Yatay Geçiş Esasları

 
 • Üniversite İçinden Yatay Geçiş

1) Akademik Başarı Puanına Göre Yatay Geçiş

Başvuru yapılan program eşdeğer diploma programı olmalıdır.
    a) En erken ikinci sınıfın birinci dönemine, en geç üçüncü sınıfın birinci dönemine yatay geçiş yapılabilir.
    b) Yetenek sınavı ile öğrenci almış olan programlara yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

2) Taban Puana Göre Yatay Geçiş
    c)  Başvuru yapılan program aynı veya farklı puan türünde olabilir.
    d)  En erken birinci sınıfın birinci dönemine, yatay geçiş yapılabilir.
    e)  Yurt dışından öğrenci kabulü esaslarına göre daha önceki yıllarda Üniversiteye kabul edilmiş olan öğrencilerin taban puan kriterine göre yapacakları yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde “yurt dışından öğrenci kabulüne dair”  yönergede yer alan ve öğrencinin Üniversiteye kayıt yaptırdığı yıla ait asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlara ait puan şartlarını sağlamaları gerekir.

 

Başvuru Dönemleri:

    a) Akademik başarı kriterine göre başvurular Güz döneminde alınır. Güz döneminden kalan boş kontenjan Bahar Döneminde, yine boş kontenjan kalırsa Yaz dönemlerinde ilan edilerek başvuru alınabilir.
    b) Taban puana göre başvurular sadece Güz döneminde alınır. Kontenjanların kullanılmayan kısmı diğer dönemlere aktarılmaz.

 • Yurt İçindeki Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş

1)  Akademik Başarı Puanına Göre Yatay Geçiş:
    a)  Başvuru yapılan program eşdeğer diploma programı olmalıdır.
    b)  En erken ikinci sınıfın birinci dönemine, en geç üçüncü sınıfın birinci dönemine yatay geçiş yapılabilir.

2) Taban Puana Göre Yatay Geçiş:
Başvuru yapılan program aynı veya farklı puan türünde olabilir.
 Başarı şartı aranmaz.
 En erken hazırlık sınıfı ikinci dönemine yatay geçiş yapılabilir.

Başvuru Dönemleri: Başvurular akademik başarı veya taban puan kriterine bakılmaksızın sadece Güz döneminde alınır.
 
 • Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş

    a) Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan Üniversitenin sadece eşdeğer programlarına yatay geçiş yapılabilir.
    b)  Bu kategoride yatay geçiş yapmak isteyenlerin akademik başarı kriteri ile birlikte Üniversitenin “yurt dışından öğrenci kabulüne dair”  yönergesinde belirtilen asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlara ait puan şartlarını sağlamaları gerekir.
    c)  Öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu lisans diploma programına eşdeğerliğinin Üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

Başvuru Dönemleri: Yurt dışından yatay geçiş için sadece Güz döneminde başvuru alınır.
 
 • Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi:
    a) Yatay geçiş başvuruları Öğrenci İşleri Müdürlüğüne ilgili form doldurularak web sayfasında ilan edilen belgeler eklenmek suretiyle yapılır. Öğrenci İşleri Müdürlüğünün ön değerlendirmesinden sonra başvuru şartlarını sağladığı belirlenen ve başvuru belgeleri tamam olan adayların dosyaları ilgili bölümlere iletilir.
    b) Bölümlerin gerekçeli görüşü üzerine Dekanlık tarafından hazırlanan listeler, Üniversitenin Yatay Geçiş Komisyonu tarafından değerlendirilerek Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.
    c) Yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından yapılacak başvurularda transkriptlerde yer alan başarı notlarının dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının not dönüştürme tablosu esas alınır.

Sonuçların ilanı: Yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, Üniversitenin internet sayfasında duyurulur.

Yatay Geçiş Taban Puanları

Program Adı

2012

2013

2014

2015

Bilgisayar Mühendisliği

340.26578

327.62470

330.96711

340.79066

Biyomedikal Mühendisliği

319.88240

308.17747

272.44923

317.71981

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

367.72174

354.36358

360.59491

359.39559

Endüstri Mühendisliği

355.25077

348.36805

355.71525

351.15964

Endüstri Ürünleri Tasarımı
 

297.36051

290.17056

322.47575

Görsel İletişim Tasarımı
 

210.53172

244.07992

255.21339

Hukuk Fakültesi

405.24840

390.53336

384.88620

388.52000

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

235.01007

265.25462

260.59437

249.19312

İktisat

211.39265

232.79184

242.71036

232.60170

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)

289.34645

322.65812

356.17888

333.59000

İşletme

257.26819

262.59822

255.30890

257.61175

Makine Mühendisliği

355.93684

345.15954

349.13906

350.03420

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

345.18407

252.14325

251.30835

304.89428

Matematik

266.15497

308.74442

333.20575

 
Mimarlık

405.47780

369.70464

376.56616

356.03550

Psikoloji
 

351.46905

352.92709

335.75326

Siyaset Bilimi

226.82394

236.01414

240.38625

258.73608

Tarih

291.33949

300.59463

334.24158

249.36139

Tıp Fakültesi
 

445.05739

445.16222

438.13900

Türk Dili ve Edebiyatı

308.27409

313.97514

336.61245

320.24266

Uluslararası Girişimcilik

234.26907

233.44836

231.24053

253.24924

Uluslararası İlişkiler

227.48198

239.86288

249.77982

256.26487

 

Başvuru formuna eklenecek belgeler:

 1. Kayıtlı olunan üniversiteden son iki ay içinde alınmış Öğrenci Belgesi. (Taban puana göre yatay geçiş başvurusunda bulunanların belgesinde “daha önce merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapmadığına” dair açıklama notu bulunmalıdır.)
 2. Kayıtlı olunan üniversiteden alınacak resmî not çizelgesi (kapalı zarfta ve mühürlü).
 3. Kayıtlı bulunduğu üniversitedeki bölümüne ait müfredat programı ve ders içeriklerini gösterir onaylı belge.
 4. ÖSYS Sonuç Belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen sınavlarla ilgili sonuç belgesinin internet çıktısı.
 5.  Disiplin durumunu belirten onaylı belge (disiplin durumu öğrenci belgesi veya transkriptte belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)
 6. İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Esaslarına İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesinde belirtilen İngilizce Dil Seviye Tespit Belgesi (Türkçe programlara geçiş için istenmez)
 7. Liseyi yurt dışında bitirmiş ise, lise diplomasının noter tasdikli Türkçe tercümesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden temin edilecek Lise Diploma Denklik Belgesi
 8. Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yapılan yatay geçiş başvurularında kayıtlı bulunulan kurumun YÖK tarafından tanındığına dair belge ve Pasaport fotokopisi (KKTC hariç yurtdışından başvuru yapacak öğrenciler için)
 9. Başvurulan her program için ayrı ayrı olmak üzere başvuru ücreti olarak Garanti Bankası Emek Şubesi (Şube Kodu:778) 6298460 numaralı hesaba 70 TL yatırıldığına dair banka dekontu. (Başvuru ücreti iade edilmez)
 10. TSK ile Polis Akademisi ve bağlı Yükseköğretim Kurumlarından yapılan başvurularda, ilişik kesilme nedenlerinin belgelenmesi.
 11. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından, anne veya babasının yurtdışı devlet görevinin sona ermesi, işçi ise kesin dönüş nedeniyle yurda dönmesi halinde başvuran adayların bu durumu belirten resmi yazı.

Birden fazla bölüme yatay geçiş için her bölüm için ayrı form düzenlenmek gerekmektedir.

Detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR