İktisat Lisans Üstü Programı

Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans Programı

TOBB ETÜ Lisansüstü Yönetmeliği'ne Göre Tezli Yüksek Lisans Programı için önemli tarihlere buradan ulaşabilirsiniz.

  • YL derecesi almak için gerekli olan en az toplam kredi sayısı: 21, AKTS: 63 + 8 + 60
  • Alınması gereken zorunlu dersler: 3 Ders
  • Alınması gereken seçmeli dersler: 4 Ders

TEZLİ

DERS KODU DERS ADI T P K AKTS
GÜZ DÖNEMİ
İKT 511 Mikroekonomi I 3 0 3 9
İKT 555 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 9
-- Seçmeli Ders 3 0 3 9
BAHAR DÖNEMİ
İKT 531 Makroekonomi I 3 0 3 9
-- Seçmeli Ders 3 0 3 9
YAZ DÖNEMİ
-- Seçmeli Ders 3 0 3 9
GÜZ DÖNEMİ
İKT 599 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 0
-- Seçmeli Ders 3 0 3 9
İKT 590 Seminer 0 0 0 8
BAHAR DÖNEMİ
İKT 599 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 0
YAZ DÖNEMİ
İKT 599 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 60

 

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

TOBB ETÜ Lisansüstü Yönetmeliği'ne Göre Tezsiz Yüksek Lisans Programı için önemli tarihlere buradan ulaşabilirsiniz.

  • YL derecesi almak için gerekli olan en az toplam kredi sayısı: 30, AKTS: 90
  • Alınması gereken seçmeli dersler: 3 Ders
  • Alınması gereken zorunlu dersler: 7 Ders

TEZSİZ

DERS KODU DERS ADI T P K AKTS
GÜZ DÖNEMİ
İKT 511 Mikroekonomi I 3 0 3 9
İKT 555 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 9
-- Seçmeli Ders 3 0 3 9
-- Seçmeli Ders 3 0 3 9
BAHAR DÖNEMİ
İKT 531 Makroekonomi I 3 0 3 9
-- Seçmeli Ders 3 0 3 9
-- Seçmeli Ders 3 0 3 9
-- Seçmeli Ders 3 0 3 9
İKT 598 Dönem Projesi 0 0 0 0
YAZ DÖNEMİ
-- Seçmeli Ders 3 0 3 9
-- Seçmeli Ders 3 0 3 9

 

Serbest Seçmeli Dersler

 

SERBEST SEÇMELİ DERSLER

KREDI

DERS KODU

DERS ADI

T

P

K

AKTS

İKT 512

Mikroekonomi II

3

0

3

9

İKT 513

Rekabet Gücünün Mikroekonomisi

3

0

3

9

İKT 514

Endüstriyel Organizasyon

3

0

3

9

İKT 515

Sağlık Ekonomisi

3

0

3

9

İKT 516

Deneysel Ekonomi

3

0

3

9

İKT 517

Davranışsal Ekonomi

3

0

3

9

İKT 518

Sürdürülebilir Kalkınma

3

0

3

9

İKT 519

Enerji Ekonomisi

3

0

3

9

İKT 532

Makroekonomi II

3

0

3

9

İKT 533

Parasal Ekonomi

3

0

3

9

İKT 551

Sayısal Yöntemler

3

0

3

9

İKT 552

Ekonometrik Analiz

3

0

3

9

İKT 553

Uygulamalı Ekonometri I  (Zaman Serisi Analizi)

3

0

3

9

İKT 554

Uygulamalı Ekonometri II (Mikroekonometri)

3

0

3

9

İKT 558

Ekonomi ve Finans için İleri Yapay Zeka

3

0

3

9

İKT 561

İktisatçılar için Matematik

3

0

3

9

İKT 570

Ekonomik Düşünceler Tarihi

3

0

3

9

İKT 581

Mikroiktisatta Seçilmiş Konular

3

0

3

9

İKT 582

Makroiktisatta Seçilmiş Konular

3

0

3

9

İKT 591

Araştırma Semineri

2

0

1

3

İşletme ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programlarından akademik danışman tarafından uygun görülen en fazla İKİ ders seçmeli ders olarak alınabilir.

