Uygulamalı Ekonomi ve Finans Lisans Üstü Programı

Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans Programı Müfredatı:

YL derecesi almak için gerekli olan en az toplam kredi sayısı: 30, AKTS: 90

Alınması gereken zorunlu dersler: 4 Ders

Alınması gereken seçmeli dersler: 6 Ders

 

1. Yıl

Güz Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
UEF 511 Mikroekonomi I 3 9
UEF 531 Makroekonomi I 3 9
UEF 555 Araştırma Yöntemleri 3 9
  Seçmeli Ders 3 9
Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
UEF 562   Finansın İlkeleri 3 9
  Seçmeli Ders 3 9
  Seçmeli Ders 3 9
  Seçmeli Ders 3 9
UEF 598 Dönem Projesi  0 0
Yaz Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
  Seçmeli Ders 3 9
  Seçmeli Ders 3 9

 

Seçmeli Dersler

DERS KODU

DERS ADI

KREDİ SAYISI

AKTS KREDİSİ

İKT 513

Rekabet Gücünün Mikroekonomisi

3

9

İKT 514

Endüstriyel Organizasyon

3

9

İKT 515

Sağlık Ekonomisi

3

9

İKT 518

Sürdürülebilir Kalkınma

3

9

İKT 519

Enerji Ekonomisi

3

9

İKT 533

Parasal Ekonomi

3

9

İKT 551

Sayısal Yöntemler

3

9

İKT 552

Ekonometrik Analiz

3

9

İKT 553

Uygulamalı Ekonometri I (Zaman Serisi Analizi)

3

9

İKT 554

Uygulamalı Ekonometri II (Mikroekonometri)

3

9

İKT 581

Mikroiktisatta Seçilmiş Konular

3

9

İKT 582

Makroiktisatta Seçilmiş Konular

3

9

İŞL 559

Finansal Muhasebe Standartları ve Uygulamaları

3

9

İŞL 560

Para ve Sermaye Piyasaları Uygulamaları

3

9

İŞL 561

Türkiye Ekonomisine Makroekonomik Bakış

3

9

İŞL 562

Finansal Analiz

3

9

İŞL 563

Risk Yönetimi ve Türev Araçları

3

9

İŞL 564

Yatırım ve Menkul Kıymetler Analizi

3

9

İŞL 565

İşletmeciler için Makro İktisat

3

9

İŞL 566

Portföy Analizi ve Yönetimi

3

9

İŞL 568

Finans Piyasaları ve Kurumları

3

9

İŞL 569

Finansta Güncel Konular

3

9

İŞL 571

Proje Finansmanı

3

9

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki diğer yüksek lisans programlarında açılan dersler danışman onayına bağlı olarak alınabilir.

 

DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ

ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ

UEF 511 Mikroekonomi

Tüketici teorisine giriş. Bütçe kısıtı. Toplam fayda kavramı ve fayda ençoklaması problemleri. Zamanlar arası bütçe kısıtı ve seçimler, bugünkü değer, faiz ve enflasyon kavramları. Değiş tokuş, genel denge ve etkinlik kavramları. Belirsizlik, beklenen değer ve beklenen fayda kavramları, riskten kaçınma. Üretici teorisine giriş, maliyet eğrileri, kar ençoklaması ve maliyet enazlaması problemleri. Tam rekabet ve tekel piyasaları. İşbirlikçi olmayan oyunlar (sıralı ve normal biçimli oyunlar) ve çözüm kavramları. Tekrarlı oyunlar. İşbirlikçi oyunlar, uygulamalar (oligopol, bilgi ekonomisi, ihale teorisi). İşbirlikçi ve İşbirlikçi olmayan pazarlık.

UEF 531 Makroekonomi

Kapalı ekonomi makroekonomisi. Makroekonomik veriler. Para ve enflasyon. İşsizlik. Ekonomik büyüme. Ekonomik dalgalanmalar ve krizler. Toplam talep. Toplam arz. Makroekonomik politikalar: para, mali. Para talebi ve arzı. Açık ekonomi makroekonomisi. Açık ekonomide toplam talep. Döviz piyasası ve döviz kurunun belirlenmesi. Cari açık ve ödemeler dengesi. Açık ekonomide para politikası ve mali politika. Transferler ve ekonomik büyüme.

UEF 562 Finansın İlkeleri

Bu ders finansın alanını, amaçlarını ve uygulamalarını yepyeni bir bakış açısı ile inceler. Modern portföy teorisi, finansal varlıkları fiyatlama modelleri, yeni finansal araçlar, yapılandırılmış ürünler, sermaye piyasaları ve temel özellikleri, menkul kıymetler borsası, hisse senedi değerlemesi, tahvil ve değerlemesi, birincil ve ikincil piyasalar, faiz oranı teorisi, risk ve getiri kavramları, opsiyon sözleşmeleri, futures ve forward sözleşmeleri, ekonomi ve sektör analizi, temel ve teknik analiz, opsiyon, portföy seçimi, sermaye piyasası teorisi, portföy yönetimi.

UEF 555 Araştırma Yöntemleri

Bu dersin amacı tez veya proje yazan öğrencilere temel araştırma metotlarını öğretmektir. Ders genel olarak veri seti analizi ve yorumlanması, hipotez testi yöntemleri, ekonometrik analiz için temel teorik konular, ekonometrik analiz yöntemleri ve uygulamaları konularını içermektedir. Ders çerçevesinde akademik araştırmada etik konuları da öğretilecektir.

 

SEÇMELİ DERS İÇERİKLERİ

İKT 513 Rekabet Gücünün Mikroekonomisi

Ulusal ve bölgesel rekabet gücünü belirleyen temel unsurlar. Rekabet gücünün firmalar, kümelenmeler, alt-bölgeler, ülkeler ve ülke grupları çerçevesinde ele alınması. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin genelindeki ya da ülke içinde herhangi bir bölgedeki verimlilik düzeyinin kaynakları üzerine başarılı ve başarısız vaka çalışmaları. Rekabet gücüyle doğrudan ilgili olan kamu politikaları, firma stratejileri, kümelenme yaklaşımları, iş ve yatırım yapma ortamının elverişlilik düzeyinin incelenmesi.

İKT 514 Endüstriyel Organizasyon

Endüstriyel organizasyonda uygulamalı çalışmalar: Statik analiz (teori, tahmin): Talep sistemleri, maliyet fonksiyonları ve denge ve uygulamalarının oyun teorik kavramları. Dinamik analiz (teori, hesaplama, tahmin): Tek ajanlı problemler, dinamik oyunlar ve uygulamaları.

İKT 515 Sağlık Ekonomisi

Sağlık sermayesi. Global sağlık. Sağlık sigortası. Tıbbi harcamaların üretkenliği. Sağlık hizmetleri piyasaları.

İKT 518 Sürdürülebilir Kalkınma

Sürdürülebilir kalkınma kavramı, gelişimi ve ana prensipleri. Etkinlik ve hakkaniyet üzerinde ekonomik teoriler. Ekolojik sistemler ve ekonomik süreçler. Doğal kaynakların yönetimi, kullanımı ve sürdürülebilirlik. Ulusal ve küresel çevre politikaları ve sürdürülebilirlik. İklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma. Sürdürülebilir kalkınmada güncel konular.   

İKT 519 Enerji Ekonomisi

Enerji ve ekonomi. Geleneksel ve alternatif enerji kaynaklarının piyasa yapıları. Dönemler arası üretim ve tüketim teorisi ve nükleer enerji. Enerji ve finans.  Enerji politikaları ve düzenlemeleri.  Enerji, çevre ve sürdürülebilir kalkınma: İklim değişikliği, enerji etkinliği ve yenilenebilir enerji. Çok kültürlü enerji piyasaları ve yönetimleri. Türkiye enerji piyasası ve politikası.

İKT 533 Parasal Ekonomi

Para talebi: fayda fonksiyonunda para, alışveriş zamanı modelleri, nakit para modelleri. Para arzı. Enflasyon, faiz ve döviz kuru. Aktarma kanalları. Merkez bankası bağımsızlığı. Bütçe finansmanı ve para: borç dinamiği, sevimsiz monetarist aritmetik, mali baskınlık. Para politikası rejimleri: parasal kontrol, döviz kuru rejimleri, enflasyon hedeflemesi, finansal istikrar ve para politikası. Para politikası araçları. Finansal krizler.

İKT 551 Sayısal Yöntemler

Olasılık. Rastsal değişkenler ve dağılımları. Beklenti. Tahmin. Tahmin edicilerin olasılık dağılımı. Hipotez testi (önsav sınaması). Dizeyler (matrisler). Dizeylerin geometrisi. Doğrusal denklem sistemlerinin çözümü. Determinant, özdeğer ve özvektör.

İKT 552 Ekonometrik Analiz

Basit doğrusal regresyon analizi. En küçük kareler yöntemi. Genelleştirilmiş en küçük kareler yöntemi. Otokorelasyon. İçsel bağıntı. Çoklu bağlanım. Araç değişkenlerle tahmin.

İKT 553 Uygulamalı Ekonometri I

ARMA modelleri. Durağanlık ve Wold gösterimi. Frekans metotlarıyla data analizi, Dinamik stokastik genel denge modelleri (DSGE): Çözümleri ve yakınsamalar. Vektör otoregresyon: Parametre tespiti, şok cevapları, Granger nedenselliği. Trendler ve birim kök: Koentegrasyon ve yanlış düzeltimi modeli. GMM ve simulasyon tahmin edicileri. Olasılık metotları: Kalman filtresi ve en yüksek olasılıkla DSGE modellerini tahmin etme. Kalibrasyon.  Bayesian metotları (vektör otoregresyon ve DSGE modelleri için).

İKT 554 Uygulamalı Ekonometri II

Panel veri analizi. Ençok olabilirlik yöntemi. Momentler yöntemi. Probit, logit, Tobit modelleri. Örneklem seçimi. Ortalama işlem etkisi. Sayma verileri modelleri. Süre analizi.

İKT 581 Mikroiktisatta Seçilmiş Konular

Bu ders mikroekonominin çeşitli alt alanlarından konuları içermektedir. Dersin konuları mikroekonomi teorisinin uygulamalarına odaklanacaktır. Mikroekonomi alanında uygulamalı araştırma sorularının analizi için genel denge, oyun teorisi, kontrat teorisi, asimetrik bilgi  ve ağ teorisi gibi alanlar kapsanacaktır. 

İKT 582 Makroiktisatta Seçilmiş Konular

Bu ders makroekonominin çeşitli alt alanlarından konuları içermektedir. Dersin konuları makroekonomi teorisinin uygulamalarına odaklanacaktır. Uygulamalı makroekonomi alanındaki araştırma sorularının analizi için dinamik stokastik genel denge, oyun teorisi, optimal kontrol, asimetrik bilgi ve heterojen ajanlar ile modelleme gibi başlıklar kapsanacaktır.

İŞL 559 Finansal Muhasebe Standartları ve Uygulamaları

Bir şirketin; yönetim kurulu, ortaklar, çalışanlar, tedarikçiler ve toplumla bir başka ifade ile tüm paydaşları ile olan ilişkilerini eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde yürütmesini sağlayan kurumsal yönetim prensipleri ele alınmaktadır. İşletmeyi oluşturan pay sahipleri, menfaat sahipleri ve yönetim kurulu arasındaki asimetrik enformasyonu giderici şeffaflık ve kamuoyunu aydınlatma unsurları da irdelenmektedir. Borsa bazında kurumsal yönetim ilkelerini uygulayan şirketlerin performansları da vaka çalışması olarak değerlendirilmektedir.

İŞL 560 Para ve Sermaye Piyasaları Uygulamaları

Bankacılık ve sermaye piyasası araçları ve piyasaları işleyişine yönelik örnek olay uygulamaları, piyasa profesyonellerinin katılımıyla finansal aracı kurumlar, kurumsal yatırımcılar ve bireysel emeklilik fonlarının işleyişinin incelenmesi.

İŞL 561 Türkiye Ekonomisine Makroekonomik Bakış

Ödemeler bilançosu, konsolide bütçe dengesi, bankacılık sektörü bilançosu, reel kesim bilançoları (sektör bilançoları) ve merkez bankası bilançoları, bilançoların karşılıklı etkileşim mekanizmalarının analizi, Türkiye ekonomisinin temel yapısal özelliklerinin tespiti, makroekonomik politika değerlendirmeleri.

İŞL 562 Finansal Analiz

Finansal analiz, finansal planlama, stok ve nakit yönetimi, alacakların yönetimi, kısa süreli finansman, borç politikası, kar politikası, optimal sermaye bileşimi, paranın zaman değeri, yatırım bütçelemesi, kaldıraç ve risk, temettü politikası, uluslararası finansal yönetimin temelleri.

İŞL 563 Risk Yönetimi ve Türev Araçları

Risk kavramı ve türleri, riskin ölçüm ve değerlemesi, finansal risk yönetimi ve türev piyasalar, döviz-faiz ve endeks futures, forward ve future fiyatlama, future hedging ve spekülasyon, opsiyon, opsiyon değerleme modelleri (Black Sholes, binominal vb.), alım–satım stratejileri, swap, yeni nesil türevler, senaryo çalışmaları.

İŞL 564 Yatırım ve Menkul Kıymetler Analizi

Kurumsal ve bireysel yatırımlar, para ve sermaye piyasaları araçları ve değerlemesi, menkul kıymetler piyasası, hisse senedi piyasa endeksleri, risk ve getiri kavramları ve ölçümü, tahvil ve hisse senedi değerlemesi, piyasaların etkinliği.

İŞL 565 İşletmeciler için Makro İktisat

Makroekonominin genel prensip ve temel kavramları, ulusal gelir, ekonomik büyümenin temelleri, toplam talep, toplam arz, işsizlik, enflasyon, ekonomi politikalarının ekonomik istikrar ve büyüme üzerine etkileri, uluslararası para sistemi ve döviz kurları, makroekonomik dinamiklerdeki değişim ve işletmeler üzerindeki etkileri.

İŞL 566 Portföy Analizi ve Yönetimi

Portföylerin risk ve getiri analizi, optimal portföy, portföy yönetimi, portföy oluşturma modelleri, emeklilik varlıklarının ve emeklilik fonlarının yönetimi.

İŞL 568 Finans Piyasaları ve Kurumları

Sermaye piyasaları, bankaların finansal sistem içindeki yeri, türlerine ve fonksiyonlarına göre bankacılık, yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, Türkiye’de menkul kıymet ve vadeli işlem borsaları, BASEL II yeni sermaye uzlaşısı ve uygulamaları,  BASEL II ve Türk bankacılık sistemi.

İŞL 569 Finansta Güncel Konular

Kur riskinin yönetilmesi, global piyasalardaki risk iştahının ölçülmesi, döviz piyasası işlemleri, emtia piyasası işlemleri(altın-gümüş-petrol), faiz-parite ilişkisi, piyasalar arası analiz, Merkez Bankalarının rezerv çeşitlendirmeleri ve fiyatlara etkisi, örnek olay uygulamaları.

İŞL 571 Proje Finansmanı

Yatırım projelerinin özellikleri ve türleri, yatırım kararlarını etkileyen kritik faktörler, proje finansmanı kavramı, uygun finansman stratejisi nasıl geliştirilir, potansiyel finansal kurumlar, ECA’ler-uluslararası finansal kurumlar-ticari Bankalar, finansal kurumların kredilendirme kriterleri, yap işlet devret modeli, anahtar teslim proje finansmanı, proje değerlendirme yöntemleri.