Müfredatımızda yer alan derslerin bir bölümü Türkçe bir bölümü ise İngilizce dilinde sunulmaktadır. Aşağıda yer alan Lisans Müfredatı tablosunda yanında (*) veya (**) işareti bulunmayan dersler Türkçe dilinde verilmektedir. Yanında (*) işareti bulunan ve çoğunluğu bölüm zorunlu dersleri olan dersler İngilizce dilinde verilmektedir. Yanında (**) işareti bulunan dersler ise İktisat Bölümü'den, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden ve Üniversite'nin diğer fakültelerinden alınması gereken seçmeli dersleri temsil etmekte olup, bu sınıflardaki derslerin bir kısmı Türkçe, bir kısmı ise İngilizce olarak verilmektedir. Öğrenciler dilediği tercihi yapabileceklerdir. İktisat bölümünce açılan seçmeli derslerin yaklaşık %70'i İngilizce olarak verilmektedir.

BÖLÜM ZORUNLU DERSLERİ

İKT 105 - Ekonomiye Giriş  (3 - 0) 3

Mikroiktisadi çözümlemeye giriş ve temel kavramlar: tüketici tercihleri, arz ve talep, esneklik, üretim ve maliyet çözümlemesi. Piyasa yapıları: tam rekabet, tekel, tekelci rekabet ve oligopol. Makroiktisadi çözümlemeye giriş ve temel kavramlar: milli gelir muhasebesi, büyüme, çevrimsel dalgalanmalar, işsizlik, enflasyon, toplam talep ve toplam arz. Çarpan modeli. Maliye politikası ve finansal kesim. Para talebi ve para politikası. Uluslararası ticaret ve finans.

İKT 110* - Ekonomik Analiz ve Uygulamalar  (3 - 0) 3
R programına veri girişi. Vektör, matris tanımları ve R programında yazılımı. Kontrol yapıları, for ve while loop yazılımı. Veri yapıları. Grafikler ve yorumlanması. Girdi-çıktı analizi. Mikroekonomi uygulamaları.

İKT 213* - Mikroekonomi Teori I  (3 - 0) 3
Tüketici teorisine giriş. Bütçe kısıtı. Toplam fayda kavramı ve fayda ençoklaması problemleri. Zamanlar arası bütçe kısıtı ve seçimler, bugünkü değer, faiz ve enflasyon kavramları. Değiş tokuş, genel denge ve etkinlik kavramları, Pareto etkinlik, Edgeworth kutusu problemleri. Belirsizlik, beklenen değer ve beklenen fayda kavramları, riskten kaçınma. Üretici teorisine giriş, maliyet eğrileri, kar ençoklaması ve maliyet enazlaması problemleri. Tam rekabet ve tekel piyasaları.

İKT 214* - Mikroekonomi Teori II  (3 - 0) 3
İşbirlikçi olmayan oyunlar (sıralı ve normal biçimli oyunlar) ve çözüm kavramları (baskınlık, minimax metodu, salt ve karışık strateji Nash dengesi, rasyonelleştirilebilme). Tekrarlı oyunlar. İşbirlikçi olmayan pazarlık. İşbirlikçi pazarlık. İşbirlikçi oyunlar, uygulamalar (oligopol, bilgi ekonomisi, ihale teorisi).

İKT 233* - Makroekonomi Teori I  (3 - 0) 3
Kapalı ekonomi makroekonomisi. Makroekonomik veriler. Para ve enflasyon. İşsizlik. Ekonomik büyüme. Ekonomik dalgalanmalar ve krizler. Toplam talep. Toplam arz. Makroekonomik politikalar: para, mali. Para talebi ve arzı. Mikro temelli makroekonomi: tüketim, yatırım.

İKT 234* - Makroekonomi Teori II  (3 - 0) 3
Açık ekonomi makroekonomisi. Açık ekonomide toplam talep. Döviz piyasası ve döviz kurunun belirlenmesi. Döviz kuru rejimleri ve optimal döviz kurunun belirlenmesi. Cari açık ve ödemeler dengesi. Açık ekonomide para politikası ve mali politika. Transferler ve ekonomik büyüme. Döviz krizleri.

İKT 253* - İstatistik  (3 - 0) 3
Betimleyici istatistikler ve veri özetlemesi. Verilerin çizimsel incelenmesi. Olasılık kuramı. Rastsal değişkenler. Kesikli olasılık dağılımları, sürekli olasılık dağılımları,  normal dağılım, örneklem dağılımları. Nokta tahmini ve aralık tahmini. Önsav sınaması: güven aralığı yaklaşımı, anlamlılık sınaması yöntemi. İstatistiksel yazılımlar yardımı ile gerçek hayat problemlerine ilişkin uygulamalar.