 

DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ

ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ

İKT 511 Mikroekonomi I (Bireysel Karar Verme ve Genel Denge)
Tercihler ve seçim. Tüketici seçimi. Klasik talep teorisi. Toplam talep. Üretim. Belirsizlik altında seçim. Genel denge teorisi. Denge ve temel refah özellikleri. Dengenin pozitif teorisi. Rekabetçi dengenin temelleri.

İKT 531 Makroekonomi I 
Geleneksel Keynesyen modeller, toplam talep ve arz dinamiği. Açık ekonomi. Akılcı bekleyişler. Yeni Keynesyen modeller. Reel devresel hareketler.

İKT 555 Araştırma Yöntemleri
Bu dersin amacı akademide tez veya proje yazan, okul dışında araştırma yapacak olan öğrencilere temel araştırma metodlarını öğretmektir. Ders genel olarak veri seti analizi ve yorumlanması; hipotez testi yöntemleri; ekonometrik analiz için temel teorik konular; ekonometrik analiz yöntemleri ve uygulamaları konularını içermektedir. Ders çerçevesinde akademik araştırmada etik konuları da öğretilecektir. 

SEÇMELİ DERS İÇERİKLERİ

İKT 512 Mikroekonomi II (Oyun Kuramı ve Bilgi Ekonomisi)
Oyun kuramı: İşbirlikçi olmayan (prosedürel) oyunlardaki temel kavramlar, eş zamanlı oyunlar, dinamik oyunlar. Piyasa aksaklıkları: Dışsallık ve kamu malları, piyasa güçleri. Bilgi ve teşvik ekonomisi: Aksi seçimler (sinyalleşme ve ayırma modelleri) ve ahlaki risk etme modelleri, mekanizma tasarımı.

İKT 513 Rekabet Gücünün Mikroekonomisi
Ulusal ve bölgesel rekabet gücünün belirleyen temel unsurlar. Rekabet gücünün firmalar, kümelenmeler, alt-bölgeler, ülkeler ve ülke grupları çerçevesinde ele alınması. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin genelindeki ya da ülke içinde herhangi bir bölgedeki verimlilik düzeyinin kaynakları üzerine başarılı ve başarısız vaka çalışmaları. Rekabet gücüyle doğrudan ilgili olan kamu politikaları, firma stratejileri, kümelenme yaklaşımları, iş ve yatırım yapma ortamının elverişlilik düzeyinin incelenmesi.

İKT 514 Endüstriyel Organizasyon 
Endüstriyel organizasyonda uygulamalı çalışmalar: Statik analiz (teori, tahmin): Talep sistemleri, maliyet fonksiyonları ve denge ve uygulamalarının oyun teorik kavramları. Dinamik analiz (teori, hesaplama, tahmin): Tek ajanlı problemler, dinamik oyunlar ve uygulamaları.

İKT 515 Sağlık Ekonomisi 
Sağlık sermayesi. Global sağlık. Sağlık sigortası. Tıbbi harcamaların üretkenliği. Sağlık hizmetleri piyasaları.

İKT 516 Deneysel Ekonomi 
İktisada deneysel yaklaşımların tarihsel kökeni. Hipotezlerin kurgulanması ve test edilmesi. Bireysel kararların teorik ve deneysel analizi. Oyun teorisinde teorik ve deneysel öngörülerin karşılaştırılması. Sosyal davranışların, bölüşüm, hakkaniyet ve mütekabiliyet olgularının deneysel analizi. Kamu malları ve koordinasyon problemlerinde deneysel sonuçlar. Saha deneyleri. Deneylerin bilgisayar ortamında programlanması ve laboratuar uygulamaları.

İKT 517 Davranışsal Ekonomi
Davranışsal iktisadın gelişimi. Temel kavramlar. Standart ekonomik modelle ilişkisi ve metodu. Risk ve belirsizlik altında karar verme. Zaman içerisinde karar verme: İndirgenmiş fayda modeli ve alternatif seçim modelleri. Davranışsal oyun teorisi. Hakkaniyet ve sosyal tercihler. Davranışsal finans.

