Uluslararası İlişkiler Lisans Üstü Programı

Yüksek Lisans

Tezli:

YL derecesi almak için gerekli olan en az toplam kredi sayısı: 21, AKTS: 63 + 8 + 60

Alınması gereken zorunlu dersler: 3 Ders

Alınması gereken seçmeli dersler: 4 Ders

TEZLİ
DERS KODU DERS ADI T P K AKTS
GÜZ DÖNEMİ
ULU 501 Uluslararası İlişkiler Kuramları 3 0 3 9
ULU 503 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 9
--  Seçmeli Ders 3 0 3 9
BAHAR DÖNEMİ
ULU 508 Diplomasi Tarihi 3 0 3 9
--  Seçmeli Ders 3 0 3 9
ULU 597 Seminer  0 0 0 8
YAZ DÖNEMİ
--  Seçmeli Ders 3 0 3 9
GÜZ DÖNEMİ
ULU 599 Yüksek Lisans Tezi  0 0 0 0
--  Seçmeli Ders 3 0 3 9
BAHAR DÖNEMİ
ULU 599 Yüksek Lisans Tezi  0 0 0 0
YAZ DÖNEMİ
ULU 599 Yüksek Lisans Tezi  0 0 0 60

 

Tezsiz:

YL derecesi almak için gerekli olan en az toplam kredi sayısı: 30, AKTS: 90

Alınması gereken zorunlu dersler: 3 Ders

Alınması gereken seçmeli dersler: 7 Ders

TEZSİZ
DERS KODU DERS ADI T P K AKTS
GÜZ DÖNEMİ
ULU 501 Uluslararası İlişkiler Kuramları 3 0 3 9
ULU 503 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 9
-- Seçmeli Ders 3 0 3 9
--  Seçmeli Ders 3 0 3 9
BAHAR DÖNEMİ
ULU 508 Diplomasi Tarihi 3 0 3 9
--  Seçmeli Ders 3 0 3 9
--  Seçmeli Ders 3 0 3 9
--  Seçmeli Ders 3 0 3 9
ULU 598 Dönem Projesi 0 0 0 0
YAZ DÖNEMİ
--  Seçmeli Ders 3 0 3 9
--  Seçmeli Ders 3 0 3 9

 

SEÇMELİ DERSLER*

KREDİ

DERS KODU

DERS ADI

T

P

K

AKTS

TEMEL DERSLER VE TEORİ

ULU 502

Bölgeselleşme Teorisi ve Bölgesel Çalışmalar

3

0

3

9

ULU 504

Eleştirel Teori

3

0

3

9

ULU 505

Uluslararası Ekonomi Politik

3

0

3

9

ULU 506

Bütünleşme Teorisi ve Avrupa Bütünleşme Süreci

3

0

3

9

ULU 507

Dış Politika Analizi

3

0

3

9

GÜVENLİK ÇALIŞMALARI

 

ULU 509

Serbest Araştırmalar

3

0

3

9

ULU 510

Uluslararası Güvenlik

3

0

3

9

ULU 511

Avrupa Güvenliği

3

0

3

9

ULU 512

Terörizm ve Politik Şiddet

3

0

3

9

ULU 513

Jeopolitik Düşüncenin Evrimi

3

0

3

9

ULU 514

Savaş Çalışmaları

3

0

3

9

ULU 515

Uluslararası İlişkilerde Enerji Politikaları

3

0

3

9

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONULARI

 

ULU 520

Uluslararası Hukukun Güncel Sorunları

3

0

3

9

ULU 521

Türk Dış Politikası’nın Güncel Sorunları

3

0

3

9

ULU 522

İnsan Haklarının Gelişimi ve Uluslararası Politika

3

0

3

9

ULU 523

Uluslararası İlişkilerde Milliyetçilik

3

0

3

9

ULU 524

Göç Siyaseti ve Göçün Güvenlikleştirilmesi

3

0

3

9

ULU 525

Uluslararası İlişkiler ve Azınlıklar Sorunu

3

0

3

9

ULU 526

Dünya Sistemi İçerisinde Osmanlı İmparatorluğu

3

0

3

9

ULU 527

Dünya Politikalarında Güncel Konular Semineri

3

0

3

9

ULU 529

Ortadoğu Üzerine Jeopolitik Okumalar

3

0

3

9

BALKAN ÇALIŞMALARI

 

ULU 530

Osmanlı Dönemi Balkanlar

3

0

3

9

ULU 531

Balkan Tarihi

3

0

3

9

ULU 532

Balkanlarda Toplumsal ve Kültürel Yapı

3

0

3

9

ULU 533

Balkanlarda Çağdaş Siyasal Sistemler

3

0

3

9

ULU 534

Uluslararası Sistemde Balkanlar

3

0

3

9

ULU 535

Balkanların Politik Ekonomisi

3

0

3

9

ULU 536

Milliyetçilik Kuramları ve Balkan Milliyetçiliği

3

0

3

9

ULU 537

Balkanlar ve Avrupa Entegrasyonu

3

0

3

9

ULU 538

Balkanlarda Bölgesel İşbirliği

3

0

3

9

ULU 539

Türk Dış Politikası ve Balkanlar

3

0

3

9

BÖLGE ÇALIŞMALARI

 

ULU 540

Ortadoğu’nun Uluslararası İlişkileri

3

0

3

9

ULU 541

Balkan Çalışmaları

3

0

3

9

ULU 542

Avrasya Güvenliği

3

0

3

9

ULU 543

Doğu Asya’nın Uluslararası İlişkileri

3

0

3

9

ULU 544

Türkiye-AB İlişkileri

3

0

3

9

ULU 545

Amerikan Dış Politikası

3

0

3

9

ULU 546

Latin Amerika’nın Uluslararası İlişkileri

3

0

3

9

ULU 550

Politik Risk Analiz ve Yönetimi

3

0

3

9

UZMANLIK DERSLERİ

 

ULU 580

İkinci Yabancı Dil- I

3

0

3

9

ULU 581

İkinci Yabancı Dil- II

3

0

3

9

ULU 585

Sosyal Bilimlerde İstatistik

3

0

3

9

ULU 586

Proje Yönetimi

3

0

3

9

* Ayrıca Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki diğer yüksek lisans programlarında açılan dersler danışman onayına bağlı olarak alınabilir.