İKT 261* - İktisatçılar ve İşletmeciler için Matematik  (3 - 0) 3
Küme kuramı ve mantığa giriş. Kapalı işlevler. Optimizasyona giriş, Weierstrass kanıtsavı, örtük işlev kanıtsavı, kısıtsız ve kısıtlı statik optimizasyon ve ekonomi uygulamaları. Homotetik ve homojen işlevler. İntegraller ve ekonomiden uygulamalar.

İKT 311* - Uluslararası Ekonomi I  (3 - 0) 3
Temel uluslararası ticaret kuramları. Karşılaştırmalı üstünlük ve maliyetler. Göreli fiyatlar, faktör oranları ve karşılaştırmalı üstünlük. Ticaretin refah ve gelir dağılımı etkileri. Ekonomik büyüme ve uluslararası ticaret. Korumacılık ve uluslararası ticaret politikaları, iktisadi birleşme kuramları. Endüstri-içi ticaret.

İKT 313* - Kamu Ekonomisi  (3 - 0) 3
Etkinlik. Refah kanıtsavları. Etkinlik ve hakkaniyet. Piyasa aksaklıkları. Kamu malları: kamu mallarının etkin arzı, kamusal mal ve hizmetlerin en uygun arzına ilişkin modeller. Dışsallıklar. Sosyal seçim: kamusal kaynak dağılımı mekanizmaları, bireysel tercihlerden ortak tercihlere geçiş sorunu, Lindahl dengesi, çeşitli oylama yöntemleri ve sorunları, Arrow teoremi, ortanca seçmen kanıtsavı, oy ticareti, politika ve ekonomi. Vergilendirme. Gelir dağılımı ve vergilendirme: etkinlik, hakkaniyet ve vergilendirme, şahıs ve kurum vergilendirmeleri ve ekonomik kararlar.

İKT 335 - Para Teorisi ve Politikası  (3 - 0) 3
Paranın işlevleri. Ödeme sistemlerinin evrimi. Para arzı. Para talebi. Parasal aktarma mekanizması. Enflasyon. Faiz oranlarının belirlenmesi. Döviz kurlarının belirlenmesi. Para ikamesi ve dolarizasyon. Para politikasının amaçları ve araçları. Politik devresel hareketler ve merkez bankası bağımsızlığı. Maliye ve para politikaları arası etkileşim. Para politikası rejimleri. Kırılganlık baskınlığı. Finansal krizler.

İKT 338 - Finansal Piyasalar  (3 - 0) 3
Temel finans kavramları, finansal piyasaların yapısı, işlevleri, finansal aracılık ve düzenleme/denetleme. Faiz oranları, risk ve vade yapısı, getiri eğrileri. Finansal varlık talebi; tahvil piyasasında arz, talep ve faizler. Varlık fiyatlama modelleri, varlık piyasası yaklaşımının emtia piyasasına uygulanması (altın). Etkin piyasa hipotezi. Davranışsal finans. Merkez bankaları operasyonları, piyasa likiditesi. Piyasalar; para, tahvil, hisse senedi, mortgage, döviz.

İKT 351* - Ekonometri I  (2 - 2) 3
Sıradan en küçük kareler yöntemi, temel varsayımları ve arzulanan özellikleri. İki değişkenli ve çok değişkenli bağlanım modelleri ve bu modellere ilişkin çeşitli tahmin ve çıkarsama konuları. Ençok olabilirlik tahmini. Kukla değişkenlerle bağlanım. Klasik doğrusal bağlanım modeline dizey yaklaşımı.

İKT 472 - Ekonomik Düşünceler Tarihi  (3 - 0) 3
Temel iktisadi düşünce okullarının tanıtımı, klasik iktisadi çözümleme, Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill. Marksist iktisadi çözümleme, neo-klasik iktisadi çözümleme, Keynesçi ve Keynes sonrası iktisadi çözümleme.

 

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ

İKT 315 - Çalışma Ekonomisi  (3 - 0) 3
Emek arzını ve talebini etkileyen etmenler. Emek piyasasında tam rekabet ve eksik rekabet. Ücret farklılıklarının nedenleri, tazmin edici ücret farklılıkları, beşeri sermaye modeli, ücret eşitsizliğindeki artışın ardındaki etmenler. İşsizlik tanımı ve türleri, iş arama modeli, etkinlik ücreti, Phillips eğrisi. Türkiye’de emek piyasasının temel özellikleri ve işsizlik sorunu.

