Bölüm Zorunlu Dersleri

Ders Kodu Ders Adı       Önkoşul
MAK 104 Statik 3 0 3 -
Genel ilkeler. Kuvvet vektörleri: Vektör işlemleri. Parçaçığın dengesi: Eşdüzlemsel sistemlerin dengesi. Üç boyutlu sistemlerin dengesi. Kuvvet sisteminin bileşkesi: Moment, kuvvet çifti momenti. Bileşke kuvvet ve kuvvet çifti momenti sistemi. Yayılı yükler. Katı cisimlerin dengesi. Katı cisimlerde eşdeğer kuvvet sistemleri. Yapısal analiz: Kafes kiriş sistemleri, çerçeveler ve makineler. İç kuvvetler: Yapısal elemanlarda iç kuvvetler. Sürtünme. Sentroid ve ağırlık merkezi. Atalet momenti. Sanal iş metodu.
MAK 112 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 3 2 4 -
Geometrik çizimler. Dik izdüşüm esasları. Temel imalat işlemleri ve standart özellikler için çizim teknikleri. İki esas görünüşten üçüncü görünüşü çıkarmak. Üç boyutlu çizim teknikleri. Ölçülendirme esasları. Kesit eleman esasları. Vidalar, vidalı elemanlar. Boyut toleransları ve ISO tolerans sistemi. Konum toleransları ve yüzey pürüzlülük toleransları. Makina elamanlarının çizimi. Montaj resimleri. Antet kullanımı. Malzemeler ve sembolleri. Yardımcı görünüşler. Ara kesitler. Açınımlar.
MAK 201 Termodinamik 3 0 3 -
Sistem ve çevresi, bir saf maddenin özellikleri, özellik diyagramları ve tabloları, hal denklemi, enerji ve iş türleri. Sistemle çevresi arasında enerji alış verişi, termodinamik süreç, tersinir ve tersinmez süreçler. Kapalı ve açık sistemler için termodinamiğin birinci yasası. Isı makinaları, soğutucular, ısı pompaları ve Carnot çevrimi. Termodinamiğin ikinci yasası ve entropi.
MAK 203 Dinamik 3 0 3 MAK 104
Parçacık kinematiği: Düzgün doğrusal hareket, sürekli hareket. Eğrisel hareket. Parçacık kinetiği: Kuvvet ve ivme. Newton'un hareket yasası. İş ve enerji. Güç ve verim. İtme ve momentum: Çarpışma. Açısal itme ve momentum. Katı cismin düzlemsel kinematiği: Katı cismin hareketi. Bağıl hareket analizi. Katı cismin düzlemsel kinetiği: Kuvvet ve ivme. İş ve enerji. İtme ve momentum.
MAK 206 Mukavemet 3 0 3 MAK 104
Gerilme ve gerinim kavramları. Eksenel yükleme, eksenel yüklü hiperstatik elemanlar, ısıl gerilme. Burulma, burulma açısı, tork etkiyen hiperstatik elemanlar. Eğilme, kirişlerin eksantrik eksenel yüklenmesi. Düşey kesme,
parçalı elemanlarda kayma akması. Birleşik yükleme. Gerilme gerinim dönüşümü. Kirişlerin ve şaftların sehimi, hiperstatik şaftlar ve kirişler.
MAK 217 Malzeme Bilimi 3 0 3 KİM 101
Malzeme bilimine giriş. Atom yapısı. Kristal yapılar. Katılarda hatalar. Yayınım (Difüzyon). Mekanik test ve özellikler: Çekme testi, sertlik testi, bükme ve burma testi, darbe testi, yorulma testi, sürünme testi. Faz diyagramları: Faz diyagramı çeşitleri, demir-karbon faz diyagramı. Malzeme sistemleri: Demir esaslı malzemeler, demir-dışı malzemeler, polimerler, seramikler, kompozitler.
MAK 217L Malzeme Bilimi Lavoratuvarı 0 2 1 KİM 101L
Metalografi: Malzemelerin iç yapılarının incelenmesi; örnek alma, plastiğe gömme, zımparalama, parlatma ve dağlama, ışık mikrokobunda inceleme. Mekanik deneyler: Çekme, Sertlik, Burma, Yorulma, Darbe.
MAK 218 İmal Usulleri 3 0 3 MAK 217
Demir ve çelik üretimi. Döküm teknikleri. Kaynak teknikleri. Metallerin ısıl işlemi. Metallerin soğuk ve sıcak şekillendirmesi. Sac metal işleme. Toz metalurjisi. Metal kesme teknikleri. Metroloji.
MAK 218L İmal Usulleri Laboratuvarı 0 2 1 MAK 217L
Döküm deneyi, Kaynak deneyi, Jominy deneyi, Talaşlı imalat deneyi, Değişik oranlarada soğuk işlenmiş çelik numunelerde içyapı ve mekanik özelliklerin incelenmesi.
MAK 302 Isı Transferi 3 0 3 MAK 201
Isı transferi mekanizmaları, sürekli rejimde tek boyutlu ısı iletimi, ısıl direnç, iki boyutlu ısı iletim sistemlerinin analitik ve sayısal çözümlenmesi, kararsız rejimde ısı iletimi, zorlanmış ve doğal taşınım ile ısı transferi, ışınım ile ısı transferi.
MAK 302L Isı Transferi Laboratuvarı 0 2 1 MAK 201
Sıcaklık ölçümü, doğrusal ısı iletimi, radyal ısı iletimi, kanatçıklarda ısı transferi, süreksiz rejimde ısı transferi, taşınımla ısı transferi, ışınımla ısı transferi
MAK 305 Sistem Dinamiği ve Kontrol 3 0 3 -
Fiziksel sistemlerin modellenmesi ve dinamik denklemlerinin çıkarılması. Transfer fonksiyonları ve blok diyagramları. Otomatik kontrolün temel kavramları. Kontrol işlemleri. Zaman cevabı. Kararlılık ve Routh-Hurwitz kriteri. Köklerin yer eğrileri. Frekans cevabı metodları ve Bode diyagramları.
MAK 305L Sistem Dinamiği ve Kontrol Laboratuvarı 0 2 1 -
Kontrol sistemlerinde kullanılan elemanların tanıtılması. Dinamik sistemlerin zaman ve frekans cevapları. İki konumlu kontrol, PID kontrol. Elektromekanik, akışkanlı, ısıl ve hidrolik sistemlerde analog ve sayısal kontrol uygulamaları.
MAK 307 Tasarım ve Üretim 3 0 3 MAK 218
İmalat işlemleri. BDT BDÜ BDPP BDM . Talaşlı imalatın temelleri. Numerik kontrollü tezgahlar. İmalat model ve metrikleri. Endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemleri. Otomasyon ve proses kontrol için donanım. İmalat otomasyonunda Programlanabilir Mantık Denetleyicileri kullanımı. Kalite kontrol teknikleri. Çevreye zararsız üretim.
MAK 310 Sayısal Yöntemler 3 0 3 BİL 141, MAT 201
Matematiksel modelleme ve programlama. Yaklaşık hesaplamalar. Hata analizi, kesme ve yuvarlatma hataları. Cebirsel denklemlerin sayısal çözüm yöntemleri. Doğrusal denklem takımlarının çözüm yöntemleri: Gauss Eleme yöntemi, LU-Parçalama ve Yineleme yöntemleri. Matris tersi hesaplama. Eğri geçirme. Regresyon. İnterpolasyon: Lagrange, Newton ve Gauss formülleri. Sayısal integral alma yöntemleri: Trapez, Simpson ve Romberg yöntemleri. Adi Diferansiyel Denklemlerin sayısal çözüm yöntemleri: Euler ve Runge-Kutta yöntemleri.
MAK 311 Akışkanlar Mekaniği 3 0 3 MAK 104
Giriş: Akışkan davranışının analizi. Akışkan statiği: hidrostatik kuvvet. Başlangıç akışkanlar dinamiği: Bernoulli denklemi. Akışkan kinematiği. Reynolds taşınım teoremi. Sonlu kontrol hacmi analizi: kütlenin, momentumun ve enerjinin korunumu. Akışın diferansiyel analizi: akışkan elemanının kinematiği. Viskoz olmayan akış. Viskoz akış. Potansiyel akış. Navier-Stokes Denklemleri'ne giriş. Benzerlik, boyut analizi ve modelleme. 
MAK 311L Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı 0 2 1 MAK 104
Akışkanlarda basınç, hız, sıcaklık ve debi ölçme. Su tüneli ve rüzgar tüneli deneyleri. Borularda sürtünme ve basınç kaybı. Seri ve paralel pompalar. Laminer akış. Türbülanslı akış. Jetler, girdaplar, dalgalar ve iz bölgeleri.
MAK 312 Makina Elemanları 3 0 3 MAK 206
Gerilme Analizleri, Şekil Değiştirme Enerjisi, Kolonlar, Statik Zorlanma için tasarım, Değişken zorlanma için tasarım, Miller ve akslar. Yuvarlanmalı yataklar, Düz dişli çarklar, Helisel ve konik dişli çarklar, Spiral dişli ve sonsuz vida mekanizmaları.
MAK 316 Makina Teorisi 3 0 3 MAK 203
Mekanizmalarla ilgili temel bilgiler, mekanizmaların kinematik analizi ve sentezi. Makinalarda statik ve dinamik kuvvet analizi. Tek serbestlik dereceli sistemlerin sönümsüz, sönümlü ve zorlanmış titreşimleri. Rezonans. Millerin kritik hızları. Titreşim ölçüm cihazları. Titreşim yalıtımı. Makinalarda kütle dengelemesi, rotorların dengelenmesi. Makinalarda düzgün hareket elde edilmesi ve volan seçimi. Yürek mekanizmalarının dinamiği.
MAK 316L Makina Teorisi Laboratuvarı 0 2 1 MAK 203
Bir serbestlik dereceli sistemlerin sönümsüz, sönümlü ve zorlanmış titreşimleri, rezonans. Atalet momenti belirlenmesi. Millerin kritik hızları, makinalarda kütle dengelemesi, yürek mekanizmalarının dinamiği ile ilgili deneyler.
MAK 498 Bitirme Tasarım Projesi 1 6 4 MAK302, MAK311, MAK312, MAK305, MAK316, MAK310, MAK307 derslerinden 4’ünü başaran öğrenciler not ortalamasına bakılmaksızın MAK 498 dersine kayıt olabilir. 