İKT 518 Sürdürülebilir Kalkınma 
Sürdürülebilir kalkınma kavramı, gelişimi ve ana prensipleri. Etkinlik ve hakkaniyet üzerinde ekonomik teoriler. Ekolojik sistemler ve ekonomik süreçler. Doğal kaynakların yönetimi, kullanımı ve sürdürülebilirlilik. Ulusal ve küresel çevre politikaları ve sürdürülebilirlilik. İklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma. Sürdürülebilir kalkınmada güncel konular.   

İKT 519 Enerji Ekonomisi
Enerji ve ekonomi. Geleneksel ve alternatif enerji kaynaklarının piyasa yapıları. Dönemler arası üretim ve tüketim teorisi ve nükleer enerji. Enerji ve finans.  Enerji politikaları ve düzenlemeleri.  Enerji, çevre ve sürdürülebilir kalkınma: İklim değişikliği, enerji etkinliği ve yenilenebilir enerji. Çok kültürlü enerji piyasaları ve yönetimleri. Türkiye enerji piyasası ve politikası.

İKT 532 Makroekonomi II
Ekonomik büyüme: Solow and Swan modeli, endojen teknoloji modelleri, süregelen nesiller-Diamond modeli-, Samuelson OLG (parasal) modeli ve Ramsey modeli. Para politikası. Maliye politikası. Tüketim: Standart tüketim problemi (zamanlararası tüketim seçimi), kalıcı gelir hipotezi, varlık fiyatlama, tüketime dayalı kapital varlık fiyatlama modeli ve özsermaye prim bulmacası. Yatırım: Neo-Klasik yatırım teorisi, doğrusal ve konveks maliyet analizi, Tobin’s q. Ortalama Q ve marjinal q. İşsizlik: İş arama ve eşleşmeye dayalı işsizlik modeli.

İKT 533 Parasal Ekonomi 
Para talebi: Fayda fonksiyonunda para, alışveriş zamanı modelleri, nakit para modelleri. Para arzı. Enflasyon, faiz ve döviz kuru. Aktarma kanalları. Merkez bankası bağımsızlığı. Bütçe finansmanı ve para: borç dinamiği, sevimsiz monetarist aritmetik, mali baskınlık. Para politikası rejimleri: parasal kontrol, döviz kuru rejimleri, enflasyon hedeflemesi, finansal istikrar ve para politikası. Para politikası araçları. Finansal krizler.

İKT 551 Sayısal Yöntemler
Olasılık. Rastsal değişkenler ve dağılımları. Beklenti. Tahmin. Tahmin edicilerin olasılık dağılımı. Hipotez testi (önsav sınaması). Dizeyler (matrisler). Dizeylerin geometrisi. Doğrusal denklem sistemlerinin çözümü. Determinant, özdeğer ve özvektör.

İKT 552 Ekonometrik Analiz
Basit doğrusal regresyon analizi. En küçük kareler yöntemi. Genelleştirilmiş en küçük kareler yöntemi. Otokorelasyon. İçsel bağıntı. Çoklu bağlanım. Araç değişkenlerle tahmin.

İKT 553 Uygulamalı Ekonometri I  (Zaman Serisi Analizi)
ARMA modelleri. Durağanlık and Wold gösterimi. Frekans metotlarıyla data analizi, Dinamik stokastik genel denge modelleri (DSGE): Çözümleri ve yakınsamalar. Vektör otoregresyon: Parametre tespiti, şok cevapları, Granger nedenselliği. Trendler ve birim kök: Koentegrasyon ve yanlış düzeltimi modeli. GMM ve simulasyon tahmin edicileri. Olasılık metotları: Kalman filtresi ve en yüksek olasılıkla DSGE modellerini tahmin etme. Kalibrasyon.  Bayesian metotları (vektör otoregresyon ve DSGE modelleri için).