İKT 316* - Sosyal Güvenlik ve İşgücü Piyasası  (3 - 0) 3
Sosyal güvenlik piyasası ve emek piyasasının temel kavram ve ilkeleri. Sosyal güvenlik ile gelir dağılımı, istihdam, kamu kesimi borçlanma gereği, faiz oranı, tasarruflar ve yatırım gibi makroekonomik değişkenler arası etkileşimler. Türkiye’deki sosyal güvenlik reformu girişimlerinin değerlendirmesi.

İKT 332 - Uluslararası Ekonomi II  (3 - 0) 3
Temel açık-ekonomi makroiktisat modelleri. Ödemeler dengesi, cari işlemler hesabı, sermaye işlemleri hesabı, açık ekonomide tasarruf-yatırım dengesi. Döviz piyasası, kur rejimleri, döviz kurunun belirlenmesi. Beklentiler, döviz kuru-faiz oranı ilişkisi ve kapsanmamış faiz oranı paritesi. Uluslararası para sistemi, parasal birlik ve Avrupa para sistemi. Sermaye hareketleri ve krizler.

İKT 336 - Finansal Piyasalar ve Kurumlar  (3 - 0) 3
Temel finans kavramları, finansal piyasa yapı ve işlevleri. Faiz oranları: risk ve vade yapısı, getiri eğrileri. Finansal varlık talebi; tahvil piyasasında arz, talep ve faizler. Etkin piyasa hipotezi. Merkez bankası operasyonları, piyasa likiditesi. Piyasalar: para, tahvil, hisse senedi, mortgage, döviz. Türkiye finansal piyasaları ve küresel kriz vurgulu ekonomik uygulamalar.

İKT 395 - Endüstriyel Organizasyon  (3 - 0) 3
Piyasa yapısı ve organizasyonu, tam rekabet, tekel, homojen ürün ve hizmet piyasaları, farklılaştırılmış ürün ve hizmet piyasaları, piyasa yoğunlaşması, giriş-çıkış ve birleşmeler. Teknoloji ve piyasa yapısı, araştırma ve geliştirme, uyum ve standartlar. Pazarlama, reklam, kalite, fiyatlandırma ve pazarlama stratejileri. Bilginin rolü, yönetim, tazmin mekanizmaları, düzenlemeler, fiyat ayrımcılığı ve arama kuramı. Endüstri kesimleri temelli çözümlemeler.

İKT 396 - Kamu Ekonomisinden Konular  (3 - 0) 3
Bireyler ve devlet, mali işlevler, maliye politikası ve araçları, maliye politikası ve ekonomi üzerindeki etkileri. Kamu malları ve kamu mallarının özellikleri, kamu harcamaları, kamu harcamaları ve ekonomik büyüme, kamu borçlanması ve kuramları, istikrar politikaları ve kuralları, kamu finansmanı, vergilendirme ve vergi sistemi,  vergilendirme ve gelir dağılımı, bütçe kuramı, Türkiye’de maliye politikası ve sistemi.

İKT 400 - Ekonomi Semineri  (3 - 0) 3
Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin çeşitli konular: krizler, enflasyon, işsizlik, üretim, düzenleyici reform ve ekonomi politikalarının etkileri. Konu uzmanlarının yönlendirmesi ve dinleyicilerin katılımı ile ekonomik sorunların nedenlerinin tartışılması ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi.

İKT 401 – İleri Mikroekonomi Teorisinden Konular  (3 - 0) 3
Mikroekonomi alanından seçilmiş konular.

İKT 411 - Ekonomik Gelişmenin Temelleri  (3 - 0) 3
Gelişmişlik kavramı, gelişmişlik göstergeleri. Büyüme teorileri; neoklasik büyüme modeli, beşeri sermaye ve büyüme, teknolojik ilerleme ve büyüme. Beklentiler ve ekonomik gelişme. Eşitsizlik, büyüme ve eşitsizlik arasındaki ilişki. Yoksulluk ve yetersiz beslenme. Nüfus artışı. Finans ve kalkınma. Kurumsal kalite.

İKT 415 - Oyun Kuramı  (3 - 0) 3
Kusursuz bilgi altında normal biçim ve yaygın biçim işbirliksiz oyunlar: Saf strateji Nash dengesi, karma strateji Nash dengesi, baskın strateji dengesi, akılsallaştırılabilirlik, alt-oyun kusursuz dengesi. Kusursuz olmayan bilgi altında Bayesçi işbirliksiz oyunlar ve yaygın biçim işbirliksiz oyunlar. Tekrarlı işbirliksiz oyunlar. İşbirliksiz pazarlık. İşbirlikli oyunlar. İşbirlikli pazarlık.

