Amaç ve Hedeflerimiz

Misyonumuz:

TOBB ETÜ Tıp Fakültesinin misyonu; öğrenci odaklı ve topluma dayalı bir anlayışla tıp eğitimi, sağlık hizmeti ve bilimsel araştırmalar yürütmektir. Entegre program uygulanan mezuniyet öncesi tıp eğitimimizin amacı; kanıta dayalı tıp yaklaşımını ve kişisel/mesleki etik değerleri benimsemiş, analitik yeteneklere sahip, araştırmacı, toplumun sağlık sorunlarına duyarlı ve hümanist hekimler yetiştirmektir. Mezunlarımızın; sağlık hizmetinin tüm (koruyucu hekimlik, tanı ve tedavi) aşamalarında, kanıta dayalı güncel bilgi ve teknolojinin kullanıldığı hasta merkezli tıp uygulamalarını benimsemeleri, ayrıca hastalıkların gelişimine yol açan etkenler hakkında araştırmalar yoluyla yeni bilgi üretip, bu bilgiyi eleştirel bakışla geliştirerek kullanmaları hedeflenmektedir. Bu nitelikleriyle TOBB ETÜ Tıp Fakültesi mezunları, sağlık sektöründe yenilikçiliğin önemini ve sektörün ekonomiyle ilişkisini kavrayan liderler olacaktır.

Vizyonumuz:

TOBB ETÜ Tıp Fakültesi; dünya standartlarındaki eğitim, araştırma ve mesleksel uygulamaları ile daha sağlıklı bir toplum oluşmasına katkı sağlayacak, ulusal ve küresel tıp camiasına ilham verecek bir eğitim ve sağlık kurumu olacaktır.

TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Kurumsal Amaç ve Hedefleri

A.Tıp Eğitimi

Amaç: Ulusal ve küresel sağlık sorunlarına duyarlı, etik ilkeleri benimsemiş, alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyip katkıda bulunan, çağdaş tanı ve tedavi yaklaşımlarını üst düzeyde uygulayan, insancıl hekimler yetiştirmek.

Hedefler:

-Lisans eğitim programını her eğitim öğretim yılı öncesinde gözden geçirmek ve tıp alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda güncellemek.

-Lisans eğitim programının akreditasyonuna yönelik çalışmalar yapmak.

-YKS ve TUS başarılarını sürdürmek.

B.Tıp ve Sağlık Alanında Araştırma

Amaç: Tıp Fakültesinin araştırma ve yayın performansını artırmak.

Hedefler:

-Öğretim üyelerinin araştırma projesi yazmalarını ve araştırmayı gerçekleştirerek yayına dönüştürmelerini sağlayacak etkinlikler gerçekleştirmek.

-Temel, dahili ve cerrahi tıp bilimleri kapsamındaki anabilim dallarında öğretim üyesi sayısını artırarak tıpta uzmanlık öğrencisi talep edebilecek duruma gelmek.

C.Sağlık Hizmeti

Amaç: Üniversite hastanemizde sağlık hizmeti almak üzere başvuran kişilere bilim ve teknolojinin öngördüğü en ileri düzeyde tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayarak, verimli, nitelikli ve hasta haklarına saygılı bir sağlık hizmeti vermek.

Hedefler:

-İleri sağlık hizmeti vermeyi planladığımız alanlarda nitelikli öğretim üyelerini istihdam etmek.

-Özellikli tanı testleri ve tedavi yöntemlerinin kurulduğu ve rutin uygulamaya geçirildiği öncü bir merkez olmak.

-Özelleşmiş uygulama merkezleri (robotik cerrahi, yardımcı üreme teknikleri, genetik gibi) kurmak.

Eğitim programının amaç ve hedefleri

TOBB ETÜ Tıp Fakültesi eğitim programının amaç ve hedefleri, mezun yetkinlikleri/yeterlikleri temelinde tanımlanmıştır. Yürütülen eğitim programından mezun olacak hekimin 6 rol üzerinden belirlenmiş 22 yetkinliğe sahip olması hedeflenmiştir. Söz konusu roller ve ilişkili yetkinlikler şu şekildedir:

TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Mezun Yetkinlikleri

HEKİM

 1. İnsan vücudunun dengeli ve sağlıklı kalabilmesi için metabolik faaliyetlerde yer alan yapı ve işleyişler ile ilgili bilgiyi edinmiştir. Bu bilgiye sahip olduğunu söz konusu yapı, mekanizma ve süreçleri açıklayarak gösterebilir.
 2. Hastalıkların nedenleri, ortaya çıkış süreçleri, klinik belirti ve bulgularıyla sağlığın korunmasına engel olacak ve bozulmasına yol açacak genetik, biyokimyasal, mikrobiyolojik, toksik, çevresel, sosyal, vd. nedenleri ortaya koyup tarif edebilir.
 3. Mesleğini yürütebilmesi için gerekli olan; bulgu derleme ve değerlendirme, uygun yöntemi seçme, tanısal girişim ve test sonuçlarını değerlendirme, tanı koyma gibi “bilişsel”, muayene etme, tanısal testleri uygulama, girişimde bulunma gibi “psikomotor”, hastasına gerekli özeni ve saygıyı gösterme gibi “tutumsal” davranışlara sahiptir.
 4. Birinci basamakta tıp eğitiminin kendisine kazandırmış olduğu beceri ve tutumları hastasını merkeze alarak, etik değerlerle uyumlu, bütüncül bir yaklaşımla sergiler.
 5. Birinci basamakta gerçekleştirilmesi gereken ve her yaş grubu için uygun koruyucu, tedavi edici ve iyileştirici tıp uygulamalarını kanıta dayalı ve uygun şekilde gerçekleştirir. Uygulamalarını planlamada klinik öncelikleri temel alır.
 6. Sahip olduğu bilginin sınırlarının farkında olarak, gerekli hallerde diğer sağlık personeli ve kurumlar ile uygun şekilde iş birliği yapar.
 7. Sahip olduğu bilgi, beceri ve tutumları sürekli geliştirerek kullanmaya devam eder.
 8. Görevini kişi ve gruplar arasında herhangi bir ayrım gözetmeksizin, diğer meslektaşlarına ve topluma uygun rol modeli oluşturacak şekilde insani değerleri, etik ilkeleri ve meslek sorumluluğunu ön planda tutarak gerçekleştirir.
 9. Uygulamalarını doğru teknik ve ortamı kullanarak, gerektiği şekilde kayıt altına alır.

SAĞLIK SAVUNUCUSU

 1. Sağlık ekibinin bir parçası olarak, sorumlu olduğu toplumda sağlık üzerine etki edebilecek biyopsikososyal unsurları tanımlayabilir, sorunların belirlenmesi ve çözümünde verileri kullanabilir, elde ettiği sonuçları temel epidemiyolojik ilkelere göre yorumlayabilir.
 2. Sağlık hizmeti sunduğu toplumla ilgili ulusal yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibidir. Söz konusu düzenlemelerin sorumlu olduğu toplum üzerindeki etkilerini izleyip değerlendirir ve değerlendirmelerini uygun biçimde paylaşır.
 3. Sağlık hizmeti sunarken kendi sağlığını da korur ve topluma olumlu sağlık davranışlarıyla örnek oluşturur. Toplum ve bireylerin sağlıklılık durumunu geliştirmek için görev ve sorumluluk alanı çerçevesinde gereken, halk eğitimleri dâhil tüm girişim ve uygulamaları yerine getirir.

BİLİM İNSANI

 1. Her deneyimini yeni bir öğrenme fırsatı olarak görür. Öğrenme ihtiyacını belirleyerek öğrenmesini bağımsız olarak sürdürebilir. Elindeki bilgi kaynaklarını kanıt dayalı tıp ilke ve yöntemlerine uygun şekilde değerlendirir.
 2. Uygulamalarından ve alanın ihtiyaçlardan hareketle mevcut bilgi ve uygulamaların geliştirilmesine, yenilerinin oluşturulmasına, paylaşılmasına ve değerlendirilmesine, ekip içinde veya bireysel katkı sağlar.

İLETİŞİMCİ

 1. Türkçe’yi yetkin şekilde kullanarak sağlık hizmeti sunumunda hasta, hasta yakınları, meslektaşları ve ilgili diğer kişiler ile yazılı ve sözlü, etkin iletişim kurar. İletişim esnasında mesleksel terim ve kavramların iletişim kurduğu taraflarca doğru anlaşılması için karşısındaki kişinin eğitim düzeyine uygun, açıkça anlaşılabilecek sözcükler kullanır.
 2. En az bir yabancı dile mesleksel literatürü anlayacak, yorumlayacak ve iletişimini sağlayabilecek düzeyde hâkimdir.
 3. Mesleksel uygulamaları ve bilimsel çalışmaları sırasında elde ettiği bilgileri gerektiği durumlarda, gerekli kişilerle ve etik ilkeler dâhil uygun biçim ve yöntemlerle paylaşır.
 4. İnanç, etnik köken, cinsiyet, engellilik gibi her türlü kültürel, sosyal ve fiziksel farklılıklara karşı duyarlı ve saygılıdır. Hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık çalışanları ile söz konusu farklılıkları dikkate alan karşılıklı anlayış, güven ve saygıya dayalı nitelikli bir mesleksel iletişim kurar.

EKİP ÜYESİ

 1. Ekip halinde çalışma gerektiren durumlarda ekipleri bir araya getirebilir, ekiplerin eğitim ihtiyacını belirleyip karşılayabilir. Ekip içinde gerekirse ekip üyesi, gerekirse ekip lideri olarak sorumluluklarının, sınırlarının ve diğerlerinin rollerinin farkında olarak uyumlu ve etkin bir çalışma sergiler.

LİDER VE YÖNETİCİ

 1. Temel planlama, örgütlenme ve yönetim ilkelerini kavramıştır ve sağlık hizmetlerinin her kademesinde gerekli koşullarda uygulamaya dönüştürebilir. Kendi deneyimleri temelinde söz konusu uygulamaları değerlendirir, geliştirme ihtiyaçlarını belirler ve etkinliğin artırılması için yürütülen çalışmaları destekler.
 2. Sorumluluk alanı ile uygun şekilde, sağlık hizmetleri için ayrılmış kaynağı kamu yararını gözeterek en etkin biçimde kullanır.
 3. Kendi kariyerini tüm seçenekler hakkında bilgi sahibi olarak yönetir.