İKT 554 Uygulamalı Ekonometri II (Mikroekonometri)
Panel veri analizi. Ençok olabilirlik yöntemi. Momentler yöntemi. Probit, logit, Tobit modelleri. Örneklem seçimi. Ortalama işlem etkisi. Sayma verileri modelleri. Süre analizi.

İKT 558 Ekonomi ve Finans için İleri Yapay Zeka 
Bu derste ekonomi ve finans alanlarında yaygın olarak kullanılan ileri yapay zeka ve makine öğrenmesi yöntemlerini ele alınacaktır. Makroekonomik değişkenlerin büyük veri setleri ile analizi;  finansal piyasalarda fiyat tahmini ve birlikte hareket eden finansal araçların büyük veri yöntemleri ile belirlenmesi, ekonomik ağlarda alt grupların belirlenmesi, finansal piyasalarda ve ihalelerde hileli davranış gösteren oyuncuların belirlenmesi gibi uygulamalı konular gerçek veri setlerine makine öğrenmesi yöntemlerinin uygulanması ile incelenecektir. Güncel programlama dilleri kullanarak uygulamalar geliştirilecektir. Ders çerçevesinde clustering, regression tree, support vector machines, neural networks/deep learning, Bayesian networks ve clique detection gibi yöntemler gerçek veri setleri ile ekonomi ve finans problemlerine uygulanacaktır.

İKT 561 İktisatçılar için Matematik
Sabit eniyileme: Lagrange, Kuhn-Tucker, kapalı fonksiyon ve zarf teoremleri. Reel analize giriş: Kümeler, metrik uzaylar, fonksiyonlar, süreklilik, kompaktlık, konvekslik. Sabit nokta teoremleri. Dinamik eniyileme: Dinamik programlama, değişim analizi, optimal kontrol teorisi. 

İKT 570 Ekonomik Düşünceler Tarihi
Temel iktisadi düşünce okullarının tanıtımı. Klasik iktisadi çözümleme: Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill. Marksist iktisadi çözümleme. Neo-klasik iktisadi çözümleme. Keynesçi ve Keynes sonrası iktisadi çözümleme.

İKT 581 Mikroiktisatta Seçilmiş Konular
Bu ders mikroekonominin çeşitli alt alanlarından konuları içermektedir. Dersin konuları mikroekonomi teorisinin uygulamalarına odaklanacaktır. Mikroekonomi alanında uygulamalı araştırma sorularının analizi için genel denge, oyun teorisi, kontrat teorisi, asimetrik bilgi  ve ağ teorisi gibi alanlar kapsanacaktır. 

İKT 582 Makroiktisatta Seçilmiş Konular
Bu ders makroekonominin çeşitli alt alanlarından konuları içermektedir. Dersin konuları makroekonomi teorisinin uygulamalarına odaklanacaktır. Uygulamalı makroekonomi alanındaki araştırma sorularının analizi için dinamik stokastik genel denge, oyun teorisi, optimal kontrol, asimetrik bilgi ve heterojen ajanlar ile modelleme gibi başlıklar kapsanacaktır.

İKT 590 Seminer
Bölüm öğretim üyeleri veya dışarıdan gelen konuşmacıların sunumları.

İKT 591 Araştırma Semineri
Öğrencilerin araştırma yapma kapasite ve kabiliyetlerini geliştirmelerine yönelik, bölüm öğretim üyeleri veya Üniversite dışından gelen konuşmacıların araştırma ve yazım teknikleri ile ilgili konulardaki devam zorunluluğu seminerleri.

Doktora

Tezli Doktora Programı

TOBB ETÜ Lisansüstü Yönetmeliği'ne Göre Doktora Programı için önemli tarihlere buradan ulaşabilirsiniz.

Doktora Yeterlik Sınavları Düzenleme ve Yürütme Esasları için tıklayınız.