İKT 416 - Deneysel İktisat  (3 - 0) 3
İktisatta deneysel yaklaşımların tarihsel kökeni. Hipotezlerin kurgulanması ve test edilmesi. Bireysel kararların teorik ve deneysel analizi. Oyun teorisinde teorik ve deneysel öngörülerin karşılaştırılması. Sosyal davranışların, bölüşüm, hakkaniyet ve mütekabiliyet olgularının deneysel analizi. Kamu malları ve koordinasyon problemlerinde deneysel sonuçlar. Deneylerin bilgisayar ortamında programlanması ve laboratuvar uygulamaları.

İKT 417 - Refah Ekonomisi  (3 - 0) 3
Refah ekonomisinin temelleri. Refah kanıtsavları. Tazmin ilkesi ve sosyal refah işlevi: ölçülebilirlik ve karşılaştırılabilirlik, refahın ve gelirin optimal dağılımı. Refah değişimlerinin ölçümü. Piyasa aksaklıkları. Sosyal seçim. Mülkiyet hakları ve hak mekanizmaları, Coase kanıtsavı, nesiller arası hakkaniyet. Tercih açığa vurma problemi ve çözümlemesinde kullanılan görgül yöntemler: anket verileri, Clark-Gloves mekanizması, seyahat maliyeti yöntemi, hedonik fiyatlar. Fayda-maliyet çözümlemesi. Risk: riske karşı tutumlar, riskli projelerin refah çözümlemesi, bilginin değeri ve kararlarda geri dönülememe.

İKT 418 - Çevre Ekonomisi  (3 - 0) 3
Çevre sorunlarına geleneksel ve iktisadi çözümler, vergilendirme, teşvikler, salınım ticareti. Planlama: çevresel risk çözümlemesi, fayda-maliyet çözümlemesi. Hava: hava kalitesi, hareketli ve sabit kaynaklar, küresel hava kalitesi, küresel ısınma ve ozon tabakası ile ilgili politikalar, içme suyunun korunması. Su: su kalitesi, noktasal ve noktasal-dışı kaynaklar, kirlilik kontrol ve yönetimi. Katı ve zehirli atıklar: belediye katı atık yönetimi, zirai ilaçlar ve zehirli kimyasalların kontrolü. Küresel çevre yönetimi: sürdürülebilir kalkınma, uluslararası ticaret ve anlaşmalar, endüstriyel ekoloji. Çevre ve kalkınma. Türkiye'de çevre sorunları ve politikaları.

İKT 421 - Doğal Kaynaklar Ekonomisi  (3 - 0) 3
Doğal kaynaklar ve toplum. Doğal kaynakların ekonomik çözümlemesi. Yenilenebilir ve yenilenemeyen kaynakların optimal yönetimi. Yenilenemeyen kaynakların optimal tüketimi. Yenilenebilir kaynakların optimal kullanımı. Kaynak hasar değerlendirmesi. Kaynak kullanım ve dağılımına ilişkin konular, piyasaların ve kurumların rolü, ekonomi politikaları.  Doğal kaynaklar ve sürdürülebilir kalkınma.

İKT 422 - Enerji Ekonomisi  (3 - 0) 3
Enerjinin temelleri, kaynakları, üretimi ve fiyat dinamiği. Enerji talep ve arzı. Uluslararası enerji piyasaları: petrol piyasası ve OPEC, doğal gaz piyasası, LNG alıcı tekeli, kömür piyasası. Nükleer enerji. Enerji türevleri ve risk yönetimi: gelecek işlemleri, opsiyonlar ve karşılıklı değiştirmeler. Enerji politikaları ve düzenlemeleri: elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı. Enerji, çevre ve sürdürülebilir kalkınma. Küresel ısınma. Yenilenebilir enerji kaynakları. Enerjinin çok kültürlü dünyasının yönetimi. Türkiye enerji piyasası ve politikası.

İKT 424 - Düzenlemeler ve Antitröst Ekonomisi  (3 - 0) 3
Devlet düzenlemeleri ve antitröst politikaları kuramı.  Birleşmeler ve satın almalar, sözleşmesel düzenlemeler, tekel ve oligopol, fiyat ayrımcılığı, optimal fiyatlama, doğal tekel, getiri oranı düzenlemesi. Mülkiyet hakları ve etkinlik. Piyasa aksaklıkları, dışsallıklar ve rekabet üzerindeki etkileri. Kamu hizmetlerinin incelenmesi: iletişim, elektrik ve doğal gaz. Finansal piyasa düzenlemelerinin çözümlemesi.

