Göç Çalışmaları Lisans Üstü Programı

Yüksek Lisans

Tezli:

YL derecesi almak için gerekli olan en az toplam kredi sayısı: 21, AKTS: 63 + 8 + 60

Alınması gereken zorunlu dersler: 3 Ders

Alınması gereken seçmeli dersler: 4 Ders

TEZLİ
DERS KODU DERS ADI T P K AKTS
GÜZ DÖNEMİ
MIS 501 Uluslararası Göç Çalışmalarına Giriş: Yönetişim, Hukuk, Toplum ve Siyaset 3 0 3 9
MIS 502 Bilim Kuramı ve Araştırma Yöntemleri 3 0 3 9
-- Seçmeli Ders 3 0 3 9
BAHAR DÖNEMİ
MIS 503 Göç Çalışmaları Disiplinlerarası Araştırma Yöntemleri 3 0 3 9
--  Seçmeli Ders 3 0 3 9
YAZ DÖNEMİ
--  Seçmeli Ders  3 0 3 9
GÜZ DÖNEMİ
MIS 599 Yüksek Lisans Tezi  0 0 0 0
--  Seçmeli Ders 3 0 3 9
MIS 590 Seminer  0 0 0 8
BAHAR DÖNEMİ
MIS 599  Yüksek Lisans Tezi  0 0 0 0
YAZ DÖNEMİ
MIS 599 Yüksek Lisans Tezi  0 0 0 60

 

Tezsiz:

YL derecesi almak için gerekli olan en az toplam kredi sayısı: 30, AKTS: 90

Alınması gereken zorunlu dersler: 3 Ders

Alınması gereken seçmeli dersler: 7 Ders

TEZSİZ
DERS KODU DERS ADI T P K AKTS
GÜZ DÖNEMİ
MIS 501 Uluslararası Göç Çalışmalarına Giriş: Yönetişim, Hukuk, Toplum ve Siyaset 3 0 3 9
MIS 502 Bilim Kuramı ve Araştırma Yöntemleri 3 0 3 9
-- Seçmeli Ders 3 0 3 9
--  Seçmeli Ders 3 0 3 9
BAHAR DÖNEMİ
MIS 503 Göç Çalışmaları Disiplinlerarası Araştırma Yöntemleri 3 0 3 9
--  Seçmeli Ders 3 0 3 9
--  Seçmeli Ders 3 0 3 9
-- Seçmeli Ders 3 0 3 9
MIS 598 Dönem Projesi 0 0 0 0
YAZ DÖNEMİ
--  Seçmeli Ders 3 0 3 9
--  Seçmeli Ders 3 0 3 9

 

 