 

DERS İÇERİKLERİ

ZORUNLU DERSLER

ULU 501 ULUSLARARASI İLİŞKİLER KURAMLARI

Bu dersin amacı öğrencileri uluslararası ilişkiler disiplinine ilişkin kuramlar ve kuramsal yaklaşımlar hakkında derinlemesine bilgilendirerek öğrencinin uluslararası gelişmeleri inceleme ve çözümlemede yeni araçlar kazanmasını sağlamaktır. Bu çerçevede İdealist, Gerçekçi ve Davranışçı kuramlar gibi klasik yaklaşımların yanı sıra post-modern okumalar, feminist yaklaşımlar ve diğer yeni anlayışlar ve felsefi analizler gibi uluslararası ilişkiler teorisinin yeni ve güncel yaklaşımlarına da değinilecektir.

 

ULU 503 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Bu dersin amacı sosyal araştırmanın felsefi temelleri ve amaçlarına giriş niteliğinde bilgilerin öğrenciye verilmesi ve niteliksel ve niceliksel araştırma yöntemlerinin incelenmesidir. Bu doğrultuda, veri toplama ve sınıflandırma teknikleri ile çözümleme yöntemleri üzerinde durulacaktır. Bu dersin bir diğer amacı da öğrencilere tez yazma aşamasında kullanabilecekleri yönteme ve yazmaya ilişkin becerileri kazandırmaktır.

 

ULU 508 DİPLOMASİ TARİHİ

Bu dersin amacı uluslararası ilişkilerin tarihini incelemektir. Özellikle Westfalya Anlaşması sonrası oluşan uluslararası sistemin aktörlerinin birbirleriyle olan ilişkileri ele alınacak ve sistemin dönüşümü tartışılacaktır. Öğrencilerin tarihi bağlam ve arkaplan hakkında bilgi sahibi olmaları, onların tez ve proje çalışmalarını olumlu yönde etkileyeceği umulmaktadır.

 

SEÇMELİ DERSLER

ULU 502 BÖLGESELLEŞME TEORİSİ VE BÖLGESEL ÇALIŞMALAR

Bu dersin amacı öğrencilerin bölge çalışmaları konusunda kavramsal ve teorik birikime sahip olmalarını sağlamak, Türk dış politikasını öncelikle ilgilendiren bölgeleri çalışabilmeleri için gerekli analitik yeteneklerini geliştirmektir. Bu amaçla bölgeselleşme teorisi derinlemesine incelenecek, dünyanın farklı bölgelerindenden karşılaştırmalı örneklerle bölgeselleşme olgusunun uluslararası siyasette ve ekonomide tuttuğu yer de yakından incelenecektir. Bölgeselleşme ve globalleşme süreçleri arasındaki ilişkilerin yanı sıra, bölgesel güçlerin günümüz dünyasında artan önemi de dersin kapsamına giren ana konulardan birisi olacaktır.

 

ULU 504 ELEŞTİREL TEORİ

Bu dersin amacı Aydınlanma sürecinin toplumsal ve siyasal çıkarımları üzerinde eleştirel tartışmalar yapabilecek bir altyapı oluşturmaktır. Aydınlanmanın erdemlerini yücelten Kant ve Hegel’den onun rasyonalizmini tartışmaya açan Nietzsche’ye, Marx’ın kapitalizm eleştirisinden Gramsci’nin kültürel hegemonyasına, Adorno ve Horkheimer’ın kültür endüstrisinden Marcuse’nin Freudyen uygarlık tasvirine, Foucault’nun soykütüksel çalışmalarından Derrida’cı yapısöküme, Debord’un gösteri toplumundan Baudrillard’ın tüketim toplumuna kadar oldukça geniş bir çerçevede ‘eleştiri’ kavramının niteliği ve içeriği ile ilgili tartışmalar, bu dersin ana hatları konusunda belirleyici olacaktır.

 

ULU 505 ULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİK

Bu derste teori ve uygulamada uluslararası ekonomi politik üzerinde durulacaktır. Bu sayede öğrencilerin uluslararası düzeyde politika ve ekonomi, güç ve zenginlik, devlet ve pazar arasındaki ilişkileri anlamaları hedeflemektedir. Bu çerçevede uluslararası ekonomi politiğe farklı teorik yaklaşımlar üzerinde derinlemesine durulacak ve uluslararası ekonomik ilişkilerin modern dünya sisteminde tarihsel olarak evrimi incelenecektir.

 

ULU 506 BÜTÜNLEŞME TEORİSİ VE AVRUPA BÜTÜNLEŞME SÜRECİ

Bu dersin amacı Avrupa bütünleşme sürecinin bütünleşme sürecine dair genel literatür kapsamına oturtularak kapsamlı bir şekilde ele alınmasıdır. Ders bütünleşme literatürünün derinlemesine işlenmesi ile başlayacaktır. Daha sonra, Avrupa bütünleşmesinin fikirsel ve siyasi ortamının nasıl şekillendiği ve bütünleşmenin hangi safhalardan geçtiği, üzerinde durulacak olan önemli konulardır. Bunun yanı sıra bütünleşmenin siyasi, iktisadi, hukuki ve sosyal boyutlarının incelenmesi ve resmi bütünleşme yanı sıra, gayrı resmi bütünleşme süreç ve mekanizmalarının da ele alınması planlanmaktadır.

 

ULU 507 DIŞ POLİTİKA ANALİZİ

Bu dersin amacı öğrencileri dış politikanın yapımına ilişkin kuramsal tartışmalar hakkında, pratik olarak dış politikanın yürütülmesine ilişkin örneklerden de yola çıkarak, bilgi sahibi kılmaktır. Bu çerçevede dış ve güvenlik politikalarının oluşturulmasını açıklayan teorik yaklaşımlar ve örnek olaylar üzerinde derinlemesine durulacak ve böylece dış politika süreçlerli ve sonuçlarının analizi konusunda öğrenciler gerekli analitik becerilerle donatılacaktır. Ayrıca, dış politika analizinin bir çalışma alanı olarak tarihi ve terminolojisi, karar alma süreçlerinin yakından analizi ve alternatif politikaların zayıf ve güçlü yönleri gibi başlıklar üzerinde yoğunlaşılacaktır.

 

ULU 509 SERBEST ARAŞTIRMALAR

Bu ders, dersi alan öğrencilerin tez yazmayı planladıkları veya derinlemesine araştırmak istedikleri bir alanda, bu alanda uzmanlaşmış bir öğretim üyesinin yönlendirmesi ve tavsiyeleri ile geniş bir literatür taraması yapmalarına ve neticesinde bir araştırma çıktısı ortaya koymalarına imkan sağlamayı amaçlamaktadır. Ders öğretim üyesi ve öğrenci arasında birebir yapılacaktır ve öğrencinin çalışmayı düşündüğü alanda birincil ve ikincil literatürü tetkik edip, bu çalışma için gereken kuramsal ve yöntemsel araçları öğrenmesini kolaylaştıracaktır.

 

ULU 510 ULUSLARARASI GÜVENLİK

Uluslararası güvenlik konusundaki ana kavramsal tartışmalar, uluslararası toplumun karşılaştığı tehditler ve bunlara karşı uluslararası toplumun aldığı tedbirlerin yanı sıra stratejik teorinin tarihsel kökenlerinin ve strateji teorilerinin ele alınacağı bu derste incelenecek diğer konular şunlardır: uluslararası ilişkilerde stratejik davranış, güç, etkileme ve baskı; dünya devlet sistemi ve çağdaş stratejinin problemleri; nükleer silahların etkisi; nükleer caydırıcılık teorisi; kriz yöntemi ve sınırlı savaş; silahların kontrolü ve karşılıklı caydırıcılık. Bu derste geleneksel güvenlik paradigması ile yeni güvenlik yaklaşımları arasındaki ilişki karşılaştırmalı bir şekilde incelenecektir.

 

ULU 511 AVRUPA GÜVENLİĞİ

Bu dersin amacı Avrupa’daki güvenlik yapılanmalarını ve bu yapıların güvenlik politikalarını detaylı bir biçimde incelemektir. Bu çerçevede Avrupa Birliği’nin güvenlik politikalarının yanı sıra uluslararası örgütlerin Avrupa güvenliği için geliştirdikleri politikalar, uluslararası terörizm, etnik milliyetçilik ve uluslararası göç gibi güvenlik sorunlarının Avrupa’daki yansımaları ve bu sorunlara yönelik geliştirilen tedbirler analiz edilecektir.

 

ULU 512 TERÖRİZM ve POLİTİK ŞİDDET

Bu ders, güvenlik çalışmaları alanında gittikçe önem kazanan terörizm ve politik şiddet olgularına öğrencilerin giriş yapmasını amaçlamaktadır. Öğrenciler, terörizmin tarihi, nedenleri, çeşitleri ve uluslararası sistemdeki rolüne dönük tartışmaları yakından inceledikten sonra, medya, özgürlükler, küreselleşme, teknolojik gelişme ve çeşitlenme olguları ile etkileşen terörizmin ve terörist hareketlerin uluslararası güvenlikte tuttukları yeri derinlemesine anlamak için gerekli bilgi donanımına erişeceklerdir. Bu amaca dönük olarak, dersin birinci bölümünde tanımlar ve tarifler üzerinde durulacaktır. Ardından terörizmin sınıflandırılmasına odaklanılacaktır. Modern terörizm, terörizmin motivasyonları, örgütsel yapılar, stratejiler ve dünyadaki örnekler bir sonraki bölümde ele alınacaktır. Son bölümde ise, terör ve politik şiddetle mücadele siyasetleri ve stratejileri ele alınacaktır.