  • Doktora derecesi almak için gerekli olan en az toplam kredi sayısı: 21, AKTS: 63 + 8 +  170=241
  • Alınması gereken zorunlu dersler: 3 Ders
  • Alınması gereken seçmeli dersler: 4 Ders

1. Yıl

Güz Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
İKT 601 Mikroekonomi I 3 9
İKT 655 Araştırma Yöntemleri 3 9
Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
İKT 603  Makroekonomi I 3 9
  Seçmeli Ders 3 9
Yaz Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
  Seçmeli Ders 3 9

2. Yıl

Güz Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
İKT 690 Seminer 0 8
  Seçmeli Ders 3 9
Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
  Seçmeli Ders 3 9
Yaz Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
İKT 699 Doktora Tezi 0 0

3. Yıl

Güz Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
İKT 699 Doktora Tezi 0 0
Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
İKT 699 Doktora Tezi 0 0
Yaz Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
İKT 699 Doktora Tezi 0 0

4. Yıl

Güz Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
İKT 699 Doktora Tezi 0 0
Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
İKT 699 Doktora Tezi 0 0
Yaz Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
İKT 699 Doktora Tezi 0 170

 

Seçmeli Dersler 

DERS KODU

DERS ADI

KREDİ SAYISI

AKTS KREDİSİ

İKT 513

Rekabet Gücünün Mikroekonomisi

3

9

İKT 514

Endüstriyel Organizasyon

3

9

İKT 515

Sağlık Ekonomisi

3

9

İKT 516

Deneysel Ekonomi

3

9

İKT 517

Davranışsal Ekonomi

3

9

İKT 518

Sürdürülebilir Kalkınma

3

9

İKT 519

Enerji Ekonomisi

3

9

İKT 533

Parasal Ekonomi

3

9

İKT 551

Sayısal Yöntemler

3

9

İKT 552

Ekonometrik Analiz

3

9

İKT 553

Uygulamalı Ekonometri I (Zaman Serisi Analizi)

3

9

İKT 554

Uygulamalı Ekonometri II (Mikroekonometri)

3

9

İKT 558

Ekonomi ve Finans için İleri Yapay Zeka

3

9

İKT 561

İktisatçılar için Matematik

3

9

İKT 570

Ekonomik Düşünceler Tarihi

3

9

İKT 581

Mikroiktisatta Seçilmiş Konular

3

9

İKT 582

Makroiktisatta Seçilmiş Konular

3

9

Ayrıca Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki diğer yüksek lisans programlarında açılan dersler danışman onayına bağlı olarak alınabilir.

 

DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ

Zorunlu Dersler:

İKT 601 Mikroekonomi I

Genel denge konuları: çözümün varlığı, eniyilik ölçütü, durağanlığı, sürekliliği. Değiş-tokuş ekonomisinin merkezi. Büyük ekonomiler ve yakınsama teoremi. Sosyal seçim, ekonomik dizayn ve eşleşme konuları.

İKT 603 Makroekonomi I

Yeni Keynesyen modeller, reel işçevrimi modelleri. rasyonel beklenti modelleri ve Yeni Klasik büyüme modelleri.

İKT 655 Araştırma Yöntemleri

Bu dersin amacı akademide tez veya proje yazan, okul dışında araştırma yapacak olan öğrencilere temel araştırma metotlarını öğretmektir. Böylece öğrencilerin ekonomi biliminde kullanılan araştırma metotlarını bir araştırma sorusunda kullanabilmeleri hedeflenmektedir. Ders; genel olarak veri seti analizi ve yorumlanması, hipotez testi yöntemleri, ekonometrik analiz için temel teorik konular, ekonometrik analiz yöntemleri ve uygulamaları konularını içermektedir. Ders çerçevesinde akademik araştırmada etik konuları da öğretilecektir.

İKT 690 Seminer

Bölüm öğretim üyeleri veya dışarıdan gelen konuşmacıların sunumları.

 

Seçmeli Dersler:

İKT 513 Rekabet Gücünün Mikroekonomisi

Ulusal ve bölgesel rekabet gücünü belirleyen temel unsurlar. Rekabet gücünün firmalar, kümelenmeler, alt-bölgeler, ülkeler ve ülke grupları çerçevesinde ele alınması. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin genelindeki ya da ülke içinde herhangi bir bölgedeki verimlilik düzeyinin kaynakları üzerine başarılı ve başarısız vaka çalışmaları. Rekabet gücüyle doğrudan ilgili olan kamu politikaları, firma stratejileri, kümelenme yaklaşımları, iş ve yatırım yapma ortamının elverişlilik düzeyinin incelenmesi.

