Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Zorunlu Dersleri

Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
SUİ 101 Uygarlıklar Tarihi 3 Kredi ECTS: 6
Ders kavramsal olarak öncelikle ‘uygarlık’ nedir?, ‘tarih’ nedir? sorunsalından hareketle ‘siyasi tarih’in ne olduğunu ele almaktadır. Bu bağlamda, ilkçağlardan günümüze uygarlıkların gelişimini, uluslararası ilişkiler disiplinin perspektifinden anlamayı ve analiz etmeyi hedeflemektedir.
SUİ 102 Siyasi Tarih 3 Kredi ECTS: 6
I. Dünya Savaşı’ndan günümüze 20. yüzyıldaki baslıca siyasi gelişmeler, olaylar, kurumlar
ve kavramlar neden-sonuç bağlamlarıyla ele alınmaktadır.
SUİ 105 Siyaset Bilimine Giriş 3 Kredi ECTS: 6
SUİ 105 dersi Siyaset Bilimi disiplininin temel kavramlarını, tartışmalarını, aktör ve süreçlerini ele alan bir giriş dersidir. Ders kapsamında ideolojiler, modern devlet, demokrasi, vatandaşlık, anayasalar, seçimler ve siyasi sistemler gibi konular işlenmektedir.
SUİ 108 Sosyolojiye Giriş 3 Kredi ECTS: 6
Dersin ilk yarısında klasik sosyolojinin öncü isimlerinin toplumsal çözümlemeleri tartışılarak bir temel oturtulmaya çalışılacak; ikinci yarıda ise ‘kültür,’ ‘kitle iletişimi,’ ‘şehirleşme,’ ‘toplumsal cinsiyet,’ ‘din,’ ‘tüketim’ ve ‘küreselleşme’ gibi başat kavramların toplumsal hayattaki önemi üzerinde durulacaktır.
SUİ 201 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3 Kredi ECTS: 6
Bu derste Uluslararası ilişkilerde araştırma yapmanın değişik yolları ve bunların ortaya koyduğu çeşitli kuralsal, kuramsal ve metodolojik problemler üzerinde durulmaktadır. Uluslararası İlişkiler çalışmalarındaki normatif meseleler değerlendirildikten sonra, tarihsel ve belgesel analizler, model oluşturma, davranış analizi, Marksist ve yapısalcılık sonrası yaklaşımlar ile kültürel meseleleri de içeren temel araştırma teknikleri incelenmektedir. Son olarak, disiplinde kendine yer edinmiş düşünce okulları, bunlara yöneltilen eleştiriler ve cevapları ele alınarak derinlemesine değerlendirilmektedir.
SUİ 205 Karşılaştırmalı Siyasete Giriş 3 Kredi ECTS: 6
Karşılaştırmalı siyaset hakkında giriş niteliğinde bilgi verildikten sonra kurumlar ve karar alma süreçleri karşılaştırmalı olarak işlenecektir.
SUİ 207 Siyaset Teorisi 3 Kredi ECTS: 6
Derste Platon, Aristoteles, Farabi, İbn Haldun, Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau, Marx gibi çok sayıda Batılı ve Doğulu düşünürün siyaset pratiği ve teorisi ile ilgili düşünceleri, öğrencilerin bu düşünceler ile bugünkü siyasal meseleler arasında ilişki kurabilmeleri amacıyla ele alınacaktır
SUİ 213 Türk Dış Politikası 3 Kredi ECTS: 6
Bu ders Türk Dış Politikası konusuna giriş mahiyetindedir. 1919'dan günümüze Türk dış politikasını incelemektedir.
SUİ 235 Türkiye'nin Siyasi ve Toplumsal Yapısı 3 Kredi ECTS: 6
Bu ders Türk siyasi hayatının temel yapıtaşlarını incelemektedir. Bugünkü Türk siyasal ve toplumsal yapısı, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde başlayan ve günümüze kadar uzanan bir değişim sürecinin sonucudur. Bu sebeple bu ders, kavram tanımlamaları ve açıklamaları sonrasında XIX ve XX. Yüzyıl siyasal ve toplumsal yapısını ele alıp, günümüz Türkiye'sinin incelenmesi ile tamamlanacaktır.