SEÇMELİ DERSLER

KREDİ

DERS KODU

DERS ADI

T

P

K

AKTS

MIS 506

Uygulamalı Göç Çalışmalarında Etki Analizi

3

1

3

9

MIS 507

Göçmenler ve Sosyal Politika

3

0

3

9

MIS 508

Serbest Araştırmalar

3

0

3

9

MIS 510

Zorunlu Göç Siyaseti ve Uygulamaları

3

0

3

9

MIS 511

Hukuk Metodolojisi

3

0

3

9

MIS 512

Modern Ortadoğu’da Göç ve İltica Hareketleri

3

0

3

9

MIS 513

Uluslararası Örgütler ve Küresel Yönetişim

3

0

3

9

MIS 514

İşçi Hareketliliğinin Ekonomik Sonuçları

3

0

3

9

MIS 515

Göç Ekonomisi

3

0

3

9

MIS 516

Uluslararası Göç Sosyolojisi

3

0

3

9

MIS 517

Göç, Girişimcilik ve Yabancı Sermaye

3

0

3

9

MIS 518

Sosyal Psikoloji

3

0

3

9

MIS 519

Grup-içi ve Gruplar-arası İlişkiler

3

0

3

9

MIS 520

Uluslararası İlişkiler ve Siyasetin Güncel Tartışmaları

3

0

3

9

MIS 521

Karşılaştırmalı Siyasal Davranış

3

0

3

9

MIS 522

Makroekonomi Teorisi 1

3

0

3

9

MIS 523

Göç ve Güvenlik

3

0

3

9

MIS 524

Ekonometri

3

0

3

9

MIS 525

Modern Ortadoğu’da Devlet Toplum ve Uluslararası İlişkiler

3

0

3

9

MIS 526

Göç Siyaseti

3

0

3

9

MIS 527

Milliyetçilik ve Göçmenler

3

0

3

9

MIS 528

Sosyal Psikoloji ve Siyaset

3

0

3

9

MIS 529

Siyaset Psikolojisi

3

0

3

9

MIS 530

Uluslararası Hukuk 1

3

0

3

9

MIS 531

Uluslararası Özel Hukuk

3

0

3

9

MIS 532

Terörizm, Örgüt Psikolojisi ve Radikalleşme Süreçleri

3

0

3

9

MIS 533

Güvenlik Bilimlerine Giriş

3

0

3

9

MIS 534

Siyaset Bilimi’nde Anket Yöntemleri ve Analizi

3

0

3

9

MIS 535

Nüfus, Kimlik, Toprak

3

0

3

9

MIS 536

Yönetim ve Örgüt Kuramında Güncel Konular

3

0

3

9

MIS 537

Kültürlerarası Yönetim

3

0

3

9

MIS 538

Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku

3

0

3

9

MIS 539

Göç Araştırmaları Alan Çalışmaları

1

2

3

9

MIS 540

Afet ve Travma Psikolojisi

3

0

3

9

MIS 541

Türkiye - AB İlişkilerinde Göç Olgusunun Hukuki ve Siyasi Boyutları

3

0

3

9

MIS 542

Toplumsal Cinsiyet Psikolojisi

3

0

3

9

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki diğer yüksek lisans programlarında açılan dersler danışman onayına bağlı olarak alınabilir.

 

DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ

ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ

MIS 501 – Uluslararası Göç Çalışmalarına Giriş: Yönetişim, Hukuk, Toplum ve Siyaset

Bu programın sübstansif bilgi birikimi amaçlı temel teorik çerçeveyi çizecek olan Uluslararası Göç Çalışmalarına giriş dersi ile, bu disiplinler arası programın bileşen bölümlerinde Göç konusunun nasıl ele alındığı aktarılacaktır. Bu amaçla iç ve dış göç kavramları tarihsel bağlamda aktarılacak ve güncel veriler ışığında değerlendirilecek, Göç’ün itici ve çekici unsurları incelenecek, zorunlu ve gönüllü uluslararası göç, hukuksal boyutuyla analiz edilecektir. Ayrıca göç yönetişiminin öne çıkan teorileri ve entegrasyon, asimilasyon, sınır güvenliği boyutları değerlendirilirken, psiko sosyal boyutları ve gruplararası ilişkilerin sonuçlarının farklı toplumlarda ne şekilde tezahür ettiği karşılaştırmalı olarak incelenecektir.

 

MIS 502 – Bilim Kuramı ve Araştırma Yöntemleri

Göç çalışmalarının yöntemsel altyapısının verilmesi hedeflenen bu derste, Sosyal Bilimler bilgi üretimi ve inşası analitik bir şekilde incelenecek, billimsel araştırma için teorik kavramların hipoteze dönüştürülmesi, operasyonelleştirilmesi, ölçümlenmesi, saha çalışmaları ile verilerin toplanması ve sonrasında analiz edilmesi süreçleri detaylı bir şekilde aktarılacaktır. Bu bağlamda mülakat teknikleri, odak grupları, söylem analizi, katılımcı gözlem, etnografik çalışmalar gibi niteliksel veri toplama yöntemleri, makro veri analizi, anket ve deneysel çalışmalar, içerik analizi gibi niceliksel veri toplama yöntemleri incelenecek ve veri analiz yöntemleri ortaya koyulacaktır.

 

MIS 503 – Göç Çalışmaları Disiplinlerarası Araştırma Yöntemleri

Göç Çalışmaları Programının uygulamalı ve disiplinler arası yönünü beslemesi planlananan bu derste, öğrencilere, program bileşeni olan farklı disiplinlerin göç çalışmalarında kullandığı yöntemlerin, araştırma ve uygulamaların, her hafta farklı bir alanın uzmanınca sunulan akademisyenlerce aktarılması planlanmıştır. Bu çerçevede hukuk ana bilim dalında yer alan kanun yorum ve analizleri, psikoloji anabilim dalından farklı deneysel uygulamalar ve analiz yöntemleri, makro verilerin ekonometrik, siyasal davranış ve kamuoyu araştırmalarına dair anket soru yazım ve analiz yöntemleri, veri toplama ve analiz odaklı olarak aktarılacak ve öğrencilerin bu çerçevede bileşen bölümlerin çalışmalarına dair derinlemesine bilgi edinimi sağlanacaktır.

 

MIS 590 – Seminer

Bu derste, tez aşamasında olan öğrencilerin araştırma planları, kullanacakları literatür, veri toplama yöntemleri, sunacakları araştırma önerileri üzerinden topluca tartışılacak, dönem içinde yapacakları iyileştirmeler konusunda yön verilerek takibi sağlanacaktır.

 

SEÇMELİ DERS İÇERİKLERİ

MIS 506 – Uygulamalı Göç Çalışmalarında Etki Analizi

Bu derste hem niteliksel hem de niceliksel ihtiyaç analizleri, etki analizi modelleri göç çalışmaları odaklı olarak ele alınacaktır. Öncelikle, farklı uygulama örnekleri izerinden ulusal ve uluslararası kurumların politika üretmede göçmenlerin ihtiyaçlarının odak grupları, elit mülakatları ve kamuoyu anketleri ile nasıl tespit edileceği örneklerle tartışılacaktır. İkinci olarak göç alanındaki farklı politika uygulamalarının hedef popülasyon üzerine etkilerinin, pilot çalışmaların saha deneyleri ile ölçülmesi yoluyla analiz yöntemleri tanıtılacaktır. Son olarak öğrencilerin farklı veri tabanları üzerinden seçtikleri türde bir etki analizi çalışması yapması uygulama dersleri ile sağlanacaktır.