Ders, makine mühendisliği öğrencilerinin lisans öğreniminde elde ettikleri bilgi ve becerileri kullanarak, kapsamlı bir tasarım deneyimi kazanmalarına yönelik, uygun bir projenin seçiminden tamamlanmasına kadar tüm aşamaları içerir. Ders, bir makinanın, bir makina elemanının veya bir sistemin tasarımını ucu-açık projeler kapsamında ele alır ve yapılabilir çözümlere ulaşmak için gereken bütün aşamaları kapsar.
Ders yılda bir kere Bahar Döneminde açılır.

SEÇMELİ DERSLER

Ders Kodu Ders Adı       Önkoşul
MAK 404 Mekanik Tasarım 2 2 3 MAK 312
Katı modelleme, montaj modelleme, Sonlu Elemanlar Yöntemine giriş,  Sonlu Elemanlar Yönteminin endüstriyel uygulamaları, statik yapı analizi, termal anlizler, modal analiz, burkulma analizi, serbest titreşim analizleri, harmonik analiz, dinamik analizler.
MAK 405 Güvenilirlik 3 0 3  
Temel olasılık, istatistik ve mekanik sistemlere uygulanabilen güvenilirlik konuları. Geometrinin, yüklemelerin, gerilmelerin, mukavemetin ve emniyet katsayısının olasılıksal modellenmesi. Makine elemanlarının ve mekanik sistemlerin güvenilirlik-tabanlı analizi ve tasarımı. Yapısal güvenilirlik.
MAK 406 Deneysel Gerilme Analizi 3 0 3 MAK 206
İki ve üç boyutlu gerilme-gerinim dağılımları ve analizi. Gerinim ölçerler ve gerinim ölçer rozetleri. Gerinim ölçer devreleri. Fotoelastik yöntem. Fotoelastik model hazırlanması ve iki boyutlu uygulamalar. Laboratuvar şartlarında statik ve dinamik yöntemler ile deneysel analizler.
MAK 407 İleri Mukavemet 3 0 3 MAK 206
Cauchy gerilme prensibi ve bir yüzey elemanına tesir eden gerilme vektörü. Bir noktadaki gerilme tensörü. Birleşik yükleme hallerinde oluşan gerilme dağılımının analizi. Üç boyutlu gerilme hallerinde Mohr dairesi. Genel elastik bünye denklemleri. Enerji metotları. Castigliano teoreminin mühendislik yapılarına uygulanması. Elastik ve inelastik deformasyon halleri. Plastik akma kriterleri. Kolonların elastik ve inelastik burkulması.
MAK 408 Eniyileme Teknikleri ve Uygulamaları 3 0 3 MAT 201
Giriş ve optimizasyonda temel kavramlar. Kısıtsız eniyileme. Kısıtsız eniyileme için analitik çözüm, sayısal yöntemler ve algoritmalar. Kısıtlı eniyileme. Kısıtlı eniyileme için analitik çözüm, sayısal yöntemler ve algoritmalar. Global eniyileme, çok-amaçlı eniyileme ve yanıt yüzey yöntemlerinin temelleri. Uygulamalar.
MAK 414 Uçak Yapısal Analizi 3 0 3 MAK 206
Uçaktaki temel yapısal elemanlar. Uçağa etkiyen yükler. V-N diyagramları. Enerji yöntemleri. Açık kesit takviyeli kutu kirişlerin yapısal analizi. Tork kutusu. Uçak alt yapılarının (rib, çerçeve, vb.) analizi. Elastik stabilite: Kolon burkulması, plaka burkulması.
MAK 410 Sonlu Elemanlar Yöntemi 3 0 3 MAT 202
Maddesel ve uzaysal çözüm ortamının sonlu elemanlara ayrılması. Enterpolasyon polinomları ve derecelerinin seçimi. Enterpolasyon polinomlarının global ve lokal koordinatlar cinsinden ifadesi. Element karakteristik matris ve vektörlerinin formülasyonu. Doğrudan yaklaşım, Koordinat dönüşümleri. Eleman matris ve vektörlerinin asamblesi ile sistem denklemlerinin çıkarılması. Sonlu eleman sistem denklemlerinin çözümü.
MAK 413 Kompozit Malzemeler Mekaniği 3 0 3 MAK 206
Kompozit malzemeler, kompozitlerin sınıflandırılması. Matris ve elyaf özellikleri. Laminanın mikromekanik analizi. Laminanın makromekanik analizi. Laminatların makromekanik analizi. Tabakalı kompozit yapıların analiz ve tasarımı.
MAK 412 Makina Elemanları II 3 0 3 MAK 312
Makine elemanlarının analiz, tasarım ve seçim yöntemleri. Çözülemeyen bağlama elemanları. Çözülebilir bağlama elemanları. Toleranslar, geçmeler. Sürtünme, yağlar ve yağlama teorisi. Kaymalı yataklar. Yuvarlanmalı yataklar. Kaplinler, kavramalar, frenler. Kayış-kasnak mekanizmaları. Zincir mekanizmaları. Yaylar. 
