Uluslararası İlişkiler Bölümü Zorunlu Dersleri

Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS  
ULU 101 Siyasi Tarih (1648-1919) 3 Kredi ECTS: 6  
Tarih ve Siyasi Tarih kavramları açıklandıktan sonra, M.Ö. 7000?lere uzanan genel bir girişin ardından M.S. XII-XIV. yüzyılların neden başlangıç sayılabileceği anlatılacak; böylece, 1648?den Birinci Dünya Savaşına kadar dünya sisteminde meydana gelen tarihsel dönüşümler alt-dönemlere ayrılarak incelenecektir.
SB 101 Siyaset Bilimine Giriş 3 Kredi ECTS: 6  
Siyaset ve politika kavramları, bilim ve sanat olarak siyasetin niteliği, din-siyaset ve ahlak-siyaset ilişkileri, siyasetin psikolojik, sosyolojik ve ekonomik temelleri, siyasal kurumlar, siyasal davranış biçimleri, siyasal katılma ve siyasal partiler, baskı ve çıkar grupları ile siyasal ideolojiler bu ders kapsamında anlatılacak konular arasında yer almaktadır.
ULU 102 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi 3 Kredi ECTS: 6  
20.Yüzyıl siyasi tarihinin inceleneceği bu ders beş bölümden oluşmaktadır: Birinci Dünya Savaşı, iki savaş arası dönem, İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş ve son olarak da Soğuk Savaş sonrası dönem.
ULU 114 Uluslararası İlişkilere Giriş ve Politika 3 Kredi ECTS: 6  
Bu derste, Uluslararası İlişkiler disiplininin gelişimine dair çeşitli yaklaşım ve bakış açıları (idealizm, realizm, davranışçılık, çoğulculuk, merkez-çevre/bağımlılık yaklaşımları ile yeni gelişmeler), tarihsel süreç, başlıca uluslararası sorunlar (küresel sorunlar, bölgesel sorunlar) ve uluslararası kuruluşlar (genel, türler, bazı hükümetlerarası örgütler, bazı hükümet-dışı örgütler) hakkında genel bilgi verilecektir. Bu ders ayrıca , Uluslararası İlişkiler öğrencilerine uluslararası politikanın işleyişi, alanın temel kavramları ve belli başlı çalışma yöntemleri hakkında genel bir çerçeve çizerek, öğrencilerin daha ileri düzey araştırmaları için bir basamak oluşturmayı hedeflemektedir.
SB 108 Sosyolojiye Giriş 3 Kredi ECTS: 5  
Sosyoloji dersinin amacı öğrencilere, toplumu kuşatan gerçeklikleri anlayabilecek ve kendini bu gerçekliklerin içinde konumlandırıp, yorumlayabilecek bilimsel temeli kazandırmaktır. Bu ders, bu hedefi sosyolojinin temel kavramlarını ve yaklaşımlarını, toplumsal ilişkilerin analizini, çeşitli toplum şekillerini ele alarak yapacaktır. Bu arka planın kazandırılmasında her konu, Türkiye ve diğer toplum örnekleri ile işlenecek, bu yolla karşılaştırmalı bir bakış açısı kazandırılmaya çalışılacaktır.
ULU 213 Türk Dış Politikası I 3 Kredi ECTS: 6  
Bu derste, öncelikle Türk Dış Politikasının temel belirleyicilerinin, ekonomi politiğinin, temel çelişkilerinin ve temel nitelikleri ile saptanma sürecinin anlatıldığı kuramsal bir giriş yapılacaktır. Karşılaştırmalı olarak Sevres ve Lausanne Antlaşmalarının analiz edilmesi, 1919-1923, 1923-1939 ve 1939-1945 dönemlerinde Türkiye'nin SSCB, Yunanistan, ABD, İngiltere ve Fransa ile ikili ilişkilerinin gelişiminin değerlendirilmesi bu dersin çerçevesini oluşturmaktadır.
ULU 217 Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri 3 Kredi ECTS: 6  
Uluslararası İlişkilerin bilimselliği, teorisi, bilim¬sel metodun temel unsurları, kavramlar, varsayımlar, hipotez ve teori geliştirme, veri toplama ve çözümleme teknikleri, araştırmanın bölümlendirilmesi ve yazım kuralları, giriş ve sonuçta yer alması gereken bilgiler, kaynak derleme, dipnot gösterme yöntemleri, aktarma, tablo ve şekillerin düzenlenmesi konuları bu derste ele alınacaktır.
ULU 221 Uluslararasi Hukuk I 4 Kredi ECTS: 6  
Uluslararası Hukuka giriş özelliğini taşıyan bu ders kapsamında bir hukuk düzeni olarak uluslararası hukukun niteliği, iç hukuk ve uluslararası hukuk arasındaki ilişkiler, uluslararası hukukun tarihçesi, uluslararası hukuk disiplinindeki başlıca teorik yaklaşımlar ve uluslararası hukukun kaynakları incelenecektir.
ULU 210 Uluslararası Kuruluşlar 3 Kredi ECTS: 6  
Dersin ilk bölümünde uluslararası örgütlerin tanımı ve özellikleri, iç hukuktaki ve uluslararası hukuktaki kişilikleri ile hukuki kişiliğin sonuçları, ayrıcalık ve bağışıklıkları ele alındıktan sonra, ikinci bölümde Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği örnekleri ayrıntısıyla incelenecektir.
