Bölüm Hakkında

Yabancı Diller Bölümü’nde; Hazırlık, İngilizce bölüm dersleri ve ikinci yabancı dil dersleri olmak üzere üç program yürütülmektedir.

Hazırlık programında öğrencilerimizin, metinleri ve bilgi kaynaklarını analiz etme yeteneklerini geliştirmeleri, bunun yanı sıra kendi öğrenme tarzlarının ve tercihlerinin ayırdına varmaları ve de eleştirel düşünme becerisi kazanmaları gerekmektedir. Programı tamamladıklarında akıcı bir dille İngilizce konuşabilmeleri, gerek günlük gerekse akademik yaşamda İngilizce’yi anlayabilmeleri, duyduklarını ve okuduklarını analiz edebilmeleri ve İngilizce olarak iletişim içine girebilmeleri beklenmektedir.

Öğrenciler 5 düzeyde gruplandırılmaktadırlar: AF (temel), A (alt), B (alt-orta); C (orta) ve D (Ikinci yıl tekrar eden öğrenciler için alt-orta).  AF, A, B ve D düzeyleri programlarının süresi bir yıl, C düzeyinin ise bir dönemdir. C ve D düzeyi öğrencileri Aralık ayında Yeterlik Sınavına girerler. Başarılı  olamazlarsa birinci yıl öğrencileri B, ikinci yıl tekrar öğrencileri D düzeyi programlarına katılırlar.

Eğitim dili İngilizce olan bölümlere devam etmekte olan lisans öğrencilerine (İDE hariç) verilen Lisans İngilizce Dersleri İNG001, İNG002, İNG003 ve İNG004 kodlu dersler olarak toplam dört dersten oluşmaktadır. Bu derslerden İNG001 ve İNG002 Akademik İngilizce (EAP) becerilerini temel alan bir program içermektedir. İNG 001 dersi İNG002 dersi için önkoşuldur. Bu iki ders birlikte alınamaz. Öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları durumunda bu iki dersten TOEFL skorlarına karşılık gelecek harf notu ile muafiyet verebilirler. Detaylar için Öğrenci El Kitabı'nı inceleyiniz. İNG001 ve  İNG 002 dersleri İNG003 ve İNG004 dersleri için önkoşuldur. İNG003 kodlu ders İngilizce Akademik Yazma Becerileri dersidir. İNG004 kodlu ders İngilizce Sunum Becerilerini kapsar. İNG004 Kodlu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler Bölüm İngilizce Dersleri Programlarını başarı ile tamamlamış olurlar.

İkinci yabancı dil üçüncü sınıf lisans öğrencileri için  zorunludur.  Almanca, Rusça, Fransızca, Japonca, Arapça, Çince, İtalyanca ve İspanyolca dilleri arasında bir seçim yapılabilir. Program iki yıllıktır. Böylece, TOBB ETÜ öğrencileri yalnızca İngilizce’yi yetkin biçimde kullanan  ve akıcı konuşan  kişiler olarak mezun olmaz; aynı zamanda diğer bir dilin de temel düzeyde kullanıcısı konumuna gelmiş olurlar.

 

Vizyon ve Misyon

TOBB ETÜ YDB olarak vizyonumuz; dil öğretimi ve öğrenimine olan çağdaş yaklaşımımız, kendini sürekli geliştiren öğretim görevlisi kadromuz ve kendimize özgü kültürümüz ile Türkiye’nin önde gelen hazırlık okullarından biri olarak uluslararası seviyede nitelikli dil eğitimi sunmaktır.

TOBB ETÜ YDB olarak misyonumuz:

 • öğrencilerimizi ülke içinde ve dışında yüksek öğrenim için gerekli dil becerileriyle donatmak,
 • yabancı dil öğrenme sürecinde ve sonunda eleştirel düşünebilen ve kendi öğrenme deneyimlerinin sorumluluğunu üstlenen bireyler yetiştirmek.

 

Birimler

Organizasyon Şeması

 

İdari İşler Birimi:

 • Hazırlık sınıflarında ders programlarını hazırlar, şubeleri açar ve takibini sağlar.
 • Öğrencinin başarı ve devam durumunu takip eder.
 • Yönetmelik ve yönergelerin uygulanmasını sağlar.
 • Üniversite içi yazışmaların takibini yapar.
 • YDB binasının fiziksel ihtiyaçlarını gözetir.
 • Öğretim görevlilerinin ihtiyaçlarını gözetir.

 

Ölçme ve Değerlendirme Birimi:

 • Kur bazında sınavlar hazırlar, uygular, sonuçlarını değerlendirir, paylaşır ve madde analizlerini yapar.
 • Dönem sonunda öğretim görevlilerinden ve öğrencilerden dönüt alır ve dönütlerin değerlendirilip uygun görülen değişikliklerin yapılmasını sağlar.
 • Öğretim görevlisi değerlendirme anketlerini uygular, analiz eder ve sonuçlarını öğretim görevlileri ile paylaşır.
 • Lisansüstü öğrenci adaylarının sınavlarını hazırlar, değerlendirir, sonuçlarını enstitüler ile paylaşır ve dilekçelerini inceler.

