: PSİ 103 3 6
2. Önkoşul: PSİ 104
PSİ 433 Psikoterapide Çağdaş Yaklaşımlar - 3 6
PSİ 436 Nöropsikolojik Testler PSİ 312 3 6
PSİ 437 Dayanıklılık Psikolojisi 1. Önkoşul: PSİ 103  3 6
2. Önkoşul: PSİ 104
PSİ 438 Aile ve Evlilik Terapileri 1. Önkoşul: PSİ 104  3 6
2. Önkoşul: PSİ 334
PSİ 439 Sağlık Psikolojisi 1. Önkoşul: PSİ 103  3 6
2. Önkoşul: PSİ 104
PSİ 411 Grupiçi ve Gruplararası Davranış (İng) PSİ 210 3 6
PSİ 412 Kültürlerarası Psikoloji (İng) PSİ 104 3 6
PSİ 414 Endüstriyel ve Örgütsel Psikoloji PSİ 104 3 6
PSİ 415 Sosyal Biliş (İng) PSİ 210 3 6
PSİ 416 Tutumlar ve tutum değişikliği (İng) PSİ 210 3 6
PSİ 417 Tüketici Psikolojisi (İng) PSİ 104 3 6
PSİ 432 İş Analizine Giriş PSİ 104 3 6
PSİ 418 Yargı ve Karar Verme (İng) PSİ 104, İKT 103 veya İKT 105, İŞL 233 3 6
PSİ 420 Hayvanlarda Öğrenme ve Biliş PSİ 220 3 6
PSİ 421 Bilişsel Nörobilim: Beyin ve Davranış (İng) PSİ 220 3 6
PSİ 422 Davranışsal Psikolojide Tarihsel Çekişmeler ve Kuramlar (İng) PSİ 220 3 6
PSİ 423 Duyum ve algı (İng) PSİ 220 3 6
PSİ 424 fMRI'ya Giriş (İng) PSİ 220 3 6
PSİ 425 İnsan Bilgi İşleme Süreçleri PSİ 220 3 6
PSİ 426 Psikolinguistik PSİ 220 3 6
PSİ 427 Hafıza PSİ 220 3 6
PSİ 434 Duygular PSİ 104 3 6
PSİ 435 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı PSİ 104 3 6
PSİ 450 Ana baba-Çocuk ve Eşler Arasındaki İlişkiler 1. Önkoşul: PSİ 104 3 6
2. Önkoşul: PSİ 240
PSİ 451 İleri istatistik teknikleri (İng) PSİ 204 3 6
PSİ 452 Uygulamalı Olasılık ve İstatistik (İng) PSİ 204 3 6
PSİ 453 Psikoloji Tarihi PSİ 104 3 6
PSİ 454 Psikoloji için Programlama PSİ 104 3 6
PSİ 461 Bitirme Projesi I PSİ 204 3 6
PSİ 462 Bitirme Projesi II PSİ 204 3 6
PSİ 463 Psikolojide Güncel Konular 1. Önkoşul: PSİ 103 3 6
2. Önkoşul: PSİ 104
PSİ 470 Algı ve Hareket PSİ 103 3 6
PSİ 471 Görsel Sinirbilim 1. Önkoşul: PSİ 103  3 6
2. Önkoşul: PSİ 322
PSİ 472 Görsel Algı PSİ 104 3 6
PSİ 473 Trafik ve Ulaşım Psikolojisinde Araştırma Yöntemleri PSİ 104 3 6
PSİ 475  Organizasyonel Kültür ve Güvenlik PSİ 104 3 6
PSİ 336 Trafik Psikolojisi   3 6
PSİ 337 Psikolojinin Tarihsel Gelişimi   3 6
PSİ 338 Psikolojinin Felsefi Temelleri   3 6
PSİ 339 Film ile Zihin Bilinç ve Duygular   3 6
PSİ 365 Alan Pratiği l PSİ 104 3 6
PSİ 366 Alan Pratiği ll PSİ 104 3 6
PSİ 419 Toplumsal Cinsiyet Psikolojisi PSİ 104  3 6
PSİ 429 Davranış Nörobiyolojisi 1. Önkoşul: PSİ 103 3 6
2. Önkoşul: PSİ 322
PSİ 440 Psikofarmakoloji PSİ 104 3 6
PSİ 441 Stres ve Başa Çıkma PSİ 104 3 6
PSİ 442 Psikodramaya Giriş PSİ 104 3 6
PSİ 443 Grup Terapilerine Giriş PSİ 104 3 6
PSİ 445 Sanat Terapisine Giriş PSİ 104 3 6
PSİ 446 Geştalt Terapisine Giriş PSİ 104 3 6
PSİ 447 Bilişsel-Davranışçı Terapiye Giriş PSİ 104 3 6
PSİ 465 Alan Pratiği lll PSİ 104  3 6
Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR