Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Üstü Programı

Doktora

Tezli:

Doktora derecesi almak için gerekli olan en az toplam kredi sayısı: 21, AKTS: 63 + 8 +  170=241

Alınması gereken zorunlu dersler: 3 Ders

Alınması gereken seçmeli dersler: 4 Ders

TEZLİ
DERS KODU DERS ADI T P K AKTS
GÜZ DÖNEMİ
SUİ 601 Nitel Araştırma Yöntemleri (Qualitative Research Methods) 3 0 3 9
SUİ 603 Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi’nin Güncel Tartışmaları (Contemporary Debates in Political Science and International Relations)  3 0 3 9
BAHAR DÖNEMİ
SUİ 602 Nicel Araştırma Yöntemleri (Quantitative Research Methods) 3 0 3 9
--  Seçmeli Ders (Elective Course) 3 0 3 9
YAZ DÖNEMİ
SUİ 690 Seminer (Seminar) 0 0 0 8
-- Seçmeli Ders (Elective Course) 3 0 3 9
GÜZ DÖNEMİ
--  Seçmeli Ders (Elective Course) 3 0 3 9
BAHAR DÖNEMİ
-- Seçmeli Ders (Elective Course) 3 0 3 9
YAZ DÖNEMİ
SUİ 699 Doktora Tezi (Dissertation)  0 0 0 0
GÜZ DÖNEMİ
SUİ 699 Doktora Tezi (Dissertation)  0 0 0 0
BAHAR DÖNEMİ
SUİ 699 Doktora Tezi (Dissertation)  0 0 0 0
YAZ DÖNEMİ
SUİ 699 Doktora Tezi (Dissertation)  0 0 0 0
GÜZ DÖNEMİ
SUİ 699 Doktora Tezi (Dissertation)  0 0 0 0
BAHAR DÖNEMİ
SUİ 699 Doktora Tezi (Dissertation)  0 0 0 0
YAZ DÖNEMİ
SUİ 699 Doktora Tezi (Dissertation)  0 0 0 170

 

SEÇMELİ DERSLER*

Dersin kodu

Dersin adı    

SUİ 611

Karşılaştırmalı Siyasal Davranış  (Comparative Political Behavior)

SUİ 612

Osmanlı Diplomasisi Üzerine İleri Düzey Okumalar

(Advanced Readings on Ottoman Diplomacy)

SUİ 613

Türk Dış Politikası Üzerine İleri Düzey Okumalar

(Advanced Readings on Turkish Foreign Policy)

SUİ 621

Nüfus, Kimlik, Toprak (Population, Identity, Territory)

SUİ 622

Deneysel Yöntem (Empirical Method)

SUİ 623

Göç Siyaseti (Politics of Migration)

SUİ 631

Sivil Güçler ve Küresel Siyaset (Civil Forces and Global Politics)

SUİ 632

Rusya’nın Bölgesel Politikaları (Regional Policies of Russia)

SUİ 633

Modern Ortadoğu’de Devlet, Toplum ve Uluslararası İlişkiler

(State, Society and International Relations in the Modern Middle East)

SUİ 634

Serbest Araştırmalar (Independent Studies)

SUİ 641

Ortadoğu’da Toplumsal Hareketler: Arap Baharı Okumaları 

(Social Movements in the Middle East: Readings on Arab Spring)

SUİ 642

Devlet, Egemenlik ve Çatışma (State, Sovereignty and Conflict)

SUİ 643

Modern İran’da Devlet Toplum ve Siyaset 

(State, Society and Politcs in Modern Iran)

SUİ 651

Küreselleşme ve Kalkınmanın Ekonomi Politiği

(Globalisation and Political Economy of Development)

SUİ 652

Gerçeğin Temsiliyeti ve Üretimi (Representation and Reproduction of Reality)

SUİ 653

Gramsci Okumaları (Readings on Gramsci)

SUİ 661

Güncel Milliyetçilik Tartışmaları (Current Debates on Nationalism)

SUİ 662

Siyaset Psikolojisi (Political Psychology)

SUİ 666

Siyaset Teorisi (Political Theory)

SUİ 671

Anket Yöntemleri ve Analizi (Survey Techniques and Analysis)

SUİ 672

Küreselleşmenin Sosyolojisi (Sociology of Globalisation)

SUİ 673

Uluslararası Güvenlik (International Security)

* Ayrıca Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki diğer yüksek lisans programlarında açılan dersler danışman onayına bağlı olarak alınabilir.