SUİ 251 Araştırma Yöntemleri 3 Kredi ECTS: 6
Günümüzde uluslararası ilişkiler çalışmaları çok çeşitli ve inter-disipliner yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. Bu yüzden dersin konuları ve verilen okumalar ilgili geniş literatüre genel bir giriş olarak tasarlanmıştır.
SUİ 252 Sosyal Bilimlerde İstatistik 3 Kredi ECTS: 6
Bu ders, Sosyal Bilimlerde kullanılan İstatistiksel yöntemlere giriş yapmaktadır. Bu derste Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konularında öğrencilerin ampirik araştırma ve istatistiksel analiz yapabilmeleri için gerekli araçlar öğretilmektedir. İşlenecek konular içerisinde kamuoyu analizi, anket tasarımı, örneklem seçimi, olasılık ve çeşitli istatistiksel testler ve uygulamalar yer almaktadır.
SUİ 260 Uluslararasi Hukuk I 3 Kredi ECTS: 6
Uluslararası İlişkilerin hukuki çerçevesi hakkında kavramsal, yapısal ve işlevsel bilgilerden hareketle, uluslararası hukuk düzleminin ana unsurları ortaya konmaktadır.
SUİ 302 Uluslararası Politik Ekonomi 3 Kredi ECTS: 6
Dersin amacı öğrencileri UPE’nin temel tartışmalarına aşina kılmaktadır. Bu bağlamda, derste ilk olarak politik ekonomi disiplininin tarihsel gelişimi ve içeriği ele alınacaktır. Bu eksende modern UPE’nin temelleri ve disiplinin diğer sosyal bilimler disiplinleriyle hangi noktalarda kesişip ayrıştığı incelenecektir. Daha sonra, klasik UEP teorileri (realizm/merkantilizm, liberalizm, marksizm/eleştirel teori) güncel versiyonlarıyla birlikte tanıtılacaktır. Söz konusu yaklaşımların ortaklaştığı ve ayrıştığı noktalar üzerinde durulacaktır. Ardından modern politik ekonomi disiplininin dört temel yapısını oluşturan (1)uluslararası üretim/ticaret, (2) küresel parasal ve finansal sistem, (3) güvenlik/jeoekonomi ve (4) bilgi/teknoloji yapıları üzerinde durulacak, bu yapıların organize edilme biçimlerinin uluslararası sistemdeki güç hiyerarşilerini nasıl biçimlendirdiği gösterilecektir. Ayrıca uluslararası politik ekonomi literatürünün en önemli güncel tartışmalarından biri, uluslararası sistemin dönüşümü, ele alınacaktır. Ders kapsamında son olarak, modern UEP disiplini içinde diğer bir önemli güncel konu olan kalkınma meselesi ele alınacak ve kalkınmanın demokratikleşme ile olan tarihsel ilişkisi incelenecektir.
SUİ 360 Uluslararası Hukuk II 3 Kredi ECTS: 6
Uluslararası İlişkilerin Kuramsal ve Kavramsal çerçevesi olan Uluslararası Hukuk Düzenini öğrenmiş olan öğrencilerin artık Uluslararası İlişkilerin değişik veçhelerini düzenleyen maddi hukuk kurallarını öğrenmelerini sağlayacak bilgilerden oluşan bir içerikle tanışması mümkün hale gelmiştir. Bu ders ile öğrenciler uluslararası unsur taşıyan değişik etkinlikler ve ilişkileri esastan düzenleyen hukuk ilke ve kurallarına hakim olma ve onları doğru yorumlayıp, uygulama imkanına erişmiş olacaktır.
SUİ 401 Bitirme Projesi 3 Kredi ECTS: 6
Bu ders kapsamında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri lisans bitirme projelerini hazırlar ve bölüm jürisi önünde sunarlar. Ders kapsamında her hafta öğrencilere sırasıyla konu tespiti yapma, araştırma sorusu oluşturma, akademik metinleri kurgulama, yazma, düzeltme ve hazırlanan akademik metinleri sunma hususlarında dikkat etmeleri gereken noktaları vurgulayan bilgiler verilecektir. Sunulan bilgilerin öğrencilerin yaz dönemi boyunca yazacakları akademik metinlere rehberlik etmesi amaçlanmaktadır.

 
İKT 105 Ekonomiye Giriş 3 Kredi ECTS: -
Mikroiktisadi çözümlemeye giriş ve temel kavramlar: tüketici tercihleri, arz ve talep, esneklik, üretim ve maliyet çözümlemesi. Piyasa yapıları: Tam rekabet, tekel, tekelci rekabet ve oligopol. Makroiktisadi çözümlemeye giriş ve temel kavramlar: milli gelir muhasebesi, büyüme, çevrimsel dalgalanmalar, işsizlik, enflasyon, toplam talep ve toplam arz. Çarpan modeli. Maliye politikası ve finansal kesim. Para talebi ve para politikası. Uluslararası ticaret ve finans.
TÜR 101 Türk Dili I 2 Kredi ECTS: -
Genel olarak dil, dil aileleri, Türk dilinin temel özellikleri, ses değişmeleri, gramer ve imlâ kuralları. Dil, kültür ve tarih ilişkileri. Telaffuz, diksiyon, hızlı okuma çalışmaları. Hitabet, konferans, sempozyum, panel gibi sözlü edebiyat türleriyle ilgili uygulamalar.
TÜR 102 Türk Dili 2 2 Kredi ECTS: -
Türkçe konuşma ve yazma yeteneğini geliştirecek temel bilgi ve teknikler. Sanat ve edebiyat türleri ve bu türlerin karakteristik özellikleri. Bilimsel ve edebî yazı yazma, CV hazırlama, röportaj, kitap tanıtımı, vb. konularda uygulama çalışmaları.
OEG 101 Ortak Eğitime Giriş 1 Kredi ECTS: -
Ortak Eğitimin tanımı, amacı, dünyadaki benzer uygulamalar, TOBB ETÜ Ortak Eğitim modelinin yasal altyapısı, tarafları, tarafların sorumlulukları, ilgili mevzuat ve işleyiş organları,Ortak Eğitim ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü’nün kuruluşu, amaç ve faaliyetleri, Kamu-Özel Sektör kurum ve kuruluşları, yönetim yapıları, işleyişleri ve birbirleriyle İlişkileri, Türk Ticaret Kanunu gereğince kurulan işletmelerin kuruluşları, amaçlarına ve ortaklık çeşitlerine göre işletmeler ve yönetim organları, İş kanunu gereğince çalışanların uymaları gereken işçi sağlığı ve iş güvenliği ile sosyal güvenlik uygulamaları, Özel işletmeler ile kamu kurum ve kuruluşlarında öğrencilerin gerçekleştireceği görevler ve hizmetler.
AİT 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2 Kredi ECTS: -
Osmanlı Devleti'nin çözülmesi ve yıkılması: Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri;Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu: İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu.
AİT 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 2 Kredi ECTS: -
Osmanlı Devleti'nin çözülmesi ve yıkılması: Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri; Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu: İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu.
İNG 003 İngilizce Okuma ve Konuşma 2 Kredi ECTS: -
İngilizcenin sadece bilgiye ulaşmaya yarayan bir vasıta olmadığı, aynı zamanda önemli bir iletişim aracı haline geldiği bir dönemde, okuma ve konuşma becerilerinin gerekliliği inkâr edilemez. Bu sebeple, dersin amacı öğrencilerimizin İngilizce okuma ve konuşma becerilerini en üst seviyeye çıkarmaktır.
İNG 004 İngilizce Okuma ve Konuşma 2 Kredi ECTS: -
Öğrencilere profesyonel hayatlarında yabancılarla ya da kuruluşlarla olabilecek ilişkilerinde başarılı olabılmeleri için yazılı ve sözel iletişim becerileri kazandırmaktır. Okuma, yazma, dinleme, konuşma
UGİ 315 Girişimcilik ve Liderlik 2 Kredi ECTS: -
Girişimciliğin kurum içi (intrapreneurship) veya küçük işletme-aile işletmesi (entrepreneurship) boyutlarında farklı türlerine bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik, hukuki, mali, davranışsal, psikolojik, sosyal, kültürel yönlerine ilişkin inceleme ve değerlendirmeler; Liderliğin olmak-bilmek-yapabilmek (liderlik kuramları, motivasyon, iletişim, takım kurma, yaratıcılık) boyutlarında hem bireysel hem de toplımsal bir süreç olarak ele alınması; Girişimci-Liderlik ilişkisinin tanımlanması ve girişimciliğe etki eden faktörler; Girişimciliğin tarihsel süreç içerisnde uluslar arası ve Türkiye örnekleri ile değerlendirilmesi.

 

Seçmeli Dersler

SUİ 310 Kamuoyu Araştırmaları 3 Kredi ECTS: 6
Kamuoyu nedir? Nereden gelmektedir? Nasıl değişir? Neden önemi vardır? Sorularına cevap bulmak üzere bu ders içerisinde bilimsel yöntemler aracılığıyla analitik düşünme ortamı yaratılmaktadır. Kamuoyunun önemli siyasi konular hakkında ne düşündüğünü anlamak ve özellikle neden öyle düşündüklerini tespit etmek bu dersin önemli amaçları arasında sayılmaktadır.
SUİ 314 Çatışma Analizi 3 Kredi ECTS: 6
Hukuki ve siyasi çatışmalar; barışın sağlanmasının yolları ve usülleri. Birleşmiş Milletler'in faaliyetleri ve Birleşmiş Milletler'e bağlı kurumlar. Ortak güvenlik ve barışı korumaya yönelik faaliyetler.
SUİ 319 Medya ve Uluslararası İlişkiler 3 Kredi ECTS: 6
Bu derste, medya, kamu ve hükümet arasındaki ilişkiler karşılaştırmalı olarak incelenecek; medya incelemelerinin farklı yöntemleri üzerinde durulacak ve pozitif, normatif ve eleştirel teoriler hakkında bilgi verilecektir.
SUİ 321 Siyaset Sosyolojisi 3 Kredi ECTS: 6
Bu derste Siyaset Bilimi ile Sosyolojinin entelektüel düzeyde kesişmeye başladığı 19. yüzyılın sonundan bugüne kadarki sürede, her iki disiplini de ilgilendiren kilit kavramlar ele alınacaktır. Marx, Durkheim ve Weber gibi kurucu isimlerden Foucault ve Mann gibi iktidar analistlerine, ve oradan da Bourdieu, Baudrillard ve Harvey gibi yakın dönem teorisyenlerine doğru bir geçiş yapılacaktır.
SUİ 324 Kimlik Siyaseti 3 Kredi ECTS: 6
Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren siyasi pratiğin ve teori-yapımının başat alanlarından biri haline gelen ‘kimlik siyaseti’, temel olarak mevcut siyasal yapı
içerisinde baskılanan, birer ‘öteki’ haline gelen ve zaman zaman da ‘azınlık’ olarak değerlendirilen grupları hedef alır. Bu dersin amacı, devlet-temelli kuramlardan bireytemelli kuramlara, milliyetçilik tartışmalarından çokkültürlülük anlayışına, feminist yaklaşımlardan cinsel kimlik söylemlerine ve yapısalcılıktan post-yapısalcılığa ‘siyasi öznenin’ inşa süreçlerine kadar geniş bir çerçevede, kimlik siyasetinin kapsamına giren kavramların ve kuramların anlaşılmasını ve tartışılmasını sağlamaktır.
SUİ 325 Uluslararası Güvenlik 3 Kredi ECTS: 6
Ders esnasında işlenen konuların kapsamı Uluslararası Güvenlik başlığı altında şu şekilde olacaktır: - Temel Kavramlar ve tanımlamalar, - Stratejik Çalışmalar, - Uluslararası Politikada Güvenlik, - Savaş ve Barış Çalışmaları, - Eleştirel Güvenlik Çalışmaları, - İnsan Güvenliği, - Askeri Güvenlik, - Silahlanma-Silahsızlanma, - Uluslararası Terörizm, - Uluslararası Suç ve Yargı, - Yeni Güvenlik Çalışmaları.
SUİ 336 Milliyetçilik ve Azınlıklar 3 Kredi ECTS: 6
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri için özel olarak tasarlanmış bu ders, sosyal bilimlerde disiplinlerarası bir yaklaşımla milliyetçilik olgusunun oluşumunu, tarihsel sürecini, zaman-mekan arasındaki kavramsal gelişimini içermektedir. Aynı zamanda, küresel, ulusal ve bölgesel bağlamda çeşitli milliyetçilik akımlarına örnek olaylar doğrultusunda odaklanarak, günümüzde ulus devlet, çokkültürlülük ve diğer konular üzerinden değerlendirmektedir.
SUİ 337 Dış Politika Analizi 4 Kredi ECTS: 5
Dış politikanın kuramsal ve pratik olarak oluşturulması ve uygulanması bu dersin temel konusunu oluşturmaktadır. Dış politika analizinin bir dal olarak ortaya çıkışı, gelişimi ile bu alanın Amerikan-İngiliz kökenli yaklaşımlar ve alternatif yaklaşımlar (marksizm, bağımlılık okulu, emperyalizm kuramları) çerçevesinde ele alınışı açıklanacaktır.
SUİ 338 Terörizm ve Siyasal Şiddet 3 Kredi ECTS: 6
Öğrenciler; terör ve terörizmin tarihini, tarifini, nedenlerini, çeşitlerini, eko-sistemini, ulusal ve uluslararası sistemdeki rolünü lisans düzeyinde öğreneceklerdir. Yine terörizmin siyasal hareketler, medya, hukuk, özgürlükler, ideoloji, küreselleşme, teknolojik gelişme ile etkileşimini ve nasıl bir yol izlediğine dair fikir sahibi olacaklardır. Dersin birinci bölümünde şiddet, terör ve terörizmin tanımları ve tarifleri üzerinde durulacaktır. Ardından terörizmin sınıflandırılmasına odaklanılacaktır. Modern terörizm, teröristleri motive eden nedenleri, örgütsel yapıları, terörist davranışlarını, stratejileri, Türkiye ve dünyadaki örnekler ele alınacaktır. Son bölümde ise terör ve politik şiddetle mücadele siyasetleri ve stratejileri ele alınacaktır. Amaç, öğrencilerin disiplinler arası bir yaklaşımla analitik bakış açısı kazanmalarıdır.
SUİ 339 Asya-Pasifik Uluslararası İlişkileri 3 Kredi ECTS: 6
Bu ders İkinci Dünya Savaşı sonrası Asya-Pasifik uluslararası ilişkilerini kapsamaktadır. Derste bölgedeki ABD, Kuzeydoğu Asya (Çin, Japonya, Güney Kore), Güneydoğu Asya (ASEAN ülkeleri) politikalarına ve aralarındaki ilişkilere ağırlık verilmekte, öğrencinin ilgisi olması durumunda Güney Asya (Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Sri Lanka) da kapsanmaktadır.
SUİ 340 Rus Dış Politikası 3 Kredi ECTS: 6
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri için özel olarak tasarlanmış bu ders, Rusya Federasyonu'nun dış politika anlayışının teorik çerçevesini ve pratik uygulamasını açıklayarak, küreselleşen dünyada Rusya Federasyonu'nun yeri ve rolü anlatılmaktadır. Aynı zamanda Rusya Federasyonu'nun, bölgesel öncelikleri ve dış politikasının esas alanları gösterilmektedir.
SUİ 343 Çağdaş Siyasal Düşünceler 3 Kredi ECTS: 5
Dönem, özgürlük ve eşitlik kavramlarının teorik karşılaştırması ve bunların modern siyasal çözümlemeleri ile başlayacak; önce, bu iki kavramın orta-yoluna, ardından da ekstrem izdüşümlerine yer verilecektir. Dönemin ikinci yarısı ise bu noktaya kadar değinilen yaklaşımlara getirilen eleştirilere ve modernitenin geç-dönemi için ortaya atılan yeni fikirlere ayrılacaktır.
SUİ 344 Diplomasi 3 Kredi ECTS: 6
Bu ders, uluslararası ilişkiler disiplinin en temel uygulama alanı olan ‘diplomasi’nin ne olduğunu, işlevini, tarihçesini, temel kavramlarını ve kurumlarını ele almaktadır.
SUİ 345 Amerikan Siyasetinde Güncel Konular 3 Kredi ECTS: 6
Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler öğrencilerinin Amerikan dış politikasını ve ABD’de dış politika yapımıyla toplumsal ve siyasi yapı arasındaki bağları yakından anlaması önemlidir. Ders iki ana bölümden oluşmaktadır: a)Amerikan siyasi sistemi ve b) Amerikan dış politikası. Dersin ilk bölümünün asıl amacı öğrencileri Amerikan sisteminin genel işleyişine dönük gerekli arka plan bilgisi ile donatmaktır. Bu bölümde öncelikle, öğrencilere Amerikan toplumunun temel değerleri ve Amerikan siyasi kültürünün belli başlı öğeleri hakkında bilgi sunulacaktır. Öğrenciler daha sonra, Amerikan hükümet sisteminin temel kurumlarını ve bunların işleyişini öğrenecektir. Dersin ana gövdesini oluşturan ikinci bölüm ise, Amerikan dış politikasının derinlemesine analizine ayrılacaktır. Bu bölümde, öncelikle Amerikan dış politikasının kavramsal temelleri ele alınacaktır. Daha sonra, kronolojik bir düzen içerisinde Amerikan dış politikasının değişik tarihsel dönemlerdeki evrimi ve her dönemde Amerikan dış politikasının gidişatına yön veren köklü tartışmalar üzerinde durulacaktır. Bu sayede, ABD’nin güç potansiyelinin, dünya siyasetindeki rolünün ve önceliklerinin iki yüzyılı aşan bir süreçte nasıl değiştiği incelenecektir. Amerikan dış politikasının tarihi hakkında edinilen bilgiler, öğrencilerin bugünkü tartışmalara daha geniş bir perspektiften bakmasını kolaylaştıracaktır. Dersin son kısmında Soğuk Savaş sonrası dönem üzerine yoğunlaşarak, bu dönemde Amerikan dış politikasının gündemini belirleyen başlıca meseleler tartışılacaktır. ABD’nin karşı karşıya olduğu meselelerin analizinin yanı sıra, farklı yönetimlerin bu sorunlarla başa çıkarken takip ettiği yöntemler de ele alınacaktır. Ayrıca, Amerikan dış politikasının yapımında rol oynayan kurumlar ve bu süreçte kamuoyu ve çıkar gruplarının ve lobilerin etkisi tartışılacaktır.
SUİ 347 Alman Dış Politikası 3 Kredi ECTS: 6
Almanya, uluslararası ekonomik sistemin en güçlü aktörlerinden biri olmasının yanısıra Avrupa Birliği’nin de kuruluşundan itibaren motor ülkelerinden biridir. Bu derste Alman dış politikasının tarihsel süreçteki evrimi kavramsal/kuramsal dış politika yaklaşımları ışığında tartışılacaktır.
SUİ 350 Uluslararası Kuruluşlar 3 Kredi ECTS: 6
Uluslararası Kuruluşlar, küresel sistemin en önemli aktörleri arasındadır. Bu derste uluslararası kuruluşların evrimi, teorik açıklamaları ele alınmakta ve başlıca küresel ve bölgesel örgütler ele alınmaktadır.
SUİ 413 Göç Siyaseti 3 Kredi ECTS: 6
Bu derste, göçün sebep olduğu çatışmaların sebepleri ve çözüm yolları hakkında bilgi verilecektir.
SUİ 418 Osmanlı Diplomasi Tarihi 3 Kredi ECTS: 6
Bu ders Osmanlı Diplomasi Tarihi konusuna giriş mahiyetindedir. Kuruluşundan dağılmasına kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun dış politikası incelenmektedir.
SUİ 426 Avrasya Siyaseti 3 Kredi ECTS: 6
Avrasya coğrafyasının tanımlanarak barındırdığı siyasal yapıların, bunların dış politikalarının ve bunları etkileyen iç ve dış faktörlerin analizi. Bölgenin tarihi, içinde bulunulan durum, bölgenin muhtemel geleceği ve coğrafi ve jeostratejik önemi. Bölge ülkelerinin sosyoekonomik boyutları ve etnik yapıları ve uluslaşma süreçleri. Sovyet sisteminin mirasının bölge halkalarının sosyal ve kültürel dönüşümleri üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkilerinin analizi. Son dönemde ortaya çıkan gelişmeleri ve muhtemel dönüşümlere ve gelişmeler.
SUİ 428 Modern Ortadoğu’da Siyaset, Ekonomi ve Toplum 3 Kredi ECTS: 6
SUİ 428 dersinde Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılışından günümüze dek modern Ortadoğu'nun geçirdiği siyasi, iktisadi ve toplumsal dönüşümler incelenmektir. Ders kapsamında bölgede Birinci Dünya Savaşı sonrasında modern devletlerin oluşum süreci, dış güçlerin bölge siyasetindeki rolü, bölgesel aktörlerin dış güçler ve birbirleri ile etkileşimi, devlet-toplum ilişkilerinin temel dinamikleri, bölgenin petrol, siyasal rant ve küresel kapitalizme değişik derecelerde entegrasyonu ile şekillenen politik ekonomisi ile milliyetçilik, İslamcılık ve Pan-Arap milliyetçiliği gibi farklı kimlik arayışları tahlil edilecektir.
SUİ 429 Karşılaştırmalı Siyasette Özel Konular 3 Kredi ECTS: 6
Gelişmekte olan ülkelerin siyasetini anlamaya yardımcı kavramlar karşılaştırmalı bir analiz ile işlenecektir.
SUİ 436 Japonya Dış Politikası 3 Kredi ECTS: 6
Bu derste Japonya tarihi, kültürü, kalkınması, iç ve dış politikası çeşitli faktörlerin ışığında incelenmektedir.
SUİ 443 Modern Ortadoğu’daki Çatışmaları Filmler Üzerinden Okumak 3 Kredi ECTS: 6
Bu dersin amacı Birinci Dünya Savaşı Sonrası oluşan Modern Ortadoğu’daki çatışmaları incelemektir. Bunu yaparken, bu çatışmaların arka planı ve ürettikleri tepkimeler ele alınacaktır. Ne var ki, temel okumalara ek olarak farklı bir yönteme başvurulacak ve bu çatışmaların daha kapsamlı bir şekilde anlaşılması için filmler kullanılacaktır. Dersin sonunda, öğrenciler modern Ortadoğu’daki çatışmalar hakkında bilgi sahibi olacak ve Modern Ortadoğu’ya karakterini veren bu çatışmaları ele alan popüler filmleri izlemiş olacaktır.