 

Program Geliştirme Birimi:

 • Program hedef ve çıktılarını belirler.
 • Amaç ve hedeflere uygun olarak dönemlik ve haftalık  programları hazırlar.
 • Amaç ve hedeflere uygun olarak içeriği belirler ve düzenler.
 • Programların sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.
 • Programların değerlendirmesinden sorumludur.

 

Program Dışı Etkinlikler Birimi:

 • Program dışı etkinliklerin düzenlenmesi ve yürütülmesi, uluslararası anlaşmalar dahilinde Yabancı Diller Bölümü’ne gelen öğretim asistanlarının koordinasyonunu sağlar.
 • Uluslararası ortaklık anlaşmalarını sağlar ve yürütür (Erasmus + projelerinin geliştirilip yürütülmesi)
 • Yabancı Diller Erasmus bölüm koordinatörlüğünü yapar.
 • Uluslararası sınav merkezlerinin koordinasyonunu sağlar. (TOEFL IBT, GMAT, TELC, TOEIC)

 

Eğitim Teknolojileri Birimi:

 • Ders kitaplarının çevrimiçi bileşenleri hakkında düzenli olarak bilgi sağlar ve günceller.
 • Çevrimiçi sınıflar açar, ödev verir ve çevrimiçi ödevleri notlandırır.
 • Yıl boyunca kullanılan çevrimiçi programlarla ilgili teknik destek sağlar.
 • Her dönem Yabancı Diller Bölümü için öğrenci bilgi sistemine (UBS) erişilebilirlik hazırlar.
 • Hem öğretim görevlileri hem de öğrencilerimiz için ders içi materyallerini, kitaplarını ve / veya CD ve DVD’lerini sağlar ve günceller.
 • Program Geliştirme Birimi, Ölçme Değerlendirme Birimi ve Bölüm İngilizce Dersleri birimi için ses kayıtlarını yapar.

 

 Mesleki Gelişim Birimi:

 • Mesleki Gelişim Birimi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yabancı Diller Bölümündeki öğretim görevlilerini  hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine yönelik olarak desteklemektedir. Birimin amacı TOBB ETU YDB’deki okutmanlara bireysel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla hizmet içi eğitim ve destek sağlamaktır. 
 • Mesleki Gelişim Biriminin temel misyonu okutmanların Sürekli Mesleki Gelişimlerine (SMG) katkıda bulunmak ve pozitif, işbirliğine dayalı ve fikirlerin paylaşıldığı bir öğrenme ortamında gerekli bilgi ve becerilere ulaşmaları konusunda okutmanlara yardımcı olarak eğitimin kalitesini garanti altına almaktır.  
 • Birim, kurumda göreve yeni başlayan öğretim görevlilerinin uyum programlarını yürüterek hem kuruma hem de mesleğe geçişlerini kolaylaştırmak konusunda öğretim görevlilerine destek olmaktadır. 
 • Birim, kurum içindeki takım çalışmasını ve işbirliğini geliştirmek adına diğer birimler ve birim koordinatörleri ile birlikte de çalışmalar yapmaktadır.
 • Birim, her akademik yıl sonunda Yabancı Dil Eğitimcileri Ortak Konferansı adıyla farklı üniversitelerle ortak bir şekilde uluslararası bir konferans düzenlemektedir. 

 

Lisans İngilizce Dersleri Birimi:

 • İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri hariç, Hazırlık programını başarı ile tamamlayan ya da hazırlıktan muaf olan tüm öğrencilere İNG001, İNG002, İNG003 ve İNG004 derslerini ve eğitim dili Türkçe olan bölümlerin öğrenciler için geliştirilen Çevrimiçi İngilizce Programı (ÇİP) derslerini sunar.
 • Fakültelerin özel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış GMİ, İMİ, MMİ, TMİ, HMİ derslerini belli dönemlerde sunar.
 • Açılan derslerin sınav ve programlarını düzenler.

 

İkinci Yabancı Dil Birimi:

 • Dil tercih döneminde yazılım birimi vasıtasıyla  sistem üzerinden öğrencilerin Almanca, İspanyolca, Rusça, İtalyanca, Arapça, Japonca ve Fransızca dilleri arasından tercihi yapmalarını sağlar.
 • Lisans programları kapsamında verilen İkinci yabancı dil derslerini alacak öğrenci sayılarını tespit edip gerekli dönem derslerinin yeter sayıda şubeyle açılması için bölüm başkanına veri sağlar.
 • İkinci yabancı dil derslerinin programlarından ve sınavlarından sorumludur. Bunlarla ilgili gerekli görevlendirmeleri ve düzenlemeleri yapar.
 • Hazırlık Programından bölüme geçen öğrencilere yönelik uygulanmaya başlanan YİP (Yoğunlaştırılmış İkinci Yabancı Dil Programı) programının düzenlemelerini yapar.