İKT 425 - İhaleler: Teori ve Uygulamalar  (3 - 0) 3

Temel İhale Yöntemleri: Açık ve kapalı teklif ihaleleri; özel değer ihaleleri; gelir eşitliği teoremi; daha fazlası: riskten kaçınan teklif vericiler, bütçe kısıtları, rezerv fiyatı, yeniden satış; bağımlı değer ihaleleri; Winner’s Curse (Kazananın Laneti); ihalelerde danışıklı hareketler; çoklu nesne ihaleleri; pratikte ihale tasarımları: spektrum ihaleleri, internet ihaleleri, arama motoru reklam ihaleleri.

İKT 426 - Bilgi Ekonomisi ve Mekanizma Tasarımı  (3 - 0) 3

Bu ders bilgi ekonomisi ile mekanizma ve sözleşme tasarımı alanlarındaki önemli konuları kapsamaktadır. Stratejik etkileşim içinde bulunan ekonomik aktörlerin arasında bulunan bilgi asimetrisi kaynaklı piyasa aksaklıkları ve verimsizlikleri ortaya koyarak; bunların sözleşme tasarımı, kurumlar ve sosyal seçim kuralları gibi tasarımlarla giderilip giderilemeyeceği konusunu teorik olarak ele alır. Uygulamalar: Sigorta ve emek piyasasında en iyi sözleşme tasarımı, vergi tasarımı, oy verme kuralları vb. 

İKT 427 - Sosyal ve Ekonomik Ağlar  (3 - 0) 3
Bu dersin amacı, ekonomik ağların incelenmesi için ağ modelleri ve ağ belirleme ve değerlendirme analizlerinin tanıtılması ve R ve Gephi programları ile uygulanmasıdır.  Ekonomik ağların incelenmesi için sosyal ağ analizi kavramı ve yöntemleri teorik ve uygulamalı olarak işlenecektir. İlk olarak teorik kavramlar ele alınır; ikinci olarak, ağ yapılarının nitelikleri incelenir. Bu çerçevede ağ yapısında çaplar, küçük dünya, kümeleme, derece, rasgele ağ, örneklik, sosyal sermaye ve difüzyon konuları incelenecektir. Son olarak, ekonomik ağları analiz etmek ve görselleştirmek için R ve Gephi uygulamaları yapılır.

İKT 431 - Kamu Maliyesi  (3 - 0) 3
Devlet harcamaları ve kamu gelirleri çözümlemesi, devletin geliri yeniden dağıtma rolü, vergilendirme ilke ve yöntemleri, devlet borçları, siyasal karar alma mekanizması ve bütçesel sürecin akılcılaştırılması, borç yönetimi, yerel yönetimlerin kamu maliyesi.

İKT 432 - Analitik Siyasi İktisat  (3 – 0) 3
Seçmen tercihlerinin derlenmesi, Arrow'un İmkansızlık Teoremi. Oyun teorisi temelli seçmen davranışı ve siyasi rekabet modelleri. Bu modellerin çeşitli problemlere uygulanması. Mesela: seçim kampanyaları finansmanında değişik metotların seçmen refahına etkisi, toplam refahı arttıracak politikalara yaygın seçmen desteği olmaması. Gelirin yeniden dağılımı, vergi kaçırmaya karşı politikalar ve kamu hizmetleri alanlarındaki politikalara seçmen desteğinin belirleyen faktörler.

İKT 434* - Türkiye Ekonomisi  (3 - 0) 3
Türkiye ekonomisinin dönemsel bir bakış açısı ile incelenmesi. Sektörel gelişmeler, kalkınma planları, krizler ve istikrar tedbirleri, teşvikler, özelleştirme, Türkiye ekonomisinin 1980 sonrası dönüşümü, AB gümrük birliği süreci.

İKT 435* - Türkiye Ekonomisinden Güncel Konular  (3 - 0) 3
Türkiye ekonomisinin makroekonomik ve mikroekonomik perspektifte incelenmesi. Finansal serbestleşme ve küreselleşme sürecinde yaşanan ekonomik dönüşüm. Makro ve mikro temelli politika çözümlemesi. Yönetişim.

İKT 436 - Turizm Ekonomisi  (3 - 0) 3
Turizm ekonomisinin temel kavramları, dünya turizminin tarihsel gelişimi ve güncel eğilimler, turizmin ekonomik etkileri, Türkiye’deki kurumsal ve sektörel yapı, politika uygulamaları, hedefler ve gerçekleşmeler, geleceğe yönelik değerlendirmeler.

İKT 437* - Finansal Kurumlar  (3 - 0) 3
Finansal kurumların temelleri, işlem maliyetleri, bakışımsız bilgi sorunu, finansal gelişmişlik ve büyüme, finansal krizler. Banka ve finansal kurumlar yönetimi, banka bilançosu ve performansı, bankacılık düzenlemeleri, bankacılık krizleri. Yatırım fonları, “hedge” fonlar, sigorta şirketleri ve emeklilik fonları, yatırım bankaları, finansal aracılar, risk sermayesi şirketleri, diğer finans şirketleri. Finansal kurumlarda risk yönetimi, finansal türevler ile riskten korunma. Türkiye finansal kurumları ve kriz deneyimi özel vurgusu.

İKT 438 - Türkiye’nin Ekonomik ve Sosyal Dönüşümü  (3 - 0) 3
Türkiye ekonomisinin temel sorunları ve bu sorunlara çeşitli yaklaşımlar. Başka ülke deneyimleri. Statükoyu korumak ve reform alternatifleri. Reformun ekonomik ve politik açıdan yapılabilirliği ve sürdürülebilirliği. Uluslararası ilişkilerin ve sosyal gelişimin reform sürecine etkileri.

İKT 441 - Uygulamalı Makroekonomi  (3-0) 3
Türkiye ve küresel finansal yapı özel vurgusu ve örnekleri ile ve temel ekonometrik teknikleri kullanarak, makroekonomiden seçilmiş konuların incelenmesi: ekonomik dalgalanmalar, para ve enflasyon, istihdam ve işsizlik, tüketim ve yatırım, döviz kuru rejimleri, ekonomik krizler, varlık piyasaları.

İKT 442* - Makroekonomik Göstergelerin Yorumlanması  (3 - 0) 3
Üretim, istihdam ve büyümeye ilişkin kavramlar: dış denge, iç denge; para politikası; maliye politikası; yapısal reformlara ilişkin kavramlardan oluşan bir kavram kümesinin tanımlanarak incelenmesi. Temel akım-stok ilişkilerinin ortaya konulması. Bu çerçevede reel ve finansal göstergelerin ve bu göstergelerle ilişkili bilançoların yorumlanması.

İKT 451 - Uygulamalı Ekonometri: Zaman Serisi Analizi  (3 - 0) 3
Zaman serisi analizi, GSMH, enflasyon, döviz kuru ve hisse senedi fiyatları gibi zaman üzerinde gözlemlenen değişkenlerin seyrini analiz etmek ve bunlara ilişkin tahminler geliştirmek için kullanılan istatistiki yöntemlerdir. Merkez Bankaları ve finansal piyasa aktörleri tarafından da kullanılmakta olan bu yöntemler, değişkenler arasındaki nedensel ilişkilerin anlaşılması ve makroekonomik politikaların belirlenmesinde kullanılır. Bu dersin temel amacı, zaman serisi analizi için kullanılan gerekli teknikleri uygulamalarla destekleyerek sunmak olup ana konu başlıkları şunlardır: Zaman serileri çözümlemesine giriş, temel zaman serisi modelleri, durağan ve durağan olmayan süreçler, yapısal kırılma sınamaları, mevsimsellik, tahmin ve öngörü, durum-uzay modelleri ve veri süzme yöntemleri, finansal zaman serilerinin incelenmesi, koşullu farklıserpilimsellik modelleri.

İKT 452 - Uygulamalı Ekonometri: Mikroekonometri  (3 - 0) 3
Mikroekonometri, bireylerin, hane halklarının veya firmaların ekonomik davranışına ilişkin bireysel düzeydeki veya gruplanmış verilerin modele dayalı analiziyle ilgilenir. Mikroekonometrik analizin çıktıları kamu politikası konularını şekillendirmede kullanılmakta olup yine istatistiksel modelleme kullanan siyaset bilimi, psikoloji, eğitim ve sosyoloji konularına da geniş ölçüde uygulanmaktadır. Bu dersin temel amacı, uygulamalı mikro ekonometrik analiz için kullanılan gerekli teknikleri sunmak olup ana konu başlıkları şunlardır: Panel veri çözümlemesi: doğrusal gözlemlenmeyen etkiler modeli. Doğrusal-dışı tahmin yöntemleri: ençok olabilirlik yöntemi ve genellemeli beklemler yöntemi. Doğrusal-dışı bazı ekonometrik modeller: probit ve logit modelleri, Tobit modeli, örneklem seçimi ve örneklemden ayrılma problemi, ortalama etkiyi tahmin etme, sayma veriler ve ilgili modeller, süre çözümlemesi.

İKT 457 - Ekonomi ve Finans için Yapay Zeka I  (3-0) 3
Bu ders, ekonomi ve finans alanlarında yaygın olarak kullanılan yapay zeka ve makine öğrenmesi yöntem ve uygulamalarını tanıtmayı amaçlamaktadır. Modern istatistiksel öğrenme ve çıkarımsal modellemeye konu olan çeşitli denetimli öğrenme teknikleri, regresyon ve klasifikasyon yöntemleri vurgusuyla incelenecek; denetimsiz öğrenmeye ilişkin olarak ise temel bileşen çözümlemesi ve kümeleme (hiyerarşik, k-ortalama) gibi yaklaşımlar incelenecektir. Lojistik regresyon, doğrusal diskriminant çözümlemesi, yeniden önekleme (bootstrap, çapraz geçerleme), model seçimi, ağaç temelli yöntemler ve destek vektör makineleri ele alınacak diğer başlıklar arasında yer almaktadır. Tüm konular bilgisayar programlama dilleri ile çok sayıda ekonomik ve finansal veri seti kullanılarak uygulamalı örnekler üzerinde işlenecektir.

İKT 458 - Ekonomi ve Finans için Yapay Zeka II  (3-0) 3
İKT 457 dersinin devamı niteliğinde olan bu derste ekonomi ve finans alanlarında yaygın olarak kullanılan yapay zeka ve makine öğrenmesi yöntemleri büyük veri setleri ve görselleştirme Türkiye uygulamaları vurgusuyla incelenecektir. Doğrusal-dışı diskriminant çözümlemesi, Bayesçi yapay sinir ağları, derin öğrenme, ileri ağaç temelli yöntemler ele alınacak ana konu başlıkları arasında yer almaktadır. Tüm konular bilgisayar programlama dilleri ile çok sayıda ekonomik ve finansal veri seti ve uygulamalı örnekler kullanılarak ele alınacaktır. Ders çerçevesinde öğrencilerin bilgisayar ortamı üzerinde ekonomi/finans konulu dönem projesi geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

İKT 462 - İktisatçılar ve İşletmeciler için İleri Matematik  (3 - 0) 3
Doğrusal denklem sistemleri. Dizey cebiri ve ekonomiden uygulamalar. Doğrusal eşitsizlikler, belirleyenler, özdeğerler ve özyöneyler, dizeylerin karakteristik denklemleri. Birinci ve ikinci derece diferansiyel denklemler ve fark denklemleri. Dinamik eniyileme ve ekonomi uygulamaları. 

İKT 471 - İktisat Tarihi  (3 - 0) 3
İlk çağlarda ekonomik gelişme ve tarım devrimi, Yunan ve Roma dönemlerinde ekonomik yapı, derebeylik düzeni ve ekonomi, ortaçağ Avrupa’sında ekonomik gelişim, İslam dünyasında ekonomik düzen, coğrafi keşifler ve etkileri, fiyat devrimi, merkantilizm, modern endüstrinin doğuşu, sanayi devrimi ve beşeri sonuçları, bankacılık ve finans, Amerika kıtası ve Uzak Doğu’daki ekonomik gelişmeler, ekonomik krizler ve yirminci yüzyıl dünya ekonomisi, Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı’nın ekonomik sonuçları.

İKT 473 - Osmanlı İktisat Tarihi  (3 - 0) 3
Osmanlı iktisat tarihinin kaynakları, Osmanlı öncesi iktisadi yapı, Osmanlı iktisadi dünya görüşü, devlet yapısı, gelir kaynakları ve yönetimi, vergilendirme, tımar sistemi, toprak mülkiyeti, köylü-devlet ilişkileri, ulaşım yapısı ve ticaret, loncalar, Osmanlı para ve finans sistemi, fiyat devrimi ve imparatorluk ekonomisine etkileri, Tanzimat dönemi Osmanlı sanayisi, imparatorluğun son dönemlerindeki ekonomik ve sosyal değişim.