 

MIS 507 – Göçmenler ve Sosyal Politika

Toplumların beşeri sermaye bileşenlerine odaklanan bu derste Göçmenlerin beşeri sermayeye etkileri, istihdam piyasalarına erişimi, yoksulluk, enformalite, çocuk işçiliği ve gelir dağılımı açısından göçün sonuçları ele alınmaktadır. Ayrıca bu derste göçmenlerin ve göç sonrası yerli halkın, eğitim, sağlık, sosyal yardım gibi hizmetlere erişimi incelenmektedir. Bahsedilen beşeri sermaye etkisi üzerinden göç ve sosyal politikalar konusunda dünyadaki farklı uygulamalar ve bunların ülke ekonomileri üzerinde makro sonuçları bu dersin konusu içindedir.

 

MIS 508 – Serbest Araştırmalar

Bu ders, dersi alan öğrencilerin tez yazmayı planladıkları veya derinlemesine araştırmak istedikleri bir alanda, bu alanda uzmanlaşmış bir öğretim üyesinin yönlendirmesi ve tavsiyeleri ile geniş bir literatür taraması yapmalarına ve neticesinde bir araştırma çıktısı ortaya koymalarına imkan sağlamayı amaçlamaktadır. Ders öğretim üyesi ve öğrenci arasında birebir yapılacaktır ve öğrencinin çalışmayı düşündüğü alanda birincil ve ikincil literatürü tetkik edip, bu çalışma için gereken kuramsal ve yöntemsel araçları öğrenmesini kolaylaştıracaktır.

 

MIS 510 – Zorunlu Göç Siyaseti ve Uygulamaları

Zorunlu göç belirli bir insan topluluğunun içinde yaşadığı bölgenin siyasi idaresi tarafından zorla başka bir bölgeye nakledilmesi olarak tanımlanabilir. Tarih boyunca örneklerine sıkça rastlanan bu toplumsal hareketlilik bu yüksek lisans dersinin temel konusunu teşkil edecektir. Bu derste zorunlu göç kavramı ve türleri (tehcir, mübadele, sınır dışı etme vb.) kısaca tanımlandıktan sonra on sekizinci yüzyıl sonlarından günümüze kadar zorunlu göç pratikleri örnekleriyle analiz edilecek ve konuyla ilgili uluslararası hukuk mevzuatı ve teamüllerinin uygulamada nasıl ele alındığı analiz edilecektir. Bu çerçevede zorunlu göçün bir insanlığa karşı suç olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine yönelik uluslararası ceza hukukunda yapılan tartışmalar da dikkate alınarak zorunlu göç-insan hakları ilişkisi de irdelenecektir.

 

MIS 511 – Hukuk Metodolojisi

Hukuk metodolojisi, hukukun uygulanmasında takip edilmesi gereken yöntemi açıklayan bir bilim dalıdır. Bu amaçla derste özellikle kanunların yorumu, sözel, amaçsal, tarihi, sistematik, Anayasa’ya uygun yorum, hâkimin hukuk yaratması, boşluk kavramı ve açık, örtülü ve kural içi boşluk türleri, boşluğun nasıl doldurulacağı, kanunu aşan hukuk yaratma kavramları öğrencinin derse ilgili uygulamaları önceden hazırlayıp sunma yöntemiyle katılımı sağlanarak ele alınır. Bu bağlamda norm bilimi olarak hukuk dogmatiği, hukuk kuralının mantıki yapısı ve unsurları, kanunların uygulanmasındaki mantık silsilesi, hukuki soruna konu olan olayın oluşumu ve hukuken değerlendirilmesi de incelenir.

 

MIS 512 – Modern Ortadoğu’da Göç ve İltica Hareketleri

Bu dersin amacı 20. yüzyılda imparatorluklar sonrası dönemde ulus-devlet sisteminin ortaya çıkması ile dönüşen modern Ortadoğu’da göç olgusunu ele almaktır. Ders kapsamında bölgede yaşanan belli başlı göç krizleri zayıf/başarısız devletler, bölgesel ve iç savaşlar, kalkınma ve uluslararası sistemin bölge ile kurduğu asimetrik ve müdahaleci siyaset gibi dinamikler ışığında derinlemesine tartışılacaktır. Bu bağlamda önerilen dersin temel vakalarını bölgenin ilk büyük ve halen çözümsüzlüğünü koruyan göç krizi olan Filistinli mülteciler, Sovyet işgali sonrası ağırlıklı olarak İran’a sığınan Afgan göçmenler, 1990-1991 Körfez Krizi sürecinde Kuzey Irak’tan göç eden Kürt göçmenler ve 2011 yılından günümüze süren Suriye iç savaşı nedeniyle Suriye’den ülke dışına göç eden ve Suriye içinde yer değiştirmek zorunda kalan Suriyeli göçmenler oluşturmaktadır. Ortadoğu’daki göç ve iltica hareketlerini göç teorileri ve güncel Ortadoğu siyasetini kavramsallaştırmamıza imkân tanıyan Uluslararası İlişkileri teorileri üzerinden ele alacak bu ders, öğrencilerine kavramsal ve pratik boyutların bir arada tahlil edildiği kapsamlı bir perspektif kazandırmayı hedeflemektedir.

 

MIS 513 – Uluslararası Örgütler ve Küresel Yönetişim

Ders kapsamında uluslararası örgütlerin uluslararası hukuktaki ve uluslararası ilişkilerdeki yeri, görevleri, yetkileri, faaliyetleri ve etkileri araştırılarak incelenecektir. Bu bağlamda uluslararası örgüt faaliyetlerinin devleterin içhukukuna ve genel olarak uluslararsı hukukun gelişimine etkisi değerlendirilecektir. Ayrıca uluslararası örgütlerin iç işleyişleri, yapısı, devletler ve öteki uluslararası örgütlerle ilişkileri ve uluslararası hukuka aykırı eylem ve işlemleri nedeniyle sorumlulukları konusu da ders kapsamında tartışılacaktır.

 

MIS 514 – Uluslararasi Göç Dalgaları ve İşçi Dövizleri

Bu dersin amacı, göçmenlerin çalıştıkları ülkelerden anavatanlarına doğru sağladıkları döviz akışını etkileyen ekonomik faktörlerin neler olduğuna dair yapılan tartışmalara teorik ve ampirik düzeyde giriş yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda, dersin giriş haftalarında “işçi dövizi” olarak kavramsallaştırılan bu akışın hem göçmenlerin anavatanlarının ekonomisinde yarattığı etki hem de makroekonomik düzlemde yarattığı etkinin literatürdeki yeri tartışılacaktır. Dersin ilerleyen haftalarında ise bu akışın kaynağının neler olduğu, özellikle anavatan ülkede ve göç edilen ülkede yaşanan ekonomik değişimlerin söz konusu akışı ne yönde etkilediği istatistiki veriler ışığında tartışılacaktır. Dönem sonunda ulaşılmak istenen amaç, öğrencilerin göçmen işçi dövizlerinin ekonomi üzerindeki etkilerini ve bu döviz akışını belirleyen ekonomik koşulların kaynağının neler olduğunu kavrayabilmiş olmalarıdır.

 

MIS 515 – Göç Ekonomisi

Bu dersin amacı, göçün ekonomik boyutlarının hem teorik düzlemde hem de vaka çalışmaları üzerinden tartışılmasına olanak sağlamaktır. Bu amaca yönelik olarak, ders kapsamında mevcut göç teorilerinden ekonomi temelli perspektifler incelenecek, göç alan ve göç veren ülkelerin söz konusu akıştan nasıl etkilendikleri, bunun küresel düzeydeki etkisi, döviz hareketliliğinin önemi, ekonomik dinamikler açısından göçmenlerin ikinci jenerasyonlarının birinci jenerasyondan farklı olup olmadıkları, refah devleti ve göçmenler arasındaki ilişki, göçmenlerin sosyoekonomik profillerinin farklılaşmasının göç ve ekonomi başlığındaki önemi tartışılacaktır. Söz konusu tartışmalar gerçekleştirilirken tarihsel olarak bu sürecin nasıl geliştiği ve göç konusunda kullanılan kavramların ihtiva ettikleri anlamların neler olduğu detaylıca aktarılacaktır. Bu tartışmalar sonucunda kazanılan teorik, kavramsal ve tarihsel zemin ışığında örnek vakalar incelenecektir.

 

MIS 516 – Uluslararası Göç Sosyolojisi

Sosyolojinin en eski ve en temel konularindan biri olan “göç” şekil ve nitelik değisimi ile yeniden günümüz toplumlarının temel sorunlarından başlıcası haline gelmiş bulunmaktadır. Bu ders klasik göç kavram ve teorilerinden baslayarak göç hareketlerindeki değişim süreçlerini ele alacak ve ağırlıklı olarak Türkiye- AB bağlantısı içinde karşı karşıya bulunduğumuz – terör ve iç savaş kaynaklı – “kitlesel göç” olgusunu sebep/sonuç/sorunlar ve çözümler boyutlarında inceleme ve tartışmaya açacaktır.

 

MIS 517 – Göç, Girişimcilik ve Yabancı Sermaye

Ekonomik yaşam ve girişimciliğin temel kavramları, Girişimci-Yönetici İlişkisi, girişimciliğin tarihi süreçteki gelişimi, Türkiye’de girişimciliğin tarihi gelişimi,  girişimciliğe etki eden faktörler, girişimci ve yeni yatırımlar, franchising ve diğer alternatifler, KOBİ’ler ve girişimcilik ve bu konuda karşılaşılan sorular ile çözüm önerileri, iş planı hazırlama Türkiye’de girişimcilik konusunda yapılan çalışmalar, Türkiye’de girişimci ve KOBİ’leri destekleyen başlıca kurum ve kuruluşların göçmenlerin de içinde bulunduğu yabancı sermaye çerçevesinde değerlendirilmesi tartışılacaktır.

 

MIS 518 – Sosyal Psikoloji

Dersin amacı diğerinsanların etkileriyle biçimlenen insan davranışını, kişiler arası ilişkileri incelemek, temel sosyal psikoloji kuramlarını tanıtmak, öğrencilerin bu temel kuramlar ışığında günlük yaşama bunların yansımalarını yakalama ve uygulamaya yansıtma becerilerini geliştirmektir. Sosyal psikoloji, duygularımızın, davranışlarımızın ve düşüncelerimizin sosyal yapı ve süreçten nasıl etkilendiğini anlamaya yönelik bir disiplindir. İki dönemlik bir dersin ilk kısmı olan bu ders, sosyal etkileşim odaklıdır. Kuramsal çerçevenin sosyal yapı ile ilişkisi ve alan araştırmalar kültürlerarası bir perspektif ile aktarılır. Bu dersin içeriği, belirtilen konu başlıklarından oluşmaktadır: Alanın tarihsel süreci, ana kuramsal ve yöntemsel konular, sosyal biliş, kalıp yargılar, önyargı ve ayrımcılık, sosyal ve kültürel bağlamda benlik.

 

MIS 519 – Grup-içi ve Gruplar-arası İlişkiler

Bu dersin amacı öğrencilere Sosyal Psikoloji alanında grup içi ve gruplar arası psikoloji süreçlerini inceleyen kuramlara yönelik tarihsel bir bakış açısı sunmak, bu kuramlara yönelik yazında yer almış araştırmaların bulgularını ve bu bulguların farklı ülke ve tarihlerdeki toplumsal olay ve gelişmelere yönelik öngörülerini ve uygulamalarını öğretmek, öğrencilerin bu bilgiler ışığında grup içi ve gruplar arası süreçler ile toplumsal olaylara karşı profesyonel bir bakış açısı geliştirerek yorum yapabilme, araştırma ve uygulama alanlarında yer alabilme becerilerini kazandırmaktır. Derste genel olarak Sosyal Benlik Kuramı, Eşitlik Kuramı, Sistemi Haklı Çıkarma Kuramı gibi temel kuramlar ve bunlara yönelik bilimsel bulgular, güncel gelişmelerle ilişkilendirilerek tartışmaya açılacaktır, grup içi farklılaşmalar ve liderlik/takipçilik, grup kimliği, norm ve değerlerinin oluşumu, gruplar arası çatışmalarının oluşma nedenleri ve çözüm yolları, aidiyet psikolojisi, grup verimliliği ve verimsizliğine yol açan nedenler gibi konular ele alınacaktır, grup içi ve gruplar arası psikolojiye yönelik kuramlar ve uygulamalar, kültürel bağlamlarla beraber ele alınarak incelenecektir.

 

MIS 520 – Uluslararası İlişkiler ve Siyasetin Güncel Tartışmaları

Bu derste öğrencilerin Uluslararası İlişkiler teorilerinin geleneksel yaklaşımları yanında, yeni perspektifleri kullanarak göç gibi güncel meselelere yanıt aramaları hedeflenmektedir. Dersin içeriğinde eleştirel teori, post-yapısalcılık, post-kolonyalizm, toplumsal cinsiyet, yeşil teori gibi yaklaşımlar ele alınacaktır.

 

MIS 521 – Karşılaştırmalı Siyasal Davranış

Bu ders Siyasal Davranış disiplinine giriş sunmaktadır. Bu ders içerisinde siyasal davranış kavramı geniş tutulmakla beraber siyasal tutumlar, inançlar, fikirler ve davranışın tanımları incelenecektir. Bu geniş bakış açısı farklı davranış türleri (kamuoyu, siyasal hareketlilik, oy verme ve siyasal katılım) ve bu davranış türlerinin nedenlerinin açıklanmasına imkan sağlamaktadır. Farklı ülkeler arası karşılaştırmalı bir yaklaşımla siyasal davranış içindeki farklı durumlar bu dersin içeriğini kuvvetlendirmektedir.

 

MIS 522 – Makroekonomi Teorisi 1

Kapalı ekonomi makroekonomisi. Makroekonomik veriler. Para ve enflasyon. İşsizlik. Ekonomik büyüme. Ekonomik dalgalanmalar, krizler ve insan hareketliliği. Toplam talep. Toplam arz. Makroekonomik politikalar: para, mali. Para talebi ve arzı. Mikro temelli makroekonomi: tüketim, yatırım.

 

MIS 523 – Göç ve Güvenlik

Bu dersin konusu, zorunlu göç ve savaşların, gönüllü göç ve güvenlik tehditlerinin, yani göçün bir güvenlik kavramı olarak iç siyasetteki rolüdür. Bu bağlamda odaklanılacak konular: Düzensiz göç hareketleri, terörizm ve ulusal güvenlik, göçün güvenlikleştirilmesi, çatışma ortamından kaçan göçmenlerin güvenliği ve sınır güvenliği gibi kavramlardır.

 

MIS 524 – Ekonometri

Sıradan en küçük kareler yöntemi, temel varsayımları ve arzulanan özellikleri. İki değişkenli ve çok değişkenli bağlanım modelleri ve bu modellere ilişkin çeşitli tahmin ve çıkarsama konuları. Ençok olabilirlik tahmini. Kukla değişkenlerle bağlanım. Klasik doğrusal bağlanım modeline dizey yaklaşımı.

 

MIS 525 – Modern Ortadoğu’da Devlet Toplum ve Uluslararası İlişkiler

Bu dersin amacı Modern Ortadoğu'da siyaseti, devlet inşası ve dönüşümü, toplumsal mücadeleler ve uluslararası dinamiklerin devlet-toplum kompleksleri üzerindeki etkisi bağlamında ele almaktır. Ders bu kapsamda bölgesel siyasetin başat aktör, unsur ve süreçlerine odaklanarak devlet ve devlet-dışı aktörlerin bölgesel siyasetteki rolü, bölgenin politik ekonomisi, bölge siyasetinde ulus-aşırı ideolojilerin rolü ve bölge dışı aktörlerin bölgesel siyasete etkileri gibi farklı maddi ve düşünsel dinamikleri inceleyecektir. Ders kapsamında kavramsal tartışmalar, detaylı vaka analizleri ile desteklenecektir. Ders öğrencilere bölgenin siyaset ve uluslararası ilişkilerine dair kapsamlı, sistematik ve analitik bir perspektif kazandırmayı hedeflemektedir.

 

MIS 526 – Göç Siyaseti

Bu dersin amacı göçün yönetimini uluslararası işbirliği ve ulusal politikalar bağlamında göç teorileri çerçevesinde incelemektir. Bu amaçla öncelikle uluslararası örgütlerin ve normların göçmen ve mülteci rejimleri oluşturma konusunda rollerini ve yine bu örgütlerin ve ulusal politikaların güvenlikleştirme etkilerini inceleyeceğiz. Bunu yaparken küreselleşmenin bireylerin serbest dolaşımı üzerine etkisi, bunun kısıtladığı devletlerin egemenlik alanları ve bu durumun entegrasyon politikaları gibi siyasal ve düzensiz göç gibi hukuksal sonuçları üzerinde duracağız. Ardından yatay nüfus hareketliliğine sebep olan itici ve çekici faktörleri makro ekonomik göstergeler, kişisel ağlar, ve tarihsel izlek bağımlığı çerçevesinde inceleyeceğiz. Son olarak, kamu oyu çalışmaları yardımıyla, göçün gruplar arası ilişkiler üzerinden sosyal sonuçlarını ve bunun aşırı sağ partilerin yükselişi gibi siyasal sonuçlarını tartışacağız.

 

MIS 527 – Milliyetçilik ve Göçmenler

Bu dersin amacı modern uluslararası sistemin en kuvvetli dinamiklerinden biri olan milliyetçilik kavramının doğuşu ve dünya siyasetinde oynadığı rolü tarihsel ve analitik bir çerçevede öğrencilere tanıtmaktır. Bu doğrultuda, milliyetçiliği açıklayan farklı teorik yaklaşımlar derinlemesine incelenecek, ayrıca milliyetçiliğin türleri ve diğer ideolojilerle ilişkisine bakılacaktır. Milliyetçiliğin farklı bölgelerde uygulamasını ve bunun uluslararası siyasi ve eokonomik ilişkileri nasıl etkilediği ve milliyetçiliğin ulus-devlet, dekolonizasyon, kendi kaderini tayin, insan ve azınlık hakları, soykırım, ırkçılık, ve insani müdahale gibi kavramlarla olan ilişkisi de ders kapsamında tartışılacaktır. Başlarda Avrupa modernleşmesine ait bir sorun olarak algılanan göçmen hakları ve göçmenlerin korunması meselelerinin küresel birer sorun haline gelme aşamaları, bu aşamalar sırasında aktif hale getirilen kimlik inşası modelleri ve bugün uluslar-üstü yapılanmalarla şekil değiştiren yeni azınlık kavramlarının açıklanması dersin ana hatlarını belirleyecektir.

 

MIS 528 – Sosyal Psikoloji ve Siyaset

Bu ders sosyal psikoloji aracılığıyla bireylerin siyasetle ilgili olan düşünce ve davranışlarını inceler. Sosyal biliş kuramından yola çıkarak bireylerin siyasetteki kişilerin imajlarını nasıl oluşturduklarını inceler. Ayrıca bireyin siyasetçileri nasıl algıladıkları ve değerlendirdikleri ve bu süreçte medyanın nasıl bir rol oynadığını inceler. Gruplararası ilişkiler, kamuoyu, çatışma gibi olgular, sosyal ve siyasal tutumlar ile siyasal davranış arasındaki ilişkilerin incelendiği bu derste, bireyin sosyal benliği ile siyasal benliği arasındaki etkileşim ayrıntılandırılmaktadır.

 

MIS 529 – Siyaset Psikolojisi

Siyaset psikolojisi’nin siyasi hayat içerisindeki önemi, kişinin davranış, tutum ve inançlarının siyasal kararları üzerindeki etkisi ve duyguların siyasal tavırları nasıl değiştirdiğine dair çalışmaka incelenecek ve tartışılacaktır. Bu ders içerisinde sosyal ağların davranışlar üzerindeki rolü de ele alınmaktadır. Ayrıca siyaset psikolojisinin uluslararası ilişkilere nasıl yön verebileceğine dair incelemeler de yapılacaktır.

 

MIS 530 – Uluslararası Hukuk 1

Uluslararası Hukuka giriş özelliğini taşıyan bu ders kapsamında bir hukuk düzeni olarak uluslararası hukukun niteliği, iç hukuk ve uluslararası hukuk arasındaki ilişkiler, uluslararası hukukun tarihçesi, uluslararası hukuk disiplinindeki başlıca teorik yaklaşımlar ve uluslararası hukukun kaynakları incelenecektir.

 

MIS 531 – Uluslararası Özel Hukuk

İçinde “milletlerarası unsur (yabancılık unsuru)” bulunan hukuki ilişkilere ve olaylara hangi devletin hukukunun uygulanacağını gösteren kuralları belirten özel hukuk bilim dalı olan “Devletlerarası Özel Hukuk” başlıklı bu ders kapsamında Devletlerarası Özel Hukukun temel kaynakları (milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun ile iki veya çok taraflı akdedilen uluslararası antlaşmalar), genel prensipleri, bağlama kuralları ve “Milletlerarası Usul Hukuku” incelenecektir. Ayrıca, “Türk Vatandaşlık Hukuku” ile yabancıların siyasi veya kamusal hak ve özgürlüklerini konu alan Yabancılar Hukukunun temel kavramları da ele alınacaktır.

 

MIS 532 – Terörizm, Örgüt Psikolojisi ve Radikalleşme Süreçleri          
Bu derte örgüt psikolojisi, politik psikoloji, psikoloji ve terörizm, psikolojik
savaş olarak terörizm, terörizm ve psikopati, terörist davranış şekilleri, şiddetin psikopolitiği, terörün zihinsel arka planı, terörist psikolojisi vb. konular incelenecektir. Ayrıca farklı örgütlerdeki radikalleşmenin nedenleri, radikalleşme süreçleri, radikalleşmenin önlenmesi bağlamında etkili olan bireysel, psikolojik, sosyo-ekonomik, kültürel, dini, gelenek/örf/adet vb. faktörlerin analizi, terör/çatışma sonrası rehabilitasyon süreçleri vb. konular üzerinde durulacaktır.

 

MIS 533 – Güvenlik Bilimlerine Giriş

Bu derste bir disiplin haline gelen Güvenlik Bilimleri konusundaki ana kavramsal tartışmalar, toplumların karşılaştığı tehditler ve bunlara karşı kurumların aldığı tedbirlerin yanı sıra oluşmaya başlayan kuramsal tartışmaların geldiği nokta ele alınacaktır. Güvenlik Bilimlerine Giriş dersinin söz konusu yüksek lisans programının çerçevesini oluşturması tasarlanmıştır. Bu derste geleneksel güvenlik paradigması ile yeni güvenlik yaklaşımları arasındaki ilişki karşılaştırmalı bir şekilde incelenecektir.

 

MIS 534 – Siyaset Bilimi’nde Anket Yöntemleri ve Analizi

Bu ders öğrencilerin anket yöntemlerinin temel prensipleri, teknikleri, problemleri hakkında bilgilendirmektedir. Anket oluşturma, örneklem seçimi, soru oluşturma, mülakat teknikleri, anketörlerin eğitimi, kodlama, veri analizi, yorumlaması, rapor oluşturulması ve araştırma etiği işelencek konular arasında yer almaktadır.

 

MIS 535 – Nüfus, Kimlik, Toprak

Dersin amacı, modern ulus devletin üç temel birleştirici dayanağı olan nüfus, kimlik ve toprak parametrelerini, toplumsal ve siyasal boyutlarıyla incelemektir. Bir yandan imparatorluktan cumhuriyete tarihsel bir karşılaştırma yapılırken, aynı zamanda uzamsal bir kıyaslama için küresel örnekler de değerlendirmeye alınacaktır.