 

ULU 513 JEOPOLİTİK DÜŞÜNCENİN EVRİMİ

Bu dersin amacı jeopolitik düşüncenin tarihsel kökenlerinden bugüne nasıl bir evrim geçirdiğini ve bu evrimin günümüz uluslararası ilişkiler disiplininin konularını yorumlamakta ne gibi etkileri olabileceğini incelemektir. Kronolojik bir çerçeve dâhilinde önce on dokuzuncu yüzyılda ve yirminci yüzyılın başında imparatorluklar çağının son döneminde jeopolitik algısı incelenecektir. Bunu kıta Avrupasında, özellikle Alman coğrafyacılar tarafından geliştirilen ve Nazi yayılmacılığının temellerini atan Alman jeopolitik anlayışının ve İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Soğuk Savaş’ın çatışma ve yumuşama dönemlerinde jeopolitik algısının nasıl dönüştüğünün analizi takip edecektir. Bu tarihsel arka plandan sonra Soğuk Savaş sonrası özellikle de 11 Eylül saldırılarının ardından jeopolitik algılamaların nasıl dönüştüğü ve klasik jeopolitik algısını eleştiren yeni jeopolitik kuramların nasıl doğduğu incelendikten sonra, güç, alan, sınır gibi jeopolitik kavramların analiz edildiği teorik bir tartışma ile ders sonlandırılacaktır.

 

ULU 514 SAVAŞ ÇALIŞMALARI

Bu dersin amacı, savaşların analitik çalışmalarını gerçekleştirmektir. Bu ders içerisinde savaşların neden çıktığı, devam ettiği ve nasıl sonuçlandığı üzerine sunulan teoriler ve yaklaşımlar karşılaştırılmaktadır. Ayrıca, savaşın hem bireysel hem de devlet bazında değerlendirilmesiyle farklı seviyelerde savaşların nasıl analiz edileceği üzerinde de durulacaktır. Ders içerisinde belirli bir oranda ampirik çalışmaya yer verilecek ve farklı bakış açılarından savaşlar analitik bir şekilde irdelenecektir. 

 

ULU 515 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ENERJİ POLİTİKALARI

Bu dersin amacı amacı uluslararası ilişkilerde enerji kaynaklarının, özellikle de hidrokarbonların, çıkarılması, işletilmesi ve taşınması ekseninde şekillenen jeopolitik mücadeleyi öğrencilere yakından tanıtmaktır. Bu kapsamda dünyanın önde gelen enerji üreticilerini barındıran Ortadoğu, Hazar havzası ve Orta Asya enerji kaynaklarının ekonomi politiğine yakından bakılacak, bu kaynakların Batı pazarlarına taşınması için geliştirilen alternatif boru hatları projeleri yakından incelenecektir. Ders kapsamında ayrıca, enerji kaynaklarının uluslararası ilişkilerde çatışma ve işbirliğine etkisi yanısıra, enerji okonomisi konusuna da değinilecek ve Türkiye’nin dış ilişkilerinde enerji jeopolitiğinin tuttuğu yere de kısaca bakılacaktır.

 

ULU 520 ULUSLARARASI HUKUKUN GÜNCEL SORUNLARI

Dersin amacı Uluslararası Hukukun temel kurumlarını, kurallarını ve kullandığı başlıca kaynaklarını gözden geçirdikten sonra günümüz dünyasında uluslararası hukuk alanında ortaya çıkan yeni gelişmeleri ve yansımalarını tartışmaktır.

 

ULU 521 TÜRK DIŞ POLİTİKASI’NIN GÜNCEL SORUNLARI

Bu dersin amacı öğrencilerin Türk Dış Politikasının Soğuk Savaş sonrası dönemdeki kronik ve yeni ortaya çıkan sorunlarını ve bu sorunlara karşı geliştirilen politikaları analiz etmelerini mümkün kılacak bilgi birikimini kendilerine vermektir. Bu çerçevede Türkiye’nin yeni uluslararası konumunun değerlendirilmesinin ardından Türkiye’nin dünyanın farklı bölgeleri ile ilişkileri ve Kıbrıs sorunu, Ermeni sorunu, uluslararası terörizm, enerji güvenliği vb. konular da incelenecektir.

 

ULU 522 İNSAN HAKLARININ GELİŞİMİ VE ULUSLARARASI POLİTİKA

Bu dersin amacı günümüz uluslararası ilişkilerinde gittikçe önemli bir yer tutmaya başlayan ve dış politika yapımında etkili olan insan hakları kavramının anlamı, tarihsel gelişimi ve dünya siyasetinde bir gündem maddesi olarak ortaya çıkıp evrilişini öğrencilere anlatmaktır. İnsan haklarının korunmasına dönük günümüzde ortaya çıkan uluslararası mekanizma ve uygulamalar ile bunların çalışma yöntemleri derinlemesine incelenecektir. Ayrıca, insan haklarına ilişkin uluslararası düzeyde oluşan mevzuat ve bunların hayata geçirilmesinde karşılaşılan sorunlar örnek olaylarla ele alınarak değerlendirilecektir.

 

ULU 523 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE MİLLİYETÇİLİK

Bu dersin amacı modern uluslararası sistemin en kuvvetli dinamiklerinden biri olan milliyetçilik kavramının doğuşu ve dünya siyasetinde oynadığı rolü tarihsel ve analitik bir çerçevede öğrencilere tanıtmaktır. Bu doğrultuda, milliyetçiliği açıklayan farklı teorik yaklaşımlar derinlemesine incelenecek, ayrıca milliyetçiliğin türleri ve diğer ideolojilerle ilişkisine bakılacaktır. Milliyetçiliğin farklı bölgelerde uygulamasını ve bunun uluslararası siyasi ve eokonomik ilişkileri nasıl etkilediği ve milliyetçiliğin ulus-devlet, dekolonizasyon, kendi kaderini tayin, insan ve azınlık hakları, soykırım, ırkçılık, ve insani müdahale gibi kavramlarla olan ilişkisi de ders kapsamında tartışılacaktır.

 

ULU 524 GÖÇ SİYASETİ VE GÖÇÜN GÜVENLİKLEŞTİRİLMESİ

Bu dersin amacı göç konusunun uluslararası işbirliği ve ulusal politikalar çerçevesinde yönetimini anlamak ve göç siyaseti teorileri bağlamında incelemektir. Göç siyaseti konusunda uluslararası işbirliğinin ve göçün güvenlikleştirilmesi konusunda uluslararası örgütler ve bunların ulusal politikalarla ilişkisinin inceleneceği bu derste, göçün küreselleşme açısından sonuçları ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde yönetimine odaklanılacaktır. Ayrıca, savaşlar, ekonomik krizler, terörist aktiviteler gibi tarihsel olarak dönüm noktası sayılabilecek olayların göç konusunda işbirliğini nasıl etkilediği ve ortaya çıkan yapının serbestleşen dünya ekonomisi ile ne derece örtüştüğü irdelenecektir. Son olarak da göçün sosyal sonuçları ve bunun yarattığı çatışmalara kamuoyu çalışmalarını kaynak kullanarak değinilecektir.

 

ULU 525 ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AZINLIKLAR SORUNU

Bu dersin amacı modern ulus-devletlerin oluşum süreci ile birlikte uluslararası siyaset literatürüne giriş yapan azınlıklar sorunu hakkında tarihsel, kuramsal ve pratik incelemelerde bulunmaktır. Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi’nin yanı sıra, sosyoloji, sosyal psikoloji ve antropoloji gibi farklı disiplinlerden görüşlerin de harmanlanacağı dersin ana hatlarını, başlarda Avrupa modernleşmesine ait bir sorun olarak algılanan azınlık hakları ve azınlıkların korunması meselelerinin küresel birer sorun haline gelme aşamaları, bu aşamalar sırasında aktif hale getirilen kimlik inşası modelleri ve bugün uluslar-üstü yapılanmalarla şekil değiştiren yeni azınlık kavramlarının açıklanması konuları belirleyecektir.

 

ULU 526 DÜNYA SİSTEMİ İÇERİSİNDE OSMANLI İMPARATORLUĞU

Bu dersin amacı literatürde genellikle dünya sistemi içerisindeki yerinden yalıtılmış ve bölgesel bir güç olarak algılanmış olan Osmanlı İmparatorluğu'nun altı asırlık tarihini ve diplomatik sistemini dünya tarihi perspektifi içinde karşılaştırmalı olarak analiz etmektir. Bu çerçevede Osmanlı İmparatorluğu'nun diplomasi anlayışının tartışıldığı bir giriş bölümünün ardından, kronolojik bir çerçevede Osmanlı İmparatorluğu'nun kendi bölgesindeki ve dünyanın farklı bölgelerindeki siyasi yapılarla kurduğu diplomatik ve diplomatik olmayan ilişkiler incelenecek, bu yapılırken bir taraftan da İmparatorluğun ilişki kurduğu siyasi yapılarla mukayesesi yapılacaktır. İmparatorluğun diplomatik ilişkilerini anlamakta dönemin otantik kaynaklarının (kronikler, seyahatnameler ve sefaretnameler) çevrim yazıları kullanılacak, böylece dersi takip edenlerin birincil kaynaklarla tanışması da sağlanacaktır.

 

ULU 527 DÜNYA POLİTİKALARINDA GÜNCEL KONULAR SEMİNERİ

Bu ders, öğrencilerin dünya politikalarındaki önemli konulardan biri hakkında yaptıkları araştırmayı paylaşmaları için zemin hazırlamayı amaçlamaktadır. Öğrencilerden beklenen bir öğretim üyesinin gözetiminde araştırma yapmaları, araştırma sonuçlarını sunmaları ve sınıf içi bir tartışma organize etmeleridir. Bu ders, öğrencilerin akademik etkileşimlerini arttırmak ve onların araştırma, sunuş ve tartışma yeteneklerini geliştirmek için tasarlanmıştır.

 

ULU 529 ORTADOĞU ÜZERİNE JEOPOLİTİK OKUMALAR

Bu dersin amacı Ortadoğu'yu jeopolitik yaklaşımların bakış açısı ile analiz etmektir. Farklı jeopolitik yaklaşımların Ortadoğu'daki dönüşümü anlamlandırmak için kullanılması ya ihmal edilmiştir, ya da uluslararası ilişkiler kuramı içerisine yedirilmiştir. Diğer taraftan bu ders Ortadoğu hakkında yazılan temel metinlere odaklanarak, "jeopolitik söylemler" çerçevesinde Ortadoğu'yu anlamlandırmaya çalışacaktır. Bunu yaparken Ortadoğu'yu söylemsel bir analiz çerçevesine oturtacaktır. Ortadoğu'yu bir çatışma bölgesi olarak değerlendirmek yerine, Ortadoğu'nun ve Ortadoğu'daki "güvenlik sorununun" alternatif okumalarına dikkat çekilecektir. Derste birinci bölümünde jeopolitik kuramlar eşliğinde Ortadoğu tarihi yeniden değerlendirilecek ve ikinci bölümünde Arap-İsrail çatışması, Arap baharı, Avrupa-Akdeniz ortaklığı, teröre karşı savaş, İran nükleer krizi ve Türkiye'nin değişen Ortadoğu politikaları eleştirel jeopolitik çerçevesinde değerlendirilecektir.

 

ULU 530 OSMANLI DÖNEMİ BALKANLAR

Bu ders Osmanlı Devleti'nin Balkanlara nüfuz etmeye başladığı 14. yüzyılın sonlarından Birinci Dünya Savaşı'na kadar Osmanlı Devleti idaresi altında Balkanlar coğrafyasını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda oluşturduğu idari yapı, Balkanlara yönelik iskan politikası, Balkan toplumları ve kentleri üzerindeki siyasal,ekonomik,  sosyal ve kültürel etkileri incelenecek ve Balkan halklarının Osmanlı idaresini algılayışları ve buna paralel olarak Balkan milliyetçiliğinin Osmanlı karşıtı tonu analiz edilecektir.

 

ULU 531 BALKAN TARİHİ

Bu derste antik çağlardan günümüze kadar Balkan halklarının ve siyasal yapılarının gelişim süreci analiz edilecektir. Antik Yunan’dan günümüze kadar Balkanlar’da ortaya çıkan siyasal yapılar, özelde Avrupa’daki gelişmeleri, genelde uluslararası toplumun değişim sürecini ciddi şekilde etkilemiştir. Dersin kapsamında hem aktör hem de uluslararası sistem çerçevesinde Balkanlar’daki başlıca gelişmeler ele alınacaktır. Geçmişten günümüze Balkanlar’ın siyasal evriminde meydana gelen değişiklikler ve başlıca süreklilik unsurları da vurgulanacaktır.

 

ULU 532 BALKANLARDA TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI

Bu dersin amacı Balkan devletlerinin toplumsal ve kültürel yapısını analiz etmektir. Çok etnili topluluklardan oluşan Balkan toplumları, gerek yerel kültürlerinin karmaşıklığı, gerekse Osmanlı egemenliği altında Osmanlı kültüründen etkilenişleri ile kültürel çeşitliliğin siyasi sonuçlarını deneyimlemektedirler. Bu derste Balkanların çok dinli, çok dilli ve çok etnili yapısı çerçevesinde bu durumun yarattığı siyasi ve sosyal sonuçlar incelenecek ve toplumsal/kültürel yapının Balkan devletlerinin iç ve dış politikalarına etkileri analiz edilecektir.

 

ULU 533 BALKANLARDA ÇAĞDAŞ SİYASAL SİSTEMLER

Bu dersin kapsamında 1990’dan itibaren Balkan ülkelerinde oluşturulan siyasal yapılar karşılaştırmalı bir perspektifle ele alınacaktır. Ülkelerin siyasal sistemlerini oluştururken hangi dinamiklerin etkisinde kaldıkları incelenecek, ayrıca mevcut sistemlerin nasıl işledikleri, artı ve eksilerinin neler olduğu incelenecektir. Ayrıca mevcut sistemlerin değiştirilmesiyle ilgili günümüzdeki tartışmalar da değerlendirilecektir.

 

ULU 534 ULUSLARARASI SİSTEMDE BALKANLAR

Bu ders iki aşamalı bir ders olarak planlanmıştır. Birinci bölümde öğrencilere jeopolitik kuramlar tanıtılacaktır. Bu çerçevede klasik jeopolitik kuramcılar (Mahan, Mackinder, Haushofer), Amerikan jeopolitik kuramcıları (Bowman, Kissinger, Brzezinski) ve eleştirel jeopolitik kuramcılar (Tuathail, Agnew, Dodds) ve kuramları incelenecektir. Dersin ikinci bölümünde bu kuramların Balkan coğrafyasını algılamada ne derece yararlı olduğu tartışılacaktır. Bu çerçevede ABD, AB, Rusya ve Çin gibi küresel güçlerin Balkanları algılayışı ve bu algılayışın jeopolitik temelleri incelenecektir.

 

ULU 535 BALKANLARIN POLİTİK EKONOMİSİ

Balkan ülkeleri iki kutuplu dönemin sona ermesinin ardından sosyalist yapıları ortadan kaldırıp neoliberal bir sistem inşa ederek küresel sistemin dinamiklerine ayak uydurmaya çalışmışlardır. Bu süreçte de bölgede arka arkaya yaşanan çatışmalar, ekonomik potansiyele büyük bir darbe vurmuştur. Bu derste bölge ülkelerinin herbiri politik ekonomi perspektifinden değerlendirilecek, ayrıca bölgenin uluslararası politik ekonomi sistemindeki yeri analiz edilecektir.

 

ULU 536 MİLLİYETÇİLİK KURAMLARI VE BALKAN MİLLİYETÇİLİĞİ

19. yüzyıldan itibaren Balkanlar’da ortaya çıkan çatışmaların temel dinamiğini milliyetçilik oluşturmuştur. Bu ders kapsamında ilkönce milliyetçilikle ilgili farklı yaklaşımlar ele alınacak, daha sonra da Balkanlar bölgesinde yaşanan milliyetçilik olgusu farklı kuramsal perspektifler çerçevesinde değerlendirilecektir. Bu çerçevede hem bölgede yaşanan genel milliyetçilik olgusu tartışılacak hem de ülkelerin kendi içinde yaşanan algılamalar değerlendirilecektir.

 

ULU 537 BALKANLAR VE AVRUPA ENTEGRASYONU

Günümüzde Balkanlar ülkelerinin dış politika perspektiflerinin temel ortak noktalarından birisi Avrupa Birliği perspektifidir. Avrupa Birliği, hem ekonomik hem de siyasi açıdan bölgedeki başlıca uluslararası aktör olma özelliğini kazanmıştır. Bu derste, bölge ülkelerinin Avrupa Birliği’yle yakınlaşma çabalarının altında yatan temel nedenler incelenecek ve her bir ülkenin AB entegrasyon sürecinin analizi yapılacaktır.