MAK 418 Bilgisayarlı Bütünleşik İmalat 3 0 3 -
Algılaç ve etkileçler. Programlanabilir mantık denetleyicileri ve endüstriyel otomasyon.  Robotik ve taşıma, Eş zamanlı mühendislik, STEP tabanlı proses planlama, Hücresel Üretim, Esnek İmalat Sistemleri,  Yalın Üretim, İmalatta otomatik tanımlama ve RFID teknolojisi.
MAK 419 Malzemelerin Mekanik Davranışı 3 0 3 MAK 217
Elastik gerilme-gerinim ilişkileri. Akma kriteleri. Kristal yapı kusurları. Dislokasyonlar.  Plastik şekil değiştirme mekanizmaları. Malzemelerde dayanım artırıcı mekanizmalar. Sünek ve gevrek kırılma. Kırılma mekaniğinin esasları: gerilme şiddet faktörü ve kırılma tokluğu. Mühendislik malzemelerinde yorulma. Yüksek sıcaklıklarda malzeme davranışı: sürünme mekanizmaları.
MAK 420 Bilgisayar Destekli Tasarım 3 0 3 MAK 112
Bilgisayar grafik sistemleri. Geometrik modelleme ve veritabanları. Eğriler, tel kafes modellemesi, yüzey ve katı modelleme. Üretime giriş. Alışılmış ve Alışılmamış imal usullerinin anlatılması. Tasarıma Giriş. Bilgisayar Destekli Tasarım geliştirme. Mekanizma, sistem, kalıp tasarımı yapma. CAD verilerini kullanarak analiz ve simülasyon yapma. İmalat resimlerinin elde edilmesi.
MAK 421 Bilgisayar Destekli Üretim 3 0 3 MAK 420
Sayısal kontrol sistemleri. Elle ve bilgisayarlı programlama. CAD/CAM ve CNC sistemlerinin entegrasyonu. 3 Boyutlu tarama sistemleri. Tersine mühendislik ve hızlı prototipleme. Silikon kalıplama. Az adetli parça üretimleri. Sayısal kontorllü tezgahlarda karmaşık geometrilerin işlenmesinde özel yöntemler.
MAK 422 Bilgisayar Denetimli Takım Tezgahları 3 0 3 MAK 218
Sayısal denetimli tezgahlarda koordinat sistemleri, tezgah hareketleri ve hareket kontrolü, sürücü-kızak sistemleri. Sayısal denetimli tezgahlarda tezgah-bilgisayar donanım arayüzü. Sayısal denetimde DNC, CNC ve AC teknolojileri. Sayısal denetimli takım tezgahlarında parça programlama teknikleri: Elle programlama, bilgisayar yardımıyla programlama, APT, parça programlama uygulamaları.
MAK 423 Fabrika Organizasyonu 3 0 3 MAK 218
Sistem, üretim sistemi ve fabrika kavramları. Fabrikanın kuruluş yerinin seçimi. İşyeri düzeni ve malzeme akışı. Malzeme akış sistemleri: AGVS, konveyörler, robotlar. Malzeme stoklama ve depolama sistemleri. Fabrika organizasyonunda alternatif çözümler arasında seçim yapabilmek için kullanılan faktörler ve yöntemler.
MAK 424 Üretim Planlaması 3 0 3 -
Üretim planlaması ve kontrolünün temel kavramları: Planlama, kontrol, planlamada seviyeler, üretim yönetimi sistemleri. Üretim planlama ve kontrolünün amaçları. Üretim için bütünleşik planlama. Ana üretim planlaması. Malzeme ihtiyacı planlaması. Kapasite planlaması. Görev-makina ataması. Çizelgeleme. Üretim kontrolü.
MAK 425 Kalıp Tasarımı 3 0 3 MAK 112
Pres kalıp ve işe ilişkin temel kavramlar. Kesme, delme, bükme ve çekme kalıpları. Kalıp parçaları ve malzemeleri. Kalıplarda dayama, itme ve ilerletme elemanları. Şerit ve kalıp tasarımı, yapımı ve kullanımı.
MAK 426 Kaynak Teknolojisi 3 0 3 MAK 218
Metaller ve üretim yöntemleri. Kaynak yöntemleri ve donanımları. Metallerin yapısı ve özellikleri. Kaynakta sıcaklık değişimleri. Kaynaklı yapılarda büzülme ve çarpılma. Ön ve son tavlama. Kaynak hataları ve metalurjik nedenleri. Karbonlu çeliklerin kaynağı. Alaşımlı çeliklerin kaynağı. Farklı metallerin kaynağı. Alüminyum ve alaşımlarının kaynağı. Bakır, nikel ve titanyum kaynağı. Tamir-bakım kaynağı ve su altında kaynak. Kaynak kabiliyeti testleri.
MAK 427 Metallerin Plastik Şekillendirilmesi 3 0 3 MAK 218
Elastisite ve plastisitenin temelleri. Malzemelerin akma eğrileri ve plastisiteyle ilgili mekanik özellikleri, kütlesel şekillendirilebilirlik. Plastik şekillendirme işlemlerinin analizi: Kütlesel şekillendirme yöntemleri, haddeleme, çubuk ve tel çekme, ekstrüzyon, açık kalıpta ve kapalı kalıpta dövme işlemleri. Sac şekillendirme yöntemleri: Kesme, bükme ve germe işlemleri. Metallere plastik şekil vermede FEM ve bilgisayar kullanımı.
MAK 429 Talaşlı İmalat 3 0 3 MAK 218
Talaşlı imalat teorisi: Temel talaş kaldırma mekaniği, takım kuvvetlerinin ölçülmesi, sabanlama kuvveti, Ernst ve Merchant teorisi, sürtünme, takım ömrü ve takım aşınması, talaş kaldırma ekonomisi, kesme sıvıları ve işlemeye etkileri, takım sıcaklığı teorisi ve hesaplamalar. Tornalama, delme, delik işleme, vargelleme, planyalama, frezeleme operasyonlarında kesme kuvveti, kesme gücü, işleme süresi ve işleme parametreleri (kesme hızı, paso derinliği) hesaplaması.
MAK 431 İmalat Yöntemi Seçimi 3 0 3 MAK 218
Alışılış ve alışılmamış tüm imalat yöntemerinin tekrar edilmesi. Maliyet ve üretilebilirlik analizlerinin yapılması. Uygun yöntem belirlenmesi. İkincil işlem gereksinimlerinin azaltılamsına yönelik uygulamalar. Malzeme kısıtlarının üretim yöntemleri üzerine etkilerinin incelenmesi. Yüksek hızda üretim teknolojilerinin avanajlı olduğu durumların analizleri. İşleme sırasındaki dinamik faktörlerin göz önünde bulundurulduğu imalat yöntemlerinin seçim kriterleri.
MAK 432 Malzeme Seçimi 3 0 3 MAK 217
Parça tasarımı için gerekli malzeme özellikleri. Katılarda yayınım, ergitme ve katılaşma. Demir esaslı ve demir dışı malzemelerin ısıl işlemi. Korozyon ve korozyon kontrolü. Malzemelerin seçimi için gerekli unsurlar. Demir ve demir dışı malzemelerin seçimi. Malzeme seçiminde örnek vakalar.
MAK 434 Tahribatsız Muayene Yöntemleri 3 0 3 MAK 217
Penetran Muayene esasları ve uygulamaları. Manyetik Toz Yöntemi esasları, uygulamaları, manyetikleştirme yöntemleri. Ultrasonik Muayene, ultrasonik dalgalar, özellikleri, ultrasonic muayene probları. Radyografi, X-ışınları, gama ışınları, ışınların özellikleri, X-ışınları ve gama ışınları ile muayene. Infrared Muayene. Elektromanyetik Muayene.
MAK 435 Seramik Malzemeler 3 0 3 MAK 217
Seramik malzemelerin tanımı ve uygulamaları. İyonik ve kovalent bağ oluşumu. Seramik malzemelerin yapıları ve fiziksel özellikleri. Seramik malzemelerde kusur türleri. Faz dengesi ve diyagramları.Sinterleme ve tane büyümesi. Seramik malzemelerin mekanik özellikleri ve ısıl özellikleri. Yayınım ve elektriksel iletkenlik.
MAK 438 Sistem Mimarisi ve İnovasyon Yönetimi 3 0 3 -
Sistem mimarisi teorisi, karmaşıklık, belirsizlik, arayüzler, modülarite ve komanalite. Ürün geliştirme prosesleri, kalite evi, tasarım yapısı matrisi. Ürün platformları, entegre, modüler tasarımlar ve tedarik zincirine etkileri. Genel inovasyon kalıpları ve endüstri döngüleri ile ilişkileri. İnovasyon stratejileri, hayatta kalma ve yıkıcı inovasyon modelleri. Kullanıcı inovasyonu, inovasyon için organizasyonel yapılanma.
MAK 439 Sürdürülebilir Üretim ve Eko-İnovasyon 3 0 3 -
Biyolojik ve endüstriyel ekosistemler, metabolik analiz ve endüstriyel simbiyoz. Rekabetçi sürdürülebilir üretim. Yaşam döngüsü analizi. İmalat sistemlerinde enerji tüketimi azaltımı, Çevre için tasarım. Geridönüşüm ve yeniden kullanım, Avrupa birliği WEEE mevzuatı. Karbon emisyonu, karbon marketleri.
MAK 440 Kontrol Sistemleri Tasarımı 3 0 3 MAK 305
Kontrol sistemlerinin yapısı, temel tanımların tekrarı. Tasarım kriterleri. Zaman bölgesinde tasarım. PID parametrelerinin ayarlanması. Zaman cevabının optimizasyonu. Yer eğrilerinin tasarımda kullanılması. Frekans bölgesinde tasarım kriterleri. Bode diyagramlarıyla tasarım. Denkleştirici tasarımı. Durum değişkenleri ve denklemleri. Köklerin yerleştirilmesi. Diğer tasarım yöntemleriyle ilgili temel ön bilgiler.
MAK 441 Mekanik Titreşimler 3 0 3 MAK 203
Temel kavramlar. Bir serbestlik dereceli sistemler: Hareket denklemleri, sönümlü ve sönümsüz titreşimler, serbest ve zorlamalı titreşimler, zorlamalara sistem cevabı. Titreşim yalıtımı. İki serbestlik dereceli sistemler: Hareket denklemleri, koordinat dönüşümü, tabii koordinatlar, titreşim modları. Burulma titreşimleri. Çok serbestlik dereceli sistemlere giriş.
MAK 442 Akustik ve Gürültü Kontrolü 3 0 3 MAK 203
Dalga hareketi, dalga denklemi ve çözümü. Akustik yoğunluk ve akustik empedans. Ses yansıması, iletimi ve kayıpları. Ses algılaması ve gürültü. Duyma mekanizması. Gürültünün ölçümü. Gürültü kontrolünün temel prensipleri. Gürültü kaynağının tespiti, kaynakta, yolda ve alıcıda gürültü kontrolü. Titreşimler ve gürültü.
MAK 444 Otomotiv Mühendisliği 3 0 3 -
Otomobil elemanları. Araç dinamiği. Tekerlek ve lastik dinamiği. Fren sistemleri ve fren performansı. Süspansiyon sistemleri. Direksiyon Sistemleri. Aerodinamik sürükleme katsayısı ve araç performansına etkisi
MAK 446 Hidrolik ve Pnömatik Sistemler 3 0 3 MAK 311, MAK 305
Akışkan gücü kontrolünün esasları. Hidrolik ve pnömatik sistem elemanları, özellikleri, uygulama alanları. Hidrolik akışkanlar ve özellikleri. Pompalar, özellikleri ve pompa seçimi. Hidrolik ve pnömatik valfler ve akış özellikleri. Yön, akış ve basınç kontrol valfleri. Rezervuarlar, akümülatörler, tahrik elemanları. Filtreleme. Hidrolik ve pnömatik devrelerin tasarımı. Kapalı çevrim kontrol biçimleri. Elektrohidrolik kontrol elemanları. Pnömatiğin otomasyonda kullanılması. Akışkan gücü kontrolü uygulama örnekleri.
MAK 448 Mekanizma Tasarımı 3 0 3 MAK 316
Kinematik senteze giriş. Temel çubuk mekanizmalarının tasarımı: Grashof teoremi, optimum bağlama açısı, kol-sarkaç ve krank-biyel mekanizmaları. İki, üç ve dört konum sentezi: Grafik ve analitik metodlar, kompleks sayılarla modelleme, Freudenstein denklemi uygulamaları. Kol açılarının korelasyonu. Uygulama örnekleri.
MAK 449 Sistem Modellemesi ve Dinamiği 3 0 3 -
Fiziksel sistemlerin modellenmesi. Enerji kapıları. Bir ve iki kapılı elemanlar. Mekanik, elektrik, akışkanlı ve ısıl sistem elemanları. Lineer grafik. Dinamik denklemlerin bulunması. Saf olmayan elemanların modellenmesi. Lineerleştirme. Durum değişkenleri. Sistem denklemlerinin A-matris formunda bulunması. Fiziksel, kanonik ve faz değişkenleri. Sistemlerin zaman ve frekans cevapları.
MAK 450 Mekatronik Tasarım 2 2 3 MAK 305
Mekatronik kavramı, analog ve sayısal sinyal işleme, veri sağlama, algılayıcılar, hareketlendiriciler, kontrolcüler, mekatronik tasarım prensipleri ve sistem örnekleri hakkında temel bilgiler içerir. Ayrıca, öğrenciler gruplara ayrılarak dönem boyu süren bir tasarım projesi verilir.
MAK 451 Mekatronik Enstrümantasyon 2 2 3 MAK 305 Sistem Dinamiği ve Kontrol veya ELE 301 Kontrol Sistemleri I
Hareket aktarım mekanizmaları, mikrokontrolcüler, veri toplama sistemleri, sensörler ve elektrik motorları konularını kapsar. Hem kişisel bilgisayarların hem de mikrokontrolcülerin kontrol ve veri toplama maksatlı programlanması uygulamalarla öğretilir. Öğrenciler gruplar halinde uygulama ağırlıklı bir dönem ödevi yaparlar.
MAK 460 Biyomekaniğe Giriş 3 0 6  
Biyomekaniğe giriş. İnsan hareketinin analizi için kinetik ve kinematik. Kemik gelişiminin biyomekaniği. İskelet kas sisteminin biyomekaniği. Alt ve Üst ekstremite kemiklerinin biyomekaniği. Omurga Biyomekaniği. İnsan hareketinin lineer ve açısal kinetiği ve kinematiği. İnsan hareketi ve denge. Akışkan ortamda insan hareketi.
MAK 470 Akışkanlar Mekaniği II 3 0 3 MAK 311
Euler ve Navier-Stokes denklemleri. Laminar akış. Türbülanslı akış. Türbülansa geçiş. Sınır tabaka teorisi ve denklemleri. Cisimler etrafında dış akışlar, kaldırma ve sürekleme kuvveti. Borularda akış. Sıkıştırılabilir akış.
MAK 472 Hidrolik Güç Sistemleri 3 0 3 MAK 311
Güç, düşü ve verim tanımları. Benzerlik, özgül hız. Hidroelektrik santraller. Pompalar. Santrifüj pompaların hesabı, konstrüksiyonları ve karakteristikleri. Su türbinleri: Pelton, Francis ve Kaplan türbinleri. Türbinlerde yeni gelişmeler. Thoma sayısı, kavitasyon ve reaksiyon makinelerine etkisi. Su türbinlerinin hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizi, yapısal ve ısıl tasarımı.
MAK 473 İnsansız Hava Aracı Tasarımı 3 0 3  
İnsansız Hava Araçları. Tasarım çevrimi. Uçak sistemleri. Hareket denklemleri. Ön ölçekleme. Geometri ve kanat profil seçimi. Aerodinamik. İtki. Elektriksel tasarım esasları. Yapı, malzeme ve yükler. Ağırlık ve denge. Kararlılık ve kontrol. Performans ve uçuş dinamiği. Otopilot tasarımı. Tasarım çevrimleri. Maliyet tahmini.
MAK 475 Alternatif Enerji Kaynakları 3 0 3 MAK 201
Alternatif enerji kaynakları. Temiz ve sürdürülebilir enerji kaynakları. Yeni ve Yenilenebilir enerji kaynakları: güneş enerjisi, hidro enerji, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle enerjisi, gelgit dalgaları, okyanus dalgaları. Osmatik enerji. Nükleer enerji. Hidrojen enerjisi. Ekonomik karşılaştırmalar ve çevresel etkiler.
MAK 476 Güneş Enerjisi 3 0 3 MAK 201
Güneş Enerjisi. Güneş enerjisinden yararlanma şekilleri. Yatay ve eğik düzlemlere gelen anlık ve günlük ışınım. Güneş ışımasının cam ve plastikten geçişi. Güneş ışınımının toplanması. Düz güneş toplayıcıların esasları, ısıl analizi ve tasarımı. Yoğunlaştıran güneş toplayıcıları. Güneş enerjisinin depolanması. Güneş enerjisi uygulamaları. Güneş enerjisini elektrik gücü üretiminde kullanılması: Güneş enerjisinin doğrudan elektrik enerjisine dönüştürülmesi, güneş pilleri. Güneş enerjisi sistemlerinin tasarımı.
MAK 477 Rüzgar Enerjisi 3 0 3 MAK 311
Rüzgar enerjisi. Rüzgar türbinleri. Atmosferik hava akışları ve rüzgar karakteristikleri. Rüzgar türbini rotor aerodinamiği ve performans hesaplamaları.  Rüzgar türbini yapısal yükleri ve dinamik analizleri. Rüzgar türbini konsept tasarımı. Rüzgar türbini kontrolü. Rüzgar türbini yerleştirmesi ve rüzgar çiftlikleri. Elektrik sistemleri. Rüzgar türbini gürültüsü. Rüzgar enerjisi ekonomisi. Çevresel etkiler.
MAK 478 Güç ve İtki Sistemleri I 3 0 0 MAK 201
İçten Yanmalı Motorlara Giriş. Gazların Temel Termodinamiği. İdeal İYM çevrimleri olarak Otto, Diesel, İkili Çevrimlerin termodinamik analizi ve ısıl verim hesaplamaları. İYM çevrim kayıpları ve gerçek çevrim analizleri. Termo-Kimya ve Yakıtlar. Silindir içi akış karakteristikleri ve yakıt-hava karışımı. Yanma, egzoz ve kimyasal kirleticiler ve kirleticilerin azaltılması.Şaft Güç Birimi Gaz Türbinleri GT temel termodinamik çevrimi olarak basit Brayton ve türevi olarak Ara soğutmalı, ara ısıtmalı, ısı geri kazanımlı system çevrimleri ve analizleri. GT sistemlerinde kayıplar ve gerçek GT çevrimleri. İzentropik ve politropik verim, yanma odası basınç kayıpları. GT sistemlerinde kayıplar ve gerçek GT çevrimleri. İzentropik ve politropik verim, yanma odası basınç kayıpları. Radyal ve Eksenel Kompresörler ve Temel Karakteristikleri. Kademe Basınç Oranı, Hız Üçgenleri ve Temel Tasarım Parametreleri. Güç ve İtki Sistemlerinin Tasarımında HAD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği).
MAK 479 Güç ve İtki Sistemleri II 3 0 0 MAK 478
Hava Solumalı İtki Sistemlerine Giriş, İdeal Gazların Aero-Termodinaği, Yüksek Hızlı Akışların Termodinamiği. Sesaltı ve Sesüstü akışların temel karakteristikleri. 1B yayıcı ve lüle akışları. GT temel termodinamik çevrimi olarak basit Brayton Çevrimi. Uçaklarda İtki. İtki Kuvveti ve İtki denkleminin matematiksel ifadesi. Uçak Motor Tipleri ve Performans Hesaplamaları o Turbojet, Turbofan, Turboprop, Turboşaft. Jet Motor bileşenleri – o Giriş, Fan ve Kompresör, Yanma Odası, Türbin, İtki Lülesi. Aero-Termoninamik Kanal Sistemleri (Athodyd, Aero Thermodynamic Duct).  Ramjet, Scramjet, Radyal ve Eksenel Kompresörler, Kademe Basınç Oranı, Aerodinamik kararsızlıklar, Hız Üçgenleri, İtki Sistemlerinin Tasarımında HAD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği).
MAK 480 Isıl Tasarım 2 2 3 MAK 311, MAK 302
Sistem tasarım kavramı, ekonomi, optimum sistem. Boru sistemleri, pompa, fanlar ve güç hesapları, pompa içeren sistemler. Paralel ve seri boru ve pompa sistemleri.  Isı değiştiricileri. Isıl Sistemlerin matematiksel modellemesi ve simülasyonu. Optimizasyon yöntemleri, Isıl Sistemlerin optimizasyonu.
MAK 485 Isı Değiştirgeci Tasarımı 2 2 3 MAK 302
Isı değiştiricisi tipleri ve özellikleri. Isı değiştiricilerinin sınıflandırılması. Isı değiştiricilerin analizinde kullanılan metotlar. basınç kaybı ve pompalama gücü. Isı değiştiricilerinde kirlenme. Kompakt ısı değiştiricileri. Isı değiştiricisi uygulamaları: Yoğuşturucular, buharlaştırıcılar, ısıtıcılar, ekonomizörler ve soğutma kuleleri. Rejeneratör tipleri ve hesaplamaları.
MAK 486 Enerji Sistemleri ve Çevre 3 0 3 MAK 302
Ülkemizde elektrik enerjisi üretim kaynakları. Kömüre dayalı güç, hidro-potansiyel, doğal gaz, jeotermal, rüzgar ve belediye artıklarının üretime % olarak katkıları. Yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkemizde bu günü ve yarını. Sentetik yakıtlar ve çeşitli sentetik yakıt üretiminde ısıl verim. Fosil yakıt güç santralları, kojenerasyon, ve karbondioksit emisyonları. Nükleer güç santralları ve çevre, reaktör tipleri, yakıt çevrimi, zenginleştirme. Yakıt pilleri, esasları ve otomobillerde kullanımı. Güç santralları ve su kirlenmesi. Güç santrallarının ekonomik mukayesesi.
MAK 487 Nükleer Enerji 3 0 3 MAK 201
Atom yapısı. Bağ enerjisi. Radyoaktif bozunum. Nükleer tepkimeler. Fisyon. Füzyon. Nötron etkileşimleri. Tesir kesitleri. Sürekli rejimde termal reaktör analizi. Difüzyon denklemi ve çözümleri. Dört-faktör denklemi. Kritiklik hesapları. Geçici rejimde termal reaktör analizi. Nükleer reaktörler ve bileşenleri. Fisyon reaktörleri (basınçlı su reaktörleri, kaynar su reaktörleri, ağır su reaktörleri, gaz soğutmalı reaktörler, hızlı üretken reaktörler, ileri fisyon reaktörleri). Füzyon reaktörleri. Hibrid reaktörler.
MAK 488 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 3 0 3 MAK 311, MAK 310
Kısmi diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması. Sonlu-farklar formülasyonu. Hiperbolik kısmi diferansiyel denklemler. Parabolik kısmi diferansiyel denklemler. Eliptik kısmi diferansiyel denklemler. Kararlılık analizi. Navier-Stokes denklemleri: Navier-Stokes denklemlerinin skaler temsili, sıkıştırılamaz Navier-Stokes denklemleri. Euler denklemleri. Sonlu hacim formülasyonu. Ağ üretimi: Yapısal ve yapısal olmayan ağlar. Koordinat dönüşümü, Jakobien ve metrikler. Sınır şartları. Türbülanslı akış ve türbülans modelleri.
MAK 489 Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme 3 0 3 MAK 201
Isıtma sistemleri, ısı kaybı hesapları, sıcak sulu ve buharlı ısıtma tesislerinin hesapları, havalandırma esasları. Soğutma sistemleri, buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimleri, psikrometri, nemli hava ve su arasında doğrudan temasla transfer işlemleri, soğutma kuleleri, hava şartlandırılması sistemleri ve hesapları.
MAK 499 Serbest Arastirma Dersi 1 4 3 *
Bu dersi genel not ortalaması 3,00'ün üzerinde olan öğrenciler alabilir.  Ders, bir öğretim üyesi rehberliğinde yürütülen bireysel araştırmaları içerir.  Araştırmanın çıktısı bir rapor halinde sunulur.

 

1. Üniversite Seçmeli Ders Mühendislik Fakültesi dışından seçilmek zorundadır. (Kısıtlama veya liste getirilebilir)

2. Bilim Seçmeli Ders aşağıdaki dersler arasından seçilmelidir. 
-BİL 132 Bilgisayar Bilimleri İçin Ayrık Matematik
-BMM 102 Biyokimya
-BMM 202 Hücre ve Moleküler Biyoloji
-MBN 208 Nano Bilim ve Mühendislikte Kimyasal Kuramlar
-MBN 312 Katıhal Fiziği
-MBN 212 Modern Fizik I
-MBN 315 Yüksek Enerji Fiziğine Giriş
-ELE 231 Elektromanyetik Alan Teorisi
-END 213 Olasılık ve İstatistik
-MAT 111 Matematiksel Mantık
-MAT 112 Analitik Geometri
-MAT 311 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi

3. Bölüm Seçmeli derslerden 1 adedi aşağıdaki dersler arasından seçilmelidir:
-MAK 478 Güç ve İtki Sistemleri I
-MAK 479 Güç ve İtki Sistemleri II
-MAK 480 Isıl Tasarımı
-MAK 485 Isı Değiştirgeci Tasarımı
-MAK 489 Isıtma Havalandırma İklimlendirme