ULU 214 Türk Dış Politikasi II 3 Kredi ECTS: 6  
1945-1960, 1960-1980, 1980-1990 ve 1990 sonrası dönemde Türkiye'nin SSCB (Rusya), ABD ve NATO, Yunanistan, Ortadoğu, AET (AB), Orta Asya ve Kafkaslar ile ilişkileri incelenecektir.
ULU 222 Uluslararasi Hukuk II 4 Kredi ECTS: 6  
Uluslararasi Hukukun kisileri, Uluslararasi Hukukun ülkesel kurallari, Deniz Hukuku ve Hava Hukuku, Diplomatik Hukuk ve Konsolosluk Hukuku ile Uluslararasi Hukukta tanima sorumluluk ve ardillik bu derste ele alinacak konular arasinda yer almaktadir.
ULU 301 Uluslararası İlişkilerde Teori ve Yaklaşımlar 3 Kredi ECTS: 6  
Uluslararası ilişkilerde araştırma yapmanın değişik yolları ve bunların ortaya koyduğu çeşitli kuralsal, kuramsal ve metodolojik problemler üzerinde durulacaktır. Uluslararası İlişkiler çalışmalarındaki normatif meseleler değerlendirildikten sonra, tarihsel ve belgesel analizler, model oluşturma, davranış analizi, Marksist ve yapısalcılık sonrası yaklaşımlar ile kültürel meseleleri de içeren temel araştırma teknikleri incelenecektir. Son olarak, disiplinde kendine yer edinmiş düşünce okulları, bunlara yöneltilen eleştiriler ve cevapları ele alınarak derinlemesine değerlendirilecektir.
ULU 335 Türkiye'nin Siyasal ve Toplumsal Yapisi 3 Kredi ECTS: 6  
Bugünü anlamak, dünü çok iyi bilmekle mümkündür. Bugünkü Türk siyasal ve toplumsal yapısı, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde başlayan ve günümüze kadar uzanan bir değişim sürecinin sonucudur. Bu sebeple bu ders, kavram tanımlamaları ve açıklamaları sonrasında XIX ve XX. Yüzyıl siyasal ve toplumsal yapısını ele alıp, günümüz Türkiye'sinin incelenmesi ile tamamlanacaktır.
ULU 302 Uluslararası İlişkilerin Ekonomi Politiği 3 Kredi ECTS: 6  
Uluslararası İlişkilerin Ekonomi Politiği dersinin ana başlıkları şunlardır: Küresel ekonominin oluşumu ve tarihi, 1938-1973 uluslararası ekonomi politikasında Amerikan hegemonyası, küreselleşme ve dünya politikası, gelişmiş ülkeler arasında rekabet ve çatışma noktaları, dünya ekonomisinde zengin ve fakir devletler, gelişmekte olan ülkelerin ticaret ve kalkınma stratejileri, çokuluslu şirketlerin rolü, Kuzey-Güney arasında mali sorunlar, açlık ve nüfus artışı, karşılıklı ekonomik bağımlılık ve ulusal rekabet
ULU 326 Uluslararası Özel Hukuk 4 Kredi ECTS: 5  
İçinde "milletlerarası unsur (yabancılık unsuru)" bulunan hukuki ilişkilere ve olaylara hangi devletin hukukunun uygulanacağını gösteren kuralları belirten özel hukuk bilim dalı olan "Devletlerarası Özel Hukuk" başlıklı bu ders kapsamında Devletlerarası Özel Hukukun temel kaynakları (milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun ile iki veya çok taraflı akdedilen uluslararası antlaşmalar), genel prensipleri, bağlama kuralları ve "milletlerarası Usul Hukuku" incelenecektir. Ayrıca, "Türk Vatandaşlık Hukuku" ile yabancıların siyasi veya kamusal hak ve özgürlüklerini konu alan Yabancılar Hukukunun temel kavramları da ele alınacaktır.
ULU 421 Seminer I 2 Kredi ECTS: 5  
Bu seminerde, ögrencilerin "Arastirma Yöntemleri Semineri" çerçevesinde ögrendikleri teorik bilgiyi, ögretim üyesi ile ortaklasa kararlastirilacak bir Uluslararasi Iliskiler konusu çerçevesinde uygulamalari saglanacaktir. Bu seminer kapsaminda, ögrencilerin yazim ve sunum kabiliyetlerini gelistirmeleri amaçlanmaktadir.
ULU 495 Diplomatik İngilizce ve Yazışma Teknikleri 3 Kredi ECTS: 6  
Bu derste örgencilerden uluslararası ilişkilerin temel ve güncel metinlerini eleştirel bir bakış açısıyla okuyarak anlamaları ve belirlenen konularda sunuşlarla yazılı ödevler hazırlamaları beklenmektedir. Bu çerçevede enteraktif bir biçimde İngilizce yürütülecek dersle öğrencilere etkinlik kazandırılması hedeflenmektedir.
ULU 420 Seminer II 3 Kredi ECTS: 3  
Bu seminerde, öğrencilerin “Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri” dersi çerçevesinde öğrendikleri teorik bilgiyi, öğretim üyesi ile ortaklaşa kararlaştırılacak bir Uluslararası İlişkiler konusu çerçevesinde uygulamaları sağlanacaktır. Bu seminer kapsamında, öğrencilerin yazım ve sunum kabiliyetlerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Bu ders ULU 421’nin devamı niteliğindedir.
ULU 496 Diplomatik İngilizce ve Yazışma Teknikleri II 3 Kredi ECTS: 6  
 

Siyaset Bilimi Bölümü Zorunlu Dersler

 
SB 101 Siyaset Bilimine Giriş Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Siyaset ve politika kavramlari, bilim ve sanat olarak siyasetin niteligi, din-siyaset ve ahlak-siyaset ilişkileri, siyasetin psikolojik, sosyolojik ve ekonomik temelleri, siyasal kurumlar, siyasal davranış biçimleri, siyasal katılma ve siyasal partiler, baskı ve çıkar grupları ile siyasal ideolojiler bu ders kapsamında anlatılacak konular arasında yer almaktadır.
MAT 103 Sosyal Bilimler için Sayısal Analiz Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Sosyal bilimler içerisinde kullanılabilecek sayısal kavramların öğretilmesini ve uygulanmasını içermektedir. Bu ders daha sonra alınacak araştırma yöntemleri dersleri için altyapı sağlamakta ve basit bir şekilde kullanılabilecek kavramları tanıtmaktadır.
İKT 103 Ekonomiye Giriş Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Öğrencilere ekonominin tanıtılması için, ekonominin kapsamı, ekonomik sistemler, tekel ve tekelci rekabet piyasaları gibi konular açıklanacaktır.
ULU 101 Siyasi Tarih (1648-1919) Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Bu derste, dünyadaki siyasi gelişmelere öncü olmuş, İngiliz Devrimi ve Fransız Devrimi gibi birtakım tarihi olaylar incelenecek; devletlerin birbirleriyle etkileşimi üzerinde durulacak; ayrıca, Osmanlı Devleti’nin siyasal ve sosyal yapısı ele alınmaktadır.
SB 106 Siyasi İktisata Giriş Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Bu ders içerisinde siyaset ve iktisatın birbirini nasıl etkilediği ve yön verdiği işlenmektedir. Siyaset ve iktisatın kesiştiği noktalarda çatışmanın nasıl çıktığı ve kurumsal yapıların bu çatışmaya nasıl yön verdikleri çalışılmaktadır.
SB 108 Sosyolojiye Giriş Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
BBu ders çerçevesinde, toplum, toplumsal yapı ve toplumsal değişme kavramları ile toplumsal yapıyı etkileyen siyasal ve toplumsal öğeler analiz edilecektir. Kişilerarası ilişkiler, toplumlar ve grupların yapısal özellikleri, sosyal sistem, sosyal yapı, sosyal statü gibi konular ele alınacaktır. Sosyolojinin siyaset içerisindeki rolü ve yaklaşımların sisyasi dünyayı nasıl açıkladığı da incelenmektedir.
ULU 114 Uluslararası İlişkilere Giriş Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Bu derste, Uluslararası İlişkiler disiplininin gelişimine dair çeşitli yaklaşım ve bakış açıları (idealizm, realizm, davranışçılık, çoğulculuk, merkez-çevre/bağımlılık yaklaşımları ile yeni gelişmeler), tarihsel süreç, başlıca uluslararası sorunlar (küresel sorunlar, bölgesel sorunlar ) ve uluslararası kuruluşlar (genel, türler, bazı hükğmetler örgütler, bazı hükümet dışı örgütler) hakkında genel bilgi verilmetedir.
ULU 102 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Yirminci yüzyıl siyasi tarihinin inceleneceği bu ders beş bölümden oluşmaktadır: Birinci Dünya Savaşı, iki savaş arası dönem, İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş ve son olarak da Soğuk Savaş sonrası dönem.
TÜR 101 Türk Dili I Önkoşul: - 2 Kredi ECTS: -
Genel olarak dil, dil aileleri, Türk dilinin temel özellikleri, ses değişmeleri, gramer ve imlâ kuralları. Dil, kültür ve tarih ilişkileri. Telaffuz, diksiyon, hızlı okuma çalışmaları. Hitabet, konferans, sempozyum, panel gibi sözlü edebiyat türleriyle ilgili uygulamalar.
TÜR 102 Türk Dili 2 Önkoşul: - 2 Kredi ECTS: -
Türkçe konuşma ve yazma yeteneğini geliştirecek temel bilgi ve teknikler. Sanat ve edebiyat türleri ve bu türlerin karakteristik özellikleri. Bilimsel ve edebî yazı yazma, CV hazırlama, röportaj, kitap tanıtımı, vb. konularda uygulama çalışmaları.
OEG 101 Ortak Eğitime Giriş Önkoşul: - 1 Kredi ECTS: -
Ortak Eğitimin tanımı, amacı, dünyadaki benzer uygulamalar, TOBB ETÜ Ortak Eğitim modelinin yasal altyapısı, tarafları, tarafların sorumlulukları, ilgili mevzuat ve işleyiş organları,Ortak Eğitim ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü’nün kuruluşu, amaç ve faaliyetleri, Kamu-Özel Sektör kurum ve kuruluşları, yönetim yapıları, işleyişleri ve birbirleriyle İlişkileri, Türk Ticaret Kanunu gereğince kurulan işletmelerin kuruluşları, amaçlarına ve ortaklık çeşitlerine göre işletmeler ve yönetim organları, İş kanunu gereğince çalışanların uymaları gereken işçi sağlığı ve iş güvenliği ile sosyal güvenlik uygulamaları, Özel işletmeler ile kamu kurum ve kuruluşlarında öğrencilerin gerçekleştireceği görevler ve hizmetler.
SB 201 Siyaset Bilimi'nde Araştırma Yöntemleri 1 Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Bu dersin amacı siyaset bilimi disiplinindeki sistematik araştırma yöntemlerini ve bunların uygulanışlarını tanıtmaktır. Ders, bilimsel çalışma ve araştırmanın karakteristikleri, alternatif analitik çerçeveler ve yöntemler, kavramlar, ölçümler, değişkenler ve kalitatif ve kantitatif analiz konularına öncelik vermektedir. Dersin amacı; nasıl araştırma sorusu formüle edilir, teori nasıl seçilir, hipotezler nasıl oluşturulur ve yazılır, bir araştırma tasarımı nasıl hazırlanır, uygun metodoloji nasıl seçilip bu plan nasıl yürütülür gibi konuları bu ders sonunda anlamanız ve uygulamaya hazır hale gelmenizdir.
SB 202 Siyaset Bilimi'nde Araştırma Yöntemleri 2 Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Olasılık ve istatistik ile ilgili temel kavramlar. Rastgele değişken ve rastgele olay, olasılık kavramı, rastgele değişkenlerin dağılımları ve parametreleri. Frekans analizi ve parametre tahmini. Olasılık dağılım fonksiyonları. Örnekleme dağılımları. Hipotez testleri, parametrik olmayan testler. Regresyon ve korelasyon analizi, varyans analizi.
SB 203 Türkiye’nin Siyasi ve Toplumsal Yapısı 1 Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Bu ders Türk siyasi hatayının temel yapıtaşlarını incelemektedir. Siyasi kurumların ve yetkililerin siyasi düzen içerisindeki görevlerini ve rollerini elealan bu ders konuya giriş niteliği taşımaktadır ve müfredat içerisindeki Türk Siyasetine ilişkin derslere zemin hazırlamaktadır.
SB 204 Türkiye’nin Siyasi ve Toplumsal Yapısı 2 Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Bu ders Türk siyasi hatayının temel yapıtaşlarını incelemektedir. Siyasi kurumların ve yetkililerin siyasi düzen içerisindeki görevlerini ve rollerini elealan bu ders konuya giriş niteliği taşımaktadır ve müfredat içerisindeki Türk Siyasetine ilişkin derslere zemin hazırlamaktadır.
SB 205 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemlere Giriş Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Bu ders ulus-devlet kavramına giriş yapmakta ve farklı kurumsal yapıların ulus-devlet içerisindeki yerini incelemektedir. Ulus ve devlet kurma, bu düzen içerisindeki temsiliyet, çatışma ve hükümet siyasetinin nasıl yapıldığını incelemektedir. Ders farklı ulus-devletleri ele alarak temel hükümet yapıtaşlarını incelemektedir.
SB 206 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Karşılaştırmalı Siyasal Sistemlere giriş dersinin devamı olarak bu ders içerisinde farklı siyasal sistemlerin derinlemesine kurumsal incelemesi yapılmaktadır. Demokratik ve Otokratik devletler öncelikli olmak üzere çeşitli temalar belirlenerek siyasal sistemlerin önemli siyasal düzlemlerde karşılaştırılması yapılmaktadır.
SB 207 Siyaset Teorisi Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Siyaset teorisine giriş yapan bu ders, klasik ve güncel okumaları ve seçilmiş vakaları ele almaktadır. Siyaset teorisi içerisinde Demokrasi, özgürlükler, insan hakları, Milliyetçilik, Liberalism, Marksizm gibi günümüz siyasi hayatının önemli kavramları ve kuramları tartışılmaktadır.
SB 208 Anayasa Hukuku Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Esasi döneminden bugüne Türk Anayasa hukukunun tarihi gelişimi ve bugün yürürlükte olan 1982 Anayasası’ndaki temel ilkeler, demokratik devlet yönetimini sağlayan organlar arasındaki ilişkiler ve Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş ve işleyişi konuları incelenecektir.
AİT 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Önkoşul: - 2 Kredi ECTS: -
Osmanlı Devleti'nin çözülmesi ve yıkılması: Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri;Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu: İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu.
AİT 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Önkoşul: - 2 Kredi ECTS: -
Osmanlı Devleti'nin çözülmesi ve yıkılması: Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri; Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu: İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu.
İNG 003 İngilizce Okuma ve Konuşma Önkoşul: - 2 Kredi ECTS: -
İngilizcenin sadece bilgiye ulaşmaya yarayan bir vasıta olmadığı, aynı zamanda önemli bir iletişim aracı haline geldiği bir dönemde, okuma ve konuşma becerilerinin gerekliliği inkâr edilemez. Bu sebeple, dersin amacı öğrencilerimizin İngilizce okuma ve konuşma becerilerini en üst seviyeye çıkarmaktır.
İNG 004 İngilizce Okuma ve Konuşma Önkoşul: - 2 Kredi ECTS: -
Öğrencilere profesyonel hayatlarında yabancılarla ya da kuruluşlarla olabilecek ilişkilerinde başarılı olabılmeleri için yazılı ve sözel iletişim becerileri kazandırmaktır. Okuma, yazma, dinleme, konuşma
SB 301 Türk Siyasi Kurumları Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Bu ders çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti içerisindeki temel siyasi kurumlar ele alınmaktadır: Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, TBMM, Siyasi Partileri vb. Bu kurumlar incelenirken yurtdışındaki müdail kurumlarla karşılaştırılmakta ve sistemler arasındaki farklar ve ortak noktalar tartışılmaktadır.
SB 302 Siyasetin PsikoSosyal Temelleri Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Bu ders siyasi ideolojiler ve siyasal davranış konularına giriş yapmaktadır. Günümüzde etkin olan siyasi ideolojiler incelenirken seçmenin davranışında bu değişikliğin nasıl bir rol oynadığı elealınmaktadır. Karşılaştırmalı olarak siyasi ideolojilerin benzerlikleri ve farklılıkları üzerinde tartışılmaktadır.
SB 303 Çağdaş Siyasi Düşünceler Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Antik Yunan'dan modern zamanlara kadar siyasî düşüncenin tarihinin incelendiği bir derstir. Ders içerisinde Plato, Aristo, Sokrat, Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau gibi önemli düşünürler ve bu kişilerin ortaya koyduğu kuramlar incelenmektedir. Derste devlet, ulus, demokrasi gibi Siyaset Bilimi’nin ana kavramlarını oluşturan konularda detaylı tartışma yapılmaktadır.
SB 304 Dış Politika Analizi Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Dış politika teorileri, süreçleri ve uygulamalarının incelendiği bir derstir. Bu ders içerisinde dış politika analizi ve karşılaştırmalı dış politika konuları da ele alınmaktadır.
İŞL 315 Girişimcilik ve Liderlik Önkoşul: - 2 Kredi ECTS: -
Girişimciliğin kurum içi (intrapreneurship) veya küçük işletme-aile işletmesi (entrepreneurship) boyutlarında farklı türlerine bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik, hukuki, mali, davranışsal, psikolojik, sosyal, kültürel yönlerine ilişkin inceleme ve değerlendirmeler; Liderliğin olmak-bilmek-yapabilmek (liderlik kuramları, motivasyon, iletişim, takım kurma, yaratıcılık) boyutlarında hem bireysel hem de toplımsal bir süreç olarak ele alınması; Girişimci-Liderlik ilişkisinin tanımlanması ve girişimciliğe etki eden faktörler; Girişimciliğin tarihsel süreç içerisnde uluslar arası ve Türkiye örnekleri ile değerlendirilmesi.
SB 403 Uluslararası Siyasi İktisat Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Bu ders uluslararası siyasi iktisat disiplinine üst seviyede giriş yapmaktadır. Ders temel kavramları, kuramları, ve düzen içerisindeki aktörleri sunmaktadır. Dersin amacı öğrencileri uluslararası siyasi iktisat konusunda daha fazla çalışma yapmaları için hazırlamaktır.
SB 401 Seminer: Siyasette Güncel Konular Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Bu ders öğrencileri siyasi dünya içerisindeki güncel konular üzerine tartışmayı ve araştırmayı amaçlamaktadır. Bu ders içerisinde öğrenciler lisans eğitimleri boyunca öğrendikleri araçları ve konuları tartışma ortamında kullanma fırsatı yakalayacaktır. Ayrıca, bu derse konuşmacılar davet edilecek ve öğrencilerin siyasi gündemi yakından takip etmeleri sağlancaktır.
SB 420 Bitirme Ödevi Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Bu dersin amacı öğrencinin lisans eğitimi boyunca aldıklarını akademik bir makale yazımında kullanmasını amaçlamaktadır. Bu ders içerisinde her öğrencinin akademik geçerliliği olan bir makale yazması hedeflenmektedir.

Seçmeli Dersler

SB 310 Siyaset Bilimi’nde Anket Yöntemleri ve Analizi Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Bu ders öğrencilerin anket yöntemlerinin temel prensipleri, teknikleri, problemleri hakkında bilgilendirmektedir. Anket oluşturma, örneklem seçimi, soru oluşturma, mülakat teknikleri, anketörlerin eğitimi, kodlama, veri analizi, yorumlaması, rapor oluşturulması ve araştırma etiği işelencek konular arasında yer almaktadır.
SB 320 Siyasal Partiler ve Seçim Hukuku Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Siyasal Partiler Hukuku, demokrasinin temel kurumlarından olan siyasal partileri inceleyen bir hukuk dalıdır. Bu derste, siyasi haklar, siyasi hakların hukuki niteliği ve Siyasi Partiler Kanunu kapsamında siyasi partilerin hak ve yükümlülükleri incelenecektir. Ayrıca derste, Milletvekili Seçim Kanunu ve seçimlerle ilgili yürürlükte olan diğer düzenlemeler ele alınacaktır.
SB 321 Siyaset Sosyolojisi Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Bu dersin ana hedefi, siyaset bilimi çalışmalarında sıklıkla kullanılagelen ‘devlet’, ‘iktidar’, ‘meşruiyet’, ‘ideoloji’, ‘sistem’, ‘katılım’, ‘demokrasi’, ‘tarihsellik’, ‘eleştirel teori’, ‘post-modernite’ gibi kavramları, toplumsal bir temele oturtmaya yardımcı olacak tartışmalar yapabilmektir. Amaç, öğrencilerin söz konusu kavramları günlük ve genelgeçer tartışma çizgisinin dışında kullanabilmelerini sağlamaktır.
SB 322 Siyasi Partiler ve Çıkar Grupları Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Bu dersin içerisinde siyasi partilere çıkar gruplarının nasıl yön verdiği işlenmektedir. Öncelikle çıkar gruplarının özellikleri, etkileri ve oluşturabilecekleri siyasi ajandalar açıklanmakta ve dersin kalan bölümünde bu grupların etkileri ve siyasete nasıl nüfüs edebilecekleri analiz edilmektedir. Türkiye siyaseti öncelikli olmak üzere ABD kaynaklarında çıkar gruplarının siyasetteki etkileri incelenmektedir.
SB 315 ABD Dış Politikası Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
ABD dış politikasının üretilmesindeki temel noktaların incelendiği bir derstir. Dış politika üretilmesindeki yapısal faktörler ve sistem ele alınmaktadır. Karar alma açamaları ve karar birimleri detaylı bir şekilde araştırılmaktadır.
SB 323 Kamu Politikaları Analizi Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Hükümet ile bürokrasi arasındaki bağları inceleyerek kamu politikalarının nasıl belirlendiği, şekillendiği, değiştirildiği ve uygulandığı bu ders içerinde ele alınmaktadır. Kamu politikasının oluşturulmasındaki önemli faktörlerin analizi yapılmaktadır.
SB 316 Britanya Hükümeti ve Siyaseti Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Bu ders İngiltere ve Kuzey İrlanda’nın siyasi düzenini, anayasasını, parlemento ve senatosunu, siyasi partilerini, ve siyaset mekanizmalarını incelemektedir.
SB 324 Kimlik Siyaseti Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren siyasi pratiğin ve teori-yapımının başat alanlarından biri haline gelen ‘kimlik siyaseti’, temel olarak mevcut siyasal yapı içerisinde baskılanan, birer ‘öteki’ haline gelen ve zaman zaman da ‘azınlık’ olarak değerlendirilen grupları hedef alır. Bu dersin amacı, devlet-temelli kuramlardan birey-temelli kuramlara, milliyetçilik tartışmalarından çokkültürlülük anlayışına, feminist yaklaşımlardan cinsel kimlik söylemlerine ve yapısalcılıktan post-yapısalcılığa ‘siyasi öznenin’ inşa süreçlerine kadar geniş bir çerçevede, kimlik siyasetinin kapsamına giren kavramların ve kuramların anlaşılmasını ve tartışılmasını sağlamaktır.
SB 330 Avrupa Birliği Hukuku Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Gün geçtikçe küreselleşen dünyamızda, ekonomiler ve ekonomik ilişkiler de süreci belirleyen en önemli girdilerden biri halini almıştır. Bu derste ekonominin gelişen ve şekillenen yapısı hukuksal boyutu ile ele alınarak örgencilere farklı bir perspektif kazandırılması amaçlanmaktadır.
SB 325 Siyaset Felsefesi Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Bu dersin amacı, düşünce ile eylem arasındaki insan doğasından kaynaklanan ilişkiyi, felsefe ve siyaset çerçevesinde incelemektir. Siyaset, bireyselliği aşan söylemi, pratik sonuçları ve toplumsal ilişkileri dönüştürücü boyutu ile felsefe ile yakından ilişkilidir. Bu derste, söz konusu ilişki, siyasetin doğası, iyi yaşam anlayışının muğlaklığı, Aydınlanmacı rasyonel iktidarın ortaya çıkışı ve modern aklın eleştirisi gibi konuların tartışılması ile şekillendirilecek; bu ilişkinin tarihsel boyutları, siyasal ideolojilerle ilişkileri ve siyaset teorilerindeki yeri meselelerinin incelenmesini de içeren tartışmalarla ayrıntılandırılacaktır.
SB 326 Avrupa Birliği Siyaseti ve Kurumları Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Bu ders Avrupa Birliği’nin kuruluşundan günümüze kadar geçirdiği süreci incelemektedir. Özellikle Avrupa Birliği kurumlarının gelişim ve değişim süreçleri detaylı bir şelikde incelenmektedir.
SB 317 Avrupa’da Siyaset ve Toplum Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Bu ders hem Doğu hem de Batı Avrupa’dan seçilen ülkelerin siyasal kurumları ve toplumun siyasete katılımını kuramsal olarak incelemektedir. Bu ders içerisinde tarihin, uluslar arası örgütlerin, iktisadi gelişmelerin bu olgular üzerine etkisi ayrıntılı olarak tartışılmakta, güncel siyaset konuları irdelenmektedir. Siyasal kurumlar, seçim sistemleri, partiler ve parti programları, ekonomi politik ve sosyal hareketler bu dersin içerisinde incelenecek konular arasında yer almaktadır.
SB 318 Vatandaşlar, Demokrasi ve AB (Citizens, Democracy and the EU) Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Bu ders vatandaşların AB kurumlarına etkisi ve bu kurumlardan etkilenme şekillerini incelemektedir. AB'nin demokrasi açığı, kurumların halkı ne derecede karar alma mekanizmalarına dahil ettiği ve vatandaşların bu kurumlara yönelik tutumları bu ders içerisinde irdelenecektir. Ayrıca lobicilik, referandum, Avrupa Parlamentosu gibi seçimlere katılım, AB bütünleşmesi ve göçmenlere yönelik halkın tutumları, medyanın bu tutumlara etkisi ve Avrupalılık kimliği de odaklanılacak diğer konulardır.
SB 319 Arap Dünyasında Din ve Siyaset Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Bu ders etnik yapısı Arap milletlerden oluşmuş devletler içerisinde dinin ve siyasetin nasıl işlediğini incelemektedir. Özellikle dinin toplumsal ve siyasal hayattaki yeri ve etkisi hakkında detaylı bir analiz yapılmaktadır. Bu değerlere bağlı olarak demokratik yapıların ve kurumların nasıl çalıştığı veya kurulmaya çalışpıldığı bu ders içerisinde işlenmektedir.
SB 402 Siyaset Psikolojisi Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Siyaset psikolojisi’nin siyasi hayat içerisindeki önemi, kişinin davranış, tutum ve inançlarının siyasal kararları üzerindeki etkisi ve duyguların siyasal tavırları nasıl değiştirdiğine dair çalışmaka incelenecek ve tartışılacaktır. Bu ders içerisinde sosyal ağların davranışlar üzerindeki rolü de ele alınmaktadır. Ayrıca siyaset psikolojisinin uluslararası ilişkilere nasıl yön verebileceğine dair incelemeler de yapılacaktır.
SB 404 Kamuoyu Araştırmaları Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Kamuoyu nedir? Nereden gelmektedir? Nasıl değişir? Neden önemi vardır? Sorularına cevap bulmak üzere bu ders içerisinde bilimsel yöntemler aracılığıyla analitik düşünme ortamı yaratılmaktadır. Kamuoyunun önemli siyasi konular hakkında ne düşündüğünü anlamak ve özellikle neden öyle düşündüklerini tespit etmek bu dersin önemli amaçları arasında sayılmaktadır.
SB 405 Medya ve Siyaset Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Bu ders medyanın kamuoyunu ve demokrasinin dinamiklerini nasıl etkilediğini incelemek üzere kurulmuştur. Özellikle medyanın seçmenin fikirleri ve davranışları üzerindeki etkileri incelenmektedir.
SB 406 Siyasete Katılım ve Siyasal Hareketler Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Siyasete katılım ve siyasal hareketler devletlerin demokratikleşme sürecinde önemli rol oynamaktadır. Seçmenin siyasi hareketlere katılımını neler etkilemektedir; seçmen siyasete nasıl katılır; seçmenin siyasete katılımının kararvericiler üzerinde etkisi var mıdır? gibi sorular bu ders içerisinde incelenmektedir.
SB 430 Uluslararası Ekonomi ve Ticaret Hukuku Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Gün geçtikçe küreselleşen dünyamızda, ekonomiler ve ekonomik ilişkiler de süreci belirleyen en önemli girdilerden biri halini almıştır. Bu derste ekonominin gelişen ve şekillenen yapısı hukuksal boyutu ile ele alınarak örgencilere farklı bir perspektif kazandırılması amaçlanmaktadır.
SB 407 Sosyal Psikoloji ve Siyaset Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Bu ders sosyal psikoloji aracılığıyla bireylerin siyasetle ilgili olan düşünce ve davranışlarını inceler. Sosyal biliş kuramından yola çıkarak bireylerin siyasetteki kişilerin imajlarını nasıl oluşturduklarını inceler. Ayrıca bireyin siyasetçileri nasıl algıladıkları ve değerlendirdikleri ve bu süreçte medyanın nasıl bir rol oynadığını inceler.
SB 408 Seçmen ve Seçimler Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Seçmenin oy kararını nasıl verdiğini temel Siyaset Bilimi kuramlarıyla ele alan bir derstir. Ders seçmenin davranışını açıklayan modellerin karşılaştırmasını yaparak hangı faktörün karar noktasında etkili olduğunu açıklığa kavuşturmaya çalışır. Bunun dışında oy kararının sosyal ve ekonomik açıları ve seçmenin sosyal ağlara bağlı olarak nasıl hareket ettiği de ele alınmaktadır.
SB 409 Milliyetçilik ve Azınlıklar Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Bu dersin temel hedefi, on yedinci yüzyıldan bu yana toplumsal hareketleri, siyasi oluşumları ve pratikleri doğrudan etkilemekte olan milliyetçilik kavramı üzerinde yetkin tartışmalar yapabilme potansiyeli oluşturmaktır. Dönemin ilk yarısında, milliyetçilik ve bağlı kavramların anlamları, milliyetçilik teorileri, devlet, millet, din, etnisite ve ideoloji arasındaki bağlantılar gibi konuların tartışılacağı ders; ikinci yarısında, azınlıklar ve çokkültürlülük alanlarını da ele almakta ve Türkiye üzerine yapılacak tartışmaları içermektedir.
SB 410 Din ve siyaset Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Bu dersin amacı, antik dönemden bugüne toplumlarda din ve siyaset arasında kurulan ilişkilerin niteliğini incelemektir. Tek-tanrılı ve çok-tanrılı dinler, bu dinlerin ortaya çıkışı ve gelişiminde kilit rol oynayan toplumlar ve küreselleşme sürecinin öncesi ve esnasında karşılıklı etkileşimler gibi temel konular, dönem boyunca yapılacak tartışmaların ana eksenini oluşturacaktır. Toplumlarda dinlerin taşıdığı öneme dinamik bir karakter atfedilecek, siyasi gelişmelerin söz konusu süreçleri nasıl etkilediği ve bu süreçlerden nasıl etkilendiği ayrıntılı olarak analiz edilmeye çalışılacaktır.
SB 411 Orta ve Doğu Avrupa Siyaseti Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
1989 ve 1990 yıllarında Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde büyük siyasi, sosyal, ve ekonomik değişmeler gerçekleşmistir ve Komunist Sovyetler birliği’nin bölgedeki etkisi azalmıştır. Bu değişiklikler ise bölge ülkelerinde demokratik gelişmelere yön vermiştir. Demokratik kurumların oluşmasında ve rakebetçi seçimlerin yapımasında, pazar ekonomisinin oturmasında, ulusal çıkar ve özgürlüğün tanımlanmasında hayati adımlar atılmıştır. Bu ders temelde bu konuları incelemektedir.
SB 412 Ortadoğu Siyaseti Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Bu ders Arap-İsrail sorunu, Ortadoğu siyasetinin sistematik, psikolojik, ve siyaset iktisatı boyutlarını ele almaktadır. Ortadoğu bülgesinde ortaya çıkmıi krizler ve bunların birbiriyle etkileşim içerisinde olan sebepleri üzerine araştırmalar sunmakta ve bölge üzerinde uygulanan ABD politikalarını tartışmaktadır.
SB 413 Göç Siyaseti Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Bu dersin amacı öğrencileri farklı göç hareketleri ve çeşitleri, bunların küreselleşme açısından sonuçları, göç siyasetinin ulusal ve uluslararası boyutları ve vatandaşlık konusundaki farklı gelenek ve kurallar dahilinde nasıl şekillendiği hakkında bilgilendirmektir. Bu çerçevede hem ABD ve AB ülkeleri gibi gelişmekte olan ülkelere yönelik hem de az gelişmiş ülkelerdeki göç hareketleri ve bu hareketlerin uluslararası yönetimi incelenecek ve Türkiye ile karşılaştırilacaktır. Bu ders ayrıca, göçmenlerin entegrasyonu ve göç ettikleri toplumlar üzerindeki sosyal ve ekonomik etkilerini inceleyecek, kamuoyu, yabancı düşmanlığı gibi konulara yoğunlaşacaktır.
SB 414 Çatışma Analizi ve Savaşın Sebepleri Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Savaş neden çıkar? İnsan doğuştan savaşmaya meyilli midir yoksa bu durumu öğrenerek değiştirebilir mi? Savaşların çıkmasında liderleri anlamanın faydası var mıdır? Liderler hangi konularda hata yapabilir ve bunlar savaşların çıkmasına veya uzamasına sebep olur mu? Bu ve buna benzer sorular bu ders içerisinde çalışılmaktadır.
SB 415 Eleştirel Teori Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Bu dersin amacı, Aydınlanma sürecinin toplumsal ve siyasal çıkarımları hakkında eleştirel bir kuramsal çerçeve sunmaktır. Aydınlanmanın siyasi sonuçları ve kapitalizmin tarihsel gelişimi hakkındaki tartışmalar ile açılan ders, Nietzsche’nin Aydınlanma eleştirisi ve (neo-)Marksist yaklaşımların alternatif sistem önerileri ile devam edecektir. Frankfurt Okulu ve post-yapısalcı/post-modern yaklaşımların çatısı altında, ‘kültür endüstrisi’, ‘iletişimsel eylem’, ‘söylem etiği’, ‘gösteri toplumu’, ‘simülasyon’, ‘tüketim toplumu’, ‘biyo-siyaset’, ‘yönetim zihniyeti’, ‘ikili karşıtlıklar’, ‘şizo-özne’, ‘soykütüksel tarih’ ve ‘yapı-söküm’ gibi kavramlar ve bu kavramlarla özdeşleşen düşünürler, dersin gidişatını belirleyen ana referans noktaları olacaktır.
SB 499 Bağımsız Çalışmalar Önkoşul: - 3 Kredi ECTS: -
Bu ders öğrencilerin Siyaset Bilimi çalışma alanları içerisinden ilgilerini çeken bir konuda daha fazla okuma ve araştırma yaptıkları bir derstir. Her öğrenci bir öğretim üyesiyle belirli bir konu üzerinde anlaştıktan sonra bireysel ilerleyen dersi yürütebilir. Bu dersin kaynakları öğrenci talebine bağlı olarak değiştiği için herhangi bir tavsiye verilmemektedir.
Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR