Moleküler Tıp Lisans Üstü Programı

Yüksek Lisans

Öğrencilerin yüksek lisans programına kabulü sırasında uygulanan ölçütler:

Lisans Diploması ve Sınavlar:

1) Başvuran öğrencilerin bir lisans diplomasına* sahip olmaları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünden en az 55 standart puan almış olmaları gerekir. ALES yerine uluslararası GRE (Graduate Record Examinations) ve GMAT (Graduate Management Admission Test) sınav sonuçlarının puanları da kabul edilebilir. Ancak, bunların ALES puanlarına eşdeğer kabul edilebilecek puanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen en az puan düzeyinde olup, bu puan Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı ile artırılabilir.

*Moleküler Tıp Yüksek Lisans programına aşağıdaki fakültelerden mezun olmuş üç grup öğrenci başvurabilir:

I. Grup: Üniversitelerin sağlık bilimleri ile ilgili Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunları.

II. Grup: Üniversitelerin Fen Fakültesi bünyesindeki Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik ile Kimya bölümleri mezunları.

III. Grup: Üniversitelerin Mühendislik Fakültesi bünyesindeki Biyomedikal Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Tıp Mühendisliği ve Biyomühendislik bölümleri mezunları.

Yukarıdaki dalların dışında, Moleküler Tıp Yüksek Lisans programına intibak edebilecek disiplinlerden lisans derecesine sahip olanlara da program açıktır. Bu programa hangi lisans mezunlarının kabul edilebileceğine her yarıyıl başında Anabilim Dalı öğretim üyelerinin uygun görüşü ile Anabilim Dalının önerisi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunun onayı ile karar verilir.

2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL)’ndan ya da Üniversitenin yapmış olduğu yabancı dil sınavından 100 tam puan üzerinden en az 50 puan veya uluslararası geçerliliği olan TOEFL ve IELTS gibi sınavlardan, YDS ve ya YÖKDİL’de istenen puana eşdeğer puan almış olmaları ve söz konusu sınavların sonuç belgelerini de müracaatları sırasında getirmeleri gerekmektedir. Yabancı dil bilgisine sahip olmayan adayların programa kabulleri halinde ise, bir yıl süreyle yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmeleri ve başarılı olmaları gerekir.

 

Mülakatlar

Programa öğrenci kabulünde, adaylar mülakat değerlendirmesine alınır. Mülakat değerlendirmesi mülakat jürileri tarafından yapılır. Mülakat jürisi, anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla onaylanan en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İşlemler, anabilim dalı başkanlığı ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülür.

 

Değerlendirme

Programa başvuran ve mülakat değerlendirmesine alınan bir adayın programa kabul edilebilmesi için; toplam puanının en az 55 olması gerekir. Adayın başarı durumu toplam puanı ile belirlenir. Toplam puan; ALES puanının %25'i, 100 üzerinden hesaplanan lisans not ortalamasının %50'si ve Yabancı Dil Puanının (TOEFL veya IELTS gibi uluslararası yabancı dil sınavları için Üniversitemizce uygulanan eşdeğer puanlar kullanılır) %25’i toplanarak hesaplanır. Toplam puanı 100 tam puan üzerinden 55 ve daha fazla olan adaylar, mülakat jürisi tarafından toplam puanına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanır. Sağlık Bilimleri Enstitü Yönetim Kurulu, programdaki kontenjana ve adayların aldıkları toplam puanlara göre kabul edilen asıl ve yedek adayları belirleyerek karara bağlar.

Burslu, kısmi burslu ve ücretli öğrenci kabulü TOBB ETÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Lisansüstü Burslu Öğrenci Yönergesi’nde belirlenen esaslara göre yapılır.

 

Yüksek lisans derecesi alabilmek için gerekli olan toplam kredi sayısı ile alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersler

Yüksek lisans programı, tezli olarak yürütülür. Yüksek lisans derecesi alabilmek için, en az 21 (yirmi bir) kredilik ders yükünü başarıyla tamamlamak, bir seminer dersi vermek ve hazırladığı tezi başarıyla savunmak gerekir. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Moleküler Tıp Yüksek Lisans programında yer alan lisansüstü dersler aşağıdaki listede gösterilmiştir. Bu derslerden hangilerinin hangi sömestrede açılacağı her sömestir başında Anabilim Dalının önerisi ve Sağlık Bilimleri Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir. Öğrenciler, belirlenen ders programında yer alan derslerden alabilecekleri gibi; üniversite içi veya diğer üniversitelerin ilgili anabilim dallarında açılan lisans ve lisansüstü dersleri de, Anabilim Dalının onayı ile, alarak kredilerini tamamlayabilirler. Üniversite dışından alınabilecek ders sayısı Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenir.

Yüksek Lisans programına kaydedilen öğrenciler21 kredilik kredi zorunluluğunu ilgili yönetmelik ve yönergede belirtilen sürede, almaları gerekli zorunlu ve seçmeli dersler ile tamamlar.

Bu programlardaki öğrenciler dersleri tamamladıktan sonra, Anabilim Dalının önerisi ve Sağlık Bilimleri Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği danışmanın yönetiminde bir tez hazırlamak zorundadır. Programlarını tamamlayan öğrencilere "Moleküler Tıp Yüksek Lisans" diplomaları verilir.

Yüksek Lisans programına başvuran öğrenciler için hangi derslerin zorunlu, hangi derslerin seçmeli olacağı Moleküler Tıp Anabilim Dalı tarafından belirlenir.

 

Yüksek lisans programında açılacak dersler:

Dersin kodu

Dersin adı

MLT 501

Genel Biyokimya I

MLT 502

Genel Biyokimya II

MLT503

Aletsel Analiz Prensipleri

MLT 504

Biyokimyada Araştırma Teknikleri I

MLT 505

Seminer I

MLT 506

Hücre Biyolojisi

MLT 507

Kalıtım Biyolojisi I

MLT 508

Moleküler Genetik I

MLT 509

Temel Moleküler Teknikler

MLT 510

Klinik Tanıda Moleküler Genetik

MLT 511

Klinik Mikrobiyolojiye Giriş

MLT 512

Moleküler Mikrobiyolojiye Giriş

MLT 513

Moleküler Tıp Araştırmalarında Etik

MLT 514

Moleküler Tıp Seminerleri

MLT 599

Yüksek Lisans Tezi

 

MLT 501 Genel Biyokimya I (3-0-3)

Ders kapsamında makromoleküllerin temel yapısal bileşenlerinin yapıları ve fonksiyonları ile makromoleküllerin yapıları, özellikleri, vücuttaki işlevleri teorik dersler şeklinde anlatılacaktır.

MLT 502 Genel Biyokimya II (3-0-3)

Ders kapsamında biyoenerjetik, metabolizmanın esasları, biyomoleküllerin vücutta uğradıkları değişimler, sentezleri, yıkımları ve metabolik yolların hücresel koşullardaki regülasyonu teorik dersler şeklinde anlatılacaktır.

MLT 503 Aletsel Analiz Prensipleri (2-0-2)

Moleküler düzeydeki araştırmalarda kullanılan cihazların ve aletsel analize dayanan yöntemlerin prensipleri teorik ve uygulamalı olarak anlatılacaktır.

MLT 504 Biyokimyada Araştırma Teknikleri I (1-4-3)

Dersin kapsamında biyokimya alanında moleküler düzeyde sık kullanılan yöntemlerin uygulanma prensipleri teorik ve uygulamalı derslerle anlatılacaktır.

MLT 505 SeminerI (1-0-0)

MLT 506 Hücre Biyolojisi (3-0-3)

Canlılığın temel birimi olan hücrenin yapısı, hücre içi zar sistemlerinin önemi ve farklı organellerin işlevleri karşılaştırmalı olarak işlenecektir.

MLT 507 Kalıtım Biyolojisi I (3-0-3)

Mendel genetiği ve insan genetiğinde Mendel kurallarının önemi, aile ağacı sembolleri ve aile ağacı incelemeleri, kalıtım modelleri, Mendel kurallarından sapan durumlar, popülasyon genetiği, insidans ve prevalans kavramları, Mendel dışı kalıtım ve epigenetik konuları ayrıntılı şekilde tartışılarak anlatılacaktır.

MLT 508 Moleküler Genetik I (3-0-3)

Moleküler biyoloji, hücre biyolojisi ve moleküler genetik alanlarındaki temel terimler/kavramlar anlatılacaktır. Bu alanda kullanılan yöntemler öğretilecektir.

MLT 509 Temel Moleküler Teknikler (3-0-3)

Genel laboratuvar kuralları, temel sterilizasyon tipleri, laboratuvar cihazlarının kullanımı, matriks sistemleri, görüntülemede kullanılan moleküllerin özelliklerine ilişkin konular işlenecektir. Teorik derslere paralel pratik uygulamalarla konular pekiştirilecektir.

MLT 510 Klinik Tanıda Moleküler Genetik (2-0-2)

Bu ders kapsamında moleküler genetik tekniklerin hastalıklar bazında kullanım alanları aktarılacaktır. Hastalıkların gen düzeyinde tanımlanması, moleküler tekniklerin koruyucu tıpta ve tedavi yönlendirilmesindeki rolleri, prognoz ve tedavinin belirlenmesinde kullanımlarına konular olacaktır. Bu konular hastalıklar özelinde işlenirken, rutin moleküler yöntemler hakkında da bilgi aktarılacaktır.

MLT 511 Klinik Mikrobiyolojiye Giriş (2-2-3)

Bu derste enfeksiyon etkeni bakteri, virus, mantar ve parazitlerin özellikleri, hastalık yapabilme yetenekleri, enfeksiyon patogenezi, ve enfeksiyonların epidemiyolojisi incelenecektir. Ders kapsamı, enfeksiyon hastalıkları, etkenleri ve tanı yöntemlerini içermektedir. Verilen teorik bilgiler pratik uygulamalarla pekiştirilecektir. Patojen mikroorganizma, konak ilişkisi ve hastalık patogenezi anlatılacaktır.

MLT 512 Moleküler Mikrobiyolojiye Giriş (2-2-3)

Bu ders kapsamında klinik tanısal mikrobiyolojide sıklıkla kullanılan moleküler teknikler hakkında genel bilgi anlatılacaktır. Bu bilgiden yola çıkarak, tanısal mikrobiyoloji için son yıllarda öne geçmiş olan moleküler yöntemlerin klinik mikrobiyolojik uygulamadaki yeri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler verilecektir.

MLT 513 Moleküler Tıp Araştırmalarında Etik (3-0-3)

Genetik ve moleküler biyolojinin mümkün kıldığı tıbbi uygulamalar beraberinde etik tartışmaları da getirmektedir. Bu ders, moleküler biyoloji, genetik ve kök hücre çalışmalarının etik açıdan önemli ve tartışmalı konularının kapsamı ve içeriği hakkında bilgi sağlayacaktır. İnsan denekler üzerinde yapılan genetik ve kök hücre araştırmaları, genetik tarama testleri, genetik danışmanlık ve gen tedavileri gibi klinik ve laboratuvar uygulamalarının taşıdığı etik sorunlar ve etik ikilemler sosyal, kültürel ve tarihsel bağlamları göz önünde bulundurularak işlenecektir. Söz konusu alanlardaki etik sorunların farkına varılması, ikilemlerin içerdiği değersel tartışmalar, bunlara yönelik çözüm yollarının üretilmesi üzerinde çalışılacaktır.

MLT 514 Moleküler Tıp Seminerleri (1-0-1)

Bu ders kapsamında genetik, moleküler genetik, biyoteknoloji ve ilintili hastalıklar bazında uluslararası katkıları olan Türk bilim insanlarının seminerler vermesi sağlanacaktır. Hastalıkların gen düzeyinde tanımlanması, moleküler tanı yöntemlerinin koruyucu tıptaki yeri, tedavi yönlendirilmesindeki rolleri, prognoz belirlenmesi ve tedavide kullanım alanlarının belirlenmesi gibi konularda uluslararası yayınları olan bilim insanlarının katkıları öğrenciyle paylaşılacaktır.

Doktora

Öğrencilerin doktora programına kabulü sırasında uygulanan ölçütler:

Diplomalar ve Sınavlar:

Başvuran öğrencilerin bir Yüksek Lisans diplomasına* sahip olmaları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünden en az 55 standart puan almış olmaları gerekir. ALES yerine uluslararası GRE (Graduate Record Examinations) ve GMAT (Graduate Management Admission Test) sınav sonuçlarının puanları da kabul edilebilir. Ancak, bunların ALES puanlarına eşdeğer kabul edilebilecek puanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen en az puan düzeyinde olup, bu puan Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı ile artırılabilir.

*Moleküler Tıp Doktora programına öncelikli olarak aşağıda verilen iki grup öğrenci başvurabilir:

I. Grup: Üniversitelerin Sağlık Bilimleri ile ilgili Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültelerinden Yüksek Lisans derecesi ile mezun olanlar.

II. Grup: Moleküler Tıp, Moleküler Biyoloji, Genetik, Biyokimya, Tıbbi Biyoloji, Mikrobiyoloji, Biyomedikal Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Tıp Mühendisliği ve Biyomühendislik alanlarının birinden tezli yüksek lisans derecesine sahip olanlar.

Ayrıca, yukarıdaki öncelikli dalların dışında, Moleküler Tıp Doktora programına intibak edebilecek disiplinlerden yüksek lisans derecesine sahip olanlara da program açıktır. Bu programa hangi yüksek lisans mezunlarının kabul edilebileceğine ve hangi durumlarda bilimsel hazırlık programının uygulanacağına gerektiğinde Anabilim Dalı öğretim üyelerinin uygun görüşü, Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Sağlık Bilimleri Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile karar verilir.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL)’ndan ya da Üniversitenin yapmış olduğu yabancı dil sınavından 100 tam puan üzerinden en az 50 puan veya uluslararası geçerliliği olan TOEFL ve IELTS gibi sınavlardan, YDS veya YÖKDİL’de istenen puana eşdeğer puan almış olmaları ve söz konusu sınavların sonuç belgelerini de müracaatları sırasında getirmeleri gerekmektedir. Programa burslu olarak katılabilmek için belirtilen yabancı dil sınavlarından en az 75 puan alınması şartı aranır.

Başvuracak adayların aşağıdaki tabloda belirtilen koşulları sağlamaları gerekmektedir.

Program

ALES

Dil

Lisans not ortalaması

Yüksek lisans not ortalaması

Lisans Diplomasıyla Doktora (Ücretli)

55

55

2,5/4,0

-

Lisans Diplomasıyla Doktora (Burslu)

85

75

2,5/4,0

-

Yüksek Lisans Diplomasıyla Doktora (Ücretli)

55

55

2,5/4,0

3,0/4,0

Yüksek Lisans Diplomasıyla Doktora (Burslu)

85

75

2,5/4,0

3,0/4,0

 

Yüksek lisans diploması ile başvuracak adayların, lisans derecesi not ortalamaları 4 (100) üzerinden en az 2,5 (65) ve yüksek lisans derecesi not ortalamaları 4 (100) üzerinden en az 3 (76.66) olmalıdır. Programa burslu olarak katılabilmek için belirtilen ALES puanının en az 85 olması şartı aranır. ALES yerine uluslararası GRE (Graduate Record Examinations) ve GMAT (Graduate Management Admission Test) sınav sonuçlarının puanları da kabul edilebilir. Ancak, bunların ALES puanlarına eşdeğer kabul edilebilecek puanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen en az puan düzeyinde olup, bu puan Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı ile artırılabilir.

 

Mülakatlar

Programa öğrenci kabulünde, adaylar mülakat değerlendirmesine alınır. Mülakat değerlendirmesi mülakat jürileri tarafından yapılır. Mülakat jürisi, Anabilim Dalı Başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla onaylanan en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İşlemler, Anabilim Dalı Başkanlığı ve Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğü tarafından yürütülür.

 

Değerlendirme

Programa başvuran ve mülakat değerlendirmesine alınan bir adayın programa kabul edilebilmesi için bir toplam puan hesaplanır. Adayın başarı durumu toplam puanı ile belirlenir. Toplam puanın hesaplanması Anabilim Dalı Başkanlığı ve Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğü tarafından belirlenir ve duyurulur. Sağlık Bilimleri Enstitü Yönetim Kurulu, programdaki kontenjana ve adayların aldıkları toplam puanlara göre kabul edilen asıl ve yedek adayları belirleyerek karara bağlar.

 

Özel öğrenci

Burslu, kısmi burslu ve ücretli öğrenci kabulü TOBB ETÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Lisansüstü Burslu Öğrenci Yönergesi’nde belirlenen esaslara göre yapılır.

 

Doktora derecesi alabilmek için gerekli olan toplam kredi sayısı ile alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersler

Doktora programı tezli olarak yürütülür. Doktora derecesi alabilmek için, bilimsel hazırlık için öngörülen dersler hariç, Yüksek Lisans diplomasına sahip olanların en az 21 (yirmi bir) kredilik ders yükünü başarıyla tamamlamış olması ve hazırladığı tezi başarıyla savunması gerekir. Tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Doktora programına kaydedilen öğrenciler kredi zorunluluğunu ilgili yönetmelik ve yönergede belirtilen sürede, almaları gerekli zorunlu ve seçmeli dersler ile tamamlar.

Moleküler Tıp Doktora programında yer alan lisansüstü dersler aşağıdaki listede gösterilmiştir. Bu derslerden hangilerinin hangi sömestrede açılacağı Anabilim Dalı tarafından belirlenir. Öğrenciler, belirlenen ders programında yer alan derslerden alabilecekleri gibi; üniversite içi veya diğer üniversitelerin ilgili anabilim dallarında açılan lisansüstü dersleri de, Moleküler Tıp Anabilim Dalının onayı ile, alarak kredilerini tamamlayabilirler.Üniversite dışından alınabilecek ders sayısı Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenir. 

Doktora programındaki öğrenciler dersleri tamamladıktan sonra, Anabilim Dalı'nın önerisi ve Sağlık Bilimleri Enstitü Yönetim Kurulu'nun kararı ile belirleyeceği danışmanın yönetiminde bir tez hazırlamak zorundadır. Programlarını tamamlayan öğrencilere "Moleküler Tıp" diplomaları verilir.

Doktora programına başvuran öğrencilerin Bilimsel Hazırlık Programına alınıp alınmayacağı ve hangi derslerin zorunlu, hangi derslerin seçmeli olacağı Moleküler Tıp Anabilim Dalı tarafından belirlenir.

 

Doktora programında açılacak dersler:

Dersin kodu

Dersin adı

MLT601

Protein Biyokimyası

MLT 602

Sinyal İletim Mekanizmaları

MLT603

Biyokimyada Araştırma Teknikleri II

MLT 604

Biyolojik Sistemlerde Reaktif Radikaller

MLT605

Metabolik Hastalıkların Biyokimyası

MLT606

Seminer II

MLT 607

Genetik Kontrol Mekanizmaları

MLT 608

Genom Analiz Yöntemleri

MLT 609

İleri Hücre Biyolojisi

MLT 610

Kanser Moleküler Biyolojisi

MLT611

Kök Hücre Tedavisinin Biyolojik Temelleri

MLT612

Moleküler Genetik II

MLT 613

Moleküler Mikrobiyolojinin Hastalık Tanısında Kullanımı

 

MLT 601 Protein Biyokimyası (3-0 3)

Proteinlerin yapıları, saflaştırılmaları, yapı analiz yöntemleri, translasyon sonrası modifikasyonları, stabilitesi, onarımı ve yapı-fonksiyon ilişkileri teorik dersler şeklinde anlatılacaktır.

MLT602 Sinyal İletim Mekanizmaları (3-0 3)

Hücrelere dışarıdan ulaşan haberci moleküller (Hormonlar, nörotransmiterler, biyolojik aktif peptidler vb.) aracılığı ile hücre içine sinyalin hangi moleküler mekanizmalarla aktarıldığı ve bu yolakların nasıl denetlendiği teorik dersler şeklinde anlatılacaktır.

MLT603 Biyokimyada Araştırma Teknikleri II (1-4 3)

Dersin kapsamında biyokimya alanında moleküler düzeyde sık kullanılan yöntemlerin uygulanma prensipleri teorik ve uygulamalı dersleri kapsar.

MLT 604 Biyolojik Sistemlerde Reaktif Radikaller (2-0 2)

Radikallerin genel özellikleri, vücutta üretilen radikal türler, radikallerin biyolojik moleküllerle tepkimeleri ve bu tepkimelerin sonuçları, radikallere karşı vücudun savunma mekanizmaları, radikal yapımı ile ilişkili patolojik durumlar ile radikallerle çalışma yöntemleri teorik dersler şeklinde anlatılacaktır.

MLT 605 Metabolik Hastalıkların Biyokimyası (3-0 3)

Ders kapsamında bilinen kalıtsal metabolik hastalıkların nedenleri ve patolojik durumun ortaya çıkış mekanizmaları (etyopatogenezi) anlatılacaktır.

MLT 606 Seminer II (1-0 0)

MLT 607 Genetik Kontrol Mekanizmaları (3-0 3)

Prokaryotik ve ökaryotik organizmalarda genetik kontrolün amaç ve önemi, gen ifadesini etkileyen transkripsiyon ve translasyon düzeyindeki mekanizmalar, bakteri ve ökaryotlardaki farkları ile tartışılacaktır. Özellikle ökaryotlarda güncel olan RNA aracılı kontrol mekanizmaları detaylı biçimde incelenecektir. Kontrol mekanizmaları, hastalıkların biyolojik temelleri ile ilişkilendirilecektir.

MLT 608 Genom Analiz Yöntemleri (2-2 3)

PCR uygulamalarının amacı, yöntemi ve uygulamadaki zorluklar detaylı biçimde anlatılacaktır. Primer tasarlama kuralları tartışılarak bilimsel soruya yönelik biçimde PCR tekniği işlenecektir. DNA amplifikasyonu sonrasında PCR ürünlerinin analizi için kullanılan RFLP, dizi analizi tekniklerinin kullanım alanları, prensipleri ve sınırlamaları anlatılacaktır. Genetik bilginin canlı sistemlerde çoğaltılması ve incelenmesi amacıyla klonlama yöntemlerinin kullanılması, özellikleri ve amaca uygun tercih edilmesi tartışılacaktır. Real Time PCR tekniğinin uygulama esasları anlatılacak, prob tasarlama ve kantitatif ifade analizi ile ilişkili detaylı bilgiler işlenecektir. Protein analizi yöntemleri ve esaslarının kullanım prensipleri tartışılacak ve genombilim alanında bir problemin çözümü için tekniklerin uygulama önceliği işlenecektir.

MLT 609 İleri Hücre Biyolojisi (3-0 3)

Hücre büyüme, farklılaşma, uyarıya cevap süreçlerinde sinyal iletim mekanizmalarının temelleri, hücre döngüsü ve kontrol mekanizmaları; mitoz, mayoz, siklin ve siklin bağımlı kinazlar aracılığıyla kontrol makale düzeyinde bilgilerle anlatılacaktır. Protein degradasyon mekanizmaları; ubikitinasyon ve proteozom  komplekslerinin yapıları ve fonksiyonları işenecektir. Hücre ölümü; nekroz ve apoptozis konuları literatür sunumları ile işlenecektir.

MLT 610 Kanser Moleküler Biyolojisi (3-0 3)

Transforme kanser hücresinin genel özellikleri ve kanser çalışmalarında kullanılan model sistemleri anlatılacaktır. Hücre döngüsünün kontrolünde rol oynayan moleküller ve karsinogenezdeki işlevleri, tümör gelişimi ve ilerlemesinde rol alan genler örnekleri ile işlenecektir. Onkogen, protoonkogen kavramları ve aktivasyon ya da inaktivasyonlarına neden olan mekanizmalar kanser genetiği çerçevesinde literatür bilgileri ile verilecektir. DNA tamirindeki aksamalar ve kimyasal karsinogenez mekanizmaları anlatılacaktır. Kanser hücresi mikroçevresi, kanserde hedeflenmiş tedavi konuları detaylı biçimde işlenecektir. Biyobelirteçlerin özellikleri, kanser tanı ve tedavisi için önemi güncel bilgiler eşliğinde verilecektir.

MLT 611 Kök Hücre tedavisinin biyolojik temelleri (3-0 3)

Kök hücre tanımı, embriyonik kök hücreler, eldesi, yüzey belirteçleri ve genleri, totipotent hücre kavramı, kök hücrelerin farklılaşması, in vitro şartlar ve gerekli faktörler, erişkin dokularda bulunan kök hücrelerin tanımı, rejeneratif tıp alanında kök hücrelerin kullanımına örnekler, Parkinson, Alzheimer örnekleri, kemik iliği kök hücreleri ve mezenkimal kök hücrelerin transplantasyonu ve plastisite kavramı konuları işlenecektir.

MLT612 Moleküler Genetik II (3-0 3)

Ökaryotik ve prokaryotik hücrede DNA’nın kimyasal ve fiziksel özellikleri, paketlenmesi, replikasyonu, DNA’da oluşan hataların düzeltilmesi ve rekombinasyon mekanizmaları konuları detaylı biçimde ve makale bilgisi düzeyinde işlenecektir. İnsan genom projesi sonrası gündeme gelen konular yeni teknolojilerin kullanım alanları ve moleküler tıbba getirdiği yenilikler dersin kapsamı içinde işlenecektir.

MLT 613 Moleküler Mikrobiyolojinin Hastalık Tanısında Kullanımı (3-0-3)

Bu ders kapsamında moleküler mikrobiyolojinin hastalık tanısında kullanımı; farklı  mikroorganizmaların neden olduğu durumlarda bu yöntemleri kullanarak hastalık tanısından, virulans, patojenite genlerinin belirlenmesine; dirençli mikroorganizmaların saptanmasından, direnç genlerinin belirlenmesine kadar tüm süreçler ile ilgili rutin moleküler yöntemler hakkında geniş bilgi anlatılacaktır.