 

SUİ 601 Nitel Araştırma Yöntemleri

Bu dersin amacı siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler çalışmalarındaki temel araştırma yöntemleri ve bu yöntemlerin uygulamalarını öğrencilere tanıtmaktır. Günümüzde uluslararası ilişkiler çalışmaları çok çeşitli ve inter-disipliner yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. Bu yüzden dersin konuları ve verilen okumalar ilgili geniş literatüre genel bir giriş olarak tasarlanmıştır. Ders, bilimsel çalışma ve araştırmanın karakteristikleri, alternatif analitik çerçeveler ve yöntemler, kavramlar, ölçümler, değişkenler konularına öncelik vermektedir. Dersin temel amacı, nasıl araştırma sorusu formüle edilir, teori nasıl seçilir, hipotezler nasıl oluşturulur ve yazılır, bir araştırma tasarımı nasıl hazırlanır, uygun metodoloji nasıl seçilip bu plan nasıl yürütülür gibi uluslararası ilişkilerin temel sorularını öğrencilerin kavramasını ve uygulamaya hazır hale gelmesini sağlamaktır. Ders, uluslararası ilişkiler öğrencilerine ileriki dönemlerde yürütecekleri araştırmalar ve yapacakları bilimsel çalışmalara yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

 

SUİ 602 Nicel Araştırma Yöntemleri

Bu ders Yüksek Lisans ve Doktora ogrencilerine yonelik nicel arastirma yontemlerine giris dersidir.  Dersin amaci ogrencilere kantitatif yontemler iceren sosyal bilimler calismalarini anlama, yorumlama ve replike edebilme yeteneklerini kazandirmaktir. Dersin ilk bolumunde deney, anket ve  büyük very analizi gibi deneysel ve deneysel olmayan arastirma dizaynlari tanitilicak. İkinci bolumde ise data analizi ve prezentasyonu, betimleyici istatistikler, cikarimsal istatistik ve regresyon modelleri tartışılacaktır.

 

SUİ 603 Uluslararası İlişkiler ve Siyasetin Güncel Tartışmaları

Bu derste Doktora öğrencilerinin Uluslararası İlişkiler teorilerinin geleneksel yaklaşımları yanında, yeni perspektifleri kullanarak güncel meselelere yanıt aramaları hedeflenmektedir. Dersin içeriğinde eleştirel teori, post-yapısalcılık, post-kolonyalizm, toplumsal cinsiyet, yeşil teori gibi yaklaşımlar ele alınacaktır.

 

SUİ 611 Karşılaştırmalı Siyasal Davranış

Bu ders Siyasal Davranış disiplinine giriş sunmaktadır. Bu ders içerisinde siyasal davranış kavramı geniş tutulmakla beraber siyasal tutumlar, inançlar, fikirler ve davranışın tanımları incelenecektir. Bu geniş bakış açısı farklı davranış türleri (kamuoyu, siyasal hareketlilik, oy verme ve siyasal katılım) ve bu davranış türlerinin nedenlerinin açıklanmasına imkan sağlamaktadır. Farklı ülkeler arası karşılaştırmalı bir yaklaşımla siyasal davranış içindeki farklı durumlar bu dersin içeriğini kuvvetlendirmektedir.

 

SUİ 612 Osmanlı Diplomasisi Üzerine İleri Düzey Okumalar

Bu dersin amacı Latin harflerine transkripsiyonu yapılmış olan Osmanlı diplomatik metinleri üzerinden Osmanlı diplomasisini tartışmaktır. Bu çerçevede Osmanlı kronikleri ve sefaretnameleri ile Osmanlı devlet ricalinin kaleme aldıkları uluslararası hukuk ve diplomasi üzerine yazılmış eserler incelenerek Osmanlı İmparatorluğu’nun diplomasi algısı analiz edilecektir. Bu metinler aynı dönemlerde Avrupa veya Avrupa-dışı dünyada yazılmış olan diğer kronik, sefaretname ve seyahatnameler ile mukayese edilerek Osmanlı İmparatorluğu’nun dünya tarihi içindeki yerine odaklanılacaktır.

 

SUİ 613 Türk Dış Politikası Üzerine İleri Düzey Okumalar

Bu dersin amacı başlangıcından günümüze Türk dış politikasını dönemlemek ve her dönemde Türk dış politikası üzerine kaleme alınan kitap ve makaleleri inceleyerek o dönemin atmosferi içinde dış politikanın nasıl algılandığını ortaya koymaktır. Bu çerçevede her bir dönemde gerek basın-yayın organlarında çıkan makaleler, gerek diplomatların yazdıkları anıları, gerekse Türk dış politikası üzerine yazılmış eserler incelenerek, karar alıcıların dış politika kararlarını nasıl aldıkları ve uyguladıkları üzerinde durulacaktır.

 

SUİ 621 Nüfus, Kimlik, Toprak

Dersin amacı, modern ulus devletin üç temel birleştirici dayanağı olan nüfus, kimlik ve toprak parametrelerini, toplumsal ve siyasal boyutlarıyla incelemektir. Bir yandan imparatorluktan cumhuriyete tarihsel bir karşılaştırma yapılırken, ayni zamanda uzamsal bir kıyaslama için küresel örnekler de değerlendirmeye alınacaktır.

 

SUİ 622 Deneysel Yöntem

Bu ders sosyal bilimler içerisinde deneysel yöntemler ve analizi üzerine öğrencilere detaylı bir giriş sunmaktadır. Deneysel yöntem, çok araştırma tasarımı, ölçme, istatistiksel çıkarım ve etik başta olmak üzere farklı konuları içermektedir. Her ne kadar bu konuları genel anlamda derste işleyecek olsak da bu ders çoğunlukla istatistiksel anlamda varyansın içeriğinin anlaşılması ve farklı deneysel yöntemlerin tartışılmasıyla alakalı olacaktır.

 

SUİ 623 Göç Siyaseti

Bu dersin amacı göçün yönetimini uluslararası işbirliği ve ulusal politikalar bağlamında göç teorileri çerçevesinde incelemektir. Bu amaçla öncelikle uluslararası örgütlerin ve normların göçmen ve mülteci rejimleri oluşturma konusunda rollerini ve yine bu örgütlerin ve ulusal politikaların güvenlikleştirme etkilerini inceleyeceğiz. Bunu yaparken küreselleşmenin bireylerin serbest dolaşımı üzerine etkisi, bunun kısıtladığı devletlerin egemenlik alanları ve bu durumun entegrasyon politikaları gibi siyasal ve düzensiz göç gibi hukuksal sonuçları üzerinde duracağız. Ardından yatay nüfus hareketliliğine sebep olan itici ve çekici faktörleri makro ekonomik göstergeler, kişisel ağlar, ve tarihsel izlek bağımlığı çerçevesinde inceleyeceğiz. Son olarak, kamu oyu çalışmaları yardımıyla, göçün gruplar arası ilişkiler üzerinden sosyal sonuçlarını ve bunun aşırı sağ partilerin yükselişi gibi siyasal sonuçlarını tartışacağız.

 

SUİ 631 Sivil Güçler ve Küresel Siyaset

Küresel sistem; iklim değişikliğinden etnik anlaşmazlıklara; başarısız devletlerden küresel terörizme kadarfarklı meydan okumalarla karşı karşıyadır. Bu meydan okumaların büyük çoğunluğu asimetrik niteliktedir ve uluslararası ilişkilerin aktörleri için yeni riskler ve tehditler ortaya çıkarmaktadır. Geleneksel sivil güçler olarak adlandırılabilecek Almanya, Japonya ve Avrupa Birliği gibi aktörler, Soğuk Savaş döneminde çoktaraflılığı ve uluslararası hukuku merkez alarak, ayrıca güç kullanımından uzak durarak dış politikalarını oluşturmuştur. Ancak gerek 1990’ların etnik çatışmaları, gerekse 11 Eylül olayları ve Orta Doğu’daki isyanlar; bu güçlerin dış politikalarını yeniden ele almalarını gerektirmiştir. Bu derste bir yandan geçmişten günümüze sivil güç/normatif güç kavramı ele alınacak, öte yandan geleneksel sivil güçlerin politikalarındaki değişim analiz edilecektir.

 

SUİ 632 Rusya’nın Bölgesel Politikaları

Bu dersin amacı Sovyetler Birliği'nin dağılmasını takiben Rusya Federasyonu'nun Baltık Bölgesi,  Kafkasya ve Orta Asya’da ortaya yeni cumhuriyetlere yaklaşımını,  bölgesel siyasal yapılanmada, bu ülkelerin dış politikalarının oluşumunda ve onları etkileyen Rusya faktörünün analizi için gerekli bilgileri vermekte, öğrencileri bu konuda belirli donanıma sahip kılmaktır. RF Avrasya Bölgesine etkisinin tarihi sürecini, günümüzde Rusya’nın bölge siyasetini belirleyen dinamikler, Rusya’nın muhtemel geleceği ve coğrafi ve jeostratejik politikaları üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede RF ve bölge ülkelerinde yaşanan sosyo-ekonomik sorunlar ve etnik yapılar, aynı zamanda uluslaşma süreçleri ile Rusya Federasyonunu ulusal çıkarlarının bölge halklarının sosyal ve kültürel dönüşümleri üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkilerinin analizi önem taşımaktadır. Dersin kapsamında ayrıca son dönemde Rusya federasyonunda ortaya çıkan gelişmeler, muhtemel dönüşümler ve süreçler ile Türkiye'nin konumu da göz önüne alınacaktır.

 

SUİ 633 Modern Ortadoğu’da Devlet Toplum ve Uluslararası İlişkiler

Bu dersin amacı Modern Ortadoğu'da siyaseti, devlet inşası ve dönüşümü, toplumsal mücadeleler ve uluslararası dinamiklerin devlet-toplum kompleksleri üzerindeki etkisi bağlamında ele almaktır. Ders bu kapsamda bölgesel siyasetin başat aktör, unsur ve süreçlerine odaklanarak devlet ve devlet-dışı aktörlerin bölgesel siyasetteki rolü, bölgenin politik ekonomisi, bölge siyasetinde ulus-aşırı ideolojilerin rolü ve bölge dışı aktörlerin bölgesel siyasete etkileri gibi farklı maddi ve düşünsel dinamikleri inceleyecektir. Ders kapsamında kavramsal tartışmalar, detaylı vaka analizleri ile desteklenecektir. Ders öğrencilere bölgenin siyaset ve uluslararası ilişkilerine dair kapsamlı, sistematik ve analitik bir perspektif kazandırmayı hedeflemektedir.

 

SUİ 634 Serbest Araştırmalar

Bu ders, dersi alan öğrencilerin tez yazmayı planladıkları veya derinlemesine araştırmak istedikleri bir alanda, bu alanda uzmanlaşmış bir öğretim üyesinin yönlendirmesi ve tavsiyeleri ile geniş bir literatür taraması yapmalarına ve neticesinde bir araştırma çıktısı ortaya koymalarına imkan sağlamayı amaçlamaktadır. Ders öğretim üyesi ve öğrenci arasında birebir yapılacaktır ve öğrencinin çalışmayı düşündüğü alanda birincil ve ikincil literatürü tetkik edip, bu çalışma için gereken kuramsal ve yöntemsel araçları öğrenmesini kolaylaştıracaktır.

 

SUİ 641 Ortadoğu’da Toplumsal Hareketler: Arap Baharı Okumaları

Bu dersin amacı Ortadoğu'da "Arap Baharı" olarak anılan değişim ve dönüşüm sürecini akademik metinler ve bölgeden aktivistlerin yazı ve blogları ışığında tartışmak ve 2011'den günümüze yaşanan protestoları bölgenin toplumsal hareketler tarihi içinde tahlil etmektir. Ders kapsamında Tunus, Mısır, Suriye, Bahreyn, Yemen gibi örnekler üzerinden ayaklanmaların ardında yatan siyasi, sosyo-ekonomik ve ideolojik nedenler araştırılacak, ayaklanmaların aktörleri, arayışları, başarıları ve yetersizlikleri üzerinde durulacaktır. Ders ayaklanma ve protestoların sanat, müzik ve sinemadaki yansımalarına da ışık tutacaktır.

 

SUİ 642 Devlet, Egemenlik ve Çatışma

Bu dersin amacı, devlet kurumunun ortaya çıkışıyla beraber siyasal süreçlerin ana tartışma konusu olan egemenlik kavramının çatışmalar üzerine yaptığı etkiyi ele almaktır. Bu tartışma yapılırken, devlet öncesi durumdan başlanarak günümüze kadar devam eden alternatif egemenlik anlayışları ele alınacak ve bu anlayışların birbileriyle kurdukları ilişkideki değişimler incelenecektir. Odaklanılan bu dönüşümün, bireyler arası, bireyler ile devletler arası ve devletlerarası çatışmalara olan etkisi tartışılacaktır.

 

SUİ 643 Modern İran'da Devlet, Toplum ve Siyaset

Bu ders Ortadoğu'da özellikle 2000'li yıllarla birlikte bölgesel güç olarak anılmaya başlayan İran'da, devrim sonrası dönemde devlet, toplum ve siyasette yaşanan dönüşüme odaklanacak ve bu dönüşüm ışığında İran'da iç siyaseti ve dış politikayı tahlil edecektir. Ders kapsamında ülkedeki değişim, 1980'li yıllarda devrim ve İran-Irak Savaşı'nın getirdiği dönüşüm,  1990'lı yıllarda İran'ın uluslararası siyaset ve topluma yeniden entegrasyon ve kendini inşa çabaları, 2000'li yıllarda ise bir yandan nükleer kriz, yaptırımlar ve askeri müdahale ihtimali, diğer yandan ise bölgesel gelişmeler ile ülkenin artan nüfuzunu tahlil eden tarihsel, süreçsel bir perspektif ile ele alınacaktır. Ders öğrencilere ülkenin kurumlarına, ideolojisine, politik ekonomisine, toplumuna ve bölgesel ve küresel aktörlerle ilişkisine dair kapsamlı bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir.

 

SUİ 651 Küreselleşme ve Kalkınmanın Ekonomi Politiği

Bu dersin amacı Küreselleşme ve Kalkınmanın ekonomi politiği üzerine derinlikli bir tartışma yapmaktır. Bu kapsamda bilhassa yükselen güçlerin dönüşen uluslararası sistem içindeki rolleri tartışılacaktır. Dersin ilk bölümünde ‘piyasa’ ile ‘piyasa ekonomisi’ arasındaki farklar klasik politik ekonomi teorilerine referansla tartışılacak; kapitalizmin yükselişi ve devlet-piyasa ilişkilerinin temelleri ele alınacaktır. Ardından kapitalizm, kalkınma, demokrasi ve otokrasi arasındaki ilişkiler ilgili teorilere referansla tartışılacaktır. Dersin ikinci kısmında ise özellikle “küresel güney” üzerine yoğunlaşılacak; BRICS ve yakın-BRICS ülkelerinin kalkınma ve demokratikleşme tecrübeleri değerlendirilecektir. Son kısımda ise Türkiye’nin ekonomi politiği karşılaştırmalı olarak incelenecektir. 

 

SUİ 652 Gerçeğin Temsiliyeti ve Üretimi

Bu dersin amacı bir tarihsel gerçekliğin sunulması, yeniden üretilmesi ve temsiliyetini tartışmaktır. Bu gerçeklik, bir olay, kişi, ya da olgu olabilir. Amaç,  gerçekliğin bilimsel, edebi, sanatsal ve medyatik yollarla nasil işlendiğini görmek ve bu yollari karsilastirmaktir. yani daha açık ifadeyle, niceliksel ve niteliksel içerikleriyle bilimsel çalışmalar, roman, şiir, müzik, sinema, dökümanter, mimari, resim, heykel, fotoğraf gibi. Bu sayede bir "gerçekliğin", sadece farkli boyutlari oldugu gibi, farklı yollardan da üretilebilecegi ve bu her üretimin de gerçekliğin görsel, isitsel ve dokunsal temsiliyetinin olduğu ve her birinin de birbirini ikame edmeyecek gercekligin bir parçası olduğu görülecektir.

 

SUİ 653 Gramsci Okumaları

Bu dersin amacı 20. yüzyılın en önemli siyaset teorisyenlerinden Antonio Gramsci üzerine okumalar yapmaktır. Bu okumalar başta "Hapishane Defterleri" olmak üzere hem Gramsci'nin temel eserlerini hem de Gramsci'nin hegemonya teorisi üzerine yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Gramscici teorinin güncel iç ve dış politika meselelerini nasıl ele alabileceği, dersin teorik temelini pratiğe taşımak için kullanılacaktır

 

SUİ 661 Güncel Milliyetçilik Tartışmaları

Bu dersin amacı öğrencilerin milliyetçilik kavramına yönelik teorik tartışmalar çerçevesinde güncel meseleleri ele alabilecek akademik birikim elde etmelerini sağlamaktır. Ulus-devletler ve küreselleşme, mikro-milliyetçilik, çokkültürlülük, mültecilik ve göç, Türkiye'de ulusalcılık gibi güncelliklerini koruyan meseleler bu derste tartışılacak konular arasındadır.

 

SUİ 662 - Siyaset Psikolojisi

Bu ders disiplinler arası bir disiplin olan siyaset psikolojisi dersine giriş sunmaktadır. Siyaset bilimi (özellikle kamuoyu ve siyasal davranış konularından) ve psikoloji (sosyal psikoloji ve kişilik alanlarından) disiplinlerinden teoriler ve araçlar kullanılarak siyaset yapımı ve sıradan vatandaşların siyasal tutumları ve davranışları bu ders içerisinde irdelenmektedir. 

 

SUİ 666 Siyaset Teorisi

Siyaset Teorisinde geleneksel ve güncel soruların ele alındığı derste, Doktora öğrencilerinin bu sorulara birincil kaynaklar temelinde yanıt verebilmeleri ve yeni sorular formüle edebilmeleri hedeflenmektedir. Siyasal olan, devlet, birey, ahlak, toplumsal sözleşme gelenekleri, sınıflar, iktidar gibi kavramlar üzerinde yapılacak tartışmalar dersin merkezinde yer almaktadır.

 

SUİ 671 Anket Yöntemleri ve Analizi

Bu ders öğrencilerin anket yöntemlerinin temel prensipleri, teknikleri, problemleri hakkında bilgilendirmektedir. Anket oluşturma, örneklem seçimi, soru oluşturma, mülakat teknikleri, anketörlerin eğitimi, kodlama, veri analizi, yorumlaması, rapor oluşturulması ve araştırma etiği işlenecek konular arasında yer almaktadır.

 

SUİ 672 Küreselleşmenin Sosyolojisi

XXI. yy’ı şekillendiren önemli olguların başında “küreselleşme” gelmektedir. Toplumları  ve bireyleri çoklu ve geçişli boyutları ile derinden etkileyen “küreselleşme”, “sosyoloji” nin dikkatlerini yoğunlaştırdığı yeni ilgi alanlarından biri konumuna gelmiş bulunmaktadır. Bu ders, küreselleşmenin toplumsal ve bireysel etkilenimlerini ele alacak; toplumlarüstü ve toplumlariçi gelişmelerin hangi düzlemlerde ve hangi düzeylerde toplum ve birey hayatını şekillendirdiğini tartışacaktır.

 

SUİ 673 Uluslararası Güvenlik

Bu derste Uluslararası İlişkilerin ana çalışma alanlarından biri olan Uluslararası Güvenlik konusundaki ana kavramsal tartışmalar, toplumların karşılaştığı tehditler ve bunlara karşı kurumların aldığı tedbirlerin yanı sıra oluşmaya başlayan kuramsal tartışmaların geldiği nokta ele alınacaktır. Bu derste strateji çalışmaları, geleneksel güvenlik paradigması ve yeni güvenlik yaklaşımları arasındaki ilişkiler karşılaştırmalı bir şekilde incelenecektir.

 

SUİ 699 Doktora Tezi