 

ULU 538 BALKANLARDA BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ

Her ne kadar Balkan Savaşlarından bu yana adı yoğun bir şekilde çatışmalarla özdeşleşmiş olsa da bölge ülkeleri 20. yüzyılın ilk yarısından itibaren, kendi aralarında işbirliği yapmaya ve bölgesel örgütler kurmaya başlamışlardır. Özellikle dış tehditlerle ve meydan okumalarla karşılaştıkları durumlarda ülkeler kendi aralarında ortaklıklar kurmaya çalışmaktadır. Bu derste bölge ülkelerinin şu ana kadar geliştirdikleri işbirliği örnekleri ele alınacak ve bu çabaların başarıya ulaştığı ve ulaşamadığı noktalar nedenleriyle birlikte analiz edilecektir.

 

ULU 539 TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE BALKANLAR

Bu derste 1923'ten günümüze Türk Dış Politikasında Balkanların yeri incelenecektir. Bu çerçevede Türkiye'nin bölge ülkeleri ile ikili ilişkilerinin yanı sıra Balkan Antantı, Balkan Paktı, KEİÖ, veya Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci gibi uluslararası örgütlenmeler içinde Balkanlarda güvenlik ve ekonomik işbirliği arayışı analiz edilecektir. Türkiye'nin Bosna ve Kosova gibi Balkanlarda yaşanan krizlerdeki etkinliği incelenecek ve Türkiye'nin Balkanlar ile ilişkilerini geliştirme çabaları üzerinde durulacaktır.

 

ULU 540 ORTADOĞU’NUN ULUSLARARASI İLİŞKİLERİ

Bu dersin amacı modern Orta Doğu’nun doğuşu ve evriminin incelenerek öğrencilere bölge hakkında bütüncül bir yaklaşım kazandırabilmektir. Uluslararası politikanın bir alt sistemi olarak Orta Doğu dünya siyasetinde, özellikle sahip olduğu doğal kaynaklar nedeniyle, oldukça önemli bir bölgedir. Bu doğrultuda, Orta Doğu devletlerinin dış politikaları üzerinde durulacak ve Orta Doğu’da uluslararası ilişkilerin belli başlı konuları incelenecektir. Dersin kapsamında, Ortadoğu’da milliyetçilik, dini hareketler, enerji jeopolitiği, entegrasyon eğilimleri benzeri konulara yakından bakılacaktır.

 

ULU 541 BALKAN ÇALIŞMALARI

Bu dersin amacı tarihsel süreç içerisinde modern Balkan ülkelerinin doğuşu ve gelişimlerini incelemek, uluslararası politikanın bir alt sistemi olarak Balkanlar’ın özelliklerini ele almak ve Balkan devletlerinin dış politikalarını çözümlemeye çalışmaktır. Bu doğrultuda, Balkanlar’daki sosyal, ekonomik ve siyasi gelişmeler, uluslararası ortamda yaşanan köklü değişimler de göz önünde bulundurularak, incelenecektir. Dersin işlenişinde özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde Balkanlar’ın yaşadığı dönüşüm ve çatışmalar derinlemesine analiz edilecektir.

 

ULU 542 AVRASYA GÜVENLİĞİ 

Bu dersin amacı Kafkasya ve Orta Asya’da Sovyetler Birliği’nin dağılmasını takiben kurulan cumhuriyetlerin siyasal yapılarının, dış politikalarının ve bunları etkileyen iç ve dış faktörlerin analizi için öğrencileri gerekli donanıma sahip kılmaktır. Bölgenin tarihi gelişimi, günümüzde bölge siyasetini belirleyen dinamikler,  bölgenin muhtemel geleceği ve coğrafi ve jeostratejik önemi üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede bölge ülkelerinin sosyo-ekonomik sorunları ve etnik yapıları ve uluslaşma süreçleri ile Sovyet sisteminin mirasının bölge halklarının sosyal ve kültürel dönüşümleri üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkilerinin analizi de önem taşımaktadır. Dersin kapsamında ayrıca son dönemde ortaya çıkan gelişmeler, muhtemel dönüşümler ve gelişmeler ile Türkiye’nin konumu da göz önüne alınacaktır.

 

ULU 543 DOĞU ASYA’NIN ULUSLARARASI İLİŞKİLERİ

Bu dersin amacı Doğu Asya bölgesinin uluslararası sistemde artan önemini incelemektir. Bu bölgenin siyasi yapılarının incelenmesinin ardından bölgenin ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı analiz edilecek, bölge içi çatışmalar ve bölgenin dünya ekonomisi içindeki yeri tartışılacak, özellikle yeni uluslararası sistemde ön plana çıkmakta olan Çin, Japonya ve Kore gibi ülkelerin bölgeye getirdikleri dinamizm ve uluslararası sistemdeki yeri ASEAN bütünleşmesi ve diğer Güneydoğu Asya konuları ile birlikte değerlendirilecektir.

 

ULU 544 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

Bu dersin amacı 1963 yılında imzalanan Ankara Anlaşması ile resmen başlayan Türkiye-AB ilişkilerinin ana hatlarını incelemektir. Bu çerçevede ilişkilerin geçirdiği tarihsel sürecin ardından, günümüzde Türkiye-AB ilişkilerinin siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel boyutları analiz edilecek, Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerde günümüzde yaşanan sorunlar ve müzakare süreci tartışılacaktır. Ders kapsamında ayrıca Türkiye’nin AB politikaları ile AB ülkelerinin Türkiye’ye yönelik politikaları mukayeseli bir biçimde değerlendirilecektir.