 

MIS 536 – Yönetim ve Örgüt Kuramında Güncel Konular

Ders kapsamında yönetim işlevleri (planlama, örgütleme, yöneltme ve denetleme); yönetim sürecini çevreleyen faktörler (kültür, etik ve sosyal sorumluluk); kişilik, algılar, tutum ve davranışlar gibi bireysel iç çevre faktörleri; gruplar ve takım çalışması; sorun çözme-karar verme, güdüleme, iletişim, çatışma yönetimi gibi yönetsel beceriler; örgüt kuramı; örgüt yapısı; örgüt tasarımı ve etkililik; örgütsel yaşam döngüsü; örgüt kültürü; örgütsel değişim incelenecektir.

 

MIS 537 – Kültürlerarası Yönetim

Son yıllarda hızlı bir şekilde artan değişik kültürlerarası etkileşim, organizasyonel yapıda dönüşüm ihtiyacı, bunun iş hayatına ve çalışanlara yansımaları, organizasyon kültürüne ve iş kodeksine olan etkileri tartışılacaktır.

 

MIS 538 – Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku

Bu derste vatandaşlık hukuku ile yabancılar hukuku konuları ele alınmaktadır. Vatandaşlık hukuku kapsamında vatandaşlık kavramı, vatandaşlık hukukunun genel prensipleri ve kaynakları, Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybı, vatandaşlığın ispatı konuları incelenmektedir. Yabancılar hukuku kapsamında ise yabancı kavramı, yabancılar hukukunun genel prensipleri, uluslararası sözleşmelerde yabancıların hukuki durumu ile Türk hukukunda yabancıların temel hak ve özgürlükleri ele alınmaktadır.

 

MIS 539 – Göç Araştırmaları Alan Çalışmaları

Bu programın uygulama odağının bir yansıması olarak sunulan bu seçmeli derste, öğrenciler teorik arka planını ve temel metodolojisini oluşturdukları bir araştırma alanında saha çalışması yapacaklardır. Bu çerçevede kullandıkları yönteme hakim alan hocaları ile birebir çalışacak olan öğrenciler, bağımsız ve bir kurumun uygulamaları çerçevesinde değerlendirmeler yapacak,  araştırma tekliflerini orijinal veri tolamak sureti ile derinlemesine oranaliz ederek, düzenli toplantılarla alan hocalarına raporlayacaklardır.

 

MIS 540 – Afet ve Travma Psikolojisi

Bu ders, öğrencilere afetler ve psikolojik travma hakkında genel bilgi sahibi olma imkanı sunmaktadır. Derste özellikle afet türleri ve bunların insan psikolojisi üzerindeki etkileri, travma kavramı, afetler öncesi hazırlıklı olma ve zarar azaltma ile afetler sonrası psikososyal destek üzerinde durulacaktır.

 

MIS 541 – Türkiye - AB İlişkilerinde Göç Olgusunun Hukuki ve Siyasi Boyutları

Bu ders kapsamında ortaklık ilişkisi ve katılım süreci bağlamında Türkiye – Avrupa Birliği ilişkilerinde düzenli ve düzensiz göç olgularının ne gibi etki ve sonuçlar doğurduğunu tarihsel süreçte ele alacaktır. Bu bağlamda konunun hukuki ve siyasi boyutlarına odaklanılacak ve uluslararası toplum ve üye ülkelerin uluslararası hukuk kaynaklı ve yükümlülükleri ve iç ve dış politika kaynaklı tercihleri değerlendirilecektir.

 

MIS 542 – Toplumsal Cinsiyet Psikolojisi

Toplumsal cinsiyet rolleri, bu rollerin kazanılmasındaki biyolojik ve sosyal etkiler ve bu mekanizmanın altında yatan psikolojik süreçler bu ders kapsamında işlenecektir.

 

Program kapsamında ders veren öğretim üyeleri:

Öğretim Üyesi Akademik Ünvanı Bölüm
İhsan Sezal Prof. Dr. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Ramazan Aktaş Prof. Dr. İşletme
Serdar Sayan Prof. Dr. İktisat
Çiğdem Kırca Prof. Dr. Hukuk
Sanem Baykal Prof. Dr. Hukuk
Nur Asena Caner Prof. Dr. İktisat
Haldun Yalçınkaya Prof. Dr. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Şaban Kardaş Doç. Dr. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Fuat Dündar Doç. Dr. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Burak Bilgehan Özpek Doç. Dr. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Mustafa Serdar Palabıyık Doç. Dr. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Hakan  Övünç Ongur Doç. Dr. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Başak Yavçan Doç. Dr. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Güneş Arkadaş Aşık Erpek Dr. Öğretim Üyesi İktisat
Kadir Aydın Gündüz Dr. Öğretim Üyesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Gözde Koçak İkizler Dr. Öğretim Üyesi Psikoloji
Gülriz Şen Dr. Öğretim Üyesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Elif Oral Dr. Öğretim Üyesi Hukuk
Didem Kayalı Dr. Öğretim Üyesi Hukuk