İKT 481 - Analitik Yazı Teknikleri  (3 - 0) 3
Çözümsel düşünme, düşünceleri anlatabilme ve ekonomi biliminin araçlarını kullanarak ekonomik ve sosyal hayattan vakaları inceleme becerilerini geliştirmeye yönelik, seçilmiş metin ve vakaların incelenmesi. Varsayımsal üst düzey yöneticilere hitaben özet ve bilgi notu biçiminde belgeler hazırlanması. İyi yazı örneklerinin ve değişik yazı biçimlerinin incelenmesi.

İKT 495 - İleri Mikroekonomi Teorisi  (3 - 0) 3
Refah: adil paylaşım, sayısal ve sırasal refah kavramları. Sosyal seçim ve oylama, işbirliksel pazarlık, işbirliksel oyunlara giriş ve çekirdek kavramı, mekanizma tasarımı, ihale kuramı, eşleştirme kuramı. Davranışsal ve deneysel (ve nöro) iktisada giriş.

İKT 496 - İleri Makroekonomi Teorisi  (3 - 0) 3
Ekonomik dalgalanmaların kuramsal ve görgül çözümlemesi. Uluslararası ekonomik dalgalanmalar. Küresel krizlerin belirleyenleri. Optimal para politikası, parasal modeller, Taylor kuralı. Enflasyon hedeflemesi, enflasyon hedeflemesinin makroekonomik etkileri. Para politikası ve mali politika etkileşimi, optimal mali politikanın kuramsal çözümlemesi.

İKT 499 - Serbest Araştırma Dersi  (3 - 0) 3 

Bu dersle ilgili kurallar şöyledir:

1) Bu ders İktisat bölümünün tam zamanlı öğretim elemanlarından alınabilir. 

2) Öğrencinin bu derste birlikte çalışacağı öğretim elemanı ile bağlantı kurması ve bu kişi ile belli bir araştırma konusu ve kapsamı üzerinde anlaşması gerekmektedir. Derse öğrencinin kayıt edilmesi, ilgili öğretim elemanının talebini bölüm başkanlığına ders ekle-sil süresi sona ermeden iletmesi üzerine bölüm başkanlığı tarafından yapılacaktır.  

3) Bu ders kapsamında bir öğretim elemanı bir dönemde en çok bir tane öğrenci ile birlikte çalışabilir.

4) Öğrencinin 3. sınıf veya (tercihen) 4. sınıf statüsünde olması ve genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir. Not ortalaması şartını sağlamayan, ancak bu dersi almaya istekli olan öğrencilerin durumu bölüm tarafından değerlendirilecektir. (Bu öğrencilerden, mesela, bir konuda belli bir birikimlerinin olması, o konuda ön çalışma yapmış olmaları istenebilir.) 

5) Bu ders için bütünleme veya MES hakkı olmayacaktır. Bu dersten geçer not alamayan veya not yükseltmek isteyen bir öğrencinin, dersi bir sonraki dönem tekrar etmesi gerekecektir. 

6) Bir akademik yıl içinde bu derste en iyi performans gösteren öğrenciler, yıl sonunda bölümde bir sunum yapmak üzere davet edileceklerdir. Sunum başarısı ve ders hocasının değerlendirmesi esas alınarak, bu öğrenciler arasından bir veya birkaç tanesine "Lisans Seviyesinde En İyi Araştırma" ödülü verilmesi de planlanmaktadır.

 

BÖLÜM DIŞINA VERİLEN DERSLER

İKT 103-İ - Ekonomiye Giriş  (3 - 0) 3

Mikroiktisadi çözümlemeye giriş ve temel kavramlar: tüketici tercihleri, arz ve talep, esneklik, üretim ve maliyet çözümlemesi. Piyasa yapıları: tam rekabet, tekel, tekelci rekabet ve oligopol. Makroiktisadi çözümlemeye giriş ve temel kavramlar: milli gelir muhasebesi, büyüme, çevrimsel dalgalanmalar, işsizlik, enflasyon, toplam talep ve toplam arz. Çarpan modeli. Maliye politikası ve finansal kesim. Para talebi ve para politikası. Uluslararası ticaret ve finans.

İKT 106 - Uluslararası İktisat  (3 - 0) 3

Temel iktisadi düşünce okullarının tanıtımı; uluslararası iktisatta temel kurum ve kavramlar: karşılaştırmalı üstünlük; dış ticaretten elde edilen kazanç; ekonomik büyüme ve uluslararası ticaret; korumacılığın nedenleri ve etkileri; döviz piyasası; döviz kurunun belirlenmesi; döviz kuru sistemleri; dış ödemeler bilânçosu; uluslararası para sistemi; uluslararası ticaret ve finans örgütleri; parasal birlik ve Avrupa para sistemi.