 

ULU 545 AMERİKAN DIŞ POLİTİKASI

Bu dersin hedefi günümüzün tek süper gücü olarak nitelenen Amerika Birleşik Devletleri’nin dış politikasının yapım süreçleri ve Amerikan dış politikasının gündemini oluşturan belli başlı sorunlar hakkında öğrencileri bilgilendirmektir. Bu amaçla ABD’nin dünya siyasetinde başat bir konuma yükselişine giden süreç ve Soğuk Savaş dönemi ve sonrasındaki uluslararası sistemin içerisinde Amerikan dış politikasının gelişimi tarihsel ve analitik bir çerçevede incelenecektir. Bu bağlamda, Amerikan dış politika kültürü ve öncelikleri yanısıra Amerikan dış politikasının belirlenmesinde çıkar gruplarının, elitlerin, siyasi partiler ve kamuoyunun rolü üzerinde de durulacaktır.

 

ULU 546 LATİN AMERİKA’NIN ULUSLARARASI İLİŞKİLERİ

Bu dersin amacı öğrencilerin Latin Amerika bölgesinin dünya siyasetindeki rolü hakkında bilgi sahibi edilmesidir. Dersin birinci bölümünde Latin Amerika’nın bağımsızlık dönemi sonrasında (1810-20) genel siyasi ve sosyo-politik gelişmeleri tarihsel bir perspektiften incelenerek 20. Yüzyılda karşılaşılan temel sorunları analiz edebilmek için gerekli altyapı oluşturulur. Dersin ikinci kısmında, Soğuk Savaş dönemi ve bu dönemde bölgenin önde gelen ülkelerinde (Meksika, Brezilya, Arjantin, Şili) rejimlerin karşılaştığı temel sorunlar (kalkınma, demokratikleşme, asker-sivil ilişkileri, ABD ile ilişkiler, vs) ele alınmaktadır. Dersin son bölümünde ise Soğuk Savaşın sonra ermesinin ardından Latin Amerika’nın küresel ölçekte artan aktivizmi ve önemi özel bazı vakalar ele alınarak incelenecektir (Brezilya’nın BRIC ülkesi olması, Meksika ve NAFTA, gibi).

 

ULU 550 POLİTİK RİSK ANALİZ VE YÖNETİMİ

Politik risk analizi siyaset ve ekonominin bağlantı noktalarında stratejilerin belirlenmesi için gerekli çözümleme yöntemlerini sunmaktadır. Gerek küresel ve bölgesel siyasi, askeri, ekonomik, sosyal, teknolojik gelişmelerin gerek belirli bir ülkenin sosyo-politik koşullarının özellikle uluslararası iş bağlantıları üzerindeki etkisini incelemektedir. Günümüzde politik risk herhangi bir ülkenin dış yatırımlara ve dış ticarete yaklaşımının çok ötesine geçerek savaşlar, siber tehditler, terörizm, ayaklanmalar ve sokak hareketleri dahil geniş bir çerçevede meydana gelmektedir. Gelişmekte olan ülkeler gibi gelişmiş ülkelerde de riskler bulunmaktadır. Küreselleşme ile güç kazanmaya başlayan yerelleşme, dijital dönüşüm, tedarik zincirlerinin yeniden oluşması, büyük güç rekabetleri, vekalet savaşları gibi büyük yönelimlerin de hesaba katılması gerekmektedir. Bu derste siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, güvenlik çalışmaları ve uluslararası ekonomi başta olmak üzere farklı disiplinlerde öğrenilen temel bilgi ve yöntemlerin sonuç yani politik riskin ölçülmesi ve yönetimi odaklı kullanımına dair temel becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

 

ULU 580 İKİNCİ YABANCI DİL- I

Bu dersin amacı öğrencilerin uzmanlaşma alanları ile ilgili seçecekleri ikinci bir yabancı dilde giriş düzeyinde bilgilerini geliştirmektir.

 

ULU 581 İKİNCİ YABANCI DİL- II

Bu dersin amacı öğrencilerin uzmanlaşma alanları ile ilgili seçecekleri ikinci bir yabancı dilde orta düzeyde bilgilerini geliştirmektir.

 

ULU 585 SOSYAL BİLİMLERDE İSTATİSTİK

Bu ders, Araştırma Yöntemleri Lisans Üstü dersinin devamı niteliği taşımaktadır. Ders bilimsel calışma ve araştırmanin özellikleri, analitik yöntemler ve nicel ve nitel analizlerin yer aldığı konulara öncelik vermektedir. Amaç, araştırma sorusunun nasıl formüle edileceğinden verinin nasıl toplanacağına ve istatistiksel analizinin nasıl yapılacağına kadar öğrencilerin gelecekteki araştırmalarının temelini oluşturacak birçok konuyu ele almaktır. Ders, öğrencilere hem akademik hayatta hem de iş dünyasında yapacakları araştırmalarda yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

 

ULU 586 PROJE YÖNETİMİ

Bu dersin amacı; öğrencilere proje yönetimi temel ilkelerine dair temel anlayış kazandırmak ve onları sahada uygulanabilir bilgi ile donatmaktır. Bu ders, öğrencileri profesyonel proje yönetimi kavramıyla tanıştırmayı ve proje yönetimi temel ilkelerini gerçek hayatta uygulamanın güçlü yanlarını anlamalarında onlara yardımcı olmayı hedeflemektedir.  Bu dersi tamamlayan her öğrenci (i) profesyonel proje yönetiminin metodolojik temellerini (ii) proje yönetimi süreç gruplarını ve bilgi alanlarını (iii) Proje Yönetimi sektöründen örneklerle metodolojiyi (iv) MS Project gibi proje yönetimi sektöründe kullanılan araçları kavrayabilecektir.