İKT 514 Endüstriyel Organizasyon

Endüstriyel organizasyonda uygulamalı çalışmalar: Statik analiz (teori, tahmin): Talep sistemleri, maliyet fonksiyonları ve denge ve uygulamalarının oyun teorik kavramları. Dinamik analiz (teori, hesaplama, tahmin): Tek ajanlı problemler, dinamik oyunlar ve uygulamaları.

İKT 515 Sağlık Ekonomisi

Sağlık sermayesi. Global sağlık. Sağlık sigortası. Tıbbi harcamaların üretkenliği. Sağlık hizmetleri piyasaları.

İKT 516 Deneysel Ekonomi

İktisada deneysel yaklaşımların tarihsel kökeni. Hipotezlerin kurgulanması ve test edilmesi. Bireysel kararların teorik ve deneysel analizi. Oyun teorisinde teorik ve deneysel öngörülerin karşılaştırılması. Sosyal davranışların, bölüşüm, hakkaniyet ve mütekabiliyet olgularının deneysel analizi. Kamu malları ve koordinasyon problemlerinde deneysel sonuçlar. Saha deneyleri. Deneylerin bilgisayar ortamında programlanması ve laboratuvar uygulamaları.

İKT 517 Davranışsal Ekonomi

Davranışsal iktisadın gelişimi. Temel kavramlar. Standart ekonomik modelle ilişkisi ve metodu. Risk ve belirsizlik altında karar verme. Zaman içerisinde karar verme: İndirgenmiş fayda modeli ve alternatif seçim modelleri. Davranışsal oyun teorisi. Hakkaniyet ve sosyal tercihler. Davranışsal finans.

İKT 518 Sürdürülebilir Kalkınma

Sürdürülebilir kalkınma kavramı, gelişimi ve ana prensipleri. Etkinlik ve hakkaniyet üzerinde ekonomik teoriler. Ekolojik sistemler ve ekonomik süreçler. Doğal kaynakların yönetimi, kullanımı ve sürdürülebilirlik. Ulusal ve küresel çevre politikaları ve sürdürülebilirlik. İklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma. Sürdürülebilir kalkınmada güncel konular.   

İKT 519 Enerji Ekonomisi

Enerji ve ekonomi. Geleneksel ve alternatif enerji kaynaklarının piyasa yapıları. Dönemler arası üretim ve tüketim teorisi ve nükleer enerji. Enerji ve finans.  Enerji politikaları ve düzenlemeleri.  Enerji, çevre ve sürdürülebilir kalkınma: İklim değişikliği, enerji etkinliği ve yenilenebilir enerji. Çok kültürlü enerji piyasaları ve yönetimleri. Türkiye enerji piyasası ve politikası.

İKT 533 Parasal Ekonomi

Para talebi: fayda fonksiyonunda para, alışveriş zamanı modelleri, nakit para modelleri. Para arzı. Enflasyon, faiz ve döviz kuru. Aktarma kanalları. Merkez bankası bağımsızlığı. Bütçe finansmanı ve para: borç dinamiği, sevimsiz monetarist aritmetik, mali baskınlık. Para politikası rejimleri: parasal kontrol, döviz kuru rejimleri, enflasyon hedeflemesi, finansal istikrar ve para politikası. Para politikası araçları. Finansal krizler.

İKT 551 Sayısal Yöntemler

Olasılık. Rastsal değişkenler ve dağılımları. Beklenti. Tahmin. Tahmin edicilerin olasılık dağılımı. Hipotez testi (önsav sınaması). Dizeyler (matrisler). Dizeylerin geometrisi. Doğrusal denklem sistemlerinin çözümü. Determinant, özdeğer ve özvektör.

İKT 552 Ekonometrik Analiz

Basit doğrusal regresyon analizi. En küçük kareler yöntemi. Genelleştirilmiş en küçük kareler yöntemi. Otokorelasyon. İçsel bağıntı. Çoklu bağlanım. Araç değişkenlerle tahmin.

İKT 553 Uygulamalı Ekonometri I

ARMA modelleri. Durağanlık ve Wold gösterimi. Frekans metotlarıyla data analizi, Dinamik stokastik genel denge modelleri (DSGE): Çözümleri ve yakınsamalar. Vektör otoregresyon: Parametre tespiti, şok cevapları, Granger nedenselliği. Trendler ve birim kök: Koentegrasyon ve yanlış düzeltimi modeli. GMM ve simulasyon tahmin edicileri. Olasılık metotları: Kalman filtresi ve en yüksek olasılıkla DSGE modellerini tahmin etme. Kalibrasyon.  Bayesian metotları (vektör otoregresyon ve DSGE modelleri için).

İKT 554 Uygulamalı Ekonometri II

Panel veri analizi. Ençok olabilirlik yöntemi. Momentler yöntemi. Probit, logit, Tobit modelleri. Örneklem seçimi. Ortalama işlem etkisi. Sayma verileri modelleri. Süre analizi.

İKT 558 Ekonomi ve Finans için İleri Yapay Zeka  

Bu derste ekonomi ve finans alanlarında yaygın olarak kullanılan ileri yapay zeka ve makine öğrenmesi yöntemlerini ele alınacaktır. Makroekonomik değişkenlerin büyük veri setleri ile analizi;  finansal piyasalarda fiyat tahmini ve birlikte hareket eden finansal araçların büyük veri yöntemleri ile belirlenmesi, ekonomik ağlarda alt grupların belirlenmesi, finansal piyasalarda ve ihalelerde hileli davranış gösteren oyuncuların belirlenmesi gibi uygulamalı konular gerçek veri setlerine makine öğrenmesi yöntemlerinin uygulanması ile incelenecektir. Güncel programlama dilleri kullanarak uygulamalar geliştirilecektir. Ders çerçevesinde clustering, regression tree, support vector machines, neural networks/deep learning, Bayesian networks ve clique detection gibi yöntemler gerçek veri setleri ile ekonomi ve finans problemlerine uygulanacaktır.

İKT 561 İktisatçılar için Matematik

Sabit eniyileme: Lagrange, Kuhn-Tucker, kapalı fonksiyon ve zarf teoremleri. Reel analize giriş: Kümeler, metrik uzaylar, fonksiyonlar, süreklilik, kompaktlık, konvekslik. Sabit nokta teoremleri. Dinamik eniyileme: Dinamik programlama, değişim analizi, optimal kontrol teorisi. 

İKT 570 Ekonomik Düşünceler Tarihi

Temel iktisadi düşünce okullarının tanıtımı. Klasik iktisadi çözümleme: Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill. Marksist iktisadi çözümleme. Neo-klasik iktisadi çözümleme. Keynesçi ve Keynes sonrası iktisadi çözümleme.

İKT 581 Mikroiktisatta Seçilmiş Konular

Bu ders mikroekonominin çeşitli alt alanlarından konuları içermektedir. Dersin konuları mikroekonomi teorisinin uygulamalarına odaklanacaktır. Mikroekonomi alanında uygulamalı araştırma sorularının analizi için genel denge, oyun teorisi, kontrat teorisi, asimetrik bilgi  ve ağ teorisi gibi alanlar kapsanacaktır. 

İKT 582 Makroiktisatta Seçilmiş Konular

Bu ders makroekonominin çeşitli alt alanlarından konuları içermektedir. Dersin konuları makroekonomi teorisinin uygulamalarına odaklanacaktır. Uygulamalı makroekonomi alanındaki araştırma sorularının analizi için dinamik stokastik genel denge, oyun teorisi, optimal kontrol, asimetrik bilgi ve heterojen ajanlar ile modelleme gibi başlıklar kapsanacaktır.